EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA Johanna Kara

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA. 16.2.2001 Johanna Kara"

Transkriptio

1 EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA Johanna Kara

2 2 TIIVISTELMÄ Komission päätöksen 2000/479/EY mukaan luodaan Euroopan laajuinen epäpuhtauspäästörekisteri EPER (European Pollutant Emission Register), jota ylläpitää komissio Euroopan Ympäristökeskuksen avustuksella. Päätös tuli voimaan ja se velvoittaa jäsenvaltioita toimittamaan tiedot teollisuuden yhdennettyä päästöjenhallintaa koskevan direktiivin (IPPC) laitosluettelon mukaisten yritysten päästöistä komissiolle. Ilmoituksessa on esitettävä kaikkien niiden päätöksen piiriin kuuluvien epäpuhtauksien päästöt ilmaan ja veteen, joiden osalta kynnysarvot ylittyvät. Energia-alalta päätöksen piiriin kuuluvat yli 50 MW:n polttolaitokset ja laitoskokonaisuudet. Tämän selvityksen tavoitteena on kartoittaa EPER päätöksen vaikutuksia energia-alalla. EPER päätös sisältää sellaisia aineita tai aineryhmiä, mitä tähän mennessä ei ole tarvinnut ympäristöviranomaisille ilmoittaa. Tässä työssä on pyritty löytämään perusteet tiettyjen aineiden päästökertoimille päästöjen arviointiin sekä kartoittaa minkä kokoisilla laitoksilla, millä polttoaineilla ja millä käyttötuntimäärällä EPER päästöjen kynnysarvot ylittyvät. Tämän selvityksen perusteella EPER päästörekisteri lisää laitosten raportointivelvollisuutta ympäristöviranomaisille. Nykyisten CO 2 -, NO x -, SO 2 - ja hiukkaspäästöjen lisäksi raportoitavaksi ilmapäästöistä voivat tulla metaanipäästöt suurilta kivihiililaitoksilta, ilokaasupäästöt kaikilta laitoksilta sekä HCl- ja HF- päästöt kivihiili-, puu- ja turvelaitoksilta. Raskasmetallipäästöistä, joista nykyään raportoidaan jo osa, tulevat raportoinnin piiriin As ja Ni kivihiili-, puu- ja turvelaitoksilta, Cr, Hg ja Zn kivihiililaitoksilta. Lyijyn kynnysarvo saattaa ylittyä suurilla kivihiililaitoksilla. Hg:n ja Zn:n osalta turpeen ja puun poltossa tarvitaan lisäselvityksiä. Raskasmetallien arvioihin liittyy kuitenkin epävarmuutta lähtötietojen eroavaisuuksista johtuen. Vesipäästöistä COD/3-arvon sekä Cl-päästön raportointi voi tulla kyseeseen vain erittäin korkean jätevesi- ja meriveden kierrätysvirtaaman omaavissa rikinpoistolaitoksissa. Öljy- ja maakaasulaitoksilla uudeksi raportoitavaksi voivat tulla N 2 O-päästöt. Uudet raportoitavat tullaan raportoimaan samoin kuin aiemminkin paikallisille viranomaisille. Koko maan päästöt kootaan yhteen ja viranomaiset raportoivat ne edelleen komissiolle.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO EPER PÄÄSTÖREKISTERIPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ TYÖN TAVOITE AINEKOHTAINEN TARKASTELU PÄÄSTÖT ILMAAN Merkittävimmät aineet Metallit ja yhdisteet Klooratut orgaaniset yhdisteet Muut orgaaniset yhdisteet Muut yhdisteet PÄÄSTÖT VETEEN Merkittävimmät aineet Metallit ja yhdisteet Muut orgaaniset yhdisteet Muut yhdisteet YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET...21 LIITTEET VIITTEET...24

4 4 1. JOHDANTO 1.1 EPER päästörekisteripäätöksen sisältö Komission päätöksen 2000/479/EY mukaan luodaan Euroopan laajuinen epäpuhtauspäästörekisteri EPER (European Pollutant Emission Register), jota ylläpitää komissio Euroopan Ympäristökeskuksen avustuksella. Päätös tuli voimaan ja se velvoittaa jäsenvaltioita toimittamaan tiedot teollisuuden yhdennettyä päästöjenhallintaa koskevan direktiivin (IPPC) laitosluettelon mukaisten yritysten päästöistä komissiolle. Ilmoitus on tehtävä joka kolmas vuosi ja rekisterin piiriin kuuluu ilmapäästöistä 37 ainetta tai aineryhmää sekä vesipäästöistä 26 ainetta tai aineryhmää. Jäsenmaat raportoivat vuoden 2001 tiedot vuonna 2003 ja vuodesta 2008 siirrytään vuosittaiseen raportointiin. Energia-alalta päätöksen piiriin kuuluvat yli 50 MW:n polttolaitokset ja laitoskokonaisuudet. Laitoskokonaisuudeksi katsotaan kompleksi, jossa samalla paikalla on yksi tai useampia laitoksia, joissa yksi toiminnanharjoittaja harjoittaa yhtä tai useampaa IPPC-direktiivin mukaista toimintaa. Polttolaitoksilla tämä tarkoittaa sitä, että jos esim. laitoskokonaisuuteen kuuluu kaksi kattilaa teholtaan 40 MW ja 25 MW, lasketaan nämä yhteen, jolloin laitoskokonaisuus kuuluu EPER päästörekisterin piiriin. Myös kattilakohtaiset päästöt lasketaan yhteen ja ilmoitetaan laitoskokonaisuuden päästöinä. Ilmoituksessa on esitettävä kaikkien niiden epäpuhtauksien päästöt ilmaan ja veteen, joiden osalta kynnysarvot ylittyvät. Päästötiedot ilmoitetaan komission päätöksen mukaisessa muodossa ja ilmoituksessa on mainittava kaikki epäpuhtauksia tuottavat toiminnot sekä lähdeluokat ja NOSE-Pkoodit IPPC-direktiivin mukaisesti. Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle yhteenvetoilmoituksen, jossa esitetään kaikkien ilmoitettujen päästöjen kansalliset kokonaismäärät sähköistä tiedonsiirtoa käyttäen ja komissio asettaa tiedot yleisesti saataville internetin kautta. 1.2 Työn tavoite Tämän selvityksen tavoitteena on kartoittaa EPER päätöksen vaikutuksia energia-alalla. EPER päätös sisältää sellaisia aineita tai aineryhmiä, mitä tähän mennessä ei ole tarvinnut ympäristöviranomaisille ilmoittaa. Tässä työssä on pyritty löytämään perusteet tiettyjen aineiden päästökertoimille päästöjen arviointiin sekä kartoittaa minkä kokoisilla laitoksilla, millä polttoaineilla ja millä käyttötuntimäärällä EPER päästöjen kynnysarvot ylittyvät. Päästörekisteri ei sulje pois nykyisiä raportointivelvoitteita ympäristöviranomaisille vaan tavoitteena on selvittää, mitä uusia raportointivelvoitteita laitoksille päästörekisterin nojalla tulee. 2. AINEKOHTAINEN TARKASTELU Tässä ainekohtaisessa tarkastelussa noudatetaan EPER päästörekisteripäätöksen järjestystä. Päästöt on jaettu ilma- ja vesipäästöihin ja eri aineista on käsitelty ne, jotka mahdollisesti tulevat kyseeseen energiantuotannon osalta. Aineet on jaoteltu merkittävimpiin aineisiin, metalleihin ja yhdisteisiin, kloorattuihin orgaanisiin yhdisteisiin, muihin orgaanisiin yhdisteisiin sekä muihin yhdisteisiin. Päästökertoimien avulla pyritään vertailemaan EPER:n kynnysarvoja eri polttoaineiden päästöihin ja luomaan käsitys siitä, mitkä aineet suomalaisilla polttolaitoksilla päästöjen kynnysarvot ylittävät.

5 5 2.1 Päästöt ilmaan EPER:n raportointiohjeen mukaan päätöksen mukaisista 37 ilmapäästöstä polttolaitosten todennäköisiä ilmapäästöjä on yhteensä 16 ainetta tai aineryhmää. Seuraavassa ainekohtaisessa tarkastelussa on käytetty nykyisin yleisesti käytössä olevia päästökertoimia eri aineille. Merkittävimmille aineille, raskasmetalleille sekä hiukkaspäästöille on tutkimusaineistoa olemassa. Muille aineille on käytetty eri lähdetietoja sekä laskelmia varsinaisten päästökertoimien puuttuessa Merkittävimmät aineet Metaani CH 4 Metaanipäästöjä on arvioitu Greenhouse Gas Inventory Finland kokoelman (Boström, 1994) päästökertoimilla. Polttoainekohtaiset laskelmat on esitetty liitteessä 1. Taulukkoon 1 on koottu kertoimet eri polttoaineille sekä polttoainetehon minimiarvo = minimiteho, jolla päästön EPER kynnysarvo ylittyy täysillä käyttötunneilla. Laskelmissa on otettu huomioon Suomen kattilakanta ja kattilakoot. Liitteen 1 laskuritaulukoilla voidaan laskea päästömäärät eri tehoilla sekä eri käyttötunneilla. Taulukko 1. Metaanin päästökertoimet eri polttoaineille sekä minimiteho, jolla EPER kynnysarvo ylittyy täysillä käyttötunneilla (= 8760 h/a). CH 4 EPER kynnysarvo kg/a Polttoaine Päästökerroin mg/mj Polttotapa Kivihiili 4 kaikki 800 Turve 2 poltin Ei ylity 15 Kupliva leijupeti Kiertoleijupeti Ei ylity Maakaasu 3 kaikki 1100 Puu 30 kaikki 110 Öljy 5 kaikki Ei ylity Mustalipeä 1 kaikki Ei ylity Sekapoltto > 50 % puu 20 arina 160 Sekapoltto > 50 % puu 4 muut Ei ylity Sekapoltto > 50 % turve 9 Yhdistetyt tekniikat Ei ylity 15 Muut MW Ei ylity 2 > 150 MW Ei ylity Sekapoltto > 50 % hiili 4 kaikki 800 Sekapoltto muut 6 Poltin MW Ei ylity 15 Leijupeti MW Ei ylity 10 Yhd MW Ei ylity 7 > 150 MW 460 Minimiteho MW Sekapolton osalta päästökertoimet eivät eroa puhtaan polttoaineen kertoimista olennaisesti, jolloin metaanipäästöjen arvioinnissa voidaan käyttää pääasiallisen polttoaineen kerrointa.

6 6 Metaanipäästöjä ei tällä hetkellä tarvitse raportoida ympäristöviranomaisille. Joidenkin laitosten ja laitoskokonaisuuksien osalta metaanipäästöt ylittävät EPER kynnysarvon taulukon 1 kertoimilla ja voivat näin ollen tulla raportoitavaksi. Kyseeseen tulevat suuret kivihiili ja maakaasulaitokset silloin kun käyttötuntimäärä on korkea. Esimerkiksi Meri-Porin kivihiililaitoksella (1300 MW) EPER:n kynnysarvo ylittyy 5300 käyttötunnin kohdalla, jos päästökertoimena käytetään 4 mg/mj. Puuta ja turvetta polttavilla leijukerroskattiloilla kyseeseen tulevat jo pienemmätkin laitokset, turpeen osalta vain kupliva leijupetipoltto. Rauhalahden turvelaitos (295 MW) saa käydä 6300 h/a, jotta päästön kynnysarvo ylittyisi, jos lasketaan päästökertoimella 15 mg/mj. Turpeen pölypoltossa kynnysarvo ei ylity. Todellinen metaanipäästö saattaa kuitenkin olla alhaisempi kuin mitä päästökerroin osoittaa. Ympäristötutkimuspoolin non-co 2 kasvihuonekaasupäästöjen mittausprojektista saadaan tarkempi tieto eri laitostyyppien metaanipäästöistä. Hiilimonoksidi CO Häkäkertoimina on käytetty Boströmin/Hupan päästökertoimia. Polttoainekohtaiset laskelmat on esitetty liitteessä 1 ja yhteenveto kertoimista ja minimitehoista, joilla EPER kynnysarvo ylittyy täysillä käyttötunneilla taulukossa 2. Taulukko 2. Hiilimonoksidin päästökertoimet eri polttoaineille sekä minimiteho, jolla EPER kynnysarvo ylittyy täysillä käyttötunneilla (= 8760 h/a). CO EPER kynnysarvo kg/a Polttoaine Päästökerroin mg/mj Polttotapa Kivihiili 30/5 Arina/leijupeti Ei ylity 10/5 Poltin/yhdistetty Ei ylity Turve 10 kaikki Ei ylity Maakaasu 20 kaikki 800 Puu 200 kaikki 80 Öljy 20 kaikki Ei ylity Mustalipeä MW > 150 MW 160 Sekapoltto > 50 % puu 75 arina muut 230 Sekapoltto > 50 % turve 40 Arina/leiju MW Ei ylity 70 Yhdistetyt MW Ei ylity 10 > 150 MW Ei ylity Sekapoltto > 50 % hiili MW Ei ylity 10 > 100 MW Ei ylity Sekapoltto muut 15 Poltin MW Ei ylity 45 Leijupeti MW Ei ylity 50 Yhd MW Ei ylity 25 > 150 MW Ei ylity Minimiteho MW Häkäpäästöjen kynnysarvo ylittyy vain puuta polttavilla laitoksilla sekä suurilla maakaasulaitoksilla. Suuretkaan leijukerroskattilat eivät ylitä EPER kynnysarvoa, jos poltto on hallinnassa. Todellinen CO päästö saattaa olla suurempi tai pienempi kuin mitä päästökerroin osoittaa.

7 7 Hiilidioksidi CO 2 Hiilidioksidipäästöille on olemassa yleisesti käytössä olevat kertoimet. Tilastokeskus käyttää hapettumiskertoimella korjattua päästökerrointa, jolloin ominaispäästö on hieman pienempi kuin alkuperäinen kerroin. Näissä laskelmissa on käytetty alkuperäisiä kertoimia. Laskelmat löytyvät liitteestä 1 ja yhteenveto päästökertoimista ja minimitehoista taulukosta 3. Taulukko 3. Hiilimonoksidin päästökertoimet eri polttoaineille sekä minimiteho, jolla EPER kynnysarvo ylittyy täysillä käyttötunneilla (= 8760 h/a). CO 2 EPER kynnysarvo kg/a Polttoaine Päästökerroin g/mj Polttotapa Kivihiili 94,6 kaikki 50 Turve 106 kaikki 50 Maakaasu 56,1 kaikki 60 Puu 109,6 kaikki 50 Öljy POR 77,4 kaikki 50 Öljy POK 74,1 kaikki 50 Mustalipeä 110 kaikki 50 Minimiteho MW Hiilidioksidipäästöt ylittävät kynnysarvon täysillä käyttötunneilla kaikilla laitoksilla. Vain maakaasulaitoksilla jäädään hieman kynnysarvon alle pienemmillä laitoksilla. Hiilidioksidipäästöjen raportoiminen kuuluu ilmoitusvelvollisille joka tapauksessa. (IPPC:n korjatussa suosituksessa biomassan/puun polton CO 2 päästöjä ei tarvitse ilmoittaa, Guidance document for EPER implementation, 2000).

8 8 Typpioksiduuli N 2 O Ilokaasun kertoimina on käytetty Greenhouse Gas Inventory Finland kokoelman (Boström, 1994) päästökertoimia. Polttoainekohtaiset laskelmat on esitetty liitteessä 1 ja yhteenveto kertoimista ja minimitehoista taulukossa 4. Taulukko 4. Hiilimonoksidin päästökertoimet eri polttoaineille sekä minimiteho, jolla EPER kynnysarvo ylittyy täysillä käyttötunneilla (= 8760 h/a). N 2 O EPER kynnysarvo kg/a Polttoaine Päästökerroin mg/mj Polttotapa Kivihiili 2 Poltin/arina Kupliva/kiertoleiju 50 Turve 2 Poltin/arina Kupliva/kiertoleiju 50 Maakaasu 1 Kattila/ktb 320 Puu 2 Poltin/arina Kupliva/kiertoleiju 50 Öljy 2 Kattila/ktb 160 Mustalipeä Sekapoltto > 50 % puu Sekapoltto > 50 % turve 30 Leijupeti 50 2 Muut 160 Sekapoltto > 50 % hiili 4 Arina Leijupeti 50 2 Muut 160 Sekapoltto muut 50 Leijupeti 50 2 Muut 160 Sekapolton kertoimina voidaan käyttää puhtaan polttoaineen kertoimia. Minimiteho MW Leijupetikattilat kaikilla polttoaineilla ylittävät kynnysarvon. Myös osa muista hiili-, turve- ja puukattiloista maakaasulaitoksista suurimmat. Öljykattiloiden osalta käyttötunnit ovat niin vähäiset, ettei kynnysarvo ylity. Käynnissä olevan tutkimuksen mukaan lähes kaikilla polttotavoilla ilokaasupäästöt ovat alempia kuin nykyisin käytössä olevat päästökertoimet. Kuitenkin taulukon 4 mukaan EPER kynnysarvo ylittyy jo melko pienillä laitoksilla. Tästä voidaan päätellä, että typpioksiduulipäästöt tulevat melkoisella varmuudella raportoitaviksi suurimmalta osalta laitoksia. Lisää tietoa kuitenkin tarvitaan, jotta joitakin laitoksia voidaan jättää raportoinnin ulkopuolelle. Ympäristötutkimuspoolin non-co 2 kasvihuonekaasupäästöjen mittausprojektista saadaan tarkempi tieto eri laitostyyppien typpioksiduulipäästöistä.

9 9 Typen oksidit NO x Typen oksidit ilmoitetaan EPER-päätöksen mukaan typpidioksidin päästöinä. LCP (Large Combustion Plants) direktiivistä löytyvät päästöjen raja-arvot uusille laitoksille, jotka ovat kiinteitä ja nestemäisiä polttoaineita polttaville laitoksille: 400 mg/m 3 n MW laitoksille 300 mg/m 3 n MW laitoksille 200 mg/m 3 n > 300 MW laitoksille Kaasumaisille polttoaineille: 150 mg/m 3 n MW laitoksille 100 mg/m 3 n > 300 MW laitoksille Sekä kaasuturbiineille: 50 mg/m 3 n > 50 MW laitoksille Päästön raja-arvosta lasketaan ominaispäästö kaavan (1) mukaan (SFS standardi 5624): q e = c * n * k * Q s (1) Missä q e = ominaispäästö (mg/mj) c = pitoisuus (mg/m3 n) n = ilmakerroin = 1,40 k = polttoaineen kosteudesta johtuva kerroin Q s = kuivan polttoaineen palamisesta syntyvä savukaasumäärä = 0,25 (m 3 n/mj) Laskelmat on esitetty liitteessä 1 ja yhteenveto taulukossa 5. Taulukko 5. Typpidioksidin päästökertoimet eri polttoaineille uusille laitoksille LCP direktiivin mukaan sekä minimiteho, jolla EPER kynnysarvo ylittyy täysillä käyttötunneilla (= 8760 h/a). NO x EPER kynnysarvo kg/a Polttoaine Päästökerroin mg NO 2 /MJ Teho Kivihiili MW MW >300 MW 300 Turve MW MW >300 MW 300 Maakaasu MW >300 MW kaasuturbiini 180 Puu MW MW >300 MW 300 Öljy MW MW >300 MW 300 Minimiteho MW

10 10 Suomessa on yleisesti käytetty päästökertoimia, joissa laitokset on jaettu uusiin ja vanhoihin laitoksiin. Uusien osalta päästökertoimet seuraavat LCP-direktiivin arvoja lukuunottamatta kaasuturbiinia, mille LCP-direktiivissä on selvästi pienempi päästökerroin. Vanhojen laitosten osalta päästökertoimet ovat korkeampia. Taulukkoon 6 on koottu vanhojen laitosten päästökertoimet. Taulukko 6. Typpidioksidin päästökertoimet eri polttoaineille vanhoille laitoksille Suomessa käytettyjen kertoimien mukaan sekä minimiteho, jolla EPER kynnysarvo ylittyy täysillä käyttötunneilla (= 8760 h/a). NO x EPER kynnysarvo kg/a Polttoaine Päästökerroin mg NO 2 /MJ Teho/polttotekniikka Minimiteho MW Kivihiili 420 Seinäpoltin MW 230 Seinäpoltin 100 >100 MW 250 Nurkkapoltin MW 180 Nurkkapoltin 100 >100 MW 150 Muu > 50 MW 50 Turve 300 Poltin 50 MW Poltin >50 MW Muu >50 MW 50 Maakaasu 150 Kattila MW Kattila >100 MW Kaasuturbiini MW 100 Kaasuturbiini 100 >100 MW Puu MW > 100 MW 100 Öljy 150 POR kattila MW 120 POR kattila >100 MW POK kaasuturbiini MW 150 POK kaasuturbiini >100 MW 100 Koska direktiivin mukaisilla kertoimilla EPER kynnysarvo ylittyy melkein kaikilla laitoksilla, tulevat NO x päästöt kuitenkin raportoitaviksi. Vain pienemmillä maakaasulaitoksilla jäädään kynnysarvon alle. Kaikki vanhat laitokset ylittävät EPER:n rajan. NO x päästöt kuuluvat joka tapauksessa ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

11 11 Rikkidioksidi SO 2 Rikkidioksidin raja-arvot uusille laitoksille löytyvät myös LCP-direktiivistä ja päästökertoimet lasketaan ominaispäästökaavan (1) mukaan. Päästöjen raja-arvot ovat kiinteille polttoaineille: 850 mg/m 3 n MW laitoksille mg/m 3 n MW laitoksille (lineaarinen vähennys) 200 mg/m 3 n > 300 MW laitoksille Biomassalle: 200 mg/m 3 n > 50 MW laitoksille Kaasumaisille polttoaineille: 35 mg/m 3 n > 50 MW laitoksille Laskelmat on esitetty liitteessä 1 ja yhteenveto taulukossa 7. Taulukko 7. Rikkidioksidin päästökertoimet eri polttoaineille sekä minimiteho täysillä käyttötunneilla (= 8760 h/a) uusille laitoksille LCP-direktiivin mukaan. SO 2 EPER päästöraja kg/a Polttoaine Päästökerroin mg/mj Teho Kivihiili MW MW >300 MW 300 Turve MW MW >300 MW 300 Maakaasu 12 Ei ylity Puu 5 Ei ylity Öljy MW MW >300 MW 300 Minimiteho MW Puun poltossa Suomessa on käytetty taulukon 6 kerrointa (5 mg/mj), jolloin päästön kynnysarvo ei ylity. Jos käytetään LCP-direktiivin arvoja kiinteälle polttoaineelle tai biomassalle niin kynnysarvo ylittyy. Vanhoille laitoksille käytetyt kertoimet ja minimitehot löytyvät taulukosta 8.

12 12 Taulukko 8. Rikkidioksidin päästökertoimet eri polttoaineille sekä minimiteho täysillä käyttötunneilla (= 8760 h/a) vanhoille laitoksille Suomessa käytettyjen kertoimien mukaan. SO 2 EPER kynnysarvo kg/a Polttoaine Päästökerroin mg/mj Teho Kivihiili 230 Uusi MW Uusi 1 >150 MW Vanha MW Vanha > 200 MW 200 Turve 140 Uusi Vanha 50 Puu 5 Ei ylity Öljy 500 POR POK jälkeen jälkeen Minimiteho MW LCP-direktiivin arvot vanhoille laitoksille ovat korkeammat kuin Suomessa käytetyt kertoimet. Päästön kynnysarvot ylittyvät kaikilla muilla, paitsi puuta polttavilla laitoksilla. Rikkidioksidipäästöt raportoidaan joka tapauksessa ympäristöviranomaisille. Muut aineet Ammoniakki NH 3 Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämässä VAHTI tietokannasta löytyi yksi ilmoitus ammoniakkipäästöstä voimalaitoksilta, joka oli 87 kg/a. Fortumin Meri-Porin laitoksella (1300 MW kivihiililaitos) ammoniakkipäästön raja on 5 mg/m 3 n ja kaavalla (1) laskemalla saadaan ominaispäästöksi 1,77 mg/mj. Tällä ominaispäästöllä EPER kynnysarvo kg/a vuodessa ylittyy jo 1250 käyttötunnin kohdalla. Käyttöaika Meri-Porin laitoksella vuonna 1998 oli 3113 h. Laitoksella on jatkuvatoiminen NH 3 mittaus, jolloin raportointi ei muodostu ongelmaksi. Todellinen NH 3 päästö on yleensä reilusti alle 5 mg/ m 3 n. Muilla laitoksilla ammoniakkipäästöt eivät ole ongelma. Laskelma on esitetty liitteessä 6. NMVOC Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (pois lukien metaani) päästöt energiantuotannosta Suomessa ovat VTT:n selvityksen (Arnold et al, 1998) mukaan 2000 t/a. VOC-päästöistä metaanin osuus on kuitenkin suuri, jolloin NMVOC-päästö on huomattavasti pienempi kuin metaanin. Todennäköisyys sille, että EPER-päästöraja kg/a ylittyisi yksittäisellä laitoksella tai laitoskokonaisuudella on erittäin pieni. NMVOC päästöjen mittauksia on tehty suurilla polttolaitoksilla hyvin vähän.

13 Metallit ja yhdisteet Raskasmetallien päästöt riippuvat monista tekijöistä: polttoaineesta, polttotekniikasta ja erotinlaitteistosta. Kivihiilen raskasmetallipitoisuus riippuu tuontimaasta, Suomeen tuotavasta hiilestä suurin osa tulee Puolasta ja Venäjältä. Venäläinen hiili sisältää enemmän kromia (Cr) ja elohopeaa (Hg) kun taas puolalaisessa hiilessä on enemmän lyijyä (Pb) ja sinkkiä (Zn). Turpeen raskasmetallipitoisuudet vaihtelevat jonkin verran alueellisesti. Energiaturpeen arseeni - (As) ja sinkki (Zn) pitoisuudet ovat Pohjois- Suomessa jonkin verran alhaisemmat kuin Länsi- ja Itä- Suomessa. Turpeen poltossa raskasmetallien ominaispäästöön vaikuttavat ratkaisevasti käyttöolosuhteet ja erityisesti käyttötilan kosteus. Maakaasun poltosta ei käytännössä tule raskasmetallipäästöjä. Öljyn polton merkittävimmät raskasmetallipäästöt ovat vanadiini (V) ja nikkeli (Ni). Sekapolttokattiloissa VTT:n tutkimusten mukaan esim. puun poltto turpeen seassa ei muuta merkittävästi raskasmetallien kokonaispitoisuuksia savukaasuissa, joten ko. tapauksissa voidaan käyttää pääasiallisen polttoaineen päästökerrointa. Yksittäisten raskasmetallien päästöt vaihtelevat, vaikka laitoksilla olisi sama polttotekniikka. Päästöön vaikuttaa pääasiassa erotinlaitteiston tehokkuus. Koska ainoastaan helposti höyrystyvä elohopea on suurimmaksi osaksi kaasufaasissa, on oleellista hiukkasten kokonaispäästö. Raskasmetallipäästöjen kertoimien arviointiin on käytetty VTT:n 1990 luvulla tekemiä mittaustuloksia (Liite 2) sekä SYKE:n VAHTI tietokannasta laskettuja keskimääräisiä päästökertoimia (Liite 2). Lähteenä on käytetty SYKE:n julkaisua Raskasmetallien päästöt ilmaan Suomessa 1990 luvulla (Melanen et al, 1999). Lisäksi on kerätty laitosten ilmoittamia raskasmetallipäästöjä ilmaan ympäristöviranomaisille tehdyistä ilmoituksista, yritysten ympäristöraporteista sekä SYKE:n VAHTI-tietokannan aineistosta vuodelta 1999 (Liite 3). Myös eri yritysten teettämiä mittausraportteja on käytetty hyödyksi (Liite 4). Suurin osa suomalaisista laitoksista ilmoittaa myös vanadiinipäästöt viranomaisille, mutta koska vanadiini ei kuulu EPERpäätöksen listaan, ei sitä seuraavassa käsittelyssä oteta huomioon. Tässä raportissa ei käsitellä myöskään kierrätyspolttoaineen polton raskasmetallipäästöjä. Koska yllä mainituissa lähteissä päästökertoimet vaihtelevat hyvinkin paljon, on seuraavassa ainekohtaisessa tarkastelussa pyritty lähdetietojen perusteella saamaan jonkinlainen yksinkertaistettu arvio ns. todennäköinen enimmäiskeskiarvo raskasmetallien päästökertoimista. Laitokset on yksinkertaistamisen vuoksi jaettu hiililaitoksiin, joissa on rikinpoisto ja sähkösuodin, hiililaitoksiin, joissa on sähkösuodin sekä turpeen leijupolttolaitoksiin. Puun päästökertoimet mahtuvat turpeen päästökertoimien vaihteluväliin, jolloin turve/puulaitokset voidaan käsitellä yhdessä. Myös turpeen pölypoltto voidaan liittää samaan tarkasteluun. Taulukkoon 9 on koottu EPER:n päätökseen kuuluvien raskasmetallien todennäköiset päästökertoimet, lähtötietojen vaihteluväli sekä minimiteho eri polttoaineille.

14 14 Taulukko 9. Raskasmetallien todennäköiset päästökertoimet, kertoimien vaihteluvälit sekä minimiteho täysillä käyttötunneilla (8760 h). Polttoaine Päästökerroin Vaihteluväli µg/mj µg/mj Arseeni Kivihiili Rikinpoisto+sähkösuodin 2 1 0,46-2, As Kivihiili Sähkösuodin 8,2 2 0,03-0,33 80 Turve/puu Leijupoltto+sähkösuodin ,15-14,6 65 Minimiteho MW EPER 20 kg/a Kadmium Kivihiili Rikinpoisto+sähkösuodin 0,3 2 0,030-0, Cd Kivihiili Sähkösuodin 0,3 2 0,16-0,31 Ei ylity Turve/puu Leijupoltto+sähkösuodin 0,6 3 0,03-0,93 Ei ylity EPER 10 kg/a Kromi Kivihiili Rikinpoisto+sähkösuodin 6,4 4 0,05-12,3 500 Cr Kivihiili Sähkösuodin 20 12, Turve/puu Leijupoltto+sähkösuodin 3 3 0,34-5,79 Ei ylity EPER 100 kg/a Kupari Kivihiili Rikinpoisto+sähkösuodin 1,8 5 1,8-4,8 Ei ylity Cu Kivihiili Sähkösuodin 5 - Ei ylity Turve/puu Leijupoltto+sähkösuodin 1,3 3 Ei mitt. Ei ylity EPER 100 kg/a Elohopea Kivihiili Rikinpoisto+sähkösuodin 1,5 6 0,031-1, Hg Kivihiili Sähkösuodin 2 0,5-160 Turve/puu Leijupoltto+sähkösuodin 1 3 0,12-3, EPER 10 kg/a Nikkeli Kivihiili Rikinpoisto+sähkösuodin 6,5 0,007-12,2 250 Ni Kivihiili Sähkösuodin Turve/puu Leijupoltto+sähkösuodin ,44-16,4 160 EPER 50 kg/a Lyijy Kivihiili Rikinpoisto+sähkösuodin 10 0,013-19,6 640 Pb Kivihiili Sähkösuodin Turve/puu Leijupoltto+sähkösuodin 8 3 0,45-10,5 Ei ylity EPER 200 kg/a Sinkki Kivihiili Rikinpoisto+sähkösuodin Zn Kivihiili Sähkösuodin Turve/puu Leijupoltto+sähkösuodin ,7-11,1 Ei ylity EPER 200 kg/a 1 Meri-Porin ja Tahkoluodon mittauksista 2 VTT:n mittauksista 3 Valittu käytössä olevan mittausaineiston pohjalta 4 Tahkoluodon mittausten keskiarvo 5 Corinairin oletuskerroin 6 VAHTI-tietokannasta Kivihiili+rikinpoisto+sähkösuodin laitoksilla kynnysarvot ylittyvät järjestyksessä elohopea, nikkeli, arseeni, sinkki, kromi ja lyijy. Kuparin kynnysarvo ei ylity ja kadmiumin ylittyy vain suurilla laitoksilla täysillä käyttötunneilla, joten on epätodennäköistä, että näiden aineiden kynnysarvo ylittyisi. Esim. Meri-Porin laitos (1300 MW) saa käydä 4200 h/a, jotta lyijyn kynnysarvo ylittyisi elohopean, nikkelin, arseenin, sinkin ja kromin rajat ylittyvät jo aikaisemmin.

15 15 Kristiinan laitoksella (605 MW) lyijyn ja kromin kynnysarvo ei ylity, mutta sinkin kohdalla se ylittyy 4500 tunnin kohdalla ja muiden (Hg, Ni ja As) sitä ennen. Kivihiili+sähkösuodin laitoksilla järjestys on nikkeli, sinkki, arseeni, elohopea, kromi ja lyijy. Kuparin ja kadmiumin kynnysarvot eivät ylity. Esim. 300 MW:n laitoksella lyijyn kynnysarvo ei ylity, elohopean ja kromin rajat ylittyvät 4600 h:n kohdalla. Nikkelin, sinkin ja arseenin kynnysarvot ylittyvät jo pienilläkin laitoksilla, 100 MW:n laitos saa käydä 3400 h/a, jotta nikkelipäästön kynnysarvo ylittyisi. Turpeen leijukerrospoltossa kadmiumin, kromin ja lyijyn raja-arvot eivät ylity. Sinkin osalta mittauksia on tehty hyvin vähän, mutta käytettävissä olevien mittausten perusteella lasketulla päästökertoimella kynnysarvo ei ylity. Kuparin osalta mittauksia ei ole tehty, mutta SYKE:n arvion mukaisella päästökertoimella laskettuna kynnysarvo ei ylity. Elohopean kynnysarvo ylittyy vain suurilla laitoksilla täysillä käyttötunneilla. Todennäköisimmin turvelaitoksille tulee raportoitavaksi nikkelin ja arseenin päästöt. Ilmoitetuista turvelaitosten raskasmetallipäästöistä arseenin kynnysarvo ylittyi 1999 kahdella laitoksella, kadmiumin yhdellä, elohopean neljällä ja nikkelin viidellä laitoksella. Öljykattiloiden käyntiajat ovat niin alhaiset, etteivät päästöjen kynnysarvot ylity. Useat laitokset ilmoittavat osan raskasmetallipäästöistä jo nyt. Kuparin ja sinkin osalta ilmoituksia ja mittaustuloksia on hyvin vähän Klooratut orgaaniset yhdisteet PCDD ja PCDF (dioksiinit ja furaanit) Jätteenpolttodirektiivissä on raja-arvo Teq - painotetulle dioksiini- ja furaanipäästölle. Raja-arvo on 0,1 ng/m 3 n ja ominaispäästökaavaa (1) käyttäen saadaan ominaispäästöksi 0,035 ng/mj. Tämän perusteella EPER kynnysarvo 0,001 kg/a ei ylity millään laitoksilla. VTT on suorittanut dioksiinija furaanimittauksia muutamilla laitoksilla raskasmetallimittausten yhteydessä. Kivihiilellä ja jäteöljyllä sekä turpeella poltettaessa päästöt olivat pieniä ja jäävät reilusti kynnysarvon alle. Laskelmat on esitetty liitteessä 6.

16 Muut orgaaniset yhdisteet Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH yhdisteet) PAH yhdisteiden muodostuminen on vähäistä, jos polttoaineen ja ilman sekoittuminen on tehokasta, polton ilmaylimäärä on riittävän suuri, palamislämpötila on riittävän korkea ja palamiskaasuilla on riittävän pitkä viipymisaika kattilassa. PAH-päästöt ovat yleensä pieniä suurissa polttolaitoksissa polttoaineesta riippumatta (Energia ja Ympäristö, 1996). Jätteenpolttodirektiivissä raja-arvoa ei ole määritelty. Euroopan ympäristökeskuksen kokoamassa ohjeistossa ilmapäästöille (Emission Inventory Guidebook, 1999) on koottu joitain päästökertoimia PAH-yhdisteille. Mittaustietoa eri maista on hyvin vähän. Kirjassa on koottu painokertoimet eri yhdisteille käyttäen referenssinä bentsoapyreeniä. Näitä painokertoimia käyttämällä saadaan PAHyhdisteiden yhteenlasketuksi päästökertoimeksi kivihiilelle 0,26 mg/t polttoainetta ja puulle 5,4 mg/t polttoainetta hyvällä puhdistustekniikalla. Näillä arvoilla laskettaessa esim. Meri-Porin (hiili) ja Kauttuan (puu) laitosten polttoaineen kulutuksista laskettuna PAH-yhdisteiden EPER kynnysarvo ei ylity. Mittaustulosten vähäisyydestä johtuen näihin arvioihin liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta. Laskelmat on esitetty liitteessä Muut yhdisteet Kloori ja epäorgaaniset yhdisteet (HCl) Kloorille varsinaisia päästökertoimia ei ole olemassa. Seuraavissa laskelmissa on käytetty polttoaineiden klooripitoisuuksia päästömäärien selvittämiseen. Polttoaineiden ominaisuuksista laskettaessa kivihiilelle 0,2 p-%:n pitoisuudella (Alakangas, 2000) oletuksella, että kaikki kloori menee savukaasuihin, saadaan päästökerroin 106 mg/mj, jolla laskettuna EPER kynnysarvo ylittyy kaikilla laitoksilla täysillä käyttötunneilla. Olettaen, että rikinpoisto poistaa 90 % kloorista, kivihiilen Cl-pitoisuuden ollessa 0,1 p-%, saadaan päästökerroin 5,3 mg/mj, jolloin kynnysarvo ylittyy 60 MW:n kohdalla täysillä käyttötunneilla. Meri-Porin mittauksissa Cl-päästö oli 9100 g/h, mistä saadaan vuoden 1998 käyttötuntimäärällä 3110 h/a kg/a, mikä ylittää EPER kynnysarvon kg/a. Turpeen klooripitoisuus vaihtelee tyypillisesti 0,02 0,06 p-%:n välillä (VAPO), maksimi Clpitoisuus, joka turpeesta on mitattu on 0,1 p-% kuiva-aineesta. Fortumin Hämeenlinnan laitoksen turpeesta mitatut Cl-pitoisuudet olivat 0,036 p-%, 0,038 p-% ja 0,039 p-% kuiva-aineesta. Keskimääräisellä arvolla 0,03 p-% kuiva-aineesta saadaan päästökertoimeksi 46 mg/mj olettaen, että kaikki kloori menee savukaasuihin. Näin laskettuna EPER kynnysarvo ylittyy kaikilla laitoksilla täysillä käyttötunneilla. Meri-Porin mittausraportin perusteella kloori erottuu sähkösuodattimella erittäin heikosti, jolloin laskelmissa oletetaan, että kaikki Cl menee savukaasuihin. Esim. Joensuun laitos (197 MW) saa käydä vain 500 h/a ja kynnysarvo on jo ylittynyt. Puun kuoren Cl-pitoisuus vaihtelee yleisesti 0,01-0,03 p-%:n välillä (Alakangas, 2000) kuusen kuoren Cl-pitoisuus on hieman korkeampi kuin männyn kuoren. Laskettuna keskimääräisellä arvolla 0,02 p-% Cl kuiva-aineesta, saadaan päästökertoimeksi 32 mg/mj ja kynnysarvo ylittyy kaikilla laitoksilla täysillä käyttötunneilla.

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy

Öljyalan Palvelukeskus Oy Selvitys 52K30052.10-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä Ilmanlaadun tarkkailun vuosiraportti 2011 1 1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2011 aikana saatuja rikkidioksidin, typen oksidien, hengitettävien hiukkasten (PM

Lisätiedot

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Hanne Soininen Leena Mäkelä Anni Kyyhkynen Elina Muukkonen BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI itta : Birg ppula Kom Kuva ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 214 ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI Birgitta Komppula Pia Anttila Mika Vestenius Timo Salmi

Lisätiedot

Etelä-Savon kasvihuonekaasutase 2005. Leena Mäkelä

Etelä-Savon kasvihuonekaasutase 2005. Leena Mäkelä Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 3 2008 Etelä-Savon kasvihuonekaasutase 2005 Leena Mäkelä Etelä-Savon ympäristökeskus ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2008 Etelä-Savon kasvihuonekaasutase

Lisätiedot

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät VTT TIEDOTTEITA - MEDDELANDEN- RESEARCH NOTES 1799 Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät Leena Aunela-Tapola, Pauli Jormanainen, Anja Laukkarinen, Arvo

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa Mika Arffman Marjaleena Aatamila Jarmo Tervo Pentti Janka Jari Kymäläinen 3 ALKUSANAT 1.1.2001-31.3.2002

Lisätiedot

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2003:18. Pienpoltto pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2003:18. Pienpoltto pääkaupunkiseudulla Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2003:18 Pienpoltto pääkaupunkiseudulla Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2003:18 Suvi Haaparanta, Maria Myllynen, Tarja Koskentalo Pienpoltto pääkaupunkiseudulla Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Pienhiukkasten vaikutus terveyteen Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen Toimittanut Timo Paukku Pienhiukkasten

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt Länsi Uudellamaalla

Kasvihuonekaasupäästöt Länsi Uudellamaalla Kasvihuonekaasupäästöt Länsi Uudellamaalla Kartoitus vuodelle 2007 AKO Länsi Uusimaa 2009 Tiina Haaspuro ja Wilhelm Fortelius Tiivistelmä Kasvihuonekaasupäästöt Länsi uudellamaalla Länsi Uudellamaalla

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012

Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Saatteeksi Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Hyväksytty puoluehallituksessa 20.10.2006 Kunnallinen jätepolitiikka elää parhaillaan voimakkaiden muutosten

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot