Ympäristönsuojelujaosto/Miljövårds sektionen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelujaosto/Miljövårds sektionen 40 17.06.2009"

Transkriptio

1 Ympäristönsuojelujaosto/Miljövårds sektionen Lausunto Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta/ Utlåtande om Vanda Energi Ab:s ansökan om miljötillstånd för avfallsverk, Långmossebergen 323/ /2009 YMPJAOS 40 Ympäristönsuojelujaosto / miljövårdssektionen Valmistelija/Beredare: ympäristönsuojelutarkastaja / mijövårdsinspektör Anu Juvonen, p Vantaan Energia on toimittanut Uudenmaan ympäristökes kuk selle ympäristölupaha kemuksen koskien Van taan Långmosse ber geniin rakennettavaa jä te voimalaa. Laitos on tarkoitus ottaa käyt töön vuonna Uudenmaan ym päristökeskus on pyytä nyt ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti Si poon kunnalta lausun non lupahakemuksen joh dosta mennessä. Laitoksen toimintaperiaate Jätevoimala koostuu jätteen vastaanotto- ja käsittelylaitteista, kahdesta jätettä polttavasta arina kattilasta ja savukaasujen puhdistuslaitteistosta, maakaasua polttavasta kaasuturbiinis ta, läm möntalteenottokat tilasta se kä höyryturbiinista. Jätteenpolttotekniikkana on arinapoltto, joka sallii vaihtelut polttoaineen laadussa, mikä mah dollistaa laitoksen tasaisen toiminnan silloinkin, kun polttoaineena käytetään lämpöarvoltaan vaihtelevaa jätettä. Kattilalaitoksessa on kaksi identtistä jätteenpolttolinjaa, joilla on samat toiminta-arvot ja kapa siteetti. Polttolinjat toimivat itsenäisesti toisistaan riippumatta ja linjoja voidaan ajaa tarvit taes sa vain yksi kerrallaan. Kum mallakin polttolinjalla on omat erilliset laitteistonsa. Ainoas taan jät teen vastaanotto ja jä tebunkkeri ovat yhteisiä molemmille polttolinjoille. Jät teenpoltto linjat on suunniteltu toimimaan 24 tuntia vuorokaudessa 7 päi vänä viikossa. Jätteenvastaanotto ja syöttäminen palotilaan Poltettavat jätteet otetaan vas taan ja välivarastoidaan alipaineisissa jätebunk kereissa, joi den tuu le tusil ma joh detaan polttoon tai aktiivihiilisuo dattimen läpi. Kat ti loi den ol lessa pois käy töstä esi mer kiksi huolto töi den ai kana bunkke ri pi detään edel leen ali pai neessa ja sen poistoil ma johde taan aktiivi hii li suo datti men läpi ulkoilmaan. Bunkkeri pide tään koko naan suljettuna, jotta jät teestä aiheutuvat pöly ja haju eivät vapaudu ympäröivään ra kennukseen. Bunk ke rin va ras toin ti ka pa si teetti on noin 7 päi vää lai tok sen ajaes sa täy dellä te holla. Jä te mää ränä va ras tointi kapa si teetti on noin

2 kuu tiota mi kä vas taa noin 7000 ton nia jätet tä. Lai tokselle ei toi miteta jä tettä pit kien toi mintase sonkien (esim. vuo si huol tojen) ai kana. Laitokselle toimitettua sairaalajätettä ei varastoida, vaan jäte syötetään suoraan katti loihin pol tettavaksi. Kahmarit nostavat jätteen bunkkerin kasasta ja pudottavat sen syöttösiiloon. Syöttösii lot oh jaa vat jätteen syöttökanavaan, jonka tehtävänä on estää ylimääräisen ilman vir taus paloti laan polt toaineen syöttöjärjestelmän kautta. Syöttökanavassa on hydrauli set sulkuventtiilit, joiden avulla kanava suljetaan kattiloiden ylösajon ja sammutuksen aikana, jotta tuli ei leviä tulipesästä syöt tösiiloon. Hydrauliset syöttimet kanavan lop pupäässä syöttävät polttoaineen tulipesään. Polttoprosessi Jätteen palaessa arinalla kattiloiden seinäputkistoissa virtaava vesi höy rystyy. Jätekattiloiden höyry tu listetaan eli lämpötilaa nostetaan erillises sä lämmön tal teenot to kat ti lassa. Höy ryn tu lis tuksessa käytetään apuna kaasuturbiinin savukaasujen lämpö energiaa. Sa malla kaasutur biini tuot taa sähköä Vantaan Energian sähköverkkoon. Lämmöntalteenottokattilalta tuorehöyry ohjataan höyryturbiinille, joka tuottaa sähköä. Turbii nilta höy ry johdetaan kaukolämmön vaihtimille, joissa höyry lauhtuu ja luovuttaa lämpöä kau ko lämpöverk koon. Lämmön tal teenot to kat ti la tuottaa lisäksi matalapainehöyryä. Lauh de pum pataan syöttövesisäi liöistä esilämmittimien kautta takaisin jätteenpolttokattiloihin. Poltettavan jätteen määrä pysyy kohtuullisen tasaisena vuoden ympäri. Kaukolämmön tarve kuitenkin vähenee huomattavasti kesäkuukausina. Tämän vuoksi laitos on varustettu apulauh duttimella, jolla yli mää räinen lämpö jäähdytetään, jotta jätteenpolttokapasiteetti pysyy ennal laan myös kesä kuukausina. Kaukolämmön kulutuksen kasvaessa apulauhduttimien tarve vähenee si ten, että vuonna 2020 lauhdu tettava lämpö määrä on arviolta 8 GWh ja vuonna 2035 noin 2 GWh. Laitoksen vuotuinen käyttöaika on yli 11 kuukautta ja se tuottaa sähköä noin 525 GWh/a sekä kaukolämpöä noin 740 GWh/a. Jätevoimalassa käytettävät polttoaineet Jätevoimalan pääpolttoaineena on syntypaikkalajiteltu sekajäte. Vuotuinen polttokapasiteetti on tonnia jätettä. Erilliskerättyjä ongelmajätteitä, kuten sairaalajätteitä ja painekyllästettyä puuta, poltetaan korkeintaan tonnia vuo dessa. Jätevoimalan kaa su tur bii nin pää asial li nen polt to ai ne on maa kaa su.

3 Voimalan ton tin itä reu nal le tulee Gasum Oy:n pai neen alen nus asema, josta maa kaa su joh de taan jäte voi ma lan käyt töön. Kaa su tur biinin va ra polt to ai nee na käy te tään ke vyt tä polt to ai netta. Kevyt polt toöljy varastoi daan kah teen kuu tion varasto säiliöön, jotka va rustetaan suo ja-altail la. Suo ja-al taassa on kallis tus ja venttii li, jon ka kautta suo ja-altaa seen ker tyvä sadevesi johde taan ajoittain öljyn ero tuskaivon kautta jäteve si viemä riin. Savukaasujen puhdistus Arinakat ti loiden sa vukaa sujen puhdistuksessa käytetään sähkösuodatinta, letkusuodatinta sekä savukaasujen joukkoon ruiskutettavia puhdis tuskemikaaleja. Arinakattiloiden savukaasut johdetaan 70 m korke aan ja kaasuturbiinin savukaasut 50 m korkeaan savupiippuun. Sa vu kaasu päästöjä ilmaan seurataan jatkuvatoimisesti. Melu ja liikenne Laitoksen käyn timelu on luonteeltaan tasaista. Melua vähennetään muun muassa hönkäputkien äänenvaimentimilla. Laitoksella on noin 173 ras kaan liiken teen käyntiä vuorokaudessa. Kukin rekka-auto ajaa laitokselle ja sieltä pois, joten liikennemäärien lisäys on kaksi kertaa kuljetusten määrä eli 346 rekka-autoa päivässä. Polttoainekulje tukset ajoit tu vat pää osin ar ki päi vil le ja kes ki päi vään. Jätevedet Voimala sijait see lä hel lä pohjavesialu een rajaa. Jätevoimalassa syntyy normaalin käytön yhteydessä jätevesiä lähinnä seuraavista: prosessiveden kä sittelystä (alle 3 m 3 /h), johdetaan neutraloinnin kautta jätevesiviemäriin kattilan ja tur bii nin huuh te luve det (noin 18 m 3 /h), johdetaan öljynerottimen kautta jäteve siviemäriin puhtaita sadevesiä katoilta (noin m 3 /vrk), johdetaan avo-ojaan likaisia sadevesiä asfaltoidulta piha-alueelta (noin m 3 /vrk), joh detaan öljynero tuskaivon ja keruualtaan kautta jätevesiviemäriin sosiaalijätevesiä (3 m 3 ), johdetaan jätevesiviemäriin sekä lai tok sen pe su- ja lat tia ve siä (20 m 3 /h). Li säk si vuo si huol tojen yh tey des sä vaihdettava jääh dy tys vesi johde taan öl jynero tuskai von jäl keen kau pungin vie mä river kos toon. Savukaasujen puh distuksesta ei synny jätevesiä. Kemikaalien varastointi

4 Laitokseen tulee kaksi m3:n ke vytöljysäiliötä sekä erilaisia kemi kaaleja muun muassa ve denkäsitte lyyn ja savukaasu jen puhdistukseen. Laitokselta syntyvät jätteet Jätteen poltossa syntyy tuhkaa yhteensä noin ton nia vuo dessa. Tuhkajätteet on suunniteltu toimitettavan lop pu si joi tuk seen tai hyö ty käyt töön seuraavasti: pohjatuhka t, YTV/hyötykäyttö tai loppusijoitus kattilatuhka ja lentotuhka t, YTV hyötykäyttö tai loppu sijoitus savukaasujen puhdistuksen jäte t, ongelmajätelai tos ongelmajäte 2-5 t, ongelmajätelaitos yhdyskuntajäte ja kunnossapitojäte 7 t, poltto omassa jätevoimalaitoksessa. Päästötarkkailut Laitoksella mitataan jatkuvatoimisesti seuraavia päästöjä: NO x, CO, hiukkasten kokonais määrä, orgaaninen kokonaishiili (TOC), vetykloridi, (HCl) ja - fluoridi (HF) ja SO 2. Myös lämpötilaa kattilan seinämän läheisyy dessä, savukaasujen happipitoisuutta, painetta, lämpötilaa sekä ve sihöyryn määrää mitataan jatkuvatoimisesti. Raskasmetallien (kadmium, tallium,elohopea, antimoni, arseeni, lyijy kromi, koboltti, kupari, mangaani, nikkeli ja vanadiini) sekä dioksiinien ja furaa nien päästöt mitataan ensimmäisen vuoden aikana vähin tään jo ka kolmas kuukausi kertanäytteenottoon perustuen. Tämän jäl keen päästöt mitataan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mittalaitteiden luotettavuutta tarkkaillaan sekä sisäisin että ulkoisin laadunvarmennuksin. Laitokselta ei johdeta jäte- tai jäähdytysvesiä suoraan vesistöön, joten vesistöntarkkailua ei suoriteta. Pohjavesien tarkkailusta laaditaan rakenta misen- ja käytön aikaiset pohjaveden tarkkailuohjelmat, jotka hy väksy tetään Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Ilmalaatua tarkkaillaan yhdessä muiden energiayhtiöiden kanssa olemalla mukana YTV:n toteuttaman pääkaupunkiseudun ilmanlaadun yhteistarkkailussa. Käyttötarkkailut Laitokselle tuotavan jätepolttoaineen laatua ja määrää tarkkaillaan. Samoin jätepolttoaineen syöttöä tarkkaillaan sekä tulipesän lämpö tilaa ja palamisprosessia. Savukaasun puhdistuslaitteita tarkkaillaan

5 ja ohjataan automaattijärjestelmän avulla. Haittaeläinten esiintymistä ehkäistään teknisin ratkaisuin ja haittaeläinten esiintymisen varalle toteutetaan seuranta- ja torjuntaohjelma. Päätösehdotus Ympäristönsuojelujaosto antaa liitteenä 1. olevan lausunnon Vantaan Energia Oy:n jätevoimalaitoksen ympäristölupahakemuksesta. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Förslag till beslut Miljövårdssektionen ger utlåtande om Van da Ener gi Ab:s an sö kan om miljötillsånd för avfallskraftverk enligt bilaga 1. Paragrafen justeras på mötet. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. Paragrafen justerades på mötet.

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Lausunto kaupunginhallitukselle Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4072/11.00.01/2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot