3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17"

Transkriptio

1

2

3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. KEHITTÄMISEN KONTEKSTI, TEKIJÄT JA KÄSITYKSET YMPÄRISTÖSTÄ Itsenäiset palvelukeskukset haluavat yhteistyötä Kehittämistyötä toteuttaneet yksiköt Kuopion kaupunki palvelukeskusten ohjaus- ja muutosrakenteena: toimintatapojen muutostyön konteksti 5 3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi KONKREETTINEN TOTEUTUS KEHITTÄMISPROSESSI Millaisiksi palvelukeskukset koettiin? Kehittämisorganisaatio toteuttaa diskursiivisen prosessin Työkonferenssit polkuna rajojen ylityksiin Peilaus kokemuksiin Kehittämisen lukujärjestys Anturat uusille yhteistoimintarakenteille Kehittävä väliarviointi ja uudelleen suuntaaminen Puijonlaakso perustaa tiimiverkon Kehittämisprosessi rajojen ylityksenä Pysyvät kehittämisrakenteet pohjustetaan Pysyvät kehittämisrakenteet vahvistetaan Hoosiannaa dialogille! Pysyvät kehittämisrakenteet pitävät yllä organisaation julkisia keskusteluareenoja VAIKUTUKSIEN ARVIOINTI Loppuarviointi Vaikutukset työelämän laatuun Onnistuneisuuden arviointi Päätelmiä Kaksi vuotta myöhemmin Kehittämisrakenteet palvelukeskusten toiminnassa Kehittämisrakenteet johtamisen ja suunnittelun apuvälineenä Koordinaatioryhmän rooli Työkonferenssit vuonna LÄHTEET 65

4 ESIPUHE Tämä kirja on kehityskertomus kahdessa mielessä. Ensin siinä kuvautuu kahden tutkijan omien näkökulmien ja metodisten ratkaisujen muuntuminen noin viiden vuoden jaksolla kohti sellaista asetelmaa, jossa ison viitekehikon muodostaa kehittämisjärjestelmän olemuksen tarkastelu kehikossa, jonka muut osatekijät ovat neuvottelujärjestelmä ja tuotantojärjestelmä. Tutkijanäkemyksen muotoutumisen käyttövoimana puolestaan on kertomus siitä, millaista toiminnan ja kehittämisen kulttuuria on rakentunut Kuopion vanhustyöhön. Siinä näkyy vanhusten hoito- ja hoivatyön olosuhteiden ankaruutta, mutta henkilöstön motivoituminen ja luova uteliaisuus ottavat pääroolin. Matkan varrella johdon ja henkilöstön sekä kumppaneiden yhteiseen kertomukseen tulee uusia elementtejä. Joskus asioiden eteneminen pysähtyy kokonaan. Silloin mahdoton tilanne vain todetaan ja asian annetaan olla tai se voidaan sivuuttaa kuin huomaamatta. Olennaista on kuitenkin koko ajan säilyvä usko kehittymisen mahdollisuuteen. Asioihin tartutaan vankasti. Hahmottelimme kirjan punaisen langan muotoutumista muistinvaraisella lainauksella Pentti Saarikoskelta. Hänen yksi runonsa kuuluu osapuilleen näin: Kuljen joka päivä ohi rakennustyömaan kukaan ei tee mitään ja rakennus valmistuu Runo kuvastaa arkipäivän puhetilannetta: ohikulkija ihmettelee rakennustyömaan tekemättömyyden ilmettä eikä siinä huumassa rekisteröi ollenkaan sinänsä hyvää lopputulosta. Vanhustyönkin ohi kuljetaan päivittäin. Ohi kuljettaessa ei kuitenkaan ihmetellä työmaan hiljaisuutta, vaan kiirettä ja huonoja olosuhteita. Vuoden 2000 syksyllä käytiin suurta vanhuskeskustelua, jossa vaadittiin vanhuksille kunnollisia elämisen olosuhteita. Ainakin osa hoitohenkilökunnasta koki hyvää tarkoittaneen keskustelun jotkut sävyt syyllistäviksi. Nyt, vuoden 2006 keväällä, on menossa uusi keskusteluryöppy, jonka piirteet muistuttavat kuuden vuoden takaista. Mutta onko tuolla välillä jotakin tapahtunut? Vai onko niin, että vanhustyössä tuo Saarikosken runo kirjoitettaisiinkin toisesta näkökulmasta? Henkilökunnan näkökulmasta. Siis näin Katselen joka päivä vanhainkodin ohi kulkevia ihmisiä kaikki puhuvat mutta mikään ei valmistu

5 Yhteistoimintaan ja dialogiin nojautuneen kehittämistyön kuvaus pyrkii tuomaan esille sellaisia mahdollisuuksia, joilla voidaan vahvistaa jo olemassa olevaa hyvää hoidon ja hoivan inhimillistä voimavaraa ottamalla lähtökohdaksi hyvin toimivat ja sujuvasti hoidetut palveluprosessit. Siinä tarvitaan laajaa yhteistoimintaa hyvin erilaisten ammattiryhmien välillä, vuorovaikutteisia keskustelun ja oppimisen foorumeita ja hyvää dialogia. Niiden avulla pitäisi luoda hyvin toimivia ja pysyviä kehittämisrakenteita. Kertomus osoittaa, että toimintamuodot ovat kehittymässä, mutta ne ovat silti aina myös keskeneräisiä. Näin kertomus vahvistaa myös toisen runojen kirjoittajan, Göran Sonnevin, terävän havainnon: organisaatio ja kieli ovat samanlaisia, kumpikin on keskeneräinen. Jarmo Lehtonen ja Risto Nakari

6

7 1 1. JOHDANTO Kunnat ovat olleet aktiivisesti mukana työelämän kehittämisohjelmissa (Tyke/Tykes). Tehdyissä arvioissa näkyy onnistumisia, mutta on havaittu myös erityisesti oppimisen ja kehittämisorganisaatioiden näkökulmasta kunnille ominaisia ongelmakohtia: kehittämishankkeilla on harvoin kytkentöjä kunnan pitkäkestoisempaan toimintapolitiikkaan tulosyksiköittäminen ja professionaalis-hierarkkiset rakenteet ehkäisevät asiakaslähtöisten työprosessien kehittämisen käynnissä on samanaikaisesti lukuisia projekteja, joiden välinen koordinointi, toisilta oppiminen ja verkostomaiset areenat puuttuvat johdon aktiivisen tuen ja pysyvien rakenteiden puuttuessa kehittämishankkeiden jatkuminen jää usein yksittäisten ihmisten aktiivisuuden varaan edellä mainituista syistä organisatorinen oppiminen jää usein yksittäisen työyhteisön tai ongelmanratkaisun tasolle. (Arnkil ym. 2000; Kalliola & Nakari 2004c). organisaation hyvien toimintatapojen levittäminen edellyttäisi tietoista verkostomaisten kehittämisareenoiden rakentamista. Tässä raportissa kehittämisen kohteena on vanhustyö. Yllä mainitut ongelmat ovat tuttuja myös hoito- ja hoivapalveluissa. Niiden lisäksi vanhustyössä on aivan konkreettisena ongelmana managementkirjallisuudesta tuttu termi: henkilöstövoimavarat. Vähäinen henkilöstömäärä suhteessa yhä vaikeampihoitoisiin asiakkaisiin on viimeisen kymmenen vuoden aikana olennaisesti heikentänyt henkilöstön työelämän laatua (Nakari 2004c, 48-54). Kysymys ei ole pelkästään siitä, onko nykyisten henkilöstöresurssien vallitessa mahdollista erilaisissa kehittämishankkeissa tasapainoilla henkilöstönäkökulman (työelämän laatu), asiakkaiden ja kuntalaisten näkökulman (palvelujen laatu ja resursointi) sekä taloudellisen tehokkuuden välillä (ks. esim. Doherty ym. 2002). Kysymys on usein paljon raadollisemmasta: onko henkilöstöllä voimavaroja ja tulevaisuuden perspektiiviä aikaa vievään kehittämistyöhön. Ongelmia ei voi laittaa kuntien uudistushaluttomuuden syyksi, ainakaan jos halukkuutta mitataan projektien määrällä. Pikemminkin syitä on etsittävä niistä rakenteellisista konteksteista, joissa kunnallista kehittämistoimintaa harjoitetaan. Kansalaisten, asiakkaiden, henkilöstön ja laadullisesti kestävän tuottavuuskasvun tarpeisiin vastaamisen näkökulmasta kunnista puuttuvat sellaiset toimintapolitiikkaan kytkeytyvät areenat, joiden avulla vertikaalisten ja horisontaalisten rajojen ylitykset mahdollistuisivat. Voidaan siis kysyä Pålshaugenin (2000, 251) tavoin: miten suunnitella ja vakinaistaa jatkuvan oppimisen mahdollistava kehittämisorganisaatio? Tässä

8 2 raportissa keskeisenä teemana onkin tällaisten oppivien areenoiden luominen ja niiden toiminnan vakinaistaminen. Vaikka kehittämishankkeessa pyrittiin vanhustyön toimintatapojen muutokseen, keskeisin tavoite oli kuitenkin sellaisen kehittämisorganisaation vahvistaminen, joka mahdollistaisi pitkäjänteisen kehittämistyön. Pålshaugenille kehittämisorganisaatio on areena, jonka avulla ja kautta työpaikkojen toimintatapoja muutetaan. Gustavsen ym. (1996) luettelevat suuren joukon pohjoismaisessa ympäristössä tyypillisiä kehittämisorganisaatioita. Niitä ovat projektiryhmät, koulutusohjelmat, työpaikkakokoukset, opintokäynnit jne. Sellaisista organisaatioista ei kunnissa ole puutetta. Hankkeiden läpi viemiseksi niitä tarvitaan, mutta suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut se, miten jatkuva oppiminen mahdollistetaan lyhytsykkeisen projektitoiminnan sijasta. Raportissa olemme lähteneet konstruktivistisesta ja kontekstuaalisesta oppimisen näkökulmasta. Tämä merkitsee sitä, että yksilön, ryhmän, organisaation ja verkoston oppimisessa merkittävä rooli on vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä. Organisatorisen oppimisen areenoilla yhteistyön sisällöt ja muodot määrittyvät pitkälti niistä valta- ja hierarkiasuhteista, jotka kunnissa vallitsevat. Valta- ja hierarkiasuhteita voidaan kutsua myös oppimisen rakenteellisiksi ehdoiksi, jotka joko mahdollistavat tai ehkäisevät oppimisprosessia. Tuomelaa (2000) mukaillen oppimisen rakenteelliset ehdot suuntaavat yhteistyön sisältöä joko kollektiivisiin tai yksityisestä intressistä lähteviin tavoitteisiin. Samalla ne myös määrittävät toimijuuden ja identiteetin muutoksen mahdollisuutta. Chisholm (1998, 34 36) lähestyy Tuomelan yhteistyökäsitystä hahmotellessaan oppivien organisaatioiden kehittämisen ehtoja toimintatutkimuksellisesta perspektiivistä. Jatkuva oppiminen edellyttää verkostoa, jossa vallitsevat 1) yhteiset arvot oppimisen ylläpitämiseksi, 2) normit jatkuvan oppimisen tukemiseksi ja 3) kehittämistä, jossa oppiminen kytketään kaikkien kehittämisinterventioiden osaksi. Raportissa pyrimmekin analysoimaan oppimisen ja kehittämisen rakenteellisia ehtoja tuotantojärjestelmän, neuvottelujärjestelmän ja kehittämisjärjestelmän välisten vuorovaikutusten kautta (Colbjørnsen & Falkum 1998). Väitämme, että näiden osajärjestelmien väliset suhteet määrittävät pitkälti kehittämishankkeiden onnistumista. Kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksellisesti. Keskeisenä metodina oli työkonferenssimenetelmä (ks. menetelmästä esim. Lehtonen 2004 a).

9 3 2. KEHITTÄMISEN KONTEKSTI, TEKIJÄT JA KÄSITYKSET YMPÄRISTÖSTÄ 2.1. Itsenäiset palvelukeskukset haluavat yhteistyötä On loppukesän päivä vuonna Olemme ajaneet muutamien Leväsen palvelukeskuksen työntekijöiden kanssa 38 kilometriä kaupungista aloittaaksemme uutta projektia. Istumme Riistaveden palvelukeskuksen ruokasalissa hämmentyneinä katsellen toisiamme. Salin päädyssä istuu kaksi vierasta miestä, tutkijat Helsingistä ja Tampereelta. Aurinko paistaa lämpimästi ja posket punoittavat. Mitä tämä oikein on ja miten minä liityn tähän? Näin mietiskeli kotisairaanhoitaja Helena Nousiainen Kuopion kotihoidosta (Loppuraportti ). Kirjoittajan työpaikka oli Kuopion kaupungin kotihoidon ja vanhustyön palvelukeskuksessa Leväsellä. Levänen on yksi kolmesta kaupungin palvelukeskuksesta. Toinen on lainauksessa mainittu Riistavesi, jonka johtaja oli kuvaamamme hankkeen aloitteentekijä. Nuo kaksi palvelukeskusta aloittivat hankkeen. Kolmas, Puijonlaakso, tuli mukaan vuotta myöhemmin, vuonna Mutta mikä on palvelukeskus? Kuopiolaiset olivat mukana Tykeohjelman moduulipilotissa yhdessä Tampereen ja Janakkalan kotihoidon hankkeiden kanssa (Rouhiainen 2005). Sen yhdessä seminaarissa havaittiin, että Tampereella palvelukeskus tarkoittaa palvelujen toteuttamiseen käytettävää tilakokonaisuutta, kun taas Kuopiossa termi tarkoittaa alueellista palvelujen tuottamisen kokonaisuutta. Kaupungin kotihoidon ja vanhustyön palvelukeskukset tuottavat laitos- ja kotihoidon palveluja omilla alueillaan. Laitokset (tai yleisessä kielenkäytössä osastot ) entiset vanhainkodit ovat myös toimintojen ohjauspaikkoja. Näiden lisäksi palveluja tuottavat keskusta-alueen kotihoito ja palvelutalot. Palvelukeskukset toimivat hyvin erilaisilla alueilla. Puijonlaakso sijaitsee kaupunkimaisella keskustan lähialueella vanhusten palvelutalojen, kauppakeskuksen ja asuinkerrostalojen ympäröimänä. Päärakennus on iso kolmikerroksinen laitoskompleksi. Alakerran tiloissa toimii mm. Yhessä immeisiks hankkeen 1 perustama asukaspiste. Levänen edustaa tyypil- 1 Kaupungin ja erilaisten kansalaisyhteisöjen yhteistyötä edistänyttä hanketta toteutti Puijonlaakso-seura Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Projektin vetäjä osallistui vanhustyön kehittämishankkeeseen mm. koordinaatioryhmän kautta.

10 4 listä sotien jälkeistä vanhainkotiaikaa: koti rakennettiin sivuun kaupungin keskustasta. Leväsen historia sellaisenaan ulottuu viime vuosituhannen vaivaishoitoaikoihin asti. Vuonna 2000 Leväsen osastot toimivat kahdessa rakennuksessa. Toisen rakennuksen vanhin osa on rakennettu jo 1930-luvulla, lisäosat eri aikoina sen jälkeen. Dementiaosasto toimi erillisessä piharakennuksessa. Sen tilalle on rakennettu vuoden 2005 alussa käyttöön otettu moderni palvelukeskus. Kolmas paikka, Riistavesi, poikkeaa muista, jo kooltaan isommista paikoista selvästi. Se on aiemmin itsenäisenä kuntana toimimineen Riistaveden oma paikka; etäällä keskustasta, noin 3000 tuhannen asukkaan maaseutumaisen alueen taajaman liepeillä. Laitosrakennus muistuttaa ulkonaisesti isoa rinteeseen kahteen kerrokseen rakennettua rivitaloa. Sisätilat ovat muita paikkoja kodinomaisempia. Rakennuksilla itsellään on erittäin suuri merkitys niissä asuvien ihmisten elämisen laadun kannalta, mutta tilaratkaisut vaikuttavat paljon myös työn organisoimiseen. Riistavedellä tilojen kodinomaisuutta voitiin korostaa organisoimalla hoitohenkilöstön työ pieniin soluihin, kun taas Leväsellä rakennukset ja niiden kerrokset loivat pakollisen osastojaon. Eri kerroksissa oli erilaisia asukkaita. Osastojen väliset yhteydet eivät olleet kovin kiinteitä, vaikka kaksi osastonhoitajaa vastasi aina kahdesta osastosta kerrallaan. Esimerkiksi yöhoidon aikana hoitajat toimivat osastorajojen yli jopa kahdessa eri rakennuksessa. Puijonlaaksossakin osastojako perustui rakennuksen kerrosjakoon, mutta talon kerrosten pohjarakenne tuki kehiteltyä tiimimallia. Riistavedellä vuonna 1998 tehdyt korjaustyöt vaikuttivat suoraan kehittämishankkeen liikkeellelähtöön. Hankkeen koordinaattorina toiminut palvelukeskuksen johtaja Ritva Köpönen oli nimittäin saanut rohkaisevia kokemuksia kotihoidon ja osaston välisestä yhteistyöstä remontista johtuneen evakkomatkan aikana (Muistio ). Ongelmat näyttivät kiteytyvän erillään toimimiseen. Eriytymistä näkyi eri ammattiryhmien välillä, laitos- ja kotihoidon välillä, osastojen välillä ja eri palveluyksiköiden kesken. Vuoteen 2000 asti hallinto- ja johtojärjestelmä vahvisti rajojen olemassaoloa: vuodeosasto oli laitoshoitoa, kehitysvammaisten päivätoiminta psykososiaalista työtä ja kotihoito kotihoidon vastuualuetta. Vuosituhannen vaihteessa toteutettu organisaation muutos toi kotihoidon ja vanhustyön koko kaupungissa saman johtajan alaisuuteen ja samalla myös kuhunkin palvelukeskukseen nimettiin kokonaistoiminnoista alueellisesti vastaava palvelukeskuksen johtaja.

11 Kehittämistyötä toteuttaneet yksiköt Riistaveden ja Leväsen palvelukeskukset aloittivat hankkeen vuonna 2000, Puijonlaakso vuotta myöhemmin. Palvelukeskukset huolehtivat omilla alueillaan kaupungin itse tuottamista vanhustyön 1 palveluista. Lääkäri- ja sairaanhoito- sekä psykososiaaliset palvelut tuotetaan kaupungin terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä yliopistosairaalassa. Ruokapalveluista vastaa Kuopion Ateria. Kaupungin oma organisaatio tarjoaa kotiin kotihoidon palvelut. Yksityinen ja ns. kolmas sektori täydentää koteihin tuotettavia palveluja (mm. siivous, kuljetukset, kuntoutus ja asiointiapu, hoiva- ja asumispalvelut). Vapaaehtoistyöllä ja omaishoitajilla on myös iso merkitys koko vanhustyön kannalta. Vanhuspalveluissa työskenteli vakituisesti vuonna 2000 hiukan vajaa 350 henkeä. Lisäksi palvelukeskuksilla oli käytössä osa-aikaisesti lääkäri- ja terveydenhoitajapalveluja. Palvelukeskuksissa työskenteli myös 21 ruokapalveluja tuottavaa, Kuopion Aterian palveluksessa olevaa henkilöä. Ruokapalvelu tuli aktiivisesti mukaan hankkeeseen Puijonlaakson kautta. Kuopion Aterian edustaja kuului hankkeen koordinaatioryhmään. Vanhustyön palveluksia tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa ja palvelujen tarpeet muuttuvat. Vuonna 2000 Kuopion asukkaista hiukan vajaa henkeä eli n. 15 % oli yli 65-vuotiaita. Määrä on yhtä suuri kuin esimerkiksi Keuruun asukasluku. Tuosta määrästä 42 % oli täyttänyt 75 vuotta. Vuoteen 2005 mennessä ennakoitiin yli 65-vuotiaiden määrän kasvavan noin tuhannella ja yli 75-vuotiaiden osuuden nousevan jo 45 %:iin. (muistio Kirsi Laitinen ). Väestörakenteen muutoksen vuoksi kaupungin strategiatyössä oli varauduttava isoihin palvelurakenteiden muutoksiin. Perusteellinen valmistelu tuotti laajan ohjelman vuonna 2003: KUOPION IKÄIMMEISTEN STRATEGIA VUOSILLE Kuopion kaupunki palvelukeskusten ohjaus- ja muutosrakenteena: toimintatapojen muutostyön konteksti Yhteistoiminnallinen kehitystyö kohtaa aina paikalliset olosuhteet. Ne määrittävät, millaisia uudistuksia pidetään suotavina ja millaisen ohjausjärjestelmän kautta uudistukset on toteutettava. Tätä kehitystyön kontekstia voidaan hahmottaa esimerkiksi Colbjørnsenin ja Falkumin tapaan (1998, 43-45; myös Alasoini 2000, 20-21) työorganisaatioiden vuorovaikutusjärjestelmien kautta. Analyyttisesti voimme erotella työorganisaatioissa kolme erilaisella logiikalla toimivaa järjestelmää, joiden välillä on 1 Termi vanhustyö tarkoittaa tässä laitos- ja kotihoidon muodostamaa palvelukokonaisuutta.

12 6 vuorovaikutussuhde (kuva 1). Tuotantojärjestelmässä johdon ja henkilöstön suhde on hierarkkinen, vaikka hierarkkisuuden aste vaihtelee esimerkiksi sen mukaan, miten työ on organisoitu ja millainen johtamistapa on vallitseva. Toiseksi voidaan erottaa neuvottelujärjestelmä, jossa johto ja henkilöstö ovat ainakin periaatteessa tasavertaisia osapuolia. Tasavertaisuuden toteutuminen riippuu tietysti siitä, millainen neuvotteluvoima osapuolilla on. Näiden lisäksi voidaan erotella vielä kehittämisjärjestelmä, jonka kautta työorganisaatiot kehittävät toimintaansa. Kehittämisjärjestelmässä johdon ja henkilöstön suhteen tasavertaisuuden aste on suoraan verrannollinen siihen, kuinka suurta osapuolten välinen luottamus on. Kuntien palvelujärjestelmän ja toimintatapojen uudistamisessa kehittämisjärjestelmän merkitys on oleellinen. Uudistaminen tapahtuu kehittämisjärjestelmään kuuluvan kehittämisorganisaation (kehittämisrakenteen) kautta (ks. kehittämisorganisaatiosta ja kehittämisrakenteesta tarkemmin tämän kirjan jaksoissa ) Yksittäisenkin hankkeen perimmäisenä tavoitteena on nimenomaan kehittämisrakenteiden vahvistaminen. Neuvottelujärjestelmä Tuotantojärjestelmä Kehittämisjärjestelmä Kuva 1. Työorganisaation vuorovaikutusjärjestelmät. Työorganisaation kolmen vuorovaikutusjärjestelmän keskinäinen suhde on jännitteinen. Kehittämis- ja neuvottelujärjestelmän välinen jännite koskee erityisesti toiminnan päämääriä (resurssien lisääminen vs. jakaminen), kehittämis- ja tuotantojärjestelmän välinen taas osapuolten keskinäisen suhteen tasavertaisuutta (Alasoini 2000, 20 21). Osajärjestelmät ovat pitkälti riippuvaisia toisistaan. On esimerkiksi vaikea kuvitella, että hyvin hierarkkisen tuotantojärjestelmän yhteyteen voitaisiin kytkeä osapuolten vahvaan luottamukseen perustuvia neuvottelu- ja kehittämisjärjestelmiä. Työorganisaatioiden osajärjestelmien tarkastelu nostaa esiin kaksi tärkeää asiaa. Ensiksikin kaikissa työorganisaatioissa on kehittämisjärjestelmä, joka on rakentunut eliitin näkemyksille hyväksyttävistä uudistuksista ja niiden toteutustavoista. Kehittämisjärjestelmä ei välttämättä aina ole mikään erityinen kehittämiseen keskittyvä organisaatio, vaan ajattelu- ja asennoitumistapoja kuvaava rakenne, jonka kautta muutoksia pyritään

13 7 ohjaamaan ja toteuttamaan. Kehittämisjärjestelmä kuvaa siten kussakin organisaatiossa olemassa olevaa tapaa suhtautua ja pyrkiä muutokseen. Toiseksi osajärjestelmien välinen riippuvuus johtaa siihen, että kehittämisjärjestelmä ei voi olla ratkaisevasti johdon ja henkilöstön väliseltä suhteeltaan erilainen kuin tuotanto- ja neuvottelujärjestelmä. Eri osajärjestelmien rakennetta ja toimintaa säätelevä ydin on osapuolten välinen luottamus. Toisin sanoen: yhteistoimintaan perustuva kehittämisjärjestelmä edellyttää aina riittävän määrän demokratiaa myös neuvottelu- ja tuotantojärjestelmissä. Colbjørnsenin ja Falkumin lähtökohdista voi tyypitellä (kuva 2), millaisia toiminnaltaan erilaisia kehittämisjärjestelmiä kunnissa muotoutuu erilaisten tuotanto- ja neuvottelujärjestelmien puitteissa (Kalliola & Nakari 2004, ). Osajärjestelmien sisäisen toiminnan erottelu perustuu yhteistoiminnallisuuden (luottamuksen) asteeseen eli siihen, miten järjestelmissä valta, tieto, osaaminen ja palkkiot jakaantuvat (Lawler 1987, 3). Neuvottelujärjestelmä muodostuu niistä työelämän suhteista, joiden avulla ratkotaan jako- ja tuotantokysymyksiä. Jakokysymykset koskevat palkkoja ja muita etuuksia sekä esimerkiksi työajan määrityksiä. Tuotantokysymykset puolestaan käsittävät kaiken sen, mikä liittyy työn organisointiin. Johdon ja henkilöstön yhteistoiminnallinen suhde voi olla luonteeltaan strategista, taktista tai vastakohtaista. Strategisessa suhteessa neuvottelujen kohteena on ihmisten voimavarojen johtamisen koko kirjo palkkauksesta päätöksentekoon. Henkilöstön asiantuntemuksen ja kapasiteetin hyödyntäminen täydessä laajuudessaan on jo sinällään palvelutoiminnan strateginen tavoite. Taktisessa suhteessa neuvottelujärjestelmää käytetään hyödyksi vain silloin, kun se uudistusten läpi viemiseksi koetaan tarpeelliseksi. Neuvottelujen kohteeksi tulee tilanteesta riippuen erilaajuisesti jako- ja tuotantokysymyksiä. Vastakohtaisessa suhteessa toiminta perustuu nollasumma -peliin, osapuolten pyrkimykseen hyödyntää neuvotteluasemansa täydellisesti. Tuotantojärjestelmässä johdon ja henkilöstön yhteistoiminnallinen suhde voidaan tyypitellä hierarkkiseksi, kuuntelevaksi tai osallistavaksi. Hierarkkisessa suhteessa toiminta perustuu etukäteen suunniteltuun päätös- ja toimivallan jakoon organisaation huipulta palvelutuotantoon saakka. Kuuntelevassa suhteessa asioista keskustellaan ennen päätöstä ja jokaisella on mahdollisuus kertoa mielipiteensä. Osallistavassa suhteessa henkilöstöä valtuutetaan pätevimmän ratkaisun etsimiseksi. Kuvassa 2 on kuvattu kunnan vallitseva kehittämisjärjestelmä tuotanto- ja neuvottelujärjestelmän suhteen. Sulkuihin on lisätty tyypillisiä uudistusten ohjauksen malleja, joita kunnassa esiintyy. Ne kuvaavat kunnan vallitsevaa toimintakulttuuria eli sitä, millainen on haluttu muutosprosessi, miten se on käynnistettävä, miten sitä ylläpidetään, millaisella rakenteella sitä

14 8 ohjataan, kuinka laajaa voi olla osanotto, millaisin menetelmin muutos toteutetaan, ketkä ovat oikeutettuja tekemään päätöksiä jne. Kyseessä on vain heuristinen esitys keskeisistä ominaispiirteistä. Puhtaina kyseisiä malleja ei löydy, sillä vaikka kunnan vallitsevin toimintatapa voitaisiin sijoittaa kuvaan, vaihtelut kunnan sisällä toimialoittain tai työpaikoittain voivat olla isoja. Niinpä esimerkiksi tiimejä voidaan käyttää monissa analyyttisen kehikon osissa, mutta tiimien käyttö ei vielä välttämättä kerro mitään kokonaisuudesta. Jokainen kehittämishanke kohtaa jo valmiina olevia vastaavanlaisia kehittämisrakenteita ja hyväksyttyjä muutoksen ohjauksen tyyppejä. Hierarkkisen tuotantojärjestelmän ja strategisen neuvottelujärjestelmän yhdistelmä on harvinaisuus. On kuitenkin mahdollista, että kunnassa pyritään radikaalisti ja nopeasti uudistamaan palveluprosessia esimerkiksi liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelun (Business Process Reengineering, BPR) mallin mukaisesti, esimerkkinä vaikkapa palvelujen muuttaminen nopeasti tilaaja-tuottaja mallilla toimivaksi (ks. Linköpingin esimerkistä Arnkil ym. 1997, ). Kehittämisrakenteena on ylimmän johdon ja asiantuntijoiden liitto. Nopean harppauksen läpiviemiseksi myös neuvottelujärjestelmä voi saada strategisen merkityksen. Tällaisissa tilanteissa demokraattiseen dialogiin perustuvaan yhteistoiminnalliseen kehittämiseen sitoutunut kehittäjä voi kuitenkin vain tukea vallitsevia valta-asetelmia ja käyttää osaamistaan kehittämällä keinoja laajaalaisen mobilisaation aikaansaamiseksi.

15 9 NEUVOTTELU- TUOTANTOJÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄ (johdon ja henkilöstön suhde) (johdon ja henkilöstön suhde) Hierarkkinen Kuunteleva Osallistava Strateginen I Asiantuntijat ja huippujohto. Radikaali uudelleenrakenteistaminen IV Poliittis-korporatiiviset areenat (Poliittiskorporatiivisessa ohjauksessa tapahtuva kehittäminen laajoine uudistamisvalikoimineen) VII Strategiset kehittämisverkostot (oppivat organisaatiot) Taktinen II Perinteinen byrokratia, asiantuntijat (yksittäiset parannukset, koulutus, tyky- ja virkistystoiminta) V Ohjelmallinen, professionaalinen byrokratia, projektiorganisaatio (vaihtuvat kehittämisohjelmat, tulos- ja laatujohtaminen) VIII Yksittäisten projektien ryväs (päällekkäisten ja limittäisten hankkeiden jatkumo) Vastakohtainen III Linjaorganisaatio, käskytys VI Yksittäiset henkilöt, työpaikat IX Työpaikat, tiimit, ongelmanratkaisut Kuva 2. Kuntien kehittämisjärjestelmä suhteessa tuotanto- ja neuvottelujärjestelmään. Laatikon II tilanne hierarkkisine tuotantojärjestelmineen ja taktisine neuvottelujärjestelmineen kuvaa perinteistä byrokratiaa, jossa kehittämisjärjestelmän ytimen muodostavat asiantuntijat, jotka usein ovat liittoutuneet keskijohdon kanssa. He suunnittelevat muutoksen etukäteen ja muutos toteutetaan yhtenä ideana ylhäältä alaspäin. Sisällöllisesti uudistukset ovat yksittäisiä toimintaprosessin ongelmiin puuttuvia parannuksia tai esimer-

16 10 kiksi työkyvyn ylläpitoon tähtääviä toimia. Uudistuksia kuvaavia nimiä ovat esimerkiksi Byrokratiatalkoot ja kehittämisessä korostuu koulutus. Tuotantojärjestelmän ollessa hierarkkinen ja neuvottelujärjestelmän vastakohtainen kehittämisjärjestelmänä on linjaorganisaation kautta toteutettu käskytys. Tässä tyypissä toteutuu puhtaimmillaan ylhäältä alaspäin tapahtuva kehittäminen. Uudistuksen sisältö voi koskea hyvinkin laajoja toimintatapojen muutoksia riippuen siitä, millä hierarkiatasolla uudistuksen sisällöstä on päätetty. Kun tuotantojärjestelmässä johdon ja henkilöstön suhde on kuunteleva ja neuvottelujärjestelmän merkitys strateginen, kunnan keskeisen kehittämisjärjestelmän muodostavat poliittis-korporatiiviset areenat. Laajimmillaan pysyvät areenat käsittelevät koko kuntaa, toimialoja tai tulosyksiköitä koskevia asioita. Tyypillisiä ovat neuvottelut ja sopimukset irtisanomisista, henkilöstön koulutuksesta, tulospalkkajärjestelmistä, palvelu- ja henkilöstöstrategioista, palvelujärjestelmän muutoksista jne. Tavallisesti uudistukset toteutetaan areenoiden ja asiantuntijoiden ohjauksessa ylhäältä alaspäin maastouttamalla, mutta yksittäisten työpaikkojen ja erillisten kokeilujen toteutustavat voivat vaihdella runsaasti. Laatikko V kuvaa professionaaliselle byrokratialle tyypillistä tilannetta. Kehittämisjärjestelmän keskeisin osa on asiantuntijoista ja eri ryhmien edustajista koottu projektiorganisaatio. Uudistamistoiminta on ohjelmallista ja syklistä. Muutosmallit seuraavat toinen toistaan ylhäältä alas (esim. tulosjohtaminen, laatujohtaminen jne.). Kun tuotantojärjestelmässä johdon ja henkilöstön suhde on kuunteleva ja neuvottelujärjestelmässä vastakohtainen, niin kehittämisrakenteiden kantajina voivat olla vain yksittäiset henkilöt ja työpaikat eri puolella organisaatiota. Se, miten laajalle kehittämisen vaikutukset leviävät, riippuu siitä, miten laajoja henkilöiden ja eri työpaikkojen liittoutumat ovat. Tuotantojärjestelmän ollessa osallistava ja neuvottelujärjestelmän strateginen kehittämisjärjestelmäksi muotoutuu strateginen kehittämisverkosto. Taustalla on ajatus epävarmuuden johtamisesta (ks. Stacey 1994) ja rationaalisen suunnittelun rajallisuudesta. Muutosta ei pystytä hallitsemaan pelkästään rationaalisesti, vaan tarvitaan areenoita, joissa eri ryhmät ja erilainen asiantuntemus kohtaavat. Rationaalisen suunnittelun vahvistamisen sijasta huomio kiinnitetään vertikaalisen ja horisontaalisen dialogin lisäämiseen. Uudistusten sisältö kehkeytyy dialogisissa prosesseissa ja toteutunut strategiakin hahmottuu vasta jälkikäteen. Kehittämisen viitekehyksenä on usein oppiva organisaatio.

17 11 Osallistavassa tuotantojärjestelmässä ja taktisessa neuvottelujärjestelmässä kehittämisjärjestelmäksi muodostuu helposti yksittäisten projektien ryväs tai kaaos. Osallistava johtaminen jo sinällään tuottaa muutospaineita, artikuloituja uudistamistarpeita ja kehittämisen aktiviteetteja. Ongelmana on usein se, että tulosyksiköiden varaan rakennettu palvelujärjestelmä katkoo luontevat asiakkuus-, palvelu- ja työprosessit yhden työpaikan pituisiksi. Sama idea keksitään uudelleen prosessien eri vaiheissa ja seurauksena on päällekkäisten ja limittäisten hankkeiden jatkumo. Koordinaatio eri hankkeiden väliltä puuttuu, eivätkä ne kytkeydy kunnan toimintapolitiikkaan, jonka seurauksena hankkeiden välinen ja sisäinen oppiminen jää vähäiseksi. Osallistavan tuotantojärjestelmän ja vastakohtaisen neuvottelujärjestelmän alaisuudessa kehittämisrakenteiden ylläpitäjinä ovat yksittäiset työpaikat ja tiimit. Osajärjestelmien vastakkaisuus vaikeuttaa laajojen ohjelmien ja uudistusten toteuttamista. Henkilöstön osallistumismahdollisuudet toimintatapojen uudistamiseen yksittäisen työpaikan sisällä on kuitenkin taattu, joten kehittämisrakenne on syvemmälle ankkuroitunut työpaikan toimintaan kuin laatikon VI tapauksessa. Yllä kuvatut tyypit eivät esiinny missään puhtaina, vaan erilaisissa sekamuodoissa. Samassa kunnassa voi olla rinnakkain esimerkiksi ohjelmallista byrokratiaa ja yksittäisten projektien ryppäitä tai tiimejä. Vaihtelua esiintyy myös toimialoilla ja yksittäisillä työpaikoilla Entä Kuopio? Mihin Kuopion kaupungin ja sen palvelukeskusten ohjausja muutosjärjestelmä voitaisiin sijoittaa yllä olevassa kuviossa? Siihen vastaa lyhyt katsaus 1990-luvun paikallisiin sopimuksiin yhteistoiminnasta, henkilöstöjohtamisesta (henkilöstöstrategiat) ja tutkimusavusteisesta kehittämistyöstä 1. Kuopiossa henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan välisen yhteistoiminnan perusta luotiin vuonna 1992 solmitulla paikallisella OSALLISTUVA KUOPIO sopimuksella (lyhenteenä OSKU). Se koski sekä yhteistoiminnan organisointia että yhdessä käsiteltävien asioiden piiriä. Edustuksellinen yhteistoiminta organisoitiin kaksiportaiseksi. Keskustasolla toimi työpaikkademokratiaan perustuva yhteistoimintakomitea ja henkilöstöneuvosto sekä erillinen, lakisääteisestä työsuojelusta vastaava kaupungin työsuojelutoimikunta (yhdistettiin kaupungin kehittämistoimikunnaksi vuonna 2004). Hallintokunnissa työsuojelutoiminta ja yhteistoiminta organisoitiin kehittämistoimikuntiin. OSKU-sopimuksen keskeisiä asia-alueita oli- 1 Teksti perustuu virallisiin dokumentteihin, kehittämishankkeiden loppuraportteihin ja vuosina eri hankkeiden yhteydessä tehtyihin johdon ja henkilöstön haastatteluihin (Jarmo Lehtonen, Risto Nakari, Ilkka Pesonen).

18 12 vat tulosjohtamisen soveltaminen, kannustava henkilöstöpolitiikka, työkykytoiminta ja henkilöstön työsuhdeturvan takaaminen. OSKU-sopimus on Kuopion nykyisen toimintakulttuurin kannalta ainakin kolmella tavalla merkittävä. Se loi sen virallisen rakenteen (kehittämistoimikunnat), jonka kautta sekä edustuksellista yhteistoimintaa että toiminnallista muutosohjausta aiottiin toteuttaa. Rakenne oli Suomen kunnissa poikkeuksellinen. Kehittämistoimikuntien piti nimensä mukaisesti toimia yhteistoimintaelimenä myös kaikissa keskeisissä kehittämistoiminnan sisältöön liittyvissä asioissa. Toiseksi sopimus rakensi edelleen vallitsevan, tulosjohtamiseen perustuvan ohjausjärjestelmän. Kaupungin toimintastrategiaa piti ohjata tulosjohtamisjärjestelmän avulla. Yhteistoiminnalla ja kehittämistoimikunnilla oli tärkeä rooli tuloksellisuuden mittareiden ja arviointiperusteiden määrittelyssä ja käyttöönotossa. Sopimuksessa tavoitellun osallistavan johtamiskäytännön katsottiin sen sijaan kuuluvan lähinnä työyhteisöjen välittömään yhteistoimintaan. Kuopion tulosjohtamisesta ei koskaan tullut varsinaista henkilöstöjohtamisen työkalua. Mittarityöskentely ja satunnaiset esimies-alais keskustelut olivat sen näkyvimpiä, mutta nopeasti ohi menneitä piirteitä (Nakari , sosiaali- ja terveystoimen johdon ja luottamusmiesten haastattelut). Tulosjohtamisesta jäi jäljelle tulosyksiköittäminen luku ja 2000-luvun alku on ollut oikeiden tulosyksiköitten etsimistä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi koki lyhyessä ajassa alueellistamisen, yhdistämisen, alueellistamisesta luopumisen ja toimintoihin kokoamisen vaiheet. Kotihoidon ja vanhustyön vastuualueen muotoutuminen on tulosta tästä prosessista. Kolmanneksi sopimuksen takaama työsuhdeturva loi laman keskellä luottamuksellista suhdetta henkilöstön ja työnantajan välille. Tämä näkyi myös säännöllisesti toteutettujen työelämän laatu kyselyjen tuloksissa (Kuopion kaupungin henkilöstöstrategia , 5). Erityisesti luvun puolivälissä henkilöstön työelämän laatu oli selvästi parempaa kuin muissa kunnissa keskimäärin (Nakari 2000 a, 27). Työsuhdeturvan takaaminen varmisti siis edustuksellisen yhteistoiminnan jatkuvuutta. Edustuksellisella yhteistoiminnalla ja kehittämistoimikunnilla oli tärkeä rooli myös henkilöstöstrategioitten tekemisessä ja toteutumisen arvioinnissa. Vuoden 1996 henkilöstöstrategia oli Suomen kunnissa ensimmäisiä yhteistoiminnassa toteutettuja henkilöstöjohtamisen asiakirjoja. Siinä oli kaksi pääteemaa: toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnittelun kytkeminen toisiinsa sekä työkyvyn ylläpito ja edistäminen (Kuopion kaupungin henkilöstöstrategia ). Vuoden 2001 henkilöstöstrategia jatkoi sa-

19 13 moilla linjoilla. Se vain laajensi aikaisempaa yksilökeskeistä työkyvyn ylläpitoa painottavaa näkökulmaa koskemaan myös työyhteisöjä. OSKU-sopimus ja henkilöstöstrategiset asiakirjat olivat taloudellisen sopeuttamisen oloissa edistyksellisiä henkilöstöpoliittisia sopimuksia. Niiden konkreettiset vaikutukset työelämään olivat kuitenkin vähäiset, kuten vuoden 2001 henkilöstöstrategiassa todetaan: 1990-luvun lopulla Kuopiossa jatkettiin yhteistoiminnallista henkilöstöstrategista työskentelyä. Näyttää kuitenkin siltä, ettei näiden strategioiden toteuttamiseen ole ollut johdonmukaista keinovalikoimaa, joiden toimivuuteen myös henkilöstö olisi voinut luottaa. Toisin sanoen: henkilöstöstrategiset lausumat ovat jääneet suurelta osin vain lausumien tasolle (s. 6). Vuoden 2001 strategian käytäntöön soveltamisesta Ilkka Pesosen tekemät haastattelut antavat samansuuntaisen kuvan: Ei niillä ole mitään merkitystä. Ne ovat unohtaneet kaikki ne henkilöstöstrategiat (henkilöstön edustajan haastattelu helmikuussa 2005) tai: Strategia on kyllä olemassa, mutta sitä ei sovelleta käytäntöön. Siis paperia. (työnantajan edustajan haastattelu helmikuussa 2005). Ensimmäiset tutkimusavusteiset kehityshankkeet alkoivat OSKUsopimuksen solmimisen kanssa yhtä aikaa. Kaupunki kuului Kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden ja työelämän laadun tutkimusohjelmaan (Laatu-projekti, Kasvio ym. 1994). Kehittämisen kohteina olivat sosiaalitoimi, ruokapalvelu ja koulutoimi (ks. esim. Pesonen 1996; Rajakaltio 2004). Yhteistoiminnallista, demokraattiseen dialogiin perustuvaa kehittämistyötä on tehty kouluissa ( ) ja vanhuspalveluissa (teemoina tiimiyttäminen ja kehittämisorganisaation vahvistaminen ). Kuopion kotihoidossa ja vanhustyössä on hyvin johdonmukainen, yhteistoiminnallinen kehittämisperinne. Kehittämishankkeiden määrää rajoitettiin tietoisesti: Tavoitteena on ollut pyrkiä rakentaa ja syventää aikaisempien hankkeiden päälle, kuten tiimiyttämishankkeen jälkeen omaishoitajahanke. Nämä hankkeet on vedetty omana virkamiestyönä. Hankkeita on kuitenkin edelleen paljon ja koulutus sen lisäksi. Riittävästi ei ole katsottu hankkeiden välisiä yhteyksiä eikä koordinaatiota. Henkilöstö on kyllä sitä mieltä, että näitä hankkeita on aivan liikaa (Nakari, kotihoidon ja vanhustyön johdon haastattelut ). Kuopion keskeisin ongelma muutoksen ohjauksessa on kaksijakoinen johdon ja henkilöstön välinen yhteistoiminta. Suuret organisaatiomuutoksiin, johtamisjärjestelmiin ja strategiatyöskentelyyn kohdentuvat prosessit hoidetaan edustuksellisen yhteistoiminnan ja kehittämistoimikuntien kautta. Koko kaupungin muutosprosessin ohjauksen tyyppinä ovat olleet toistuvat uudistusstrategiat. Vajaan 15 vuoden aikana tulosjohtaminen, laatu-

20 14 johtaminen ja tasapainotettu mittaristo ovat seuranneet toinen toisiaan. Näiden laajojen uudistusohjelmien mahdolliset positiiviset vaikutukset henkilöstön arjessa ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi. Toisin sanoen on puuttunut keinovalikoimat strategia- ym. paperien muuttamiseksi käytännöksi. Yksittäiset, työyhteisöjen toimintatapoihin keskittyvät kehittämishankkeet ovat sen sijaan olleet työyhteisölähtöisiä, välittömään yhteistoimintaan perustuvia ja osallistavia. Tässä kaksijakoisessa yhteistoiminnallisuudessa erityisesti toimialojen kehittämistoimikuntien asema on jäänyt epämääräiseksi. Periaatteessa kehittämistoimikunnat olisivat otollisia paikkoja sekä eri kehittämishankkeiden koordinoinnissa että laajojen uudistusten keinovalikoimien konkretisoinnissa, mutta ne eivät ole saaneet tai ottaneet tätä roolia (Kalliola & Nakari 2004b, 7-9). Poliittis-korporatiiviset areenat kuvaavat Kuopion koko kaupungin kehittämisjärjestelmää (kuva 2, laatikko IV). Niillä luodaan henkilöstön ja johdon väliset sopimukset. Sopimuksiin pohjautuen varsinaiset vaihtuvat kehittämisohjelmat (mm. tulos-, laatujohtaminen, tasapainoiseen mittaristoon perustuva strategiatyö) toteutetaan projektiorganisaatioissa ohjelmallisen, professionaalisen byrokratian mukaisesti (laatikko VI). Kotihoidon ja vanhustyön tuotanto-organisaatio on osallistava. Kaupungin hallintojärjestelmän voimakas tulosyksiköittäminen ja uudistamisstrategioiden toiminnallistamisen ongelmat aiheuttavat pulmia yksittäisille kehittämishankkeille. Ensiksikin tulosyksiköittäminen on vaikeuttanut kehittämishankkeiden verkottumista yli vastuualuerajojen. Sen vuoksi palveluja asiakkuusprosessien mukaisten kehittämishankkeiden toteuttaminen on ollut hankalaa. Hankkeiden tulokset ovat jääneet vastuualueen sisälle eikä ideoiden leviäminen ja laajempi oppiminen ole ollut mahdollista. Toiseksi kaupungin pitkäjänteisen strategiatyön konkretisointiongelmat eivät ole mahdollistaneet hankkeiden vahvaa kiinnittymistä kaupungin toimintapolitiikkaan. Monessa vanhustyön ja kotihoidon hankkeessa on pyritty strategisen kehittämisverkoston (laatikko VII) luomiseen, mutta edellä mainitut kaksi seikkaa ovat usein johtaneet yksittäisten projektien ryppääseen (laatikko VIII), jossa näkyy sekä projektijatkumoja että päällekkäisyyksiä. Vaikka Kuopion sekä vanhustyön ja kotihoidon kehittämisjärjestelmään kuuluvan kehittämisrakenteen kuvaaminen ja sen sijoittelu analyyttiseen kehikkoon on tyypittelyä, palvelukeskusten kehittämishankkeessa lähdettiin murtamaan olemassa olevia kehittämistyön esteitä. Tämä merkitsi pyrkimystä strategisiin kehittämisverkostoihin. Hankkeessa tarvittiin siten rajoja ylittäviä areenoita, jotka mahdollistavat oppimisen sekä näin luotujen verkostojen kehittämisrakenteiden pysyvyyttä.

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Muutoksen mekanismien käsitteellistäminen Tiina Soininen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos, Joensuun kampus

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen Timo Spangar, Esa Jokinen ja Karin Filander AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen AiHe-projektin kokonaisarviointi 2003 2004 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi:

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta Suomen sovittelufoorumi ry Perheasioiden

Lisätiedot