Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön lähtökohdat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön lähtökohdat"

Transkriptio

1 Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön lähtökohdat Kolmannen sektorin toiminta vahvistaa paikallisdemokratiaa ja sosiaalista pääomaa Järjestöt ovat demokratian kouluja ja toimiminen järjestöissä vahvistaa kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen kykyä Järjestötoiminta vahvistaa luottamusta, kasvattaa yhteisöllisyyttä ja parantaa taloudellista toimivuutta Kolmas sektori luo hyvinvointia kuntalaisille Järjestöt tuottavat jäsenistölleen sosiaalista tukea, jolla on ongelmia ehkäiseviä, toipumista edistäviä ja palvelutarvetta vähentäviä vaikutuksia. Järjestötoiminnassa syntyvä yhteisöllisyys tuottaa terveyttä ja lisää elinvuosia Järjestöt ovat merkittäviä palvelujen tuottajia Järjestöjen palvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja lisäävät palvelutuotannon asiakaslähtöisyyttä

2 Yhteistyön strateginen perusta Yhteistyössä on kyse verkostomaisesta toiminnasta, jota kaupunkistrategiassa korostetaan kaupungin ja toimintaympäristön välisissä suhteissa (verkostoyhteistyön edelläkävijä) Yhteistyöllä kolmannen sektorin kanssa turvataan Jyväskylän seudun sosiaalista eheyttä, joka on yksi määritelty tasapainoisen kaupunkikehityksen kulmakiveksi Kaupungin yhdeksi strategiseksi linjaksi on määritelty kuntalaisten hyvinvoinnin perusteista huolehtiminen, jossa kolmannella sektorilla on merkittävä rooli Yhteistyö tukee kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisen kehittämistavoitetta Kaupungin ja järjestöjen yhteistyöllä voidaan luoda uusia ja innovatiivisia palvelutuotannon malleja Kaupungin ja järjestöjen yhteistyö on kaikkia toimialoja koskeva asia

3 Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyömuodot Yhteiset organisaatiot Ostopalvelut ja maksusitoumukset Yhteistoimintasopimukset Avustukset Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen Järjestötoiminnan itsenäisyyden vaaliminen

4 Yhteissäätiöiden perustamisen tavoitteita Kuntien yhteistoiminnan edistäminen Kuntien ja järjestöjen yhteistoiminnan edistäminen Järjestöjen keskinäisen yhteistyön edistäminen Paikallisen ja valtakunnallisen osaamisen hyödyntäminen (uusi paikallinen hallintatapa) Ammatillisen ja kokemusperäisen tiedon yhdistäminen ja hyödyntäminen Asiakaslähtöisen toiminnan edistäminen Palvelutuotannon tehokkuuden parantaminen Uusien rahoituskanavien avaaminen Uudenlaisten kehittämisyhteisöjen synnyttäminen Sosiaalihuollon erityspalvelujen kokoaminen säätiöpohjaista toimintamallia hyödyntämällä sisältyy vuoden 2007 strategisiin tavoitteisiin, hankkeelle haetaan STM:n kehittämisrahaa

5 Jyväskylän seudun Hyvinvointipalveluyhteisöt "KONSERNI" TEKEVÄ PÄIHDESÄÄTIÖ KOSKE VAMPASA GEROCENTER TYÖVALMENNUS- YKSIKÖT HOITO- JA KUNTOUTUS- PALVELUT (Alkoholi ja huumeyksiköt) TOIMINTA-ALUEET (Vanhus-, vammais-, lastensuojelu-, varhaiskasvatus-, päihde-ja koulutusyhteistyö) ASUMISPALVELUYKSIKÖT Äänesseutu Viitasaari TYÖVALMENNUSYKSIKKÖ TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS- TOIMINTA VALMENNUS- JA PROJEKTIPALVELUT ASIANTUNTIJA- PALVELUT (Koulutus- ja konsultointipalvelut) TUTKIMUS-, TIEDOTUS- JA JULKAISUTYÖ PROJEKTITOIMINTA RAY-projekti TALOUS-, HALLINTO- ja ATK-PALVELUT PROJEKTIT JA KEHITTÄMIS- PALVELUT SOSIAALIASIAMIES- TOIMINTA KIINTEISTÖ-, SIIVOUS- JA KULJETUS- PALVELUT HALLINTO- PALVELUT MARKKINOINTI, TIEDOTUS, MEDIAPALVELUT

6 Hyvinvointiyhteisöjen jäsenkunta 23 kuntaa 2 kuntayhtymää Ylipisto Ammattikorkeakoulu Aikuisopisto 34 paikallista ja valtakunnallista järjestöä Osa toimijoista mukana useammassa yhteisössä

7 PERUSTIETOA TALOUDESTA JA HALLINNOSTA, 2007: yhteisöt itsenäisiä juridisia oikeushenkilöitä, osin samat perustajayhteisöt/jäsenet ja hallinto säätiöiden peruspääomasta Jkl ja mlk:n osuus 50,4 %, muut julkisyhteisöt 30,3 % ja järjestöt 19,3 % säätiöiden valtuuskuntien äänienemmistö järjestöillä (55,2 %) yhteisöjen budjetoitu tuotto v ,1 MEUR n. 200 toimihenkilöä, toimitilaneliöitä 9300 (11 toimipaikkaa) budj. rahoitus 88,9 %:sti julkisin varoin: kunnat/kuntayhtymät 72,4 % muu julkisyhteisöt (STM, Kela, Stakes yms) 4,0 % RAY 4,8 % työvoimahallinto (työll.tuki) 7,7 % yksityissektorin tuotot (alv) yht eur eli 11 % kokonaisrahoituksesta

8 Kaupungin ja järjestöjen suhteet Intressi kaupungilla Ostopalvelut Maksusitoumukset Yhteistoimintasopimukset Avustukset Toimintaedellytysten parantaminen Intressi järjestöllä

9 Kaupungin ja järjestöjen suhteet Ostopalvelut Yhteistoimintasopimukset Kaupunki (tilaaja) Kaupunki (tuottaja, järjestäjä) Kuntalainen Järjestö Kuntalainen Järjestö (asiakas, käyttäjä) (tuottaja) (käyttäjä, osallistuja) (tuottaja, järjestäjä) Avustukset Kaupunki (avustaja) Kuntalainen (osallistuja) Järjestö (järjestäjä)

10 Ostopalvelusopimukset sovelletaan yhteistyöhön, jossa järjestö toimii elinkeinotoimen harjoittajana noudatetaan hankintamenettelyä sopimuksessa määritellään ostettavat tuotteet, hinta, määrä, laatu ostopalvelukorvaus voi olla myös resurssiperusteinen (esim. henkilötyövuodet) sovelletaan myös maksusitoumuskäytäntöihin kukin toimiala tekee sopimukset omalla toimialallaan

11 Yhteistoimintasopimukset sisältää sekä kaupungin, järjestöjen ja muiden osapuolien velvoitteita määritellään, mitä vastiketta kaupunki saa osoittamallaan rahoitusosuudelle määritellään, mikä on kaupungin osuus (raha, työ, tilat, tarvikkeet yms.) hyödynnetään ulkopuolisia rahoituslähteitä (Eu, Ray,Te-keskus, yms) sovelletaan esim. yhteisiin kehittämishankkeisiin ja ei-hankintalain mukaiseen palvelutuotantoon perustuu yhteistyössä tehtyyn valmisteluun ja suunnitelmaan toimiala/toimintayksikkö vastaa sopimuksesta ja rahoituksesta merkittäviin kehittämishankkeisiin voidaan myöntää rahoitusta keskitetyistä kehittämisrahoista yhteistoimintasopimusten laadintaa helpottamaan on laadittu sopimusmalli

12 YHTEISTOIMINTASOPIMUSMALLI /JL Sopijaosapuolet Vastuuhenkilöt molemmilta (eri) osapuolilta Yhteistoiminnan sisällön kuvaus yhteistyön tarkoitus mitä ja kenelle Toiminnan toteutus miten toteutetaan kuka/ ketkä toteuttavat Vastuut mihin osapuolet sitoutuvat; molemmat erikseen Resursointi, kuka rahoittaa palkatut henkilöt tilat, välineet yms. toiminnan rahoitus, avustukset yms.

13 Maksut ja rahaliikenne kokonaisrahoituksesta vastaava taho miten maksupostit kulkevat kuka vastaa ulkoisen rahoituksen saannista kuka hoitaa tilitykset Toiminnan seuranta ja valvonta yhteistyöryhmä; kuinka usein kokoontuu, koostumus dokumentit, toimintasuunnitelmat ja kertomukset, tilinpäätökset rahoittajilla valvontaoikeus (ja velvollisuus) Toiminnan arviointi tilastot, dokumentit, itsearviointi yhteistyöryhmä Kesto sopimuksen voimassaoloaika ja mahdollinen jatkuvuus Sopimuksen purkaminen mahdollisuus purkuun jos sopimusta ei noudateta (puolin ja toisin) mahdollinen irtisanomisaika Muut ehdot esim. ulkopuolista rahoitusta oltava (RAY tms.) Allekirjoitukset molemmat osapuolet (Huom. yhdistyksiltä viralliset nimenkirjoittajat)

14 Avustukset myönnetään anomuksesta avustukset julistetaan haettavaksi ja myöntämisperusteista on hyväksytyt ohjeet avustuksen saajalla tilitysvelvollisuus kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan (myös asukasyhdistysten) sekä liikunnan avustukset on keskitetty sivistystoimelle, minkä lisäksi toimialat vastaavat joistain eritysavustuksista toimialat/yksiköt voivat myöntää vähäisiä omaan toimintaan liittyviä tapahtuma- yms. avustuksia hallintokeskus vastaa talousarviossa erikseen merkityistä avustuksista avustetaan pääsääntöisesti järjestöjä, joiden kotipaikka on Jyväkylän kaupunki anomukset järjestöjen valtakunnallisiin suurten tapahtumien tukemisesta ja avustamisesta käsitellään kuten muut suurtapahtuma-avustukset

15 Toimintaedellytysten luonti ja muut yhteistyömuodot kartoitetaan järjestötoimintaan käytettävät tilat asuinaluekohtaisesti (julkiset tilat, järjestöjen ja muiden toimijoiden käytössä olevat) pyritään etsimään ja osoittamaan asuinalueilla asukastoiminnan kokouskäyttöön maksuttomia tiloja (ei koske suuria kokouksia, tapahtumia, maksullisia tilaisuuksia tai sellaisia tiloja, joiden käytöstä on vahvistetut maksuperusteet) asuinalueiden kehittämistyössä lisätään järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyötä (asuinaluefoorumit) tähdennetään kaupungin edustajien yhteistyövelvoitetta ja osallistumisvelvoitetta järjestöjen tilaisuuksiin järjestöjen asiantuntemusta käytetään hyväksi asioiden valmistelussa kuullaan järjestöjen heidän toimintaansa liittyvissä hankkeissa (ks. viestintäselvitys) viestintäyhteistyötä järjestöjen kanssa lisätään (ks. viestintäselvitys) tuki-ilmoituksia järjestöjulkaisuihin annetaan vain poikkeustapauksissa

16 Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön suuntia ja linjauksia (1) Yhteistyön kehittäminen kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa on kaupunkistrategian mukainen tehtävä Yhteisorganisaatiot kaupungin ja järjestöjen kesken Kaupunki on mukana säätiömallin kehittämisessä sosiaalihuollon erityspalvelujen tuotanto- ja toimintamalliksi Kaupunki selvittää, mitä sen hoitamia ylikunnallisia erityspalveluja olisi tarkoituksenmukaista hoitaa yhteissäätiömallilla Ostopalvelusopimukset ja maksusitoumukset Ostopalvelut hankintaan pääsääntäisesti hankintamenettelyjen mukaisesti kilpailuttamisella, mikä on vaihtoehtoisia tuottajia ja toimivat markkinat Mikäli markkinat eivät toimi eikä vaihtoehtoisia tuottajia ole, käytettään suoraa hankintaa tai neuvottelumenettelyä Yhteistoimintasopimukset Ei-markkinaperusteisessa toiminnassa ja useiden toimijoiden yhteishankkeissa tehdään yhteistoimintasopimuksia hyödyntäen tehtyä sopimusmallia,

17 Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön suuntia ja linjauksia (2) Avustukset Järjestö- ja kansalaistoiminnan avustukset keskitetään sivistystoimeen Avustukset myönnetään vahvistettujen periaatteiden mukaisesti Järjestöjen toimintaedellytysten parantaminen ja kansalaisvaikuttamisen lisääminen Korostetaan yhteistyövelvoitetta järjestöjen kanssa asioiden valmistelussa ja suunnittelussa Asuinaluetyössä korostetaan kaupungin ja järjestötoimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteisfoorumeita Viestintäyhteistyötä lisätään järjestöjen kanssa Etsitään kokoontumistiloja järjestöjen käyttöön

18 Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön suuntia ja linjauksia (3) Järjestö- ja kansalaistoiminnan itsenäisyyden kunnioittaminen Kaupunki tunnustaa järjestöjen itsenäisyyden ja vapaan kansalaistoiminnan riippumattomuuden Kansalaisryhmien vaikuttamistoimintaa pidetään paikallisdemokratiaa vahvistavana toimintana Spontaania kansalais- ja vaikuttamistoiminnalle luodaan mahdollisuuksia sähköisten kanavien ja kuntalaisfoorumien avulla

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu ry 2011 Järjestöhautomo Tuotteistamisopas kolmannelle sektorille Petra Kortelainen Sisältö JOHDANTO... 1 1 TUOTTEISTAMINEN KÄSITTEENÄ... 3 2 TUOTTEISTAMISEN TAVOITTEET JA TULOKSET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Tyyne Hakkarainen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2014 1 Tässä selvityksessä tarkastellaan kuusikkokuntien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 11 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Niina Pajari RAY Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Tänään käydään läpi: Yleistietoa RAY:stä Avustusten suuntaaminen ja painotukset Avustuslajit Hakuajat Rekisteröinti käytännössä Hakujärjestelmään tutus

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista Sopimus Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme -hankkeen yhteistyöstä ja hallinnoinnista - osallistujien logot, KASTE-logo LUONNOS 6.5.2011 / tp SISÄLLYS 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot