TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto 23.5.2011"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto

2

3 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Vantaan kaupungin hallinto Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys Vantaan kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilinpäätöksen keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen (ilman liikelaitoksia) Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Vantaan kaupungin tuloslaskelma Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Vantaan kaupungin tase Vantaan kaupungin konsernituloslaskelma Vantaan kaupungin konsernirahoituslaskelma Vantaan kaupungin konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...196

4 4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Ympäristötilinpitoa koskevat liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tilinpäätös Toimintakertomus Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Vantaan Työterveys liikelaitoksen tilinpäätös Toimintakertomus Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätös Toimintakertomus Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitosten vaikutus kaupungin talouteen Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Asuntolainarahaston tilinpäätöslaskelmat Marja-Vantaa -rahaston tilinpäätöslaskelmat Sosiaalisen luototuksen rahaston tilinpäätöslaskelmat Vahinkorahaston tilinpäätöslaskelmat Luettelot ja selvitykset Käytetyt kirjanpitokirjat ja selvitys kirjanpidon säilytyksestä Luettelo tositelajeista Tunnuslukujen laskentakaavat Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä...263

5 1. Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Vuoden 2010 aikana toteutettiin laajat Helsinki-Vantaa- ja seutuhallintoselvitykset sekä vietiin käytäntöön talousarvion, tuottavuusohjelman ja Vantaa-sopimuksen tavoitteita. Organisaatio muuttui Vantaan Vesi - liikelaitoksen siirryttyä alkaen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymään ja uuden Suun terveydenhuollon liikelaitoksen aloitettua toimintansa alkaen. Vuoden 2010 talousarvio valmisteltiin kuntatalouden näkymien ollessa synkimmillään syksyllä Vuoden 2010 aikana kansantalouden näkymät paranivat, joskin mm. eräiden euromaiden julkisen talouden rahoitushaasteet pitivät edelleen yllä talouden epävarmuutta. Myönteisen talouskäänteen myötä kuntien verotulot kääntyivät ennakoitua voimakkaampaan kasvuun syksyn 2010 kuluessa. Verotulojen kasvu (5,4 prosenttia) ylitti kaupungin toimintakatteen kasvun (4,3 prosenttia) vuonna Tähän vaikutti keskeisesti kunnallisveroprosentin sekä kiinteistöveroprosenttien nostaminen. Myös kuntaryhmän 10 prosenttiyksiköllä korotettu yhteisöverojen jako-osuus vuosille oli edelleen voimassa. Kun vielä toimialojen yhteenlasketun toimintakatteen kasvu alitti ennusteet ja korkokulut alittivat selvästi talousarvion, muodostui kaupungin tulos ilman liikelaitoksia, rahastoja sekä satunnaisia eriä lopulta 13,9 miljoonaan euroon. Vuoden 2010 tilinpäätöksen muodostumiseen vaikuttaa erittäin merkittävästi Vantaan Vesi -liikelaitoksen toimintojen luovutus Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten perustamalle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY). Vantaan Veden liiketoimintojen kaupasta syntyi 196 miljoonan euron kirjanpidollinen myyntivoitto kauppahinnan ja myytävän omaisuuden tasearvon erotuksena. Kaupan seurauksena Vantaan kaupunki omistaa 98,6 miljoonan euron peruspääomalla 19,4 prosentin osuuden HSYkuntayhtymästä ja Vantaan kaupungilla on 234,8 miljoonan euron pitkäaikainen lainasaatava HSYkuntayhtymältä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus Tavoitteista toteutui täysin 16 ja melko hyvin kolme. Keskeiset tavoitteet koskivat nuorten työllisyyttä ja koulutusta, palvelutason säilyttämistä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa vähintään vuoden 2009 tasolla ja varautumista vanhusten määrän kasvuun laatimalla ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille Toimialojen ilmasto-ohjelmien toimeenpano aloitettiin. Kaupunki panosti voimakkaasti tulevaisuuteen: Kehärata, Marja-Vantaa ja Kehä III:n parantaminen olivat kärkihankkeita. Vanhojen keskuksien kehittymisedellytyksiä parannettiin. Työttömien nuorten koulutus- ja työllistämistoimenpiteissä onnistuttiin hyvin, joskin joidenkin nuorten osalta kuuden kuukauden työttömänä oloaika ylittyi. Lastensuojelusuunnitelman toimenpiteitä toteutettiin toimialoilla laajasti. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lapsien ja nuorten osuus oli tavoitetason mukainen. Ikääntymispoliittisen ohjelman tavoitteet on sisällytetty toimialojen tuloskorteille vuodelle Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus ylitti tavoitetason. Vastaavasti pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus väheni. Perusopetuksen opetusryhmäkoot pienenivät edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Sen sijaan lukioissa opetusryhmien koot kasvoivat hieman. Koulutustakuu toteutui täysin: kaikille perusopetuksen päättäneille tarjottiin toisen asteen koulutuspaikka, ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutuspaikka tai lisäopetuspaikka. Varhaiskasvatuksessa palveluvalikkoa laajennettiin. Toimialoilla käynnistyi lukuisia ilmastoohjelmiin liittyviä hankkeita. Ekotukihenkilöitä koulutettiin 160. Päästöseurannan ohella ilmastotavoitteiden seurantaan laadittiin indikaattorit. Lisäksi seurattiin kaupungin solmiman energiatehokkuussopimuksen mukaisesti kaupungin omaa energian käyttöä. 1

6 Rakenteet ja prosessit Tavoitteista toteutui täysin 19 ja melko hyvin yksi sekä kolme tilakeskusta koskevaa tavoitetta siirrettiin vuoden 2011 strategiaan. Keskeiset tavoitteet koskivat palvelurakenteiden uudistuksia etenkin sosiaali- ja terveystoimen sekä tilakeskuksen osalta, palveluverkkojen uudistuksia, tuottavuuden kasvattamista sekä HeVa- ja SeHa-selvityksiä. Suun terveydenhuolto liikelaitostettiin. Vanhustyössä lisättiin kotihoidon suhteellista osuutta. Erilaisten palvelusetelien käyttöönoton valmistelua on jatkettu ja eräitä kokeiluja on päätetty käynnistää vuoden 2011 alusta. Sosiaali- ja terveysasemaverkostoa kehitettiin siten, että kolmesta sosiaali- ja terveysasemasta muodostettiin laajan palvelun yksiköt, jotka jatkossa tarjoavat myös erikoissairaanhoidon palveluja. Lisäksi on viisi lähiterveysasemaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla laadittiin sitovien tavoitteiden edellyttämät palvelurakenteita koskevat selvitykset. Varhaiskasvatuksessa toteutettiin suuri päivähoitopoliittinen uudistus. Kaikki palveluverkot tarkistettiin toimialoilla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa laajennettiin. Sähköisestä asioinnista on tehty suunnitelmat vuosille Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi Tavoitteista kaksi toteutui täysin, yksi jossain määrin ja yksi ei lainkaan. Tavoitteet koskivat tulos- ja kehityskeskusteluja, henkilöstön palkitsemisjärjestelmää, työyhteisöjen sosiaalista pääomaa sekä sairauspoissaoloja. Tavoitteena oli vähentää sairauspoissaoloja kahdella prosentilla. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi kuitenkin hieman. Tulos- ja kehityskeskustelujen määrä kasvoi muutamalla prosenttiyksiköllä, mutta niiden hyödyllisyyskokemus laski hieman. Kaupunginhallitus hyväksyi uuden palkitsemisjärjestelmän. Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet Tavoitteista neljä toteutui täysin ja yksi ei toteutunut lainkaan. Tavoitteet koskivat veroprosenttien korottamista, toimitilamäärän vähentämistä ja tytäryhtiöiden fuusioita sekä talousarvion toteutumisen raportointia. Käytöstä poistuneiden kiinteistöjen ja osakkeiden myyntiä jatkettiin edelleen ja myyntitavoite ylitettiin selkeästi. Uusien toimitilojen määrä kasvoi kuitenkin enemmän kuin vähennys vanhojen tilojen osalta. Toimitilamäärän vähentämistavoite on osoittautunut kasvavassa kaupungissa ylivoimaiseksi haasteeksi. Toimitilamäärän kasvua hillitään tilojen yhteiskäytöllä ja tilatehokkuutta parantamalla. 2

7 1.1.2 Vantaan kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kansallinen kokoomus Heinimäki Heikki Hirvonen Reeta Häkkinen Juha Karén Timo Koivuniemi Petri Kunnas Jukka Lehmuskallio Paula Lehtovuori Hanne Leppänen Janne Mäkinen Tapani Nevander Vesa Norres Lasse Orpana Anita Palo Markku Porthén Jari Puha Seija Suonperä Kaarina Tuuli Johanna Weckman Markku Virta Raija Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Aittakallio Matti Ala-Nikkola Taina Grönfors Eija Hako Jukka Hyttinen Eila Jääskeläinen Markku J. Kiljunen Kimmo Kuntsi Hanna Kähärä Sirkka-Liisa Lindtman Antti Loikkanen Eva Maria Murto Marja-Leena Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Päivinen Tiina-Maaria Sainio Jari Sodhi Ranbir Tahvanainen Säde Vihreä liitto Alén Sini Kauppinen Sirpa Kokko Hannu Korhonen Leena Kostilainen Anniina Mäkelä Mikko Niinimäki Terhi Pajunen Sirpa Saarivuo Maria 3

8 Perussuomalaiset Auvinen Timo Jurva Johanna Jääskeläinen Pietari Malmi Juha Nieminen Johannes Niikko Mika Niinistö Jaakko Uppala Timo Vasemmistoliitto Heinonen Ilmari Laakso Jaakko Saastamoinen Tuula Saramo Jussi Tyystjärvi Kati Suomen keskusta Ansalehto-Salmi Irja Kuokkanen Marjut Ryhänen Riitta Ruotsalainen kansanpuolue-svenska folkpartiet Härmälä Göran Karlsson Patrik Suomen kristillisdemokraatit Hurri Maija Jääskeläinen Jouko Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Antti Lindtman (SDP) I varapuheenjohtaja Heikki Heinimäki (KOK) II varapuheenjohtaja Jouko Jääskeläinen (KD) 4

9 Kaupunginhallitus Kansallinen kokoomus Mäkinen Tapani Nevander Vesa Orpana Anitta Puha Seija Suonperä Kaarina Weckman Markku Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Aittakallio Matti Hako Jukka Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Päivinen Tiina-Maaria Vihreä liitto Niskanen Petteri Pajunen Sirpa Vasemmistoliitto Holopainen Matti Perussuomalaiset Niemelä Arja Niinistö Jaakko Suomen keskusta Wallenius Arja Kaupunginhallituksen puheenjohtajat: Puheenjohtaja Tapani Mäkinen (KOK) I varapuheenjohtaja Jukka Hako (SDP) II varapuheenjohtaja Petteri Niskanen (VIHREÄT) Esittelijä Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Toimialajohtaja vs. Heidi Nygren Toimialajohtaja Mika Savolainen 5

10 Vantaan kaupungin organisaatio 2010 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Ulkoinen tarkastus Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Konsernijaosto Kaupunginjohtaja Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Apulaiskaupunginjohtaja Aluetoimikunnat, Svenska kommittén Keskushallinto Toimialan johtaja Vapaa-aika ja asukaspalvelut Johtokunnat Liikelaitokset Hallitukset Yhtiöt Opetuslautakunta Ruotsinkiel. jaosto Ammatillisen koulut. jaosto Peruskoulujen johtokunnat Apulaiskaupunginjohtaja Tilakeskuksen lautakunta Toimialan johtaja Sivistystoimi Tilakeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta Jaosto Kaupunkisuunn. lautakunta Kuntatekn. jaosto Ympäristölautakunta Rak.lupajaosto Apulaiskaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Sosiaali- ja terveystoimi Maankäyttö ja ympäristö 6

11 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Suomen talous on toipumassa vuoden 2009 taantumasta. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen 3,1 prosenttia vuonna 2010, jolloin päästiin yli vuoden 2006 tuotannon tason. Kasvun taustalla on viennin ja kotimaisen kaupan elpyminen. Myös kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen on ollut suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Julkinen talous säilyy kuitenkin hyvistä kasvunäkymistä huolimatta lähivuodet alijäämäisenä. Kuntien taloustilanne oli ennakoitua parempi vuonna Tilastokeskuksen keräämien vuoden 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate nousi 2,1 miljardiin euroon. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 400 euroa, kun vuonna 2009 vastaava luku oli 337 euroa. Kasvua selittää ennakoitua parempi verotulojen kasvu, sillä myönteinen kansantalouden ja työllisyyden kehitys ovat osaltaan vaikuttaneet kuntien veropohjan odotettua parempaan kehitykseen. Moni kunta korotti lisäksi tulo- ja kiinteistöveroprosenttejaan vuodelle Myös toimintakate heikkeni vuonna 2010 aiempia vuosia vähemmän. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2010 käyttäneensä vajaat 3,8 miljardia euroa, mikä on 9,6 prosenttia enemmän kuin vuonna Kuntayhtymien investoinnit kasvoivat lähes 2,0 miljardia euroa. Vuoden 2010 lopussa kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli yli 13 miljardia euroa, mikä on noin 2,3 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Työnvälitystilaston mukaan joulukuussa 2010 työ- ja elinkeinotoimistoissa oli työttömiä työnhakijoita yhteensä , mikä on henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömyys laski Etelä-Pohjanmaalla (-21 %), Pohjanmaalla (-19 %), Pirkanmaalla (-13 %) ja Pohjois-Karjalassa (-13 %). Ammattiryhmittäin työttömyys laski vuoden 2009 joulukuuhun verrattuna kaikissa ammattiryhmissä. Eniten työttömyys laski teollisessa työssä, rakennus- ja kaivosalan työssä sekä hallinto- ja toimistotyössä. Myös lomautettujen määrä väheni lähes henkilöllä edellisvuodesta ja joulukuussa 2010 henkilökohtaisesti lomautettuina oli henkilöä. Uusia avoimia työpaikkoja työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuoden lopussa noin , mikä on lähes työpaikkaa enemmän kuin vuoden 2009 joulukuussa. Inflaatio oli vuoden 2010 lopussa 2,9 prosenttia ja keskimääräinen inflaatio koko vuonna 1,2 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan ansiotaso nousi vuoteen 2009 verrattuna 2,6 prosenttia ja teollisuuden tuotanto noin 6 prosenttia. Uudenmaan ja Helsingin seudun kehitys Uudenmaan väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan asukasta vuoden 2010 lopussa. Uudenmaan väkiluku kasvoi vuonna 2010 noin henkeä. Väkilukua kasvatti luonnollinen väestönkasvu (7 300 henkeä), muuttovoitto (1 730 henkeä) sekä nettomaahanmuutto (4 930 henkeä). Joulukuun 2010 työttömyysaste Uudellamaalla oli 7,1 prosenttia. Uudellamaalla työttömiä oli joulukuussa 2010 noin , kun vuotta aiemmin heitä oli noin Työttömien määrä laski Uudellamaalla edellisvuodesta näin ollen 9 prosenttia. Työttömistä lomautettuina oli vuoden lopussa noin henkilöä. Avoimia työpaikkoja Uudellamaalla oli vuoden lopussa hieman yli , mikä on noin työpaikkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat vuodesta 2009 pääkaupunkiseudulla 13,7 prosenttia. Vanhojen kerros- ja rivitalojen hinnat nousivat edellisvuodesta ennakkotietojen mukaan 11,4 prosenttia. Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen osalta vuoden 2010 keskimääräinen neliöhinta oli pääkaupunkiseudulla euroa. Vanhojen kerros- ja rivitalojen keskineliöhinta oli euroa. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien talousluottamus oli Uudellamaalla vahvaa vuoden 2010 loppupuolella. Luottamusindikaattori oli Uudellamaalla joulukuussa +21. Vahvinta oli kuluttajien luottamus kotitalouden omiin säästömahdollisuuksiin. Korkein luottamusindikaattori mitattiin Keski- Pohjanmaalla (+25,3). 7

12 1.1.4 Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys Väestö kasvoi henkilöllä Tilastokeskuksen tiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuodenvaihteessa 2010/2011. Väestö kasvoi vuoden 2010 aikana henkilöllä. Keväällä 2010 laaditussa väestöennusteessa vuoden 2010 kasvuksi ennakoitiin henkilöä. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Vantaa menetti asukkaitaan muihin kuntiin: muuttotappiota kertyi runsas 100 henkilöä. Edellisenä vuonna (2009) tappiota syntyi kaksinkertainen määrä, kun vielä vuonna 2008 saatiin muuttovoittoa 130 henkilöä ja sitä edellisinä vuosina yli 450 henkilöä. Merkitystään kasvattava siirtolaisuus sen sijaan lisäsi vuonna 2010 Vantaan asukasmäärää yli 800 henkilöllä, runsaalla sadalla enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia vantaalaisia syntyi väestöennusteen mukaiset 2 735, mikä on kymmenkunta enemmän kuin edellisenä vuonna. Vantaalaisia kuoli vuoden 2010 aikana kutakuinkin yhtä monta kuin vuonna 2009, noin henkilöä, mikä on vähän vähemmän kuin ennustettiin. Väestöennusteen pieni virhe syntyi kuitenkin pääosin ennakoitua suuremmasta muuttovoitosta. Kuvio. Vantaan väestönmuutokset osatekijöittäin vuosina henkilöä siirtolaisuus maassamuutto syntyneiden enemmyys kokonaismuutos Espoossa maan sisäinen nettomuutto kääntyi vuonna 2010 muutaman tappiollisen vuoden jälkeen voitolliseksi. Helsingissä maan sisäinen nettomuutto oli reilun tuhannen verran voitollista. Nettosiirtolaisuus sen sijaan oli niin Espoossa kuin Helsingissäkin suurempaa kuin Vantaalla, Espoossa yli ja Helsingissä liki henkilöä. Espoossa määrä oli suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta Helsingissä lähes pienempi. Nettosiirtolaisuus oli koko maassa henkilöä, runsas puolisen tuhatta pienempi kuin vuonna Kaikilla suuralueilla väki lisääntyi, suurin väestönlisäys kertyi Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueille Ennakkotiedon mukaan Aviapoliksen suuralueen väkiluku kasvoi vuoden 2010 aikana yli kahdeksalla sadalla ja Tikkurilan suuralueen väkiluku yli viidellä sadalla asukkaalla. Koivukylässä kasvua oli yli kolme sataa, Myyrmäessä ja Kivistössä yli puolitoista sataa, Korsossa runsas sata ja Hakunilassa kolmisen kymmentä henkilöä. Hakunilassa väkimäärän ennustettiin vähenevän runsaalla sadalla, muilla alueilla väkimäärä kehittyi ennusteen mukaisesti. 8

13 Kaupunginosista suurinta väestönkasvu oli Pakkalassa, Hiekkaharjussa ja Tammistossa. Myyrmäen suuralueella suurin väestönkasvu tuli Myyrmäen kaupunginosan ohella Vapaalaan. Kivistön suuralueella eniten kasvoi Kivistön kaupunginosa, Aviapoliksessa Tammisto ja Pakkala. Tikkurilan suuralueella väestö kasvoi Hiekkaharjun ohella Viertolassa, Koivukylässä Ilolassa ja Asolassa. Korsossa suurin väkiluvun lisäys oli Nikinmäessä ja Hakunilassa Kuninkaanmäessä. Ennakkotiedon mukaan väkimäärä väheni 22 kaupunginosassa, joista eniten, yli sadalla, Simonkylässä. Käytettävissä olevien ennakkotilastojen mukaan väestö lisääntyi kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä lähes ennusteen mukaisesti. Alle kouluikäisten määrä muuttui koko kaupungin tasolla pääosin kuten ennustettiin. Kivistössä, Korsossa ja Hakunilassa alle 7-vuotiaiden määrä oli kuitenkin ennustettua suurempi. Aviapoliksessa päivähoitoikäisten määrä jäi ennustetusta määrästä reilut puolisen sataa. Peruskouluikäisten määrä väheni koko kaupungissa satakunta lasta vähemmän kuin ennustettiin. Ennustevirhe jakautui eri suuralueille tasaisesti. Vanhuuseläkeiän saavuttaneiden määrän kasvu oli Aviapoliksen suuralueella ennustettua pienempi, muilla suuralueilla ennustetun mukainen. Viime vuoden keväällä tehdyn väestöennusteen mukaan Vantaan väkimäärä kasvaa vuoden 2011 aikana asukkaalla. Uusi, vuosia koskeva väestöennuste tehdään touko-kesäkuussa. (Lähteet: Tilastokeskus ja Facta -kuntarekisteri) Työttömien määrä vähenee hitaasti Vantaan työttömyysaste oli vuodenvaihteessa 8,6 prosenttia, mikä oli Karkkilan ja Nummi-Pusulan jälkeen suurin Helsingin seutukunnassa. Koko Uudenmaan liiton alueella työttömyysaste oli 7,7 ja Uudenmaan Ely-keskuksen alueella vielä alhaisempi, 7,1 prosenttia. Työttömiä oli Vantaalla nyt mikä on 675 vähemmän kuin joulukuun lopulla Alhaisimmillaan työttömien määrä oli Vantaalla vuoden 2010 aikana marraskuussa, jolloin heitä oli Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli vuoden 2010 joulukuun lopussa henkilöä. Se on 580 enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut koko vuoden tasaisesti. Viime vuosien taloudellisen taantuman seurauksena myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi nopeasti: enimmillään heitä oli vuoden 2010 heinäkuussa, Joulukuun lopussa heitä oli jo selvästi vähemmän, 1 080, mikä on yli 200 vähemmän kuin vuoden 2009 joulukuussa. Kuvio. Nuoret alle 25-vuotiaat työttömät Vantaalla kuukausittain vuosina työttömiä vuotiaat vuotiaat

14 Myös lomautettujen määrä oli joulukuussa 2010 vuoden takaiseen nähden oleellisesti vähentynyt: lomautettuna oli 500 vantaalaista. Vuotta aiemmin heitä oli yli 900. Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli viime vuodenvaihteessa eli 820 enemmän kuin edellisessä vuodenvaihteessa. Enimmillään avoimien työpaikkojen määrä on 2000-luvulla ollut vuoden 2008 helmikuussa, jolloin niitä oli lähes Suuralueista työttömyys on vaikeinta Hakunilassa, jossa työttömyysaste oli vuodenvaihteessa 10,0 prosenttia. Alin työttömyysaste on Kivistön suuralueella, jossa se oli 4,6 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli yli kaksi prosenttiyksikköä naisten työttömyysastetta korkeampi. Työttömyyden aleneminen on ollut Vantaalla hidasta. (Lähde: Uudenmaan Ely-keskuksen ja Vantaan te-toimiston tilastot) Asuntoja valmistui enemmän kuin vuonna 2009, mutta tavoitteesta jäätiin selvästi. Valtion tuella asunnoista tehtiin kolme viidennestä Vantaalle valmistui vuoden 2010 aikana uutta asuntoa eli nelisen sataa enemmän kuin vuonna Vantaan asuntostrategiassa asetetusta asunnon vuositavoitteesta jäätiin jo kuudentena vuonna. Asuntorakentamisen painopiste, jos se lasketaan valmistuneiden asuntojen määrällä, oli vuonna 2010 Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla. Valtion tuella (korkotuki) pystytettyjä vuokra-asuntoja vuonna 2010 valmistuneista asunnoista oli 566, yli 350 enemmän kuin vuonna Kaupungin omia, VAV:n rakennuttamia, vuokra-asuntoja niistä oli 182. Asumisoikeusasuntoja Vantaalle rakennettiin viiden välivuoden jälkeen yhteensä 231. Pientalojen (omakoti-, pari- ja rivitalojen) osuus Vantaalle valmistuneista asunnoista oli vain 31 prosenttia. Omakotitaloja Vantaalle kohosi vuonna 2010 saman verran kuin edellisenä vuotena. Samoin kävi myös muiden erillisten pientalojen (esim. paritaloasunnot) suhteen. Uusien rivitaloasuntojen määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Myös kerrostaloasuntoja rakennettiin selvästi, 330 asuntoa, enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuvio. Vantaalle valmistuneet asunnot talotyypin mukaan vuosina asuntojen lkm Kerrostalot Pientalot Rakenteilla olleiden asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella arvioidaan, että vuoden 2011 aikana Vantaalle valmistuu asuntoja enemmän kuin vuonna 2010, arviolta asun- 10

15 torakentamistavoitteen mukainen määrä, 2000 asuntoa. Kaksi kolmannesta rakennettavista asunnoista on kerrostaloissa. Asuntorakentamisen painopiste on Myyrmäki-Aviapolis-Tikkurila akselilla. (Lähde: Facta kuntarekisteri, tarkempia tietoja Rakentaminen Vantaalla 2010 ja Tilastokatsaus 1/2011) Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui vähiten 2000-luvulla Uusia työpaikkoja on Vantaalle syntynyt viime vuosina tasaista tahtia. Viimeisimmän virallisen tiedon mukaan työpaikkojen määrä kasvoi Vantaalla vuoden 2008 aikana työpaikalla. Vuosittainen työpaikkalisäys on 2000-luvulla ollut vuotta 2005 lukuun ottamatta (jolloin Vantaan työpaikkamäärä väheni) selvästi suurempi verrattuna valmistuneisiin asuntoihin. Vuoden 2009 aikana Vantaan työpaikkamäärän kasvun arvioidaan pysähtyneen, mutta kääntynee jälleen kasvuun vuoden 2010 aikana (Tilastokeskus: työvoimatutkimus) luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopun taloudellinen taantuma jätti Vantaalla jälkensä myös työpaikkarakentamiseen: vuoden 2010 aikana uutta muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui Vantaalle vain k-m 2 eli peräti k-m 2 vähemmän kuin vuonna 2009 ja vähiten koko 2000-luvulla. Lähes puolet valmistuneesta kerrosalasta rakennettiin Aviapoliksen suuralueelle. Tikkurilaan sekä Myyrmäkeen kerrosalasta valmistui lähes viidennes kumpaankin. Kuvio. Vantaalle valmistunut muu kuin asuinkerrosala vuosina Muut rakennukset Julkiset rakennukset Varastorakennukset Teollisuusrakennukset Liikenteen rakennukset Liike- ja toimistorakennukset k-m Valmistuneesta kerrosalasta lähes kaikki tehtiin uudisrakennuksiin. Puolet vuonna 2010 rakennetusta kerrosalasta valmistui liike- ja toimistorakennuksiin, vajaa viidennes varastorakennuksiin ja kuudesosa julkisiin rakennuksiin. Kuluvana vuonna muun kuin asuntorakentamisenkin painopiste on Kehä III:n varrella. Valmistuvan kerrosalan määrä on alkaneena vuonna suurempi kuin viime vuonna. Liike- ja toimistorakennukset sekä varastorakennukset nielevät kumpikin suuren osan valmistuvasta kerrosalasta. (Lähde: Facta kuntarekisteri, tarkempia tietoja Rakentaminen Vantaalla 2010 ja Tilastokatsaus 1/2011) 11

16 Verotulojen kehitys Vantaan kaupunki sai verotuloja vuonna 2010 yhteensä 804,7 miljoonaa euroa. Tämä oli 20,7 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa, ja vuoteen 2009 nähden verotulot kasvoivat 5,4 prosenttia (41,1 miljoonaa euroa). Koko vuoden 2010 verotulonäkymät paranivat vuoden edetessä etenkin kunnallisveron osalta, ja myös yhteisöverotuloja kertyi talousarviota enemmän. Talousarvion 2010 verotuloarviota ei muutettu vuoden aikana. Kunnallisverotuloarvion ylittymiseen vaikuttivat etenkin marras-joulukuun tilityksiin sisältyneet koko vuoden 2010 oikaisut kuntaryhmän ja Vantaan kaupungin kunnallisveron jako-osuuksien nostamisesta johtuen. Tilinpäätöksessä 2010 talousarvion kunnallisveroarvio ylittyi 19,1 miljoonalla eurolla, yhteisöveroarvio ylittyi 4,4 miljoonalla eurolla ja kiinteistöveroarvio alittui 2,7 miljoonalla eurolla. Kunnallisveroja kaupungille tilitettiin yhteensä 697,1 miljoonaa euroa, mikä on 3,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Talousarviovuodelta 2010 kunnallisverotuloja kertyi 643,7 miljoonaa euroa, kun vuonna 2009 vastaava summa oli 603,0 miljoonaa euroa. Verovuodelta 2008 kunnallisverotilityksiä kertyi 18,1 miljoonaa euroa ja verovuodelta 2009 yhteensä 33,0 miljoonaa euroa. Vuoteen 2009 nähden kahdelta edellisvuodelta kertyneet tilitykset laskivat 14,1 miljoonaa euroa. Joulukuussa 2010 kuntaryhmän kunnallisveron jako-osuutta nostettiin 62,31 prosentista 62,51 prosenttiin. Vuoden 2009 joulukuusta vuoden 2010 joulukuuhun Vantaan kaupungin jako-osuus kunnallisverosta kuntaryhmän sisällä nousi 4,3 prosentista 4,4 prosenttiin. Vantaalaisten ansiotulot kasvoivat koko maata hieman nopeammin vuonna 2009, mikä heijastui korottavasti kaupungin jako-osuuteen. Kaupungin oman jako-osuuden tuleva kehitys riippuu mm. väestönkasvusta, työllisyydestä sekä vantaalaisten verotettavien tulojen kehityksestä. Yhteisöverotuloja kaupunki sai vuonna 2010 yhteensä 48,4 miljoonaa euroa, mikä on 23,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vertailukohteena olevat vuoden 2009 yhteisöverotulot olivat alhaisella tasolla yhteisöverotilitysten laskettua vuonna 2009 kolmanneksella edellisvuodesta kuntaryhmän jako-osuuden väliaikaisesta nostamisesta huolimatta. Voimassa olevan päätöksen mukaisesti kuntaryhmän yhteisöveron 10 prosenttiyksiköllä korotettu jako-osuus, 32,03 prosenttia, on voimassa vuodet Kaupungin oma jako-osuus kuntaryhmän sisällä nousi vuoden 2009 reilusta 3,3 prosentista vuoden 2010 vajaaseen 3,5 prosenttiin. Kaupunkien jako-osuudet lasketaan vuosittain kahden viimeksi valmistuneen verovuoden verotustietojen perusteella. Kaupungille tilitettiin kiinteistöveroja vuonna 2010 yhteensä 59,3 miljoonaa euroa, mikä on 11,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuodelle 2010 kiinteistöveroprosentteja korotettiin yleisen kiinteistöveroprosentin osalta 0,1 prosenttiyksikköä, vakituisten asuinrakennusten osalta 0,02 prosenttiyksikköä ja voimalaitosten osalta 0,35 prosenttiyksikköä. Talousarvion kiinteistöveroarvio alittui 2,7 miljoonalla eurolla. Tähän vaikutti verotusarvojen tarkistus alaspäin vanhemman rakennuskannan osalta. Kiinteistöveroja tilitettiin verovuoden 2010 osalta yhteensä 59,5 miljoonaa euroa eli aiempien vuosien vaikutukset tilitykseen olivat yhteenlaskettuina -0,2 miljoonaa euroa. Edellisvuonna verovuodelta 2009 kiinteistöveroja tilitettiin 53,8 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että kiinteistöveron tilitykset talousarviovuoden osalta kasvoivat vuoteen 2009 nähden 10,6 prosenttia. Taulukko. Kaupungin vuoden 2010 verotulot Verotulojen erittely Milj. euroa Alkup. talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen ToteumaPoikkeama Verotulot 784,0 0,0 784,0 804,7 20,7 Kunnan tulovero 678,0 0,0 678,0 697,1 19,1 Osuus yhteisöveron tuotosta 44,0 0,0 44,0 48,4 4,4 Kiinteistövero 62,0 0,0 62,0 59,3-2,7 12

17 Taulukko. Kaupungin tuloveron määräytymisperusteet Kaupungin tuloveron määräytymisperusteet Verotettava Tulovero-tuloprosentti milj. euroa Muutos , ,4 6,0 % , ,3 8,2 % , ,6 7,7 % , ,7 1,8 % 2010* 19,00 * 2010 osalta verotus valmistuu syksyllä 2011 Taulukko. Kaupungin kiinteistöveron määräytymisperusteet Kiinteistöveron määräytymisperusteet v v Kiinteistöveroprosentit Yleinen 1,00 0,90 Vakituinen asuinrakennus 0,32 0,30 Voimalaitos 2,85 2,50 Rakentamaton rakennuspaikka 2,50 2,50 Valtionosuuksien kehitys Käyttötalouden valtionosuusjärjestelmä uudistettiin alkaen nk. yhden putken malliksi. Vuoden 2010 uudistuksessa kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, esi- ja perusopetuksen 6 15-vuotiaiden ikäluokan mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtainen taiteen perusopetus ja kuntien kulttuuritoimi, joiden yhteissummasta vähennetään kunnan omarahoitusosuus. Näin saatuun euromäärään lisätään yleinen osa korotuksineen ja erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat sekä otetaan huomioon vielä valtionosuuden lisäykset ja vähennykset peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 7. luvun mukaan. Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia vuonna 2010 yhteensä 129,0 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 18,5 miljoonaa euroa eli 16,7 prosenttia. Talousarvion valtionosuusarvio alittui 1,0 miljoonalla eurolla. Vuoden 2010 talousarvion valtionosuusarvion laatimista vaikeuttivat valtionosuusuudistuksen käytännön ratkaisujen keskeneräisyys sekä kuntakohtaisten ennakkolaskelmien puute. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vähensi kaupungin valtionosuuksia 37 prosenttia tasausrajan ylittävistä laskennallisista verotuloista. Tasausraja on 91,86 prosenttia asukasta kohden lasketusta laskennallisesta verotulosta maan keskiarvoon nähden. Vuonna 2010 verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus oli Vantaan osalta -62,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 tasaus oli -59,3 miljoonaa euroa ja vuonna ,3 miljoonaa euroa. Uudistettuun valtionosuuksien tilitysjärjestelmään liittyvät esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaustulot ja menot on kirjattu voimassa olevien ohjeistusten ja talousarvion mukaisesti sivistystoimen käyttötaloustuloiksi ja -menoiksi. Alkuperäisessä talousarviossa kotikuntakorvaustulot ja -menot budjetoitiin nettoperusteisesti sivistystoimeen tarkempien ohjeistusten puuttumisen johdosta. Kotikuntakorvaustulot ja -menot eriytettiin talousarvioon talousarviomuutoksena uutta valtionosuusjärjestelmää koskevien ohjeistusten julkaisemisen jälkeen alkuvuodesta Elatustuen takaisinperinnän palautuksia on kirjattu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistuksen mukaisesti käyttötalouden tuloiksi 0,8 miljoonaa euroa (keskushallinto). 13

18 Opetus- ja kulttuuritoimen muita valtionosuuksia koskevan lopullisen päätöksen ( ) ja alkuperäisen päätöksen erotus, valtionosuuksien lisäys 1,3 miljoonalla eurolla alkuperäiseen vuoden 2010 valtionosuuksia koskevaan päätökseen nähden, on huomioitu vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Valtionosuuden kasvu näiltä osin johtuu lähinnä ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän lisääntymisestä. Taulukko. Kaupungin käyttötalouden valtionosuudet vuonna 2010 Valtionosuuksien erittely Milj. euroa Talousarvio Alkup. ta-talousarviolousarvimuutokset jälkeen Toteuma muutosten Poikkeama Valtionosuudet 130,0 0,0 130,0 129,0-1,0 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 126,8 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 2,2 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0,0 Vuoden 2010 talousarvion toteutuminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2010 talousarvion Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion perusteella valmistellut toimielinten käyttösuunnitelmat tammi-helmikuussa Vuoden 2010 talousarvio valmisteltiin keskellä maailmanlaajuista rahoituskriisiä, ja sitä seurannutta taantumaa. Talousarvion valmistelussa huomioitiin valtuustoryhmien välinen nk. Vantaa-sopimus, jonka keskeiset tavoitteet sisällytettiin talousarvioon. Vuoden 2010 aikana talousnäkymät paranivat olennaisesti, mikä näkyi esimerkiksi koko kuntasektorin verotulojen kääntymisessä selvään kasvuun syksyn 2010 aikana. Talousarvio perustui yli 30 miljoonan euron tappiolliseen tulokseen sekä kaupungin yli 124 miljoonan euron bruttoinvestointitasoon. Talousarvion hyväksymisen jälkeen valtuusto päätti määrärahamuutoksina lisätä talousarvion 2010 käyttötalousosan tuloja 0,8 miljoonalla eurolla, lisätä käyttötalousosan menoja yhteensä 24,2 miljoonalla sekä lisätä investointiosan määrärahoja 104,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi tuloslaskelmaosan satunnaisiin tuloihin lisättiin 196 miljoonaa euroa HSY:n perustamiskirjauksiin liittyen. Kaupungin vuoden 2010 tilinpäätöslukuihin vaikuttaa olennaisesti Vantaan Vesi -liikelaitoksen siirtyminen HSY-kuntayhtymään. HSY-siirtojen osapuolina olevat kaupungit eivät ehtineet huomioida siirrosta aiheutuvia eriä vuoden 2010 talousarvioissaan, koska siirtokirjaukset täsmentyivät lopullisesti vasta kesän 2010 aikana. Vantaalla HSY-eristä päätettiin keskeisiltä osin talousarviomuutoksina vuoden 2010 aikana. Talousarvion toteumaraportoinnin erät esitettiin vertailukelpoisuuden vuoksi ilman HSY-eriä. Edellä mainittuja HSY:n perustamiseen liittyviä kirjanpidollisia eriä tilinpäätöksessä käyttötalouden ja investointien osalta ovat: - Tuloslaskelman satunnaiset tulot, 201,5 miljoonaa euroa - Investointiosan tulot (julkinen käyttöomaisuus), 159,3 miljoonaa euroa - Investointiosan menot (osakkeet ja osuudet), 98,6 miljoonaa euroa Kaupunkitason talousarvion toteumavertailussa on otettava huomioon Kehä III:n käyttötalouden tuloihin ja menoihin budjetoidut 16,3 miljoonaa euroa (Kehä III -hankkeen budjetointitapa on sovittu ennen hankkeen käynnistymistä tilintarkastajien kanssa). Käytännössä Kehä III:n tuloja ei kerry käyttötalouteen. Sen sijaan käyttötalouden menoihin kirjautuvat talousarviovuoden aikana Kehä III:n menot, jotka kuitenkin tilinpäätöksen laadinnassa nollautuvat varastoon (taseeseen) siirron myötä. Kehä III -järjestely aiheuttaa poikkeamaa talousarvion tulojen ja menojen toteumaprosentteihin, mutta tulosvaikutus eliminoituu koko- 14

19 naisuudessaan toimintakatteessa sekä talousarviovuoden aikana että tilinpäätöksessä. Kehä III:n budjetointi- ja kirjaustavat on huomioitu myös vuoden 2010 aikana tehdyissä tulosennusteissa. Talousarvion käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan toteutuminen Vuoden 2010 muutetussa talousarviossa kaupungin käyttötalouden tulot olivat 312,8 miljoonaa euroa (ilman Kehä III:een budjetoituja käyttötalousosan tuloja laskettuna). Vuoden 2010 aikana toteutuneet tulot olivat 321,4 miljoonaa euroa eli 8,6 miljoonaa euroa talousarviota korkeammat. Käyttötalouden tulot ylittyivät mm. maanmyyntitulojen, maanläjitystulojen sekä tilakeskuksen sisäisten tulojen ylittymisen johdosta. Muutetun vuoden 2010 talousarvion käyttötalouden menot ilman valmistusta omaan käyttöön olivat 1 219,4 miljoonaa euroa (ilman Kehä III:n budjetoituja käyttötalousosan menoja laskettuna). Vuoden 2010 aikana toteutuneet toimintamenot ilman valmistusta omaan käyttöön olivat 1 196,4 miljoonaa euroa eli 23,0 miljoonaa euroa muutettua talousarviot alhaisemmat. Suurimmat erot muutetun talousarvion määrärahojen ja toteutuneiden käyttötalousmenojen välillä muodostuivat sosiaali- ja terveystoimesta sekä keskushallinnosta. Tilinpäätöksen talousarvion toteumavertailuosassa on kuvattu tarkemmin talousarvion toteutumista valtuuston päättämien sitovuustasojen suhteen. Tarkasteltaessa toimialatasoista toimintakatetta voidaan todeta, että muutettuun talousarvioon nähden toimintakate toteutui talousarviota parempana kaikilla toimialoilla. Eroa talousarvion ja toteutuneen toimintakatteen välillä muodostui: yleishallinnossa 1,5 miljoonaa euroa, keskushallinnossa 5,8 miljoonaa, sosiaali- ja terveystoimessa 10,9 miljoonaa, sivistystoimessa 0,7 miljoonaa, maankäytön ja ympäristön toimialalla 7,5 miljoonaa, tilakeskuksen toimialalla 4,1 miljoonaa sekä vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimialalla 0,4 miljoonaa euroa. Verotuloarvion loppuvuodesta ennakoidusta, jako-osuuksien korottamisesta johtuneesta ylityksestä ei varovaisuusperiaatteen mukaisesti tehty talousarviomuutosta vuoden 2010 aikana. Näin ollen talousarvion verotuloarvio ylittyi lopulta 20,7 miljoonalla eurolla. Valtionosuusarvio, 130 miljoonaa euroa, toteutui lähes talousarvion mukaisena, kun otetaan huomioon valtionosuustilityksistä keskushallinnon tuloksi kirjattu elatustuen takaisinperinnän palautus (0,8 miljoonaa euroa). Kaupungin korkotuotot vuonna 2010 olivat 11,9 miljoonaa euroa, mikä oli 0,4 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Muita rahoitustuottoja kirjattiin vuodelle ,3 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Korkokuluja vuodelle 2010 oli budjetoitu 25,3 miljoonaa euroa, kun korkokuluja toteutui 11,8 miljoonaa euroa eli 13,5 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Muita rahoitustuottoja vuodelle 2010 toteutui 0,4 miljoonaa euroa, mikä oli 0,1 miljoonaa euroa talousarviota 2010 enemmän. Talousarvion 2010 poistoarvio kaupungin osalta oli 64,6 miljoonaa euroa. Toteutuneet vuoden 2010 poistot olivat 61,3 miljoonaa euroa eli 3,3 miljoonaa euroa talousarviota alemmat. Satunnaisiin tuottoihin kirjattiin vuodelle 2010 HSY:n perustamiseen liittyneet 196 miljoonan euron tulot, joista tehtiin talousarviomuutos vuoden 2010 aikana. Kaupungin tilikauden tulos muodostui 215,5 miljoonaan euroon. Ilman satunnaisia eriä laskettuna kaupungin tilikauden 2010 vertailukelpoinen tulos oli 13,9 miljoonaa euroa. Talousarvion investointiosan ja rahoitusosan toteutuminen Investointiosan tuloihin muutetussa talousarviossa oli budjetoitu kaupungille 6,5 miljoonan euron tulot. Investointitulojen toteuma ilman ns. HSY-eriä oli 14,2 miljoonaa euroa. Erotus talousarvioon nähden muodostui lähinnä rakentamisen budjetoimattomista valtionavustuksista sekä Kehäradan kokonaisrahoituksen tasauseristä. Julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmään tuloksi on kirjattu 159,3 miljoonan euron HSY:n perustamiseen liittyvä kirjanpidollinen erä, jolla ei ollut rahoitusvaikutusta kaupungille. 15

20 Investointimäärärahoja käytettiin vuoden 2010 aikana 207,6 miljoonaa euroa, kun vuoden 2010 muutetun talousarvion määrärahat yhteensä olivat 229,2 miljoonaa euroa. Talousarvion investointiosan määrärahat alittuivat näin ollen 21,6 miljoonalla eurolla toteutumisprosentin ollessa 90,6 prosenttia. Investointimenoihin sisältyi osakkeisiin ja osuuksiin kirjattu 98,6 miljoonan euron HSY:n peruspääomakirjaus, josta 93,1 miljoonaa euroa huomioitiin määrärahamuutoksen kautta talousarvioon. Muutetun talousarvion investointimäärärahat alittuivat kaikissa hankeryhmissä osakkeita ja osuuksia lukuun ottamatta. Investointimäärärahojen alitukset muodostuivat seuraavasti: rakentaminen 6,5 miljoonaa euroa, aineeton omaisuus 3,2 miljoonaa, julkinen käyttöomaisuus 14,3 miljoonaa, irtain omaisuus 2,2 miljoonaa ja kiinteä omaisuus 0,2 miljoonaa euroa. Osakkeiden ja osuuksien määräraha ylittyi 4,7 miljoonalla eurolla. Talousarvion 2010 rahoitusosassa varauduttiin talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan perusteella 108 miljoonan euron nettolainanottoon. Käyttötalous toteutui kuntasektorin yleistä kehitystä seuraten olennaisesti talousarviota parempana, ja myös kaupungin investoinnit vaativat talousarviossa ennakoitua vähemmän rahoitusta. Näin ollen pitkäaikaisten lainojen muutos vuonna 2010 oli lopulta 32,9 miljoonaa euroa Vantaan kaupungin henkilöstö Henkilöstömäärä Keskushallinto Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos Vantaan Työterveys Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Suun terveydenhuolto * 285 Maankäyttö ja ympäristö Tilakeskus Vapaa-aika ja asukaspalvelut Yhteensä *Vertailutieto puuttuu vuodelta Suun terveydenhuollon henkilömäärä raportoidaan alkaen. Sitä ennen sen henkilöstö sisältyi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärään. Palkat Vuonna 2010 palkkamenot kasvoivat 1,8 prosenttia, kun edellisenä vuonna kasvua oli 4,0 prosenttia. Vuoden 2010 palkkamenot olivat 356,6 miljoonaa euroa, mikä on 6,2 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2010 palkkamenoja nostatti kunnalliseen työmarkkinaratkaisuun sisältyneet palkankorotukset, jotka painottuivat vuodelle Henkilöstön kehittäminen Esimiesten ja johdon valmennuksia on toteutettu sekä avoimina että tilattuina. Suurin tilattu valmennusmuoto on ollut johtoryhmien valmennus, mikä kertonee yhteisöllisen johtamisen kehittämistarpeesta. Avoimia esimiesvalmennuksia on toteutettu pidempinä prosessivalmennuksina sekä lyhyempinä yhteen teemaan liittyvinä. Kohderyhmiä on ollut ylimmästä johdosta lähiesimieheen. Valmennuksissa on viety sisällöissä kaupungin strategiasta nousevina aiheina mm. johtamisjärjestelmän kehittämisen ja palkitsemisen sekä tulos- ja kehityskeskustelun teemat. Yhteensä osallistujia henkilöstökeskuksen esimies- ja johdon valmennuksissa on vuoden aikana ollut noin 650. Myös esimiesten ryhmätyönohjausta on toteutettu vuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 215 Myönteinen väestökehitys jatkui Joensuun väestömäärä oli vuoden 215 lopussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 572, mikä on 531 henkilöä suurempi kuin asukasluku vuodenvaihteessa 214-215.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense?

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense? Simulaatio Mitä jos Vantaa olisi Odense? SIMULAATIO Simulaatiolla luodaan hallitussa ympäristössä todellisuus mahdollisimman tarkasti uudelleen. Olemme tehneet simulointiyrityksen siitä miltä Vantaan kaupunki

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 99 21.3.2016 69 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero VUODEN 2010 VEROTULOT Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KH 9.2.2011 Vuoden 2009 maksuunpannut verot Kaupungin saamiin vuoden 2010 verojen tilityksiin vaikuttaa merkittävästi vuoden 2009

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2015

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2015 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2015 KAUPUNGINVALTUUSTO 23.5.2016 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Vantaan aineistopankki, Sakari Manninen VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot