Fortum Tutor -ohjelman arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fortum Tutor -ohjelman arviointi"

Transkriptio

1

2 Fortum Tutor -ohjelman arviointi Maarit Nieminen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Kannen kuvat: Tomi Parkkonen Copyright 2011 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. ISBN (PDF) Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä 2011

3 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 TIIVISTELMÄ JOHDANTO TUTOROINTI Tutoroinnin käsitteestä Fortum Tutor -ohjelma Tutorin toiminta Fortum Tutor -ohjelmassa ARVIOINNIN TIEDONKERUU JA ANALYSOINTI Tiedonkeruu Valmentajien haastattelu Tutorkysely Kysely seuratoimijoille FORTUM TUTOR -OHJELMAN ARVIOINNIN TULOKSET Tutorien kokemuksia ja näkemyksiä Fortum Tutor -ohjelmasta Tutoreiden taustatiedot Tutorointi Miksi tutoriksi? Tutorointi käytännössä Tutortoiminnan onnistuminen Fortum Tutor -ohjelman tulevaisuus Valmentajien kokemuksia ja näkemyksiä Fortum Tutor -ohjelmasta Valmentajien taustatiedot ja tutoroinnin lähtötilanne Kokemukset tutoroinnista Tutoroinnin vaikutukset Seurojen näkemyksiä Fortum Tutor -ohjelmasta Vastaajien ja seurojen taustatietoja Seuran toiminta Fortum Tutor -ohjelmassa Fortum Tutor -ohjelman tulevaisuus YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITE A. VALMENTAJIEN HAASTATTELULOMAKE LIITE B. TUTOREIDEN KYSELYLOMAKE LIITE C. SEURAKYSELYLOMAKE LIITE D. FORTUM TUTORIT... 58

4 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 3 TIIVISTELMÄ Tutorilla tarkoitetaan yleensä henkilöä, joka auttaa oppijaa hankkimaan itsenäisessä opiskelussa tarvittavia taitoja ja strategioita. Organisoidussa koulutuksessa tutorointi on asiantuntijoiden suunnitelmallista, määrätietoista ja joustavaa toimintaa, jolla tavoitellaan ohjattavien oppijoiden saavuttavan oppimistavoitteensa entistä itsenäisemmin työskennellen. Fortum Tutor - ohjelmassa tutoroinnilla tarkoitetaan valmentajien innostamista, kouluttamista sekä henkilökohtaista tukea valmentamisessa. Tutoria voidaan pitää valmentajan henkilökohtaisena sparraajana, lempeänä peräänkatsojana. Suomen Palloliitto ja Fortum käynnistivät keväällä 2009 Fortum Tutor -ohjelman. Ohjelman tarkoituksena on auttaa ja tukea alle 12-vuotiaiden jalkapalloilijoiden aloittelevia valmentajia. Fortum Tutor -ohjelman toiminnassa keskeisellä sijalla on valmentajan ja tutorin välinen, yleensä harjoituksissa tapahtuva, kanssakäyminen. Tutor vierailee joukkueen harjoituksissa ja antaa valmentajalle kehitys- ja parannusehdotuksia, jotta valmentajien taidot paranisivat ja sitä kautta lapsille saataisiin laadukkaampia harjoituksia. Tässä arvioinnissa selvitettiin valmentajien, tutoreiden ja seuratoimijoiden kokemuksia ohjelmasta sekä kuvattiin ohjelman toimintaa ja tarkasteltiin sen tavoitteiden toteutumista. Arviointia varten haastateltiin kymmenen valmentajaa kuudesta seurasta sekä toteutettiin ohjelmassa mukana oleville tutoreille ja seurojen yhteyshenkilöille kysely. Haastattelut tehtiin puolistrukturoituina lomakehaastatteluina ja ne kestivät minuuttia. Yhtä lukuun ottamatta haastattelut toteutettiin puhelimitse. Haastateltaviksi valittiin sekä miehiä että naisia, ohjelmassa toista vuotta mukana olevia ja valmennustaustaltaan hieman erilaisia valmentajia. Haastattelut litteroitiin ja vastaukset teemoiteltiin analysointia varten. Tutoreiden kysely toteutettiin strukturoituna lomakekyselynä, johon vastasi 77 % ohjelmaan osallistuvista tutoreista. Myös kysely seuratoimijoille toteutettiin strukturoituna kyselynä ja siihen vastasi 67 % ohjelmaan osallistuvien seurojen yhteyshenkilöistä. Raportin perusteella sekä valmentajien, tutoreiden että seuratoimijoiden suhtautuminen Fortum Tutor -ohjelman toimintaan oli pääosin positiivinen. Valmentajat kokivat saaneensa hyötyjä niin harjoitustapahtuman kehittämiseen kuin itseluottamusta omaan toimintaan valmentajana. Tärkeimpänä asiana valmentajat pitivät tutoreilta saatua henkistä tukea. Tutoreiden näkemysten mukaan ohjelma toimii jo tällaisenaan hyvin, eikä vaadi suuria muutoksia tulevaisuudessa. Seuratoimijoiden mielestä tutorointia tulisi tulevaisuudessakin suunnata mahdollisimman laajalle valmentajajoukolle. Arvioinnin pohjalta Fortum Tutor -ohjelman kehittämisessä tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa ohjelman tavoitteet tulevaisuudessa, tutorointiin osallistuvien valmentajien ja seurojen sitouttaminen toimintaan sekä tutoroinnin kohdistaminen sitä tarvitseviin ja haluaviin valmenta-

5 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 4 jiin. Yksittäisen valmentajan kannalta tutorointia pitäisi vielä enemmän pystyä räätälöimään valmentajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Avainsanat: tutorointi, valmentajat

6 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 5 1 JOHDANTO Valmentajien osaamisen kehittämiseen on viimeisten vuosien aikana kiinnitetty suomalaisessa liikuntakulttuurissa runsaasti huomiota. Keskiössä on ollut Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke (VOK-hanke). Muitakin toimenpiteitä valmentajien osaamisen kehittämiseksi on tehty. Suomen Palloliitto ja Fortum aloittivat keväällä 2009 valmentajien tukemisen erityisen Fortum Tutor -ohjelman avulla. Ohjelman ideana on tarjota lasten valmentajille henkilökohtainen sparraaja, tutor, jonka avulla valmentaja kehittää omia taitojaan ja saa uusia välineitä valmennustyöhön. Tutorin tehtävänä on nimenomaan olla valmentajien valmentaja. Tutoroinnin käsite on Suomessa esiintynyt useimmiten koulumaailmaan liittyvissä opettaja- ja ohjaajasuhteissa, jolloin tutoroinnilla tarkoitetaan yleensä opiskelijan ohjausta, tukemista ja opastamista. Tutorointi korostaa erityisesti opiskelijan oman aktiivisuuden ja panostuksen merkitystä osana ohjausta. Tutor on yleiskäsite henkilöstä, joka auttaa oppijaa hankkimaan niitä tietoja ja taitoja, joita opiskelussa tarvitaan. (Lehtinen & Jokinen 1996, ) Tässä arvioinnissa keskitytään tutoroinnin kohteena olevien valmentajien kokemuksiin tutoroinnista. Tavoitteena on saada selville, millaisia vaikutuksia tutoroinnilla on ollut valmentajien kehittymiseen. Arvioinnissa tarkastellaan tutoroinnin vaikutuksia erityisesti valmentajan näkökulmasta, minkä lisäksi on selvitetty tutoreiden ja seuratoimijoiden näkemyksiä Fortum Tutor - ohjelman toiminnan onnistumisesta. Arvioinnissa keskitytään tutortoiminnan vaikutusten arviointiin, minkä lisäksi arvioidaan tutoroinnin prosesseja. Prosessien arvioinnilla saadaan selville, miten tutortoimintaa toteutetaan ja toimiiko se suunnitellulla tavalla Arviointi perustuu tutoroitavien valmentajien haastatteluihin sekä ohjelmassa mukana olleille tutoreille ja seuroille tehtyyn lomakekyselyyn. Arvioinnin aineistoista saatuja tuloksia analysoidaan seuratoiminnan tutormallin viitekehyksen ja mentorointitutkimuksen sekä Fortum Tutor - hankkeen tavoitteiden kautta. Arviointi on toteutettu elo-huhtikuussa Tämän arvioinnin lisäksi on Palloliiton toimesta toteutettu valmentajien palautekysely syksyllä Arviointiraportin rakenne muodostuu seuraavasti. Luvussa yksi avataan tutoroinnin käsitettä ja perehdytään tarkemmin Fortum Tutor -ohjelman toimintaan. Luvussa kaksi keskitytään arvioinnin etenemiseen ja tiedonkeruumenetelmiin. Kolmannessa luvussa käsitellään tarkasti arvioinnin tuloksia ja luvussa neljä tiivistetään tulokset sekä esitetään johtopäätökset ja kehitysehdotukset.

7 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 6 2 TUTOROINTI 2.1 Tutoroinnin käsitteestä Suomessa tutortoiminnan käsite esiintyy useimmiten koulumaailmaan liittyvissä opettaja- ja ohjaajasuhteissa. Esimerkiksi korkeakouluissa tutortoiminnalla tarkoitetaan yleensä opiskelijan ohjausta, tukemista ja opastamista. Fortum Tutor -ohjelman toiminnan kannalta on tärkeää määritellä mitä käsitteillä tutorointi ja tutor tarkoitetaan. Lisäksi epäselvyyksien välttämiseksi määritellään mitä tarkoitetaan mentor-käsitteellä. Mentorin ja tutorin roolien erot pääpiirteittäin on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Mentoroinnin ja tutoroinnin roolierot (Clutterbuck 1998, 12, Leskelän 2005, 28 mukaan). Tiedonsiirron luonne Oppimisen suunta Mentori Viisautta, pääosin implisiittistä (epäsuoraa) Kaksisuuntaisesti Valta-aseman luonne Melko korkea Matala Palautteen luonne Tutori Ymmärrystä, pääosin eksplisiittistä (tarkkarajaista) Pääosin tutorilta oppijalle, mutta joskus jonkin verran kaksisuuntaisesti Vuorovaikutussuhteen voimakkuus Henkilökohtaista (kasvokkain), prosesseja koskevaa, pääosin tutorin antamaa Matala tai melko matala Henkilökohtaista (kasvokkain), oppijan tuottamaa Melko matalasta korkeaan Sana tutor juontuu latinan kielestä ja sitä käytetään sellaisenaan kaikkialla, erityisesti koulumaailmassa. Tutor tarkoittaa sananmukaisesti lempeää peräänkatsojaa. Tutor on yleiskäsite henkilöstä, joka auttaa oppijaa hankkimaan niitä taitoja ja strategioita, joita itsenäisessä opiskelussa tarvitaan. Kun on kyse organisoidusta koulutuksesta, tutorointi on asiantuntijoiden suunnitelmallista, määrätietoista ja joustavaa toimintaa, jolla tavoitellaan ohjattavien oppijoi-

8 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 7 den oppimistavoitteiden saavuttamista entistä itsenäisemmin työskennellen. (Lehtinen & Jokinen 1996, ) Tutoriaalisessa järjestelmässä oppija työskentelee itsenäisesti erilaisen materiaalin avulla ja tekee oppimistehtäviä, joihin tutor antaa palautetta. Tutorin tehtävänä on tukea, neuvoa, ohjata ja seurata edistymistä. Tutorin on osattava olla objektiivinen, kehittävä, kannustava, kriittinen ja dialoginen. (Lehtinen & Jokinen 1996, ) Tähän mennessä Fortum Tutor - ohjelmassa ei ole ollut käytössä valmentajille suunnattuja oppimistehtäviä, mutta niiden käyttämistä on tutoreiden taholta esitetty. Käsitteenä tutorointi korostaa opiskelijan oman aktiivisuuden ja panostuksen merkitystä osana ohjausta. Keskeistä tutoroinnissa on ajatus tukea opiskelijaa oman toimintansa ohjaamisessa, ei ohjata opiskelijan puolesta. Tutorointi tarkoittaa tarkasti määriteltynä ohjausta, joka edistää tutoroitavan oppimista ja oppimisprosessin itsenäistä hallintaa sekä auttaa saavuttamaan tavoitteita ja integroitumaan esimerkiksi opiskeluyhteisöön (Jokinen, 2001; Tenhula & Pudas 1994, 30). Tutorointi voidaan myös kuvata sen tavoitteen, toteuttajan tai kohteen avulla, esimerkkeinä opettajatutorointi, ainetutorointi tai vertaistutorointi. Tutoroinnin yläkäsitteenä on ohjaus. Ohjaukseen kuuluu eri osa-alueita, kuten oppimisen ja opiskelun ohjaus, koulutuksellisen ja ammatillisen suuntautumisen ohjaus sekä psykososiaalinen tuki. Opiskelijan kannalta merkittävin ero tutoroinnin ja ohjauksen välillä on tutorointi käsitteen opiskelijan omaa aktiivisuutta korostava merkitys. (Haapaniemi ym. 2004, 13.) Missä tahansa ympäristössä tutorointi tapahtuukin, tutoroinnin ydintehtävä on oppimisen avustaminen. Yleisemmin tutorointi tarkoittaa ohjaajan yksilölle tai oppijaryhmälle antamaa tukea ja neuvontaa. (Lehtinen & Jokinen 1996, ) Fortum Tutor -ohjelman suunnitteluvaiheessa tahtotilana oli löytää hyvä nimike verraten aloittelevan valmentajan kokeneemmalle opastajalle. Tutorointi haluttiin erottaa riittävästi mentoroinnista, jossa yleensä mennään paljon syvällisempään kahdenkeskiseen ohjaukseen ja tavoitteena on tukea yksilön ammatillista kehittymistä. Palloliitto hyödynsi määrittelyssä lähinnä wikipediaa, jossa Tutori (lat. tutor) tarkoittaa opiskelijaa tai opettajaa, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa nuorempia opiskelijoita. Kouluissa tutori toimii ohjaajana ja tietopankkina varsinkin uusille opiskelijoille tai oppilaille. Useissa kouluissa tutoritoimintaa on kehitetty hyvin pitkälle, ja heidät koulutetaan tehtävään huolellisesti. (Wikipedia 2010.) Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista myös ns. hiljaista tietoa siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mestari, mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomempaa henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mentoroitavan (aktorin, ohjattavan) amma-

9 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 8 tilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen. Mentoroitava on kuin kisälli, oppilas, valmennettava tai ystävä. Mentori on vastaavasti mestari, opettaja, valmentaja, kannustaja tai ystävä.(wikipedia 2010a.) 2.2 Fortum Tutor -ohjelma Suomen Palloliiton nuorisotoiminnassa on painopisteenä alle 12-vuotiaiden lasten toiminnan laadun kehittäminen. Alle 12-vuotiaat jalkapalloilua harrastavat lapset, yhteensä lisenssipelaajaa, on valittu kohderyhmäksi siksi, että he ovat taitojen oppimisen kannalta herkimmässä iässä. (Palloliitto 2010.) Kehittääkseen junioritoimintansa laatua Suomen Palloliitto käynnisti yhteistyössä Fortumin kanssa Fortum Tutor -ohjelman vuoden 2009 alussa ja sen toinen vaihe käynnistyi keväällä Ohjelman tavoitteena on kehittää juniorijalkapalloilun parissa toimivien valmentajien taitoja ja sitä kautta juniorijalkapalloilijoiden (tässä tapauksessa alle 12-vuotiaiden lasten) valmennusta. (Fortum Tutor 2010.) Junioritoiminnan laatu pyritään Fortum Tutor -ohjelman ja muiden toimenpiteiden avulla pitämään sellaisena, että jokaiselle lapselle pystyttäisiin takaamaan innostava harrastus ja osaava valmentaja. (Palloliitto 2010.) Fortum Tutor -ohjelma keskittyy alle 12-vuotiaiden lasten valmentajiin, koska tässä ikäryhmässä valmentajana toimii usein jonkun pelaajan isä tai äiti, jolla ei ole välttämättä halua tai mahdollisuutta osallistua valmentajakoulutukseen. Alle 12-vuotiaat ovat kuitenkin taitojen oppimisen kannalta parhaassa iässä, joten he tarvitsisivat myös osaavaa valmennusta (Palloliitto 2010.) Ohjelman avulla lasten valmentaja saa henkilökohtaisen sparraajan, tutorin, joka auttaa harjoitusten aikana valmentajaa kehittämään omia taitojaan ja antaa hänelle välineitä valmennustyöhön. Tutor myös organisoi pienimuotoisia koulutuksia seuran kaikille valmentajille. Tutor toimii valmentajien valmentajana. (Fortum Tutor 2010.) Ohjelman tavoitteet: - taata jokaiselle lapselle innostava harrastus ja osaava valmentaja - kehittää 5-11-vuotiaiden lasten harjoitusten laatua ja monipuolisuutta - kehittää juniorijalkapalloilun parissa toimivien valmentajien taitoja kehittää juniorijalkapalloilijoiden taitoja - tukea lasten vanhempia ja isovanhempia lapsen harrastuksen tukijoina - tehdä kestävän kehityksen toimenpiteitä myös harrastustoiminnassa Fortum Tutor -ohjelmaan voivat hakea vuosittain mukaan sekä tutoria haluavat seurat että tutoriksi haluavat henkilöt. Seurat voivat hakea tutoria myös yhdessä. Tutorin tärkeimpänä vaatimuksena on vahva jalkapallotausta, jonka lisäksi on toivottavaa, että henkilö on suorittanut

10 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 9 Palloliiton nuorten valmennuksen koulutusosioita tai hänellä on liikunta- tai kasvatusalan koulutus. (Palloliitto 2010.) Vuonna 2009 ohjelmaan haki yli 100 seuraa ja 109 tutoria. Tutoreiksi valittiin yhteensä 41 henkilöä (Liite C). Vuonna 2010 ohjelmaan haki yli 150 seuraa ja tutoreiksi valittiin 62 henkilöä (Liite D). Osa tutoreista oli samoja kuin vuonna Käytännössä tutorin toimenkuvaan kuuluvat tehtävät voidaan jakaa neljälle osa-alueelle: 1. Uusien ja kokemattomien 5-8- ja 9-11-vuotiaiden lasten valmentajien tukeminen, harjoitusten seuraaminen ja palautteen antaminen (60 % ajasta) 2. Valmentajapalaverit ja ohjaajakoulutus (15 % ajasta) 3. Vanhempien vartti jokaiselle joukkueelle ja ohjelman esittely sekä pääviestit vanhemmille (5 % ajasta) 4. Muu seurakehitystyö, valmentajien virkistystoiminta, tutorohjelman kehittäminen (20 % ajasta) (Viitanen 2009) Tutorin tärkeimpänä tehtävänä on valmentajien tukeminen. Tutor käy seuraamassa harjoitustilanteita, arvioi sekä valmentajan että joukkueen taitoja ja antaa valmentajalle neuvoja toimintansa parantamiseen. Tavoitteena on, että tutor tapaa kunkin joukkueen valmentajat 3-4 kertaa kauden aikana. (Palloliitto 2010; Fortum Tutor 2010a.) Tutoroinnin tavoitteena on luoda valmentajille tarvittavat työvälineet ja taidot, jotta he jaksaisivat jatkaa valmentamista pitkäjänteisesti. (Fortum Tutor 2010 & Viitanen 2009.) Tutoreiden koulutuksessa otetaan huomioon käytännön harjoitteiden opettamisen lisäksi lasten oppiminen, vuorovaikutustaidot ja valmennussuhde. Koulutuksissa tärkeänä teemana on myös tutoreiden välisten kokemusten jakaminen. (Palloliitto 2010a.) Fortum Tutor -ohjelma on jatkunut toisena toimintavuonna edellisvuoden kaltaisena, pieniä muutoksia lukuun ottamatta. Tutoroitavien joukkueiden määrä pudotettiin ns. täysipäiväisillä tutoreilla 15 joukkueesta 12 joukkueeseen. Toinen selkeä muutos on ollut tutoroinnin vieminen yhä enemmän myös pelitilanteisiin, mihin liittyy myös pelioppaan luominen. Kolmantena muutoksena on tutorointi isoissa turnauksissa Tutorin toiminta Fortum Tutor -ohjelmassa Tutorin toimenkuvan selventämiseksi haastateltiin yksi tutor. Tutorin osalta toiminta alkoi huhtikuussa 2009 Eerikkilän Urheiluopistolla järjestetyllä koulutuksella. Tutoreille järjestetyt koulutukset koostuivat asiantuntijaosuuksista sekä tutoreiden kokemusten läpikäynnistä, ohjelman kehittämisestä, ryhmätöistä ja yhdessäolosta. Koulutuksissa tutoreille jaettiin tehtävän hoidossa tarvittavaa aineistoa, joka sisälsi koulutusmateriaaleja, valmentajille jaettavaa materiaalia ja seurantalomakkeita. Lisäksi tutorit saivat erilaisia vaatevarusteita. Tutoreiden kautta valmentajille

11 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 10 jaettava materiaali muodostui muun muassa pienpelivihkosesta ja pelioppaasta. Tutorin mielestä koulutukset olivat laadukkaita ja muiden tutoreiden tapaamisen kannalta tärkeitä. Tutorin varsinainen toiminta käynnistyi yhteydenotolla seuraan. Myös Palloliitto on yhteydessä tutoriin ja seuraan. Periaatteessa seurat saavat itse päättää, mitkä joukkueet ovat mukana tutoroinnissa. Palloliiton toimesta toimintaa on kuitenkin pyritty kohdentamaan pieniin lapsiin. Seura tiedottaa valmentajia jonkun verran, mutta tutor on itse yhteydessä valmentajiin ja järjestää aloitustapaamisen, jossa joukkueiden edustajia on paikalla. Joukkueiden maksimimäärä yhtä tutoria kohden oli ensimmäisellä toimintakaudella 15, mutta toiselle kaudelle määrä pudotettiin 12:een, jotta tutorin ajankäyttö helpottuisi. Keskimäärin tapaamisia oli 3-4 kertaa yhtä joukkuetta kohden ympäri vuoden. Yksi tutortoiminnan osa-alueista on muu seurakehitystyö. Se tarkoittaa esimerkiksi, että autetaan seuraa käynnistämään jo olemassa olevia Palloliiton toimintamuotoja kuten kyky- ja taitokouluja, korttelijalkapalloa tms. Seuroissa kaivataan tutorin mielestä apua erityisesti arkirutiineista poikkeaviin asioihin ja uusien toimintojen käynnistämiseen. Seurakehitystyön osuus tutorin toiminnassa riippuu varmasti usein siitä, millainen rooli tutorilla on niissä seuroissa, joissa toimii tutorina. Jos tutor on seurassa esimerkiksi nuorisovastaavana, seurakehitystyötä tulee todennäköisesti tehtyä melko paljon. Suurimpana haasteena haastatellulle tutorille oli ollut ensimmäisen kauden suuri joukkuemäärä ja tapaamisten aikatauluttaminen. Huomionarvoista on se, onko tutor ns. täysipäiväinen vai onko hänellä esim. omaa valmennettavaa joukkuetta ja osallistuuko hän lisäksi oman seuran toimintaan muuten aktiivisesti. Joukkuemääränä joukkuetta toimii varmasti hyvin sellaisella tutorilla, jolla ei ole muita velvollisuuksia. Toinen haaste on ollut se, että osa valmentajista on toivonut tutoria ja ottaa tutorin mielellään harjoituksiin, mutta käytännön harjoitustilanteessa yhteistyö valmentajan ja tutorin välillä ei kuitenkaan toimi. Yleisemmin tämä ilmenee siten, ettei tutorin käynti harjoituksissa annetusta palautteesta huolimatta näy toiminnan muuttumisena. Mielikuva tutoroinnin sujumisesta on positiivinen. Tutoroinnille on selkeästi ollut tarvetta ja pieniäkin asioita eteenpäin viemällä, voidaan valmennuksen laadun odottaa paranevan. Useissa joukkueissa valmentajana toimii jonkun lapsen isä/äiti, jolla ei ole juurikaan lajitaustaa tai ainakaan valmentajataustaa. He kuitenkin ymmärtävät liikunnan tärkeyden ja ovat innostuneita toiminnasta. Onnistuneilla koulutuksilla ja tutoroinnilla voidaan hyödyttää isoa harrastajamäärää. Tutorin mielestä ohjelman taustat, varusteet, materiaalit ja koulutukset ovat olleet laadukkaita. Fortumin osallistuminen on myös innostanut ja antanut uskoa ohjelmaan.

12 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 11 3 ARVIOINNIN TIEDONKERUU JA ANALYSOINTI 3.1 Tiedonkeruu Arvioinnin tehtävänä on hyödyn tai arvon määrittäminen, ja sillä pyritään nimenomaan käytännön hyötyihin (Laukkanen 2004, 69). Vaikuttavuusarvioinnilla pyritään tulosten ja vaikutusten selvittämiseen, jolloin myös ristiriidat ja ongelmat tulevat esiin (Kauppi 2004, 82). Arvioinnin hyötyä tai arvoa on vaikea määritellä, mikäli ei ole määritelty niitä kriteerejä, joilla toiminnan arvo määritellään. Arvioinnin tehtävänä on tuoda esiin eri näkökulmia, mutta sen ei pitäisi jäädä vain tasolle toisaalta ja toisaalta. Hyvä arviointi ottaa rohkeasti kantaa, ja tuo esiin, mikä toiminnassa on ollut onnistunutta ja mikä kenties turhaa. Arvottamisen mahdollistamiseksi tulee arvioijalla olla käsitys kriteereistä, joilla arvokas työ, onnistunut hanke tai tehokas toiminta määritellään. (Kivijärvi 2009, ) Arviointi toteutetaan laadullisin tutkimusmenetelmin. Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohta on todellisen elämän kuvaamisessa, jolloin asioilla on lukuisia eri merkityksiä niiden kokijasta riippuen. Valmentajien henkilökohtaiset kokemukset tutoroinnista ja sen vaikutuksista ovat tästä syystä arvioinnissa keskeisellä sijalla. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää myös ymmärtää tutkimuskohdetta, tässä tapauksessa Fortum Tutor -ohjelman vaikutuksia, kokonaisvaltaisesti. Yleisesti voidaan todeta, että laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena löytää ennemmin tosiasioita kuin todentaa olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi ym. 2005, 152.) Arvioinnissa hyödynnetään KIHUn ja Nuoren Suomen yhdessä luomaa tutortoimintamallia (Haarma & Lahti 2010) sekä KIHUssa tehtyä valmentajien mentorointi -projektin vaikutusten arviointia (Aarresola 2008). Tutorin rooli Fortum Tutor -ohjelmassa on laaja. Tärkeimpänä tehtävänä on toimia valmentajan sparraajana. Tämän lisäksi tutor järjestää valmentajille koulutusta sekä tekee yleistä seurakehitystyötä. Tehtäväjako vastaa melko hyvin edellä mainittua tutortoimintamallia. Arviointia varten 1) kerättiin kirjallista materiaalia Fortum Tutor -ohjelman toiminnasta, 2) haastateltiin yksi tutor ja kymmenen valmentajaa, 3) toteutettiin lomakekysely kaikille ohjelmassa vuonna 2010 mukana oleville tutoreille sekä 4) tehtiin internetissä webropol-kysely kaikille vuonna 2010 ohjelmaan valituille seuroille. Valmentajien haastattelut toteutettiin puhelimitse teemahaastattelun ja strukturoidun haastattelun välimuotona. Osa kysymyksistä oli siis hieman tarkempia ja osassa haastateltava sai varsin vapaasti kertoa omia kokemuksiaan. Haastattelurunkoa ei noudatettu orjallisesti, mutta kaikki teemat pyrittiin käymään haastateltavan kanssa lävitse. Tutoreiden kyselyt toteutettiin kahden eri koulutustilaisuuden yhteydessä ja vastaukset syötettiin webropol-ohjelmaan, jonka avulla analyysi suoritettiin.

13 Fortum Tutor -ohjelman arviointi Valmentajien haastattelu Arviointiin valittiin aluksi kymmenen valmentajaa viidestä eri seurasta, joista kustakin mukana oli kaksi valmentajaa. Ohjelmaan osallistuvia valmentajia oli vuonna 2009 noin 1500 ja vuonna 2010 noin 2000, jolloin kymmenen valmentajan haastatteleminen on melko pieni otos eikä aineisto pääse kyllääntymään. Tärkeää on siis huomata, että tässä arvioinnissa kerrotaan yksittäisten valmentajien kokemuksista. Tarkempi arviointi ja yleistävien havaintojen esittäminen vaatisi suurempaa aineistoa ja mahdollisesti haastattelusta poikkeavia tutkimusmetodeja. Haastateltavien valinta eteni niin, että Palloliitolta kysyttiin ehdotuksia arviointiin osallistuvista seuroista, jotka olisivat olleet ohjelmassa mukana jo kaksi vuotta. Ehdotuksen perusteella valittiin maantieteellisesti mahdollisimman kattava otos. Tämän jälkeen otettiin yhteyttä valittujen seurojen tutoriin, jolta pyydettiin ohjelmassa toista vuotta mukana olevien valmentajien yhteystietoja. Valmentajien määrää rajattiin vielä niin, että yhdestä joukkueesta pyydettiin vain yhden valmentajan yhteystiedot. Tutoreilta pyydettiin valmentajista nimen ja yhteystietojen lisäksi myös ikä, valmentajakokemus vuosina sekä tutorointikertojen määrä, jotka vaikuttivat lopulliseen haastateltavien valintaan. Tutoreiden toimittamissa tiedoissa ei ollut yhtään naisvalmentajaa, minkä vuoksi päädyttiin vielä etsimään haastateltaviksi myös kaksi naisvalmentajaa. Kahdesta epäonnistuneesta haastattelusta johtuen tehtiin yksi täydentävä haastattelu. Näin lopullisessa analysoitavassa aineistossa oli haastateltavia valmentajia kaikkiaan kymmenen, yhdeksän miestä ja yksi nainen. Valmentajat olivat kuudesta seurasta. Haastatteluista yhdeksän toteutettiin puhelimitse ja yksi kasvotusten. Haastatteluja varten valmentajat saivat haastattelukysymykset ennen haastattelua sähköpostitse. Suurin osa valmentajista oli tutustunut haastattelukysymyksiin ainakin pintapuolisesti ennen haastattelua. Osa haastateltavista kertoi tutortoiminnasta melko laajasti ja avoimesti, osalle taas haastattelija joutui esittämään enemmän täydentäviä kysymyksiä. Täydentävien kysymysten esittämisessä on omat haasteensa, mistä johtuen kaikki valmentajat eivät lopulta vastanneet täysin samoihin kysymyksiin. Haastattelut etenivät sujuvasti ja olivat kestoltaan 20 ja 40 minuutin välillä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sen jälkeen tekstiksi. Haastateltavat saivat litteroidun tekstin hyväksyttäväksi. Haastateltaville kerrottiin, että haastattelut ovat luottamuksellisia ja arviointiraportin tuloksia ei voida yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Haastattelut analysoitiin tiivistämällä vastaukset yhdeksi raportiksi haastattelurungon mukaisesti. Valmentajien vastaukset listattiin aina kunkin kysymyksen perään. Tämä helpotti kokonaiskuvan muodostamista yksittäisen kysymyksen vastauksista. Tulosraporttia teemoiteltiin vielä, jotta saatiin mielenkiinnon kohteena olleet asiat esiin.

14 Fortum Tutor -ohjelman arviointi Tutorkysely Tutoreille suunnattu kysely toteutettiin kahdessa osassa tutoreille järjestettyjen koulutusten yhteydessä. Kaikkien tutoreiden piti osallistua jompaankumpaan koulutukseen ja ne muutamat, jotka eivät päässeet kumpaankaan, saivat kyselyn täytettäväksi sähköpostin välityksellä. Kyselyssä tutoreilta selvitettiin näkemyksiä Fortum Tutor -ohjelman sujumisesta ja tulevaisuuden haasteista sekä mahdollisuuksista. Lisäksi selvitettiin tutorointiprosessiin liittyviä käytännön seikkoja. Tutoreille tehdyn lomakekyselyn vastaukset syötettiin webropol-järjestelmään, josta tulostettujen raporttien avulla aineiston analysointi oli varsin sujuvaa. Tutoreiden kyselystä pyrittiin keräämään valmentajien haastattelujen tueksi hieman numeerista tietoa. Muutamat avoimet kysymykset analysoitiin ryhmittelemällä vastaukset kunkin kysymyksen perään ja poimimalla esiin nousevia teemoja Kysely seuratoimijoille Seuratoimijakysely lähetettiin webropol-järjestelmän kautta vuonna 2010 Fortum Tutor - ohjelmassa mukana olleiden seurojen yhteyshenkilöille. Yhteystiedot saatiin Palloliitosta. Kyselyn avulla selvitettiin seurojen näkemyksiä ohjelman sujumisesta sekä vaikutuksesta seuran valmennustoimintaan. Kysely lähetettiin helmikuussa 2011 alun perin 97 vastaanottajalle, joista kuudelle viesti ei mennyt perille. Kuutta epäonnistunutta lähetystä ei uusittu enää kyselyn toisella kierroksella. Kahden seuran vastaaja ilmoitti, ettei ohjelma ole käynnistynyt seurassa lainkaan. Näin todellinen vastaajamäärä kyselyssä oli 91 vastaajaa. Ensimmäisellä kierroksella vastauksia kyselyyn saatiin ainoastaan 26 kappaletta, joten vastausprosentiksi tuli 29 %. Kyselyn toisella kierroksella vastauksia saatiin lisää 21kappaletta ja kolmannella kierroksella 14 kappaletta, jolloin kokonaisvastaajamäärä nousi 61 vastaajaan. Koko kyselyn vastausprosentiksi tuli näin ollen 67 %. Seurakyselyn tuottama aineisto käytiin läpi kysymys kysymykseltä, avoimet kysymykset käsiteltiin omina ryhminään ja numeerista tietoa antaneet kysymykset omana ryhmänään.

15 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 14 4 FORTUM TUTOR -OHJELMAN ARVIOINNIN TULOKSET 4.1Tutorien kokemuksia ja näkemyksiä Fortum Tutor -ohjelmasta Tutoreiden taustatiedot Tutoreille suoritettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 44 tutoria 57:stä, jolloin vastausprosentiksi tuli 77 %. Vastaajista 42 oli miehiä ja vain kaksi naisia. Tutoreina toimii ainoastaan kaksi naista, joten naisten osalta vastausprosentti on 100. Iältään tutorit olivat vuotiaita ja keski-ikä oli 43 vuotta (kuvio 1). Kuvio 1. Tutoreiden ikäjakauma (n=44). Tutoreiden valinnassa otettiin huomioon muun muassa koulutus, josta tarkasteltiin erityisesti opetus- tai liikunta-alan koulutusta, pelaajakokemusta ja valmentajakoulutuksen tasoa. Tutoreista 21 % oli suorittanut joko ammattikorkeakoulututkinnon tai lukion oppimäärän / ylioppilastutkinnon. Muun korkeakoulututkinnon oli suorittanut lähes 40 % tutoreista (kuvio 2). Vastaajista 59 % oli suorittanut opetus tai liikunta-alan koulutuksen (kuvio 3). Kuvio 2. Tutoreiden korkein koulutustaso (n=44).

16 Fortum Tutor -ohjelman arviointi 15 Kuvio 3. Opetus- tai liikunta-alan koulutus (n=44). Opetus- tai liikunta-alan koulutuksen saaneet jakautuivat liikuntatieteen maistereihin, liikunnanohjaajiin sekä kasvatustieteiden maistereihin. Kasvatustieteiden maistereissa oli luokanopettajien lisäksi muutama erityisluokanopettaja. Lisäksi opetus- tai liikunta-alan koulutuksen saaneiden joukosta oli valmentajan ammattitutkinnon suorittanut ja urheilupsykologian maisteriopintoja suorittava henkilö. Kaikilla tutoreiksi valituilla henkilöillä oli pelaajakokemusta jalkapalloilijana. Lähes puolet tutoreista oli pelannut II-divisioonassa tai alemmalla tasolla. Vajaa kolmannes oli pelannut liigassa tai ulkomailla (kuvio 4). Kuvio 4. Tutoreiden pelaajataso, (n=44). Tutoreista hieman yli 40 % oli suorittanut vähintään B-tason valmentajakoulutuksen ja hieman yli 20 % A-tason valmentajakoulutuksen (kuvio 5). Yksi tutoreista jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Kuvio 5. Tutoreiden valmentajakoulutustaso, (n=43).

Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta

Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta Timo Manninen 1, Jari Lämsä 1, Asko Härkönen 2 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2 Suomen Olympiakomitea Copyright 2012 KIHU Kaikki

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen vertaisryhmätoimintamallin arviointi Taru Kivelä, VTM 27.3.2013 Arviointi on Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Suomalainen valmennusosaaminen

Suomalainen valmennusosaaminen Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen käsikirja 2012 Hämäläinen Kirsi (toim.), Blomqvist Minna, Laitinen-Väänänen Sirpa, Parviainen Antti, Potinkara Pekka Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen

Lisätiedot

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Sari Mettiäinen Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Kokemuksia etaitava -ohjelman käytöstä hoitotyön opiskelijoiden ohjauksessa Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot