KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS 2013"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS

2 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtiovarainministeriö asetti Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän toteuttamaan kokeilun seurantaa ja valmistelemaan päätöksentekoa kokeilun jälkeisiksi järjestelyiksi Kainuussa. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmä asetti alatyöryhmän selvittämään ja vertailemaan maakuntahallinnon ja sen toiminnan rahoitusvaihtoehtoja. Seurantaryhmän toimeksiannon mukaan rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän tavoitteena oli tuottaa seurantaryhmän työn ja muun päätöksenteon pohjaksi tietoa ja arvioita maakuntahallinnon ja sen toiminnan eri rahoitusvaihtoehdoista. Työn lähtökohdaksi todettiin laaja ja monialainen tehtäväkenttä. Alaryhmälle annettiin tehtäväksi vertailla kuntien palvelujen käyttöön perustuviin maksuihin perustuvaa rahoitusjärjestelmää, maakuntahallinnon verotusoikeuteen perustuvaa rahoitusjärjestelmää ja nykyisenlaiseen maksuosuuteen perustuvaa rahoitusjärjestelmää, selvittää mahdollisuudet kohdistaa valtionosuuksia nykyistä laajemmin suoraan maakuntahallinnolle ja arvioida nykyisen järjestelmän toimivuutta. Vertailussa oli otettava huomioon ainakin vaikutukset maakunnan toimintaan, kuntiin ja kuntatalouteen sekä kansalaisiin. Myös järjestelmien läpinäkyvyyttä tuli arvioida. Alatyöryhmän puheenjohtajana toimi hallitusneuvos Arto Sulonen valtiovarainministeriöstä ja jäseninä taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen opetusministeriöstä, finanssineuvos Raimo Jämsén sosiaali- ja terveysministeriöstä, kehittämispäällikkö Teemu Eriksson valtiovarainministeriöstä, maakuntavaltuutettu Hannu Juntunen Kainuun maakunnasta, talousjohtaja Asta Tolonen Kainuun maakunnasta, kunnanjohtaja Petri Kauppinen Sotkamon kunnasta ja kunnanjohtaja Arto Laurikainen Paltamon kunnasta. Työryhmän sihteereinä toimivat ylitarkastaja Sanna Lehtonen valtiovarainministeriöstä, talouspäällikkö Pirjo Selesniemi Kainuun maakunnasta ja talousjohtaja Kaarina Heikkinen Kuhmon kaupungista. Alatyöryhmä on saanut asiantuntijanäkemyksiä maakuntaverotuksesta neuvotteleva virkamies Merja Taipalukselta valtiovarainministeriöstä, finanssisihteeri Fransiska Pukanderilta valtiovarainministeriöstä, ylitarkastaja Ilkka Karjalaiselta verohallinnosta ja verotuksen erityisasiantuntija Henrik Rainiolta Suomen Kuntaliitosta sekä kuntalaskutuksesta johtaja Markku Pekuriselta terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Alatyöryhmän toimikausi oli Alatyöryhmä kokoontui neljä kertaa. Työryhmätyöskentelyyn erinomaisen lähtökohdan loi Kainuun edustajien kokoamaa laaja pohjamateriaali, minkä lisäksi työryhmän jäsenet tuottivat aktiivisesti tekstejä toimikauden aikana valmistelun tueksi. Työryhmän lopputuotos on käsillä oleva raportti otsikolla Kainuun maakunnan rahoitus Tehtävänsä suoritettuaan työryhmä luovuttaa kunnioittavasti muistionsa valtiovarainministeriölle. 2

3 Kainuussa 27. päivänä marraskuuta 2009, Arto Sulonen Matti Väisänen Raimo Jämsén Teemu Eriksson Asta Tolonen Arto Laurikainen Petri Kauppinen Hannu Juntunen Pirjo Selesniemi Kaarina Heikkinen Sanna Lehtonen 3

4 KUVAILULEHTI SUOMEKSI Valtiovarainministeriö, helmikuu 2010 Kainuun maakunnan rahoitus 2013 maakuntahallinto, palvelurakenne, peruspalvelut, rahoitus, kunnallistalous Tiivistelmä: Kainuun maakunnan rahoitus raportti on Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän asettaman Kainuun maakunnan rahoitusjärjestelmää tarkastelevan alatyöryhmän työryhmäraportti. Työn lähtökohtana on laaja ja monialainen tehtäväkenttä. Raportin tarkoituksena on arvioida maakuntahallinnon ja sen toiminnan eri rahoitusvaihtoehtoja. Raportin ensimmäisessä osassa on arvioitu nykyisen vuoteen 2012 voimassa olevan maksuosuuksiin perustuvan Kainuun rahoitusjärjestelmän toimivuutta. Nykyjärjestelmän arvioinnissa on otettu huomioon rahoitusjärjestelmän vaikutus maakunnan toimintaan, kuntiin ja kuntatalouteen sekä kansalaisiin Kainuun tulevaisuuden haasteiden valossa. Raportin toisessa osassa on vertailtu kuntien palvelujen käyttöön perustuviin maksuihin perustuvaa rahoitusjärjestelmää, maakuntahallinnon verotusoikeuteen perustuvaa rahoitusjärjestelmää ja nykyisenlaiseen maksuosuuteen perustuvaa rahoitusjärjestelmää pääpainon ollessa jälkimmäisessä. Raportissa on esitetty viisi vaihtoehtoista tapaa maksuosuuteen perustuvaksi rahoitusjärjestelmäksi (mallit A-E), joista työryhmän näkemyksen mukaan mallivaihtoehdot C-E sisältävät parhaiten rahoitusjärjestelmälle asetetut oikeudenmukaisuus- sekä tulopohjan ja palvelutarpeen huomioonottamistavoitteet. 4

5 PÅ SVENSKA Finansministeriet, februari 2010 Finansieringen av landskapet Kajanaland 2013 Rapporten Finansieringen av landskapet Kajanaland 2013 är en arbetsgruppsrapport från en av uppföljningsgruppen för förvaltningsförsöket i Kajanaland den 26 juni 2009 tillsatt underarbetsgrupp som ser över finansieringssystemet för landskapet Kajanaland. Arbetet berör ett omfattande och mångfacetterat uppgiftsfält. Rapporten ska utvärdera olika finansieringsalternativ för landskapsförvaltningen och dess verksamhet. Rapportens första del utvärderar funktionaliteten hos det nuvarande finansieringssystemet för Kajanaland, vilket gäller till Det nuvarande systemet har utvärderats i ljuset av de framtida utmaningarna för Kajanaland så att finansieringssystemets inverkan på landskapets verksamhet, kommunerna och medborgarna tagits i beaktande. I rapportens andra del har man granskat finansieringssystem som baserar sig på avgifter för användning av kommunala tjänster, på landskapsförvaltningens beskattningsrätt samt system som baserar sig på det nuvarande betalningsandelssystemet, med fokus på det sistnämnda. Rapporten lägger fram fem alternativ till finansieringssystem som baserar sig på betalningsandelar (modellerna A-E). Enligt arbetsgruppens uppfattning uppfyller modellerna C-E på bästa sätt de målsättningar för rättvishet samt beaktande av inkomstbasen och servicebehovet som ställts för finansieringssystemet. 5

6 IN ENGLISH Ministry of Finance, February 2010 Financing for the Kainuu Region in 2013 The report on financing for the Kainuu region in 2013 is a paper drawn up by an auxiliary working group examining the financing system of the Kainuu region appointed on 26 June 2009 by the working group for the regional self-government experiment in Kainuu. The work covers a broad and versatile field. The report assesses various financing alternatives applicable in regional administration and its functions. The first part of the report evaluates how well the current financing system in Kainuu, effective until 2012 and based on financial contributions, has been working. The evaluation takes into account the effect of the financing system on operations in the region, on local government and on the finances of local government as well as on the inhabitants of Kainuu in the light of future challenges. The second part of the report examines the financing system as applicable to payments for municipal services, to tax rights in regional administration and to the existing system of financial contributions, the main emphasis being on the latter. The report lists five different ways for a financing system based on financial contributions (models A to E). The working group deems options C to E to the best ones in ensuring the objectives of fairness and income base and service observance requirements demanded of the financing system. 6

7 SISÄLLYS 1 JOHDANTO KAINUUN HALLINTOKOKEILUN RAHOITUSJÄRJESTELMÄ MAAKUNNAN TALOUDEN KEHITYS VUOSINA KUNTIEN ARVIOT NYKYTILANTEESTA ASIAKASTYYTYVÄISYYS TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Väestökehitys Verotulot Valtionosuusuudistus RAHOITUKSEN MUODOSTUMINEN Hallintokokeilulaki ja perussopimus Kunnan maksuosuuden muodostuminen RAHOITUSJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET RAHOITUSJÄRJESTELMÄ VUODESTA 2013 ALKAEN KUNTALASKUTUKSEN ERILAISIA TAPOJA MAAKUNTAVERO NYKYISENKALTAISEEN MAKSUOSUUTEEN PERUSTUVA RAHOITUSJÄRJESTELMÄ Malli A: Tulojen tasaus -malli Malli B: Laskennallisiin kustannuksiin perustuva rahoitusjärjestelmä Malli C: Maksuosuus prosenttina verorahoituksesta Malli D: Palvelutuotantoon tarkoitettu valtionosuus maakunnalle ja loppuosa euroina asukasta kohden Malli E: Palvelutuotantoon tarkoitettu valtionosuus maakunnalle ja loppuosa prosenttiosuutena kuntien verorahoituksesta Yhteenveto maksuosuuksiin perustuvista rahoitusmalleista JOHTOPÄÄTÖKSET...46 LIITTEET 7

8 1 JOHDANTO Valtiovarainministeriö asetti Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän valmistelemaan kokeilun jälkeisiä järjestelyjä Kainuussa. Seurantaryhmän tehtävänä on muun muassa kerätä riittävä aineisto kokeilun vaikutuksista ja etenemisestä kokeilun jatkoa koskevan päätöksenteon pohjaksi sekä vertailla pysyvää järjestelmää varten erilaisia maakuntahallinnon rahoitusvaihtoehtoja, päätöksenteon ja palvelujen järjestämisvaihtoehtoja sekä maakunnan aseman järjestämisvaihtoehtoja alueiden kehittämisessä. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmä asetti alatyöryhmän selvittämään ja vertailemaan hallintokokeilun rahoitusjärjestelmää. Työryhmässä oli edustajia valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetusministeriöstä ja Kainuun maakunnasta sekä edustajat Sotkamosta, Paltamosta ja Kuhmosta. Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän tavoitteena oli tuottaa seurantaryhmän työn ja muun päätöksenteon pohjaksi tietoa ja arvioita maakuntahallinnon ja sen toiminnan eri rahoitusvaihtoehdoista. Työn lähtökohdaksi todettiin laaja ja monialainen tehtäväkenttä. Alaryhmälle annettu toimeksianto on esitetty laatikossa 1. Laatikko 1. Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän tehtävät 1. Vertailla kuntien palvelujen käyttöön perustuviin maksuihin perustuvaa rahoitusjärjestelmää, maakuntahallinnon verotusoikeuteen perustuvaa rahoitusjärjestelmää ja nykyisenlaiseen maksuosuuteen perustuvaa rahoitusjärjestelmää. Vertailussa on otettava huomioon ainakin vaikutukset maakunnan toimintaan, kuntiin ja kuntatalouteen sekä kansalaisiin. Myös järjestelmien läpinäkyvyyttä tulee arvioida. 2. Selvittää mahdollisuudet kohdistaa valtionosuuksia nykyistä laajemmin suoraan maakuntahallinnolle. 3. Arvioida nykyisen järjestelmän toimivuutta. Alatyöryhmän toimikausi oli , minä aikana alatyöryhmä kokoontui kahdesti Kainuussa ja kahdesti Helsingissä. Työryhmän työtä helpotti Kainuussa jo ennen alatyöryhmän nimeämistä tehty perusteellinen rahoituskysymyksiä koskenut valmistelutyö. Lisäksi työryhmän jäsenet tuottivat aktiivisesti tekstejä toimikauden aikana valmistelun tueksi. Rahoitusta tarkastelevan alatyöryhmän lisäksi Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmä asetti samalle toimikaudelle myös alatyöryhmän selvittämään ja vertailemaan maakuntahallinnon tehtäviä sekä ylimmän päätöksenteon järjestämistä ja vaihtoehtoja. Alatyöryhmien raportit luovutetaan Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmälle Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän työryhmäraportti etenee seuraavasti. Johdantoa seuraavassa luvussa 2 käsitellään toimeksiannon kohtaa 3 arvioimalla Kainuun maakuntahallinnon rahoitusjärjestelmän toimivuutta nykyisen lainsäädännön voimassaoloajalle vuosina taloudellisten tunnuslukujen, kuntien ja palvelujen käyttäjien näkökulmasta. Lisäksi nykytilannetta käsittelevässä luvussa 2 arvioidaan väestökehityksen, vuoden 2010 alusta voimaan tulevan valtionosuusjärjestelmämuutoksen ja palvelutarpeessa tapahtuvien muutosten kautta maakuntahallinnon kohtaamia tulevaisuuden haasteita. Luku 3 vastaa työryhmän toimeksiannon kohtiin 1 ja 2. Luvussa 3 käsitellään toimeksiannon mukaisesti kolmea vaihtoehtoista mallia maakuntahallinnon rahoitukselle: kuntalaskutukseen, maakuntaverotukseen ja tulojen jakoon perustuvia rahoitusmalleja. Näistä viimeisestä, nykyisenkaltaisesta kunnan maksuosuuteen perustuvasta rahoitusmallista arvioidaan viittä erilaista mallivaihtoehtoa A-E. Luvussa 4 tehdään johtopäätöksiä. 1

9 2 KAINUUN HALLINTOKOKEILUN RAHOITUSJÄRJESTELMÄ Kainuu on yhdeksän kunnan muodostama, noin asukkaan maakunta. Maakunnan väestöltään suurin kunta on noin asukkaan Kajaani ja pienin, noin asukkaan Ristijärvi. Pintaalaltaan Kainuu on laaja, ja asutus on harvaa. Kuntakeskukset sijaitsevat kymmenien kilometrien päässä toisistaan. Maakuntahallintokokeilun piirissä on kahdeksan Kainuun kuntaa siten, että Kainuun läntisin kunta Vaala ei ole mukana hallintokokeilussa. Lakia hallintokokeilusta sovelletaan siis Kajaanin ja Kuhmon kaupunkien sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien alueella, joiden yhteenlaskettu väestömäärä on noin Laki Kainuun hallintokokeilusta (343/2003) on voimassa saakka. Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaan maakunta huolehtii maakunnan suunnittelusta, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta (pl. lasten päivähoito) ja toisen asteen koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta. Maakunta huolehtii myös maakunnan yleisestä elinkeinopolitiikasta, edistää yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa ja valvoo maakunnan etuja. Maakunnan tehtäviin kuuluu laissa määritellyn ns. Kainuun kehittämisrahan hallinnointi ja jakaminen eri viranomaisten käyttöön. Vuoden 2008 alusta lukien Kainuun maakunta-kuntayhtymän toimintaan liitettiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä Kuusamon kaupungin ylläpitämä ammatillinen koulutus (Kuusamon ammatti-instituutti). Lisäksi kunnat ovat erillisellä sopimuksella siirtäneet hallinnon tukipalveluiden (taloushallinto, tietohallinto ja palkanlaskenta) järjestämisvastuun maakunnalle. Hallintokokeilun tarkoituksena on luoda Kainuuseen rakenne, joka kykenee selviytymään palvelujen järjestämisestä myös tulevaisuudessa. Kokeilun käynnistyessä vuonna 2005 siirtyi yhdeksän kokeilussa mukana olleen kunnan toiminnasta noin 60 prosenttia maakunnan vastattavaksi. 2.1 Maakunnan talouden kehitys vuosina Koko Kainuun kuntatalouden tilaa tarkasteltaessa on otettava huomioon kuntien ja maakunnan muodostama kokonaisuus. Maakunta ja kunnat ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, sillä maakunnan tulot perustuvat kuntien verotuloihin ja valtionosuuksiin. Hallintokokeilulla on ollut vaikutusta Kainuun kuntien talouteen. Kuten kuviosta 1 nähdään, Kainuun kuntien vuosikatteiden yhteismäärä parantui vuosina Vuosikatteiden yhteenlaskettu määrä lähes kolminkertaistui vuodesta 2004 vuoteen Vuonna 2004 Kainuun kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 91 euroa/asukas, kun se vuonna 2007 oli jo 274 euroa/asukas. Jos maakunnalle kertynyttä alijäämää ja poikkeusvuotta 2002 ei oteta huomioon, kuntien vuosikatteiden yhteismäärä oli vuonna 2007 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1997 koko Kainuussa riittävä suhteessa poistopohjaan. Maakunnan vuosikate oli 10 euroa/asukas vuonna 2005, 25 euroa/asukas vuonna 2006 ja 35 euroa/asukas vuonna Vuonna 2008 kuntien vuosikate heikkeni 50 euroa/asukas, mutta samanaikaisesti maakunnan vuosikate nousi 169 euroon asukasta kohden. Näin vuonna 2008 koko Kainuun yhteenlaskettu vuosikate oli ensimmäisen kerran viiteen vuoteen poistoja suurempi. 1 Airaksinen, J., Jäntti, A & Haveri, A. (2005). Siniset ajatukset sanoista tekoihin. Kainuun hallintokokeilun arviointi. Ensimmäinen väliraportti. Helsinki. Sisäasiainministeriö. Sisäasiainministeriön julkaisuja 37. 2

10 Kuvio 1. Vuosikatteet, poistot ja investoinnit Kainuussa euroa / asukas Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Investointien omahank. menot, /as. Poistot /as Vuosikate, kunnat ( ) vuosi Tästä huolimatta osaksi kuntien erilaisuudesta johtuen erityisesti kumulatiivisesti laskettuina vuosikatteet vaihtelivat kuntien välillä suuresti tarkastelun aikana. Vuosikatteiden parantuminen oli pitkälti hyvän yleisen taloudellisen tilanteen ansiota. Vuosi 2009 on kunnille erityisen vaikea. Vuonna 2009 kaikki Kainuun kunnat Puolankaa lukuun ottamatta tekevät tämän hetkisen arvion mukaan alijäämäisen tilinpäätöksen, ja Kainuun yhteenlasketut alijäämät kasvavat noin 11 miljoonalla eurolla. Kainuun yhteenlaskettu alijäämä on näin n. 500 euroa asukasta kohden. Kainuun kuntien ja maakunnan yhteenlaskettu alijäämä bruttona oli vuoden 2007 lopussa yhteensä 42,2 miljoonaa euroa (529 euroa/asukas) ja vuoden 2008 lopussa vastaava summa oli 27,3 miljoonaa euroa (342 euroa/asukas) (kuvio 2). Yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen ja verotulojen kasvun romahtamisen vuoksi Kainuun yhteenlaskettu katettava bruttoalijäämä tulee laskemaan vuonna 2009 jälleen yli 40 miljoonaa euroon. Näin hallintokokeilun aikana tähän mennessä kuntatalouden alijäämiä on pystytty pienentämään ainoastaan vuonna

11 Kuvio 2. Kainuun kuntien alijäämät Kuntien ylijäämät euroa/asukas Kuntien alijäämät Maakunta Bruttoalijäämät Nettoalijäämät -600 Maakuntakokeilun alussa yleiseksi talouden tavoitteeksi asetettiin ehto, jonka mukaan menojen kasvu ei saa olla tulojen kasvua suurempaa. Lisäksi ensimmäiselle valtuustokaudelle vuosille asetettiin tätäkin tiukempi tavoite eli menojen kasvun puolittaminen aiempaan sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun verrattuna. Pyrkimyksenä oli helpottaa kuntien aiempina vuosina syntyneiden alijäämien kattamista. Maakunnan tulopohjan perusteena oleva laskennallinen verorahoitus on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2009 noin 32,0 prosenttia (kuvio 3), mikä on keskimäärin 5,7 prosenttia vuosittain. Vastaavasti kuntien maksuosuus maakunnalle on kasvanut vuosina noin 30,2 prosenttia, mikä on keskimäärin 5,4 prosenttia vuosittain. Koska maakunnan rahoitusosuuden kasvu oli vuosina menojen kasvua pienempää, maakunnalle syntyi rahoitusvajetta eli alijäämää. Se oli vuoden 2007 lopussa 17,4 miljoonaa euroa eli 217 euroa asukasta kohden. Vuodelle 2008 kuntien maksuosuusprosenttia nostettiin 58,5 prosentista 60,1 prosenttiin alijäämäkierteen katkaisemiseksi. Tässä onnistuttiin suunnitelmia paremmin ja ylijäämää syntyi vuodelta 2008 yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Näin vuoden 2008 lopussa kattamattomia alijäämiä oli yhteensä 11,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 lopussa maakunnan kumulatiivisen alijäämän arvioidaan olevan 8,3 miljoonaa euroa. 4

12 Kuvio 3. Kainuun menojen ja tulojen kasvuvertailu (kiinteillä hinnoilla) 14,0 12,0 menojen ja tulojen kasvu, prosenttia 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Toimintamenot Koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon menot Rahoituspohja Kuntien rahoitusosuus 0, (arvio) Yhteenvetona voidaan todeta, että hallintokokeilun viitenä ensimmäisenä vuotena on pystytty hillitsemään maakunnan tehtäväksi siirrettyjen menojen kasvua keskimäärin enemmän kuin samana aikana tapahtunut tulojen kasvu on ollut. Näin asetettu taloustavoite on saavutettu, vaikka samanaikaisesti onkin syntynyt alijäämää. Syntynyt alijäämä kertoo enemmin rahoitusosuuden riittämättömyydestä vuosina kuin menojen kasvun hallitsemattomuudesta. Sen sijaan tavoitteeksi asetetussa menojen kasvun puolittamisessa ei onnistuttu. Menojen kasvu oli keskimäärin 77 prosenttia valtakunnan kasvusta ja menojen kasvu on ollut tulojen kasvua pienempää. Maakunta-kuntayhtymän toimintakulujen kasvu oli vuosina yhteensä noin 18,9 prosenttia (kuvio 4), mikä on keskimäärin 4,4 prosenttia vuosittain. Jos arvio kuluvan vuoden 2009 toimintakulujen kasvusta otetaan mukaan tarkasteluun, maakunnan menojen kasvu alustavien tietojen mukaan on ollut vuosina yhteensä noin 25,9 prosenttia, mikä on keskimäärin 4,7 prosenttia vuosittain. Samalla ajanjaksolla vuosina sosiaali- ja terveysmenojen valtakunnallinen keskimääräinen vuotuinen kasvu on alustavien tietojen mukaan ollut 6,1 prosenttia. Näin maakunnan keskimääräinen vuotuinen toimintamenojen kasvu on ollut noin 23 prosenttia (1,4 prosenttiyksikköä) pienempää kuin koko maan sosiaali- ja terveysmenojen keskimääräinen vuotuinen kasvu. Kainuun kuntien sosiaali- ja terveysmenojen kasvu vuosina ennen kokeilua oli keskimäärin 6,9 prosenttia vuodessa. 5

13 Kuvio 4. Menojen kasvuvertailu (kiinteillä hinnoilla) 10,0 9,0 Kainuun kuntien menojen kasvu (asukasmäärillä painotettu) Kainuun maakunnan menojen kasvu (ilman liikelaitoksia 8,0 7,6 menojen kasvu, prosenttia 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 6,4 6,8 6,9 2,2 5,3 4,4 5,8 5,9 4,7 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenojen kasvu koko maassa 1,0 0, ka (arvio) ka. Vertailtaessa Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveysmenoja Pohjois-Karjalan maakunnan kuntien sosiaali- ja terveysmenoihin vuosina , voidaan todeta, että Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveysmenojen kasvu oli huomattavasti Kainuuta suurempaa. Vuonna 2005 Pohjois- Karjalan sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat 455 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 noin 569 miljoonaa euroa. Vuodesta 2005 vuoteen 2008 Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat keskimäärin 7,7 prosenttia vuodessa samaan aikaan, kun Kainuussa keskimääräinen vuotuinen kasvu oli vain noin 4,4 prosenttia. Lukiokoulutuksen kokonaiskustannukset eivät ole kasvaneet tarkasteluajanjaksolla Opiskelijamäärä on kuitenkin vähentynyt vuodesta 2005 vuoteen 2009 keskimäärin 3,4 prosenttia vuosittain. Tästä johtuen kustannukset oppilasta kohden laskettuna ovat kasvaneet eurosta euroon samalla, kun oppilasmäärä on vähentynyt lähes 1900 oppilaasta hieman yli 1600 oppilaaseen (kuvio 5). Kustannusten kasvu oppilasta kohden vuodesta 2005 vuoteen 2009 on ollut yhteensä 16,8 prosenttia, eli keskimäärin 4,0 prosenttia vuodessa. 6

14 Kuvio 5. Lukiokoulutuksen kustannusten ja oppilasmäärän kehitys euroa/oppilas oppilasmäärä Rahoitus ja muut tuotot Toimintakulut ja poistot Opiskelijamäärä TA Lukiokoulutuksen suurin kuluerä on henkilöstökulut, joihin on pystytty vaikuttamaan tehokkaalla opetuksen järjestelmällä. Tehokkuutta on haettu muun muassa luopumalla pienistä ryhmistä ja tarjoamalla opetusta vuorovuosina aineissa, joita opiskelijat valitsevat vähän. Järjestely on kuitenkin turvannut opiskelijoille monipuolisen kurssitarjonnan, jota on lisäksi tuettu myös videoopetuksella. Ammatillisen koulutuksen rahoitus muodostuu valtionosuuksien, oppisopimusrahoituksen ja ammatillisen koulutuksen lisärahoituksen lisäksi muista tuotoista, jonka osuus kokonaisrahoituksesta on verrattain suuri. Tarkasteluajanjaksolla vuodesta 2005 vuoteen 2009 ammatillisen koulutuksen kustannukset Kainuussa ovat kasvaneet noin 33 prosenttia samaan aikaan, kun kokonaisrahoitus ammatilliseen koulutukseen on kasvanut noin 35 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen liikevaihto muodostuu pääasiassa koulutuksen järjestämisestä saatavista tuotoista eli valtion rahoituksesta (taulukko 1). Liikevaihdosta suurin osa muodostuu ammatillisen perustutkinnon yksikköhintarahoituksesta, työvoimakoulutuksesta, oppisopimuskoulutuksen rahoitus ja ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta. Muiden liikevaihtoon kuuluvien tuottojen osuus on alle 10 prosenttia. Liikevaihto on kasvanut vuodesta 2005 vuoteen 2008 noin 39 prosenttia. Suuri kasvu selittyy Kuusamon ammatti-instituutin liittymisellä Kainuun ammattiopistoon vuonna Kuusamon osuus vuoden 2008 liikevaihdosta on 4,8 miljoonaa euroa joten ilman Kuusamoa liikevaihdon kasvu em. ajalta on 20,2 prosenttia. Rahoitusmuodon osuus liikevaihdosta on esitetty taulukossa 1. Liikevaihdon osuus kaikista tuotoista on yli 90 prosenttia. 7

15 Taulukko 1. Ammatillisen koulutuksen liikevaihto rahoitusmuodoittain vuosina Yksikköhintarahoitus Oppisopimuskoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Työvoimakoulutus Muut tulot Yhteensä Muutos edellisvuoteen (%) 3,5 4,3 29,0 Osuus liikevaihdosta (%) Yksikköhintarahoitus 66,1 63,7 61,5 67,6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus 7,9 7,2 7,7 7,1 Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 5,2 6,5 5,9 5,8 Työvoimakoulutus 13,5 15,2 15,3 10,6 Muut tulot 7,3 7,4 9,6 8,9 Koulutuksesta syntyneet kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2005 vuoteen 2008 noin 33 prosenttia. Kustannusten kasvua tarkasteltaessa on huomioitava Kuusamon ammatti-instituutin liittyminen Kainuun ammattiopistoon. Kuusamon yksikön kaikki kulut vuonna 2008 olivat 4,9 miljoonaa euroa. Jos kustannusten lisääntymistä tarkastellaan em. ajanjaksona ilman Kuusamoa, kasvuprosentti on 16 prosenttia. Henkilöstökulut ovat suurin kuluerä, vaikkakin niiden osuus liikevaihdosta ja kaikista tuotoista on pysynyt kuitenkin varsin vakaana. 2.2 Kuntien arviot nykytilanteesta Kuntien tilannetarkastelu kohdistuu pääosin talouteen ja maakunta-kuntayhtymän rahoitusmalliin. Kainuun rahoitusta selvittävä alatyöryhmä ei pyytänyt kunnilta tilannearviota erikseen tätä työtä varten, vaan työryhmä käytti valmista Kainuun maakunnan kunnilta keräämää materiaalia. Kunnat ovat vastauksissaan kiinnittäneet erityisesti huomiota niiden kykyyn hoitaa perustehtäviä myös tulevaisuudessa ja kunnan kehittämisessä onnistumiseen. Lähtökohtana todetaan, ettei tulevista kunnallisen ja maakunnallisen palvelutuotannon haasteista pystytä selviämään vain menopuolta tarkastelemalla, vaan myös tuloja on saatava maakuntaan lisää. Ikääntyvänä, asukaslukuaan menettävänä ja harvaan asuttuna Hyrynsalmen kunta on palvelujen tuottajana erittäin suurten haasteiden edessä. Taloudellisista resursseista yhä suurempi osa käytetään tulevina vuosina sosiaali- ja terveyspalveluihin. Seitsemän vuoden ajan jatkunut myönteinen työllisyyden kehityssuunta taittui Hyrynsalmella vuoden 2008 lopulla. Kunnan erityinen ongelma on tuleva, suhteellisen suuri, teollisten työpaikkojen menetys. Tämän kehityksen katkaisemisessa kunta on keskeisimmässä roolissa. Kajaanin kuntatalouden tila heijastuu koko Kainuun alueen kehitysnäkymiin ja tulevaisuuteen. Kajaani tuottaa monia sellaisia palveluja, joita ei ole tarjolla Kainuun muissa kunnissa (mm. 8

16 ammattikorkeakoulu ja teatteri). Kajaanin väestön ikärakenne poikkeaa muusta Kainuusta siten, että nuorten ikäluokkien osuus on suhteellisesti suurempi ja tulee jatkossakin pysymään maakunnan keskimääräistä suurempana. Nykyisenkaltaisessa maakunnan rahoitusmallissa tämä sinänsä myönteinen asia kääntyy Kajaanin osalta taloudelliseksi haasteeksi, koska varhaiskasvatuksen valtionosuus menee kuntayhtymälle. Toimiva rahoitusjärjestelmä on Kajaanin näkemyksen mukaan ehkä kriittisin tekijä hallintokokeilun tulevaisuuden kannalta. Tarkoituksenmukaisella rahoitusjärjestelmällä taataan parhaiten hallintomallin onnistunut jatkuminen. Hallintokokeilun rahoitusjärjestelmää pitäisi kehittää niin, että se ottaisi nykyistä paremmin huomioon maakunnan keskimääräisistä arvoista (ikärakenne, valtionosuudet, palvelutarpeet, kehittämistarpeet) poikkeavien kuntien tarpeet. Kuhmon kaupunki on viime vuosina tervehdyttänyt talouttaan muun muassa luopumalla ns. laiskasta pääomasta eli myynyt niitä kiinteistöjä, jotka eivät ole välttämättömiä kaupungin tai kuntayhtymän palvelutuotannolle. Tärkein keino palvelutuotannon kehittämisessä on työpaikkojen luominen ja niiden säilyttäminen. Kuhmon työttömyysprosentti pysyi nousukaudenkin suurena. Myönteistä on syntyvyyden kääntyminen nousuun parin viime vuoden aikana. Kuhmo on investoinut bioenergiaan ja Woodpolikseen. Woodpoliksen koko Kainuun kattavassa yritysverkostossa on 18 jäsentä. Kuntayhtymän rahoitusmallin tulee olla läpinäkyvä. Vuoden 2010 alusta voimaan tulevaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvä erityisen harvaan asuttujen kuntien lisävaltionosuus tulee sisällyttää Kainuun maakuntahallinnon rahoituspohjaan. Rahoitusmalli pitää hioa niin, ettei mitään siirtymäsääntöjä tai erikoiskohteluita ole. Kuhmo ei kannata erillistä maakuntaveroa. Oleellista on tuottaa palvelut hyvällä ja kestävällä tavalla, jossa palvelujen saavutettavuus otetaan huomioon. Paltamon kunnan mielestä rahoitusjärjestelmä on perusteiltaan ollut toimiva. Alkukauden siirtymäsäännös ei ole toiminut odotetulla tavalla (vuosittain laskevasti), vaan esimerkiksi Paltamon verorahoituksen taso on pysynyt keskimääräistä pienempänä. Tämä on johtanut krooniseen käyttötalouden alijäämään, vaikka käyttömenojen taso on ollut jatkuvasti pienimpiä Kainuussa. Tähän maakunnan rahoitusjärjestelmä ei ole kyennyt vastaamaan. Paltamossa erityinen uhka kunnan tulevaisuuden kannalta on yritysten ja työpaikkojen vähäisyys. Vuosina on Paltamon teollisista työpaikoista hävinnyt yli 80 prosenttia. Kajaanin seudun työpaikkakehitykseen vaikuttaminen on Paltamon ja alueen kaikkien toimijoiden yhteinen huoli ja tavoite. Tuleva talouskehitys on haastava erityisesti taantuman ja työpaikkojen katoamisen myötä sekä maakunnan sosiaali- ja terveysmenojen voimakkaan kasvupaineen vuoksi. Paltamon työllisyyshankkeen lopulliset vaikutukset talouteen saadaan ulkopuolisen arvioinnin yhteydessä tulevina vuosina. Puolangan kunta on pääosin tyytyväinen nykyiseen rahoitusjärjestelmään, vaikka sekä hallintokokeilulain mahdollistama asukaskohtainen jakoperuste että suoritepohjainen jakoperuste olisivat olleet kunnan arvion mukaan sen talouden kannalta edullisempia. Puolanka oli maan ensimmäisten kriisikuntien luettelossa. Kunnan päättäjien ja henkilöstön vahvalla sitoutumisella ja tiukalla tasapainotusohjelmalla merkittävien valtionosuusmuutosten lisäksi on kunnan talous saatu nostettua heikoimmasta Kainuun vahvimpiin kuuluvaksi. Edellisistä johtuen kunta selviytyy myös vuodesta 2009 verotulojen romahduksesta huolimatta positiiviseen tulokseen. Puolanka saa vuonna 2010 erityisen harvan asutuksen perusteella myönnettävää lisävaltionosuutta. Pääosin nykyisenkaltainen tulorahoitusmalli helpottaa kuntien mahdollisuuksia selvitä nopeista muutoksista verotuloissa ja valtionosuuksissa. Suoriteperusteinen rahoitusmalli romuttaisi hallintokokeilun saavutukset ja johtaisi kuntien kustannusten hallitsemattomaan kasvuun. Ristijärven kunnan asukasluku vähenee vuosittain (vuonna 2008 asukasluku väheni 28 asukasta). Väkiluvun vähenemiseen on vaikuttanut ennen kaikkea syntyvyyden aleneminen ja vain jossakin määrin muuttotappio. Kunnan palvelurakennetta on sopeutettu erittäin rankasti vuosina Uusiin leikkauksiin ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia. Kunnan talous on vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan tasapainossa. Ristijärven kunta tulee saamaan harvan asutuksen perusteella myönnettävää valtionosuutta vuonna Kainuun maakuntakokeilun perussopimukseen kirjattuna periaatteena on yhteisvastuullisuus pakollisten kunnallisten palvelujen järjestämisestä ja saatavuuden turvaamisesta. Sotkamon kunnan 9

Vuosikertomus 2009. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11

Vuosikertomus 2009. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntahallitus 22.3.2010 Vuosikertomus 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Kalevi Yliniemi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2008 C:6 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Sivunvalmistus

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 3 Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 C:16 4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Suopursu (Kalevi Yliniemi) ISBN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2015 2017 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 9.12.2014 Painopaikka Suomussalmen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Veli Karhu - Aki Viitasaari 1 Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ Puhelin 014 652

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Toukokuu 2008 Esipuhe Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli ns. puitelaki

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013

KAJAANIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 KAJAANIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1 YLEISPERUSTELUT 6 1.1 YLEINEN KEHITYS... 6

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma 2016 2019. Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015. Kunta-asiat

Kuntatalousohjelma 2016 2019. Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015. Kunta-asiat Kuntatalousohjelma 2016 2019 Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015 Kunta-asiat Kuntatalousohjelma 2016 2019 Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015 Kunta-asiat 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI VATT-JULKAISUJA 31 VATT-PUBLICATIONS Aronen Kauko - Järviö Maija-Liisa - Luoma Kalevi - Räty Tarmo YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa

Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa Seinäjoen kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Isokyrö Ilmajoki Seinäjoki Kuortane Alavus VM Raimo Harjunen Jouko Luukkonen 27.1.2015 1 Yhyressä komiasti

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä C:6 19.10.2012/IK Julkaisija Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

413 KUNTIEN VALTION- OSUUSJÄRJESTELMÄ SUOMESSA JA RUOTSISSA

413 KUNTIEN VALTION- OSUUSJÄRJESTELMÄ SUOMESSA JA RUOTSISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 413 KUNTIEN VALTION- OSUUSJÄRJESTELMÄ SUOMESSA JA RUOTSISSA Sanna Lehtonen Antti Moisio Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen TALOUSTYÖRYHMÄ 20.03.2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2013 1 1 KUNNAN STRATEGIA...4 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 4 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden tarkistamiseksi Kunnat SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 52/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.12.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Halsuan kunta Kaustisen kunta Kokkolan kaupunki Kruunupyyn kunta Lestijärven kunta Perhon kunta Toholammin kunta Vetelin kunta 17.12.2014 Jarmo Asikainen Anni Antila

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Verotietoa l69 11.6.2014 Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Niina Suutarinen TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos

Lisätiedot

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat 3 2.1. Kuntarakenteiden uudistus 4 2.2. Kuntarakennemuutosta ohjaavat

Lisätiedot