SUKUPUOLITAUDIT SEKSUAALIKASVATUSTA PERUSKOULUN KAHDEKSASLUOKKALAISILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUKUPUOLITAUDIT SEKSUAALIKASVATUSTA PERUSKOULUN KAHDEKSASLUOKKALAISILLE"

Transkriptio

1 SUKUPUOLITAUDIT SEKSUAALIKASVATUSTA PERUSKOULUN KAHDEKSASLUOKKALAISILLE Emilia Hovilehto Terhi Hämäläinen Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusyksikkö Terveydenhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Hovilehto Emilia, Hämäläinen Terhi: Sukupuolitaudit seksuaalikasvatusta peruskoulun kahdeksasluokkalaisille, Helsinki, syksy 2004, 81s. 6 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, terveydenhoitotyö, terveydenhoitaja 160 ov (AMK). Opinnäytetyö oli kouluterveydenhuollon hanke, jonka tarkoituksena oli pitää seksuaalikasvatustunteja sukupuolitaudeista yhden peruskoulun kahdeksasluokkalaisille. Oppituntien tavoitteena oli, että oppilaat saavat tietoa sukupuolitaudeista ja oppivat niistä uutta, oppilaat ymmärtävät riskikäyttäytymisen vaarat ja tietävät, miten välttyvät saamasta sukupuolitaudin. Koko opinnäytetyöprosessin ajan tehtiin yhteistyötä koulun tyttöjen liikunnanopettajan, kotitaloudenopettajan ja terveydenhoitajan kanssa. Pohja aineistona työssä käytettiin aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja muuta peruskirjallisuutta. Näiden pohjalta suunniteltiin oppitunnit. Apuna käytettiin myös terveys- ja seksuaalikasvatukseen liittyvää opetusmateriaalia. Teoriaosuuden valmistuttua tehtiin tuntisuunnitelma, jonka pohjalta pidettiin oppitunnit. Oppitunnit koostuivat teoriaosuudesta ja ryhmätyöstä. Oppilaat ja tuntien arvioitsijat antoivat palautetta palautekyselylomakkeella pidetyistä oppitunneista. Saadun palautteen ja oman arvioinnin pohjalta arvioitiin tuntien onnistuneisuutta. Kokonaisuudessaan oppitunnit onnistuivat hyvin. Oppilaat kuuntelivat tarkkaavaisesti teoriaosuutta ja aktivoituivat keskustelemaan ryhmätehtävässä. Oppitunneille asetetut tavoitteet saavutettiin. Oppilailta ja arvioitsijoilta saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista ja monipuolista, mutta myös kritiikkiä oli annettu. Opinnäytetyötä tehdessä varmistuimme seksuaalikasvatuksen tärkeydestä. Peruskouluissa ei ole riittävästi panostettu terveys- ja seksuaalikasvatukseen. Toivomme, että tulevaisuudessa tähän osa-alueeseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota, sillä seksuaaliterveydellä on suuri merkitys koko ihmisen hyvinvointiin. Asiasanat: kouluterveydenhuolto; seksuaalikasvatus; sukupuolitaudit; tuntisuunnitelma; hanke

3 ABSTRACT Hovilehto, Emilia and Hämäläinen, Terhi: Sexually Transmitted Diseases: Sexual Education to Eight Graders, Helsinki, Fall 2004, Language: Finnish, 81 pages, 6 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education, Bachelor of Public Health Care. The aim of our project was to keep sexual education lessons about sexually transmitted diseases to year-old eight graders in an elementary school. The goal of the lessons was to provide students information on STD. We wanted to make the students aware of the risks involved in sexually transmitted diseases, so that they would know how to avoid contracting them. During the whole project we collaborated with a physical education teacher, a home economics teacher and a school nurse. The thesis was based on previous studies on STD and other basic literature on our topic. In the thesis we also used educational materials on health- and sexual education. When the theory part was completed we set up a lesson plan. The lesson included some theory and a group assignment. Students, the physical education teacher, the home economics teacher and the school nurse gave us feedback on the lessons we taught. We evaluated the lessons according to the feedback we received and by our own account. The lessons went well. The students seemed to listen intensively to the theory and worked actively during the group work. We felt that we achieved the goals that we set for the lessons. The feedback was generally positive but also some criticism was given. During the project we came to realise that sexual education is very important. Not enough emphasis seems to be devoted to health- and sexual education in elementary schools. We hope that more attention will be paid to this area in the future, because sexual education is an important part of a person s whole well-being. Keywords: sexual education; sexually transmitted diseases; lesson plan; project

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 7 2 HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeen toimijat, yhteistyöryhmät ja hyödynsaajat Hankkeenaikainen yhteistyö 10 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Yhteisökuvaus Alppiharjusta Kuvaus Aleksis Kiven peruskoulusta Oma kuvauksemme Aleksis Kiven peruskoulusta 13 HANKKEEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 14 4 KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuollon historia Kouluterveydenhuollon tarkoitus ja tavoitteet 15 5 TERVEYDEN EDISTÄMINEN Terveyskasvatus Terveyskasvatus yläasteella ja Aleksis Kiven peruskoulun kahdeksasluokkalaisilla Terveydenhoitaja terveyskasvattajana Seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet Seksuaaliterveyden edistäminen Seksuaalikasvatus Seksuaalikasvatuksen historiaa Seksuaalikasvatus yläasteella ja Aleksis Kiven peruskoulun kahdeksasluokkalaisilla Terveydenhoitaja seksuaalikasvattajana 29

5 6 MURROSIKÄ Nuoruusiän fyysinen kehitys Nuoren psyykkinen kehitys Nuoren sosiaalinen kehitys 36 7 SUKUPUOLITAUDIT Klamydia Herpes Kondylooma 41 HANKKEEN TOTEUTUS 42 8 TUNTISUUNNITELMA Asiakasanalyysi Tavoitteet Toteutussuunnitelma Alkuvalmistelut Tuntisuunnitelman runko Tunnin aloitus Teoriaosuus Oppilaiden havahduttaminen Ryhmätyö Tunnin lopetus Varasuunnitelma Viikkosuunnitelma Arviointisuunnitelma 48 9 ARVIOINTI Oma arviointi oppitunneista Oppilaiden arvio oppitunneista Mitä pidit oppitunnista? Mikä oli parasta oppitunnissa? Oliko oppitunnissa jotain huonoa? 55

6 9.2.4 Saitko uutta tietoa sukupuolitaudeista? Koitko oppitunnin hyödylliseksi? Arvioitsijoiden arvio oppitunneista ja kehittämisehdotukset Yhteenveto oppituntien onnistumisesta POHDINTA AMMATILLINEN KASVUMME 69 LÄHTEET 71 LIITTEET Liite 1. Sopimus opinnäyteyhteistyöstä 75 Liite 2. Sopimus opinnäyteyhteistyöstä 76 Liite 3. Sopimus opinnäyteyhteistyöstä 77 Liite 4. Sopimus opinnäyteyhteistyöstä 78 Liite 5. Ongelmanratkaisua ryhmässä 79 Liite 6. Palautekysely 80

7 1 JOHDANTO Opiskeluiden alusta lähtien olemme olleet kiinnostuneita kouluterveydenhuollosta. Kun opinnäytetyön tekeminen tuli ajankohtaiseksi, mietimme, mikä olisi mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe. Tuolloin saimme lukea lehdistä sukupuolitautien yleistymisestä nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Erityisesti kiinnitimme huomiota siihen, että sukupuolitaudit eivät ole enää ainoastaan marginaaliryhmien ongelma, vaan ne ovat yleistyneet kaikissa yhteiskuntaryhmissä. Sukupuolitaudeilla on kauaskantoisia seuraamuksia, jotka voivat aiheuttaa erilaisia sairauksia ja lapsettomuutta. Nämä voivat tulla esille vasta vuosien kuluttua tartunnan saamisesta ja ne voivat olla koko loppuiän vaiva. Terveyskasvatusta ja siihen kuuluvaa seksuaalikasvatusta opetetaan peruskouluissa, erityisesti yläasteella. Tämän lisäksi nuoret saavat tietoa seksuaalisuudesta esimerkiksi kavereilta, tiedotusvälineistä, mainonnasta, elokuvista ja aikuisilta. Nuorten saama tieto ei aina kuitenkaan ole oikeaa, vaan se voi olla vääristynyttä. Tämän vuoksi meille heräsi ajatus, että haluaisimme käydä kertomassa nuorille sukupuolitaudeista ja niiden ehkäisystä. Opinnäytetyömme muodoksi valitsimme hankkeen. Osasyynä tähän oli se, että ammattikorkeakouluopiskelun aikana meille on painotettu työelämälähtöisyyttä. Yhteistyökumppaniksi valitsimme Aleksis Kiven peruskoulun, koska olimme kuulleet, että kyseinen koulu voisi olla kiinnostunut yhteistyöstä ja Emilia Hovilehto oli aloittamassa kouluterveydenhuollon harjoittelun samaisessa koulussa opinnäytetyön käynnistämisen aikoihin. Hankkeen toteutimme pitämällä oppitunteja nuorten keskuudessa yleisimmistä sukupuolitaudeista eli klamydiasta, kondyloomasta ja sukupuoliherpeksestä peruskoulun kahdeksasluokkalaisille. Kohderyhmäksi valitsimme kahdeksasluokkalaiset, sillä oppitunnit sukupuolitaudeista sopivat kyseisen koulun kahdeksasluokkalaisten terveyskasvatussuunnitelmaan. Vaikka kahdeksasluokkalaiset ovat hyvin eri vaiheessa murrosiän kehityksessään, niin silti esimerkiksi Korteniemi-Poikela ja Cacciatore (1999) ovat Seksuaalisuuden portaissa suositelleet sukupuolitautien opetusta juuri kahdeksasluokkalaisille. Oppituntiemme myötä toivomme, että oppilailla olisi jo perustietoa sukupuolitaudeista ja niiden vaikutuksista, kun intiimi seksuaalinen kanssakäyminen tulee ajankohtaiseksi. Pitämällä oppitunteja myös omat ammatilliset valmiutemme

8 8 seksuaalikasvattajina kasvavat. Koska seksuaalikasvatus kuuluu olennaisena osana terveydenhoitajan työhön, on aiheesta hyvä osata keskustella luontevasti. Nurmenkin (2000b, ) mukaan monet terveydenhoitajat kokevat itsensä epävarmoiksi ja heidän on vaikea puhua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Tämän vuoksi koemme, että opinnäytetyöstä on myös meille suuresti hyötyä. Opinnäytetyömme on jaettu hankkeen teoreettiseen osaan ja hankkeen toteutukseen. Aluksi käsittelemme hankkeen tavoitteita, yhteistyötä ja kuvaamme toimintaympäristöä, sillä terveydenhoitajan kuuluu tuntea alue, jolla hän työskentelee, ja koska alueella on vaikutusta myös oppilaisiin. Teoriaosuudessa käymme läpi kouluterveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä, sillä kohderyhmänämme ovat nuoret koululaiset ja hankkeemme pohjautuu terveyden edistämiseen ja sitä kautta seksuaalikasvatukseen. Ihanamäki (2001, 13) toteaa tutkielmassaan, että yläasteikäisen nuoren kohtaaminen ja tukeminen edellyttävät kouluterveydenhoitajilta murrosiän monimutkaisen kasvu- ja kehitysprosessin tuntemista. Koska pidimme oppitunnit kahdeksasluokkalaisille, koemme tärkeäksi käsitellä opinnäytetyössämme myös murrosikää. Seksuaalikasvatuksemme kohdistui nimenomaan sukupuolitauteihin, ja tämän vuoksi katsomme tärkeäksi käsitellä sukupuolitauteja omassa pääluvussaan. Toteutusosassa kuvaamme tuntisuunnitelman ja arvioinnin. Lopuksi pohdimme koko opinnäytetyö-prosessia ja kuvaamme ammatillista kasvuamme.

9 9 2 HANKKEEN TAVOITTEET 1. Lyhyen aikavälin tavoitteena oli, että oppilaat saavat tietoa klamydiasta, kondyloomasta ja sukupuoliherpeksestä ja oppivat niistä jotain uutta. Oppilaat tietävät, miten välttyvät saamasta sukupuolitaudin ja ymmärtävät riskikäyttäytymisen vaarat. Toivoimme, että luokkien hallinta onnistuu, oppitunnit ovat oppilaiden mielestä mielenkiintoisia ja oppilailla olisi rohkeutta keskustella aiheesta tunnilla. 2. Pitemmän aikavälin tavoitteena toivomme oppilaiden muistavan tärkeimpiä asioita tunnista ja ymmärtävän riskikäyttäytymisen vaarat ja seuraukset. 3. Tavoitteenamme oli tehdä yhteistyötä Aleksis Kiven Peruskoulun tyttöjen liikunnanopettajan, kotitaloudenopettajan, kouluterveydenhoitajan sekä koulun kahdeksasluokkalaisten kanssa. 4. Tavoitteenamme oli, että kehittyisimme seksuaalikasvattajina. 2.1 Hankkeen toimijat, yhteistyöryhmät ja hyödynsaajat Päätoimijoina hankkeessa olimme me terveydenhoitajaopiskelijat Emilia Hovilehto ja Terhi Hämäläinen Diakonia-ammattikorkeakoulusta Helsingin yksiköstä. Teimme yhteistyötä Aleksis kiven peruskoulun terveydenhoitajan, tyttöjen liikunnanopettajan, kotitaloudenopettajan sekä koulun kahdeksasluokkalaisten kanssa. Ohjaavina opettajina työssämme toimivat Raili Suojoki ja Marja Lindholm. Opinnäytetyöstämme hyötyivät meidän lisäksemme koulun kahdeksasluokkalaiset sekä seksuaalikasvatusta opettavat opettajat ja terveydenhoitaja. Koulun opettajat ja terveydenhoitaja näkivät erilaisen lähestymistavan seksuaalikasvatuksen opetukseen ja saivat mahdollisesti uusia ideoita omaan opetukseensa.

10 Hankkeenaikainen yhteistyö Tammikuussa 2004 Terhi Hämäläinen otti yhteyttä Aleksis Kiven peruskoulun rehtoriin kysyäkseen lupaa oppituntien pitämiseen. Rehtori myönsi luvan ja ehdotti, että ottaisimme yhteyttä esimerkiksi tyttöjen liikunnanopettajaan. Kevättalvella 2004 Emilia Hovilehto aloitti harjoittelun Aleksis Kiven peruskoulun kouluterveydenhuollossa. Tuona aikana hän keskusteli aiheesta koulun terveydenhoitajan kanssa ja sopi tapaamisen tyttöjen liikunnanopettajan kanssa. Hovilehto tapasi liikunnanopettajan ja keskusteli aiheesta. Liikunnanopettaja piti suunnitelmasta ja ehdotti kohderyhmäksi kahdeksasluokkalaisia, sillä sukupuolitautien opetus sopi juuri kahdeksasluokkalaisten terveyskasvatussuunnitelmaan. Sovimme, että pidämme oppitunnit viikolla 19 toukokuussa Huhtikuussa 2004 tapasimme vielä erikseen sekä koulun terveydenhoitajan että liikunnanopettajan ja näytimme heille alustavaa tuntisuunnitelmaa sekä allekirjoitimme sopimukset opinnäytetyöyhteistyöstä (Liite 1-4. Sopimus opinnäyteyhteistyöstä). Suunnitelman mukaan viikolla 19 pidimme viisi oppituntia. Seuraavalla viikolla liikunnanopettaja jakoi oppilaille palautekyselylomakkeet ja lähetti täytetyt lomakkeet Emilia Hovilehdolle. Syksyllä 2004 yhteistyö jatkui Terhi Hämäläisen aloittaessa harjoittelun Aleksis Kiven peruskoulun kouluterveydenhuollossa. Harjoittelun aikana Hämäläinen piti yhteyttä liikunnanopettajaan ja selvitti puuttuvia tietoja opinnäytetyötämme varten.

11 11 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1Yhteisökuvaus Alppiharjusta Alppiharju sijaitsee Helsingin keskustan tuntumassa ja on jaettu Alppilan ja Harjun alueeseen. Aleksis Kiven peruskoulu sijaitsee Harjun alueella. Harjun Kalliosta erottaa Helsinginkatu. Harju oli alun perin tiiviisti rakennettu työväen asuinalue, joka on pääosin rakennettu 1920 ja -30 luvuilla. Nykyään se on Kallion tapaan keskiluokkaistumassa. Harjun alueella on runsaasti pikkukauppoja ja ravintoloita. Siellä myös sijaitsee Kallion urheilupuisto eli Brahen kenttä, joka on koko kantakaupungin tärkeä liikuntapaikka tekojäänsä vuoksi. Alppilan puoli on vihreämpää aluetta kuin Harju, sillä lähes puolet sen pinta-alasta on puistoa. Alppila eroaa Harjusta myös siinä, että siellä on vielä jäljellä alkuperäisiä puutaloja. Alppilassa sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä turistikohde, Linnanmäen huvipuisto. Alppiharjun alueella asuu runsaasti nuoria aikuisia ja vanhuksia, mutta lasten osuus on vähäinen, sillä asunnot ovat kooltaan pieniä. (Tietokeskus 2003.) Jalkauduimme Harjun alueelle, jossa Aleksis Kiven peruskoulu sijaitsee, ja havainnoimme koulun lähiympäristöä. Rakennukset ovat suuria kivisiä kerrostaloja eikä viheralueita juurikaan ole. Brahen kenttä, joka sijaitsee aivan koulun vieressä, tarjoaa oppilaille hyvät liikuntamahdollisuudet. Alueella, erityisesti Helsinginkadun lähettyvillä, liikkui paljon laitapuolenkulkijoita eivätkä huumeidenkäyttäjätkään olleet alueella vieras näky. Harjun monista baareista saa halpaa olutta, mikä varmasti osaltaan houkuttelee alueelle syrjäytyneitä ihmisiä. Kiinnitimme myös huomiota alueen moniin seksiliikkeisiin. Nämä negatiiviset asiat eivät voi olla vaikuttamatta jollakin tavalla koulun oppilaisiin. Oppilaat voivat koulumatkalla kohdata juopuneita, ja erityisesti ala-asteikäisiä nämä saattavat pelottaa. Yläasteikäiset eivät varmasti voi olla huomaamatta seksikauppoja, joiden anti voi vääristää mielikuvia seksistä ja seksuaalisuudesta. Juopuneita, olutbaareja, narkomaaneja ja seksikauppoja on joka puolella Helsinkiä, mutta tällä alueella niitä on erityisen paljon. Nämä seikat vähentävät alueen ja koulun viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

12 Kuvaus Aleksis Kiven peruskoulusta Aleksis Kiven peruskoulu, jonka suunnitteli kaupunginarkkitehti Taucher, valmistui Sanomalehtien mukaan rakennus oli tuolloin Suomen komein koulurakennus luvulle saakka koulu oli koko pohjoismaiden suurin kooltaan ja oppilasmäärältään. Enimmillään oppilasmäärä oli tuolloin 2500 ja koulua käytiin kahdessa vuorossa. Aluksi koulusta käytettiin nimeä Kallion Uusi Kansakoulu. Koska koulu aloitti toimintansa Aleksis Kiven 100-vuotisjuhlan aikoihin, kaupunginvaltuusto muutti nimen Aleksis Kiven kansakouluksi. Koulu vihittiin uudelleen maaliskuun 23. päivänä vuonna Suurpommitus teki koululle pahaa jälkeä kevättalvella Silloin särkyi muun muassa 150 ikkunaa. Vuosikymmenten aikana koulua on peruskorjattu ja saneerattu moneen otteeseen luvulla valmistui rakennukseen lisäsiipi ja 1993 Mäkelän koulu yhdistyi Aleksis Kiven peruskoulun kanssa ja siirtyi sen tiloihin. (Aleksis Kiven peruskoulun internetsivut 2004.) Nykyään Aleksis Kiven peruskoulun toiminta-ajatuksena on: Aleksis Kiven peruskoulu on ala- ja yläasteen käsittävä yhtenäinen koulukokonaisuus, jonka tavoitteena on auttaa oppilasta rakentamaan hyvä perusta omalle elämälleen yhteistyössä kodin kanssa. Aleksis Kiven koulussa toimii luokat 1-9, sekä starttiluokka eli aloitusluokka oppilaille, jotka eivät ole vielä koulukypsiä. Koulussa on kymppiluokka, jolla on mahdollisuus parantaa peruskoulun päästötodistuksen numeroita. Yksi koulun kymppiluokista tekee yhteistyötä Kauneudenhoito-oppilaitoksen kanssa. Yhteistyö on yksi syy, miksi nuoret hakeutuvat juuri Aleksis Kiven peruskoulun kymppiluokalle. Oppilaita on koulussa 499. Koulussa on EMU- ja ESY-erityisluokkia. EMU-luokalla toteutetaan mukautettua opetussuunnitelmaa. Oppilaat ovat luokalla lievästi vammaisia tai kehityksestä jälkeen jääneitä. Yhdellä EMU-luokalla oppilaita on 10. ESY-luokka on sopeutumattomille oppilaille. Oppilasmäärä luokalla on kuusi. Ala-asteella on kolme EMU-luokkaa ja yksi ESY-luokka. Yläasteella on taas kaksi EMU-luokkaa ja yksi ESY-luokka. Yläasteella on kuvataidepainotteinen luokka, jolle haetaan soveltuvuuskokeen perusteella yläasteelle siirryttäessä. Koulu on Helsingin kaupunginteatterin kummikoulu ja koulussa painottuu ilmaisu- ja teatterikasvatus. Kahdeksasluokkalaiset valmistavat joka vuosi teatteri-

13 13 esityksen yhteistyössä Helsingin Kaupunginteatterin kanssa.(aleksis Kiven peruskoulun internetsivut 2004.) Aleksis Kiven peruskoulun ala-asteelle oppilaat tulevat lähinnä koulun lähiympäristöstä. Lähialueiden monet lapset siirtyvät ala-asteelta saman koulun yläasteelle. Aleksis Kiven yläasteelle nuoria hakeutuu myös kuvataidepainotteisen luokan ja kahdeksannella luokalla järjestettävän teatteriesityksen vuoksi. Yläasteella lähialueiden nuorten lisäksi oppilaat ovat kotoisin ympäri Helsinkiä. 3.3 Oma kuvauksemme Aleksis Kiven peruskoulusta Koulurakennus on iso viisikerroksinen valkoinen kivitalo, joka sijaitsee korkealla kalliolla. Piha-alue on täysin asfaltoitu. Etupihalla on koripallokenttä ja katos, jonka alla sijaitsee pingispöytä. Takapiha on enimmäkseen ala-asteen oppilaille suunnattu ja siellä on kiipeilytelineitä sekä katos. Yläasteen oppilaat oleskelevat välitunnilla katoksen alla, koulun seinän vierustalla olevilla penkeillä, koulun ulkorappusilla tai muun muassa Porvoonkadun, Fleminginkadun ja Kaarlenkujan varrella. Tupakoivat oppilaat kokoontuvat välituntisin koulualueen ulkopuolelle. Koulurakennus on sisältäpäin perinteisen vanhan koulun näköinen ja oloinen. Opettajainhuone ja ruokala sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa. Terveydenhoitajan huone on kolmannessa ja kuraattorin huone neljännessä kerroksessa. Toinen kerros on kokonaan ala-asteen ja starttiluokan käytössä. Koulun käytävät ovat leveitä ja luokkahuoneet myös korkeita. Käytävillä sijaitsee lasivitriineitä, joissa on esillä oppilaiden töitä ja seinillä on piirustuksia.

14 14 HANKKEEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 4 KOULUTERVEYDENHUOLTO 4.1 Kouluterveydenhuollon historiaa Koululaisten terveydenhoito askarrutti jo 1700-luvulla keskieurooppalaisia. Käsitys kouluterveydenhoidon tarpeesta vakiintui 1800-luvun lopulla Ranskassa. Kuitenkin varsinainen kouluterveydenhuolto alkoi Belgiassa. Ensimmäinen koululääkärin virka perustettiin Brysselissä. Lääkärin toimenkuvaan kuului koulutilojen tarkastus, tarttuvien tautien ehkäisy ja yleinen hygienia. Kouluterveydenhuolto kehittyi tämän mallin mukaisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomalainen kouluterveydenhuolto kehittyi vuonna 1896 luodun Wiesbadenin koululääkärijärjestelmän pohjalta. Suomessa havaittiin tarvetta kouluterveydenhuollolle, sillä kaikilla oppilailla ei ollut suotuisia olosuhteita kasvun ja kehityksen turvaamiselle. Ongelmat pahenivat koulussa entisestään. (Simoila 1994, 31-32; Terho, Ala-Laurila, Laakso, Krogius & Pietikäinen 2000, 16-21; Varjoranta & Pietilä 1999, ) Ensimmäiset kouluhoitajattaret palkattiin Suomessa lääkäreiden avuksi 1920-luvun alussa Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Samfundet Folkhälsanin toimesta. Kouluhoitajattarien työnkuvaan kuului terveystarkastusten tekeminen, kotikäynnit, kulkutautien ehkäisy ja lääkärin avustaminen. Lääkäreiden tekemät yksilölliset terveystarkastukset alkoivat 1930-luvulla luvulla koululaisten terveystarkastukset olivat puutteellisia sodan vuoksi. Tällöin aloitettiin calmette- ja kurkkumätärokotukset. Vuonna 1944 tuli voimaan laki kunnallisista terveyssisarista, jotka hoitivat myös kansakoulujen lapsia. Kouluterveydenhuolto siirtyi koululautakunnan alaisuudesta terveydenhoitolautakunnan alaisuuteen 1950-luvulla tuli voimaan kansanterveyslaki, jolloin kouluterveydenhuolto tuli osaksi kunnan kansanterveystyötä ja terveyskeskustoimintaa. Laki yhdenmukaisti ja systematisoi kouluterveydenhuollon maassamme. Kouluterveydenhuoltoa toteutettiin kaikkien kuntien peruskouluissa, lukioissa ja yleisissä ammattikouluissa. Kouluterveydenhuolto sisälsi koulun terveydellisten olojen valvontaa, oppilaskohtaista terveydenhuoltoa ja terveyskasvatusta. Tällöin painopiste siirtyi sairauksien

15 15 diagnostiikasta terveydenhuollon suuntaan. Näihin aikoihin kouluterveydenhuollon sisältöön alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota luvulla työ vakiintui ja laajeni. Entistä enemmän kiinnitettiin huomiota kokonaisvaltaiseen oppilaasta huolehtimiseen. (Simoila 1994, 31; Terho ym. 2000, 17-21; Varjoranta & Pietilä 1999, ) 1990-luvulla kouluterveydenhuolto muuttui entistä kokonaisvaltaisemmaksi työksi. Terveydellä ei siis enää ymmärretty vain sairauksien puuttumista, vaan terveyttä tarkasteltiin ihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja älyllisen kehityksen, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Lapsuus- ja nuoruusiän keskeinen merkitys tiedostettiin. Valistuksen rinnalle tuli elämänhallintaopetus. Ymmärrettiin, että kouluterveydenhuolto ei yksin pysty edistämään oppilaiden terveyttä parhaalla mahdollisella tavalla. Tueksi tarvitaan yhteisiä suunnitelmia koulun, sosiaalitoimen, perheen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Nykyisin tiedostetaan nuorison monenlaiset ongelmat ja kouluterveydenhuollon mahdollisuudet koko ikäluokkia käsittämänä kokonaisvaltaisena lasten ja nuorten terveydenhuoltona. Sitä kehitetään jatkuvasti lasten ja nuorten muuttuviin tarpeisiin. (Terho ym. 2000, 20-21; Varjoranta & Pietilä 1999, 15.) 4.2 Kouluterveydenhuollon tarkoitus ja tavoitteet Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa alkanutta lapsen terveydentilan seurantaa. Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on taata riittävät palvelut kaikille koululaisille. Tavoitteena on edistää koululaisten mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille sekä opettaa koululaisille terveyttä edistävät elämäntavat. Tavoitteena on myös edistää koko kouluyhteisön terveyttä ja turvallisuutta. (Terho ym. 2000, 32-34; Terho & Vakkilainen 1993, 1-3; Varjomaa & Pietilä 1999, ) Kouluterveydenhuollon voimana on, että se tavoittaa kaikki peruskoululaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset. Näin vähennetään mahdollisia eri väestöryhmien terveydellistä eriarvoisuutta. Koska terveydenhuoltopalvelut ovat olleet käytettävissä jo vuosikymmeniä ja käyttöaste on korkea, ei käynti terveydenhoitajalla ole leimaavaa. Kouluterveyspalveluilla on merkitystä myös kansanterveyden kohottajina, sillä se saavuttaa koko ikäluokan. Koska kouluterveydenhuolto tavoittaa kaikki koululaiset, väliinputoajia on

16 16 harvoin. Kouluterveydenhuollossa korostuu erilaisten sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen. Mitä aikaisemmin ongelmiin puututaan, sitä parempia tuloksia saadaan, ja hoito tulee yhteiskunnalle halvemmaksi luvulla kouluterveydenhuoltoon kohdistuneet säästöt aiheuttavat tulevaisuudessa suuria menoeriä, ja niillä on kauaskantoisia seurauksia lasten ja nuorten terveyteen. Ennaltaehkäisevän toiminnan tulokset näkyvät vasta vuosien kuluttua. Tämän päivän kehittämisen painopistealueena kouluterveydenhuollossa on lasten ja nuorten terveydenhuollon ja mielenterveystyön kehittäminen. (Terho ym. 2000, 32-34; Terho & Vakkilainen 1993, 1-3; Varjomaa & Pietilä 1999, )

17 17 5 TERVEYDEN EDISTÄMINEN Terveyden edistämiseen vaikuttavat yhteiskunnissa tapahtuvat kansalliset ja kansainväliset muutokset sekä kehityssuunnat, jotka muuttavat toiminnan sisältöä ja tavoitteita. (Hirvonen, Koponen & Hakulinen 2002, 35.) Terhon ym. (2000, 398) mukaan terveyttä ja hyvinvointia voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Sitä voidaan arvioida muun muassa subjektiivisten ja objektiivisten kokemusten kautta. Väestön hyvinvointiin vaikuttavat elinolosuhteet, kuten asuminen, työ, toimeentulo, perheolot ja sosiaaliset suhteet. Hyvinvointiin vaikuttavat myös elämäntavat, sairaudet, mielihyvän kokemukset ja koulutus. Edellä mainittuja asioita parantamalla edistetään väestön terveyttä. Terho ym. (2000, 398) kirjoittavat, että lasten ja nuorten terveys on perusta kansanterveydelle. Tämän vuoksi heidän terveytensä edistäminen on erityisen tärkeää kansanterveystyötä ja se on myös kouluterveydenhuollon päätavoite. Koulussa terveyden edistämisen tulisi olla tavoitteellista, suunniteltua ja tietoon perustuvaa. Sen tulee olla jatkuvaa ja kohentaa oppilaiden elämänhallinnan ja jokapäiväisessä elämässä selviämisen taitoja. Terveyden edistämisen periaatteet ja toiminta-ajatus voidaan liittää osaksi koulun yhteisiä kasvatustavoitteita. Niitä voidaan opettaa monista teoreettisista lähtökohdista käsin. Näitä ovat kapeasta viitekehyksestä toteutettavat perinteiset ja modernit kasvatusmallit, laajasta viitekehyksestä etenevät suunnittelijat ja empowerment-mallit. Tänä päivänä korostetaan voimavaralähtöisiä eli empowerment-malleja. Nämä mallit ovat osallistujalähtöisiä. Malleissa kouluympäristö ja sosiaaliset olot ovat tärkeitä terveyskasvatuksen kannalta. (Varjoranta & Pietilä 1999, 7-8.) Terveyden edistämisen tavoitteena on hyvinvoinnin parantaminen lisäämällä yhteisöjen osallistumista päätöksentekoon ja tukemalla yhteisön ja sen jäsenien valmiuksia oman terveytensä ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Terveyden edistämisessä korostuu toiminnallisuus ja osallistuminen sekä moniammatillinen ja yhteistoiminnallinen toiminta. (Tossavainen, Tupala, Turunen & Larjomaa 2002, 13.) Tossavaisen ym. (2002, 14-15) mukaan yksilökeskeisen terveyden edistämisen tueksi on tullut yhteisöllinen terveyden edistäminen. Siinä huomioidaan yksilön lisäksi ympä-

18 18 ristön ja koko yhteisön terveyden tukeminen, mutta myös terveyspalvelujen kehittäminen ja yhteiskuntapoliittinen osallistuminen. Yhteisöllinen terveyden edistäminen on dynaamista toimintaa, joka kouluterveydenhuollossa sisältää yhteisön omista lähtökohdista nousevien terveydellisten tarpeiden arvioinnin, suunnittelun, tavoitteiden asettamisen, menetelmien valinnan ja tulosten arvioinnin. Kouluterveydenhuollossa yhteisöllisyys näkyy erityisesti yrityksenä lisätä kodin ja koulun välistä yhteistyötä, mutta myös koulun sisällä oppilaiden, opettajien ja oppilashuollon henkilöstön välillä. Pyrkimyksenä on myös lisätä eri yhteistyötahojen, kuten sosiaali- ja koulutoimen sekä terveydenhuollon joustavaa yhteistyötä. Koulun ja kouluterveydenhuollon yhteisenä tehtävänä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Oppilaskohtaisessa terveyden edistämisessä terveydenhoitajan tehtävänä on oppilaan kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen, johon liittyy myös nuoren elinympäristön hyvinvoinnin huomioon ottaminen. Yhteisötasolla kouluterveydenhoitajan tehtävänä on muun muassa toimia yhteisöllisenä vaikuttajana osallistumalla kokouksiin, opetussuunnitelmatyöskentelyyn, ympäristön terveydenhoitoon ja koulun tapahtumiin. Osallistumalla edellä mainittuihin toimintoihin terveydenhoitajalla on mahdollisuus olla asiantuntijana oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia koskevissa kysymyksissä. Terveyden asiantuntijuuden avulla, terveydenhoitaja voi vaikuttaa niin kouluyhteisön kuin kunnan tasolla tehtävään päätöksentekoon. Terveyden edistämiseen kuuluu kouluterveydenhuollon kehittäminen, jossa kouluterveydenhoitajan rooli on toimia tutkijana, mikä tarkoittaa tutkivan ja reflektiivisen työotteen omaksumista. (Tossavainen ym. 2002, ) 5.1 Terveyskasvatus Terho ym. (2000, ) kirjoittavat, että terveyskasvatus on keskeinen osa lasten ja nuorten terveyden edistämistä. Se on ehkäisevän toiminnan perusta ja tärkeä osa kouluterveydenhuollon toimintaa, jonka vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Koska nuorten tavat ja tottumukset eivät ole vielä vakiintuneita ja heidän odotettavissa oleva elinikänsä on pitkä, on erityisen tärkeää kohdentaa ehkäisevä toiminta heihin. Myös Antikaisen (1993, 2) mukaan nuoret ovat erityisryhmä terveyskasvatuksen opetuksessa, sillä heidän tottumuksensa ja tapansa eivät ole vielä vakiintuneet. Kouluterveydenhuol-

19 19 lon tehtävänä on yrittää kasvattaa koululaiset siten, että he osaisivat välttää tiedossa olevat terveydelliset karikot (Terho ym. 2000, 399). Terveyskasvatuksella tarkoitetaan kaikkia toimintoja, joilla pyritään parantamaan ihmisten vaikutusmahdollisuuksia yksilön omaan ja ympäristön terveyteen Lisäksi terveyskasvatuksella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään sairauksia sekä tätä kautta edistämään terveyttä ja hyvinvointia. Terveyskasvatuksen perimmäisenä tarkoituksena on taata nuorille mahdollisimman terve ja riskitön kasvu ja kehitys sekä luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. (Storvik-Sydänmaa 2002, ) Terhon ym. (2000, 401) mukaan terveyskasvatuksen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan koululaisten tietoihin, asenteisiin, uskomuksiin, mielikuviin ja käyttäytymiseen terveyttä edistävällä tavalla. Ellei tietoa ole, nuoret voivat perustaa käsityksensä puutteellisiin mielikuviin. Tarkoituksena on, että nuoret ymmärtävät terveyden merkityksen ja sisäistäisivät terveyttä edistävät elämäntavat. Tarkoituksena on myös, että he tietäisivät oman vastuunsa sekä itsensä että ympäristönsä terveydestä ja hyvinvoinnista. Nuorten motivaatiota ja myönteisiä asenteita terveellisiä elämäntapoja kohtaan sekä tietoja ja taitoja niiden toteuttamiseen pyritään kehittämään neuvonnalla. Koululaisille on tarkoituksena opettaa syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä, jotta he oppisivat elämäntapojensa terveysvaikutukset sekä voisivat tehdä päämäärätietoisia ratkaisuja ja valintoja. Terveyskasvatuksessa on tärkeää, että käsiteltävät kokonaisuudet liittyvät oppilaiden omaan kokemusmaailmaan ja heille ajankohtaisiin ja merkityksellisiin asioihin (Terho ym. 2000, 26). Aihepiirien tulee olla sellaisia, joihin voidaan vaikuttaa ja joista löytyy tietoa. Terveyskasvatuksen tulee olla koulussa suunnitelmallista ja tavoitteellista. Lasten ja nuorten terveyskasvatuksessa on tunnettava tekijät, jotka vaikuttavat heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa sekä tiedettävä, mihin voidaan vaikuttaa ja miten. Koululaisten terveyteen vaikuttavat muun muassa perhe, nuoruusiän kehitys, elämäntavat, kuten ravitsemus liikunta-, virkistymis- ja lepotuokiot. Nuoruudessa ratkaistaan suhtautuminen myös tupakointiin, päihteisiin ja seksuaalisuuteen. (Terho ym. 2000, ) Terveyskasvatuksen tulisi olla tietoon perustuvaa, pitkäjännitteistä, jatkuvaa ja päämäärähakuista työtä. Koululta ja kouluterveydenhuollolta tämä edellyttää jatkuvaa panostamista ammattiosaamiseen. Terveyskasvatusta kouluterveydenhuollossa ei voida eristää

20 20 muusta koulun toiminnasta. Kaikista kunnista tulisi löytyä koulujen terveyskasvatuksen runkosuunnitelma, joka pitää sisällään eri luokka-asteilla kaikille oppilaille opetettavat keskeiset asiat. Joka syksy koulun ja kouluterveydenhuollon tulisi yhdessä tehdä koulukohtaiset suunnitelmat. Suunnitelmasta tulisi selvitä, kuka asiat opettaa ja millä tavoin tuloksia seurataan. Kouluterveydenhoitajan ja opettajan yhteistyö koetaan tärkeäksi. Heidän välisen vuorovaikutuksen onnistumista pidetään yhteistyön sujumisen kannalta olennaisena. Kouluterveydenhuollon on varmistuttava siitä, että terveyskasvatussuunnitelmat ovat vuosittain mukana koulun opetussuunnitelmassa ja käsittävät eri ikäryhmille tärkeät sisältöalueet. Terveyskasvatuksessa on huomioitava koululaisen ikä, kehitystaso sekä ajattelun ja käsittelykyvyn taso. Koulun terveyskasvatuksella on kolme laajaa tehtävää: sivistävä, virittävä ja mielenterveyttä tukeva tehtävä. (Antikainen 1993, 21; Nikkari 2000, 2, Terho ym. 2000, 26, ) Terveyskasvatuksen tulee olla iloista ja mukavaa. Perinteisessä opetuksessa on välitetty oppilaille tietoa ja oletettu, että nuoret muuttavat käyttäytymistään tämän kautta. Nykyisin korostetaan yksilön omaa osallistumista vaihtoehtoisten arvojen selvittelyyn. Tiedon jakamisesta on siirrytty vuorovaikutukselliseen suuntaan. Terveyskasvatuksella pyritään parantamaan nuoren päätöksentekoa ja minä kehitystä, vahvistamaan itsetuntoa, surun ja kilpailun sietokykyä, opettamaan ihmissuhdetaitoja, tilanteiden hallintaa ja sosiaalisten paineiden käsittelyä. Nuorten terveyskasvatus ei saa olla moralisoivaa eikä liioiteltua. Terveysneuvonnan tulee olla neuvottelevaa vuorovaikutusta kasvattajan ja kasvatettavien välillä, ei autoritääristä opetusta, jota nuori vastustaa. (Antikainen 1993, 15; Terho ym. 2000, 403.) Terveyskasvatus yläasteella ja Aleksis Kiven peruskoulun kahdeksasluokkalaisilla Terveyskasvatuksen sisältöalueet luokilla ovat seuraavat: ihmisen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys, elämäntavat, elämänhallinta, ihmissuhde- ja seksuaalikasvatus, sairauksien ehkäisy, ensiapu, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, ihminen, ympäristö ja terveys sekä väkivalta ja sen ehkäisy. (Terho ym. 200, ) Kahdeksannella luokalla järjestetään Tapa- ja terveyskasvatus -kurssi. Kurssilla käydään läpi hyviä tapoja, alkoholin käyttöä ja juomakulttuuria, mielenterveyteen liittyviä

OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ ALPPIKADUN YKSIKKÖ

OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ ALPPIKADUN YKSIKKÖ OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ ALPPIKADUN YKSIKKÖ Wahlroos, Anne Terveystarkastuksesta terveyskeskusteluun, raportti kokeilusta Puistolan alaasteen viidesluokkalaisille suunnatusta

Lisätiedot

WWW.TERKKARI.FI. Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä

WWW.TERKKARI.FI. Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä WWW.TERKKARI.FI Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä Pia Kiiski Mirja Tanttula Opinnäytetyö, Syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden Ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveys Suomessa

Nuorten seksuaaliterveys Suomessa Nuorten seksuaaliterveys Suomessa Kirjallisuuskatsaus suomalaisista julkaisuista Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö Kevät 2008 Heidi Ihalainen Miia Jääskeläinen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Katsaus Myllypuron alueen seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin

Katsaus Myllypuron alueen seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin Noora Pulkkanen Katriina Pärssinen Katsaus Myllypuron alueen seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin vuosina 2014-2015 Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja Hoitotyö Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF)

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09)228 050 www.vaestoliitto.fi ISBN

Lisätiedot

PASSI-PROJEKTI - KARTOITUS AIKUISOPISTOSSA OPISKELEVIEN MAAHANMUUTTAJIEN SEKSUAALITERVEYSTIEDOISTA

PASSI-PROJEKTI - KARTOITUS AIKUISOPISTOSSA OPISKELEVIEN MAAHANMUUTTAJIEN SEKSUAALITERVEYSTIEDOISTA PASSI-PROJEKTI - KARTOITUS AIKUISOPISTOSSA OPISKELEVIEN MAAHANMUUTTAJIEN SEKSUAALITERVEYSTIEDOISTA Helena Jansson Sara Pekkarinen Opinnäytetyö 2, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsingin

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON

YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON Taru Suurmaa - Susan Väisänen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS)

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPAAN KÄYTTÖ 4 1.1 SEKSUAALISUUS 4 1.2 SEKSUAALIOIKEUDET 4 1.3 SEKSUAALITERVEYS 5

Lisätiedot

RAITISTA RAKKAUTTA Terveyskasvatusta koululaisille tietoverkossa

RAITISTA RAKKAUTTA Terveyskasvatusta koululaisille tietoverkossa RAITISTA RAKKAUTTA Terveyskasvatusta koululaisille tietoverkossa Kirsi Heikkinen Satu Nisonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA Anja Heinonen & Sari Heiskanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ Elina Vuorinen Sivuainelaudatur (20op) Syksy 2008 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Kotitalousopettajan

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA OPETUSTUNTIEN PITO ALPPILAN LUKIOSSA Laura Mennander Terveydenhoitajan kehittämistyö, OT2, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Manninen Sinikka Nyman Kirsi Opinnäytetyö, Syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Nuorten tupakoimattomuuden edistäminen

Nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Pummila Tiina & Seppänen Sari Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö HUOMATUSSIVU Liite 5. Tupakkatietoa esite puuttuu PDF-julkaisusta

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä EVÄITÄ ELMERILLE Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä Tuula Kaittovuori Katja Kuoppala Päättötyö Kevät 2000 Diakoniaammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Riku Rautamäki & Cecilia Storgård NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Sosiaali- ja terveysala 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riku Rautamäki ja

Lisätiedot

OMAT SIIVET tapahtuman kehittämisprojekti

OMAT SIIVET tapahtuman kehittämisprojekti Tiitus Lahti OMAT SIIVET tapahtuman kehittämisprojekti Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.4.2008 Tekijä(t) Tiitus Lahti Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA SEKSUAALIKASVATUKSEN STANDARDIT EUROOPASSA

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Päihdekyselyjen analysointi ja päihdetyön kehittäminen Keminmaassa Jenna Tuunanen ja Heli Karjalainen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 210op

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot