Kuopio maapallolla maapallo Kuopiossa Kansainvälisyysohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopio maapallolla maapallo Kuopiossa Kansainvälisyysohjelma 2007 2012"

Transkriptio

1 Kuopio maapallolla maapallo Kuopiossa Kansainvälisyysohjelma Kaupunginhallitus Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu

2 2

3 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2008: 2 ISSN Kuopio maapallolla maapallo Kuopiossa Kansainvälisyysohjelma Kaupunginhallitus Teknologiakeskus Teknia Oy:n omistajavaihdoksen aiheuttamat vaikutukset raporttiin Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan johtoryhmä Kaupunginvaltuuston info Kaupunginhallituksen suunnittelukokous Kannen kuvat: Unicef-vuosi Kuopiossa 2003 (Kuva: Mikko Mäntyniemi/Kuopion kaupunki); Kuopion kaupunginorkesteri Shanghaissa 2007 (Kuva: Kuopion kaupunginorkesteri); Kuopiolaista nykytaidetta Shanghain modernin taiteen museossa 2006 (Kuva: Antti Immonen/ Zendai MOMA); Sudanilaisten talviolympialaiset Kuopiossa 2005 (Kuva: Kuopion kansalaisopisto) 3

4 4

5 Kuopio maapallolla maapallo Kuopiossa Kansainvälisyysohjelma Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ: Mistä kansainvälisyysohjelmassa on kysymys 2. Kansainvälisyysohjelman lähtökohdat 3. Kansainvälisyysohjelman strategiaosa 4. Kansainvälisyysohjelman jalkauttaminen: Toimenpiteet Liiteaineisto 5

6 1. TIIVISTELMÄ: Mistä kansainvälisyysohjelmassa on kysymys Mikä on kansainvälisyysohjelman rooli Kuopion kansainvälistymisstrategian (kaupunginvaltuusto 2004) pohjalta laadittu Kuopion kansainvälisyysohjelma on Kuopion kaupungin ja seudullisten yhteistyökumppaneiden yhteistyöohjelma. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Kuopion kaupunkiseudun kilpailukykyä kehittämällä elinkeinoelämän kansainvälistä toimintaympäristöä ja edistämällä osaamisen vientiä ja vaihtoa. Toinen keskeinen painopistealue on kaupungin palvelutuotannon kansainvälisten valmiuksien parantaminen sekä yleinen kansainvälisyyden edistäminen. Kansainvälisyysohjelman toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan kaupunkiseudun kansainvälisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä sekä kansallista ja kansainvälistä verkottumista. Kansainvälisyysohjelmaa edistetään myös osana Kuopion kaupunkiseudun aluekeskusohjelmaa. Ketkä ovat kansainvälisyysohjelman toimijoita Kansainvälisyysohjelman toimijoita ovat Kuopion kaupunki, Kuopio Innovation Oy, Technopolis Ventures Kuopio Oy, Kuopion Matkailupalvelu Oy, kaupunkiseudun kunnat, Kuopion yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kauppakamari, Pohjois-Savon TE-keskus, Itä-Suomen lääninhallitus, Pelastusopisto ja Kriisinhallintakeskus (CMC Finland), Kuopion yliopistollinen sairaala sekä alueen elinkeinoelämän toimijat. Miten kansainvälisyysohjelma on valmisteltu Kansainvälisyysohjelmassa tarkistetaan vuonna 2004 hyväksyttyä strategiaa ja sen toimenpiteitä. Tarkistusaineiston koonnissa on hyödynnetty Teknia Oy:n brainstorming-palvelua ja järjestetty yhteensä kahdeksan työskentelyistuntoa syksyllä 2006 ja keväällä Liiteaineistossa on lisätietoa. Mitä uutta: Strategiset päämäärät toimivat hankekoreina, joilla on vastuutahot Työskentelyistuntojen keskeinen viesti oli, että vuonna 2004 valitut neljä kärkiteema / strategista päämäärää on syytä säilyttää, koska työ on pitkäjänteistä. Otsikoita täsmennettiin. Strategiset päämäärät toimivat kansainvälisyysohjelman hankekoreina, joille on nimetty vastuutahot, mikä vahvistaa toimintojen koordinaatiota: Kansainvälinen kaupunkiseutu (Kuopion kaupunki) Eurooppalainen hyvinvointiosaamisen keskus (Kuopio Innovation Oy) Aasia- erityisesti Kiina-yhteyksien osaaja (Kuopio Innovation Oy & kumppanit) Venäjän mahdollisuuksien hyödyntäjä (Kuopion kauppakamari). Toimintojen suuntaamisessa Eurooppa, Kiina/Aasia ja Venäjä ovat kärkiteemoja, mutta muitakaan alueita ei unohdeta. Kuopion kaupunkiseudun toimijoiden käytössä ovat Kuopion kaupungin verkostot kuten ystävyyskaupunkiverkosto, WHO:n Healthy Cities verkosto ja ympäristöasioita käsittelevä maailmanlaajuinen ICLEI-verkosto. Lisäksi Kuopio kuuluu ammatilliseen koulutukseen liittyvään XARXA-verkostoon, jonka varsinainen toimija on Savon ammatti- ja aikuisopisto. Ydinprosesseissa tulee onnistua, ne ovat kansainvälistymisen kriittisiä menestystekijöitä Käydyissä keskusteluissa yhteistyön teema oli keskeisesti esillä. Kaupunkiseudulla on runsaasti erinomaisia kansainvälisiä toimijoita, yhteistyötä tehdään, mutta siinä ei todennäköisesti mennä riittävän syvälle, eikä työnjaoista ole vielä tarpeeksi sovittu. Tunnistettiin kolme ydinprosessia, joissa kaupunkiseudun toimijoiden on yhdessä onnistuttava. Näitä ovat 6

7 Monikulttuuristen palvelujen kehittäminen Koordinoitu, elinkeinoelämälähtöinen hanketoiminta Alueen sisäinen viestintä ja ulkoinen markkinointi. Hanketoiminnan koordinaation edistämiseksi tulee hyödyntää yhteistyöfoorumeita ja tarvittaessa perustaa uusia, jotta parannetaan tiedonkulkua ja edistetään yhdensuuntaista toimintaa. Liiteaineistossa on lisätietoa kansainvälisyyteen liittyvistä toimijaverkostoista ja työryhmistä. Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät / ydinprosessit voidaan esittää myös matriisimuodossa. Jäljempänä esitetyt toimenpiteet kohdistuvat matriisin leikkauskohtiin. Strategiset päämäärät (Hankekorit) Kriittiset menestystekijät Ydinprosessit Kansainvälinen kaupunkise utu Euroopp alainen hyv i nvo intiosaamisen keskus Aasia-erityisesti Kiina-yhteyksien osaaja V enäj än mahdollisuuksien hy ödy ntäjä Monikulttuuriset Monikulttuuriset palvelut palvelut Kuopion Ku opion kaupun ki kaupunk i Koordinoitu Koordinoitu hanketoiminta hanketoiminta Kuopion Ku opion kaupun ki kaupunk i Kuopio Innovat ion Oy Kuopio Inno vation O y & kump panit Ku opion kaup pakamari Alueen Alueen sisäinen sisäinen viestintä viestintä ja ja ulkoinen markkinointi ulko inen ma rk kinointi Miten kansainvälisyysohjelmaa jalkautetaan Kansainvälisyysohjelmaa edistetään lähivuosina 20 toimenpiteellä, jotka liittyvät kansainvälisyyden pullonkaulatekijöihin tai yhteistyörakenteiden edelleen vahvistamiseen. Lisäksi on paljon vakiintunutta kansainvälisyyteen liittyvää toimintaa (ks. ohessa listaus, jossa 15 kohtaa), jota on syytä ylläpitää. Kaupungin palvelualoilla on käynnissä runsaasti kansainvälistä toimintaa jo arkityönä, ja sitä ei tässä toimenpideohjelmassa erikseen kuvata. Taulukko 1: Kuopion kansainvälisyysohjelman toimenpiteet toimintaympäristön kehittämiseksi TOIMENPIDE VASTUU AJOITUS 1. Ulkomaisten perheiden alkuvaiheen palvelukonsepti kehitetty Vastaanottava P-Savo/Koulutuspalveluk Maahanmuuttajien palveluketjut kuvattu ja käytössä Hallinto- ja keh.k.& Vast.ottava P-Savo Yhdenvertaisuussuunnitelma laadittu Hallinto- ja kehittämiskeskus Maahanmuuttajatyön henkilöresurssitarpeet ja palvelujen kehittämistarpeet tunnistettu ja vastattu Hallinto- ja kehittämiskeskus Pakolaistoiminnan kehittämistarpeet määritelty Sosiaali- ja terveyskeskus Vieraskielistä perusopetusta vahvistettu Koulutuspalvelukeskus Ulkomaalaisten työllistymistä edistetty Vastaanottava P-Savo/Välityömarkkinat Suomen kielen opetustarjotin koottu Vastaanottava P-Savo & verkosto Muodostettu maakunnallinen tukipalvelu EU:n erillisrahoituksen hyödyntämiseksi Pohjois-Savon liitto & verkosto Ulkomaisille matkailijoille vahva tuotesarja valmis Kuopion Matkailupalvelu Oy & yritykset Matkailun sähköinen kauppakanava käytössä Kuopion Matkailupalvelu Oy Kuopion WHO Healthy Cities -toimintalinjojen resursseja vahvistettu EU-hankerahoituksella Hallinto- ja kehittämiskeskus Kansainvälisen siviilikriisinhallinnan koulutusta ja tutkimusta kehitetty Kuopiossa uutena kansainvälisenä osaamisalana Kriisinhallintakeskus Kehitetty malli ulkomaisten harjoittelijoiden ja työntekijöiden lisäämiseksi kaupungin organisaatiossa Hallinto- ja kehittämiskeskus Kehitetty ja testattu maakunnallinen konsepti ulkomaisten opiskelijoiden työharjoittelun vauhdittamiseksi Kuopion yliopisto & oppilaitokset Health Kuopio brändin rakentaminen vauhdissa Hallinto- ja kehittämiskeskus Kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin yhteistyöryhmä toiminnassa Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaukoidän matkailuagentuuri on toiminnassa Kuopion Matkailupalvelu Oy Valmisteltu Venäjän kaupan edistämisen hanke Kuopion kauppakamari Itä-Suomen yliopistohankkeessa edistetty yhteistyössä Venäjä-osaamisen kehittämistä Kuopion yliopisto 2010 Vastaanottava Pohjois-Savo = Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke (Kuopion kaupunki) Hallinto- ja kehittämiskeskus = Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskus Välityömarkkinat = Välityömarkkinat-hanke (Kuopion kaupunki) 7

8 Taulukko 2: Kuopion kansainvälisyysohjelman toimenpiteet jatkuvana toimintana TOIMENPIDE VASTUU A. Järjestetty yrityksille kv-palvelujen infotilaisuuksia Kuopion kauppakamari B. Monikulttuurisuustapahtumia säännöllisesti Kansalaisopisto & Monikulttuurikeskus Kompassi C. Kansainvälisiä tapahtumia, taitelijavierailuja ja kokouksia ympärivuotisesti Kuopion Matkailupalvelu Oy, Kulttuuripalvelukeskus, Vapaa-ajan palvelukeskus D. Kulttuurivientiä ja tuontia käynnissä Kulttuuripalvelukeskus E. Osaamiskeskusaloilla (elintarvikekehitys, hyvinvointi, terveys ja bioteknologia sekä ympäristöteknologia) kansainvälisrahoitteista hanketoimintaa F. Kansainvälistä innovaatioyhteistyötä ja invest in -toimintoja vauhditettu osaamiskeskusaloilla G. Kansainvälisiä hyvinvointialan seminaareja ja partneroitumistapahtumia järjestetty terveys-, ympäristö- ja hyvinvointialoilla Kuopio Innovation Oy Kuopio Innovation Oy Kuopio Innovation Oy H. Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointialan elinkeinolähtöisiä Kiina-hankkeita käynnissä Kuopio Innovation Oy I. Kulttuurin viennin ja tuonnin hankkeita käynnissä kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Kulttuuripalvelukeskus J. Oppilaitosten Kiina-verkostot vahvistuneet Kuopion yliopisto, Savonia Ammattikorkeakoulu K. Kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurivaihtoa käynnissä venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa Kulttuuripalvelukeskus L. Oppilaitosten verkottuminen Venäjälle vahvistunut Kuopion yliopisto, Savonia AMK, Savon ammattija aikuisopisto M. Venäjää tutuksi tekeviä tilaisuuksia ja seminaareja järjestetty Kuopion kauppakamari Toimenpiteillä on vastuutaho ja tavoiteaikataulu. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Seuranta-ajankohdat Kuopion kaupungin päätöksenteossa ovat tammi-elokuun seuranta 2. vuosikolmannesraportissa syyskuun aikana ja koko vuoden seuranta on maaliskuussa käsiteltävän tilinpäätöksen yhteydessä. Kokonaisseurannasta vastaa Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskuksen talous- ja strategiapalvelu. Mitä kansainvälisyysohjelma edellyttää Kuopion kaupungilta ja seudun kunnilta Kuopion kaupunkikonsernin toimijoiden työnjako kansainvälisissä asioissa on kuvattu liiteaineistossa. Kansainvälisyysohjelman toteuttamisen suurimpia haasteita on monikulttuuristen palvelujen aikaansaaminen olemassa olevia rakenteita hyödyntäen. Jatkossa on tarkoitus tunnistaa myös se, edellyttääkö monikulttuurisuus ja kansainvälisyys lisäresursseja esim. maahanmuuttajapalvelujen järjestämisessä. Vastaanottava Pohjois-Savo hanke on tuottamassa tietoa ja perusteluja tämän tueksi. Myös vieraskielisen opetuksen vahvistamiseksi tarvitaan lisäresursseja, jotta kansainvälinen koulutusketju Kuopiossa toimii ja vahvistuu. Kuopion kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja näkyvyyden vahvistamiseksi tarvitaan ulospäin suuntautuvan markkinoinnin lisäämistä ja markkinointitoimien koordinointia. Kunnilta odotetaan myös osarahoitusta useissa kansainvälistymistä edistävissä EUrahoitteisissa hankkeissa. 8

9 2. Kansainvälisyysohjelman lähtökohdat 3. Kuopion kansainvälisyysohjelman strategiaosa 9

10 10

11 2. Kansainvälisyysohjelman lähtökohdat Muuttuvan globaalin toimintaympäristön osatekijöiksi nimeää Ulkoministeriön tulevaisuuskatsaus (2006) mm. seuraavia: EU:n globaali rooli ja EU:n laajentuminen. Venäjän ja EU:n suhteiden tiivistäminen ja pohjoisen ulottuvuuden kehittäminen pysyvät tärkeinä prioriteetteina. Globaali muutos kiihtyy ja monimutkaistuu. Suomalaisten taloudellisen menestyksen ja hyvinvoinnin edellytykset luodaan yhä enemmän maan rajojen ulkopuolella. Uusina trendeinä vaikuttavat maailman moninapaistuminen, erityisesti Kiinan, Intian ja Brasilian kansainvälisen painoarvon kasvu Maailmanlaajuiseen keskusteluun ovat nousseet ilmastonmuutos, energiaturvallisuus ja terveys. Globaalien verkostojen merkitys kasvaa kaikessa toiminnassa. Kansalaisjärjestöjen, yritysten, ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden merkitys kansainvälisessä yhteistyössä lisääntyy. Monet haasteet vaativat uudenlaista horisontaalista asioiden hallintaa ja osaamista sekä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä taitoja. Väestökehityksen haasteista kirjoittaa Tilastokeskus (2007) seuraavasti: Tuoreen arvion mukaan Suomen väkiluku nousee 5,7 miljoonaan vuonna Etenkin siirtolaisuus heiluttaa ennusteita muuallakin kuin Suomessa. Väestön muuttohalukkuus uusista EUmaista on ollut suurempi kuin aiemmin arvioitiin. Siirtolaisuuden ansiosta useissa vanhoissa EUmaissa väestönkasvu on kiihtynyt vauhtiin, jota ei ole nähty vuosikymmeniin. Tilastokeskuksen ennusteessa nettosiirtolaisuuden arvioidaan lisäävän Suomen väkilukua hengellä vuosittain, kun edellisen ennusteen oletus oli Siirtolaisuus vaikuttaa väestöennusteisiin myös syntyvyyttä nostavasti. Lisääntyvä siirtolaisvirta ja entistä myönteisempi näkemys väestön kokonaiskehityksestä eivät - ainakaan lyhyellä aikavälillä - poista niitä huolia, jotka liittyvät työikäisen väestön vähenemiseen, väestön ikääntymiseen tai väestön huoltosuhteen heikkenemiseen parin lähivuosikymmenen aikana. Myös monille alueille väestökehitys tuottaa ongelmia. Uusimmassakin ennusteessa työikäinen väestö alkaa vähetä vuodesta 2010 alkaen ja supistuu kaikkiaan 7-8 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Myös väestön ikääntyminen on tosiasia; vähintään 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee nykyisestä 16 prosentista 26 prosenttiin vuonna Uusi ennuste ajoittaa väestöongelmat selvästi parille lähivuosikymmenelle. Vuoden 2030 jälkeen työikäisen väestön väheneminen pysähtyy, joskin näin pitkät ennusteet ovat jo huomattavan epävarmoja. Väestönkehitykseen vaikuttaa merkittävimmin maahanmuuton jatkuva kasvu. Maahanmuuton vaikutukset ovat jo nyt nähtävissä Suomen 20 suurimmassa kaupungissa. Varsinkin suurimmissa kaupungeissa maahanmuutto nousee tärkeämmäksi kuin maan sisäinen muuttoliike. Ulkomaalaisten ja opiskelijoiden osuus maassa muuttajista on kasvanut merkittävästi viimeisten 15 vuoden aikana. Ulkomaalaiset keskittyvät tietyille alueille kuten pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin yliopistokaupunkeihin. Uussuomalaisten tulevat muutot kohdentuvat kantaväestöä enemmän varsinkin pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Tampereelle ja eräihin muihin maantieteellisen sijainnin kannalta optimaalisiin kaupunkeihin, kuten Kotkaan, Lappeenrantaan ja Lahteen. 11

12 Kansainvälisyyden indikaattoreita Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä on Kuopiossa 1,3% ja maan keskiarvo on 2,3 %. Runsaat 40% maamme ulkomaalaisista asuu pääkaupunkiseudulla. Lukumääräisesti Kuopiossa asui ulkomaan kansalaista vuoden 2006 lopussa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja asiantuntijoiden määrä on vuositasolla noin 800 henkilöä, kaikki he eivät tilastoidu ulkomaan kansalaisten kokonaismäärään. Kuopiossa asuvat ulkomaalaiset edustavat noin 80 eri kansalaisuutta, suurin ryhmä ovat venäläiset. Selvitysten mukaan merkittävin maahanmuuton syy ovat perhesuhteet. Työperäinen maahanmuutto on vuoden 2007 tilanteessa Kuopion kaupunkiseudulla vielä suhteellisen vähäistä, puhutaan arviolta kymmenistä henkilöistä vuositasolla, mutta määrän arvioidaan jatkossa vähitellen kasvavan. Ratkaisevassa asemassa on muuttavien henkilöiden kielitaito ja toisaalta se, miten tunnistaa heidän osaamistasonsa. Ehkä tärkeimpiä tekijöitä on, miten valmiita ja halukkaita työnantajat, niin yksityiset kuin julkiset ovat rekrytoimaan ulkomaalaisia työnhakijoita. Ulkomaisten yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä nousi Kuopiossa viime vuonna 14%:iin. Maan keskiarvo on 27,6%. Ulkomaisten yöpymisten kokonaismäärä 2006 oli , kun kaikki yöpymisvuorokaudet yhteensä olivat Venäläisten matkailun kehittämisessä Kuopio on valtakunnallisesti kärkipäässä viidentoista vuoden aktiivisen yhteistyön ansiosta venäläisten matkanjärjestäjien kanssa. Kiinasta suuntautuvan matkailun kehittämisessä on tähän mennessä toimittu vähäisin resurssein, joskin aktiivisesti vasta pari vuotta. Trendi sielläkin on kuitenkin ylöspäin vuosi vuodelta. Lisää tilastoaineistoa on liitteissä. Yhteys Kuopion päästrategiaan ja muihin ohjelmiin Kansainvälisyysohjelman toimenpiteet liittyvät seuraaviin Kuopion päästrategian kriittisiin menestystekijöihin Elinkeinoelämän vahvistaminen ja kansainvälistäminen Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Osaava ja uudistumiseen motivoitunut henkilöstö. Muita ohjaavia strategioita ja ohjelmia ovat Lissabonin strategia Osaamiskeskusohjelma Aluekeskusohjelma Itä-Suomi-ohjelma Itä-Suomen innovaatiostrategia Hallitusohjelma Pohjois-Savon maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma EU:n alueelliset ohjelmat Itä-Suomen alueella Kuopion seutustrategia Kuopion seudun elinkeinostrategia. 12

13 3. Kuopion kansainvälisyysohjelma , strategiaosa Visio ja arvoperiaatteet Kuopion päästrategian visio on Uudelle avoin, kansainvälinen hyvinvointiosaamisen kaupunkiseutu. Kansainvälisyysohjelman tavoitteita ovat Kuopion kaupunkiseudun kilpailukyvyn vahvistaminen Elinkeinoelämän kansainvälisen toimintaympäristön kehittäminen Alueen yleisen kansainvälistymiskehityksen ja monikulttuurisuuden edistäminen Työperäisen maahanmuuton kasvuun varautuminen Sidosryhmien yhteistyön tiivistäminen sekä kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen Kansainvälisen hanketoiminnan aktivointi Alueen osaamisen ja tarjontatekijöiden kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia hyödyntämällä. Työperäisessä maahanmuutossa tuetaan yritysten tarpeista lähteviä rekrytointihankkeita edellyttäen, että työpaikat ovat valmiina ja varaudutaan tällöin järjestämään tulevien henkilöiden ja perheiden palvelut. Hanketoimijoilta edellytetään, että muuttaville henkilöille on jo kohdemaassa järjestetty riittävää perehdytystä Suomen ja uuden kotipaikan olosuhteisiin ja työelämään sekä annettu alustavasti suomen kielen opetusta. Lukumääräisiä tavoitteita vuoteen 2012 ja 2025 Lukumääräiset tavoitteet liittyvät suurten kaupunkien kehitysvauhtiin: Ulkomaan kansalaisten osuus lähemmäksi valtakunnallista keskiarvoa (vuoden 2007 tilanteessa Kuopiossa 1,3% ja valtakunnassa 2,3%) Ulkomaisten yöpymisten osuus lähemmäksi valtakunnallista keskiarvoa (14% vuonna 2007 ja valtakunnassa 26%) Kuopiolaisissa oppilaitoksissa on yhteensä 1000 ulkomaalaista opiskelijaa ja määräaikaista asiantuntijaa vuonna 2010 (vuoden 2007 tilanteessa heitä on vajaat 800) pitkän aikavälin tavoitteena on 3000 ulkomaista osaavaa työntekijää Kuopion kaupunkiseudulla vuoteen 2025 mennessä. Arvoperiaatteita ovat Kansainvälisyydestä arkipäivää Kaikkia osapuolia hyödyttävät yhteistyösuhteet Jokaisen ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen. 13

14 Strategiset päämäärät eli hankekorit ja niiden vastuutahot ovat Kansainvälinen kaupunkiseutu (Kuopion kaupunki) Eurooppalainen hyvinvointiosaamisen keskus (Kuopio Innovation Oy) Aasia- erityisesti Kiina-yhteyksien osaaja (Kuopio Innovation Oy & kumppanit) Venäjän mahdollisuuksien hyödyntäjä (Kuopion kauppakamari). Toimintojen suuntaamisessa Eurooppa, Kiina/Aasia ja Venäjä ovat kärkiteemoja, mutta muitakaan alueita ei unohdeta. Kansainvälisyysohjelmassa on kolme ydinprosessia Monikulttuuristen palvelujen kehittäminen Koordinoitu, elinkeinoelämälähtöinen hanketoiminta Alueen sisäinen viestintä ja ulkoinen markkinointi. Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät / ydinprosessit esitetään myös matriisimuodossa. Toimenpiteet kohdistuvat matriisin leikkauskohtiin. Strategiset päämäärät (Hankekorit) Kriittiset menestystekijät Ydinprosessit Kansainvälinen kaupunkiseutu Eurooppalainen hyvinvo intiosaamisen keskus Aasia- erityisesti Kiina-yhteyksien osaaja Venäjän mahdollisuuksien hyödyntäjä Monikulttuuriset palvelut Monikulttuuriset palvelut Kuopion Kuopion kaupunki kaupunki Koordinoitu hanketoiminta Koordinoitu hanketoiminta Kuopion Kuopion kaupunki kaupunki Kuopio Innovation Oy Kuopio Innovation Oy & kumppanit Kuopion kauppakamari Alueen sisäinen viestintä ja Alueen sisäinen viestintä ja ulkoinen markkinointi ulkoinen markkinointi Kuva 1: Kansainvälisyysohjelman matriisi 14

15 Seuraavassa taulukossa kuvataan ydinprosessien kohderyhmiä. Taulukko 3: Ketkä ovat prosessien asiakkaita ja kohderyhmiä Kriittinen menestystekijä / Ydinprosessi Monikulttuuriset palvelut Koordinoitu hanketoiminta Alueen sisäinen viestintä ja ulkoinen markkinointi Asiakkaat, kohderyhmät Alueella asuvat ulkomaan kansalaiset (opiskelijat, asiantuntijat, työ- ja perheperusteisesti tulleet, humanitäärisistä syistä tulleet), alueen asukkaat ja yritykset Kansainvälisiä kehittämishankkeita Kuopion kaupunkiseudulla toteuttavat organisaatiot ja sidosryhmät Paikalliset sidosryhmät, valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit. Muuttoa, matkustamista tai toimintojen sijoittamista Kuopioon harkitsevat ulkomaiset henkilöt ja organisaatiot Taulukossa 4 kuvataan strategisten päämäärien tavoitteita matriisimuodossa. Taulukko 4: Strategisten päämäärien tavoitteet Kansainvälinen Eurooppalainen hyvinvointiosaamisen kaupunkiseutu keskus Aasia- erityisesti Kiina-yhteyksien osaaja Venäjän mahdollisuuksien hyödyntäjä Monikulttuuriset palvelut - Monikulttuuristen ja kansainvälisten palvelujen kehittäminen asukkaille ja yrityksille olevia rakenteita hyödyntäen. - Monikulttuurisuusosaamisen vahvistaminen. - Monikulttuuristen ja kansainvälisten tapahtumien aktivointi. - Hyvien käytäntöjen vaihto kuntapalvelujen kehittämisessä olevia kansainvälisiä verkostoja hyödyntämällä. - Kuntien henkilöstön ulkomaisen työharjoittelun kehittäminen ja ulkomaisten harjoittelijoiden lisääminen kunnissa. - Kuopion kaupungin ja Shanghain Pudongin yhteistyösopimuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen. - Venäjä-osaamisen kehittäminen venäläisten ollessa suurin ulkomaan kansalaisten ryhmä Kuopion seudulla. Koordinoitu hanketoiminta Alueen sisäinen viestintä ja ulkoinen markkinointi - Elinkeinolähtöisen kansainvälisen hanketoiminnan aktivointi. - Kansainvälisen hanketoiminnan tukipalvelujen kehittäminen. - Toimijoiden osaamisen ja voimavarojen yhdistäminen yhteistyöfoorumeiden kautta. - Hanketoimijoiden verkottumisen edistäminen. - Kansainvälisen matkailun kehittäminen. - Tiedonvälitysfoorumeiden edelleen kehittäminen. - Kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin yhdensuuntaistaminen. - Säännöllisiä toimijoiden yhteisesiintymisiä kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. - Kuopion kaupunkiseudun profiloituminen osaamiskeskuksen kansainvälisissä kärkihankkeissa. - Hyvinvointialan yrityslähtöisen kansainvälisen hanketoiminnan vauhdittaminen. - Kansainvälisen innovaatioyhteistyön lisääminen. - Kansainvälisen EUrahoituksen lisääminen. - Kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin yhdensuuntaistaminen. - Yhteisten esiintymisten lisääminen osaamisen markkinoimiseksi kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. - Elinkeinolähtöisen hanketoiminnan edelleen vahvistaminen Kiina-yhteistyössä. - Kiina-yhteyden hyödyntäminen haettaessa kontakteja muualta Aasiasta. - Toimintojen houkuttelu Kiinasta Kuopioon. - Kuopion seudun hankkeita Suomen-Kiinan tiedeyhteistyön listoille. Matkailuyhteistyön lisääminen. - Kulttuurivaihdon jatkaminen ja edelleen kehittäminen. - Verkottuminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti muiden Kiinatoimijoiden kanssa. - Kiina-hankkeiden tunnetuksi tekeminen kansallisesti ja kansainvälisesti. - Elinkeinolähtöisen hanketoiminnan vahvistaminen Venäjäyhteistyössä. - Venäjän-matkailun edelleen kehittäminen. - Itä-Suomi-yhteistyön vahvistaminen Venäjäosaamisen kehittämisessä. - Verkottuminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti muiden Venäjätoimijoiden kanssa. - Venäjä-hankkeiden tunnetuksi tekeminen kansallisesti ja kansainvälisesti. 15

16 Taulukossa 5 kuvataan strategisten päämäärien vaikuttavuuden seurantaa, rakenteita sekä resurssi- ja osaamistarpeita. Taulukko 5: Strategisten päämäärien vaikuttavuus, rakenteet sekä resurssi- ja osaamisen kehittämistarpeet Kansainvälinen kaupunkiseutu Eurooppalainen hyvinvointiosaamisen keskus Aasia- erityisesti Kiinayhteyksien osaaja Venäjän mahdollisuuksien hyödyntäjä Vaikuttavuuden seuranta Toimenpiteiden seuranta. Asiakastyytyväisyys Toimenpiteiden seuranta Toimenpiteiden seuranta Toimenpiteiden seuranta Rakenteet Toimijaverkostot, ks. liite 5 Toimijaverkostot, ks. liite 5 Resurssitarve Maahanmuuttajatyön henkilöresurssitukset Hankekohtaiset rahoi- Vieraskielisen opetuksen resurssit Kansainvälisen markkinoinnin resurssit Toimijaverkostot, ks. liite 5 Hankekohtaiset rahoitukset Toimijaverkostot, ks. liite 5 Hankekohtaiset rahoitukset Osaamis- ja uudistumistarve Monikulttuuriset palvelut ja työelämä Kulttuurien kohtaaminen Hanketoiminnan osaaminen Viestintä ja markkinointi Kulttuurien kohtaaminen Hanketoiminta Viestintä ja markkinointi Kiina-osaaminen Kulttuurien kohtaaminen Hanketoiminta Viestintä ja markkinointi Venäjä-osaaminen Kulttuurien kohtaaminen Hanketoiminta Viestintä ja markkinointi 16

17 Toimenpiteillä on vastuutaho ja tavoiteaikataulu. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Seuranta-ajankohdat Kuopion kaupungin päätöksenteossa ovat tammi-elokuun seuranta 2. vuosikolmannesraportissa syyskuun aikana ja koko vuoden seuranta on maaliskuussa käsiteltävän tilinpäätöksen yhteydessä. Kokonaisseurannasta vastaa Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskuksen talous- ja strategiapalvelu. Seuraavassa taulukossa kuvataan sitä, miten kansainvälisyysohjelman toteutumista seurataan ja miten, siitä tiedotetaan. Taulukko 6: Kansainvälisyysohjelman toteutumisen seuranta ja tiedottaminen Kenelle Mitä Kuka Koska Kaupunkiseudun sidosryhmät Kaupungin palvelualat, kaupunkiseudun kuntien johto Sähköinen toimintakertomus. Teemakohtaiset seminaarit Ohjelman toteutuminen Palautekeskustelu Kuopion kaupunki/ Talous ja strategia, kvasioiden koordinaattori. Seminaarit verkostoyhteistyönä Kuopion kaupunki/ Talous ja strategia, kvasioiden koordinaattori Sähköinen toimintakertomus kesä- ja joulukuussa vuosittain Seminaarit tapauskohtaisesti Johtoryhmät vuosittain Hallinto Ohjelman toteutuminen Ajankohtaiset asiat Palautekeskustelu Muu tiedottaminen: Kuntalaiset/Kuopiolainen-lehti Kaupungin www-sivut Kuntamarkkinat Open Days, Bryssel Itä-Suomen Brysselin toimisto Yhteiset valtakunnalliset ja kv. esiintymiset, seminaarit Kansainvälisyysohjelman hyvät käytännöt, myös vieraskielisinä aineistoina. Kuopion kaupunki/ Talous ja strategia, kvasioiden koordinaattori Tammi-elokuun seuranta 2. vuosikolmannesraportissa (syyskuu) Koko vuoden seuranta tilinpäätöksen yhteydessä (maaliskuu) Kaupunginhallitus, työvaliokunta, seutuhallitus, valtuustoinfot tarvittaessa Ohjausryhmä 3 6 x vuosi Hanketoimijat Kuopiolainen-lehden ilmestymisen mukaan Kuntamarkkinat, syyskuu vuosittain Open Days, lokakuu, vuosittain I-S Brysselin toimiston käytössä jatkuvasti 17

18 18

19 4. Kansainvälisyysohjelman jalkauttaminen: Toimenpiteet Strategiset päämäärät (Hankekorit) Kriittiset menestystekijät Ydinprosessit Kansainvälinen kaupunkiseutu Eurooppalainen hyvinvo intiosaamisen keskus Aasia- erityisesti Kiina-yhteyksien osaaja Venäjän mahdollisuuksien hyödyntäjä Monikulttuuriset palvelut Monikulttuuriset palvelut Kuopion Kuopion kaupunki kaupunki Koordinoitu hanketoiminta Koordinoitu hanketoiminta Kuopion Kuopion kaupunki kaupunki Kuopio Innovation Oy Kuopio Innovation Oy & kump panit Kuopion kauppakamari Alueen sisäinen viestintä ja Alueen sisäinen viestintä ja ulkoinen markkinointi ulkoinen markkinointi 19

20 20

21 4. Kansainvälisyysohjelman jalkauttaminen: Toimenpiteet Kansainvälisyysohjelman toimenpiteet liittyvät kansainvälisyyden pullonkaulatekijöihin tai yhteistyörakenteiden edelleen vahvistamiseen. Valtaosa toimenpiteistä oli esillä jo vuonna 2004 kootussa kansainvälistymisstrategiassa ja osa ehdotuksista on tullut työskentelyistunnoissa viimeisen vuoden aikana. Toimenpiteillä on vastuutaho ja tavoiteaikataulu. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Seuraavassa on sisällysluettelon omaisesti listattu 20 toimenpidettä vuosiksi Ne avataan jatkossa tiiviisti neljän hankekorin mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi todetaan jatkuvana toimintana edistettävät toimenpiteet ja taho, joka vastaa jatkovalmistelusta. Taulukko 7: Kuopion kansainvälisyysohjelman toimenpiteet toimintaympäristön kehittämiseksi TOIMENPIDE VASTUU AJOITUS 1. Ulkomaisten perheiden alkuvaiheen palvelukonsepti kehitetty Vastaanottava P-Savo/Koulutuspalveluk Maahanmuuttajien palveluketjut kuvattu ja käytössä Hallinto- ja keh.k.& Vast.ottava P-Savo Yhdenvertaisuussuunnitelma laadittu Hallinto- ja kehittämiskeskus Maahanmuuttajatyön henkilöresurssitarpeet ja palvelujen kehittämistarpeet tunnistettu ja vastattu Hallinto- ja kehittämiskeskus Pakolaistoiminnan kehittämistarpeet määritelty Sosiaali- ja terveyskeskus Vieraskielistä perusopetusta vahvistettu Koulutuspalvelukeskus Ulkomaalaisten työllistymistä edistetty Vastaanottava P-Savo/Välityömarkkinat Suomen kielen opetustarjotin koottu Vastaanottava P-Savo & verkosto Muodostettu maakunnallinen tukipalvelu EU:n erillisrahoituksen hyödyntämiseksi Pohjois-Savon liitto & verkosto Ulkomaisille matkailijoille vahva tuotesarja valmis Kuopion Matkailupalvelu Oy & yritykset Matkailun sähköinen kauppakanava käytössä Kuopion Matkailupalvelu Oy Kuopion WHO Healthy Cities -toimintalinjojen resursseja vahvistettu EU-hankerahoituksella Hallinto- ja kehittämiskeskus Kansainvälisen siviilikriisinhallinnan koulutusta ja tutkimusta kehitetty Kuopiossa uutena kansainvälisenä osaamisalana Kriisinhallintakeskus Kehitetty malli ulkomaisten harjoittelijoiden ja työntekijöiden lisäämiseksi kaupungin organisaatiossa Hallinto- ja kehittämiskeskus Kehitetty ja testattu maakunnallinen konsepti ulkomaisten opiskelijoiden työharjoittelun vauhdittamiseksi Kuopion yliopisto & oppilaitokset Health Kuopio brändin rakentaminen vauhdissa Hallinto- ja kehittämiskeskus Kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin yhteistyöryhmä toiminnassa Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaukoidän matkailuagentuuri on toiminnassa Kuopion Matkailupalvelu Oy Valmisteltu Venäjän kaupan edistämisen hanke Kuopion kauppakamari Itä-Suomen yliopistohankkeessa edistetty yhteistyössä Venäjä-osaamisen kehittämistä Kuopion yliopisto 2010 Vastaanottava Pohjois-Savo = Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke (Kuopion kaupunki) Hallinto- ja kehittämiskeskus = Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskus Välityömarkkinat = Välityömarkkinat-hanke (Kuopion kaupunki) 21

22 4.1. Kansainvälinen kaupunkiseutu Kuvasarja 2: Ylärivissä kaupunginjohtajan vastaanotto maahanmuuttajille Alarivissä kiinalaiset opiskelijat työnhakuinfossa Microtekniassa sekä Espanjankielisen kulttuurin ilta Kuopion kansalaisopistolla. Toimenpiteet, vastuu, ajoitus, resurssit, sisältö ja osapuolet 1. Ulkomaisten perheiden alkuvaiheen palvelukonsepti kehitetty Vastuu: Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke / Koulutuspalvelukeskus Ajoitus: 2010 Resurssit: haetaan erillisrahoitus (ESR ) Vuoteen 2010 mennessä on toteutettu Kuopion kaupungin koulutuspalvelujen koordinoimana Vastaanottava Pohjois-Savo hanke, johon on saatu EU:n ESR-osarahoitusta. Hankkeen tehtäviä ovat: Monikulttuurisia lähi- ja puhelinpalveluja kehitetty ja organisoitu kuntiin (kielinä suomi, englanti, venäjä) olevia rakenteita hyödyntäen Sähköisiä tietopankkeja ja sähköisiä palveluja kehitetty Vastaanottoverkosto koottu ja on toiminnassa (Kuopion kaupungissa vajaat 20 henkilöä) Tehty yhteistyötä Itä-Suomen Maahanmuuton makrohankkeen sekä muiden maahanmuuttajahankkeiden kanssa Laadittu konkreettisia toimenpidesuunnitelmia palvelualoittain Koottu suomen kielen opetustarjotin Vuoteen 2010 mennessä tehty ehdotus kotoutumisindeksin sisällöksi ja käyttöön ottamiseksi Kuopiossa. Otetaan huomioon muiden kaupunkien kokemukset. Valmistelusta vastaa Vastaanottava Pohjois-Savo hanke. Kuopio, Siilinjärvi, Iisalmi / Ylä-Savo, Varkaus, Suonenjoki, Pohjois-Savon TE-keskus, työvoimatoimistot, asuntoyhtiöt, III sektorin toimijat, maahanmuuttajat, oppilaitokset, Itä-Suomen aktiivisen maahanmuuton makrohanke 2. Maahanmuuttajien palveluketjut kuvattu ja käytössä Vastuu: Hallinto- ja kehittämiskeskus & Vastaanottava Pohjois-Savo hanke Ajoitus: 2010 Resurssit: omana työnä 22

23 Maahanmuuttajaryhmien (opiskelijat, työ- ja perheperusteisesti tulleet, humanitäärisin syin tulleet) prosessinomistajat on tunnistettu ja palveluketjut yli organisaatiorajojen kuvattu Vastaanottava Pohjois- Savo-hankkeen keräämien tietojen ja kokemusten pohjalta. Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskus, pakolaisyksikkö ja koulutuspalvelut sekä Kuopion yliopisto, Savonia AMK, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pohjois-Savon TE-keskus, työvoimatoimisto 3. Yhdenvertaisuussuunnitelma laadittu Vastuu: Hallinto- ja kehittämiskeskus Ajoitus: 2008 Resurssit: omana työnä Yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelun vastuutahoina ovat Hallinto- ja kehittämiskeskuksen talous- ja strategiapalvelu sekä hallinto- ja henkilöstöpalvelu ja tekevät tässä yhteistyötä TE-keskuksen kanssa. Etnisen osan valmisteluvastuu on Maahanmuuttaja-asioiden kehittämisryhmällä. Yhdenvertaisuuslain (21/2004) mukaan viranomaisilla on velvollisuus kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä muuttaa olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Konkreettisena uudistuksena lakiin on kirjattu, että viranomaisten tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Lisätietoja: Kuopion kaupunki, hallinto- ja kehittämiskeskus / talous- ja strategiapalvelu & hallinto- ja henkilöstöpalvelu sekä Pohjois-Savon TE-keskuksen työvoimaosasto, kansalaisryhmien edustajat 4. Maahanmuuttajatyön henkilöresurssitarpeet ja palvelujen kehittämistarpeet tunnistettu ja vastattu Vastuu: Hallinto- ja kehittämiskeskus Ajoitus: 2010 Resurssit: omana työnä Maahanmuuttajatyön henkilöresurssitarpeet selvittää Kuopion kaupungin osalta Vastaanottava Pohjois- Savo -hanke vuoteen 2010 mennessä. Kuopion kaupunki, hallinto- ja kehittämiskeskus, talous- ja strategiapalvelu sekä Vastaanottava Pohjois- Savo hanke, Kuopion kaupungin keskeiset palvelualat 5. Pakolaistoiminnan kehittämistarpeet määritelty Vastuu: Sosiaali- ja terveyskeskus Ajoitus: 2010 Resurssit: omana työnä Pakolaistoiminnan kehittämistarpeista kootaan tietoa Vastaanottava Pohjois-Savo hankkeen aikana ja johtopäätökset ja kehittämisehdotukset tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä. Vastuutahona on sosiaali- ja terveyskeskus. Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus, Pohjois-Savon TE-keskus, Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskuksen talous- ja strategiapalvelu, koulutuspalvelukeskuksen hallinnoima Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 6. Vieraskielistä perusopetusta vahvistettu Vastuu: Koulutuspalvelukeskus Ajoitus: Resurssit: omana työnä, rahoitustarve kaupungin budjetista v

24 Vieraskielisen perusopetuksen useampivuotinen suunnitelma on päivitetty vastaamaan lähivuosien haasteita ja keskustelu on käyty koko koulutusketjun edustajien kanssa. Nykyisten rakenteiden vahvistaminen on aloitettu. Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopion yliopisto, esiopetus, yritysten edustajat 7. Ulkomaalaisten työllistymistä edistetty Vastuu: Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke & Välityömarkkinat-hanke Ajoitus: 2010 Resurssit: Osana Vastaanottava Pohjois-Savo-hanketta, johon haetaan erillisrahoitus sekä osana Välityömarkkinat-hanketta, jolle haettu erillisrahoitus Osana Vastaanottava Pohjois-Savo -hanketta on tietopalvelusta ohjattu maahanmuuttajia työvoimatoimistoon sekä välitetty yhteistyötahoille tietoa ulkomaalaisten työllistymisen mahdollisuuksista ja tarpeista. On myös vaikutettu siihen, että on löytynyt taho, joka on ottanut kokonaisvastuun asian koordinoinnista ja tarvittavan tukipalvelun kokoamisesta. Maahanmuuttajan työpolkuhankkeen päätyttyä vuonna 2007 ei ole toistaiseksi löytynyt korvaavaa tukipalvelua. Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke on tehnyt yhteistyötä itäsuomalaisen Maahanmuuton makrohankkeen kanssa. On tehty yhteistyötä tarvelähtöisissä aktiivisen maahanmuuton kokeilutoimissa edellyttäen, että työpaikat ovat valmiina. Välityömarkkinat-hanke on myös maahanmuuttajien käytettävissä ja se on pystynyt vuosittain työllistämään arviolta kymmeniä työnhakijoita, joilla on ulkomaan kansalaisuus. On vaikutettu siihen, että työnhakijoiden osaamisen tunnistamispalveluja on kehitetty niin, että toteuttajina ovat oppilaitokset. Kuopion kaupungin hallinnoimat Vastaanottava Pohjois-Savo hanke ja Välityömarkkinat-hanke, Pohjois-Savon TE-keskus, työvoimatoimisto, oppilaitokset, yrittäjäyhdistykset, Itä-Suomen Maahanmuuton makrohanke 8. Suomen kielen opetustarjotin koottu Vastuu: Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke Ajoitus: 2010 Resurssit: omana työnä, tarvittaessa haetaan erillisrahoitus Suomen kielen opetustarjotin on koottu ja sitä on edelleen kehitetty yhteistyössä maakunnallisten opetuksen tarjoajien kesken. Koordinoinnista vastaa Vastaanottava Pohjois-Savo hanke vuoteen 2010 saakka. Kuopion kaupungin hallinnoima Vastaanottava Pohjois-Savo hanke ja 11 kuntaa Pohjois-Savosta, Kuopion kansalaisopisto, aikuislukio, avoin yliopisto, kesäyliopisto, Kuopion yliopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopion yliopisto, Kuopion kaupungin Kalevalan koulu, Setlementti Puijola ry:n Monikulttuurikeskus Kompassi, TE-keskus, työvoimatoimisto 9. Muodostettu maakunnallinen tukipalvelu EU:n erillisrahoituksen hyödyntämiseksi Vastuu: P-S liitto & verkosto Ajoitus: 2010 Resurssit: omana työnä, haetaan erillisrahoitus Haettavissa oleva alueellinen EU:n rakennerahastojen rahoitus on vähenemässä tuntuvasti vuoteen 2013 mennessä. Jatkossa vähenemistä tulee kompensoida mm. kansainvälisten rahoitusmahdollisuuksien paremmalla hyödyntämisellä. Yksi keskeinen rahoituslähde ovat EU:n komission suorat, Brysselistä haettavat rahoituslähteet. Monet maakunnat ovat järjestämässä maakuntakohtaisia projektitoimistoja ja palvelupisteitä EU:n erillisrahoituksen hyödyntämiseksi. Verkostoyhteistyönä on vaikutettu siihen, että vuoteen 2010 mennessä Pohjois-Savoon on koottu kansainvälisen EU-hanketoiminnan neuvontapalvelu 24

25 esimerkiksi verkostomallilla ja tai sähköisenä palveluna. On myös maakunnan tasolla tunnistettu eri välittäjäorganisaatioiden roolit ja osaamisalueet suhteessa laajaan EU:n erillisohjelmien kenttään. Maakunnallisen palvelumallin kehittämisessä haasteena on alueen elinkeinoelämän vahvistumisen ja kansainvälistymisen tukeminen. Palvelun kokoamisessa on hyödynnetty alueellista EU-rahoitusta. Tehdään vahvasti yhteistyötä Itä-Suomen EU-toimiston kanssa. Tämän suuntaisen kehitystyön aloittamiseen tähtää syksyllä 2007 Pohjois-liiton käynnistämä EU Fund Pohjois-Savo koulutus- ja esiselvityshanke, joka jatkuu kevääseen 2008 saakka. Pohjois-Savon liitto, Kuopio, Iisalmi, Varkaus, Kuopion kauppakamari, Savon yrittäjät, Kuopio Innovation Oy, Pohjois-Savon seutukuntien elinkeinoyhtiöt tai vastaavat, Kuopion yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Itä-Suomen EU-toimisto Brysselissä 10. Ulkomaisille matkailijoille vahva tuotesarja valmis Vastuu: Kuopion Matkailupalvelu Oy & yritykset Ajoitus: 2010 Resurssit: Omana työnä, haetaan tarvittaessa erillisrahoitus Tuotesarja liittyy Kuopion seudun ja Pohjois-Savon vahvuustekijöihin kuten luontoon ja oleviin, edelleen kehitettäviin tapahtumiin. Tuotesarja kootaan laajalta pohjalta Kuopion lisäksi Ylä-Savosta, Nilsiästä, Leppävirralta, Tervosta. Matkailupalvelujen sähköisen kauppakanavan toteuttaminen edellyttää tuotesarjan olemassa oloa. Kuopion Matkailupalvelu Oy, Savon Matkailu, matkailuelinkeinon edustajat, tapahtumien järjestäjät, Pohjois-Savon liitto 11. Matkailun sähköinen kauppakanava käytössä Vastuu: Kuopion Matkailupalvelu Oy & yritykset Ajoitus: 2010 Resurssit: haetaan erillisrahoitus Matkailupalvelujen sähköinen kauppakanava on toteutettu ja toimii ympärivuorokautisesti. Kuopion Matkailupalvelu Oy, Savon Matkailu, matkailuelinkeinon edustajat, Pohjois-Savon liitto Jatkuvana toimintana (A D) : A. Järjestetty yrityksille kansainvälisten palvelujen infotilaisuuksia Jatkovalmistelu: Kuopion kauppakamari ja yrityspalveluorganisaatiot Resurssit: omana työnä Järjestetty säännöllisesti info- ja koulutustilaisuuksia yritysten kv-palveluista ja potentiaalisista markkina-alueista vuosittain. On toteutettu työnantajien ja maahanmuuttajien kohtaamista edesauttavia tilaisuuksia ja tapahtumia. Kuopion kauppakamari, Kuopio Innovation Oy, Technopolis Ventures Kuopio Oy, Pohjois- Savon TE-keskus, Finpro ym. B. Monikulttuurisuustapahtumia säännöllisesti Jatkovalmistelu: Kuopion kansalaisopisto yhteistyössä Setlemenentti Puijola ry:n Monikulttuurikeskus Kompassin kanssa Resurssit: Omana työnä, tarvittaessa haetaan erillisrahoitus Järjestetty säännöllisesti sekä edelleen kehitetty alueen asukkaille monikulttuurisuutta esiin tuovia tapahtumia mm. kansalaisopiston, Kompassin ja ystävyysseurojen toimintana. 25

26 Kuopion kaupungin kansalaisopisto, Setlementti Puijola ry:n Monikulttuurikeskus Kompassi, Kuopiossa toimivat ystävyysseurat, Kulttuuripalvelukeskus, Vapaa-ajan palvelukeskus C. Kansainvälisiä tapahtumia, taiteilijavierailuja ja kokouksia ympärivuotisesti Jatkovalmistelu: Kuopion Matkailupalvelu, Kulttuuripalvelukeskus, Vapaa-ajan palvelukeskus Resurssit: omana työnä, perusbudjettivaroista Kuopion Matkailupalvelu Oy, Kulttuuripalvelukeskus, Vapaa-ajan palvelukeskus ym. D. Kulttuurivientiä ja tuontia käynnissä Jatkovalmistelu: Kuopion kaupungin kulttuuripalvelukeskus Resurssit: omana työnä, mahdollisesti erillisrahoituksella Kulttuurivientiä ja tuontia kuten konsertti- ja esityskiertueita, levytysten kansainvälistä jakelua on jatkuvasti. Kuopion kaupungin kulttuuripalvelukeskus, maakunnan yritykset, kulttuuritoimijat ja taiteilijat, Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskus 26

27 4.2. Eurooppalainen hyvinvointiosaamisen keskus Kuva 3: Kuopion tiedepuiston toimintaa (lähde: Kuopio Innovation Oy) 12. Kuopion WHO Healthy City kaupunkiverkostossa toimintalinjojen resursseja on vahvistettu EUhankerahoituksella Vastuu: Hallinto- ja kehittämiskeskus Ajoitus: 2009 Resurssit: haetaan erillisrahoitus Tavoite on, että Kuopio jatkaa Turun ohella Suomen edustajina WHO:n Healthy Cities verkostossa myös nykyisen kauden jälkeen. Toimintalinjojen resurssien vahvistamiseen on haettu EUrahoitusta. Toimintalinjat ovat terveellinen kaupunkisuunnittelu, terveellinen ikääntyminen, aktiivinen elämäntapa ja terveysvaikutusten arviointi Osapuolet mm: Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskus, talous- ja strategiapalvelu, Tevi / kaavoitusosasto, sosiaali- ja terveyskeskus, vapaa-ajan palvelukeskus, kulttuuripalvelukeskus, ympäristökeskus, Kuopio Innovation Oy 13. Kansainvälisen siviilikriisinhallinnan koulutusta ja tutkimusta on kehitetty Kuopiossa uutena kansainvälisenä osaamisalana Vastuu: Kriisinhallintakeskus CMC Ajoitus: 2012 Resurssit: omana työnä, haetaan erillisrahoitus Tehtäväalueita mm: Kansainvälinen siviilikriisinhallinnan koulutus Kansainvälinen siviilikriisinhallinnan tutkimusohjelma Kansainvälinen verkottuminen kriisinhallinnan eri toimijoiden kanssa 27

28 Kriisinhallintakeskus CMC Finland, Pelastusopisto, Kuopion yliopisto, Kuopion kaupunki, Kuopio Innovation Oy, valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit 14. Kehitetty malli ulkomaisten harjoittelijoiden ja työntekijöiden lisäämiseksi Kuopion kaupungin organisaatiossa Vastuu: Hallinto- ja kehittämiskeskus Ajoitus: 2010 Resurssit: omana työnä, tarvittaessa haetaan erillisrahoitus On hyödynnetty vuodesta 2005 käynnissä olleen ulkomaisen työssä oppimisen ohjelman kokemuksia sekä ulkomaisia opiskelijaharjoittelijoita työllistäneiden hallintokuntien kokemuksia. Henkilöstöä on kannustettu osallistumaan kielikoulutukseen ja palvelua tarjotaan henkilöstölle sopivina ajankohtina ja sopivissa muodoissa. Ulkomaisten harjoittelijoiden määrä on lisääntynyt yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa on otettu huomioon monikulttuuristen palvelujen kehittämistavoite sekä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa tarvittavat valmiudet. On kehitetty yhteisiä henkilöstölle suunnattuja koulutuspaketteja eri organisaatioiden kuten oppilaitosten ja kuntien välillä. Edellä olevassa on hyödynnetty esimerkiksi Kuopion kaupungin vakiintuneita kansainvälisiä yhteistyösuhteita kuten ystävyyskaupunkeja ja WHO:n Healthy Cities kaupunkiverkostoa. Haasteena on myös 2007 uudistetun Kuopion ja Shanghain Pudongin yhteistyösopimuksen lähempi konkretisointi ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Vuoden 2007 tilanteessa Kuopion kaupungin henkilöstöstä oli ulkomaan kansalaisia 0,35%. Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskus / hallinto- ja henkilöstöpalvelu (henkilöstön kehittäminen, työllisyysasiat, oppisopimusasiat), kaupungin toimialat, Kuopion yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto, ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot 15. Kehitetty ja testattu maakunnallinen konsepti ulkomaisten opiskelijoiden työharjoittelun vauhdittamiseksi Vastuu: Kuopion yliopisto & oppilaitokset Ajoitus: 2010 Resurssit: oppilaitokset hakevat erillisrahoituksen Ulkomaiset opiskelijaharjoittelijat on saatu yritysten ja julkisten organisaatioiden työelämän kehittäjiksi rakentamalla erillishankkeen kautta palvelumallia, jossa huolehditaan harjoittelijan ohjaamisesta harjoittelujakson aikana. Kuopion yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat 16. Health Kuopio brändin rakentaminen on hyvässä vauhdissa Vastuu: Hallinto- ja kehittämiskeskus Ajoitus: 2012 Resurssit: omana työnä, haetaan erillisrahoitus Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskuksen talous- ja strategiapalvelu sekä yrityspalvelu, Kuopio Innovation Oy, Kuopion yliopisto, tutkimuslaitokset, Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus, Kuopion kaupunkiseudun kunnat, Savonia ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto, yritykset 17. Kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin yhteistyöryhmä on toiminnassa Vastuu: Hallinto- ja kehittämiskeskus Ajoitus: 2008 Resurssit: omana työnä, tarvittaessa haetaan erillisrahoitus 28

29 Vahvistetaan ja yhdensuuntaistetaan Kuopion kaupunkiseudun kansainvälistä näkyvyyttä hyödyntäen olemassa olevia rakenteita ja resursseja kuten -sivustoa. Keskustellaan yhteisistä toimenpiteistä. Osapuolia mm: Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskuksen viestintäpalvelu (kokoonkutsujana), Kuopio Innovation Oy, Kuopion Matkailupalvelu Oy, Kuopion yliopisto, Savonia AMK, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopion kauppakamari, Pohjois-Savon liitto, KYS, Kriisinhallintakeskus CMC Finland Jatkuvana toimintana (E G): E. Osaamiskeskusaloilla (elintarvikekehitys, hyvinvointi, terveys ja bioteknologia sekä ympäristöteknologia) kansainvälisrahoitteista hanketoimintaa Jatkovalmistelu: Kuopio Innovation Oy Resurssit: osaamiskeskusrahoitus, haettava erillisrahoitus, esim. EU:n erillisohjelmat Osaamiskeskusohjelman tavoitteena on parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritys- ja tutkimustoiminnan sijoittumisen ja kehittämisen edellytyksiä. Osaamiskeskusohjelmassa keskitytään kaudella kansallisesti merkittävien osaamisklustereiden ja kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskusten kehittämiseen. Osaamiskeskusohjelmassa toimii 13 kansallisesti merkittävää osaamisklusteria ja 21 osaamiskeskusta. Kuopion seudun osaamiskeskus kuuluu neljään osaamisklusteriin: Elintarvikekehityksen klusteri, HealthBIO terveyden bioklusteri, Hyvinvointiklusteri, Ympäristöteknologiaklusteri. Osaamiskeskuksen kansainvälinen toiminta terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen aloilla pitää sisällään seuraavat toimenpiteet: Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden verkottaminen Yritysten kv-valmiuksien kehittäminen Uudet innovaatiot ja kansainväliset läpimurrot Seminaarit, messut, partnerointitapahtumat, matkat jne. Hankevalmistelut, hankerahoituspalvelut Alueen korkean osaamisen markkinointi Invest in ja invest out -toiminnat osaamiskeskusaloilla Kansainvälisten kontaktien välitys. Kuopio Innovation Oy, osaamiskeskusalojen yritykset sekä kansalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit. Osaamiskeskuksen toimijaverkostot Kuopion alueella on kuvattu liiteaineistossa. F. Kansainvälistä innovaatioyhteistyötä ja invest in -toimintoja vauhditettu osaamiskeskusaloilla Jatkovalmistelu: Kuopio Innovation Oy Resurssit: osaamiskeskusrahoitus, haetaan erillisrahoitus (EAKR ja EU:n erillisrahoitus) TUVI-pilottihankkeessa (Tulevaisuuden Verkostoituneet Innovaatioalustat) markkinoitiin Kuopion tiedepuiston hyvinvointiosaamista sekä teknologioita kohdennetusti valikoiduille kansainvälisille kohdeyrityksille. Rakennettiin muista alueista erottuva kansainvälisten t&kinvestointien houkuttelun toimintamalli työkaluineen. Edistettiin tutkijaryhmä-yritysverkostot - yhteenliittymien muodostumista. Luotiin suhteet valittujen kansainvälisesti merkittävien tutkimusintensiivisten suuryritysten kanssa avointa innovaatio -toimintamallia hyödyntäen. TUVIpilottivaihe ulottui vuoden 2007 loppuun saakka. Vuodesta 2008 toimintaa jatketaan kolmivuotisella jatkohankkeella Innovation Magnet -nimellä. 29

30 Innovation Magnet - "The Best Partner in Open Innovation" hankkeessa tavoitellaan Kuopioon suuntautuvia ulkomaisia investointeja edistämällä kansainvälistä innovaatioyhteistyötä. Hankkeessa luodaan suhteita kansainvälisiin tutkimusintensiivisiin suuryrityksiin sekä kasvaviin keskisuuriin yrityksiin ja markkinoidaan niille seudun osaamista. Päämääränä on kehittää pitkäjänteisiä strategisia kumppanuuksia ja siten luoda mahdollisuuksia tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyölle Kuopion seudun huippuosaajien ja kansainvälisten yritysten kesken. Edelleen hankkeessa kasvatetaan Kuopion seudun tunnettuutta kansainvälisenä huippuosaamisen keskuksena ja lisätään alueen toimijoiden kansainvälistä vaikuttavuutta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että näiden toimintojen kautta kansainvälisiä yrityksiä sijoittuu Kuopioon. Kuopio Innovation Oy, Technopolis Ventures Kuopio Oy, Kuopion kaupunki, alueen yritykset, Kuopion yliopisto, Savonia-amk, sektoritutkimuslaitokset, Kuopion yliopistollinen sairaala, Invest in Finland, Finpro, kansainväliset yritykset ja tutkimuslaitokset G. Kansainvälisiä hyvinvointialan seminaareja ja partneroitumistapahtumia järjestetty terveys-, ympäristö- ja hyvinvointialoilla Jatkovalmistelu: Kuopio Innovation Oy Resurssit: osaamiskeskusraha, erillisrahoitus Kuopio Innovation Oy, Kuopion yliopisto, tutkimuslaitokset, muut oppilaitokset, yritykset, Kuopion yliopistollinen sairaala, valtakunnallinen Oske-organisaatio, kansainväliset asiantuntijat ja yhteistyökumppanit 30

31 4.3. Aasia- erityisesti Kiina-yhteyksien osaaja Kuvasarja 4: Antti Immosen teos Hieman lisää. Kuopiolainen nykytaide ja muotoilu esittäytyi Shanghain modernin taiteen museossa MOMAssa marraskuussa 2006 (Kuva: Antti Immonen / Zendai MOMA). Kuopion kaupunginorkesterin vieraili Shanghaissa toukokuussa 2007 Shanghain Kevät musiikkifestivaalilla. Kuopiolais-shanghailainen orkesteri esiintyi Shanghain Oriental Art Center -konserttitalossa (kuva: Kuopion kaupunginorkesteri). Alarivissä kuvia Teknia Shanghai Ltd:n toimitiloista Shanghain Pudongin Zhangjiang Hi-tech Parkista (Kuvat Kuopio Innovation Oy). 18. Kaukoidän matkailuagentuuri on toiminnassa Vastuu: Kuopion Matkailupalvelu Oy Ajoitus: 2010 Resurssit: haetaan erillisrahoitus Matkailumarkkinointia on vahvistettu Kiinan ja Aasian kasvavilla markkinoilla. Shanghaihin sijoittuvan agentuurin kautta on järjestetty jatkuva yhteydenpito paikallisiin yhteistyökumppaneihin. Agentuuri Kuopio Tourist Service Far East Agency on toteutettu ja toiminnassa vuoteen 2010 mennessä. Kuopion Matkailupalvelu Oy, Pohjois-Savon matkailuelinkeinon edustajat, Kuopion kaupunki, Pohjois- Savon liitto, Teknia Shanghai Ltd 31

32 Jatkuvana toimintana (H J): H. Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointialan elinkeinolähtöisiä Kiina-hankkeita käynnissä Jatkovalmistelu: Kuopio Innovation Oy Resurssit: omana työnä sekä haetaan erillisrahoituksia Kiina-yhteistyössä on edelleen vahvistettu elinkeinoelämälähtöistä ja osaamispohjaista hanketoimintaa. Tehty yhteistyötä myös muiden suomalaisten ja kansainvälisten Kiina-toimijoiden kanssa. Kuopio Innovation Oy, yritykset, Kuopion yliopisto ja tutkimuslaitokset, Savonia AMK, Kuopion kauppakamari, Teknia Shanghai Ltd, valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit, rahoitussektori I. Kulttuurin viennin ja tuonnin hankkeita käynnissä kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Jatkovalmistelu: Kuopion kaupungin kulttuuripalvelukeskus Resurssit: omana työnä, haetaan tarvittaessa erillisrahoitus Pohjautuu Teknia Oy:n pohjatyöhön ja kontakteihin Shanghaissa Kiinassa sekä yhteistyöhön sikäläisten kulttuuritoimijoiden kuten Shanghain oopperatalon kanssa, jonka kanssa Kuopion kaupunginorkesterilla on käynnissä henkilöstön vaihto-ohjelma. Tehdään yhteistyötä pohjoissavolaisten yritysten kanssa ja kulttuurikasvatusyhteistyötä koulujen kanssa. Kuopion kaupungin kulttuuripalvelukeskus, taiteilijat ja kulttuuritoimijat Suomesta ja Kiinasta, yritykset, Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskus, muut valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit J. Oppilaitosten Kiina-verkostot vahvistuneet Jatkovalmistelu: Kuopion yliopisto, Savonia AMK Resurssit: oppilaitosten omana työnä Verkottuminen muiden Kiina-/Aasia-toimijoiden kanssa. Oppilaitosten verkottumista vahvistetaan jatkuvana toimintana. Kuopion yliopisto, Savonia AMK, Kuopio Innovation Oy, Teknia Shanghai Ltd, valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit 32

33 4.4. Venäjän mahdollisuuksien hyödyntäjä Kuva 5: Pietari-seminaari Kuopiossa Vieraina Pietarin kauppakamarin tuomat pietarilaiset rakennusalan yritykset, jotka tässä keskustelevat pohjoissavolaisten yritysten edustajien kanssa (Kuva: Kuopion kauppakamari) 19. Valmisteltu Venäjän kaupan edistämisen hanke Vastuu: Kuopion kauppakamari Ajoitus: 2008 Resurssit: haetaan erillisrahoitus (alueellinen eu-rahoitus) On valmisteltu pohjoissavolaisia yrityksiä Venäjän-kaupan kysymyksissä auttava EU-rahoitteinen hanke. Pidemmällä aikavälillä on tarkoituksena, että Kuopion kauppakamarilla on tarjota pysyvästi palvelu täältä liikeyhteyksiä etsiville venäläisille yhteistyökumppaneille. Kuopion kauppakamari, yritykset, Kuopio Innovation Oy, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon elinkeinoyhtiöt, itäsuomalaiset yhteistyökumppanit, Suomalais-venäläinen kauppakamari, muut valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit 20. Itä-Suomen yliopistohankkeessa edistetty yhteistyössä Venäjä-osaamisen kehittämistä Vastuu: Kuopion yliopisto Ajoitus: 2010 Resurssit: omana työnä, tarvittaessa erillisrahoitus Joensuun ja Kuopion yliopistoista muodostuva Itä-Suomen yliopisto toteutuu alkaen. Tämän ohella itäsuomalaiset täydennyskoulutusorganisaatiot (Kuopio, Joensuu, Lappeenranta) ovat yhdistymässä samalla aikataululla, mikä osaltaan edesauttaa yhteistyömahdollisuuksia myös Venäjään liittyvässä hanketoiminnassa. Kuopion yliopisto, Joensuun yliopisto, Kuopion kauppakamari, Kuopion kaupunki, valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit 33

34 Jatkuvana toimintana (K M): K. Kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurivaihtoa käynnissä venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa Jatkovalmistelu: Kulttuuripalvelukeskus Resurssit: omana työnä Kuopion kaupungin kulttuuripalvelukeskus, venäläiset yhteistyökumppanit, yritykset, Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskus L. Oppilaitosten verkottuminen Venäjälle vahvistunut Jatkovalmistelu: Kuopion yliopisto, Savonia AMK, Savon ammatti- ja aikuisopisto Resurssit: oppilaitosten omana työnä Kuopiosta osallistutaan mm. Cross-Border University koulutusyhteistyöhankkeeseen sekä FIRST-hankkeeseen. Kuopion yliopisto, Savonia AMK, Savon ammatti- ja aikuisopisto, valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit M. Venäjää tutuksi tekeviä tilaisuuksia ja seminaareja järjestetty Jatkovalmistelu: Kauppakamari ja yhteistyökumppanit Resurssit: omana työnä, tarvittaessa erillisrahoitus Teemat Venäjän mahdollisuuksien tunnettuus alueella Venäjään liittyviä mahdollisuuksia tehty tunnetuksi mm. venäjän kielen opiskelun lisäämiseksi Kuopion kauppakamari, yritykset, Savonia ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio Innovation Oy 34

35 LIITEAINEISTO Liite 1: Kuopion kansainvälisyysohjelman valmisteluprosessin brainstorming-istunnot Liite 2: Kuopion kansainvälistymisstrategian (2004) rakenne, 4 pilaria Liite 3 : Sidosryhmien rooleja Kuopion kansainvälisyysohjelman toteutuksessa Liite 4 : Tilastoaineistoa, kuvat 7 17 Liite 5 : Kansainvälisiä toimijaverkostoja Kuopion alueella Liite 6: Esimerkkejä kunnan vastuista ulkomaalaisten henkilöiden palvelujen järjestämisessä Liite 7: Kuopion kaupunkikonsernin verkostoja 35

36 36

37 Liite 1: Kuopion kansainvälisyysohjelman valmisteluprosessin brainstorming-istunnot BRAINSTORMING-ISTUNNOT Tietokoneavusteisen aivoriihityöskentelyn avulla työstettiin nelikenttäanalyysi ja tarkistettiin strategiset valinnat, keskusteltiin keskeisistä toimenpiteistä sekä tehtiin ehdotukset vastuista ja keskeisten toimijoiden rooleista. Työskentely tuotti kansainvälisyysohjelman tarkistetut strategiset päämäärät (ja niiden hankekoreille vastuutahot) sekä kriittiset menestystekijät (käytetään myös nimitystä ydinprosessit tai vitaaliprosessit). Nämä esitettiin matriisimuodossa. Järjestelyistä vastasi Teknologiakeskus Teknia Oy:n WellTeknia-hanke ja tilaisuudet veti projektipäällikkö Ossi Haatainen. Kustannuksista vastasivat Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskuksen kansainvälisen toiminnan raha ja henkilöstökoulutuksen raha sekä Kuopion seudun aluekeskusohjelman Verkottumalla voimaa kansainväliseen projektitoimintaan selvityshanke. Istunnot ja osallistujat olivat: Kuopion kaupungin ja sidosryhmien edustajat (klo 9 12), koulutussali, valtuusto-virastotalo Jorma Penttinen, Kuopion yliopistollinen sairaala Sirpa Suntioinen, Kuopion yliopisto Ulla Voutilainen, Savonia ammattikorkeakoulu Heikki Laakso, Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Irja Sokka, Kuopion kaupunginvaltuusto Juhani Pirskanen, Pohjois-Savon liitto Leila Savolainen, Kuopion kaupunginvaltuusto Heikki Simonen, Siilinjärven kunta Heikki Kähärä, Kuopion Matkailupalvelu Oy Ritva Saarelainen, Pohjois-Savo TE-keskus, Tekes Johanna Jussila, Kuopion kaupunki Taina Jutila, Kuopion kauppakamari Silja Huhtiniemi, Teknologiakeskus Teknia Oy Risto Honkanen, Kuopion kaupunginvaltuusto Anne Onikki, Savon koulutuskuntayhtymä Antti Tapaninaho, Kuopion kaupunginvaltuusto Sara Koponen, Kuopion kaupunginvaltuusto Raija Kovanen, Kuopion kaupunki Ossi Haatainen, Teknologiakeskus Teknia Oy (klo 9 12), koulutussali, valtuusto-virastotalo Johanna Jussila, Kuopion kaupunki Kaija Lipponen, Kuopion Matkailupalvelu Oy Ulla Voutilainen, Savonia ammattikorkeakoulu Ilkka Toroi, Savonia ammattikorkeakoulu Leila Savolainen, Kuopion kaupunginvaltuusto Raija Kovanen, Kuopion kaupunki Anitta Etula, Kuopion yliopisto Pauli Kurkirinne, Kuopion kaupunki Heikki Simonen, Siilinjärven kunta Kari Loponen, Maaningan kunta Markku Jokela, Savon koulutuskuntayhtymä Silja Huhtiniemi, Teknologiakeskus Teknia Oy 37

38 Taina Jutila, Kuopion kauppakamari Ritva Saarelainen, Pohjois-Savon TE-keskus, Tekes Maire Avento, Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ari Kerkkänen, Kriisinhallintakeskus Sara Koponen, Kuopion kaupunginvaltuusto Risto Honkanen, Kuopion kaupunginvaltuusto Irja Sokka, Kuopion kaupunginvaltuusto Ossi Haatainen, Teknologiakeskus Teknia Oy (klo 9 12), koulutussali, valtuusto-virastotalo Leila Savolainen, Kuopion kaupunginvaltuusto Ilkka Toroi, Savonia ammattikorkeakoulu Ulla Voutilainen, Savonia ammattikorkeakoulu Johanna Jussila, Kuopion kaupunki Heikki Kähärä, Kuopion Matkailupalvelu Oy Heikki Simonen, Siilinjärven kunta Hannu Janhunen, Teknologiakeskus Teknia Oy Ari Kerkkänen, Kriisinhallintakeskus Taina Jutila, Kuopion kauppakamari Henri Alho, Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Pirkko Ohvo, Savon koulutuskuntayhtymä Kari Loponen, Maaningan kunta Irja Sokka, Kuopion kaupunginvaltuusto Raija Kovanen, Kuopion kaupunki Ossi Haatainen, Teknologiakeskus Teknia Oy Kansainvälisen hanketoiminnan asiantuntijat Taulukko (klo 9 12), koulutussali, Kuopion valtuusto-virastotalo (klo 9 12), Microteknia, WellTeknian brainstorming-laboratorio Ilkka Toroi, Savonia ammattikorkeakoulu Jari-Pekka Jääskeläinen, Savonia ammattikorkeakoulu Marja Janhunen, Savonia ammattikorkeakoulu Päivi Voutilainen, Kuopion yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Silja Huhtiniemi, Teknologiakeskus Teknia Oy Taina Jutila, Kuopion kauppakamari Markku Jokela, Savon koulutuskuntayhtymä Aila Salminen, Pohjois-Savon liitto Raija Kovanen, Kuopion kaupunki Ossi Haatainen, Teknologiakeskus Teknia Oy Päivi Voutilainen, Kuopion yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Ilkka Toroi, Savonia ammattikorkeakoulu Marja Lappalainen, Savonia ammattikorkeakoulu Markku Jokela, Savon koulutuskuntayhtymä Minna Valve, Teknologiakeskus Teknia Oy Taina Jutila, Kuopion kauppakamari Riitta Topelius, Iisalmen kaupunki Yrjö Kainulainen, Varkauden kaupunki Aila, Salminen, Pohjois-Savon liitto Satu Moilanen, Kuopion kaupunki Raija Kovanen, Kuopion kaupunki Ossi Haatainen, Teknologiakeskus Teknia Oy 38

39 Kuopion kaupungin toimialojen johtoryhmien edustajat Taulukko 9 Koulutuspalvelukeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristökeskus (klo ), Microteknia, WellTeknian brainstorminglaboratorio Eila Kumpulainen Tanja Viinamäki Heikki Turunen Vesa Linnanmäki Hannu Pulkkinen Raija Kovanen Ossi Haatainen (klo ), Microteknia, WellTeknian brainstorminglaboratorio Satu-Mari Tolonen Pekka Lindell Anneli Helminen Matti Pietikäinen Mervi Happonen Tarja Miettinen Jarmo Rautjärvi Jukka Uschanoff Raija Kovanen Ossi Haatainen ( ), Microteknia, WellTeknian brainstorming-laboratorio Lea Pöyhönen Arja Blomberg Sirkka-Liisa Simonen Eila Pulkkinen Anne Mannerkorpi Raija Kovanen Ossi Haatainen Kolmen johtoryhmän osalta syksyksi 2007 kaavaillut istunnot jouduttiin perumaan, koska brainstorming-palvelun saatavuuteen tuli tilapäinen katkos. Taulukko 10: Istunnoissa v tuotetun Kuopion kansainvälisyyden nelikenttäanalyysin pääkohtia: VAHVUUDET Alueen toimijoiden laajat verkostot Toimijoiden yhteistyö Yliopiston sekä oppi- ja tutkimuslaitosten jatkuva kehittyminen ja hyvä imago Hyvinvointiosaaminen MAHDOLLISUUDET Yhteistyön syventäminen toimijoiden välillä Tiedepuistoon liittyvän potentiaalin hyödyntäminen Kansainvälisen matkailun kehittäminen HEIKKOUDET UHAT Kansainvälistymisen koordinoinnin vähäisyys, toimitaan omissa yksiköissä Toiminnan pitkäjänteisyyden puuttuminen Panostus yksittäisiin projekteihin Toimijoiden yhteistyö pinnallista Kuopion vähäinen tunnettuus kansainvälisesti Yhteisen tahtotilan puuttuminen Negatiivinen asennoituminen ulkomaalaisiin Markkinoinnin puute 39

40 Liite 2: Kuopion kansainvälistymisstrategian (2004) rakenne, 4 pilaria. Kuopion kansainvälistymisstrategian (2004) rakenne: Kuva 6: Kuopion kansainvälistymisstrategia (2004). Hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa Taulukko 11: Kansainvälistymisstrategian (2004) myötävaikutuksella toteutuneita toimenpiteitä: Kansainvälinen Kuopio Johtava hyvinvointiosaamisen keskus Euroopassa Kiina-osaamisen keskus Venäjän ja Baltian mahdollisuuksien hyödyntäjä Vieraskielisen perusopetuksen laajennusmahdollisuudet selvitetty. Ulkomaalaispalvelujen kehittämistarpeet kartoitettu ja ESR-hankkeen valmistelu on käynnissä. Järjestetty ensimmäinen vastaanotto kaupungin ulkomaalaisille asukkaille. Kansainvälisrahoitteisen hanketoiminnan vahvistamismahdollisuudet selvitetty. Muodostettu kaupungin toimialojen kv-yhdyshenkilöverkosto ja Hallintoja kehittämis-keskuksen kvtiimi. Teknia toiminut Itämeren laajuisessa Finesseverkostoprojektissa ja aloittanut invest in toimintoja vauhdittavan Tuvi-projektin. Teknian ja osaamiskeskuksen Tietoa huipulta seminaarisarjassa on ollut myös kansainvälisiä seminaareja. Koottu -sivut Järjestetty Brysselissä Terve Kuopio -seminaari 140 kuulijalle Kuopio liittynyt WHO:n Healthy Cities verkostoon. Kuopion kaupungissa aloitettu ulkomaisen työssä oppimisen ohjelma vuonna Suomen-Kiinan tiedeyhteistyölistalla noteeratuista noin 70 t&k-hankkeesta on 10 % Kuopion alueelta. Teknia Shanghai Ltd:n kautta on lisätty elinkeinoelämälähtöisiä hankkeita ja myös kulttuurivaihtoa. Kuopion seudulle on perustettu Suomi-Kiina-seuran alajaosto. Kuopion Musiikkikeskuksen ja Shanghain oopperatalon välinen, molemminpuolinen henkilöstövaihto käynnistetty Maakuntaan koulutettu kiinankieliset matkanjohtajat. Järjestetty ulkomaalaisten opiskelijoiden ja työnantajien välisiä tutustumistilaisuuksia pestuumarkkinat - periaatteella. Kuopion kauppakamari koonnut yritysten kv-palvelut sähköiseen palveluun ja järjestänyt säännöllisesti uusien potentiaalisten markkina-alueiden esittelytilaisuuksia. Kauppakamari on perustanut kansainvälistymisvaliokunnan ja aloittanut yritysten kvklubitoiminnan. Järjestetty Venäjäseminaareja yrityksille. 40

41 Liite 3 : Sidosryhmien rooleja Kuopion kansainvälisyysohjelman toteutuksessa Taulukko 12: Esimerkkejä organisaatioista ja niiden rooleista kansainvälisyyden edistäjinä Organisaatio Rooli Kuopion kaupunki Elinkeinoelämän kansainvälisen toimintaympäristön kehittäminen. Osaamisen viennin ja vaihdon edistäminen. Kaupungin palvelutuotannon kansainvälisten valmiuksien parantaminen sekä yleinen kansainvälisyyden edistäminen. (Kansainvälisyysohjelman rooli) Kuopiota koskeva kansainvälinen viestintä ja markkinointi Kansainvälisten vieraiden vastaanotot, ystävyyskaupunkiyhteydet Kunnalliset palvelut ja niistä tiedotus ulkomaisille asukkaille Sosiaali- ja terveyskeskuksen pakolaisyksikön tehtävänä on pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanoton valmistelu, vastaanotto, pakolaissosiaalityö ja pakolaisterveydenhoitotyö Kuopion kaupungin yrityspalvelu Kaupunkiin tulevien kansainvälisten yritysten vastaanotto- ja sijoittamispalvelut kuten tontit, toimitilat ja työvoima Kuopio Innovation Oy Osaamiskeskuksen kv-toiminta terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen aloilla : Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden verkottaminen Yritysten kv-valmiuksien kehittäminen Uudet innovaatiot ja kansainväliset läpimurrot Seminaarit, messut, partnerointitapahtumat, matkat jne. Hankevalmistelut, hankerahoituspalvelut Alueen korkean osaamisen markkinointi Invest in ja invest out -toiminnat osaamiskeskusaloilla Kv-kontaktien välitys Technopolis Ventures Kuopio Oy Yrityskehitys- ja verkottumispalvelut kasvaville ja kan- Kuopion yliopisto sainvälistyville yrityksille European Enterprise Network palvelut kuten Innovation Relay Center ja yhteydet Euro Info Center palveluihin Business breakfast tilaisuudet Technopolis-ryhmän palvelut alueella Yhteydet kansainvälisiin pääomasijoittajiin Kansainväliset kontaktit, mm. USA-yhteydet, Venäjäyhteydet Alueen yritysten kansainvälistymisen tukeminen tarjoamalla ulkomaisia opiskelijaharjoittelijoita Markkinointitoimet ulkomaisten asiantuntijoiden ja opiskelijoiden rekrytoimiseksi Liikkuvuuden lisääminen verkottumalla ulkomaisten oppilaitosten kanssa Tulevaisuudessa mahdollisesti koulutuksen myyminen Savonia ammattikorkeakoulu Alueen yritysten kansainvälistymisen tukeminen tar- 41

42 Kuopion kauppakamari TE-keskuksen vientiasiamies Finpro / Kuopio joamalla ulkomaisia opiskelijaharjoittelijoita Markkinointitoimet ulkomaisten asiantuntijoiden ja opiskelijoiden rekrytoimiseksi Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden lisääminen kehittämällä yhteistä englanninkielistä opetustarjontaa ulkomaisten oppilaitosten kanssa Yritysten tukeminen kansainvälisissä kehittämishank- keissa Kehittämisprojektit erityisesti Venäjällä ja Kiinassa yhdessä ko. maiden yliopistojen ja yrityselämän kanssa Aktiivinen harjoittelupaikkojen hankinta opiskelijoille ulkomailta ja henkilöstön ulkomaisten työelämäyhteyksien kehittäminen Yrityksille suunnatun Venäjä-hankkeen valmistelu Alueen yritysten kansainvälisen liiketoiminnan aktivointitilaisuuksia, tapahtumia ja koulutuksia järjestämällä Alueen yritysten ja kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamisen mahdollistaminen eri tilaisuuksissa Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien tilaisuuksien ja koulutusten järjestäminen yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi kv-klubi yrityksille Kauppakamarin kv-valiokunta ylläpitäminen Vientiasiamies ja Finpron edustaja neuvovat yrityksiä kansainvälistymisasioissa ja järjestävät tarvittaessa infotilaisuuksia tai käynnistävät ja kokoavat tarvittaessa yhteisvientihankkeita. Finpron organisaatio ja vientikeskusten palvelut ovat käytettävissä heidän kauttaan, samoin tarvittaessa viennin rahoitusneuvonta Työhallinto (TE-keskus ja työvoimatoimisto) Työhallinnon perustehtäviä ovat osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä maahanmuuttajien kotouttaminen työllistymisen edistämiseksi Työvoimatoimiston kv-yksikön palvelut, mm. maahanmuutto- ja maastamuuttoneuvonta, EURES-neuvonta Finnvera Finnveran kasvuyritys- ja kansainvälistymispalvelut Itä-Suomen lääninhallitus Mm. lääninhallitusten sivistysosastojen yhteinen lähialueyhteistyön strategia EU:n hankehallinnon tehtävät Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) Kansainvälinen siviilikriisinhallinnan koulutus Kansainvälinen siviilikriisinhallinnan tutkimusohjelma Kansainvälinen verkottuminen kriisinhallinnan eri toimijoiden kanssa Savon ammatti- ja aikuisopisto Alueen yritysten kansainvälistymisen tukeminen tarjoamalla ulkomaisia opiskelijaharjoittelijoita Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden lisääminen kehittämällä yhteistoimintaa partnerioppilaitosten kanssa Yritysten tukeminen kansainvälisissä kehittämishankkeissa Kotoutumisen tukeminen koulutuksen keinoin Osaamisen tunnistamispalvelujen kehittäminen yritysten rekrytointihankkeiden tueksi Maahanmuuttajien osaamisen selvittämispalvelut sekä ammatillinen koulutus 42

43 Kuopion Matkailupalvelu Oy Pohjois-Savon liitto Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvä perehdytys ja ammatillinen koulutus Kansainvälinen matkailumarkkinointi Yhteistyö kansainvälisten matkanjärjestäjien kanssa Kansainvälisen matkailun tuotekehitystehtävät EU:n rakennerahasto-ohjelmien hankehallinnointi Yleispiirteinen tiedottaminen EU:n erillisrahoitusmahdollisuuksista Itä-Suomen Brysselin EU-toimiston palvelut Taulukko 13: Rooleja Kuopion kaupunkikonsernissa Palvelut - Yritystoiminta, Kehittäminen - Suhdetoiminta ja viestintä Kuopion kaupunkikonserni 2008, poimintoja: TEHTÄVÄALUE Suhdetoiminta, vierailut ystävyyskaupunkitoiminta Kansainvälisen viestinnän koordinointi T oimialojen kv-toiminta Kansainvälisyysohjelma WHO Healthy Citiesverkosto Kansainväliset yrityshankkeet ja markkinointi Kansainvälinen matkailu ja matkailumarkkinointi Ulkomaalaiset perheet Maahanmuuttajien koulutus Ulkomaalaisten perheiden asuminen KUKA Kj:t, viestintäjohtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kv:n ja kh:n puheenjohtajisto Viestintäjohtaja T oimialat itse T alous- ja strategiajo htaja/ Kv.asioiden koordinaattori T alous- ja strategiajo htaja/ WHO-koord inaattori Ku opio In novation Oy ja yrityspalvelu Ku opio n Matkailupalvelu Oy Pakolaisyksikkö Ko ulutuspalvelut Asunto yhtiöt MITÄ Päätökset: kj:n päätöskokous, jonne esitykset Vastaanotot: kj:t, luottamushenkilöt, johtavat virkamiehet Yhteydenotot: viestintäjohtaja www-viestintä, esitteet, maahanmuuttajaviestintä, yhteydenotot Toimialat ja konsernin yhtiöt toteuttavat itse viestintää Toimialat päättävät itse (toimialoilla kv-yhd.hlöt) Kokonaisseuranta ja raportointi Sidosryhmäyhteistyö, yhteydenpito (Bryssel ym.) Kuopion seudun kv-asiat (AKO) Toiminnan koordinointi Kuopiossa ja yhteydenpito kumppaneihin Yrityshankkeet (yrityspalvelu ja Kuopio Inn ovatio n O y) Kv. yritysmarkkino inti, Ku opio In novation Oy Matkailun kehittäminen ja m atkailumarkkino inti Pakolaisten ja paluumuuttajien palvelut IB-lukio; K alevalan koulu, Rajala, Hatsala, Po hjantie ym. Kansalaisopisto: Työ voimapoliittinen koulutus, tapahtumat, suomen kielen opetus, hankkeet 43

44 Liite 4 : Tilastoaineistoa, kuvat 7 17 Ulkomaalaiset Kuopiossa ja koko maassa vuodesta 1985 lähtien 2,5 2,0 Kuopio Koko maa 2,3 % 1,5 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 0,5 0,2 0,3 0, ULKOMAALAISTEN OSUUS KUOPIOSSA JA VERTAILUKAUPUNGEISSA VUOSINA (31.12) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,9 4,9 4,6 4,3 3,9 3,0 2,9 2,9 2, Koko maa 2,3 2,5 1,9 1,9 1,3 1,0 0,0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Vaasa Tampere Lappeenranta Kotka Lahti Jyväskylä Joensuu Oulu Kuopio Pori 44

45 Ulkomaalaiset vertailukaupungeissa ( ) Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Lahti Oulu Vaasa Jyväskylä Lappeenranta Kotka Kuopio Joensuu Pori Lähde: Tilastokeskus Kuopio Varkaus Iisalmi Siilinjärvi Pielavesi Leppävirta Suonenjoki Kiuruvesi Nilsiä Juankoski Vieremä Lapinlahti Karttula Rautalampi Varpaisjärvi Keitele Tuusniemi Maaninka Kaavi Tervo Vesanto Sonkajärvi Rautavaara henkilöä Ulkomaalaiset Pohjois-Savon kunnissa vuonna 2006 (31.12.) Lähde: Väestörekisterikeskus Pohjois-Savo

46 Venäjä Sudan Viro Irak Myanmar Britannia Thaimaa Saksa Kiina Yhdysvallat Marokko Turkki Ukraina Ruotsi Italia Espanja Kuopiossa asuvat ulkomaalaiset kansalaisuuksittain Lähde: Kuntarekisterit (suurimmat ryhmät ) Yhteensä 1168 henkilöä Kuopion ulkomaalaiset opiskelijat ja määräaikaiset asiantuntijat keskimää äärin vuodessa 2007 Kuopion yliopisto 340 Savonia AMK 370 Kuopiossa yhteensä 765 Sakky 55 46

47 Ulkomaalaiset opiskelijat, määm ääräaikaiset asiantuntijat Kuopiossa keskimää äärin vuodessa 2007 Lähde: Kuopion yliopisto, Savonia AMK, Savon ammatti- ja aikuisopisto Saapujat Tutkintoopiskelijat Vaihtoopiskelijat (3kk 1 v) Asiantuntijat (KuY); Vaihto-opettajat (AMK) Yhteensä KuY (Saksa, Puola, Espanja) (Venäjä, EU, Viro) AMK Sakky Yhteensä Savonia AMK/ koko Pohjois-Savo: vaihto-opiskelijat 3kk -1 vuosi: 400 tutkinto-opiskelijat 250 asiantuntijat 70 YHTEENSÄ 720 MATKAILU Ulkomaisten Ulkomaisten matkailijoiden matkailijoiden yöpymisten yöpymisten osuus osuus kaikista kaikista yöpymisistä yöpymisistä v. v ja ja % 70,0 70,0 60,0 60,0 50,0 50,0 40,0 40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 61,9 61,9 Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus 56,9 56,9 39,7 39,7 43,5 43,5 38,8 38,8 31,0 31,0 25,0 25,0 24,6 24,6 22,4 22,4 21,6 21,6 21,5 21,5 17,4 17,4 13,2 13,2 14,0 14, Koko Koko maa maa 27,6% 27,6% v. v ,1 13,1 Helsinki Helsinki Rovaniemi Rovaniemi Espoo Espoo Vantaa Vantaa Lahti Lahti Turku Turku Oulu Oulu Tampere Tampere Lappeenranta Lappeenranta Jyväskylä Jyväskylä Vaasa Vaasa Kuopio Kuopio Joensuu Joensuu Pori Pori 12,6 12,6 47

48 MATKAILU Vuonna 2006 kaikkiaan yöpymisvuorokautta, joista ulkomaalaiset Suurimmat Suurimmat yöpyjämäärät yöpyjämäärät Kuopiossa Kuopiossa kansalaisuuden kansalaisuuden mukaan mukaan v. v Venäjä Venäjä Saksa Saksa Alankomaat Alankomaat Ruotsi Ruotsi Britannia Britannia Viro Viro Italia Italia Sveitsi Sveitsi Yhdysvallat, USA Yhdysvallat, USA Espanja Espanja Lähde: Tulastokeskus Lähde: Tulastokeskus Venäläisten yöpymiset vertailukaupungeissa 2006 (osuus ulkomaisista yöpymisistä) Lappeen Mikkeli Kuopio Lahti Kuusam Joensuu Jyväskyl Espoo Rovanie Helsinki Vantaa Tampere Turku Pori Oulu Vaasa 9,6 9,5 7,5 7,2 6,6 4,6 4,4 3,9 14,1 13,0 20,3 18,8 25,2 33,4 37,3 43,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Lähde: Tilastokeskus % 48

49 Venäläisten matkailijoiden yöpymiset indeksoituna Vaasa Pori Tampere Helsinki Espoo Joensuu Lahti Mikkeli Koko maa Oulu Turku Vantaa Rovaniemi Jyväskylä Kuusamo Kuopio Lappeenranta Kuopio Jkl Vaasa Oulu Pori Turku Tampere Vantaa Koko maa Tre Hki Jns Helsinki Rovaniemi Espoo Jyväskylä Oulu Joensuu Kuusamo Lahti Kuopio Mikkeli Lappeenranta Koko maa

50 Liite 5 : Kansainvälisiä toimijaverkostoja Kuopion alueella Esimerkkejä vuoden 2007 tilanteessa toimivista kansainvälisyyttä sivuavista työryhmistä tai verkostoista Kuopion seudulla: Mamu-verkostoryhmä Ajankohtaisen tiedon vaihtofoorumi, rasismin vastainen työskentely, yksilötason asiat Mukana toimijoita Kuopion kaupungin keskeisiltä palvelualoilta, pakolaisyksiköstä, Kelasta, seurakunnasta, poliisista, TE-keskuksesta, Monikulttuurikeskus Kompassista, oppilaitoksista, III sektorin toimijoista Yhteydet ja lisätietoja: koulutussuunnittelija Johanna Jussila Kuopion, Kuopion kansalaisopisto sekä Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen pakolaisyksikkö Mamu-kehittämisryhmä Teemakohtainen organisaatioiden välinen yhteistyö ja tietojen vaihto maahanmuuttaja-asioiden kehittämisessä kuten esim. suomen kielen opetuksen kehittäminen sekä tulkkiasiat Mukana toimijoita Kuopion pakolaisyksiköstä, TE-keskuksesta, Kuopion työvoimatoimiston kvyksiköstä, Kuopion kansalaisopistosta, Savon ammatti- ja aikuisopistosta Yhteydet ja lisätietoja: Esimies Sirpa Salo-Berger, Kuopion pakolaisyksikkö Vastaanottava Pohjois-Savo hanke Kuopion kaupungin valmistelema maakunnallinen hanke, jolle haetaan ESR-rahoitusta vuosiksi Tavoitteena on muodostaa vastaanottoverkosto ja opastusjärjestelmä kuntapalveluihin Kuopion seudulle, Varkauteen ja Ylä-Savoon. Hanke parantaa maakunnan vastaanottovalmiuksia työperäisen maahanmuuton vähitellen lisääntyessä. Yhteydet ja lisätietoja: hankkeen suunnittelija Johanna Jussila Kuopion kansalaisopisto Alueen oppilaitosten kv-toimijoiden ryhmä Ajankohtaisen tiedon vaihtofoorumi ja hankeyhteistyön edistäjä. Näkökulmana ulkomaalaisten opiskelijoiden ja asiantuntijoiden palvelut. Mukana toimijoita Kuopion yliopistosta, Savonia ammattikorkeakoulusta, Savon ammatti- ja aikuisopistosta, Pelastusopistosta ja Kriisinhallintakeskuksesta, Kuopion kaupungilta, Kuopio Innovation Oy:stä ja Pohjois-Savon liitosta. Yhteydet ja lisätietoja: Kansainvälisten asioiden päällikkö Anitta Etula, Kuopion yliopisto EU Fund Pohjois-Savo hankkeeseen liittyvät työryhmät Kyseessä on määräaikainen hanke, joka tekee tunnetuksi EU:n erillisohjelmien rahoitusmahdollisuuksia Pohjois-Savon alueella erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta. Hanke on käynnissä Pohjois-Savon liitossa ajalla 9/2007 5/2008 ja sille ollaan kaavailemassa jatkoa. Hankkeessa selvitetään maakunnallisen tukipalvelujen järjestämismahdollisuutta lähivuosina EU:n erillisohjelmien hanketoiminnan tueksi. Mukana on toimijoita Kuopion kauppakamarista, Savon yrittäjistä, Kuopio Innovation Oy:stä, Kuopion kaupungilta ja muista maakunnallisista välittäjäorganisaatioista Yhteydet ja lisätietoja: Pohjois-Savon liitto Kv-hanketoimijoiden ryhmä Hanketoimijoiden ryhmä muodostui Verkottumalla voimaa kansainväliseen projektitoimintaan hankkeen yhteydessä. Kyseessä on tiedonvaihtofoorumi, joka osaltaan edistää toimijoiden välistä hankeyhteistyötä ja tekee tiivistä yhteistyötä EU Fund Pohjois-Savo hankkeen kanssa Mukana toimijoita Kuopion yliopistosta, Savonia ammattikorkeakoulusta, Savon ammatti- ja aikuisopistosta, Kuopio Innovation Oy:stä, Kuopion kauppakamarista, Pohjois-Savon liitosta ja Kuopion kaupungilta. Yhteydet ja lisätietoja: kv-asioiden koordinaattori Raija Kovanen ja kehityspäällikkö Maarit Manninen 50

51 Terve Kuopio /WHO Healthy City työryhmän toimijoita: Terve Kuopio: Petri Kervola, pj., Terve Kuopio -ohjelma Healthy Cities verkosto: WHO-koordinaattori Laura Hakumäki, sihteeri, talous- ja strategiapalvelu HEALTHY URBAN PLANNING: Leo Kosonen, kaavoitus (Mirja Wihuri, tekninen toimi) HEALTHY AGEING: Kaija Hämäläinen, sosiaali- ja terveyskeskus (Tarja Hoffren, KUVAKE-hanke) PHYSICAL ACTIVITY: Sanna Ahonen, vapaa-ajantoimi (Sirkku Jänis-Korhonen, vapaa-ajantoimi) ACTIVE LIVING: kulttuurisuunnittelija Hanna-Mari Kokkonen, kulttuuritoimi (Pekka Vähäkangas, kulttuuritoimi) HEALTH IMPACT ASSESSMENT: Anne Mannerkorpi, ympäristötoimisto Terve Kunta verkosto: Marjatta Pirskanen, sosiaali- ja terveyskeskus, (Pirjo Varjoranta, sosiaali- ja terveyskeskus) Koulutoimi: Eila Kumpulainen (Johanna Jussila, kansalaisopisto) Tiedotus: Annamaija Hakama, sihteerin varahenkilö Projektien edustajat Luottamushenkilöiden edustajat Yhteydet ja lisätietoja: ja Kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin yhteistyöryhmä Aloittamassa vuoden 2008 aikana toimintaansa tavoitteena yhdensuuntaistaa Kuopion ja sidosryhmien kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteitä Mukaan kutsutaan toimijoita oppilaitoksista, Kuopio Innovation Oy:stä, Matkailupalvelusta, Kuopion kauppakamarista, Kuopion yliopistollisesta sairaalasta, Pohjois-Savon liitosta jne. Yhteydet ja lisätietoja: viestintäjohtaja Kaija Nousiainen, Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin eu- ja kv-yhdyshenkilöt Yhdyshenkilöt kokoontuvat noin joka toinen kuukausi ajankohtaisten teemojen ympärille kuten EU:n rahoitusmahdollisuudet tai maahanmuuttajapalveluiden kehittäminen. Järjestetään myös koulutustilaisuuksia yhteistyössä henkilöstökoulutuksen kanssa Palvelualat ovat nimenneet edustajansa yhdyshenkilöverkostoon. Tilaisuudet ovat avoimia muillekin aiheista kiinnostuneille. Yhteydet ja lisätietoja: kv-asioiden koordinaattori Raija Kovanen sekä eukoordinaattori Satu Moilanen Kuopion kansainvälisyysohjelman ohjausryhmä Ryhmä on muodostettu vuonna 2003 valmistelemaan ensimmäistä Kuopion kansainvälistymisstrategiaa ja jäänyt toimimaan kansainvälistymisstrategian päivittämistä ohjaavana ryhmänä. Ryhmä on koolla 4 6 kertaa vuodessa. Jäsenet toukokuussa 2008: kaupunginjohtaja Petteri Paronen, kaupunginvaltuutettu Perttu Nousiainen (pj.), kaupunginhallituksen jäsen Pekka Pollari, kaupunginhallituksen jäsen Rieti Jauhiainen, viestintäjohtaja Kaija Nousiainen ja kv-asioiden koordinaattori Raija Kovanen, sihteeri Kuopion kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskuksen kv-tiimi Valmistelee kv-toiminnan asioita kaupunginjohtajan päätöskokoukseen mm. ystävyyskaupunkitoimintaan liittyen. Jäsenet: Pauli Kurkirinne, Kaija Nousiainen, Raija Kovanen, Liisa Vesterinen, Tuula Tirkkonen, Kirsti Hietanen, Pirjo Kolari, Eila Rinta-Keturi Kuopion kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta ja säännöllinen kv-klubitoiminta yrityksille Kansainvälistymisvaliokunnassa on edustajia maakunnan ulkomaankauppaa harjoittavista yrityksistä sekä yrityksiä palvelevista välittäjäorganisaatioista. Valiokunta vaihtaa ajankohtaista tietoja ja edistää yhteistyötä mm. tilaisuuksia järjestämällä. Yhteydet ja lisätietoja: Matti Niiranen, Pirjo Airaksinen ja Taina Jutila, Kuopion kauppakamari 51

52 Kuopio Innovation Oy:n Innovation Magnet hankkeen toimijaverkosto (invest in toiminnat) Yhteydet ja lisätietoja: Kuopio Innovation Oy:n osaamiskeskusorganisaatiot ja toimijaverkostot kaudella Ne vauhdittavat myös kansainvälistä hanketoimintaa. Kuopio Innovation Oy on mukana neljässä valtakunnallisessa osaamiskeskusklusterissa. Neljän osaamiskeskusklusterin paikalliset toimijaverkostot on esitetty oheisissa neljässä kuvassa: KUOPION KESKEISET TOIMIJAT/ HealthBIO - Terveyden bioteknologia Kuopion yliopisto Kansanterveyden tutkimuslaitos mm. A.I. Virtanen Instiuutti Mediteknia Biomater keskus Aivotutkimuskeskus Biotieteiden laitosryhmä Kuopion yliopistollinen sairaala Yritykset Kuopion kaupunki VTT Kuva 18: Osaamiskeskusohjelman Terveyden ja bioteknologian klusteriohjelman toimijaverkosto Kuopiossa (kuva Kuopio Innovation Oy) KUOPION KESKEISET TOIMIJAT/ Hyvinvointi Kuopion yliopisto Savoniaammattikorkeakoulu Savoniaammattikorkeakoulu Pelastusopisto/ Kriisinhallintakeskus Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnan laitokset Lääketieteellinen tiedekunta Kuopion yliopistollinen sairaala Yritykset Kuopion kaupunki VTT Kuva 19: Osaamiskeskusohjelman Hyvinvoinnin klusteriohjelman toimijaverkosto Kuopiossa (kuva Kuopio Innovation Oy) 52

53 KUOPION KESKEISET TOIMIJAT/ Elintarvikekehitys Savoniaammattikorkeakoulu EVIRA PURU Kuopion yliopisto Kliinisen ravitsemustieteen yksikkö Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus (ETTK) Biotieteiden laitos Farmaseuttisen kemian laitos Kauppatieteiden laitos VTT Kuopion yliopistollinen sairaala Kuopion kaupunki Yritykset Kuva 20: Osaamiskeskusohjelman elintarvikekehityksen klusteriohjelman toimijaverkosto Kuopiossa (kuva Kuopio Innovation Oy) KUOPION KESKEISET TOIMIJAT/ Ympäristöteknologia Pelastusopisto, Kriisinhallintakeskus Ilmatieteen laitos/ Kuopion yksikkö Savoniaammattikorkeakoulu Kuopion yliopisto Ympäristötieteen laitos Fysiikan laitos Kauppatieteiden laitos Yritykset Kuopion kaupunki KYS GTK/ Itä-Suomen yksikkö TTL/ Kuopion yksikkö Ylä-Savon SYKE, ja KTL/ Varkauden Kuopion kaupungin Osaamis-Ympäristöterveydekeskittymät ympäristökeskus osasto VTT/ Kuopion yksikkö Kuva 21: Osaamiskeskusohjelman ympäristöteknologian klusteriohjelman toimijaverkosto Kuopiossa (kuva Kuopio Innovation Oy) 53

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

VERKOSTOJA KOROSTAVA KANSAINVÄLISYYSOHJELMA JA ESIMERKKEJÄ KANSAINVÄLISTEN VERKOSTOJEN ARVIOINTITYÖKALUISTA

VERKOSTOJA KOROSTAVA KANSAINVÄLISYYSOHJELMA JA ESIMERKKEJÄ KANSAINVÄLISTEN VERKOSTOJEN ARVIOINTITYÖKALUISTA KV-KEVÄTPÄIVÄT 2016 KORKEAKOULUJEN, KAUPUNGIN JA ELINKEINOELÄMÄN YHTEISTYÖN ARVIOINTI KANSAINVÄLISTYMISEN NÄKÖKULMASTA VERKOSTOJA KOROSTAVA KANSAINVÄLISYYSOHJELMA JA ESIMERKKEJÄ KANSAINVÄLISTEN VERKOSTOJEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen puheenjohtajana yksikön, päällikkö Mika Saarinen, CIMO alustajana ja havainnoijana, opetusneuvos Hanna Autere, OPH Hyvät käytännöt ja toimintamallit (1) Kansainvälistyminen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman toteutumisesta Ossi-hankkeen loppuseminaari 9.11.2017 torstaina 9. marraskuu 2017 1 Päijät-Hämeen ulkomaan kansalaiset 2010-2016 7000 6500 6524 6000 5595

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys

Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys KUOPIO TANSSII JA SOI, Il Posto, Kuva: Soile Nevalainen 16.11.2016 Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Kuopion

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen

Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen 22.09.2015, Joensuu Timo Leinonen Yhteyspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa

Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa Kotouttamistyön yhteistyöpäivät 27. 28.9.2017 Levi Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Lappi elinympäristönä haasteita riittää Lappi on harvaanasuttu ja pitkien

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Tekesin strategia Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Toiminta-ajatus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden

Lisätiedot

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan. Kuopio v Ulkomaan kansalaisia noin 3000 henkeä 2,5 %

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan. Kuopio v Ulkomaan kansalaisia noin 3000 henkeä 2,5 % Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten osuus väestöstä Kuopiossa 2000-2016 Ulkomaan kansalaiset, % KUOPIO Vieraskieliset,

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA TALOKS www.taloks.fi TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA 2008 Hankkeen tavoitteet Kehittää alan koulutustarjontaa siten että pystytään vastaaman työelämän osaamistarpeisiin riippumatta siitä missä päin Suomea

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1 Kilpailukykyä ja hyvinvointia Itä-Suomeen ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

6Aika-strategian esittely

6Aika-strategian esittely 6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014 Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014 2020 yhtenä painopisteenä kestävä kaupunkikehittäminen. Toteutus

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot