Liahona. Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liahona. Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille"

Transkriptio

1 56. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2004 Liahona Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille

2 56. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2004 Liahona KANSIKUVA Gary L. Kappin maalaus Hänen kasvojensa valo loisti heihin, Kirkon historiaja taidemuseon luvalla, kuudes kansainvälinen taidekilpailu. AIKUISILLE 2 Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma: Uskontomme lakikivi Presidentti James E. Faust 18 Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin: Kaavio 1 Eter ja 1. Nefistä Moosiaan 25 Kotikäyntiopetussanoma: Herran rakkauden tunteminen elämässämme päivittäin 26 Heber J. Grant profeetta vaikeita aikoja varten Sherrie Mills Johnson 32 Jatkuva koulutusrahasto kirkas toivon säde Vanhin John K. Carmack 40 Myöhempien aikojen pyhien kertomaa Soita heti kotiin! Barbara Elkins Catmull Herra tiesi, mitä oli edessä Linda Sims Depew Hän virvoittaa minun sieluni Sérgio Ribeiro 48 Kirjeitä toimitukselle NUORILLE 7 Juliste: Pyri korkeuksiin 8 Kaava, jonka mukaan elää Vanhin L. Tom Perry 14 Etsikää, rukoilkaa, uskokaa 44 Jääunelmia Shanna Ghaznavi YSTÄVÄN KANSIKUVA Valokuva Jerry Garns. YSTÄVÄ: LAPSILLE Y2 Y4 Y6 Y8 Y12 Y14 Kuulkaa ääntä profeetan: Autuaampi on antaa Presidentti Thomas S. Monson Presidentti Heber J. Grantin elämästä: Brigham Youngin kanssa ystävystyminen Temppelin siunaukset Vanhin Enrique R. Falabella Uuden testamentin kertomuksia: Uuden testamentin ajan jälkeen Yhteinen tuokio: Minä olen Jumalan lapsi Sheila E. Wilson Uskon laulu Ronda Gibb Hinrichsen Perheeni voi olla ikuinen LIITE Yhteisen tuokion juliste: Perheeni voi olla ikuinen

3 Tammikuu 2004, 56. vuosikerta, numero 1 LIAHONA Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon virallinen suomenkielinen julkaisu Ensimmäinen presidenttikunta: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust Kahdentoista koorumi: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring Vastaava päätoimittaja: Dennis B. Neuenschwander Neuvojat: E. Ray Bateman, Monte J. Brough, Jay E. Jensen, Stephen A. West Päätoimittaja: David Frischknecht Suunnittelun ja toimituskunnan johtaja: Victor D. Cave Graafinen johtaja: Allan R. Loyborg Kirkon lehtien toimituspäällikkö: Richard M. Romney Toimitussihteeri: Marvin K. Gardner Toimittajat: Collette Nebeker Aune, Susan Barrett, Ryan Carr, Linda Stahle Cooper, LaRene Porter Gaunt, Shanna Ghaznavi, Jenifer L. Greenwood, Lisa Ann Jackson, Carrie Kasten, Melvin Leavitt, Sally J. Odekirk, Adam C. Olson, Judith M. Paller, Rebecca M. Taylor, Roger Terry, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell, Kimberly Webb, Monica Weeks Julkaisun taiteellinen johtaja: M. M. Kawasaki Taiteellinen johtaja: Scott Van Kampen Tuotantopäällikkö: Jane Ann Peters Suunnittelu ja tuotanto: Kelli Allen-Pratt, Fay P. Andrus, C. Kimball Bott, Howard G. Brown, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Brent Christison, Kerry Lynn C. Herrin, Kathleen Howard, Denise Kirby, Tadd R. Peterson, Randall J. Pixton, Mark W. Robison, Brad Teare, Kari A. Todd, Claudia E. Warner Markkinointijohtaja: Larry Hiller Painatusjohtaja: Craig K. Sedgwick Levikkijohtaja: Kris T Christensen Kotimaansivut: Mirkku Karumo Keltarousku 4, ESPOO Puhelin: (09) Sähköposti: Tilaukset, valitukset ja osoitteenmuutokset: Paikallisen seurakunnan Liahona-edustajan tai suoraan Pohjoismaiden palvelukeskuksen kautta: Utlandagatan 24, S Göteborg Puhelin: Faksi: NORDEA , tilaushinta 17,50 euroa. USA and overseas (surface mail) US $ Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Lähettäkää käsikirjoitukset ja tiedustelut osoitteella: Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT , USA tai sähköpostitse osoitteeseen Liahona (Mormonin kirjan sana tarkoittaa kompassia tai suunnanosoittajaa ) ilmestyy albanian, armenian, bulgarian, cebuanon, englannin, espanjan, fidïin, haitinkreolin, hollannin, indonesian, islannin, italian, japanin, khmerin, kiinan, kiribatin, korean, kroatian, latvian, liettuan, malagassin, marshallin, mongolin, norjan, puolan, portugalin, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, samoan, sinhalan, sloveenin, suomen, tagalogin, tahitin, tamilin, tanskan, telugun, thain, tongan, t ekin, ukrainan, unkarin, venäjän, vietnamin ja viron kielellä. (Ilmestymiskerrat vaihtelevat kielittäin.) 2004 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Yhdysvalloissa. For Readers in the United States and Canada: January 2004 Vol. 56 No. 1. LIAHONA (USPS ) Finnish (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $16.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah, and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT Kaava, jonka mukaan elää, s. 8: Kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne, jos etsitte uutterasti, rukoilette alati ja uskotte. Mutta entä jos luvattu siunaus ei tulekaan heti? Pyydä perheenjäseniä vastaamaan. Keskustelkaa sen jälkeen vanhin L. Tom Perryn vastauksesta. Heber J. Grant profeetta vaikeita aikoja varten, s. 26: Presidentti Heber J. Grantin esimerkki antaa meille monia opetuksia. Valitse hänen elämästään sellainen puoli, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen, ja keskustelkaa siitä, kuinka perheenjäsenet voivat soveltaa tätä esimerkkiä elämäänsä. Herra tiesi, mitä oli edessä, s. 41: Kysy perheenjäseniltä, ovatko he koskaan rukoilleet hartaasti jotakin, mitä Herra ei antanut heille. Lukekaa yhdessä sisar Linda Sims Depew n kertomus, ja keskustelkaa siitä, miksei Herra teidän mielestänne vastannut sisaren rukoukseen siten, kuin tämä alun perin halusi. Jääunelmia, s. 44: Chris Obzansky aikoi palvella lähetystyössä vuoden 2006 talviolympialaisten jälkeen, mutta Henki innoitti häntä lähtemään 19-vuotiaana. Kysy perheenjäseniltä, mitä suunnitelmia heillä on elämää varten. Olisivatko he halukkaita uhraamaan nuo suunnitelmat, jos Henki kehottaisi heitä tekemään niin? LIAHONAN KÄYTTÄMINEN Ideoita perheiltoihin... Miksi uhraus ja usko ovat kietoutuneet yhteen niin tiiviisti? Autuaampi on antaa, s. Y2: Esitä presidentti Thomas S. Monsonin kertomus hänen pyhäkoululuokastaan. Pyydä perheenjäseniä kirjoittamaan muistiin yksi asia, jonka he voivat tehdä tällä viikolla antaakseen jotakin sellaiselle, joka tarvitsee sitä kipeämmin. Kysy seuraavassa perheillassanne, mitä he ajattelivat ja miltä heistä tuntui, kun he antoivat tällä tavoin. Uskon laulu, s. Y14: Kysy lapsilta, ovatko he koskaan olleet peloissaan, huolissaan, kipeitä tai surullisia. Lue tämä kertomus heidän kanssaan. Muistuta sitten, että kun he kohtaavat vaikeuksia, Alkeisyhdistyksen laulujen laulaminen voi antaa heille paremman olon. AIHEITA TÄSSÄ NUMEROSSA Y = Ystävä Apostolit, 40, Y8 Grant, Heber J., 26, Y4 Jatkuva koulutusrahasto, 32 Jeesus Kristus, 25 Johtaminen, 32 Jumalallinen syntyperä, Y12, Y14 Kuuliaisuus, 26, 44 Luopumus, Y8 Lähetystyö, 44 Mormonin kirja, 2, 18 Musiikki, Y14 Nuorten yhteinen toiminta, 8, 14 Omavaraisuus, 32 Opettaminen, 1 Palautus, 2, Y8 Palveleminen, Y2 Parantuminen, 40 Pelastussuunnitelma, Y12 Perheilta, 1 Perhesuhteet, Y6, Y12 Profeetat, 26, Y4 Pyhien kirjoitusten tutkiminen, 2, 8, 14, 18 Pyhä Henki, 40, 44 Rakkaus, 25, Y2 Rukous, 7, 8, 14 Sinnikkyys, 26 Smith, Joseph, 2, Y8 Temppelit, Y6 Todistus, 2, 48 Toivo, 32 Uhraus, 32, Y2 Usko, 8, 14, 26, 40, Y14 Uusi testamentti, Y8 Vastoinkäymiset, 40 Ystävyys, Y4 LIAHONA TAMMIKUU

4

5 ENSIMMÄISEN PRESIDENTTIKUNNAN SANOMA Uskontomme lakikivi PRESIDENTTI JAMES E. FAUST toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa TOM LOVELLIN MAALAUS MORONI HAUTAA LEVYT Monien vuosien jälkeen muistan yhä sen, kun pidin kädessäni äitini lempikirjaa. Se oli vanha, kulunut Mormonin kirja. Melkein joka sivulla oli merkintöjä. Hellästä käsittelystä huolimatta joidenkin lehtien kulmat olivat taittuneet ja kansi oli kulunut ohueksi. Kenenkään ei tarvinnut sanoa äidille, että hän voi Mormonin kirjaa lukemalla päästä lähemmäksi Jumalaa kuin minkään muun kirjan avulla. Hän jos kuka tiesi sen. Hän oli lukenut sitä, tutkinut sitä, rukoillut sen vuoksi ja opettanut sen mukaan. Nuorena miehenä pidin hänen kirjaansa käsissäni ja yritin nähdä hänen silmillään Mormonin kirjan suurenmoisia totuuksia, joista hän niin auliisti todisti ja joita hän niin suuresti rakasti. Mutta Mormonin kirjan syvällinen sanoma ei avautunut minulle ansaitsemattomana perintönä. Tosiaankin epäilen, voiko kukaan saada ymmärrystä tästä suuresta kirjasta muutoin kuin vilpittömin mielin ja vilpittömin sydämin, mikä ilmenee tutkimisen ja rukouksen kautta. Ei riitä, että me vain kysymme, onko se totta, vaan meidän täytyy myös kysyä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Moroni on sanonut: Minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta; ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla. 1 Miksi lakikivi? Joseph Smith, joka käänsi Mormonin kirjan kultalevyistä, sanoi näin: Sanoin veljille, että Mormonin kirja on virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi ja että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla. 2 Eräs sanakirja määrittelee lakikiven näin: Holvikaaren keskimmäinen, kiilanmuotoinen kivi, joka kiinnittää holvikaaren osat yhteen. Toissijainen määritelmä kuuluu: Kokonaisuuden keskeinen, tukea antava perusosa. 3 Mormonin kirja on lakikivi, koska se todistaa iankaikkisista periaatteista ja käskyistä ja sitoo ne yhteen muodostaen pelastuksen perusopeista ehyen kokonaisuuden. Se on loistavin jalokivi pyhien kirjoitustemme kruunussa. Mormonin kirja on lakikivi myös muista syistä. Edellä mainittu Moronin lupaus nimittäin että Jumala ilmoittaa totuuden Mormonin kirjasta jokaiselle vilpittömälle kysyjälle, joka uskoo Kristukseen 4 antaa meille avainkohdan itselukittuvaan ketjuun. Epäilen, voiko kukaan saada ymmärrystä Mormonin kirjasta muutoin kuin vilpittömin mielin ja vilpittömin sydämin, mikä ilmenee tutkimisen ja rukouksen kautta. LIAHONA TAMMIKUU

6 Mormonin kirja todistaa vakuuttavasti, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala 5, ja vahvistaa myös hengellisesti Joseph Smithin jumalallisen kutsumuksen ja sen, että hän näki Isän ja Pojan. Kun tämä on varmaa, siitä seuraa loogisesti, että me voimme saada vahvistuksen myös sille, että Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi ovat todella pyhiä kirjoituksia Raamatun ja Mormonin kirjan rinnalla. Kaikki tämä todistaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksesta ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jumalallisesta tehtävästä jatkuvaa ilmoitusta saavan elävän profeetan johdolla. Näistä perustotuuksista lähtee niiden muiden pelastavien periaatteiden ymmärtäminen, jotka kuuluvat evankeliumin täyteyteen. Mitä se on ja mitä se ei ole On tärkeätä tietää, mitä Mormonin kirja ei ole. Se ei ole ensisijaisesti historiankirja, vaikka suuri osa sen sisällöstä onkin historiallista. Nimisivun mukaan se on Amerikan mantereella ennen Kristuksen aikaa ja sen jälkeen eläneiden kansojen aikakirjoista kirjoitettu kertomus. Se on kirjoitettu käskystä sekä profetian ja ilmoituksen Hengen avulla. ja myös juutalaisten ja pakanoiden saamiseksi vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille. Presidentti George Q. Cannon ( ), ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, on sanonut: Mormonin kirja ei ole maantieteen alkeiskirja. Sitä ei ole kirjoitettu opettamaan maantietoa. Eri maiden tai kaupunkien sijainnista kerrotaan tavallisesti vain satunnaisessa maininnassa, joka liittyy teoksen opillisiin ja historiallisiin osiin. 6 4

7 VASEMMALLA: DAVID LINDSLEYN MAALAUS VELI JOSEPH; OIKEALLA: VALOKUVA JOHN LUKE, KIRKON ELOKUVASTA IMPRESSIONS OF A PROPHET Mitä Mormonin kirja sitten on? Se on vakuuttava todistus Jeesuksen syntymästä, elämästä ja ristiinnaulitsemisesta sekä Hänen työstään Messiaana ja Lunastajana. Nefi kirjoittaa Mormonin kirjasta: Kaikki te maan ääret, kuulkaa näitä sanoja ja uskokaa Kristukseen; ja ellette usko näitä sanoja, uskokaa Kristukseen. Ja jos te uskotte Kristukseen, te uskotte näihin sanoihin, sillä ne ovat Kristuksen sanoja. 7 Nefi ja hänen veljensä Jaakob yhtyvät Jesajan sanoihin, ja yhdessä he ovat kolme voimallista Messiasta edeltävää todistajaa, jotka julistavat Jeesuksen ensimmäistä tulemista. Nefi lainaa laajasti Jesajaa, koska tämä oli Vanhan testamentin tärkein profeetta, joka profetoi Messiaan tulosta. Mormonin kirja todistaa Raamatun totuudellisuudesta. 8 Se todistaa maailmalle, että pyhät kirjoitukset ovat totta. 9 Se ennustaa rauhan ja pelastuksen evankeliumin täyteyden esiintuomisen. Se on kirjoitettu siksi, että me saisimme siitä periaatteita ja ohjeita iankaikkiselle matkallemme. Yksi Mormonin kirjan ja itse asiassa Vanhan testamentin ja koko ihmiskunnan historian perimmäisiä sanomia on se, että ihmiskunta ei voi saavuttaa täydellisyyttä omin avuin. Mormonin kirjan sivuilta kaikuu toinenkin sanoma kuuluvasti ja selkeästi. Se on tuo usein epäsuosittu ja näennäisen ankara kehotus: Tehkää parannus tai te hukutte. Kun Mormonin kirjan kansat noudattivat tätä profeetallista kehotusta, he menestyivät. Kun he unohtivat sanoman, he tuhoutuivat. Kirjeessään galatalaisille Paavali on sanonut: Laki oli meidän valvojamme [tuomaan meidät Kristuksen tykö]. 10 Mormonin kirjan profeettojen hallussa olleet aikakirjat ja ne nykyisen Raamatun osat, jotka tuotiin itäiseltä pallonpuoliskolta palvelivat Abinadin sanojen mukaan sitä tarkoitusta, jotta he muistaisivat Jumalan ja velvollisuutensa häntä kohtaan. 11 Mormonin kirja on siten meidän valvojamme tuomaan meidät Kristuksen tykö. 12 Pyhien kirjoitusten todistuksia ja henkilökohtainen todistus Tämän pyhän kirjan ymmärtäminen riippuu ennen kaikkea hengellisyydestä. Pitäytyminen ajalliseen tietoon hengellisen ymmärryksen asemesta tekee sen sivut vaikeasti avautuviksi. En pysty mitenkään uskomaan, että Joseph Smith olisi ilman jumalallista apua pystynyt kirjoittamaan tämän monitahoisen ja syvämerkityksisen kirjan. Ei ole mitenkään mahdollista, että nuori, oppimaton uudisraivaaja olisi voinut keksiä omasta päästään kirjan sisältämät suuret totuudet, luoda sen suuren hengellisen voiman tai esittää petollisesti sen sisältämän todistuksen Kristuksesta. Kirja itsessään todistaa, että se on Jumalan pyhää sanaa. Viittaukset Vanhan testamentin ja Uuden testamentin opetuksiin ovat niin lukuisia ja vakuuttavia kaikkialla Mormonin kirjassa, että loogisesti päättelemällä voi saada varmuuden siitä, ettei ihmisäly olisi riittänyt laatimaan niitä kaikkia. Mutta tärkeämpää kuin logiikka on Pyhän Hengen todistus siitä, että Mormonin kirjan kertomus on tosi. Kaikki pyhät kirjoitukset todistavat yhtäläisesti Jeesuksesta. Mormonin kirjan profeetta Jaakob muistuttaa meitä, ettei kukaan profeetoista ole kirjoittanut eikä profetoinut puhumatta tästä Kristuksesta. 13 Psalmien kirjoittaja on sanonut pyhistä kirjoituksista: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. 14 Mormonin kirja opettaa vain vanhurskautta. Miksi siis sitä vastaan on lietsottu vihamielisyyttä? Osaksi se johtuu epäilemättä Joseph Smith, joka käänsi Mormonin kirjan kultalevyistä, sanoi näin: Sanoin veljille, että Mormonin kirja on virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi ja ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla. LIAHONA TAMMIKUU

8 Jumala itse on ilmoittanut hyväksyvänsä Mormonin kirjan sanoessaan: Niin totta kuin teidän Herranne ja teidän Jumalanne elää, se on tosi. Rukoilen, että voimme saada todistuksen Mormonin kirjasta. AJATUKSIA KOTIOPETTAJILLE siitä, että kirja on peräisin kultalevyistä, jotka Joseph Smith sai enkeliltä. Valitut todistajat näkivät ne ja saivat kosketella niitä, mutta niitä ei pantu julkisesti nähtäviksi. Vihamielisyyden takana on kenties myös se seikka, että kirjan väitetään olevan pääasiassa Amerikan mantereella eläneiden muinaisten profeettojen työtä. Vapahtaja on itse julistanut Mormonin kirjan suurta arvoa. Hän sanoi Kolmannessa Nefin kirjassa: Tämä on minun oppini, ja se on oppi, jonka Isä on antanut minulle. 15 Edelleen Lunastaja julisti Mormonin kirjassa: Katso, minä olen antanut teille evankeliumini. 16 Kun olet valmistautunut rukoillen, esitä tämä sanoma tavalla, joka kannustaa kuulijoitasi osallistumaan. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä: 1. Pyydä perheenjäseniä kertomaan ajatuksiaan jostakusta, jonka todistus ja rakkaus Mormonin kirjaa kohtaan ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä. 2. Pyydä perheenjäseniä miettimään, mitä profeetta Joseph Smith on saattanut tarkoittaa sanoessaan seuraavaa Mormonin kirjasta: Ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla. 3. Kysy perheen lapsilta tai nuorilta, saiko presidentti Faust todistuksensa Mormonin kirjasta äidiltään. Selitä, että äiti oli työskennellyt ja tutkinut saadakseen todistuksen, mutta niin ihana kuin todistus olikin, hän ei voinut siirtää sitä lapsilleen. Keskustelkaa, kuinka ihminen voi saada todistuksen Mormonin kirjasta tutkimisen ja rukouksen avulla. 4. Kysy perheenjäseniltä, mikä on Mormonin kirjan alaotsikko. Selitä, että lukiessaan tänä vuonna Mormonin kirjaa he lukevat monien profeettojen todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta ja saavat tietää, miksi Mormonin kirjalle on annettu alaotsikko toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Lue ääneen kohdat 2. Nefi 25:23, 26. Kysy, kuinka voimme todistaa Jeesuksesta Kristuksesta elämässämme tänä päivänä. Erityisenä todistajana todistan, että Jeesus on Kristus ja että Nefin ja Jesajan profetiat Hänen tulemisestaan ovat todellakin täyttyneet. Nefin tavoin mekin puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksesta, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta. 17 Todistan varmalla vakaumuksella, joka on lähtöisin Hengen todistuksesta, että ilmoitetuista asioista on mahdollista saada varmempi tieto kuin sellaisesta, minkä on omin silmin nähnyt. Me voimme saada täydellisempää tietoa kuin silmä voi nähdä ja korva voi kuulla. Jumala itse on ilmoittanut hyväksyvänsä Mormonin kirjan sanoessaan: Niin totta kuin teidän Herranne ja teidän Jumalanne elää, se on tosi. 18 Nyt näen oman ymmärrykseni silmin selvemmin sen, mitä äitini pystyi näkemään omassa rakkaassa ja käytössä kuluneessa Mormonin kirjassaan. Rukoilen, että eläisimme niin, että ansaitsisimme ja saisimme todistuksen Mormonin kirjan suurista totuuksista ja että pitäisimme niistä kiinni. Todistan, että uskontomme lakikivi on lujasti paikallaan tukemassa painokasta totuutta sen levitessä kaikkialle maailmaan. VIITTEET 1. Moroni 10:4, kursivointi lisätty. 2. Mormonin kirjan johdanto. 3. The American Heritage Dictionary of the English Language, 2000, hakusana keystone, s Ks. Moroni 10:4. 5. Mormonin kirjan nimisivu. 6. The Book of Mormon Geography, Juvenile Instructor, tammikuu 1890, s Nefi 33: Ks. 1. Nefi 13: OL 20: Gal. 3:24; ks. englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös. 11. Moosia 13: Ks. Moosia 13: MK Jaak. 7: Ps. 119: Nefi 11: Nefi 27: Nefi 25: OL 17:6. VASEMMALLA: VALOKUVA JED A. CLARK 6

9 PYRI KORKEUKSIIN VALOKUVA JOHN LUKE, KUVASSA KÄYTETTY MALLIA POLVISTUNEENA YLLÄT KORKEIMMALLE. (KS. OL 19:38.) LIAHONA TAMMIKUU

10 8

11 Kaava, jonka mukaan elää Etsikää uutterasti, rukoilkaa alati ja uskokaa, niin kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne (OL 90:24). VALOKUVAT JOHN LUKE, KUVISSA KÄYTETTY MALLEJA; KUVITUS RICHARD HULL Kirkon lehtien edustajat pyysivät kahdentoista apostolin koorumin jäsentä vanhin L. Tom Perryä kertomaan ajatuksiaan kohdasta OL 90:24, joka on Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten toimintailtojen teema vuodelle Tämä pyhien kirjoitusten kohta tuntuu jakautuvan neljään osaan. Mitä tarkoittaa ensimmäinen osa, etsikää uutterasti? Vanhin Perry: Herra sanoo, että löytääksemme vastauksia meidän täytyy paitsi etsiä niitä, myös etsiä uutterasti. Se tarkoittaa, että mukana täytyy olla ponnistelua. Meidän täytyy todellakin tehdä työtä sen hyväksi. Yksi parhaista paikoista etsiä vastauksia ovat pyhät kirjoitukset, ja etsiminen uutterasti tarkoittaa niiden lukemista uudelleen ja uudelleen, rukoillen ja uskoen, kunnes vastaukset käyvät ilmeisiksi. Ajattelen usein, mitä tapahtui Mormonin kirjan luvuissa 1. Nefi 3 4. Lehi lähetti poikansa takaisin Jerusalemiin hakemaan Labanilta aikakirjaa, joka tunnetaan pronssilevyinä. Nefi sai pronssilevyt uskon avulla. Samalla tavoin, jos nuoret toimivat uskossa, he saavat tietoa, joka opastaa heitä. Aikakirja oli tärkeä; ihmiset tarvitsivat sitä, jotta eivät vaipuisi epäuskoon. Ensimmäisellä yrityksellään Lehin pojat jättivät aikakirjojen saamisen sattuman varaan. He heittivät arpaa, ja Laman valittiin. Laman meni puhumaan Labanille, mutta tämä vihastui ja heitti Lamanin ulos edestään. Jos nuoret jättävät pyhien kirjoitusten tutkimisen sattuman varaan sen varaan, mitä he saattavat satunnaisesti omaksua yhteisissä toiminnoissa, seminaarissa tai pyhäkoululuokassa he eivät löydä sitä syvällistä merkitystä, johon pääsee käsiksi tutkimalla pyhiä kirjoituksia itsekseen ja perheensä kanssa. Niin tärkeää aarretta kuin evankeliumin tietoa ei voi jättää sattuman varaan. Seuraavaksi Lehin pojat yrittivät ostaa pronssilevyt maailman tavaroilla. Laban lähetti palvelijansa surmaamaan heidät, ja he pääsivät pakoon vain jättämällä rikkautensa taakseen. Nykypäivän nuoret saattavat tuntea houkutusta etsiä onnea maailman tavaroiden avulla. Maailmallisia ajatuksia esitellään heille kaiken aikaa heidän istuessaan television LIAHONA TAMMIKUU

12 ääressä tai avatessaan yhteyden Internetiin. Mutta ennemmin tai myöhemmin he huomaavat, etteivät nämä ajatukset johda siihen onneen, jota he etsivät. Lopuksi Nefi päätti, että ainoa keino hankkia levyt olisi uskon avulla. Kun hän teki sen päätöksen, Henki johdatti häntä tietämään mitä tehdä, ja suuria siunauksia ilmaantui. Hän sai pyhät kirjoitukset, ja Lehin perhe saattoi matkata erämaassa ne oppaanaan. Samalla tavoin, jos nuoret toimivat uskossa, he saavat tietoa, joka opastaa heitä. Vain pyhiä kirjoituksiako meidän tulee etsiä uutterasti? Vanhin Perry: Etsikää totuutta, ja muistakaa tuo sana uutterasti. Se ei tarkoita välinpitämättömästi. Se tarkoittaa koko voimastanne. On myös tärkeää pitää käskyt, jotta voitte tuntea Hengen kehotukset. Osa uutterana olemista on olla kelvollinen. Kun me etsimme, mitä itsellemme hyödyllistä me voimme löytää? Vanhin Perry: Pyhät kirjoitukset antavat meille tarvitsemaamme ohjausta. Ne ovat Herran sanoja, joita profeetat ovat meille ilmoittaneet. Pyhät kirjoitukset on ilmoitettu eri aikoina ja eri aikakausina ja vuosina, ja ne antavat meille suurenmoisen mahdollisuuden saada laaja näkemys siitä, mitä on tapahtunut, jotta totuudet on palautettu. Kun tutkitte niitä säännöllisesti, voitte löytää kaavan omaa elämäänne varten. Voitte nähdä, kuinka kuuliaisuus tuo teille siunauksia. Jakeen seuraavassa osassa sanotaan: rukoilkaa alati. Kuinka sen voi tehdä? Vanhin Perry: Säilyttäkää rukous sydämessänne. Teidän ei tarvitse lausua sitä ääneen koko ajan, mutta päivän aikana on hyvin harvoja hetkiä, jolloin ette tarvitse opastusta ja ohjausta sillä tiellä, jota haluaisitte seurata. On ihana, tyydytystä tuottava asia tietää, että Herra kuulee. Ja Hän kuulee 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa, kuten on tapana sanoa. Hän on aina ulottuvillamme. Muistan erään kokemuksen, jonka sain Yhdysvaltain merijalkaväessä, kun palasimme pitkältä ja raskaalta pikamarssilta. Olimme väsyneitä, nälkäisiä ja janoisia. Keittäjät olivat valmistaneet meitä varten kanasalaattia, jotta jaksaisimme illalliselle saakka, ja varmasti se maistuisi hyvälle! Ystäväni ja minä pysähdyimme aina hetkiseksi ennen ruokailua ja siunasimme ruoan. Me rukoilimme samalla kun muut jo hyökkäsivät ruoan kimppuun. Parin tunnin kuluttua koko ryhmä oli hyvin sairas kahta lukuun ottamatta meitä kahta, jotka olimme pysähtyneet kiittämään Herraa. Useimmat rukoukset eivät tietenkään johda yhtä dramaattisiin tuloksiin. Useimmiten vastauksena on hiljainen, rauhallinen tunne siitä, mikä on oikein. Elämäni aikana minulla on ollut monia kertoja, jolloin rukous on antanut minulle lohtua ja vahvistusta. Meidän tulee myös muistaa kiittää. Taivaallinen Isä tarjoaa hyvin monia ihania mahdollisuuksia ja siunauksia. Useimpien rukoustemme tulisi olla kiitollisuuden ilmauksia siitä, mitä Hän on antanut meille. Ollessamme Yhdysvaltain merijalkaväessä ystäväni ja minä pysähdyimme aina hetkiseksi ennen ruokailua ja siunasimme ruoan. Me rukoilimme samalla kun muut jo hyökkäsivät ruoan kimppuun. Säilyttäkää rukous sydämessänne. On ihana, tyydytystä tuottava asia tietää, että Herra kuulee. Ja Hän kuulee 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa, kuten on tapana sanoa. 10

13 Kuinka kehitämme tavan pitää rukous sydämessämme? Vanhin Perry: Toivon, että suurin osa siitä tulee seuraamalla hyvien vanhempien esimerkkiä. Kun rukous on osa nuorten päivittäistä elämää, Herran puoleen kääntyminen antaa heille lämpimän ja miellyttävän tunteen. Rukous on ilo ja tottumus, joka luontuu helposti jokaiselta lapselta. Minkä neuvon antaisitte niille, jotka eivät elä sellaisessa ympäristössä? Vanhin Perry: Heillä on mahdollisuus olla kosketuksissa evankeliumin kanssa. Kirkko antaa jatkuvasti tilaisuuksia pitää rukouksia. Olen sitä mieltä, että hyvien pappeusjohtajien, toimintailtojen johtajien sekä Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten johtajien opastus voi rohkaista nuoria luomaan tottumuksen rukoilla. Se auttaa heidät sen kuilun yli, jonka toisella puolen rukous puuttui heidän elämänsä varhaisesta vaiheesta, ja toisaalta nyt heillä on mahdollisuus omaksua se tapa, mennä eteenpäin ja ymmärtää, mitä Herra on antanut meille. Miksi on tärkeää noudattaa kehotusta uskokaa? Vanhin Perry: Minusta tuntuu, että olen aina uskonut. Minulla oli suurenmoinen isä, joka oli seurakuntamme piispa elämäni ensimmäiset 18 vuotta. Hän uskoi Herraan, luotti Herraan ja seurasi Herraa pappeuskutsumuksessaan. Minulla oli äiti, jolla oli aina vahva usko ja joka turvautui sisimmässään olevaan todistukseen. Vanhempieni usko herätti minussa halun uskoa, mikä oli tärkeää oman todistukseni saamisessa. Kuinka meidän tulisi toimia saadaksemme oman todistuksemme? Vanhin Perry: Meidän kaikkien täytyy saada oma todistus, ja muiden esimerkki on mahtava tapa aloittaa. Me voimme tuntea varmuutta, kun löydämme jonkun, johon luotamme ja joka voi todistaa vakaasti. Meissä on luontainen taipumus, joka houkuttelee meitä saamaan halun uskoa. On myös tärkeää elää käskyjen mukaan. Teidän täytyy tuntea Herran laki ja pyrkiä elämään sen mukaan todentaaksenne, että se toimii ja tuo siunauksia. Vapahtaja on sanonut: Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani (Joh. 7:17). Olen usein ajatellut: Entä, jos minut olisikin kasvatettu ilman evankeliumia? Kuinka olisin reagoinut, jos olisin kuullut sitä saarnattavan? Toivon, että olisin ollut kyllin herkkä kuunnellakseni ja arvioidakseni ja rukoillakseni. LIAHONA TAMMIKUU

14 En usko, että todistus tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. Todistus on jotakin, joka kasvaa koko ajan. Kun minulla on tilaisuuksia palvella Herran valtakunnassa ja nähdä, kuinka Hän siunaa kansaansa, todistukseni jatkaa kasvamistaan. Mitä muuta meidän on tarpeen tehdä? Vanhin Perry: Emme saa koskaan unohtaa sakramentin nauttimisen arvoa. Mieleeni muistuu toinenkin kokemus, jonka sain armeijassa. Kuuluin ryhmään, joka saattoi pysyä yhdessä jonkin aikaa. Pidimme sakramenttikokouksen joka sunnuntai, jonka olin asepalveluksessa. Toisinaan vesi tuli kenttäpullon kupista ja leipänä oli keksi kuivamuonapakkauksestamme, mutta me nautimme sakramentin. Ystävät, jotka olivat meistä erossa ja joilla ei ollut mahdollisuutta nauttia sakramenttia pitkään aikaan, eivät tuntuneet tämän vuoksi enää olevan niin varmoja uskostaan. Teidän tulee etsiä vanhurskaita myöhempien aikojen pyhiin kuuluvia tovereita ja pitää huoli siitä, että voitte uudistaa lupauksenne ja liittonne Herran kanssa joka sunnuntai. Siitä on apua yksilöille. Se saa heidät huomaamaan, että Herra on sidottu antamaan heidän pyytämiään siunauksia, jos he elävät niiden arvoisina, jos he tekevät oman osansa. Kuinka ja milloin meidän tulee toivoa, että kaikki yhdessä koituu meidän parhaaksemme? Vanhin Perry: Siinä, että joutuu odottamaan, voi piillä suuri siunaus. Palkintoa arvostaa enemmän, kun sen eteen tekee töitä. Jokainen elämänvaihe on erilainen, ja kun edistytte vaiheesta toiseen, löydätte yhä suurempaa täyttymystä seuratessanne sitä, mitä kirkko on meille opettanut. Kun ihminen tekee oikein, hänen sisimmässään on suurenmoinen Pyhän Hengen todistus. Se tuo iloa, rauhaa ja tyydytystä, jota ei voi saada millään muulla tavoin. Kun elätte vanhurskaasti, silloin muut asiat asettuvat kohdalleen. Nuo asiat saattavat erota siitä, mitä olitte suunnitelleet, mutta ne ovat hyviä. Muistakaa, että siunaukset tulevat Herran aikataulun mukaisesti. Entä murhenäytelmät, joita elämäämme tulee? Kuinka ne voivat koitua meidän parhaaksemme? Vanhin Perry: Niin, minä olen menettänyt vaimon ja tyttären. Vaikka se on ollut vaikeaa, se ei ole horjuttanut todistustani. Olen huomannut, että elämän koettelemukset voi voittaa, kun pysyy oikeassa kurssissa. Täyttymys voi tulla murhenäytelmästä huolimatta, ja se täyttymys tuo 12

15 Pidimme sakramenttikokouksen joka sunnuntai, jonka olin asepalveluksessa. Toisinaan vesi tuli kenttäpullon kupista ja leipänä oli keksi, mutta me nautimme sakramentin. Älkää koskaan unohtako sakramentin nauttimisen arvoa. suurenmoista tyydytystä. Kestäminen uskossa on kokemus, joka tuo ihmistä lähemmäksi Hengen vaikutusta. Jos etsitte uutterasti, rukoilette alati ja uskotte, on hyvin vaikea joutua pois oikeasta kurssista. Herra on luvannut sen meille. Kun ihmiset kääntyvät pois Herrasta, heidän kykynsä seurata Hengen vaikutusta heikkenee automaattisesti ja he menettävät mahdollisuuden kokea elämässä todellista iloa. Kun ihmiset seuraavat Herraa, he menestyvät, he kasvavat ja vaikeuksista huolimatta he saavat kokea elämän hyvyyttä Herran suunnitelman mukaisesti. Se, että tiedämme, keitä me olemme, mitä meidän kuuluu tehdä täällä ja mitä iankaikkisia siunauksia taivaallinen Isämme on luvannut uskollisille tulevissa iankaikkisuuksissa, antaa suurenmoista tyydytystä. Mitä sen suurempaa lohtua voisi olla? Kuinka voi tietää tuon lupauksen täyttyvän, ellei näe välittömiä tuloksia? Vanhin Perry: Yksi syy, jonka vuoksi olemme maan päällä, on se, että oppisimme olemaan kärsivällisiä, kestäviä ja elämään vanhurskaasti. Saattaa kestää, ennen kuin näemme tuloksia, mutta jos elämme oikein, löydämme hyvän elämän tuomaa iloa ja onnea. Siitä uskossa onkin kysymys. Mitä haluatte vielä lopuksi ehdottaa sen suhteen, kuinka nuoret voivat soveltaa käytäntöön Herran ohjetta kohdassa OL 90:24? Vanhin Perry: Toimikaa kohdan mukaisesti. Se on Herran antama lupaus, ja huomatkaa, mitä Hän lupaa teille: Kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne. Millainen siunaus se onkaan! Se on Herran lupaus näille erinomaisille nuorille. Hän ei ole vielä koskaan pettänyt. Minulla on ollut niin suurenmoinen, jännittävä ja täyteläinen elämä, että haluan kirkon jokaisen nuoren saavan osakseen samat siunaukset. En ollut koulussa mikään huippuhyvä oppilas. En ollut mikään koripallotähti. Itse asiassa pidin kouluvuosinani itseäni vain keskinkertaisena. Elämä on kuitenkin ollut niin hyvää, niin suurta tyydytystä tuottavaa, että haluan tehdä kaikkeni saadakseni nuoret kokemaan samaa. Eivät kaikki elämäni päivät ole olleet onnistuneita. Mutta en usko, että olisi ollut yhtään sellaista päivää, jolloin Herra ei olisi ollut kanssani minua innoittaen ja opastaen. Luulen, että olen päättänyt jokaisen päivän sydän täynnä onnea ja mieli täynnä intoa yrittää uudelleen seuraavana päivänä, ja tiedän, että se on suurenmoinen tapa elää. Haastattelijoina toimivat Richard M. Romney ja Janet Thomas. LIAHONA TAMMIKUU

16 14

17 Etsikää, rukoilkaa, uskokaa Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten ylimmät johtokunnat kertovat sinulle tämän vuoden toimintailtojen teemasta. KUVITUS CARY HENRIE Mitä anteliain lupaus Oppi ja liitot 90:24 sisältää yhden anteliaimmista lupauksista, jonka Herra on antanut. Mutta se voi toteutua vain tarvittavat ehdot täyttämällä. Kokemusvuosienne vähäisyyden vuoksi te ette ehkä vielä tiedä, voiko kaikki yhdessä [koitua] teidän parhaaksenne. Usein meidän on tarpeen luottaa Herraan koko elämämme ajan, ennen kuin pystymme arvioimaan, onko tämä lupaus totta. Me todistamme, että se on totta ja että te voitte uutteruutenne, rukoustenne, uskonne ja kuuliaisuutenne myötä vaatia osaksenne kaikkia niitä siunauksia, joita apostoli Pietari kutsui Vapahtajan suuriksi ja kalliiksi lupauksiksi (ks. 2. Piet. 1:4). Nuorten Miesten ylin johtokunta: vanhin F. Melvin Hammond (keskellä) vanhin Lynn G. Robbins (vasemmalla) ja vanhin Donald L. Hallstrom (oikealla) VUODEN 2004 TOIMINTA- ILTOJEN TEEMA Etsikää uutterasti, rukoilkaa alati ja uskokaa, niin kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne (OL 90:24). Hengellisen suojeluksen kaava Tässä se on, hengellisen suojeluksen ja menestyksen kaava! Etsikää uutterasti, rukoilkaa alati ja uskokaa. Tämä kaava vahvisti Moosian poikia (ks. Alma 17:2 3), ja se voi olla teidänkin turvananne. Käyttäkää tätä teemaa valmistaessanne puheita ja suunnitellessanne toimintoja. Käyttäkää sitä koulussa ja perheenne parissa. Niin tehdessänne Pyhä Henki on opastava teitä. Teille luvataan: Kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne. Me rakastamme teitä, me rukoilemme puolestanne, ja me luotamme teihin. Pankaa tämä kaava koetukselle. Se toimii. Nuorten Naisten ylin johtokunta: Susan W. Tanner (keskellä) Julie B. Beck (vasemmalla) ja Elaine S. Dalton (oikealla) LIAHONA TAMMIKUU

18 Nuoret kaikkialta maailmasta kertovat, mitä toimintailtojen teema merkitsee heille. Etsikää uutterasti Tästä jakeesta voimme oppia, millaisia ihmisiä meidän tulisi olla tullaksemme Kristuksen luo. Palataksemme Jumalan valtakuntaan meidän tulee etsiä tietoa uutterasti, rukoilla ja pyytää apua sekä mikä tärkeintä todella uskoa Herraan. Silloin saamme suurenmoisia siunauksia ja perimme iankaikkisen elämän. Tietenkin meidän tulee pitää kaikki liitot, jotka solmimme, kun meidät kastettiin. Vladimir Proskourin, 16 Vladivostokin 1. seurakunta Vladivostokin piiri, Venäjä Tämän kirkon palautus tapahtui pojan kautta, joka päätti etsiä uutterasti. Profeetta Joseph Smith on auttanut meitä kaikkia näyttämällä esimerkkiä. Tutkimalla pyhiä kirjoituksia sekä tutkimalla sydäntämme me voimme löytää etsimiämme vastauksia. Kyle Curbello, 17 Jenksin seurakunta Tulsan vaarna, Oklahoma, Yhdysvallat Etsiminen uutterasti on välttämätöntä ymmärtääksemme evankeliumia. Kun joku esittää minulle kysymyksen, johon en osaa vastata, käännyn evankeliumin perusperiaatteiden puoleen apua saadakseni. Haluan varmistaa, että seuraavan kerran, kun asia tulee esiin, minulla on vastaus valmiina. Melanie Grant, 16 Walled Laken seurakunta Bloomfield Hillsin vaarna, Michigan, Yhdysvallat Harrastan palapelien kokoamista. Minun strategiani on toimia pala palalta. Minun täytyy keskittyä, kunnes viimeinenkin pala on paikallaan. Tämä muistuttaa evankeliumikeskeistä elämää. Meidän täytyy keskittyä koko ajan. Meidän täytyy jatkuvasti etsiä Jumalan polkua, tehdä uutterasti työtä ja jättää kaikki Jumalan huomaan. Ying Lin Lee, 19 Shuang Hon 1. seurakunta Taipein läntinen vaarna, Taiwan Sinäkin voit kertoa tämän vuoden toimintailtojen teemaan liittyvistä ajatuksistasi, kun opit siitä enemmän käyttäessäsi sitä puheissasi, toiminnoissanne ja mikä tärkeintä päivittäisessä elämässäsi. Kun luen tätä kohtaa, ajattelen, kuinka meidän on tarpeen etsiä uutterasti niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat evankeliumia. Rukoilen heidän puolestaan ja lähetyssaarnaajien puolesta. On myös tärkeää, että kerron ihmisille, mitä me tiedämme, ja näytän heille, kuinka onnellinen olen sen ansiosta. Sarah Hoare, 12 Liverpoolin seurakunta Liverpoolin vaarna, Englanti Rukoilkaa alati Nuorin veljeni oli pitämässä tavanomaista perherukousta Kiitämme Sinua tästä päivästä, säästä,, kun hänen viisivuotiaan suustaan kuului: ja kiitämme Sinua siitä, että voimme aina puhua Sinulle. Istuin pitkän aikaa ihmetellen viisasta veljeäni. Aloin pitää henkilökohtaisen rukoukseni aamuisin ja aina ennen nukkumaanmenoa. Olin aikaisempaa onnellisempi, ja tunsin Hengen vaikutuksen useammin. Kysymykseni ja epäilykseni saivat pian vastauksen, ja tiesin, että edistyin hengellisesti. Andrea Minson, 14 Baytownin 1. seurakunta Houstonin itäinen vaarna, Texas, Yhdysvallat Taivaallinen Isä antaa meille rukouksen kautta mahdollisuuden etsiä opastusta kamppailuista selviytyäksemme, palvella Häntä, ilmaista kiitollisuutemme ja mikä tärkeintä tulla Hänen ja Hänen Poikansa tykö ja olla osallisena Heidän rakkaudestaan. Paul Brusuelas, 17 Eagle Riverin 3. seurakunta Wasillan vaarna, Alaska, Yhdysvallat Rukoilkaa alati ovat ne sanat, jotka merkitsevät minulle eniten, koska ne ovat auttaneet minua koko opiskeluni ajan. Taivaallinen Isä auttaa meitä, kun pyydämme ja teemme osamme. Chantel Burgess, 16 Sunnyvalen seurakunta Hendersonin vaarna, Auckland, Uusi-Seelanti 16

19 Riippumatta ajasta tai paikasta tai siitä, olenko onnellinen vai surullinen, rukous tuo rauhaa ja onnea. Koska olen nykyään lukiossa, kiusaukset ovat käyneet voimakkaammiksi, mutta olen voittanut ne rukouksen avulla. Shan Cheng, 15 Lu Yehin seurakunta Hua Lienin piiri, Taiwan Uskokaa Usko on olennainen askel vahvan todistuksen saamisessa. Uskominen ei edellytä ymmärtämistä. Mutta Hengen vaikutuksen ja kuiskausten avulla me voimme saada kaikesta suuren ymmärryksen. Michelle Pray, 16 Lewisvillen 2. seurakunta Lewisvillen vaarna, Texas, Yhdysvallat Joulun aikaan olin lähdössä kotiopetukselle, ja tunsin innoitusta ottaa mukaan viuluni ja soittaa joululaulun kotiopetusperheillemme. Soitin kahdelle ensimmäiselle perheelle, mutten ymmärtänyt, miksi olin saanut sen innoituksen. Sitten menimme viimeisen perheen luo (jonka jäsenet olivat vähemmän aktiivisia), ja silloin tiesin. Soitin heille, ja saatoin nähdä, että he olivat liikuttuneita. Henki oli läsnä. He alkoivat osallistua lähetystyökeskusteluihin. Martin Perez, 18 Midlandin 2. seurakunta Odessan vaarna, Texas, Yhdysvallat Tässä pyhien kirjoitusten kohdassa sanalla uskokaa on minulle syvällisin merkitys. Kolme vuotta sitten erään rakennushankkeen yhteydessä sattuneessa onnettomuudessa isäni putosi rakennuksen katolta. Paastosin ja rukoilin, että taivaallinen Isä siunaisi isääni, jotta hän toipuisi nopeasti. Isäni, jolla oli sairaalaan tullessaan selkävamma ja joka ei kyennyt kävelemään, pääsi sairaalasta vain 13 päivää myöhemmin. Nykyään kukaan ei huomaa, että hän olisi koskaan loukkaantunutkaan. Koska olin silloin nuorempi, en ymmärtänyt, mitä hyötyä paastosta ja rukouksesta olisi. Tiesin, että minun täytyi uskoa. Kirkon opetusten avulla tiedän, kuinka voin pyytää apua. Mi Cheng, 18 Lu Yehin seurakunta Hua Lienin piiri, Taiwan Kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne Monena iltana valitsen, huolehdinko ensin pyhien kirjoitusten tutkimisesta vai kotitehtävistä. Niinä iltoina, kun tekemistä on liian paljon, tunnen hiljaisen kehotuksen siirtää kotitehtäväni syrjään, luottaa Herraan ja käyttää se aika, jolloin jaksan pysyä valppaampana, pyhien kirjoitusten tutkimiseen. Olen huomannut, että joka kerta kun olen päättänyt opiskella hengelliset asiat ensin, Herra on pitänyt huolen, että muutkin tehtäväni ovat tulleet hoidetuiksi ajallaan. Michelle Nielson, 17 Basin Cityn 2. seurakunta Pascon vaarna, Washington, Yhdysvallat Tänä vuonna orkesterimme johtaja sopi esiintymisemme samaksi päiväksi, jolloin on meidän jokavuotinen nuorten temppelimatkamme. Kolmen muun kirkon jäsenen ja minun oli määrä osallistua tähän esiintymiseen, ja johtajamme uhkasi peruuttaa esiintymisen kaikilta, ellemme me neljä tulisi mukaan. Jotkut ystävistäni olivat minun takiani poissa tolaltaan. Päätin paastota, rukoilla ja luottaa Herraan. Pyhä Henki kuiskasi minulle, että minun pitäisi mennä temppelimatkalle ja että kaikki järjestyisi. Temppelimatkan jälkeen pelkäsin mennä orkesterin harjoituksiin. Pelko vaihtui kuitenkin iloksi, kun sain kuulla, että orkesterin esiintymistä oli lykätty huonon sään vuoksi. Jos luotamme ja uskomme Herraan, Hän on ohjaava elämäämme niin, että kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne. Heather Todd, 15 Berwickin seurakunta Williamsportin vaarna, Pennsylvania, Yhdysvallat Koska kuulun osajäsenperheeseen ja vartuin isossa kaupungissa, mietin toisinaan, kuinka välttää huumeita, jengejä tai moraalittomuutta. Mutta tiedän, että se on mahdollista. Vastoinkäymisten keskelläkin tiedän, että taivaallinen Isä järjestää aina keinon. Hän ei anna minulle koettelemusta tai estettä, jota en voisi voittaa. Lopuksi kaikki koituu omaksi parhaakseni. Chanthou Lok, 18 South Philadelphian seurakunta Valley Forgen vaarna, Pennsylvania, Yhdysvallat LIAHONA TAMMIKUU

20 KAAVIO 1: ETER JA 1. NEFISTÄ MOOSIAAN KIRJA/LUVUT KIRJOITTAJA/KAIVERTAJA VUOTTA LEHIN JERUSALEMISTA LÄHDÖN JÄLKEEN AJANKOHTA (Jotkin ajankohdat ovat arvioita.) ETER 1 15 MORONI 2200 ekr. silmäysmormonin kirjan tapahtumiin JEREDILÄISET Jered, hänen veljensä, heidän perheensä ja muut (jerediläiset) lähtivät Babylonin tornin alueelta ja matkasivat uuteen maahan (ks. Et. 1 2). Jerediläiset rakensivat laivoja ja kulkivat meren poikki Amerikan mantereelle (ks. Et. 2 6). Akis muodosti salaliittoja (ks. Et. 8). Emer voideltiin kuninkaaksi, ja hän näki Jeesuksen Kristuksen (ks. Et. 9:14 22). Suuri nälänhätä ja myrkkykäärmeet saivat ihmiset nöyrtymään Herran edessä (ks. Et. 9:30 35). Profeetat varoittivat, että jerediläisten kansakunta tuhoutuisi, elleivät nämä tekisi parannusta (ks. Et. 11:1 13). Lopulta verinen sisällissota tuhosi jerediläisten kansakunnan. Vain Koriantumr ja Eter selvisivät hengissä (ks. Et ). JEESUSTA KRISTUSTA KOSKEVIA TÄRKEITÄ OPETUKSIA Kristus näytti henkiruumiinsa Jeredin veljelle (ks. Et. 3 4). OPETUKSIA EVANKELIUMIN PERIAATTEISTA (Ks. kaavio s. 24.) RAAMATUN KIRJAT 1. Mooseksen kirja 2. Kuninkaiden kirja Jesaja VASEMMALTA: ARNOLD FRIBERGIN MAALAUS LEHI JA HÄNEN KANSANSA SAAPUVAT LUVATTUUN MAAHAN; ARNOLD FRIBERGIN MAALAUS JEREDIN VELI NÄKEE HERRAN SORMEN; VALOKUVA KÄÄRMEESTÄ PHOTOSPIN; MINERVA K. TEICHERTIN MAALAUS JEREDILÄISTEN MATKA HALKI AASIAN; GARY E. SMITHIN MAALAUS ETER PIILOUTUU KALLIONONKALOON; ARNOLD FRIBERGIN MAALAUS LIAHONA; DAVID LINDSLEYN MAALAUS LEHIN UNI; DEL PARSONIN MAALAUS LEHI SAARNAA JERUSALEMISSA;

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3 1. Nefi 3:7 Minä menen ja teen. Herra antoi Nefille ja hänen veljilleen käskyn palata Jerusalemiin hakemaan pronssilevyt. Herra valmistaa meille keinon pitää Hänen käskynsä. Mitä sellaista Herra on käskenyt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Suosikkipojasta orjaksi

Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 18/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

O P P I L A A N A I N E I S T O

O P P I L A A N A I N E I S T O Mormonin Kirja O P P I L A A N A I N E I S T O Mormonin Kirja Oppilaan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Alkuperäisjulkaisun

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja Juutalaiset pojat kävivät kotikaupunkinsa synagoogassa koulua 5-vuotiaasta

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI MIKÄ ON JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on meidän taivaallisen Isämme suunnitelma Hänen lastensa onneksi ja pelastukseksi*. Sitä kutsutaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot