Selittävät huomautukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selittävät huomautukset"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta koskevat muutokset televiestintä-, lähetys- ja sähköisesti suoritettavien palvelujen suorituspaikkaan (Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1042/2013) Vastuuvapauslauseke: Nämä selittävät huomautukset eivät ole oikeudellisesti sitovia ja sisältävät ainoastaan epävirallisia käytännön ohjeita siitä, miten EU:n lainsäädäntöä olisi komission verotuksen ja tulliliiton pääosaston näkemysten mukaan sovellettava.

2 Selittävien huomautusten tarkoituksena on auttaa tuntemaan paremmin EU:n arvonlisäverolainsäädäntöä. Komission yksiköt ovat laatineet huomautukset, ja kuten ensimmäisen sivun vastuuvapauslausekkeessa todetaan, ne eivät ole oikeudellisesti sitovia. Nämä selittävät huomautukset eivät ole täydelliset. Se tarkoittaa, että vaikka niissä on paljon yksityiskohtaisia tietoja, tämä asiakirja ei sisällä kaikki osatekijöitä. Selittävien huomautusten käyttäjien on järkevää ja suositeltavaa lukea heitä kiinnostavaa aihetta käsittelevä luku kokonaan. 2/95

3 Mikä on selittävien huomautusten tarkoitus? Näiden selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n tasolla hyväksytyn lainsäädännön sisällöstä helpommin ymmärrettävää. Näissä selittävissä huomautuksissa käsitellään pääasiassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta 7 päivänä lokakuuta 2013 annettua neuvoston täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1042/2013. Selittävät huomautukset julkaistiin lähes yhdeksän kuukautta ennen 1. päivää tammikuuta 2015, jolloin televiestintä-, lähetys- ja sähköisesti suoritettavien palvelujen suorituspaikkaa koskevat uudet säännöt tulevat voimaan, ja niiden odotetaan auttavan jäsenvaltioita ja yrityksiä valmistautumaan ja sopeutumaan tuleviin muutoksiin ajoissa, paremmin ja yhdenmukaisemmin. Mitä selittävät huomautukset sisältävät? Selittävät huomautukset on tarkoitettu ohjausvälineeksi, jolla selvennetään uusien televiestintä-, lähetys- ja sähköisesti suoritettavien palvelujen suorituspaikkaa koskevien sääntöjen soveltamista käytännössä. Selittävissä huomautuksissa helpotetaan tiettyjen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1042/2013 artikloissa mainittujen asioiden merkityksen ymmärtämistä. Tietoa selittävistä huomautuksista Selittävät huomautukset ovat yhteistyön tulos. Vaikka huomautukset onkin laatinut verotuksen ja tulliliiton pääosasto (DG TAXUD) verkkosivustollaan julkaistaviksi, ne ovat syntyneet jäsenvaltioiden ja yritysten kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena. Jäsenvaltiot ja yritykset ovat vaikuttaneet niihin lähettämällä ensin ehdotuksiaan komissiolle ja sen jälkeen osallistumalla Alankomaissa pidettyyn Fiscalis-seminaariin. Lopuksi jäsenvaltioita kuultiin huomautuksista arvonlisäverokomiteassa ja yrityksiä erityiskokouksessa. On kuitenkin tehtävä selväksi, että jäsenvaltioiden tai yritysten mielipiteet eivät sitoneet komission yksiköitä. Nämä selittävät huomautukset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Huomautukset ovat epävirallisia käytännön ohjeita siitä, miten EU:n lainsäädäntöä olisi komission verotuksen ja tulliliiton pääosaston näkemysten perusteella sovellettava. Ne eivät edusta komission näkemyksiä, eivätkä niissä esitetyt näkemykset sido komissiota. Selittävät huomautukset eivät korvaa arvonlisäkomitean laatimia suuntaviivoja, joilla on oma tehtävänsä lainsäädäntöprosessissa. Arvonlisäverokomitea voi tulevaisuudessa laatia edelleen tähän aiheeseen liittyviä suuntaviivoja. Oikeuskäytäntö, arvonlisäverokomitean suuntaviivat ja käytäntö oletettavasti täydentävät ajan myötä huomautuksissa esitettyjä näkemyksiä. Jäsenvaltiot voivat myös laatia omat kansalliset ohjeensa televiestintä-, lähetys- ja sähköisesti suoritettavien palvelujen suorituspaikkaa koskevien uusien arvonlisäverosääntöjen soveltamisesta. Selittävät huomautukset eivät ole täydelliset. Mukaan on otettu vain tiettyjä kysymyksiä, joista on katsottu aiheelliseksi antaa selityksiä. 3/95

4 Selittäviä huomautuksia täydennetään. Näissä huomautuksissa ei ilmaista lopullista kantaa, vaan niissä kuvataan tilannetta tiettynä ajankohtana käytettävissä olevan tiedon ja kokemuksen perusteella. 4/95

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. EU:N VUONNA 2015 VOIMAAN TULEVIEN ARVONLISÄVEROMUUTOSTEN KESKEISET OSAT Yleinen tausta Liiketoimet, joita vuoden 2015 muutokset koskevat Liiketoimet, joita vuoden 2015 muutokset eivät koske Valmistautuminen vuoden 2015 muutoksiin Asiaankuuluvat säädökset Sanasto TELEVIESTINTÄ-, LÄHETYS- JA SÄHKÖISET PALVELUT (6 A, 6 B JA 7 ARTIKLA SEKÄ LIITE I) Asiaankuuluvat säännökset Miksi tarvittiin selvennöstä? Miten säännökset vaikuttavat? Televiestintäpalvelut Lähetyspalvelut Sähköiset palvelut Näihin säännöksiin liittyvät yksityiskohtaiset kysymykset Televiestintäpalvelut Voidaanko käyttötukipalvelujen katsoa olevan televiestintäpalveluja? Lähetyspalvelut Milloin ohjelmat toimitetaan yleisölle? Milloin ohjelmat on tarkoitettu reaaliaikaisesti kuunneltaviksi tai katsottaviksi? Miten lähetyspalvelut ja tilauksesta toimitettavat ohjelmat eroavat toisistaan? Sähköiset palvelut Voidaanko hintavertailu- ja muiden vastaavien verkkosivustojen palveluja pitää sähköisinä palveluina? Mitä ei pidetä sähköisinä palveluina: tiettyjä luonteeltaan aineellisia palveluja, jotka varataan verkossa Koskeeko viittaus verkossa varattava varauksia, jotka on tehty millä tahansa laitteella? Yleistä kaikista kolmesta palvelusta /95

6 Entä jos palvelut on yhdistetty muihin suorituksiin? INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVAT SÄHKÖISET PALVELUT JA PUHELINPALVELUT, JOTKA SUORITTAA VÄLITTÄJÄ (9 A ARTIKLA) Asiaankuuluva säännös Taustaa Miksi tarvittiin selvennöstä? Miten säännös vaikuttaa? Esitetty olettama Olettaman kumoaminen Olettaman soveltaminen yksityiskohtaiset indikaattorit Milloin olettamaa ei sovelleta maksun käsittely Olettaman kumoamisen edellytykset Milloin olettamaa ei voi kumota Miten toimia, jos ainakin yksi ketjuun kuuluva välittäjä kumoaa olettaman? Miten olettamaa sovelletaan internetin välityksellä toimitettaviin puhelinpalveluihin? Tähän säännökseen liittyvät yksityiskohtaiset kysymykset Milloin sovelletaan 9 a artiklaa? kaavio Miksi tämä olettama ei ole samassa kohdassa kuin muut olettamat? Miksi tämä olettama ei koske lähetyspalveluja? Mitä televerkot ovat? Mikä on rajapinta tai portaali? EI-VEROVELVOLLISEN OIKEUSHENKILÖN SIJOITTAUTUMISPAIKKA (13 A ARTIKLA) Asiaankuuluva säännös Taustaa Miksi tarvittiin selvennöstä? Miten säännös vaikuttaa? ARVONLISÄVEROTUNNISTEENSA ILMOITTAMATTA JÄTTÄVÄN HANKKIJAN ASEMA (18 ARTIKLA) Asiaankuuluva säännös Taustaa Miksi tarvittiin selvennöstä? Miten säännös vaikuttaa? /95

7 5.5. Tähän säännökseen liittyvät yksityiskohtaiset kysymykset Onko palvelujen suorittajan pakko kohdella loppukuluttajana palvelujen hankkijaa, jolla ei ole arvonlisäverotunnistetta? Miten suorittajan pitäisi kohdella EU:n ulkopuolelle sijoittautunutta hankkijaa? Miksi 18 artiklan 2 kohdassa käytetään sanaa voi eikä sanaa täytyy? Mitä jälkiseuraamuksia syntyy, jos suorittaja ei käytä 18 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettua mahdollisuutta? Mitä suorittajan olisi tehtävä, jos hankkija ilmoittaa hänelle arvonlisäverotunnisteensa myöhemmin? Milloin hankkijan on ilmoitettava arvonlisäverotunnisteensa? Voiko hankkija, joka on verovelvollinen mutta jota suorittaja on kohdellut ei-verovelvollisena, saada häneltä veloitetun arvonlisäveron palautuksena kyseiseltä suorittajalta? Mitä pitäisi tehdä, jos hankkija ilmoittaa arvonlisäverotunnisteen mutta suorittaja on epävarma hankkijan asemasta tai siitä, missä ominaisuudessa tämä toimii? Onko olemassa ristiriita 18 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetun mahdollisuuden ja sen välillä, että joissakin jäsenvaltioissa arvonlisäverotunniste on sisällytettävä laskuun, jotta suorittaja voi olla veloittamatta arvonlisäveroa rajat ylittävistä palveluista? HANKKIJA, JOKA ON SIJOITTAUTUNUT USEAMPAAN KUIN YHTEEN MAAHAN TAI JOLLA ON ASUINPAIKKA USEASSA MAASSA (24 ARTIKLA) Asiaankuuluva säännös Taustaa Miksi tarvittiin selvennöstä? Miten säännös vaikuttaa? Tähän säännökseen liittyvät yksityiskohtaiset kysymykset Miten 24 a ja 24 b artiklan olettamia olisi sovellettava silloin, kun hankkija on sijoittautunut useampaan kuin yhteen maahan tai hänellä on asuinpaikka useassa maassa? Miten näyttöä koskevaa 24 f artiklaa olisi sovellettava, jos hankkija on sijoittautunut useampaan kuin yhteen maahan tai hänellä on asuinpaikka useassa maassa? HANKKIJAN SIJAINTIPAIKKAA KOSKEVAT OLETTAMAT (24 A JA 24 B ARTIKLA) /95

8 7.1. Asiaankuuluvat säännökset Taustaa Miksi tarvittiin selvennöstä? Miten säännökset vaikuttavat? Sekä B2B- että B2C-palveluihin sovellettavissa olevat olettamat Digitaalisten palvelujen suoritus suorittajan fyysisessä sijaintipaikassa Kulkuneuvossa olevassa suorittajan fyysisessä sijaintipaikassa suoritettavat digitaaliset palvelut Vain B2C-palveluihin sovellettavat olettamat Digitaalisten palvelujen suoritus kiinteän verkon liittymän välityksellä Digitaalisten palvelujen suoritus matkaviestinverkkojen välityksellä Digitaalisten palvelujen suoritus dekooderia käyttämällä Muiden digitaalisten palvelujen suoritukset Näihin säännöksiin liittyvät yksityiskohtaiset kysymykset Millainen on eri olettamien keskinäinen vaikutus? kaavio Mitä langaton alue tarkoittaa? Kattaako fyysisessä paikassa suoritettavia palveluita koskeva olettama ennalta maksetut palvelut? Mikä olettama on etusijalla, jos olettamat ovat keskenään ristiriitaisia? Miten SIM-kortin välityksellä suoritettuja palveluja pitäisi kohdella, jos matkapuhelimen maatunnus kattaa myös alueita, jotka ovat EU:n arvonlisäverosäännösten soveltamisalueen ulkopuolella? Miten viittaus kiinteän verkon liittymään pitäisi ymmärtää? OLETTAMIEN KUMOAMINEN (24 D ARTIKLA) Asiaankuuluva säännös Taustaa Miksi tarvittiin selvennöstä? Miten säännös vaikuttaa? Palvelujen suorittaja kumoaa olettaman Veroviranomainen kumoaa olettaman Tähän säännökseen liittyvät yksityiskohtaiset kysymykset /95

9 Jos jotakin olettamaa sovelletaan, onko palvelujen suorittajan etsittävä lisänäyttöä? Voiko olettamat kumota aina? Voiko 24 a artiklan olettaman kumota, jos palvelu suoritetaan verovelvolliselle? Voiko 24 a artiklan olettaman kumota, jos jäsenvaltio soveltaa alv-direktiivin 59 a artiklan tosiasiallista käyttöä ja hyödyntämistä koskevaa sääntöä? NÄYTTÖ HANKKIJAN SIJAINTIPAIKAN MÄÄRITTÄMISEKSI JA OLETTAMIEN KUMOAMINEN (24 F ARTIKLA) Asiaankuuluvat säännökset Taustaa Miksi tarvittiin selvennöstä? Miten säännös vaikuttaa? Säännökseen liittyvät yksityiskohtaiset kysymykset Mitä muut kaupallisesti merkittävät tiedot kattaa? Mitä voidaan pitää laskutusosoitteena ja mitä ei? Mikä on 24 f artiklan (todisteluettelo) ja 24 d artiklan 1 alakohdan (palvelujen suorittaja kumoaa erityisen olettaman) välinen suhde? Miten paljon tietoja palvelujen suorittaja tarvitsee näytön todentamiseen? Milloin tarvitaan kaksi ja milloin kolme keskenään ristiriidatonta todistetta? Entä jos todisteet ovat keskenään ristiriitaisia? Entä jos palvelujen suorittajalla ei ole kahta keskenään ristiriidatonta todistetta 24 b artiklan d alakohdan yhteydessä? Mitä ovat 24 d artiklan 2 kohdassa mainitut viitteet siitä, että palvelujen suorittaja on syyllistynyt väärinkäytöksiin? Miten pitkälle palvelujen suorittaja voi nojata kolmannen osapuolen (erityisesti maksupalvelujen tarjoajan) antamiin tietoihin? Tietosuojasääntöjen soveltaminen vuonna 2015 voimaan tulevien alv-muutosten valossa PALVELUJEN SUORITUS HOTELLEISSA JA VASTAAVISSA PAIKOISSA (31 C ARTIKLA) Asiaankuuluva säännös Miksi tarvittiin selvennöstä? Miten säännös vaikuttaa? /95

10 11. VÄLITTÄJÄN SUORITTAMA PÄÄSYLIPPUJEN LUOVUTUS (33 A ARTIKLA) Asiaankuuluva säännös Taustaa Miksi tarvittiin selvennöstä? Miten säännös vaikuttaa? Tähän säännökseen liittyvät yksityiskohtaiset kysymykset Missä verkossa ostetut pääsyliput olisi verotettava? SIIRTYMÄTOIMENPITEET (ASETUKSESSA (EU) N:O 1042/2013 OLEVA 2 ARTIKLA) Asiaankuuluva säännös Taustaa Miksi tarvittiin selvennöstä? Miten säännös vaikuttaa? Tähän säännökseen liittyvät yksityiskohtaiset kysymykset Ennen palvelun suoritusta maksetut ennakkomaksut Miten alv-laskun antaminen vaikuttaa suorituspaikkaan? Minkä tasoinen näyttö vaaditaan osoittamaan, että verotettava tapahtuma on toteutunut tai että maksu on suoritettu ennen 1. päivää tammikuuta 2015? Esimerkkiluettelo ASIAANKUULUVAT SÄÄDÖKSET Alv-direktiivi Alv-täytäntöönpanoasetus Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1042/ /95

11 1. EU:N VUONNA 2015 VOIMAAN TULEVIEN ARVONLISÄVEROMUUTOSTEN KESKEISET OSAT 1.1. Yleinen tausta Kaikkien televiestintäpalvelujen, lähetyspalvelujen ja sähköisesti suoritettavien palvelujen suorittamisesta on 1. tammikuuta 2015 lähtien maksettava arvonlisäveroa paikkaan, johon palvelun hankkija kuuluu. Näiden palvelujen verotuksen asianmukaisuuden varmistamiseksi sekä EU:n että sen ulkopuolisten yritysten on määritettävä palvelun hankkijan asema (verovelvollinen tai ei-verovelvollinen) ja paikka (EU:n valtio tai EU:n ulkopuolinen valtio), johon palvelun hankkija kuuluu. Tämä muutos johtuu siitä, että EU:n arvonlisäverojärjestelmässä sovellettavia palvelujen suorituspaikkaa koskevia sääntöjä muutettiin vuonna 2008 osana alv-pakettia 1. Sääntöjen muuttamisen syynä oli se, että näiden palvelujen arvonlisäverokohtelu haluttiin yhdenmukaistaa arvonlisäveron perusperiaatteiden kanssa, jotta tämän kulutusveron tuotot kertyisivät jäsenvaltiolle, jossa tavarat tai palvelut kulutetaan. Televiestintä-, lähetys- tai sähköisesti suoritettavia palveluja Euroopan unioniin sijoittautuneille hankkijoille suorittavia EU:n ulkopuolisia yrityksiä koskevat voimassa olevat säännöt varmistavat jo, että verotus tapahtuu maassa, johon hankkija kuuluu. Vuoden 2014 loppuun asti EU:ssa toimivien yritysten loppukuluttajalle (B2C) suorittamista palveluista maksetaan verot palvelun suorittajan sijaintimaahan. Tämä tarkoittaa, että muita alempia arvonlisäverokantoja soveltaviin jäsenvaltioihin sijoittautuneet yritykset, jotka suorittavat loppukuluttajille palveluja, saavat kilpailuedun muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin yrityksiin verrattuna. Uudet verotussäännöt, jotka perustuvat verottamiseen maassa, johon palvelun hankkija kuuluu, takaavat vuodesta 2015 lähtien kaikille tasapuoliset toimintaedellytykset ja varmistavat myös, että arvonlisäverotulot kertyvät jäsenvaltiolle, jossa kulutus tapahtuu Liiketoimet, joita vuoden 2015 muutokset koskevat Alv-paketin eri osat tulevat voimaan vuosina Tärkeimmät muutokset toteutuivat vuonna 2010, ja niihin kuului kaksi palvelujen suorituspaikkaa koskevaa sääntöä arvonlisäverodirektiivin 44 ja 45 artiklan. Loppukuluttajille suoritettavia televiestintä-, lähetys- ja sähköisesti suoritettavia palveluja koskeva alv-paketin loppuosa tulee voimaan vuonna Direktiivin 44 artiklan mukaan yrityksen toiselle yritykselle (B2B) suorittamia palveluja verotetaan paikassa, jossa yritysasiakkaalla on liiketoimintansa kotipaikka. Tämä koskee myös televiestintä-, lähetys- ja sähköisesti suoritettavia palveluja, joten tässä suhteessa mikään ei muutu vuonna Direktiivin 45 artiklassa säädetään, että yrityksen loppukuluttajalle (B2C) suorittamia palveluja verotetaan maassa, jossa palvelun suorittajalla on liiketoimintansa kotipaikka. Siten EU:hun sijoittautuneen palvelujen suorittajan myös EU:hun sijoittautuneelle tai 1 Ks. neuvoston direktiivi 2008/8/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta (EUVL L 44, , s. 11). 11/95

12 siellä asuvalle muulle kuin verovelvolliselle henkilölle suorittamia televiestintä-, lähetysja sähköisiä palveluja koskee yleinen sääntö ja niitä verotetaan maassa, jossa suorittajalla on liiketoimintansa kotipaikka. Direktiivin 58, 59 ja 59 b artiklassa säädetään, että näiden palvelujen suorituksia kolmansiin maihin ja kolmansista maista verotetaan maassa, johon palvelun hankkija on sijoittautunut tai jossa hänellä on vakinainen asuinpaikka (31. joulukuuta 2014 asti). Yritysten loppukuluttajille (B2C) suorittamia televiestintä-, lähetys- ja sähköisesti suoritettavia palveluja verotetaan 1. tammikuuta 2015 lähtien 58 artiklaan tehtyjen muutosten mukaisesti kaikissa tapauksissa palvelun hankkijan sijaintimaassa riippumatta siitä, missä suorittajalla on liiketoimintansa kotipaikka. Jos suoritetut palvelut tosiasiassa kulutetaan Euroopan unionin ulkopuolella, jäsenvaltiot voivat päättää ottaa käyttöön 59 a artiklan a alakohdassa vahvistettua tosiasiallista käyttöä ja hyödyntämistä koskevan säännön ja jättää palvelun verottamatta. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 59 a artiklan b alakohdassa vahvistettua tosiasiallista käyttöä ja hyödyntämistä koskevaa sääntöä vain sellaisten palvelujen verottamiseen, jotka on tosiasiallisesti kulutettu niiden alueella, jos palvelut suoritetaan kolmanteen maahan sijoittautuneille hankkijoille. Tämä sääntö ei koske palveluita, jotka on suoritettu johonkin Euroopan unionin jäsenvaltioon kuuluville hankkijoille Liiketoimet, joita vuoden 2015 muutokset eivät koske Käsite "verkkokauppa" kattaa yleisesti käytettynä taloudellisen toiminnan eri lajeja, kuten tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen internetin kaltaisten sähköisten järjestelmien kautta. Arvonlisäveromuutokset, jotka tulevat voimaan 1. tammikuuta 2015, eivät koske kaikkea tällaista toimintaa. Muutokset eivät koske erityisesti 1) tavaroiden luovutusta (eivät myöskään etämyyntiä), jos sähköisiä järjestelmiä käytetään vain tilauksen tekemiseen, eivätkä 2) palvelujen suoritusta, jos ei ole kyse televiestintä-, lähetys- tai sähköisesti suoritettavasta palvelusta. Tällaiset liiketoimet eivät sisälly keskitetyn minipalvelupisteen järjestelyihin. Vuoden 2015 alv-muutokset on rajattu koskemaan edellä kuvatusti vain televiestintä-, lähetys- ja sähköisesti suoritettavia palveluja. Näillä muutoksilla on merkitystä vain, jos palvelun hankkija on loppukuluttaja Valmistautuminen vuoden 2015 muutoksiin Pian alv-paketin hyväksymisen jälkeen komissio toteutti erilaisia toimia, joiden avulla oli tarkoitus päästä sopimukseen yhdenmukaisemmasta EU:n tason lähestymistavasta näihin tuleviin muutoksiin. Komissio keskittyi valmistelemaan tarvittavaa televiestintä-, lähetysja sähköisesti suoritettavia palveluja koskevaa lainsäädäntöä varmistaakseen sujuvan siirtymän uusiin verotussääntöihin. Työn painopisteitä olivat keskitetty minipalvelupiste, jonka avulla palvelujen suorittaja voi halutessaan tilittää arvonlisäveron niissä jäsenvaltioissa, joihin ei ole sijoittautunut, ja suorituspaikkaa koskevien sääntöjen soveltaminen. Komission yksiköt ovat jo laatineet keskitetystä minipalvelupisteestä käytännön oppaan 2 ja julkaisseet sen yhteisön kielillä sekä japaniksi, kiinaksi ja venäjäksi. Lisäksi tekeillä on suositukset keskitettyjen minipalvelupisteiden tarkastamisen koordinoinnista, ja 2 Televiestintä-, lähetys- ja sähköiset palvelut Euroopan komissio 12/95

13 tavoitteena on julkaista yritysten kannalta merkittävät suositukset tulliliiton ja verotuksen pääosaston verkkosivustolla. Toimenpidepaketin suorituspaikkaa koskevista säännöistä annettu viimeinen säädös, jonka on tarkoitus helpottaa vuoden 2015 muutosten täytäntöönpanoa, on neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1042/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta (alv-täytäntöönpanoasetus) 3. Alv-täytäntöönpanoasetukseen sisältyvien toimenpiteiden tavoitteena on vain selventää sitä, miten televiestintä-, lähetys- ja sähköisesti suoritettavien palvelujen suorituspaikkaa koskevat säännöt, sellaisina kuin niistä on säädetty alv-direktiivissä, olisi ymmärrettävä ja miten niitä olisi sovellettava käytännössä. Kaikki muut alv-direktiivin yleiset säännöt (esimerkiksi alueellista soveltamista, verotettavaa tapahtumaa tai verosaatavan syntymistä koskevat) ovat edelleen voimassa samoin kuin mitä tahansa muuta palvelujen suoritusta tai tavaroiden luovutusta koskevat, mutta päätettäessä näiden kolmen palvelun asianmukaisesta arvonlisäverokohtelusta on otettava huomioon se, miten kyseiset säännöt mahdollisesti vaikuttavat suorituspaikkaan ja keskitettyyn palvelupisteeseen. Asetuksen (EU) N:o 1042/2013 hyväksymistä edeltäneiden keskustelujen aikana tunnustettiin laajasti, että yritysten ja jäsenvaltioiden olisi hyvä saada yksityiskohtaisemmat selittävät huomautukset. Näiden selittävien huomautusten tarkoituksena on antaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin tietoja alv-täytäntöönpanoasetuksen säännösten soveltamisesta käytännössä keskittyen televiestintä-, lähetys- ja sähköisesti suoritettavien palvelujen suorituspaikkaa koskeviin muutoksin, jotka tulevat voimaan 1. tammikuuta Asiaankuuluvat säädökset Näissä selittävissä huomautuksissa viitataan seuraaviin säädöksiin: Neuvoston asetus 2006/112/EY, annettu yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2008/8/EY, jäljempänä alv-direktiivi. Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä, sellaisena kuin se on täydennettynä asetuksella (EU) N:o 1042/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, jäljempänä alvtäytäntöönpanoasetus. Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1042/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta, jäljempänä asetus (EU) N:o 1042/2013. Kaikkien asiaa koskevien oikeudellisten säännösten lainaukset ovat selittävien huomautusten lopussa siinä sanamuodossa, jota sovelletaan 1. tammikuuta 2015 alkaen. Kunkin luvun alussa on linkit näihin säännöksiin. 3 Kiinteään omaisuuteen liittyviä palveluja koskevat säännökset ovat voimassa vasta 1. tammikuuta 2017 alkaen. 13/95

14 Silloin kun viitataan johonkin alv-täytäntöönpanoasetuksen artiklaan, viittaus kyseiseen säädökseen jätetään pois ja mainitaan vain artikla. Kaikissa muissa tapauksissa ilmoitetaan, mihin säädökseen viitataan Sanasto Alv-järjestelmällä tarkoitetaan EU:n arvonlisäverojärjestelmää. Kun selittävissä huomautuksissa viitataan paikkaan, johon hankkija on kuuluu, sillä tarkoitetaan paikkaa (maata), johon palvelun hankkija on sijoittautunut tai jossa hänellä on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka. Siitä käytetään välillä myös nimitystä hankkijan sijaintipaikka. Näissä selittävissä huomautuksissa digitaalisilla palveluilla tarkoitetaan televiestintäpalveluja, lähetyspalveluja ja sähköisesti suoritettavia palveluja. Lähetyspalveluihin kuuluvat palvelut, jotka koostuvat ääni- ja audiovisuaalisesta sisällöstä, kuten televisio- tai radio-ohjelmista, jotka toimituksellisessa vastuussa oleva mediapalvelun tarjoaja toimittaa yleisölle kuunneltaviksi tai katsottaviksi samanaikaisesti tietyn ohjelma-aikataulun mukaisesti (ks. kohta 2.3.2). Sähköisesti suoritettaviin palveluihin, jäljempänä sähköiset palvelut, kuuluvat palvelut, jotka suoritetaan internetin tai sähköisen verkon välityksellä ja joiden luonteesta johtuu, että ne ovat pääasiassa automatisoituja ja vaativat vain vähän ihmisen osallistumista eikä niitä voida suorittaa ilman tietotekniikkaa (ks. kohta 2.3.3). Televiestintäpalveluina pidetään palveluja, joiden tarkoituksena on signaalien, kirjoitettujen, kuvallisten ja ääniviestien tai erityyppisten tietojen välittäminen, lähettäminen ja vastaanottaminen johtimella, radioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneettisella menetelmällä, mukaan lukien tähän liittyvän välitys-, lähetys- tai vastaanottokapasiteetin käyttöoikeuden siirto tai myöntäminen, ja myös maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin pääsyn tarjoaminen (ks. kohta 2.3.1). OTT-palvelut ( over the top eli avoimen internetin kautta tapahtuva jakelu) ovat palveluja, joita voidaan suorittaa vain tietoliikenneverkkojen kautta muodostetun yhteyden ansiosta (eli televiestintäpalvelu on välttämätön perusta) ja jotka eivät siten edellytä vastaanottajan fyysistä läsnäoloa palvelun suorituspaikassa. Televerkot ovat verkkoja, joita voidaan käyttää äänen ja datan siirtämiseen. Niitä ovat muun muassa kaapeliverkot, puhelinverkot ja ISP-verkot ( Internet Service Provider eli internet-palvelujen tarjoaja). Niiden olisi katettava kaikki verkot, jotka mahdollistavat televiestintä-, lähetys- ja sähköisten palvelujen saannin. Alv-tarkoituksia varten termit televerkot ja tietoliikenneverkot tarkoittavat samaa asiaa. Matkaviestinverkot (mainitaan 24 b artiklan b alakohdassa) ovat televerkkojen itsenäinen osa. Kiinteän verkon liittymä kattaa verkkoon liitetyt osat, joiden avulla tietoa voidaan siirtää ja ladata (esim. laajakaista, Ethernet) ja jotka edellyttävät sellaisen laitteiston asentamista, joka lähettää/vastaanottaa signaalia jatkuvasti (ei suunniteltu helposti tai usein siirrettävä). Se voi siksi olla minkä tahansa tyyppinen kaapeli, jota käytetään datan 14/95

15 siirtämiseen tiloihin tai tiloista (esimerkiksi kuparikaapeli, valokaapeli tai laajakaistakaapeli), tai satelliitti, jos se edellyttää satelliittiantennin asentamista tiloihin. Portaali on mikä tahansa sähköinen kauppa, verkkosivusto tai vastaava ympäristö, jossa tarjotaan sähköisiä palveluita suoraan kuluttajille ohjaamatta heitä toisen suorittajan sivustolle, portaaliin jne. liiketoimen suorittamiseksi. Yleisiä esimerkkejä portaalista ovat sovelluskaupat, sähköiset markkinapaikat ja verkkosivustot, joilla myydään sähköisiä palveluja. Rajapinta sisältää portaalin mutta on sitä laajempi käsite. Tietojenkäsittelyssä se tarkoittaa laitetta tai ohjelmaa, jonka avulla kaksi itsenäistä järjestelmää tai järjestelmä ja loppukäyttäjä viestivät keskenään. Langaton alue tarkoittaa tiettyä langattoman verkon kattamaa paikkaa, joka ei ole maantieteellisesti laaja alue. 15/95

16 2. TELEVIESTINTÄ-, LÄHETYS- JA SÄHKÖISET PALVELUT (6 A, 6 B JA 7 ARTIKLA SEKÄ LIITE I) 2.1. Asiaankuuluvat säännökset Asiaankuuluvat säännökset sisältyvät alv-täytäntöönpanoasetukseen: Televiestintäpalvelut: 6 a artikla Lähetyspalvelut: 6 b artikla Sähköiset palvelut 7 artikla Liite I Silloin kun viitataan johonkin alv-täytäntöönpanoasetuksen artiklaan, viittaus kyseiseen säädökseen jätetään pois ja mainitaan vain artikla Miksi tarvittiin selvennöstä? Useimpia B2C-palveluita verotetaan palvelun suorittajan sijoittautumispaikassa. Jos suorittaja tarjoaa televiestintä-, lähetys- tai sähköisiä palveluja, verotuspaikka on kuitenkin 1. tammikuuta 2015 alkaen se maa, johon palvelun hankkija on sijoittautunut tai jossa hänellä on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka. Näiden palvelujen ja muiden palvelujen välisen rajanvedon kannalta oli välttämätöntä selventää televiestintä-, lähetys- ja sähköisten palvelujen käsitteitä. Ilman näitä ohjeita yrityksen voi olla vaikeaa tietää varmasti, pitääkö sen tosiasiallisesti veloittaa arvonlisävero asiakkaansa sijaintimaassa. EU:n nykyisessä alv-lainsäädännössä on jo selventäviä osia, mutta ne koskevat vain televiestintä- ja sähköisiä palveluja. Lähetyspalveluja koskevia selvennöksiä siinä ei ole ollut. Alv-täytäntöönpanoasetukseen on sisällytetty uusia säännöksiä, joista saa kattavan kuvan kyseisistä palveluista. Niiden lisäämisen jälkeen kaikki kolme palvelutyyppiä on nyt määritelty ja jokaisesta niistä on laadittu luettelot, joissa on konkreettisia esimerkkejä palveluista, jotka kuuluvat niihin, sekä palveluista, jotka eivät kuulu, vaikkakaan luettelot eivät ole täydellisiä. Tämän pitäisi taata yrityksille ja jäsenvaltioille varmuus ja johdonmukaisuus. Ilman varmuutta ja johdonmukaisuutta on vaarana, että alv-direktiivin 58 artiklan soveltamisalan suhteen voisi syntyä eroavuuksia. Jos yhden ja saman palvelun katsotaan kuuluvan soveltamisalaan jossain jäsenvaltiossa mutta ei jossain toisessa, se voisi johtaa 16/95

17 kaksinkertaiseen verotukseen tai verottamattomuuteen. Tämän välttämiseksi oli välttämätöntä antaa määritelmät kyseisistä kolmesta erityyppisestä palvelusta. Lähetys- ja sähköisten palvelujen määritelmät eivät ole kaiken kattavia, koska niissä sanotaan vain, että näihin käsitteisiin kuuluvat. Tämä tarjoaa joustoa, joka on välttämätöntä, jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys tai arvonlisäverokomitean mahdollisesti antamat uudet ohjeet tai Euroopan unionin tuomioistuimen päätökset. Televiestintä-, lähetys- ja sähköisistä palveluista on laadittu esimerkkiluettelo. Oikeusvarmuuden takaamiseksi etusija annetaan sille, että luetellaan ne palvelut, jotka kuuluvat soveltamisalaan, sen sijaan että lueteltaisiin ne, jotka eivät kuulu. Nämä luettelot eivät ole tyhjentäviä, kuten asetuksen (EU) N:o 1042/2013 johdanto-osan 3 kappaleessa korostetaan, eivätkä myöskään lopullisia. Tämän vahvistaa selvästi käytetty sanamuoto kuuluvat erityisesti seuraavat:. Jokaista näiden määritelmien kattamaa palvelua koskee alv-direktiivin 58 artikla ja niistä on verotettava hankkijan sijaintipaikassa riippumatta siitä, onko palvelu esimerkkien joukossa. Oli välttämätöntä käyttää tällaisia avoimia luetteloja, koska oli mahdotonta määritellä kaikkia olemassa olevia palveluja tai ottaa huomioon tulevia uusia palveluja Miten säännökset vaikuttavat? Televiestintäpalvelut Televiestintäpalvelujen käsite on määritelty jo alv-direktiivin 24 artiklan 2 kohdassa. Tätä määritelmää ei ole muutettu. Määritelmän kattamien palvelujen kuvaamiseksi on laadittu esimerkkiluettelo. Luettelo ei ole tyhjentävä, ja siinä on pääasiassa esimerkkejä, joista on keskusteltu ja sovittu arvonlisäverokomiteassa. Nämä esimerkit on nyt sisällytetty 6 a artiklan 1 kohtaan. Esimerkkejä on annettu myös palveluista, jotka eivät ole televiestintäpalvelujen määritelmän mukaisia. Luettelo niistä on 6 a artiklan 2 kohdassa. Se ei ole tyhjentävä eikä lopullinen Lähetyspalvelut Ennen asetuksen (EU) N:o 1042/2013 hyväksymistä EU:n arvonlisäverolainsäädännössä ei ollut lähetyspalvelujen määritelmää. Tällainen määritelmä on nyt sisällytetty 6 b artiklaan samoin kuin esimerkkejä lähetyspalveluista, jotka määritelmä kattaa ja joita se ei kata. Lähetyspalvelujen määritelmä on suurelta osin peräisin audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä 4, kuten asetuksen (EU) N:o 1042/2013 johdanto-osan 2 kappaleessa todetaan, mutta tarkoituksena ei ole toistaa sääntelytarkoituksia varten käyttöön otettua määritelmää. Muutokset tällä osa-alueella eivät siten vaikuttaisi alvtäytäntöönpanoasetuksen määritelmään. 4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, , s. 1). 17/95

18 Yksi EU:n lainsäädännön perusperiaate on, että käsitteitä on sovellettava johdonmukaisesti kaikessa lainsäädännössä. Se tarkoittaa, että EU:n arvonlisäverolainsäädännössä lähetyspalvelujen kaltainen käsite on suorituspaikan määrittämisen lisäksi myös kyseiseen palveluun sovellettavissa olevan verokannan kannalta olennainen. Neuvoston sopima määritelmä on suhteellisen kapea ja kattaa vain palvelut, jotka koostuvat toimituksellisessa vastuussa olevan mediapalvelun tarjoajan toimittamasta äänija audiovisuaalisesta sisällöstä (jolloin tämä valvoo tosiasiallisesti sekä ohjelmien valintaa että niiden organisointia). Toimituksellinen vastuu ei välttämättä merkitse kansallisen lainsäädännön mukaista oikeudellista vastuuta yleisölle tarjotusta sisällöstä tai palveluista. Käytännössä se tarkoittaa, että lähetystoiminnan harjoittajaa, joka tarjoaa esimerkiksi maksullisia urheilukanavia ja on niistä toimituksellisessa vastuussa, pidetään lähetyspalvelujen tarjoajana. Tällaisia palveluja saattaa koskea tietyissä jäsenvaltioissa alennettu verokanta. Jos kuitenkin samojen kanavien käyttöoikeutta tarjoaa palveluntarjoaja, joka ostaa tukkutason käyttöoikeuksia ja välittää sitten signaalin mutta ei ole toimituksellisesti vastuussa tarjotusta sisällöstä, palveluntarjoajaa pidetään sähköisten palvelujen suorittajana ja silloin sovellettaisiin suoritusjäsenvaltion perusverokantaa. Määritelmä kattaa radio- ja televisio-ohjelmien jakelun sähköisten verkkojen, kuten internetin, kautta, mutta vain silloin, kun ne lähetetään reaaliaikaisesti kuunneltaviksi ja katsottaviksi. Jos ääni- tai audiovisuaalista sisältöä ei toimiteta vastaanottajille (yleisölle) synkronisesti (reaaliaikaisesti), se kattaisi yleensä sähköisten palvelujen määritelmän. Samanaikaisesti vaikuttaa asianmukaiselta sisällyttää lähetystoiminnan määritelmässä tarkoitettuun reaaliaikaisen kuuntelun ja katselun käsitteeseen myös kuuntelu ja katselu, joka on lähes reaaliaikaista. Nämä palvelut ovatkin yleensä hankkijan saatavilla ilman, että hän joutuisi maksamaan niistä lisämaksua. Lähes reaaliaikainen kuuntelu ja katselu kattaisivat 1) tilanteet, joissa ohjelman lähettämisen ja vastaanoton välillä esiintyy viiveitä, jotka johtuvat lähetysprosessiin liittyvistä teknisistä syistä tai yhteydestä; 2) tilanteet, joissa hankkija voi tallentaa signaalin tai ohjelman myöhempää katselua kuuntelua tai katselua varten, keskeyttää sen tai kelata sitä eteen- tai taaksepäin; 3) tilanteet, joissa hankkija voi ohjelmoida etukäteen tietyn ääni- tai audiovisuaalisen sisällön tallennettavaksi silloin, kun se lähetetään reaaliaikaisesti kuunneltavaksi tai katsottavaksi. Hankkija voi sitten kuunnella tai katsoa tallennetun ohjelman jälkikäteen. Lähes reaaliaikaisen kuuntelun ja katselun pitäisi kuitenkin kattaa vain tilanteet, joissa hankkija voi tietyissä rajoissa vaikuttaa siihen, milloin hän voi kuunnella tai katsoa ohjelman, mutta ei varsinaiseen signaalin välitykseen. Lähes reaaliaikainen kuuntelun tai katselun ei pitäisi kattaa tapauksia, joissa hankkija voi pyytää henkilökohtaisesti katsottavaksi haluamansa ohjelman luettelosta ja maksaa tästä lisäpalvelusta ylimääräistä. 18/95

19 Sähköiset palvelut Sähköisten palvelujen konsepti on määritelty 7 artiklassa, jossa on myös esimerkkejä palveluista, jotka ovat sähköisen palvelun määritelmän mukaisia, ja niistä, jotka eivät sitä ole. Alv-direktiivin liitteessä II 5 annetaan lisäksi ohjeellisen palveluluettelon muodossa ohjeita siitä, mitä voidaan pitää sähköisinä palveluina, ja liitteeseen I on myös tehty vastaavia lisäyksiä. Muutokset 7 artiklaan ja liitteeseen I on tehty, jotta ne olisivat televiestintä- ja lähetyspalveluista annettujen määritelmien ja luettelojen mukaiset. Muutosten tarkoituksena on toisin sanoen varmistaa, että 6 a, 6 b ja 7 artiklassa vahvistetuissa luetteloissa ei ole päällekkäisyyksiä tai toistoja. Lisäksi näillä muutoksilla varmistettiin, että aina kun mahdollista, esitetään luetteloja siitä, mitkä ovat televiestintä-, lähetys- ja sähköisiä palveluja, sen sijaan, että lueteltaisiin palveluja, jotka eivät niitä ole. Siksi kuvapuhelinpalvelut, internet- ja www-yhteydet sekä internetin kautta tarjottavat puhelinpalvelut on poistettu luettelosta, jossa on esitetty sähköisiin palveluihin kuulumattomia palveluja, ja ne on lisätty sen sijaan televiestintäpalveluihin kuuluvien luetteloon. Se myös selittää liitteessä I olevaan 4 kohtaan tehdyt muutokset (mukaan lukien tilauspohjaiset palvelut ja palvelut, jotka eivät ole lähetyspalvelujen määritelmän mukaisia), joissa määritellään yksityiskohtaisemmin, mitä alv-direktiivin liitteessä II olevan 4 kohdan sähköisten palvelujen luettelo kattaa (musiikin, elokuvien ja pelien, myös uhka- tai rahapelien sekä poliittisten, kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede- tai viihdelähetysten ja -tapahtumien tarjoaminen) Näihin säännöksiin liittyvät yksityiskohtaiset kysymykset Televiestintäpalvelut Voidaanko käyttötukipalvelujen katsoa olevan televiestintäpalveluja? Käyttötukipalvelut ovat niiden palvelujen esimerkkiluettelossa, jotka eivät ole sähköisten palvelujen määritelmän mukaisia. Ne eivät kuulu niiden palveluista annettujen esimerkkien joukkoon, jotka katsotaan televiestintäpalveluiksi, eivätkä ne ole myöskään niiden palvelujen luettelossa, jotka ei katsota sellaisiksi. Käyttötukipalvelujen tärkein ominaisuus on avun tarjoaminen. Tällaisia palveluja ei yleisesti ottaen voida pitää palveluina, joiden tarkoituksena on signaalien, kirjoitettujen, kuvallisten ja ääniviestien tai erityyppisten tietojen välittäminen, lähettäminen ja vastaanottaminen, ja siksi ne eivät ole televiestintäpalvelujen määritelmän mukaisia palveluja, kun ne suoritetaan erillisinä palveluina. Tilanne saattaa kuitenkin olla toinen silloin, kun käyttäjille tarjottava tuki muodostuu ainoastaan heidän avustamisestaan televerkkoon, radio- tai televisioverkkoon tai vastaavaan sähköiseen verkkoon liittyvissä ongelmatilanteissa ja käyttäjää veloitetaan siitä erikseen. Käyttötukipalvelu ei siinä tapauksessa ole tarkoitus itsessään vaan pikemminkin keino hyödyntää pääasiallista palvelua paremmin. 5 Alv-direktiivin liite II lisättiin ensin neuvoston direktiivillä 2002/38/EY tehdyllä muutoksella, sitä ei muutettu direktiivillä 2008/8 ja se säilyy muuttumattomana vuonna /95

20 Jos palvelun suorittaa verkkopalvelun tarjoaja, sitä voitaisiin pitää lisäpalveluna, jonka verokohtelu on sama kuin pääasiallisen suorituksen, mikä viittaa siihen, että käyttötukipalvelua voitaisiin tällaisissa olosuhteissa pitää televiestintäpalveluna. Kun hankkija saa useamman kuin yhden suorituksen eli ensin pääsyn verkkoon verkkopalvelun tarjoajalta ja sitten käyttötukipalvelun toiselta palveluntarjoajalta, käyttötukipalvelujen suorittamista ei voida pitää verkkoon pääsyn lisäpalveluna (ellei näitä suorituksia voida pitää taloudellisesti erottamattomina) Lähetyspalvelut Milloin ohjelmat toimitetaan yleisölle? Radio- ja televisio-ohjelmien lähettämistä tai edelleenlähettämistä pidetään lähetyspalveluna vain, jos ohjelmat toimitetaan yleisölle. Jos kohteena ei ole laaja yleisö, ohjelmien lähettämistä tai edelleenlähettämistä ei voida pitää lähetyspalveluna. Tämä edellytys ei tarkoita sitä, että ohjelmat olisi toimitettava kaikille. Lähettäminen ja edelleenlähettäminen voidaan rajoittaa yhden maan tai vaikka vain kyseisen maan tietyn alueen yleisölle. Tilanteissa, joissa ohjelmien katselu on rajattu vain hankkijoille, jotka maksavat palveluista, lähettäminen tai edelleenlähettämisen katsotaan edelleen tapahtuvan yleisölle Milloin ohjelmat on tarkoitettu reaaliaikaisesti kuunneltaviksi tai katsottaviksi? Lähetyspalveluihin kuuluu vain ohjelmien lähettäminen ja edelleenlähettäminen (uusinta) reaaliaikaista kuuntelua ja katsomista varten yleisölle, jolle niitä toimitetaan. Tämä koskee ohjelmia riippumatta siitä, mitä välinettä niiden lähettämiseen tai edelleenlähettämiseen käytetään. Sillä ei ole merkitystä, lähetetäänkö tai edelleenlähetetäänkö ne perinteisen radio- ja televisioverkon vai internetin tai vastaavan sähköisen verkon välityksellä. Reaaliaikainen kuuntelu tai katselu kattaa myös lähes reaaliaikaisen kuuntelun ja katselun (ks. myös kohta 2.3.2) Miten lähetyspalvelut ja tilauksesta toimitettavat ohjelmat eroavat toisistaan? Lähetyspalvelujen käsite sellaisena kuin se on määritetty 6 b artiklan 1 kohdassa sisältää useita osia, kuten vaatimuksen, että tällaiset palvelut on toimitettava kuunneltavaksi ja katsottavaksi reaaliaikaisesti. Kun ohjelmia toimitetaan tilauksesta, yksittäinen hankkija saa maksua vastaan käyttöönsä tietyt ohjelmat haluamanaan ajankohtana. Tällöin ohjelman kuuntelu tai katsominen ei ole reaaliaikaista. Siksi tilauksesta toimitettavia ohjelmia ei voi pitää lähetyspalveluina vaan ne ovat määritelmän mukaisesti sähköisiä palveluja. Nämä tilauksesta toimitettavat ohjelmat on erotettava kertamaksutelevisiosta. Jälkimmäisessä tapauksessa ohjelman lähettää tai edelleenlähettää palveluntarjoaja 6 Ks. erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-366/12 Klinikum Dortmund. 20/95

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 26.10.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 284/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1042/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2012 COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12968/17 SC 217 ECON 798 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L TAUUKKO 1 VIITE IITTEESSÄ Nimike 1 A. Verkkosivustojen toimittaminen ja isännöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito Verkkosivustojen ja -sivujen isännöinti (hosting) Ohjelmien automatisoitu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 8.8.2014 L 235/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 858/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

14257/16 hkd/ess/hmu 1 DG G 2B

14257/16 hkd/ess/hmu 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. marraskuuta 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 9. marraskuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

12596/12 HKE/mrc DG G 1B

12596/12 HKE/mrc DG G 1B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. lokakuuta 2012 (OR. en) 12596/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0001 (NLE) SC 109 OC 422 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS täytäntöönpanoasetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot