JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat."

Transkriptio

1 LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi todetaan, että tässä sopimuksessa asiakkaalla tarkoitetaan palvelun loppukäyttäjää eli tehostetun palveluasumisen yksikköön sijoitettavaa ikääntynyttä. Hankintayksiköstä käytetään nimekettä tilaaja. 2. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä, jotka seuraavat ja valvovat sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Sopimusta koskevat tiedonannot ja yhteydenpito tapahtuvat kirjallisesti joko postitse, faksitse tai sähköpostitse. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava toisen osapuolen yhteyshenkilölle viipymättä. Tilaajan vastuuhenkilö: Tilaajan muut yhteyshenkilöt: xxx xx xx Palveluntuottajan vastuuhenkilö: xx Palveluntuottajan muut yhteyshenkilöt: xx xx JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. 3. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena on pp.kk.vvvv päivätyn tarjouspyynnön ja palveluntuottajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukaisen ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen lyhyt ja/tai pitkäaikainen hankkiminen. Sopimus koskee sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua tehostettua ympärivuorokautista asumispalvelua. Palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset ovat sopimuksena liitteenä 1. [Laaditaan tarjouspyynnön liitteen 1 mukaan.] Kyseessä on kunnan lakisääteisen järjestämisvastuun piiriin kuuluva palvelu. Palvelu tulee tuottaa suomen kielellä. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta myydä palvelua tilaajalle. Tarjoajan on toimitettava asiakaspaikan vapauduttua välittömästi tieto tilaajan edustajalle, joka puolestaan ilmoittaa, varaako paikan. Mikäli tilaaja ei käytä paikkoja, palveluntuottajalla on oikeus tarjota paikkoja kolmansille (eli paikkoja ei tarvitse pitää tyhjänä odottamassa koko sopimuskautta).

2 4. PUITEJÄRJESTELY Tehostetun palveluasumisen hankinnassa perustetaan puitejärjestely ja tilaaja tekee tätä sopimusta vastaavan sopimuksen myös muiden palveluntuottajien kanssa järjestämänsä kilpailutuksen perusteella. Sopimus ei siten anna palveluntuottajalle yksinoikeutta sopimuksen tarkoittamiin palveluhankintoihin. Sopimuskaudella varsinaiset tilaukset tehdään kirjallisesti sopijapuolten välillä. Asiakaskohtaisen palvelutilauksen muodostaa asiakas- tai paikkakohtainen ostopalvelusopimus tai maksusitoumus. Tilaukset tehdään sopimuskaudella lähtökohtaisesti sopimuksen liitteenä olevan etusijajärjestyksen mukaan palveluntuottajan vapaan kapasiteetin mukaan. [Sopimusneuvotteluissa sopimuksen liitteeksi laitetaan palveluntuottajien etusijajärjestys.] Puitejärjestelyssä oleva palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisen tarpeen perusteella. Sopivan palvelun valinta tapahtuu soveltuvan lainsäädännön kuten sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain säännösten perusteella. Asiakkaan yksilöllinen tarve, palvelukodin sijainti ja muut mahdolliset erityiset olosuhteet ratkaisevat, minkälaisia palveluja tilaaja kulloinkin järjestää. Palveluntuottajia tullaan kohtelemaan puitesopimuskauden aikana tasapuolisesti ja syrjimättä. 5. VUOKRASOPIMUS PALVELUASUNNOSTA Pitkäaikaisen ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen osalta laaditaan asukashuoneesta asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun, voimassa olevan lain mukainen vuokrasopimus. Vuokranantajalla on oikeus vaatia asunnosta huoneenvuokralain mukainen enintään kahden kuukauden vuokraa vastaava vakuus. Asukas vastaa vuokrasopimuksen velvoitteista palveluntuottajalle. Mikäli palveluntuottaja ei ole asunnon vuokranantaja, palveluntuottaja vastaa siitä, että vuokranantaja on sitoutunut asunnon vuokraamiseen tämän hankintasopimuksen ehdoilla ja siten, että asukkaan oikeus pitkäkestoiseen, lähtökohtaisesti elämän loppuun saakka kestävään palveluun on turvattu. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) siten, että perusindeksilukuna on vuoden 2014 alussa voimassa ollut elinkustannusindeksin pisteluku. Vuokran määrä ei saa ylittää kulloinkin voimassaolevan Valtionneuvoston asetuksen mukaista eläkkeensaajan asumismenojen enimmäismäärää. Vuokraa voidaan tarkistaa vuosittain vuodenvaihteessa silloin viimeksi julkaistun indeksiluvun, vertausluvun, mukaisesti siten, että perusvuokraa korotetaan tai alennetaan samassa suhteessa kuin vertausluku on perusindeksilukua suurempi tai pienempi. Ensimmäisen kerran vuokraa voidaan tarkistaa vuoden 2015 alusta. ARA-tukemissa asumisyksiköissä vuokra määräytyy omakustanneperiaatteen mukaan. Kela hyväksyy sen, että asumisyksikössä asuvan vuokraan voidaan sisällyttää asumisyksikössä olevien asumista palvelevien yhteistilojen hoito- ja rahoituskulut. Tämän vuoksi asukkaan kanssa tehtävästä vuokrasopimuksesta ilmenee asukkaan yksinomaisessa käytössä olevan asunnon neliömäärä ja yhteistiloista asuntoon kohdistettu neliömäärä. Vuokrasopimus ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset toimitetaan tilaajalle tiedoksi. Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen asumiskustannukset määräytyvät edellä mainituilla perusteilla, mutta tilaaja maksaa vuokran. 6. SOPIMUSKAUSI

3 Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisella ja päättyy kolmen (3) vuoden kuluttua. Sopimusta voidaan osapuolten kesken yhteisesti sopien jatkaa (1) vuosi kerrallaan, kuitenkin enintään kahtena vuotena peräkkäin (optiovuodet). Päätös kummankin optiovuoden käytöstä tehdään erikseen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyäkin on mahdollista, että osa asumisyksikköihin sijoitetuista asukkaista jatkaa asumista ko. yksikössä hankintalain 67 :n nojalla, mikäli muutto olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asukkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi. Osapuolet voivat muuttaa asiakaskohtaisen sopimuksen ehtoja, mikäli se on asiakkaan palveluntarpeen kannalta perusteltua. 7. RAPORTOINTI JA VALVONTA Palveluntuottaja antaa tilaajalle säännöllisesti laskun mukana selvitykset tuotetuista palveluista, toimittaa vuosittaisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot sekä muut tilaajan tarvitsemat tiedot. Tilaajalla on oikeus seurata palveluntuottajan toimintaa ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikössä sopimuskauden aikana laadunvalvontamenetelmin (esim. asiakaspalautteet, -kyselyt, tarkastuskäynnit, muu auditointi). Erityisestä syystä tilaajalla on oikeus tutustua palveluntuottajan kirjanpitoon. Toiminnan valvonta toteutetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaisesti. Palveluntuottajalla on voimassa oleva yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7 :n mukainen lupa ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamiseen ja lupa oikeuttaa tämän sopimuksen mukaisten palveluiden tuottamiseen. Palveluntuottaja neuvottelee etukäteen toiminnan muutoksista tilaajan kanssa. 7.1 Reklamaatiot ja asiakaspalaute Tilaajan ja asumisyksikön asukkaiden tekemät huomautukset palveluiden toteuttamisessa havaituista puutteista ja virheistä osoitetaan palveluntuottajan nimeämälle vastuuhenkilölle, joka ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin puutteiden ja virheiden korjaamiseksi. Palveluntuottaja poistaa mahdollisen puutteen tai virheen ja niihin johtaneen syyn viipymättä. Reklamaatiot ja asiakaspalautteen voidaan tehdä: kirjallisesti palveluntuottajan nimeämälle vastuuhenkilölle; sähköisesti palveluntuottajan nimeämän vastuuhenkilön tai reklamaatioiden ja asiakaspalautteiden vastaanottamiseen tarkoitettuun sähköpostiosoitteiseen tai tietojärjestelmään; puhelimitse palveluntuottajan nimeämälle vastuuhenkilölle tai asiakaspalveluun; suullisesti palveluntuottajan nimeämälle vastuuhenkilölle. Palveluntuottaja on velvollinen kirjaamaan reklamaatiot ja laatimaan niistä raportin tilaajalle vähintään kaksi kertaa vuodessa. 7.2 Palvelun laatutason seuranta Tilaaja ja palveluntuottaja tapaavat säännöllisesti [aikataulu sovitaan sopimusneuvotteluissa] ja käsittelevät reklamaatioihin, asiakaspalautteisiin ja muihin palvelun laatuun liittyviä asioita. Tällainen kokous järjestetään lisäksi aina tilaajan tai palveluntuottajan sitä pyytäessä.

4 [Sopimusneuvotteluissa tarkennetaan laatutason seurannan työkalut, toteutus- ja menettelytavat, sekä toimenpiteet havaitun laatutason virheen korjaamiseksi.] 8. HENKILÖSTÖ Palveluntuottaja esittää tilaajalle kirjallisen selvityksen hoitoon osallistuvan henkilökunnan pätevyydestä ja työkokemuksesta vähintään kerran vuodessa. Palveluntuottajalla tulee olla riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö koko sopimuskauden. Jotta hoitotoiminnan periaate asumisyksikön asukkaan pitkäjänteisestä hoidosta toteutuisi, on palveluun osallistuvan hoitohenkilöstön mahdollisimman vähäinen vaihtuvuus tärkeää tilaajalle. Palveluntuottajan tulee täydennys- ja muuta koulutusta järjestämällä huolehtia henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä. 9. HINNAT 9.1 Tilaajalta perittävä hinta Hinnat ovat palveluntuottajan tarjouksen mukaiset. Hinnasto on sopimuksen liitteenä x. Hinnat ovat palveluntuottajan tarjouksen mukaiset. Hinta on kiinteä vuoden 2015 loppuun saakka. Tämän jälkeen hintaa voidaan muuttaa seuraavasti: Palveluntuottajan puolelta enintään: 70 %:n osuutta hoitovuorokauden hinnasta voidaan korottaa sosiaalialan palveluyksiköitä koskevan yleissitovan työehtosopimuksen korotuksia vastaavasti. Korotus lasketaan työnantajaliiton arvioimasta kalenterivuoden palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta. 30 %:n osuutta hoitovuorokauden hinnasta voidaan korottaa ainoastaan perustellusta syystä yleiskustannusten muutosten perusteella. Korotus voidaan tehdä vain todellista kustannuskehitystä vastaavasti. Korotus voi perustua elinkustannusindeksin muutoksen vaikutukseen. Korotus lasketaan kesäkuun elinkustannusindeksin pistemäärästä (pistemäärä kesäkuussa 2013 =100). Vuoden 2015 jälkeisiä hinnanmuutoksia koskien tulee palveluntuottajan esittää kirjallinen neuvottelupyyntö viimeistään hinnan korostusvuotta edeltävän vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Hintoja voidaan korottaa vain kerran vuodessa. Ateriapalvelujen osalta hinnan korotus voi perustua elinkustannusindeksin muutoksen vaikutukseen. Korotus lasketaan kesäkuun elinkustannusindeksin pistemäärästä (pistemäärä kesäkuussa 2013=100). Palveluntuottajan on aina esitettävä kustannuksissa tapahtuneista muutoksista kirjallinen selvitys, joka perustuu palveluntuottajan kustannusrakenteen erittelyyn ja Palveluntuottajan palveluasumisyksikkökohtaiseen talousarvioon. Arvioitaessa muutoksia, vertailukohtana on tarjouksen jättämisen määräaika tai edellinen hinnantarkastusajankohta. Hinnanmuutosehdotuksia saa tehdä korkeintaan kerran vuodessa. Hintaa voidaan tarkastaa myös siinä tilanteessa, että uudet tai muutetut, sopimuksen tarkoittamaan palvelua koskevat säädökset taikka viranomaisten vaatimukset aiheuttavat palveluntuottajalle merkittäviä lisäkustannuksia, jotka eivät ole olleet tiedossa tarjousta annettaessa. Tällainen tilanne voi olla esim. se, että hoitohenkilöstön henkilöstömitoitusta koskeva vaatimus kasvaa sopimuskaudella verrattuna siihen, mitä tässä sopimuksessa on sovittu. Tällaisessa tilanteessa palveluntuottaja esittää kirjallisen selvityksen siitä, miten muutokset palvelun sisällössä vaikuttavat palvelun hintaan. Mahdollinen hinnankorotusehdotus ei voi ylittää osoitettua, todellista kustannusnousua.

5 Esitykset hinnan tarkistamisesta on tehtävä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen ehdotettua muutosta. Jos hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus siitä hetkestä lähtien, kun hinnanmuutos tulee voimaan. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. Tällaisessa tilanteessa palveluntuottajalla on velvollisuus tuottaa palvelua kuuden (6) kuukauden ajan aiemmin voimassa olleilla hinnoilla. Jos tilaaja ei irtisano sopimusta, jatketaan sopimusta palveluntuottajan ilmoittamilla tai muilla sopijapuolten hinnanmuutosneuvotteluissa yhdessä sopimilla uusilla hinnoilla. Hinnat sisältävät kaikki tilaajalle aiheutuvat kulut. Matkakustannuksia, laskutuskuluja tai vastaavia maksuja ei korvata. 9.2 Korvaus asukkaan poissa ollessa Jos ikääntyneiden pitkäaikaisen tai lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen yksikön asukas on hoidossa muualla, palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan tilaajalta kymmenen (10) ensimmäisen vuorokauden osalta 50 % hoitovuorokauden hinnasta, jonka jälkeen laskutus päättyy, vaikka poissaolo vielä jatkuisi. Laskutusoikeus on siten 10 (50 %) vuorokautta. Mikäli poissaolo jatkuu tätä pidempään, tilaaja ja palveluntuottaja sopivat tapauskohtaisesti, miten pitkään palveluntuottaja pitää paikkaa varattuna ja odottamassa asiakasta. Tilaaja ei maksa palveluntarjoajalle ateriamaksua tai muita tukipalvelumaksuja kokonaisilta poissaolopäiviltä eikä niitä laskuteta myöskään asiakkaalta. Asiakkaan poissaolosta on ilmoitettava tilaajan yhteyshenkilölle välittömästi, kuitenkin viimeistään kahden arkipäivän kuluessa. Kuolemantapauksessa laskutus keskeytetään kuolemaa seuraavana päivänä. Mikäli tilaaja on varannut palveluntuottajalta tehostetun palveluasumisen paikan käyttöönsä paikkakohtaisella ostopalvelusopimuksella määräajaksi, on palveluntuottaja oikeutettu laskuttamaan koko jaksolta tilaajaa hoitovuorokauden täyden hinnan. Tilaaja ei maksa palveluntarjoajalle ateriamaksua tai muita tukipalvelumaksuja kokonaisilta poissaolopäiviltä eikä niitä laskuteta myöskään asiakkaalta. Asiakkaan poissaolosta on ilmoitettava tilaajan yhteyshenkilölle välittömästi ensimmäisenä arkipäivänä. 9.3 Asukkaalta perittävät maksut Palveluntuottaja on oikeutettu perimään asunnon vuokran pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkaalta sopimuksen kohdan 5 mukaisesti. Vuokra määräytyy palveluntuottajan tarjouksen mukaan (liite x). Tilaaja määrää palveluista asiakkaalta perittävät asiakasmaksut, tekee palvelu ja asiakasmaksupäätökset ja perii asiakkaalta päätöksen mukaiset maksut. Palveluntarjoaja ei peri asiakkaalta muita kuin tarjouspyynnössä esitettyjä maksuja. Palveluntarjoaja avustaa tarvittaessa asukasta asumistuen ja muiden etuisuuksien hakemisessa. [Tarkennetaan sopimusneuvotteluissa, miten asukasmaksujen periminen hoidetaan käytännössä.] 9.4 Palveluseteli Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palvelun palvelusetelijärjestelmällä tilaajan kanssa niin sovittaessa.

6 10. MAKSUEHDOT Tilaaja suorittaa hankkimastaan ikääntyneiden lyhyt- ja/tai pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta hinnaston (liite x) mukaisen maksun laskun mukaan kuukausittain jälkikäteen. Palveluntuottaja erittelee laskun. Maksun perusteena ovat toteutuneet hoitovuorokaudet. Lasku on toimitettava tilaajan laskutusosoitteeseen seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Maksuaika on 21 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Maksuaika alkaa kulua vasta, kun palvelu on toimitettu hyväksytysti ja sopimuksenmukaisesti. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä käytetään verkkolaskutusta. Laskut eritellään asiakkaittain siten, että asiakkaan läsnäolopäivät ilmenevät laskusta. Laskussa on eriteltävä arvonlisäveron osuus. [Laskutuksen tarkemmat yksityiskohdat ja laskun eritteleminen täsmennetään sopimusneuvotteluissa.] 11. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY, DOKUMENTOINTI JA ARKISTOINTI Tilaaja toimii palvelun osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta tilaajan lukuun. Syntyvät asiakirjat (esim. asiakaskertomukset) ovat tilaajan asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja ne laatii, säilyttää ja arkistoi. Potilasasiakirjojen osalta noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä. Palveluntuottajan on noudatettava asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Asiakirjat on toimitettava asukaskohtaisesti asukkaan tehostetun palveluasumisen päättyessä tilaajalle viipymättä. 12. SOPIMUSSAKOT Mikäli sopimuksen mukainen palvelun laatukriteeri tai muu vähimmäisvaatimus alittuu tai muutoin poikkeaa sovitusta, tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että palveluntuottajan laiminlyönnistä on aiheutunut vahinkoa. Oikeutta ei ole jos poikkeama johtuu tilaajan syyksi luettavasta syystä (tämä koskee vain tilaajana olevaa hankintayksikköä). Sopimussakko on tuhat (1000) euroa jokaiselta alkavalta kalenteriviikolta, kunnes asetetut vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakot palveluntuottajalle maksettavista laskuista. Mikäli laatupoikkeama on vakava, kuten henkilöstömitoituksen toistuva alittuminen (kolme kertaa kolmen kuukauden sisällä) suhteessa vähimmäisvaatimuksiin, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Sopimuksen purku on tehtävä kirjallisesti. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli palveluntuottaja ei korjaa sopimusrikkomustaan 30 päivän kuluessa siitä, kun tilaaja on tätä kirjallisesti vaatinut. 13. VAHINGONKORVAUS Palveluntuottaja vastaa potilasvahingoista kulloinkin voimassa olevan potilasvahinkoja ja terveydenhoitoa koskevan lainsäädännön sekä korvauskäytännön mukaisesti. Potilasvahingot

7 korvataan palveluntuottajan potilasvakuutuksesta. Mikäli palveluntuottaja laiminlyö asianmukaisen potilasvakuutuksen hankkimisen, palveluntuottaja on aiheuttamistaan potilasvahingoista itse korvausvelvollinen. Palvelun tuottamisessa tapahtuneesta viivästyksestä, virheestä, laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kuten palvelun saatavuutta koskevan velvoitteen noudattamatta jättämisestä, aiheutuvat henkilövahingot palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja yleisesti noudatetun korvauskäytännön mukaisesti. Lisäksi vahingonkorvaukseen sovelletaan JYSE-ehtoja. 14. ALIHANKINTA Palveluntuottaja vastaa mahdollisesti käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuten omastaan. Palveluntuottaja vastaa tilaajalain mukaisten velvoitteiden selvittämisestä ja täyttämisestä käyttämiensä alihankkijoiden osalta. Palveluntuottaja toimittaa tilaajalle nähtäväksi tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset myös alihankkijoista 12 kk:n välein pyytämättä. 15.SALASSAPITO Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Salassapitoon sovelletaan JYSE-ehtoja siten, että salassapitoa koskevat määräykset ovat voimassa myös sopimuksen päätyttyä. 16. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopija osapuolten keskinäisin neuvotteluin ja viime kädessä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: Puitesopimus Tarjouspyyntö liitteineen Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut Tarjousasiakirja liitteineen 17.SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tämä sopimus on määräaikainen. Se tulee voimaan sopimuksen allekirjoittamisella ja sen voimassaoloaika päättyy Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti. Sopimusta ei kumpikaan osapuoli saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Toiselle osapuolelle tulee antaa kirjallinen selvitys esitetystä siirrosta ja sen vaikutuksista. 18.ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

8 Forssassa xx. päivänä xxkuuta 20xx. Etunimi Sukunimi titteli Tilaaja Etunimi Sukunimi titteli Palveluntuottaja

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset... 14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö... 15 10.3 Henkilökunta...

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot