TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto 23.5.2011"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto

2

3 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Vantaan kaupungin hallinto Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys Vantaan kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilinpäätöksen keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen (ilman liikelaitoksia) Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Vantaan kaupungin tuloslaskelma Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Vantaan kaupungin tase Vantaan kaupungin konsernituloslaskelma Vantaan kaupungin konsernirahoituslaskelma Vantaan kaupungin konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...196

4 4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Ympäristötilinpitoa koskevat liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tilinpäätös Toimintakertomus Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Vantaan Työterveys liikelaitoksen tilinpäätös Toimintakertomus Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätös Toimintakertomus Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitosten vaikutus kaupungin talouteen Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Asuntolainarahaston tilinpäätöslaskelmat Marja-Vantaa -rahaston tilinpäätöslaskelmat Sosiaalisen luototuksen rahaston tilinpäätöslaskelmat Vahinkorahaston tilinpäätöslaskelmat Luettelot ja selvitykset Käytetyt kirjanpitokirjat ja selvitys kirjanpidon säilytyksestä Luettelo tositelajeista Tunnuslukujen laskentakaavat Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä...263

5 1. Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Vuoden 2010 aikana toteutettiin laajat Helsinki-Vantaa- ja seutuhallintoselvitykset sekä vietiin käytäntöön talousarvion, tuottavuusohjelman ja Vantaa-sopimuksen tavoitteita. Organisaatio muuttui Vantaan Vesi - liikelaitoksen siirryttyä alkaen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymään ja uuden Suun terveydenhuollon liikelaitoksen aloitettua toimintansa alkaen. Vuoden 2010 talousarvio valmisteltiin kuntatalouden näkymien ollessa synkimmillään syksyllä Vuoden 2010 aikana kansantalouden näkymät paranivat, joskin mm. eräiden euromaiden julkisen talouden rahoitushaasteet pitivät edelleen yllä talouden epävarmuutta. Myönteisen talouskäänteen myötä kuntien verotulot kääntyivät ennakoitua voimakkaampaan kasvuun syksyn 2010 kuluessa. Verotulojen kasvu (5,4 prosenttia) ylitti kaupungin toimintakatteen kasvun (4,3 prosenttia) vuonna Tähän vaikutti keskeisesti kunnallisveroprosentin sekä kiinteistöveroprosenttien nostaminen. Myös kuntaryhmän 10 prosenttiyksiköllä korotettu yhteisöverojen jako-osuus vuosille oli edelleen voimassa. Kun vielä toimialojen yhteenlasketun toimintakatteen kasvu alitti ennusteet ja korkokulut alittivat selvästi talousarvion, muodostui kaupungin tulos ilman liikelaitoksia, rahastoja sekä satunnaisia eriä lopulta 13,9 miljoonaan euroon. Vuoden 2010 tilinpäätöksen muodostumiseen vaikuttaa erittäin merkittävästi Vantaan Vesi -liikelaitoksen toimintojen luovutus Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten perustamalle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY). Vantaan Veden liiketoimintojen kaupasta syntyi 196 miljoonan euron kirjanpidollinen myyntivoitto kauppahinnan ja myytävän omaisuuden tasearvon erotuksena. Kaupan seurauksena Vantaan kaupunki omistaa 98,6 miljoonan euron peruspääomalla 19,4 prosentin osuuden HSYkuntayhtymästä ja Vantaan kaupungilla on 234,8 miljoonan euron pitkäaikainen lainasaatava HSYkuntayhtymältä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus Tavoitteista toteutui täysin 16 ja melko hyvin kolme. Keskeiset tavoitteet koskivat nuorten työllisyyttä ja koulutusta, palvelutason säilyttämistä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa vähintään vuoden 2009 tasolla ja varautumista vanhusten määrän kasvuun laatimalla ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille Toimialojen ilmasto-ohjelmien toimeenpano aloitettiin. Kaupunki panosti voimakkaasti tulevaisuuteen: Kehärata, Marja-Vantaa ja Kehä III:n parantaminen olivat kärkihankkeita. Vanhojen keskuksien kehittymisedellytyksiä parannettiin. Työttömien nuorten koulutus- ja työllistämistoimenpiteissä onnistuttiin hyvin, joskin joidenkin nuorten osalta kuuden kuukauden työttömänä oloaika ylittyi. Lastensuojelusuunnitelman toimenpiteitä toteutettiin toimialoilla laajasti. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lapsien ja nuorten osuus oli tavoitetason mukainen. Ikääntymispoliittisen ohjelman tavoitteet on sisällytetty toimialojen tuloskorteille vuodelle Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus ylitti tavoitetason. Vastaavasti pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus väheni. Perusopetuksen opetusryhmäkoot pienenivät edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Sen sijaan lukioissa opetusryhmien koot kasvoivat hieman. Koulutustakuu toteutui täysin: kaikille perusopetuksen päättäneille tarjottiin toisen asteen koulutuspaikka, ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutuspaikka tai lisäopetuspaikka. Varhaiskasvatuksessa palveluvalikkoa laajennettiin. Toimialoilla käynnistyi lukuisia ilmastoohjelmiin liittyviä hankkeita. Ekotukihenkilöitä koulutettiin 160. Päästöseurannan ohella ilmastotavoitteiden seurantaan laadittiin indikaattorit. Lisäksi seurattiin kaupungin solmiman energiatehokkuussopimuksen mukaisesti kaupungin omaa energian käyttöä. 1

6 Rakenteet ja prosessit Tavoitteista toteutui täysin 19 ja melko hyvin yksi sekä kolme tilakeskusta koskevaa tavoitetta siirrettiin vuoden 2011 strategiaan. Keskeiset tavoitteet koskivat palvelurakenteiden uudistuksia etenkin sosiaali- ja terveystoimen sekä tilakeskuksen osalta, palveluverkkojen uudistuksia, tuottavuuden kasvattamista sekä HeVa- ja SeHa-selvityksiä. Suun terveydenhuolto liikelaitostettiin. Vanhustyössä lisättiin kotihoidon suhteellista osuutta. Erilaisten palvelusetelien käyttöönoton valmistelua on jatkettu ja eräitä kokeiluja on päätetty käynnistää vuoden 2011 alusta. Sosiaali- ja terveysasemaverkostoa kehitettiin siten, että kolmesta sosiaali- ja terveysasemasta muodostettiin laajan palvelun yksiköt, jotka jatkossa tarjoavat myös erikoissairaanhoidon palveluja. Lisäksi on viisi lähiterveysasemaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla laadittiin sitovien tavoitteiden edellyttämät palvelurakenteita koskevat selvitykset. Varhaiskasvatuksessa toteutettiin suuri päivähoitopoliittinen uudistus. Kaikki palveluverkot tarkistettiin toimialoilla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa laajennettiin. Sähköisestä asioinnista on tehty suunnitelmat vuosille Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi Tavoitteista kaksi toteutui täysin, yksi jossain määrin ja yksi ei lainkaan. Tavoitteet koskivat tulos- ja kehityskeskusteluja, henkilöstön palkitsemisjärjestelmää, työyhteisöjen sosiaalista pääomaa sekä sairauspoissaoloja. Tavoitteena oli vähentää sairauspoissaoloja kahdella prosentilla. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi kuitenkin hieman. Tulos- ja kehityskeskustelujen määrä kasvoi muutamalla prosenttiyksiköllä, mutta niiden hyödyllisyyskokemus laski hieman. Kaupunginhallitus hyväksyi uuden palkitsemisjärjestelmän. Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet Tavoitteista neljä toteutui täysin ja yksi ei toteutunut lainkaan. Tavoitteet koskivat veroprosenttien korottamista, toimitilamäärän vähentämistä ja tytäryhtiöiden fuusioita sekä talousarvion toteutumisen raportointia. Käytöstä poistuneiden kiinteistöjen ja osakkeiden myyntiä jatkettiin edelleen ja myyntitavoite ylitettiin selkeästi. Uusien toimitilojen määrä kasvoi kuitenkin enemmän kuin vähennys vanhojen tilojen osalta. Toimitilamäärän vähentämistavoite on osoittautunut kasvavassa kaupungissa ylivoimaiseksi haasteeksi. Toimitilamäärän kasvua hillitään tilojen yhteiskäytöllä ja tilatehokkuutta parantamalla. 2

7 1.1.2 Vantaan kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kansallinen kokoomus Heinimäki Heikki Hirvonen Reeta Häkkinen Juha Karén Timo Koivuniemi Petri Kunnas Jukka Lehmuskallio Paula Lehtovuori Hanne Leppänen Janne Mäkinen Tapani Nevander Vesa Norres Lasse Orpana Anita Palo Markku Porthén Jari Puha Seija Suonperä Kaarina Tuuli Johanna Weckman Markku Virta Raija Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Aittakallio Matti Ala-Nikkola Taina Grönfors Eija Hako Jukka Hyttinen Eila Jääskeläinen Markku J. Kiljunen Kimmo Kuntsi Hanna Kähärä Sirkka-Liisa Lindtman Antti Loikkanen Eva Maria Murto Marja-Leena Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Päivinen Tiina-Maaria Sainio Jari Sodhi Ranbir Tahvanainen Säde Vihreä liitto Alén Sini Kauppinen Sirpa Kokko Hannu Korhonen Leena Kostilainen Anniina Mäkelä Mikko Niinimäki Terhi Pajunen Sirpa Saarivuo Maria 3

8 Perussuomalaiset Auvinen Timo Jurva Johanna Jääskeläinen Pietari Malmi Juha Nieminen Johannes Niikko Mika Niinistö Jaakko Uppala Timo Vasemmistoliitto Heinonen Ilmari Laakso Jaakko Saastamoinen Tuula Saramo Jussi Tyystjärvi Kati Suomen keskusta Ansalehto-Salmi Irja Kuokkanen Marjut Ryhänen Riitta Ruotsalainen kansanpuolue-svenska folkpartiet Härmälä Göran Karlsson Patrik Suomen kristillisdemokraatit Hurri Maija Jääskeläinen Jouko Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Antti Lindtman (SDP) I varapuheenjohtaja Heikki Heinimäki (KOK) II varapuheenjohtaja Jouko Jääskeläinen (KD) 4

9 Kaupunginhallitus Kansallinen kokoomus Mäkinen Tapani Nevander Vesa Orpana Anitta Puha Seija Suonperä Kaarina Weckman Markku Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Aittakallio Matti Hako Jukka Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Päivinen Tiina-Maaria Vihreä liitto Niskanen Petteri Pajunen Sirpa Vasemmistoliitto Holopainen Matti Perussuomalaiset Niemelä Arja Niinistö Jaakko Suomen keskusta Wallenius Arja Kaupunginhallituksen puheenjohtajat: Puheenjohtaja Tapani Mäkinen (KOK) I varapuheenjohtaja Jukka Hako (SDP) II varapuheenjohtaja Petteri Niskanen (VIHREÄT) Esittelijä Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Toimialajohtaja vs. Heidi Nygren Toimialajohtaja Mika Savolainen 5

10 Vantaan kaupungin organisaatio 2010 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Ulkoinen tarkastus Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Konsernijaosto Kaupunginjohtaja Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Apulaiskaupunginjohtaja Aluetoimikunnat, Svenska kommittén Keskushallinto Toimialan johtaja Vapaa-aika ja asukaspalvelut Johtokunnat Liikelaitokset Hallitukset Yhtiöt Opetuslautakunta Ruotsinkiel. jaosto Ammatillisen koulut. jaosto Peruskoulujen johtokunnat Apulaiskaupunginjohtaja Tilakeskuksen lautakunta Toimialan johtaja Sivistystoimi Tilakeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta Jaosto Kaupunkisuunn. lautakunta Kuntatekn. jaosto Ympäristölautakunta Rak.lupajaosto Apulaiskaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Sosiaali- ja terveystoimi Maankäyttö ja ympäristö 6

11 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Suomen talous on toipumassa vuoden 2009 taantumasta. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen 3,1 prosenttia vuonna 2010, jolloin päästiin yli vuoden 2006 tuotannon tason. Kasvun taustalla on viennin ja kotimaisen kaupan elpyminen. Myös kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen on ollut suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Julkinen talous säilyy kuitenkin hyvistä kasvunäkymistä huolimatta lähivuodet alijäämäisenä. Kuntien taloustilanne oli ennakoitua parempi vuonna Tilastokeskuksen keräämien vuoden 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate nousi 2,1 miljardiin euroon. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 400 euroa, kun vuonna 2009 vastaava luku oli 337 euroa. Kasvua selittää ennakoitua parempi verotulojen kasvu, sillä myönteinen kansantalouden ja työllisyyden kehitys ovat osaltaan vaikuttaneet kuntien veropohjan odotettua parempaan kehitykseen. Moni kunta korotti lisäksi tulo- ja kiinteistöveroprosenttejaan vuodelle Myös toimintakate heikkeni vuonna 2010 aiempia vuosia vähemmän. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2010 käyttäneensä vajaat 3,8 miljardia euroa, mikä on 9,6 prosenttia enemmän kuin vuonna Kuntayhtymien investoinnit kasvoivat lähes 2,0 miljardia euroa. Vuoden 2010 lopussa kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli yli 13 miljardia euroa, mikä on noin 2,3 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Työnvälitystilaston mukaan joulukuussa 2010 työ- ja elinkeinotoimistoissa oli työttömiä työnhakijoita yhteensä , mikä on henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömyys laski Etelä-Pohjanmaalla (-21 %), Pohjanmaalla (-19 %), Pirkanmaalla (-13 %) ja Pohjois-Karjalassa (-13 %). Ammattiryhmittäin työttömyys laski vuoden 2009 joulukuuhun verrattuna kaikissa ammattiryhmissä. Eniten työttömyys laski teollisessa työssä, rakennus- ja kaivosalan työssä sekä hallinto- ja toimistotyössä. Myös lomautettujen määrä väheni lähes henkilöllä edellisvuodesta ja joulukuussa 2010 henkilökohtaisesti lomautettuina oli henkilöä. Uusia avoimia työpaikkoja työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuoden lopussa noin , mikä on lähes työpaikkaa enemmän kuin vuoden 2009 joulukuussa. Inflaatio oli vuoden 2010 lopussa 2,9 prosenttia ja keskimääräinen inflaatio koko vuonna 1,2 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan ansiotaso nousi vuoteen 2009 verrattuna 2,6 prosenttia ja teollisuuden tuotanto noin 6 prosenttia. Uudenmaan ja Helsingin seudun kehitys Uudenmaan väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan asukasta vuoden 2010 lopussa. Uudenmaan väkiluku kasvoi vuonna 2010 noin henkeä. Väkilukua kasvatti luonnollinen väestönkasvu (7 300 henkeä), muuttovoitto (1 730 henkeä) sekä nettomaahanmuutto (4 930 henkeä). Joulukuun 2010 työttömyysaste Uudellamaalla oli 7,1 prosenttia. Uudellamaalla työttömiä oli joulukuussa 2010 noin , kun vuotta aiemmin heitä oli noin Työttömien määrä laski Uudellamaalla edellisvuodesta näin ollen 9 prosenttia. Työttömistä lomautettuina oli vuoden lopussa noin henkilöä. Avoimia työpaikkoja Uudellamaalla oli vuoden lopussa hieman yli , mikä on noin työpaikkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat vuodesta 2009 pääkaupunkiseudulla 13,7 prosenttia. Vanhojen kerros- ja rivitalojen hinnat nousivat edellisvuodesta ennakkotietojen mukaan 11,4 prosenttia. Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen osalta vuoden 2010 keskimääräinen neliöhinta oli pääkaupunkiseudulla euroa. Vanhojen kerros- ja rivitalojen keskineliöhinta oli euroa. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien talousluottamus oli Uudellamaalla vahvaa vuoden 2010 loppupuolella. Luottamusindikaattori oli Uudellamaalla joulukuussa +21. Vahvinta oli kuluttajien luottamus kotitalouden omiin säästömahdollisuuksiin. Korkein luottamusindikaattori mitattiin Keski- Pohjanmaalla (+25,3). 7

12 1.1.4 Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys Väestö kasvoi henkilöllä Tilastokeskuksen tiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuodenvaihteessa 2010/2011. Väestö kasvoi vuoden 2010 aikana henkilöllä. Keväällä 2010 laaditussa väestöennusteessa vuoden 2010 kasvuksi ennakoitiin henkilöä. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Vantaa menetti asukkaitaan muihin kuntiin: muuttotappiota kertyi runsas 100 henkilöä. Edellisenä vuonna (2009) tappiota syntyi kaksinkertainen määrä, kun vielä vuonna 2008 saatiin muuttovoittoa 130 henkilöä ja sitä edellisinä vuosina yli 450 henkilöä. Merkitystään kasvattava siirtolaisuus sen sijaan lisäsi vuonna 2010 Vantaan asukasmäärää yli 800 henkilöllä, runsaalla sadalla enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia vantaalaisia syntyi väestöennusteen mukaiset 2 735, mikä on kymmenkunta enemmän kuin edellisenä vuonna. Vantaalaisia kuoli vuoden 2010 aikana kutakuinkin yhtä monta kuin vuonna 2009, noin henkilöä, mikä on vähän vähemmän kuin ennustettiin. Väestöennusteen pieni virhe syntyi kuitenkin pääosin ennakoitua suuremmasta muuttovoitosta. Kuvio. Vantaan väestönmuutokset osatekijöittäin vuosina henkilöä siirtolaisuus maassamuutto syntyneiden enemmyys kokonaismuutos Espoossa maan sisäinen nettomuutto kääntyi vuonna 2010 muutaman tappiollisen vuoden jälkeen voitolliseksi. Helsingissä maan sisäinen nettomuutto oli reilun tuhannen verran voitollista. Nettosiirtolaisuus sen sijaan oli niin Espoossa kuin Helsingissäkin suurempaa kuin Vantaalla, Espoossa yli ja Helsingissä liki henkilöä. Espoossa määrä oli suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta Helsingissä lähes pienempi. Nettosiirtolaisuus oli koko maassa henkilöä, runsas puolisen tuhatta pienempi kuin vuonna Kaikilla suuralueilla väki lisääntyi, suurin väestönlisäys kertyi Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueille Ennakkotiedon mukaan Aviapoliksen suuralueen väkiluku kasvoi vuoden 2010 aikana yli kahdeksalla sadalla ja Tikkurilan suuralueen väkiluku yli viidellä sadalla asukkaalla. Koivukylässä kasvua oli yli kolme sataa, Myyrmäessä ja Kivistössä yli puolitoista sataa, Korsossa runsas sata ja Hakunilassa kolmisen kymmentä henkilöä. Hakunilassa väkimäärän ennustettiin vähenevän runsaalla sadalla, muilla alueilla väkimäärä kehittyi ennusteen mukaisesti. 8

13 Kaupunginosista suurinta väestönkasvu oli Pakkalassa, Hiekkaharjussa ja Tammistossa. Myyrmäen suuralueella suurin väestönkasvu tuli Myyrmäen kaupunginosan ohella Vapaalaan. Kivistön suuralueella eniten kasvoi Kivistön kaupunginosa, Aviapoliksessa Tammisto ja Pakkala. Tikkurilan suuralueella väestö kasvoi Hiekkaharjun ohella Viertolassa, Koivukylässä Ilolassa ja Asolassa. Korsossa suurin väkiluvun lisäys oli Nikinmäessä ja Hakunilassa Kuninkaanmäessä. Ennakkotiedon mukaan väkimäärä väheni 22 kaupunginosassa, joista eniten, yli sadalla, Simonkylässä. Käytettävissä olevien ennakkotilastojen mukaan väestö lisääntyi kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä lähes ennusteen mukaisesti. Alle kouluikäisten määrä muuttui koko kaupungin tasolla pääosin kuten ennustettiin. Kivistössä, Korsossa ja Hakunilassa alle 7-vuotiaiden määrä oli kuitenkin ennustettua suurempi. Aviapoliksessa päivähoitoikäisten määrä jäi ennustetusta määrästä reilut puolisen sataa. Peruskouluikäisten määrä väheni koko kaupungissa satakunta lasta vähemmän kuin ennustettiin. Ennustevirhe jakautui eri suuralueille tasaisesti. Vanhuuseläkeiän saavuttaneiden määrän kasvu oli Aviapoliksen suuralueella ennustettua pienempi, muilla suuralueilla ennustetun mukainen. Viime vuoden keväällä tehdyn väestöennusteen mukaan Vantaan väkimäärä kasvaa vuoden 2011 aikana asukkaalla. Uusi, vuosia koskeva väestöennuste tehdään touko-kesäkuussa. (Lähteet: Tilastokeskus ja Facta -kuntarekisteri) Työttömien määrä vähenee hitaasti Vantaan työttömyysaste oli vuodenvaihteessa 8,6 prosenttia, mikä oli Karkkilan ja Nummi-Pusulan jälkeen suurin Helsingin seutukunnassa. Koko Uudenmaan liiton alueella työttömyysaste oli 7,7 ja Uudenmaan Ely-keskuksen alueella vielä alhaisempi, 7,1 prosenttia. Työttömiä oli Vantaalla nyt mikä on 675 vähemmän kuin joulukuun lopulla Alhaisimmillaan työttömien määrä oli Vantaalla vuoden 2010 aikana marraskuussa, jolloin heitä oli Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli vuoden 2010 joulukuun lopussa henkilöä. Se on 580 enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut koko vuoden tasaisesti. Viime vuosien taloudellisen taantuman seurauksena myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi nopeasti: enimmillään heitä oli vuoden 2010 heinäkuussa, Joulukuun lopussa heitä oli jo selvästi vähemmän, 1 080, mikä on yli 200 vähemmän kuin vuoden 2009 joulukuussa. Kuvio. Nuoret alle 25-vuotiaat työttömät Vantaalla kuukausittain vuosina työttömiä vuotiaat vuotiaat

14 Myös lomautettujen määrä oli joulukuussa 2010 vuoden takaiseen nähden oleellisesti vähentynyt: lomautettuna oli 500 vantaalaista. Vuotta aiemmin heitä oli yli 900. Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli viime vuodenvaihteessa eli 820 enemmän kuin edellisessä vuodenvaihteessa. Enimmillään avoimien työpaikkojen määrä on 2000-luvulla ollut vuoden 2008 helmikuussa, jolloin niitä oli lähes Suuralueista työttömyys on vaikeinta Hakunilassa, jossa työttömyysaste oli vuodenvaihteessa 10,0 prosenttia. Alin työttömyysaste on Kivistön suuralueella, jossa se oli 4,6 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli yli kaksi prosenttiyksikköä naisten työttömyysastetta korkeampi. Työttömyyden aleneminen on ollut Vantaalla hidasta. (Lähde: Uudenmaan Ely-keskuksen ja Vantaan te-toimiston tilastot) Asuntoja valmistui enemmän kuin vuonna 2009, mutta tavoitteesta jäätiin selvästi. Valtion tuella asunnoista tehtiin kolme viidennestä Vantaalle valmistui vuoden 2010 aikana uutta asuntoa eli nelisen sataa enemmän kuin vuonna Vantaan asuntostrategiassa asetetusta asunnon vuositavoitteesta jäätiin jo kuudentena vuonna. Asuntorakentamisen painopiste, jos se lasketaan valmistuneiden asuntojen määrällä, oli vuonna 2010 Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla. Valtion tuella (korkotuki) pystytettyjä vuokra-asuntoja vuonna 2010 valmistuneista asunnoista oli 566, yli 350 enemmän kuin vuonna Kaupungin omia, VAV:n rakennuttamia, vuokra-asuntoja niistä oli 182. Asumisoikeusasuntoja Vantaalle rakennettiin viiden välivuoden jälkeen yhteensä 231. Pientalojen (omakoti-, pari- ja rivitalojen) osuus Vantaalle valmistuneista asunnoista oli vain 31 prosenttia. Omakotitaloja Vantaalle kohosi vuonna 2010 saman verran kuin edellisenä vuotena. Samoin kävi myös muiden erillisten pientalojen (esim. paritaloasunnot) suhteen. Uusien rivitaloasuntojen määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Myös kerrostaloasuntoja rakennettiin selvästi, 330 asuntoa, enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuvio. Vantaalle valmistuneet asunnot talotyypin mukaan vuosina asuntojen lkm Kerrostalot Pientalot Rakenteilla olleiden asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella arvioidaan, että vuoden 2011 aikana Vantaalle valmistuu asuntoja enemmän kuin vuonna 2010, arviolta asun- 10

15 torakentamistavoitteen mukainen määrä, 2000 asuntoa. Kaksi kolmannesta rakennettavista asunnoista on kerrostaloissa. Asuntorakentamisen painopiste on Myyrmäki-Aviapolis-Tikkurila akselilla. (Lähde: Facta kuntarekisteri, tarkempia tietoja Rakentaminen Vantaalla 2010 ja Tilastokatsaus 1/2011) Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui vähiten 2000-luvulla Uusia työpaikkoja on Vantaalle syntynyt viime vuosina tasaista tahtia. Viimeisimmän virallisen tiedon mukaan työpaikkojen määrä kasvoi Vantaalla vuoden 2008 aikana työpaikalla. Vuosittainen työpaikkalisäys on 2000-luvulla ollut vuotta 2005 lukuun ottamatta (jolloin Vantaan työpaikkamäärä väheni) selvästi suurempi verrattuna valmistuneisiin asuntoihin. Vuoden 2009 aikana Vantaan työpaikkamäärän kasvun arvioidaan pysähtyneen, mutta kääntynee jälleen kasvuun vuoden 2010 aikana (Tilastokeskus: työvoimatutkimus) luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopun taloudellinen taantuma jätti Vantaalla jälkensä myös työpaikkarakentamiseen: vuoden 2010 aikana uutta muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui Vantaalle vain k-m 2 eli peräti k-m 2 vähemmän kuin vuonna 2009 ja vähiten koko 2000-luvulla. Lähes puolet valmistuneesta kerrosalasta rakennettiin Aviapoliksen suuralueelle. Tikkurilaan sekä Myyrmäkeen kerrosalasta valmistui lähes viidennes kumpaankin. Kuvio. Vantaalle valmistunut muu kuin asuinkerrosala vuosina Muut rakennukset Julkiset rakennukset Varastorakennukset Teollisuusrakennukset Liikenteen rakennukset Liike- ja toimistorakennukset k-m Valmistuneesta kerrosalasta lähes kaikki tehtiin uudisrakennuksiin. Puolet vuonna 2010 rakennetusta kerrosalasta valmistui liike- ja toimistorakennuksiin, vajaa viidennes varastorakennuksiin ja kuudesosa julkisiin rakennuksiin. Kuluvana vuonna muun kuin asuntorakentamisenkin painopiste on Kehä III:n varrella. Valmistuvan kerrosalan määrä on alkaneena vuonna suurempi kuin viime vuonna. Liike- ja toimistorakennukset sekä varastorakennukset nielevät kumpikin suuren osan valmistuvasta kerrosalasta. (Lähde: Facta kuntarekisteri, tarkempia tietoja Rakentaminen Vantaalla 2010 ja Tilastokatsaus 1/2011) 11

16 Verotulojen kehitys Vantaan kaupunki sai verotuloja vuonna 2010 yhteensä 804,7 miljoonaa euroa. Tämä oli 20,7 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa, ja vuoteen 2009 nähden verotulot kasvoivat 5,4 prosenttia (41,1 miljoonaa euroa). Koko vuoden 2010 verotulonäkymät paranivat vuoden edetessä etenkin kunnallisveron osalta, ja myös yhteisöverotuloja kertyi talousarviota enemmän. Talousarvion 2010 verotuloarviota ei muutettu vuoden aikana. Kunnallisverotuloarvion ylittymiseen vaikuttivat etenkin marras-joulukuun tilityksiin sisältyneet koko vuoden 2010 oikaisut kuntaryhmän ja Vantaan kaupungin kunnallisveron jako-osuuksien nostamisesta johtuen. Tilinpäätöksessä 2010 talousarvion kunnallisveroarvio ylittyi 19,1 miljoonalla eurolla, yhteisöveroarvio ylittyi 4,4 miljoonalla eurolla ja kiinteistöveroarvio alittui 2,7 miljoonalla eurolla. Kunnallisveroja kaupungille tilitettiin yhteensä 697,1 miljoonaa euroa, mikä on 3,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Talousarviovuodelta 2010 kunnallisverotuloja kertyi 643,7 miljoonaa euroa, kun vuonna 2009 vastaava summa oli 603,0 miljoonaa euroa. Verovuodelta 2008 kunnallisverotilityksiä kertyi 18,1 miljoonaa euroa ja verovuodelta 2009 yhteensä 33,0 miljoonaa euroa. Vuoteen 2009 nähden kahdelta edellisvuodelta kertyneet tilitykset laskivat 14,1 miljoonaa euroa. Joulukuussa 2010 kuntaryhmän kunnallisveron jako-osuutta nostettiin 62,31 prosentista 62,51 prosenttiin. Vuoden 2009 joulukuusta vuoden 2010 joulukuuhun Vantaan kaupungin jako-osuus kunnallisverosta kuntaryhmän sisällä nousi 4,3 prosentista 4,4 prosenttiin. Vantaalaisten ansiotulot kasvoivat koko maata hieman nopeammin vuonna 2009, mikä heijastui korottavasti kaupungin jako-osuuteen. Kaupungin oman jako-osuuden tuleva kehitys riippuu mm. väestönkasvusta, työllisyydestä sekä vantaalaisten verotettavien tulojen kehityksestä. Yhteisöverotuloja kaupunki sai vuonna 2010 yhteensä 48,4 miljoonaa euroa, mikä on 23,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vertailukohteena olevat vuoden 2009 yhteisöverotulot olivat alhaisella tasolla yhteisöverotilitysten laskettua vuonna 2009 kolmanneksella edellisvuodesta kuntaryhmän jako-osuuden väliaikaisesta nostamisesta huolimatta. Voimassa olevan päätöksen mukaisesti kuntaryhmän yhteisöveron 10 prosenttiyksiköllä korotettu jako-osuus, 32,03 prosenttia, on voimassa vuodet Kaupungin oma jako-osuus kuntaryhmän sisällä nousi vuoden 2009 reilusta 3,3 prosentista vuoden 2010 vajaaseen 3,5 prosenttiin. Kaupunkien jako-osuudet lasketaan vuosittain kahden viimeksi valmistuneen verovuoden verotustietojen perusteella. Kaupungille tilitettiin kiinteistöveroja vuonna 2010 yhteensä 59,3 miljoonaa euroa, mikä on 11,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuodelle 2010 kiinteistöveroprosentteja korotettiin yleisen kiinteistöveroprosentin osalta 0,1 prosenttiyksikköä, vakituisten asuinrakennusten osalta 0,02 prosenttiyksikköä ja voimalaitosten osalta 0,35 prosenttiyksikköä. Talousarvion kiinteistöveroarvio alittui 2,7 miljoonalla eurolla. Tähän vaikutti verotusarvojen tarkistus alaspäin vanhemman rakennuskannan osalta. Kiinteistöveroja tilitettiin verovuoden 2010 osalta yhteensä 59,5 miljoonaa euroa eli aiempien vuosien vaikutukset tilitykseen olivat yhteenlaskettuina -0,2 miljoonaa euroa. Edellisvuonna verovuodelta 2009 kiinteistöveroja tilitettiin 53,8 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että kiinteistöveron tilitykset talousarviovuoden osalta kasvoivat vuoteen 2009 nähden 10,6 prosenttia. Taulukko. Kaupungin vuoden 2010 verotulot Verotulojen erittely Milj. euroa Alkup. talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen ToteumaPoikkeama Verotulot 784,0 0,0 784,0 804,7 20,7 Kunnan tulovero 678,0 0,0 678,0 697,1 19,1 Osuus yhteisöveron tuotosta 44,0 0,0 44,0 48,4 4,4 Kiinteistövero 62,0 0,0 62,0 59,3-2,7 12

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginvaltuusto 20.5.2013 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Vantaan aineistopankki Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan kaupungin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010 SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010 TASEKIRJA 2010 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 TASEKIRJA 2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Julkaisija: Tampereen kaupungin konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino:

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2014

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2014 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 8.6.2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki

Tilinpäätös 2013. Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki Kaupunginjohtajan katsaus Euroalueen hidas talouskasvu ja Suomen sitäkin heikompi talouskehitys näkyi luonnollisesti myös Hyvinkään taloudessa.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki.

Tilinpäätös 2014. Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Tilinpäätös 2014 I TOIMINTAKERTOMUS... 4 1 KARKKILAN KAUPUNGIN HALLINTO...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Vaasan kaupungin taloustoimi Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 valtuusto 8.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 19.11.2012 Kannen kuva Sakari Manninen, Viestintä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1 1. Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön budjettikatsaus 2011, 19.11.2010 mm.: ---- Tavoitteena julkisen talouden

Lisätiedot