Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusj iirj estd ry (VOK), Vantaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusj iirj estd ry (VOK), Vantaa"

Transkriptio

1 ?*a-.-, Ilelsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9 OO52O HELSINKI Puhelin , Faksi Siihkdposti PflfltOs l (10) r0/0903t Diaarinumerot t66t09t t09/2299 Asia Valittajat Kunnallisvalitus Pekka Tiainen, Helsinki Alpo Heikkinen, Vantaa Esko Ahola, Vantaa Arto Heikkinen, Vantaa Esko Salonen, Vantaa Sinikka Seppiilii, Vantaa Kimmo Heikkinen. Vantaa Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusj iirj estd ry (VOK), Vantaa Uudenmaan ympiiristdnsuoj elupiiri ry, Helsinki Piiiitiis, j osta valitetaan Piiiikaupunkiseudun yhteistyovaltuuskunnan YTV :n(nykyinen Helsingin seudun ympiiristtipalvelut HSY) hallitus Piiiikaupunkiseudun yhteistyovaltuuskunta YTV ja Rosk'n Roll Oy Ab olivat tekemiinsti hankintayhteistydsopimuksen perusteella kiiynnistiineet jiitteen energiahydrykafdn jrirjestiimistii polttamalla koskevan hankintamenettelyn j ulkaisemalla hankintailmoitukset ja YTV ja Rosk'n Roll Oy Ab olivat toimittaneet palveluhankintaa koskevan tarjouspyynnon neljiille tarjoajalle, joista kaksi, Fortum Power and Heat Oy ja Vantaan Energia Oy, oli jafieinlt miiiiriiaikaan mennessli tarjouksen. Molemmatarjoukset olivat olleet tarjouspyynndn mukaisia. Fortum Power and Heat Oy:n tarjouksessa jiitevoimalan sijoituspaikkana oli AmmAssuo ja Vantaan Energia Oy:n tarjouksessa Lingmosseberget. Tarjousten vertailu oli tehty YTV:n hallituksen piiiit<iksen2.li.2007 $ 173 mukaisin vertailuperustein ja painoarvoin. Rosk'n Roll Oy Ab:n hallitus oli YTV:n kanssa tekemtinsii hankintayhteistydsopimuksen perusteella piiaft rinyt I 8. I j iitteen energiahydtykriyttripalvelun toimittajan valinnasta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jtitteen energiahydtykaytiin jfiestiimisestii polttamalla oli tehnyt Vantaan Energia Oy. YTV:n hallitus oli piiattrinyt ($ 195) - merkita tiedoksi Rosk'n Roll Oy Ab:n hallituksen tekemiin pti6- tdksen jtitteen energiahydtykayftiipalvelun toimifiajan valinnasta, - valita jiitteen energiahydrykayton palveluntoimittajaksi kokonaistaloudellisimman tarjouksen tehneen Vantaan Energia Oy:n sekii - valtuuttaa jiitehuoltojohtajan tekemiitin hankintaa koskevaan palvelusopimukseen vtihiiisiii muutoksia.

2 2 ( 10) Muun muassakimmo Heikkinen, Esko Salonenja Sinikka Seppiilii asiakumpvantaan Omakotiyhdistysten paneineen,pekka Tiainen asiakumppaneineen, ja ympiiristdnsuojelupiiri Uudenmaan Keskusjiirjestdry ry olivat tehneet YTV :n hallitukselle oikaisuvaatimuksenpii2itdksestii$ 195. YTV:n hallitus on ($ 40) todennut,ettii hallituksenpiiiitdksellii $ i95 on ratkaistu hankintalain mukaan toteutettutarjouskilpailu. Tarjouskilpailun voittajaksi on valittu kokonaistaloudellisestiedullisimman tarjouksen tehnyt Vantaan Energia Oy. YTV:n hallitus on hyldnnyt jiitteen energiahycitykiiyttripalvelun toimittaj an valintaa koskevat oikaisuvaatimukset. Valituksissa esitefyt vaatimukset 1. Pekka Tiaisen ja hiinen asiakumppaneidensavalitus Piiiit<ikset$ 195ja $ 40 jdtteenpolttolaitoksenhyviiksymisestii, sen sijoittamisestal6ngmossebergetiinsekii Vantaan Energian valitseminen polttolaitoksen toimittajaksi on kumottava. Asiassaei ole lainmukaista oikeutta ryhtya toimenpiteisiin VantaanLingmossebergetissiiennenkuin asia on kiisitelty hallinto-oikeudessa.toimenpiteetmitiitdisiviit YTV:n piiiitdksen muuttumisen merkityksen. Piiiit<ison syntynyt virheellisessrijfiestyksessii. Hallituksen jisenet eivdt ole olleet perillfl asiantaustastaja ovat kasitelleet asiaaannetunvirheellisen ja puutteelliseninformaation nojalla. Hankkeen vaikutuksia ei ole asianmukaisesti selvitetty. YTV ei ole selvittiinyt, onko naapurikuntiaja kiinteistcijen omistajia kuultu. Selvitykset ovat jiittlineet ottamattahuomioon ratkaisevia seikkoja ympiiristcivaikutustenja muiden keskeistenasioiden kannalta.liikennemiiiiriii ja liikennoinnistii aiheutuvia ongelmia sekii piiiistdjen miiiirtiii on viihiitelty tai ne on sivuutettu.haitallisia pienhiukkasiaja myrkyllisiii kaasujaei tulla saamaantarpeellisessam?iiirinpuhdistetuksi.muutaman sadanmetrin ettiisyydellti suunnitellustalaitoksestaon pohjavesialue,jota kiiyttiiv[t Fazeilan elintarviketehdasja Valion meijeri. Potrjavedensaastumisenvaikutukset ulottuvat lisiiksi paljon laajemmalle.ytv:n hallitus ei anna luotettavaakuvaa vesivirtauksista,jotka aiheuttavatsaasteidenpohjavesiin imeltymis- tai valumisvaaran.vantaanvaltuuston hyviiksymii yleiskaava ei ole vielti valitusajankohtanaollut lainvoimainen. Jos korkein hallinto-oikeus hyvliksyy valituksen L6ngmossebergetinosalta,YTV ei voi piiiittiiii laitoksen sijoittamisesta.ytv on menetellyt virheellisesti myds rajaamallatarkastelustapois muut energiantuottamistavat. Asiassaon tarpeenselvittiiapiiiitdksentekemiseenytv:n hallituksessaosallistuneiden Vantaan siihkolaitoksenpliiittiiviin elimiin kuuluneiden henkildiden jiiiiviys. Hallinto-oikeuden tulee py1'tiiii selvitys jlisenyyksistii ja jiiiiviydestii. Hallitus on ylitttinyt toimivaltansa. Vantaanyleiskaavaa 1990-luvun alussakiisiteltiiessiisiitii on poistettu merkintli jiitteenpolttolaitoksesta.vantaankaupunginhallituksen esityksessiituolloin otettu kielteinen kantaj?itteenpolttolaitoksen sijoittamiseenlingmossebergetiin, muualle Vantaalle tai ylipiiiinsti piiakaupunkiseudulleon edelleenvoimassa.tiimii mahrittd[.sen,miten ET-merkinttiri on tulkittava. Yleiskaavaauusittaessaasiastaei ole muuta plizitetty,joten liihtrikohta on, ettii ET-merkintii kaavassaei tarkoita

3 3 (10) Se ei edesvoisi tarkoittaa sitli, koska asianmukaisiaselvityksiii ei ole tehty. ellei Vantaan kaupunytv:n hallitus ei voi tehdii tiistii poikkeavaapzi2itcistii, ovat YTV:n hallituksenjiiedustajat pd'rtaasiaa. Kaupungin ginvaltuusto ensin seniniitoimineet vastoin kaupungin aikaisempaapiiiitdstii. YTV on velvoitettava kiisittelemaiinasiauudelleenottaenhuomioon valtuuston aikaisemmatpiiiit<ikset.ytv:n hallituksella ei ole mydskiiiin oikeutta tehdii piiiitdstii, jossa ei otetahuomioon vesien-ja ilmansuojelulainsiiiidiintda.polttolaitos ei ole aiemmassakaavavalmistelussasuunniteltukaasuvoimala,ja on tulkinnanvaraista, voidaankopolttoaine muuttaa niiin olennaisestiilman eri piiiitdstii. Vantaa ei ole vahvistanutlingmossebergetiin asemakaavaa,joka mahdollistaisi jiitteenpolttolaitoksen sijoittamisen.ytv:llii ei joka tapauksessaole piiiitdsvaltaasen suhteen,rakennetaankolingmo ssebergetiinvo imalaitos j a j o s rakennetaan, mitii polttoainettase ktiyttiid. YTV ei voi piihttiiii laitoksen sijoittamisesta. Piiiitds on myds muutoin lainvastainen.asiasta olisi tullut piiiittitamycishelsingin ja Sipoon valtuustoissa,koska laitoksenympiirist<i-ja muut vaikutukset ulottuvat niiiden kuntien alueisiin j a asukkaisiin. Jdtteenpolttolaitoksenrakentaminen aivan elintarviketeollisuudenja senkayftaman pohjavesialueenviereenjohtaisi lopulta tehtaanlopettamiseenja tydpaikkojen menetttimiseen. Myos Malmin lentokentiinkohtalo liitq.y tiihiin asiaan,koskajiitteenpolttolaitoksen piipun korkeus vaikuttaa lentoturvallisuuteen.laitoksen rakentaminen asutuksenliiheisylteen heikentiiii asuinympliristdiij a alentaaasuntojen arvoa. Se paitsi ruuhkauttaatiet, my<isheikenteiilounais-sipoonhoukuttelevuutta ja heikentiiii niiin kaupungin uudelle alueelleentekemien invesasuntoalueena tointien katetta. Jatteenpolttolaitoshaittaa viereisen Ojangon virkistysalueen kehittiimistii ulkoilualueeksi. Olennaisiaasioit4 kuten liikennejtirjestelyjenja meluntorjunnanbudjetointia sekii Loviisan lauhdevedenkiiytt66 Helsingin ja Loviisan viilisten alueidenllimmitykseen ei ole tutkittu eikii ratkaistu. Hintavertailu on epiiuskottavajaviittaa siihen, ett?iammdssuonja Lingmossebergetin vaihtoehtojaei ole tehty samoin perustein. 2. Kimmo Heikkisen valitus Piiiitdkset $ 195ja $ 40 on kumottava. Pdtitdksetovat eriiistii naapuruussuhteistaannetunlain 17 $:n 1 momentin, ymp?iristdnsuojelulain 6 $:n, 8 $:n 1 momentinja 42 $:n 1 momentinsekiieu:n ja2000l60ley vastaisia.piiiitdksetperustuvatvirdirektiivien /EY heelliseenharkintaan eikii ptistdsttitehtiiessiiole huomioitu jiitevoimalan sijoituspaikaksiehdotetunlingmossebergetin olosuhteisiin vaikuttavia Vaasan hallinto-oikeuden piiiitoksid j a 08/0117l 3. Ervrenpiititostentekemistii ei ole tehty listiselvityksiii, joita YVA-selvityksen yhteysviranomainenoli Lingmossebergetinosaltavaatinut. Jiitevoimalatoiminnansijoittaminen alueelle aiheuttaanaapuruussuhdelainvastaisesti kohtuutonta rasitusta.alueen virkistyskiiytto on merkittiivii. Alueelle kantautuviamelutasojaon jo Vaasanhallinto-oikeuden pdtttdkselliirajoitettu. Ympiiriworokautisesti toimivan jiitevoimalan sijoittaminen on ristiriidassa alueennykyisten toimintojen ja niille asetettujenlupaehtojenkanssa.piiiitcis toiminnan sijoittamisestalingmossebergetiinjohtaa ympiiristcinsuojelulailla kiellettyyn pohjavedenpilaantumisenvaaraan.vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ei ole otettu huomioon. Alueelle sijoitettava toiminta ei palvele myoskiiiin

4 4 (10) EU : n ympiiri std ii suoj elevien direktiivien, erityisesti pohj ave sien suoj elua ko s- kevien tavoitteiden saaluttamista. YVA-menettely on Lingmossebergetin osalta osittain vanhentunut eikii sillii voi eniiii perustella j iitevoimalan sij oittamista alueelle. Vaasan hallinto- oikeuden YVA-menettelyn jrilkeen antamat piiiitokset selkeyttiiviit laintulkintaa ja alueen tilannetta. Uudenmaan ympiiristdkeskus on YVA: sta antamassaan lausunnossa edellyttanyt, efia mikali hankkeen suunnittelua Lingmossebergetiin jatketaan, alueella tulee tehdii kattavat selvitykset nykyisest2i vedenhankinnasta, maaperiissii ja kallioperiissii esiingviin pohjaveden laadusta ja virtaussuunnista sekii rakentamisen ja kiiydn vaikutuksista erityisesti vedenhankintaan. YTV:n olisi tullut vaatia pohjavesitilanteen selvittiimistii ennen piiiitdksen tekemistii. 3. Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjiirjestd ry:n (VOK) valitus Piiiitcikset $ 195 ja $ 40 on kumottava. Vantaan Energia on erehdyttiinyt priiitciksentekijriitii jattamalla kertomatta, ettii Vantaankaupunginhallitus ( $ 110)jakaupunginvaltuusto ( $ 18) olivat lainvoimaisesti piiiitttineet, ettei Lingmossebergetiin tai muuallekaan Varrtaalle rakenneta jiitteenpolttolaitosta. YTV:n piiiitos on valtuuston piiiitdksen vastainen. Vantaan Energia on menetelly lainvastaisesti ja ylittdny toimivaltansa viiittiiessiiiin YTV:n piiiitdksentekijdille, ettii Vantaalle voidaan rakentaa j iitteenpolttolaito s. Edelleen Vantaan Energia on johtanut piiiit6ksentekijciitii harhaan jrittamalla kertomatta jo vuonna 1990 Yhdysvalloissa esitetysta tieteellisesti sitovasta niiyt<istii koskien jiitteenpolttolaitosten keskeistii osuutta dioksiinisaasteiden aiheuttajana. Vantaan Energia on salannut hirmumyrkkyjen vaikutukset elinympiiristodn. Vantaan Energia on karsinut oleelliset turvallisuuteen, ymptiristovaikutuksiin ja asukkaiden terveyteen vaikuttavat tekniset ratkaisut minimiin. Tama ilmenee porttihintalaskelmista, joissa Vantaan Energian hinta on vain 30 prosenttia Forfumin hinnasta. Niiin suuri hintaero osoittaa kyvytttlmyytt?i hallita vaativaa teknistii projektia j a suorittaa tarj ouslaskenta oikein. Jiitteenpolttolaitos on erittiiin vakava riski pohjavesialueelle ja l?ihialueen elintarvikealan tydpaikkojen siiilymiselle. Vantaan Energian menettely on ympiiristdnsuojelulain 6 ja 8 $:n vastaista. Vantaan Energia kiinteistdn omistajana on menetellyt maa-aineslain 3 $:n vastaisesti aiheuttaen pohjaveden laadun ja sen antoisuuden vaarantumisen puutteellisten selvitysten vuoksi. Laitos sisiiltiiii kaasuturbiinin, josta ei ole tehty YVA-selvitystii. 4. Uudenmaan ympiiristdnsuojelupiiri ry:n valitus Piiiitdkset $ 195 ja $ a0 on kumottava. Vantaan Energia Oy:n valintaa jiitevoimalan toimittajaksi ei tule hyv5ksyri. Toissijaisesti YTV on velvoitettava selvittdmdiin jiitevoimalan sijoituspaikari pohjavesiolosuhteet ja hankkeen vaikutukset niihin riifiavalla tavalla. Laitoksen mahdollisten toimittajien vertailu on suoritettu hankintalain mukaisessa menettelyssii. Valintapriiitds sisiiltiiii suurelta osin myds laitoksen raken-

5 s (10) Asian kiisittely ja selvittiiminen Hallinto-oikeuden ratkaisu netta ja toimintaa maarifiavia seikkoja. Kyseessii on siten ympiirist<ivaikutusten arviointimenettelystii annetun lain tarkoittama hanketta koskevaan lupapiiiitrikseen rinnastettava hankkeen toteuttamisen kannalta muu olennainen piiiitris, josta voi valittaa sill6 perusteella, ettii ympiiristtivaikutusten arviointi on suoritettu olennaiselta osin puutteellisesti. Vaikka j?itteenpolttolaitoksen toimittajan valinta on tehty hankintalain mukaisessa jiirjestyksessii, valintapiiiitdksen on oltava myds muun lainsiiadiinndn mukainen. Vantaan Energia Oy:n valinta on vastoin ympiiristcinsuojelulain 6 ja 8 $:n siiiinndksiii. YTV ei ole piiiitdksenteossaanoudattanut mydskiiiin ymparistdvaikutusten arviointimenettelystii annetun lain eikii hallintolain 31 $:n velvoitteita. Valintapiiiitdksellii on piidtetty myris hankkeen sijoituspaikka. Jiitteenpolttolaitoksen sijoittaminen tiirkeiille pohjavesialueelle on vastoin ympiiristrinsuojelulais sa siiiidettyii pohj aveden pilaamiskieltoa. Asiassa tulee noudattaa sij oituspaikan valintaa ja varovaisuusperiaatetta koskevia siiiinnoksid. Uudenmaan ympiiri stdke skus on WA- selo stuksesta antamasaan lausunno ssa edellyttany alueella tehtaviiksi kattavat selvitykset lausunnossa tarkemmin yksildidyistii pohjaveteen ja vedenhankintaan liittyvista seikoista. Nyt Lingmossebergetin pohjavesiolosuhteet sekii jiitteenpolttolaitoksen rakentamisesta ja k2iyttiimisestii pohjavedelle aiheutuvat ympiiristcivaikutukset ovat jokseenkin selvittamaua. Niimii seikat olisi tullut selvittiiti ennen piiiitciksen tekemistii. On vastoin riittiiviin selvittiimisen velvoitetta, ettii piiiitdksentekoajankohtana Vantaan Energia Oy on ollut vasta laadituttamassa selvityksiii. YTV on antanut lausunnon. Vantaan Energia Oy on antanut selityksen. Valittajille on varattu tilaisuus vastaselitysten antamiseen. Pekka Tiainen ja hiinen asiakumppaninsa eiviit ole antaneet vastaselitystii. Kimmo Heikkinen, Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusj iirj estd ry j a Uudenmaan ympiiristdnsuojelupiiri ry ovat antaneet vastaselitykset. Uudenmaan ympiiristdnsuojelupiiri ry on vastaselityksesseiiin pyytiinyt, ettii hallinto-oikeus hankkii vastaselityksess6 yksiloidyt asiakirjat kayft66nsa. 1. Hallinto-oikeus ei tutki Esko Aholan ja Arto Heikkisen valituksia. 2. Hallinto-oikeus ei tutki valituksia hankintamenettelyii koskevilta osin. 3. Hallinto-oikeus hylkri:i valitukset muilta osin. 4. Hallinto-oikeus hylktia Tiaisen ja hiinen asiakumppaneidensa vaatimuksen piiiitriksen tiiytiintcidnpanon kieltiimisestti. 5. Asia on ratkaistu Uudenmaan ympiiristdnsuojelupiiri ry:n vastaselityksessii esitettyj ii listiselvityksiii hankkimatta.

6 6 (r0) Perustelut l. Esko Aholan ja Arto Heikkisen valitus Kuntalain 92 $:n 3 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun piiiitdkseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikiili piiiitos on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa piiiit<ikseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myds se, jolla on I tu 2 momentin noj alla oikeus tehdii kunnallisvalitus. Pekka Tiaisen asiakumppaneista valittajina olevat Esko Ahola ja Arto Heikkinen eiviit ole tehneet oikaisuvaatimusta YTV:n hallituksen ptiiitdksestii $ 195, eikii sanottu piiiit<is ole oikaisuvaatimusten johdosta muuttunut. Aholalla ja Heikkisellti ei ole valitusoikeutta YTV:n hallituksen pziiitiiksestd $ Hankintamene tt e lyn v ir he e lli syy s Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 76 $:n I momentin ( ) mukaan jos hankinnassa on menetelty sanotun lain tai sen nojalla annettujen siiiinntisten, Euroopan yhteisdn lainsiiiidiinndn taikka Maailman kauppajiirjest<in julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi hakemuksesta ryhty2i pykdldssii erikseen mainittuihin toimenpiteisiin, muun muassa kumota hankintayksikdn piiiitoksen osaksi tai kokonaan. Lain 82 $ :n (348/2007) mukaan rng$inaoikeuden tgiry_iv{taqg kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta valittamalla kuntalain eikii hallintolaink6yttdlain nojalla sillzi perusteella, ettti piiiitos on hankintalain vastainen. Asiassa on kysymys jafieen energiahydtykafdn jarjestiimispalvelua koskevasta julkisesta hankinnasta. Sovellettavaksi tulee tiill<iin hankintalain 82 $ ( ). Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen on kuitenkin mahdollista kuntalain mukaisilla valitusperusteilla. Tiainen ja hiinen asiakumppaninsa ovat vaatineet piiiit<isten kumoamista sillti perusteella, ettii hintavertailu on epiiuskottava jaeua Ammdssuon ja L&ngmossebergetin vaihtoehtoja ei ole tehty samoin perustein. Uudenmaan ympiiristiinsuojelupiiri ry on katsonut, ett8 piiiitoksentekomenettely on ollut hallintolain 31 $:n vastainen. Nailta osin valitusten on katsottava koskevan sita, onko YTV:n hallitus menetellyt hankintalain tai muiden hankintalaint6 $:n 1 momentissa mainittujen siiiinnristen tai sopimuksen vastaisesti. Niiillii perusteilla ei voi tehdii kunnallisvalitusta. Julkista hankintaa koskevaan piiiitdkseen liiffy- ;tist hallintomenettelyssa nciirdatetaan hallintolakiin niihden ensisijaisesti hankintalain siiiinndksiti. 3. Muut valitusperusteet 3. 1 J dtt e e np o I tt o I ai t o lcs e n s ij o i tus p aikkaa, ymp dr i s t 6v ai kutu s t e n arv i o int i a j a kaav anmukais uut t a ko s kev at v alitusp erus t e e t Pekka Tiaisen ja asiakumppaneiden, Kimmo Heikkisen, VOK ry:n ja Uudenmaan ympliristdnsuojelupiiri ry:n valitukset kohdistuvat keskeisesti jiitteenpolttolaitoksen sijoituspaikan valintaan ja eri sijoituspaikkavaihtoehdoista teh-

7 7 (10) tyyn ympriristdvaikutustenarviointiin ja senpuutteellisuuksiin sekii myds kaavalittajat ovat katsoneet,ettii asiassaon ratkaistu my6s jtitvanvastaisuuteen. teenpolttolaitoksensijoituspaikka.uudenmaanympiiristdnsuojelupiiri ry on katsonut,ettii palveluntoimiuajan valintaa koskeva pii2it<lson tiimiin vuoksi ympliristovaikutustenarvioinnista annetunlain 17 $:ss[ tarkoiteuu hankkeen toteuttamisenkannaltamuu olennainenpiiiit<is. Ympiiristdvaikutustenarviointimenettelystiiannetunlain 17 $:n I momentin ( )mukaan, sellaisenakuin se on ollut voimassaptiritdsajankohtana, sen lisiiksi, mitd muutoksenhaustaerikseensiiiidetiiiin,alueellisella ympiiristdkeskuksellaon oikeus valittaa 4 $:ssiitarkoitettua hankettakoskevastamuun lain mukaisenlupa-asianratkaisustatai hankkeentoteuttamisenkannalta muustaolennaisestapiiiitoksestiisill6 perusteella,etteitflssii laissa tarkoitettua ympiiristovaikutustenarviointia ei ole suoritettutai se on suoritettu puutteellisesti.mainitun lain 17 $:n 2 momentinmukaanse,jolla muutoin on oikeushakea pdiitdkseenvalittamalla muutosta,voi valituksessaanvedota siihen, ettei arviointimenettelyii ole suoritettutai se on suoritettu olennaisilta osin puutteellisesti. YTV:n hallitus on tarjouskilpailun jiilkeen piilittiiny-tjiitteen energiahydtykayttopalvelun toimittajan valinnasta.hankintaa koskeneessatarjousmenettelyssti on edellytetty tarjoajien esittiiviin selvityksenslijiitevoimalan sijoituspaikasta. Toinen tarjouksentehneistiiyhtidistii olisi rakentanutlaitoksen EspoonAmmdssuolle.Tarjouskilpailun voittajaksi valittu palveluntarjoajavantaanenergia Oy on tehnyt tarjouksensavantaan Lingmossebergetiin toteutettavastalaitoksesta. I I Hallinto-oikeus toteaa,ett6 asiallisestikysymyksessiion hankintalaissatarkoii tettu hankintgpael$ Hankintapiiiit<ikselldhyvdksytty Vantaan Energia Oy:n -tarjous tosin klisittiiii jtitteen energiahydtykiiytrinjiirjestiimisen polttamalla VantaanLingmossebergetiin rakennettavassalaitoksessa.toisaaltajlitteenpolttolaitoksen toteuttaminenj a sij oittaminen tietylle paikalle edellyttaaainakin ympiiristdnsuojelulainmukaista ympiiristdlupaaja maankiiyttd-ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa.puheenaolevalla palveluntarjoajanvalintapdritdkselkiei ole voitu sitovasti ratkaistajiitteenpolttolaitoksen sijoittamista. I Kysymys ympiiristdvaikutustenarviointimenettelyn puutteellisuudestaon J mahdollista erikseensaattaaasiallisesti tutkittavaksi ymp5ristdlupa-asianyh l_teydessii.ympiiristovaikutustenarviointimenettelyn asianmukaisuuson saatettavissatutkittavaksi hankkeentoteuttamisenkannalta riittaviin varhaisessavai heessa.niiiden seikkojen perusteellahallinto-oikeus katsoooettii valituksenalainenhankintapiiiitrisei ole yrnpfistdvaikutusten arviointimenettelystiiannetun lain 17 $:ssiitarkoitettu piiiit6s. I Jiitteenpolttolaitoksensijoituspaikkaan,ympiiristdvaikutustenarviointimenetj telyyn ja kaavanmukaisuuteenliit[viit kysymykset ratkaistaanympliristcilupai menettelynja maankiiyttti-ja rakennuslainmukaisenmenettelyn yhteydessii. ValituksenalaisellahankintapiiAtdkselliiei ole mainittuja kysymyksiii ratkaistu. Ntiin ollen valittajien edellii mainittuihin seikkoihin liittyvilla vahtusperusteilla ei ole merkitystii hankintaptiiitdksenlaillisuutta arvioitaessa.

8 8 (10) 3.2 Esteellisyys Kuntalain 52 $:n 2 momentin perusteella muun luottamushenkilcin kuin valtuutetun esteellisyydestii on voimassa, mita hallintolain $:ssii siitidetiiiin. Saman pykaltin 4 momentin mukaan hallintolain 28 $:n 1 momentin 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilcidn, viranhaltijaan tai tydntekijtirin, vaikka tiimii olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa, kuntayhtymiissii, kuntakonserniin kuuluvassa yhteisossti tai sdiitidssii. Henkilci on kuitenkin esteellinen, jos kunnan ja liikelaitoksen, kuntayhtymiin, yhteisrin tai siiiition edut ovat ristiriidassa keskeniiiin taikka asian tasapuolinen kiisittely edellyttaa, ettei henkilo osallistu asian kiisittelyyn. MyOskiiiin hallintolain 28 $:n 1 momentin 6 kohtaa ei sovelleta kunnassa. Hallintolain 27 $:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian kiisittelyyn eikii olla liisnii sitli kiisiteltilessii, jos hiin on esteellinen. Tiainen ja hiinen asiakumppaninsa ovat valituksessaan katsoneet, ettii asiassa on tarpeen selvittaa piiiitoksen tekemiseen YTV:n hallituksessa osallistuneiden Vantaan siihkdlaitoksen piizittiiviin elimiin kuuluneiden henkildiden jdiiviys. Asiassa ei ole osoiteffu, ettii Vantaan Energia Oy:n hallituksen, hallintoneuvoston tai johtoryhmlin jflsenet olisivat kasitelleet asiaa tai olleet llisnti YTV:n hallituksessa ($ 195) tai ($ 40). 3.3 Toimivallan ylitys Pekka Tiainen asiakumppaneineen ja VOK ry ovat vedonneet siihen, ettii YTV:n p?iiitcis on tehty vastoin Vantaan kaupunginhallituksen ja valtuuston vuonna 1992 yleiskaavaa hlwiiksyess2iiin tekemiii piiiitdksiii siita, ettii Vantaan kaupunki ei tule sij oittamaan Lingmos sebergetin alueelle j iitteenpolttol aito sta. Priiitdsajankohtana voimassa olleen Pii2ikaupunkiseudun yhteistytlvaltuuskunnasta annetun lain( ) 2 $:n perusteella YTV:n tehtavana on hoitaa j6- senkuntiensa (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) jiitehuolto ja siihen liittyvzi toiminta. YTV:n hallitus ei siten ole valituksissa esitetyillii perusteilla ylittrinyt toimivaltaansa. Vantaan kaupunginvaltuuston l'uoden 1992 priiittis ei sido YTV:tii tiissli asiassa. 3.4 Johtopcidtds VOK ry on tflmiin asian yhteydessii katsonut myds Vantaan Energia Oy:n menetelleen lainvastaisesti erehdl.ttamalla piilitrlksentekijtiita jattiimalla kertomatta Vantaan kaupungin woden 1992kanrnsta. Hallinto-oikeus toteaa, ettii valituksenalaisen piiiitdksen tekijti on YTV:n hallitus. Tiissii asiassa eivtit hallintooikeudessa ole tutkittavana eiviitkzi ratkaistavana Vantaan Energia Oy:n menettely tai sen tekemtit piiiitokset. Asiassa ei ole ilmennyt, ettii YTV:n hallituksen piiiit6sten valmistelussa tai asiasta ptititettiiessii olisi menetelty virheellisesti tai etta YTV:n hallitus olisi ylittiinl.t toimivaltaansa tai ettti piiritos olisi muutoinkaan lainvastainen valituksissa esitetyillii perusteilla. Pririt<tkseen ei voi kunnallisvalituksella hakea muutosta tarkoituksenmukaisuusperusteella.

9 E. e (10) 4. Vaat imu s t dyt tint d d np ano n ki e I t rimi s e s t ri Tiainen asiakumppaneineen on vaatinut piiiitdksen ttiytiintddnpanon kieltiimistii. Palveluntarjoajan valintaa koskevan valituksenalaisen piiiitdksen ffiytiint66npanon kieltiimiseen ei ole valituksessa esitetyilla perusteilla aihetta. 5. Lisris elvitylrs en hankkiminen Uudenmaan ympiiristdnsuojelupiiri ry:n vastaselityksessiiiin esittiimiin lisiiselvityksen hankkiminen ei ole ollut tarpeen asian selvittiimiseksi. Sovelletut oikeusohieet Perusteluissa mainitut j a Kuntalaki 98 $ ja 100 $ Laki Piiiikaupunkiseudun yhteistyrivaltuuskunnasta ( ) 1 $, 6 $ ja 10$ HallintolainkAyftdlaki 51 $ 2 mom Muutoksenhaku Tahrin piiiitdkseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituso soitus on liitteend (kunnallisvalitus). Tiedoksiantovelvoite flallinto-oikeuden kokoonpano Hallintolain 56 $:n 2 momentin ja 68 $:n I momentin mukaan on Pekka Tiaisen valituskirjelmiin ensimmiiisenii allekirjoittajana tiimiin piiiitoksen tiedoksi saatuaan ilmoitettava siita valituskirjelmiin muille allekirjoittajille. Jos htin tiimiin laiminlyci, hiin on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jiittiimisestii tai sen viiv?istymisestii aiheutuneen vahingon, sikiili kuin se laiminlydnnin laatuun j a muihin olosuhteisiin niihden harkitaan kohtuulliseksi. Asian ovat ratkaisseet hallinto -oikeuden j iisenet Anja Sahla, Ilkka Hartikainen ja Rita Ruuhimdki (t). Esittelija Minna Ruuskanen

10 10 (10) Jakelu ja oikeudenkiiyntimaksut Piiiittis Pekka Tiainen saantitodistuksin; oikeudenkiiyntimaksu 89 euroa yhteisvastuullisesti Pekka Tiainen, Alpo Heikkinen, Esko Salonen ja sinikka seppdl6 Osoite: Pekka Tiainen Vanhavriyl 24B OO83O HELSINKI (tiedote oikeudenkiiyntimaksusta) Kimmo Heikkinen saantitodistuksin; oikeudenkdyntimaksu g 9 euroa Kalliolaaksontie 5 OI2OO VANTAA (tiedote oikeudenkiiyntimaksusta) Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjiirjestd ry saantitodistuksin; oikeudenkiiyntimaksu 89 euroa Kdprilzikuja VANTAA (tiedote oikeudenkiiyntimaksusta) Uudenmaan.- ympiirist<insuojelupiiri ry saantitodistuksin; oikeudenkayntimaksu Tffia -dsoite: c6 Suomen Luonnonsuojeluliiuo Kotkankatu 9 OO51O HELSINKI (tiedote oikeudenkiiyntimaksusta) Jiiljenntis Ptidkaupunkiseudun yhteistydvaltuuskunnan hallitus, nykyinen Helsingin seudun ympiiristd,palvelut HSY:n hallitus Piiiittiksen kuuluttamisen osalta on otettava huomioon, mitii kuntalain 97 0:ssii sii2idetiiiin osoite: Asianajajat Kari Marttinen tai Mikko Erkkila saantitodistuksin Asianaj otoimisto Hammarstnim Puhakka partners Oy Bulevardi I A OOIOO HELSINKI Vantaan Energia Oy PL VANTAA Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamo SIR

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

I (s) Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 OO52O HELSINKI Puhelin 02956 42000 Faksi 0295642079 Siihk6posti helsinki.hao@oikeus.fi.

I (s) Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 OO52O HELSINKI Puhelin 02956 42000 Faksi 0295642079 Siihk6posti helsinki.hao@oikeus.fi. Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 OO52O HELSINKI Puhelin 02956 42000 Faksi 0295642079 Siihk6posti helsinki.hao@oikeus.fi Piiiitits 10.12.2012 12l153sl3 Diaarinumero 08674/1 7t06 I (s) Asia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätös 28.5.2012 62

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätös 28.5.2012 62 1 (6) Kouvolan hallinto-oikeus PL 401 45100 KOUVOLA Viite Lähete 1680/12, 20.6.2012 ASIA LAUSUNNON ANTAMINEN KOUVOLAN HALLINTO- OIKEUDELLE LAPPEENRANNAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 28.5.2012 62 MATTI

Lisätiedot

Päätös 9.10.2012. Espoon kaupunginvaltuusto 17.10.2011 126

Päätös 9.10.2012. Espoon kaupunginvaltuusto 17.10.2011 126 Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Päätös 9.10.2012 12/0916/2 Diaarinumero 07990/11/2299 1 (6) Asia

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

1 (4) Paatos. Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sahkoposti helsinki hao@oikeus fi

1 (4) Paatos. Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sahkoposti helsinki hao@oikeus fi Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sahkoposti helsinki hao@oikeus fi Paatos 1612015 15/0021/2 Diaarinumero 00604/14/2204 1 (4) Asia Vahttaj

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (7) 12 Tieto Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankinnasta Käsittely päätti esityksessä mainituilla perusteilla

Lisätiedot

/IJf 1 3-04- 2015 ~l.dltjo

/IJf 1 3-04- 2015 ~l.dltjo TURUN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 1715/15 Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku Puhelin 029 56 42400 Faksi 029 56 42414 9.4.2015 00509/15/2299 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Naantalin kaupunginhallitus PL43

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

- 4-06- 2012 1 (5) Kunnallisvalitus. Asia. Asunto Oy Kauniaisten Puutarhatie 11, Kauniainen. Valittaja. Päätös, josta valitetaan

- 4-06- 2012 1 (5) Kunnallisvalitus. Asia. Asunto Oy Kauniaisten Puutarhatie 11, Kauniainen. Valittaja. Päätös, josta valitetaan Helsingin hallinto-oikeus Päätös Radanrakentajantie 5 12/0510/2 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 31.5.2012 Diaarinumero Faksi 029 56 42079 00565/11/2299 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 1 (5) Asia

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 25.4.2017 17/0131/1 1 (4) Diaarinumero 00902/16/2209 Asia Valitus kunnallisasiassa Valittaja Mauno Mäkiranta Päätös josta valitetaan Honkajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (5) 158 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden puitejärjestelystä HEL 2015-008728

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto -oikeuden välipäätös Tamtneian... 1 (4)

Hämeenlinnan hallinto -oikeuden välipäätös Tamtneian... 1 (4) r Hämeenlinnan hallinto -oikeuden välipäätös Tamtneian... 1 (4) Antopäivä Päätösnumero 24.4.2017 17/0319/3 Diaarinumerot 00495/17/2299 00521 / 17/2299 Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltovaatimukset

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

Ahtärin kaupunginvaltuusto 14.4.2014 28

Ahtärin kaupunginvaltuusto 14.4.2014 28 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 5642760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 18.12.2015 15/0638/1 Diaarinumero 00732/14/2299

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

Antopäivä. Kunnallisasiaa koskeva valiius. Lappeenrannan kaupunginhallitus

Antopäivä. Kunnallisasiaa koskeva valiius. Lappeenrannan kaupunginhallitus ITÄ-SUOMEN HALLINTO-[?IKEUS PÄÄTÖS 17/0112/4 Antopäivä Diaarinumero 15.6.2017 01596/16/2299 ASIA Kunnallisasiaa koskeva valiius Valittaja Päätös, johon on haettu muutosta Asian käsittely kunnassa Lappeenrannan

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro LUONNOS MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015 ASIA Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro 2015/429 ASIANOSAISTIEDOT Vastauksen antaja Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 277. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 277. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 2100/10.02.03/2013 277 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselitysten johdosta, Tapiolan keskus, alue 210426 Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4)

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4) Antopäivä 16.9.2015 Päätösnumero 15/0711/3 Diaarinumero 00835/14/2299 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Saap. / 19 20 16 Dnro JG / ' J Khall.- 1_ 20_ Asia Kunnallisasiaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 182. Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 182. Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1 182 Päätökset ja kirjelmät Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat päätökset: Rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

HALLINTO.OIKEUDEN RATKAISU

HALLINTO.OIKEUDEN RATKAISU 2 (s) Mikkelin kaupunki tulee lisiiksi velvoittaa korvaamaan valittajalle valituksen laatimisesta aiheutuneet kulut 1000 euroa korkolain mukaisine viiviistyskorkoineen kuukauden kuluttua siita, kun hallinto-oikeuden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Esteellisyys ja muutoksenhaku

Esteellisyys ja muutoksenhaku Esteellisyys ja muutoksenhaku Rakennus- ja ympäristölautakuntien tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus Leena Salmelainen, Turun kristillinen opisto, 5.9.2017 Esteellisyys Esteellisyys

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Päätös 1 (4) 13/0085/2

Päätös 1 (4) 13/0085/2 Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Päätös 1 (4) 13/0085/2 4.2.2013 Diaarinumero 02486/12/2206 HELSINGIN

Lisätiedot

05.11-2014 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 14/5231/4. Antopäivä. Diaarinumero 4.11.2014 01237/13/KO/2299. Kunnallisvalitus. Matti Vattulainen, Lappeenranta

05.11-2014 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 14/5231/4. Antopäivä. Diaarinumero 4.11.2014 01237/13/KO/2299. Kunnallisvalitus. Matti Vattulainen, Lappeenranta Osoite Puhelin Faksi Sähköposti Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744 029 56 42500 029 56 42501 ita-suomi.hao@oikeus.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/5231/4 Antopäivä Diaarinumero 4.11.2014 01237/13/KO/2299

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti Kunnanhallitus 93 02.05.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä 218/520/2016 Kunnanhallitus 02.05.2016 93 Asia: Kunnallisvalitus Asian kuvaus:

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUVAATIMUS / HSL:N MAKSULIIKENNEPALVELUIDEN HANKINTA

HANKINTAOIKAISUVAATIMUS / HSL:N MAKSULIIKENNEPALVELUIDEN HANKINTA Hallitus 7 23.01.2018 HANKINTAOIKAISUVAATIMUS / HSL:N MAKSULIIKENNEPALVELUIDEN HANKINTA 671/02.08.00.00/2017 Hallitus 7 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Tero Anttila ValmistelijaT Osastonjohtaja Mari

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Talentum Media Oy, Helsinki Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot