Liahona. Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liahona. Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille"

Transkriptio

1 56. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2004 Liahona Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille

2 56. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2004 Liahona KANSIKUVA Gary L. Kappin maalaus Hänen kasvojensa valo loisti heihin, Kirkon historiaja taidemuseon luvalla, kuudes kansainvälinen taidekilpailu. AIKUISILLE 2 Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma: Uskontomme lakikivi Presidentti James E. Faust 18 Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin: Kaavio 1 Eter ja 1. Nefistä Moosiaan 25 Kotikäyntiopetussanoma: Herran rakkauden tunteminen elämässämme päivittäin 26 Heber J. Grant profeetta vaikeita aikoja varten Sherrie Mills Johnson 32 Jatkuva koulutusrahasto kirkas toivon säde Vanhin John K. Carmack 40 Myöhempien aikojen pyhien kertomaa Soita heti kotiin! Barbara Elkins Catmull Herra tiesi, mitä oli edessä Linda Sims Depew Hän virvoittaa minun sieluni Sérgio Ribeiro 48 Kirjeitä toimitukselle NUORILLE 7 Juliste: Pyri korkeuksiin 8 Kaava, jonka mukaan elää Vanhin L. Tom Perry 14 Etsikää, rukoilkaa, uskokaa 44 Jääunelmia Shanna Ghaznavi YSTÄVÄN KANSIKUVA Valokuva Jerry Garns. YSTÄVÄ: LAPSILLE Y2 Y4 Y6 Y8 Y12 Y14 Kuulkaa ääntä profeetan: Autuaampi on antaa Presidentti Thomas S. Monson Presidentti Heber J. Grantin elämästä: Brigham Youngin kanssa ystävystyminen Temppelin siunaukset Vanhin Enrique R. Falabella Uuden testamentin kertomuksia: Uuden testamentin ajan jälkeen Yhteinen tuokio: Minä olen Jumalan lapsi Sheila E. Wilson Uskon laulu Ronda Gibb Hinrichsen Perheeni voi olla ikuinen LIITE Yhteisen tuokion juliste: Perheeni voi olla ikuinen

3 Tammikuu 2004, 56. vuosikerta, numero 1 LIAHONA Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon virallinen suomenkielinen julkaisu Ensimmäinen presidenttikunta: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust Kahdentoista koorumi: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring Vastaava päätoimittaja: Dennis B. Neuenschwander Neuvojat: E. Ray Bateman, Monte J. Brough, Jay E. Jensen, Stephen A. West Päätoimittaja: David Frischknecht Suunnittelun ja toimituskunnan johtaja: Victor D. Cave Graafinen johtaja: Allan R. Loyborg Kirkon lehtien toimituspäällikkö: Richard M. Romney Toimitussihteeri: Marvin K. Gardner Toimittajat: Collette Nebeker Aune, Susan Barrett, Ryan Carr, Linda Stahle Cooper, LaRene Porter Gaunt, Shanna Ghaznavi, Jenifer L. Greenwood, Lisa Ann Jackson, Carrie Kasten, Melvin Leavitt, Sally J. Odekirk, Adam C. Olson, Judith M. Paller, Rebecca M. Taylor, Roger Terry, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell, Kimberly Webb, Monica Weeks Julkaisun taiteellinen johtaja: M. M. Kawasaki Taiteellinen johtaja: Scott Van Kampen Tuotantopäällikkö: Jane Ann Peters Suunnittelu ja tuotanto: Kelli Allen-Pratt, Fay P. Andrus, C. Kimball Bott, Howard G. Brown, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Brent Christison, Kerry Lynn C. Herrin, Kathleen Howard, Denise Kirby, Tadd R. Peterson, Randall J. Pixton, Mark W. Robison, Brad Teare, Kari A. Todd, Claudia E. Warner Markkinointijohtaja: Larry Hiller Painatusjohtaja: Craig K. Sedgwick Levikkijohtaja: Kris T Christensen Kotimaansivut: Mirkku Karumo Keltarousku 4, ESPOO Puhelin: (09) Sähköposti: Tilaukset, valitukset ja osoitteenmuutokset: Paikallisen seurakunnan Liahona-edustajan tai suoraan Pohjoismaiden palvelukeskuksen kautta: Utlandagatan 24, S Göteborg Puhelin: Faksi: NORDEA , tilaushinta 17,50 euroa. USA and overseas (surface mail) US $ Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Lähettäkää käsikirjoitukset ja tiedustelut osoitteella: Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT , USA tai sähköpostitse osoitteeseen Liahona (Mormonin kirjan sana tarkoittaa kompassia tai suunnanosoittajaa ) ilmestyy albanian, armenian, bulgarian, cebuanon, englannin, espanjan, fidïin, haitinkreolin, hollannin, indonesian, islannin, italian, japanin, khmerin, kiinan, kiribatin, korean, kroatian, latvian, liettuan, malagassin, marshallin, mongolin, norjan, puolan, portugalin, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, samoan, sinhalan, sloveenin, suomen, tagalogin, tahitin, tamilin, tanskan, telugun, thain, tongan, t ekin, ukrainan, unkarin, venäjän, vietnamin ja viron kielellä. (Ilmestymiskerrat vaihtelevat kielittäin.) 2004 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Yhdysvalloissa. For Readers in the United States and Canada: January 2004 Vol. 56 No. 1. LIAHONA (USPS ) Finnish (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $16.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah, and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT Kaava, jonka mukaan elää, s. 8: Kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne, jos etsitte uutterasti, rukoilette alati ja uskotte. Mutta entä jos luvattu siunaus ei tulekaan heti? Pyydä perheenjäseniä vastaamaan. Keskustelkaa sen jälkeen vanhin L. Tom Perryn vastauksesta. Heber J. Grant profeetta vaikeita aikoja varten, s. 26: Presidentti Heber J. Grantin esimerkki antaa meille monia opetuksia. Valitse hänen elämästään sellainen puoli, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen, ja keskustelkaa siitä, kuinka perheenjäsenet voivat soveltaa tätä esimerkkiä elämäänsä. Herra tiesi, mitä oli edessä, s. 41: Kysy perheenjäseniltä, ovatko he koskaan rukoilleet hartaasti jotakin, mitä Herra ei antanut heille. Lukekaa yhdessä sisar Linda Sims Depew n kertomus, ja keskustelkaa siitä, miksei Herra teidän mielestänne vastannut sisaren rukoukseen siten, kuin tämä alun perin halusi. Jääunelmia, s. 44: Chris Obzansky aikoi palvella lähetystyössä vuoden 2006 talviolympialaisten jälkeen, mutta Henki innoitti häntä lähtemään 19-vuotiaana. Kysy perheenjäseniltä, mitä suunnitelmia heillä on elämää varten. Olisivatko he halukkaita uhraamaan nuo suunnitelmat, jos Henki kehottaisi heitä tekemään niin? LIAHONAN KÄYTTÄMINEN Ideoita perheiltoihin... Miksi uhraus ja usko ovat kietoutuneet yhteen niin tiiviisti? Autuaampi on antaa, s. Y2: Esitä presidentti Thomas S. Monsonin kertomus hänen pyhäkoululuokastaan. Pyydä perheenjäseniä kirjoittamaan muistiin yksi asia, jonka he voivat tehdä tällä viikolla antaakseen jotakin sellaiselle, joka tarvitsee sitä kipeämmin. Kysy seuraavassa perheillassanne, mitä he ajattelivat ja miltä heistä tuntui, kun he antoivat tällä tavoin. Uskon laulu, s. Y14: Kysy lapsilta, ovatko he koskaan olleet peloissaan, huolissaan, kipeitä tai surullisia. Lue tämä kertomus heidän kanssaan. Muistuta sitten, että kun he kohtaavat vaikeuksia, Alkeisyhdistyksen laulujen laulaminen voi antaa heille paremman olon. AIHEITA TÄSSÄ NUMEROSSA Y = Ystävä Apostolit, 40, Y8 Grant, Heber J., 26, Y4 Jatkuva koulutusrahasto, 32 Jeesus Kristus, 25 Johtaminen, 32 Jumalallinen syntyperä, Y12, Y14 Kuuliaisuus, 26, 44 Luopumus, Y8 Lähetystyö, 44 Mormonin kirja, 2, 18 Musiikki, Y14 Nuorten yhteinen toiminta, 8, 14 Omavaraisuus, 32 Opettaminen, 1 Palautus, 2, Y8 Palveleminen, Y2 Parantuminen, 40 Pelastussuunnitelma, Y12 Perheilta, 1 Perhesuhteet, Y6, Y12 Profeetat, 26, Y4 Pyhien kirjoitusten tutkiminen, 2, 8, 14, 18 Pyhä Henki, 40, 44 Rakkaus, 25, Y2 Rukous, 7, 8, 14 Sinnikkyys, 26 Smith, Joseph, 2, Y8 Temppelit, Y6 Todistus, 2, 48 Toivo, 32 Uhraus, 32, Y2 Usko, 8, 14, 26, 40, Y14 Uusi testamentti, Y8 Vastoinkäymiset, 40 Ystävyys, Y4 LIAHONA TAMMIKUU

4

5 ENSIMMÄISEN PRESIDENTTIKUNNAN SANOMA Uskontomme lakikivi PRESIDENTTI JAMES E. FAUST toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa TOM LOVELLIN MAALAUS MORONI HAUTAA LEVYT Monien vuosien jälkeen muistan yhä sen, kun pidin kädessäni äitini lempikirjaa. Se oli vanha, kulunut Mormonin kirja. Melkein joka sivulla oli merkintöjä. Hellästä käsittelystä huolimatta joidenkin lehtien kulmat olivat taittuneet ja kansi oli kulunut ohueksi. Kenenkään ei tarvinnut sanoa äidille, että hän voi Mormonin kirjaa lukemalla päästä lähemmäksi Jumalaa kuin minkään muun kirjan avulla. Hän jos kuka tiesi sen. Hän oli lukenut sitä, tutkinut sitä, rukoillut sen vuoksi ja opettanut sen mukaan. Nuorena miehenä pidin hänen kirjaansa käsissäni ja yritin nähdä hänen silmillään Mormonin kirjan suurenmoisia totuuksia, joista hän niin auliisti todisti ja joita hän niin suuresti rakasti. Mutta Mormonin kirjan syvällinen sanoma ei avautunut minulle ansaitsemattomana perintönä. Tosiaankin epäilen, voiko kukaan saada ymmärrystä tästä suuresta kirjasta muutoin kuin vilpittömin mielin ja vilpittömin sydämin, mikä ilmenee tutkimisen ja rukouksen kautta. Ei riitä, että me vain kysymme, onko se totta, vaan meidän täytyy myös kysyä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Moroni on sanonut: Minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta; ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla. 1 Miksi lakikivi? Joseph Smith, joka käänsi Mormonin kirjan kultalevyistä, sanoi näin: Sanoin veljille, että Mormonin kirja on virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi ja että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla. 2 Eräs sanakirja määrittelee lakikiven näin: Holvikaaren keskimmäinen, kiilanmuotoinen kivi, joka kiinnittää holvikaaren osat yhteen. Toissijainen määritelmä kuuluu: Kokonaisuuden keskeinen, tukea antava perusosa. 3 Mormonin kirja on lakikivi, koska se todistaa iankaikkisista periaatteista ja käskyistä ja sitoo ne yhteen muodostaen pelastuksen perusopeista ehyen kokonaisuuden. Se on loistavin jalokivi pyhien kirjoitustemme kruunussa. Mormonin kirja on lakikivi myös muista syistä. Edellä mainittu Moronin lupaus nimittäin että Jumala ilmoittaa totuuden Mormonin kirjasta jokaiselle vilpittömälle kysyjälle, joka uskoo Kristukseen 4 antaa meille avainkohdan itselukittuvaan ketjuun. Epäilen, voiko kukaan saada ymmärrystä Mormonin kirjasta muutoin kuin vilpittömin mielin ja vilpittömin sydämin, mikä ilmenee tutkimisen ja rukouksen kautta. LIAHONA TAMMIKUU

6 Mormonin kirja todistaa vakuuttavasti, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala 5, ja vahvistaa myös hengellisesti Joseph Smithin jumalallisen kutsumuksen ja sen, että hän näki Isän ja Pojan. Kun tämä on varmaa, siitä seuraa loogisesti, että me voimme saada vahvistuksen myös sille, että Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi ovat todella pyhiä kirjoituksia Raamatun ja Mormonin kirjan rinnalla. Kaikki tämä todistaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksesta ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jumalallisesta tehtävästä jatkuvaa ilmoitusta saavan elävän profeetan johdolla. Näistä perustotuuksista lähtee niiden muiden pelastavien periaatteiden ymmärtäminen, jotka kuuluvat evankeliumin täyteyteen. Mitä se on ja mitä se ei ole On tärkeätä tietää, mitä Mormonin kirja ei ole. Se ei ole ensisijaisesti historiankirja, vaikka suuri osa sen sisällöstä onkin historiallista. Nimisivun mukaan se on Amerikan mantereella ennen Kristuksen aikaa ja sen jälkeen eläneiden kansojen aikakirjoista kirjoitettu kertomus. Se on kirjoitettu käskystä sekä profetian ja ilmoituksen Hengen avulla. ja myös juutalaisten ja pakanoiden saamiseksi vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille. Presidentti George Q. Cannon ( ), ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, on sanonut: Mormonin kirja ei ole maantieteen alkeiskirja. Sitä ei ole kirjoitettu opettamaan maantietoa. Eri maiden tai kaupunkien sijainnista kerrotaan tavallisesti vain satunnaisessa maininnassa, joka liittyy teoksen opillisiin ja historiallisiin osiin. 6 4

7 VASEMMALLA: DAVID LINDSLEYN MAALAUS VELI JOSEPH; OIKEALLA: VALOKUVA JOHN LUKE, KIRKON ELOKUVASTA IMPRESSIONS OF A PROPHET Mitä Mormonin kirja sitten on? Se on vakuuttava todistus Jeesuksen syntymästä, elämästä ja ristiinnaulitsemisesta sekä Hänen työstään Messiaana ja Lunastajana. Nefi kirjoittaa Mormonin kirjasta: Kaikki te maan ääret, kuulkaa näitä sanoja ja uskokaa Kristukseen; ja ellette usko näitä sanoja, uskokaa Kristukseen. Ja jos te uskotte Kristukseen, te uskotte näihin sanoihin, sillä ne ovat Kristuksen sanoja. 7 Nefi ja hänen veljensä Jaakob yhtyvät Jesajan sanoihin, ja yhdessä he ovat kolme voimallista Messiasta edeltävää todistajaa, jotka julistavat Jeesuksen ensimmäistä tulemista. Nefi lainaa laajasti Jesajaa, koska tämä oli Vanhan testamentin tärkein profeetta, joka profetoi Messiaan tulosta. Mormonin kirja todistaa Raamatun totuudellisuudesta. 8 Se todistaa maailmalle, että pyhät kirjoitukset ovat totta. 9 Se ennustaa rauhan ja pelastuksen evankeliumin täyteyden esiintuomisen. Se on kirjoitettu siksi, että me saisimme siitä periaatteita ja ohjeita iankaikkiselle matkallemme. Yksi Mormonin kirjan ja itse asiassa Vanhan testamentin ja koko ihmiskunnan historian perimmäisiä sanomia on se, että ihmiskunta ei voi saavuttaa täydellisyyttä omin avuin. Mormonin kirjan sivuilta kaikuu toinenkin sanoma kuuluvasti ja selkeästi. Se on tuo usein epäsuosittu ja näennäisen ankara kehotus: Tehkää parannus tai te hukutte. Kun Mormonin kirjan kansat noudattivat tätä profeetallista kehotusta, he menestyivät. Kun he unohtivat sanoman, he tuhoutuivat. Kirjeessään galatalaisille Paavali on sanonut: Laki oli meidän valvojamme [tuomaan meidät Kristuksen tykö]. 10 Mormonin kirjan profeettojen hallussa olleet aikakirjat ja ne nykyisen Raamatun osat, jotka tuotiin itäiseltä pallonpuoliskolta palvelivat Abinadin sanojen mukaan sitä tarkoitusta, jotta he muistaisivat Jumalan ja velvollisuutensa häntä kohtaan. 11 Mormonin kirja on siten meidän valvojamme tuomaan meidät Kristuksen tykö. 12 Pyhien kirjoitusten todistuksia ja henkilökohtainen todistus Tämän pyhän kirjan ymmärtäminen riippuu ennen kaikkea hengellisyydestä. Pitäytyminen ajalliseen tietoon hengellisen ymmärryksen asemesta tekee sen sivut vaikeasti avautuviksi. En pysty mitenkään uskomaan, että Joseph Smith olisi ilman jumalallista apua pystynyt kirjoittamaan tämän monitahoisen ja syvämerkityksisen kirjan. Ei ole mitenkään mahdollista, että nuori, oppimaton uudisraivaaja olisi voinut keksiä omasta päästään kirjan sisältämät suuret totuudet, luoda sen suuren hengellisen voiman tai esittää petollisesti sen sisältämän todistuksen Kristuksesta. Kirja itsessään todistaa, että se on Jumalan pyhää sanaa. Viittaukset Vanhan testamentin ja Uuden testamentin opetuksiin ovat niin lukuisia ja vakuuttavia kaikkialla Mormonin kirjassa, että loogisesti päättelemällä voi saada varmuuden siitä, ettei ihmisäly olisi riittänyt laatimaan niitä kaikkia. Mutta tärkeämpää kuin logiikka on Pyhän Hengen todistus siitä, että Mormonin kirjan kertomus on tosi. Kaikki pyhät kirjoitukset todistavat yhtäläisesti Jeesuksesta. Mormonin kirjan profeetta Jaakob muistuttaa meitä, ettei kukaan profeetoista ole kirjoittanut eikä profetoinut puhumatta tästä Kristuksesta. 13 Psalmien kirjoittaja on sanonut pyhistä kirjoituksista: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. 14 Mormonin kirja opettaa vain vanhurskautta. Miksi siis sitä vastaan on lietsottu vihamielisyyttä? Osaksi se johtuu epäilemättä Joseph Smith, joka käänsi Mormonin kirjan kultalevyistä, sanoi näin: Sanoin veljille, että Mormonin kirja on virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi ja ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla. LIAHONA TAMMIKUU

8 Jumala itse on ilmoittanut hyväksyvänsä Mormonin kirjan sanoessaan: Niin totta kuin teidän Herranne ja teidän Jumalanne elää, se on tosi. Rukoilen, että voimme saada todistuksen Mormonin kirjasta. AJATUKSIA KOTIOPETTAJILLE siitä, että kirja on peräisin kultalevyistä, jotka Joseph Smith sai enkeliltä. Valitut todistajat näkivät ne ja saivat kosketella niitä, mutta niitä ei pantu julkisesti nähtäviksi. Vihamielisyyden takana on kenties myös se seikka, että kirjan väitetään olevan pääasiassa Amerikan mantereella eläneiden muinaisten profeettojen työtä. Vapahtaja on itse julistanut Mormonin kirjan suurta arvoa. Hän sanoi Kolmannessa Nefin kirjassa: Tämä on minun oppini, ja se on oppi, jonka Isä on antanut minulle. 15 Edelleen Lunastaja julisti Mormonin kirjassa: Katso, minä olen antanut teille evankeliumini. 16 Kun olet valmistautunut rukoillen, esitä tämä sanoma tavalla, joka kannustaa kuulijoitasi osallistumaan. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä: 1. Pyydä perheenjäseniä kertomaan ajatuksiaan jostakusta, jonka todistus ja rakkaus Mormonin kirjaa kohtaan ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä. 2. Pyydä perheenjäseniä miettimään, mitä profeetta Joseph Smith on saattanut tarkoittaa sanoessaan seuraavaa Mormonin kirjasta: Ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla. 3. Kysy perheen lapsilta tai nuorilta, saiko presidentti Faust todistuksensa Mormonin kirjasta äidiltään. Selitä, että äiti oli työskennellyt ja tutkinut saadakseen todistuksen, mutta niin ihana kuin todistus olikin, hän ei voinut siirtää sitä lapsilleen. Keskustelkaa, kuinka ihminen voi saada todistuksen Mormonin kirjasta tutkimisen ja rukouksen avulla. 4. Kysy perheenjäseniltä, mikä on Mormonin kirjan alaotsikko. Selitä, että lukiessaan tänä vuonna Mormonin kirjaa he lukevat monien profeettojen todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta ja saavat tietää, miksi Mormonin kirjalle on annettu alaotsikko toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Lue ääneen kohdat 2. Nefi 25:23, 26. Kysy, kuinka voimme todistaa Jeesuksesta Kristuksesta elämässämme tänä päivänä. Erityisenä todistajana todistan, että Jeesus on Kristus ja että Nefin ja Jesajan profetiat Hänen tulemisestaan ovat todellakin täyttyneet. Nefin tavoin mekin puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksesta, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta. 17 Todistan varmalla vakaumuksella, joka on lähtöisin Hengen todistuksesta, että ilmoitetuista asioista on mahdollista saada varmempi tieto kuin sellaisesta, minkä on omin silmin nähnyt. Me voimme saada täydellisempää tietoa kuin silmä voi nähdä ja korva voi kuulla. Jumala itse on ilmoittanut hyväksyvänsä Mormonin kirjan sanoessaan: Niin totta kuin teidän Herranne ja teidän Jumalanne elää, se on tosi. 18 Nyt näen oman ymmärrykseni silmin selvemmin sen, mitä äitini pystyi näkemään omassa rakkaassa ja käytössä kuluneessa Mormonin kirjassaan. Rukoilen, että eläisimme niin, että ansaitsisimme ja saisimme todistuksen Mormonin kirjan suurista totuuksista ja että pitäisimme niistä kiinni. Todistan, että uskontomme lakikivi on lujasti paikallaan tukemassa painokasta totuutta sen levitessä kaikkialle maailmaan. VIITTEET 1. Moroni 10:4, kursivointi lisätty. 2. Mormonin kirjan johdanto. 3. The American Heritage Dictionary of the English Language, 2000, hakusana keystone, s Ks. Moroni 10:4. 5. Mormonin kirjan nimisivu. 6. The Book of Mormon Geography, Juvenile Instructor, tammikuu 1890, s Nefi 33: Ks. 1. Nefi 13: OL 20: Gal. 3:24; ks. englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös. 11. Moosia 13: Ks. Moosia 13: MK Jaak. 7: Ps. 119: Nefi 11: Nefi 27: Nefi 25: OL 17:6. VASEMMALLA: VALOKUVA JED A. CLARK 6

9 PYRI KORKEUKSIIN VALOKUVA JOHN LUKE, KUVASSA KÄYTETTY MALLIA POLVISTUNEENA YLLÄT KORKEIMMALLE. (KS. OL 19:38.) LIAHONA TAMMIKUU

10 8

11 Kaava, jonka mukaan elää Etsikää uutterasti, rukoilkaa alati ja uskokaa, niin kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne (OL 90:24). VALOKUVAT JOHN LUKE, KUVISSA KÄYTETTY MALLEJA; KUVITUS RICHARD HULL Kirkon lehtien edustajat pyysivät kahdentoista apostolin koorumin jäsentä vanhin L. Tom Perryä kertomaan ajatuksiaan kohdasta OL 90:24, joka on Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten toimintailtojen teema vuodelle Tämä pyhien kirjoitusten kohta tuntuu jakautuvan neljään osaan. Mitä tarkoittaa ensimmäinen osa, etsikää uutterasti? Vanhin Perry: Herra sanoo, että löytääksemme vastauksia meidän täytyy paitsi etsiä niitä, myös etsiä uutterasti. Se tarkoittaa, että mukana täytyy olla ponnistelua. Meidän täytyy todellakin tehdä työtä sen hyväksi. Yksi parhaista paikoista etsiä vastauksia ovat pyhät kirjoitukset, ja etsiminen uutterasti tarkoittaa niiden lukemista uudelleen ja uudelleen, rukoillen ja uskoen, kunnes vastaukset käyvät ilmeisiksi. Ajattelen usein, mitä tapahtui Mormonin kirjan luvuissa 1. Nefi 3 4. Lehi lähetti poikansa takaisin Jerusalemiin hakemaan Labanilta aikakirjaa, joka tunnetaan pronssilevyinä. Nefi sai pronssilevyt uskon avulla. Samalla tavoin, jos nuoret toimivat uskossa, he saavat tietoa, joka opastaa heitä. Aikakirja oli tärkeä; ihmiset tarvitsivat sitä, jotta eivät vaipuisi epäuskoon. Ensimmäisellä yrityksellään Lehin pojat jättivät aikakirjojen saamisen sattuman varaan. He heittivät arpaa, ja Laman valittiin. Laman meni puhumaan Labanille, mutta tämä vihastui ja heitti Lamanin ulos edestään. Jos nuoret jättävät pyhien kirjoitusten tutkimisen sattuman varaan sen varaan, mitä he saattavat satunnaisesti omaksua yhteisissä toiminnoissa, seminaarissa tai pyhäkoululuokassa he eivät löydä sitä syvällistä merkitystä, johon pääsee käsiksi tutkimalla pyhiä kirjoituksia itsekseen ja perheensä kanssa. Niin tärkeää aarretta kuin evankeliumin tietoa ei voi jättää sattuman varaan. Seuraavaksi Lehin pojat yrittivät ostaa pronssilevyt maailman tavaroilla. Laban lähetti palvelijansa surmaamaan heidät, ja he pääsivät pakoon vain jättämällä rikkautensa taakseen. Nykypäivän nuoret saattavat tuntea houkutusta etsiä onnea maailman tavaroiden avulla. Maailmallisia ajatuksia esitellään heille kaiken aikaa heidän istuessaan television LIAHONA TAMMIKUU

12 ääressä tai avatessaan yhteyden Internetiin. Mutta ennemmin tai myöhemmin he huomaavat, etteivät nämä ajatukset johda siihen onneen, jota he etsivät. Lopuksi Nefi päätti, että ainoa keino hankkia levyt olisi uskon avulla. Kun hän teki sen päätöksen, Henki johdatti häntä tietämään mitä tehdä, ja suuria siunauksia ilmaantui. Hän sai pyhät kirjoitukset, ja Lehin perhe saattoi matkata erämaassa ne oppaanaan. Samalla tavoin, jos nuoret toimivat uskossa, he saavat tietoa, joka opastaa heitä. Vain pyhiä kirjoituksiako meidän tulee etsiä uutterasti? Vanhin Perry: Etsikää totuutta, ja muistakaa tuo sana uutterasti. Se ei tarkoita välinpitämättömästi. Se tarkoittaa koko voimastanne. On myös tärkeää pitää käskyt, jotta voitte tuntea Hengen kehotukset. Osa uutterana olemista on olla kelvollinen. Kun me etsimme, mitä itsellemme hyödyllistä me voimme löytää? Vanhin Perry: Pyhät kirjoitukset antavat meille tarvitsemaamme ohjausta. Ne ovat Herran sanoja, joita profeetat ovat meille ilmoittaneet. Pyhät kirjoitukset on ilmoitettu eri aikoina ja eri aikakausina ja vuosina, ja ne antavat meille suurenmoisen mahdollisuuden saada laaja näkemys siitä, mitä on tapahtunut, jotta totuudet on palautettu. Kun tutkitte niitä säännöllisesti, voitte löytää kaavan omaa elämäänne varten. Voitte nähdä, kuinka kuuliaisuus tuo teille siunauksia. Jakeen seuraavassa osassa sanotaan: rukoilkaa alati. Kuinka sen voi tehdä? Vanhin Perry: Säilyttäkää rukous sydämessänne. Teidän ei tarvitse lausua sitä ääneen koko ajan, mutta päivän aikana on hyvin harvoja hetkiä, jolloin ette tarvitse opastusta ja ohjausta sillä tiellä, jota haluaisitte seurata. On ihana, tyydytystä tuottava asia tietää, että Herra kuulee. Ja Hän kuulee 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa, kuten on tapana sanoa. Hän on aina ulottuvillamme. Muistan erään kokemuksen, jonka sain Yhdysvaltain merijalkaväessä, kun palasimme pitkältä ja raskaalta pikamarssilta. Olimme väsyneitä, nälkäisiä ja janoisia. Keittäjät olivat valmistaneet meitä varten kanasalaattia, jotta jaksaisimme illalliselle saakka, ja varmasti se maistuisi hyvälle! Ystäväni ja minä pysähdyimme aina hetkiseksi ennen ruokailua ja siunasimme ruoan. Me rukoilimme samalla kun muut jo hyökkäsivät ruoan kimppuun. Parin tunnin kuluttua koko ryhmä oli hyvin sairas kahta lukuun ottamatta meitä kahta, jotka olimme pysähtyneet kiittämään Herraa. Useimmat rukoukset eivät tietenkään johda yhtä dramaattisiin tuloksiin. Useimmiten vastauksena on hiljainen, rauhallinen tunne siitä, mikä on oikein. Elämäni aikana minulla on ollut monia kertoja, jolloin rukous on antanut minulle lohtua ja vahvistusta. Meidän tulee myös muistaa kiittää. Taivaallinen Isä tarjoaa hyvin monia ihania mahdollisuuksia ja siunauksia. Useimpien rukoustemme tulisi olla kiitollisuuden ilmauksia siitä, mitä Hän on antanut meille. Ollessamme Yhdysvaltain merijalkaväessä ystäväni ja minä pysähdyimme aina hetkiseksi ennen ruokailua ja siunasimme ruoan. Me rukoilimme samalla kun muut jo hyökkäsivät ruoan kimppuun. Säilyttäkää rukous sydämessänne. On ihana, tyydytystä tuottava asia tietää, että Herra kuulee. Ja Hän kuulee 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa, kuten on tapana sanoa. 10

13 Kuinka kehitämme tavan pitää rukous sydämessämme? Vanhin Perry: Toivon, että suurin osa siitä tulee seuraamalla hyvien vanhempien esimerkkiä. Kun rukous on osa nuorten päivittäistä elämää, Herran puoleen kääntyminen antaa heille lämpimän ja miellyttävän tunteen. Rukous on ilo ja tottumus, joka luontuu helposti jokaiselta lapselta. Minkä neuvon antaisitte niille, jotka eivät elä sellaisessa ympäristössä? Vanhin Perry: Heillä on mahdollisuus olla kosketuksissa evankeliumin kanssa. Kirkko antaa jatkuvasti tilaisuuksia pitää rukouksia. Olen sitä mieltä, että hyvien pappeusjohtajien, toimintailtojen johtajien sekä Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten johtajien opastus voi rohkaista nuoria luomaan tottumuksen rukoilla. Se auttaa heidät sen kuilun yli, jonka toisella puolen rukous puuttui heidän elämänsä varhaisesta vaiheesta, ja toisaalta nyt heillä on mahdollisuus omaksua se tapa, mennä eteenpäin ja ymmärtää, mitä Herra on antanut meille. Miksi on tärkeää noudattaa kehotusta uskokaa? Vanhin Perry: Minusta tuntuu, että olen aina uskonut. Minulla oli suurenmoinen isä, joka oli seurakuntamme piispa elämäni ensimmäiset 18 vuotta. Hän uskoi Herraan, luotti Herraan ja seurasi Herraa pappeuskutsumuksessaan. Minulla oli äiti, jolla oli aina vahva usko ja joka turvautui sisimmässään olevaan todistukseen. Vanhempieni usko herätti minussa halun uskoa, mikä oli tärkeää oman todistukseni saamisessa. Kuinka meidän tulisi toimia saadaksemme oman todistuksemme? Vanhin Perry: Meidän kaikkien täytyy saada oma todistus, ja muiden esimerkki on mahtava tapa aloittaa. Me voimme tuntea varmuutta, kun löydämme jonkun, johon luotamme ja joka voi todistaa vakaasti. Meissä on luontainen taipumus, joka houkuttelee meitä saamaan halun uskoa. On myös tärkeää elää käskyjen mukaan. Teidän täytyy tuntea Herran laki ja pyrkiä elämään sen mukaan todentaaksenne, että se toimii ja tuo siunauksia. Vapahtaja on sanonut: Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani (Joh. 7:17). Olen usein ajatellut: Entä, jos minut olisikin kasvatettu ilman evankeliumia? Kuinka olisin reagoinut, jos olisin kuullut sitä saarnattavan? Toivon, että olisin ollut kyllin herkkä kuunnellakseni ja arvioidakseni ja rukoillakseni. LIAHONA TAMMIKUU

14 En usko, että todistus tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. Todistus on jotakin, joka kasvaa koko ajan. Kun minulla on tilaisuuksia palvella Herran valtakunnassa ja nähdä, kuinka Hän siunaa kansaansa, todistukseni jatkaa kasvamistaan. Mitä muuta meidän on tarpeen tehdä? Vanhin Perry: Emme saa koskaan unohtaa sakramentin nauttimisen arvoa. Mieleeni muistuu toinenkin kokemus, jonka sain armeijassa. Kuuluin ryhmään, joka saattoi pysyä yhdessä jonkin aikaa. Pidimme sakramenttikokouksen joka sunnuntai, jonka olin asepalveluksessa. Toisinaan vesi tuli kenttäpullon kupista ja leipänä oli keksi kuivamuonapakkauksestamme, mutta me nautimme sakramentin. Ystävät, jotka olivat meistä erossa ja joilla ei ollut mahdollisuutta nauttia sakramenttia pitkään aikaan, eivät tuntuneet tämän vuoksi enää olevan niin varmoja uskostaan. Teidän tulee etsiä vanhurskaita myöhempien aikojen pyhiin kuuluvia tovereita ja pitää huoli siitä, että voitte uudistaa lupauksenne ja liittonne Herran kanssa joka sunnuntai. Siitä on apua yksilöille. Se saa heidät huomaamaan, että Herra on sidottu antamaan heidän pyytämiään siunauksia, jos he elävät niiden arvoisina, jos he tekevät oman osansa. Kuinka ja milloin meidän tulee toivoa, että kaikki yhdessä koituu meidän parhaaksemme? Vanhin Perry: Siinä, että joutuu odottamaan, voi piillä suuri siunaus. Palkintoa arvostaa enemmän, kun sen eteen tekee töitä. Jokainen elämänvaihe on erilainen, ja kun edistytte vaiheesta toiseen, löydätte yhä suurempaa täyttymystä seuratessanne sitä, mitä kirkko on meille opettanut. Kun ihminen tekee oikein, hänen sisimmässään on suurenmoinen Pyhän Hengen todistus. Se tuo iloa, rauhaa ja tyydytystä, jota ei voi saada millään muulla tavoin. Kun elätte vanhurskaasti, silloin muut asiat asettuvat kohdalleen. Nuo asiat saattavat erota siitä, mitä olitte suunnitelleet, mutta ne ovat hyviä. Muistakaa, että siunaukset tulevat Herran aikataulun mukaisesti. Entä murhenäytelmät, joita elämäämme tulee? Kuinka ne voivat koitua meidän parhaaksemme? Vanhin Perry: Niin, minä olen menettänyt vaimon ja tyttären. Vaikka se on ollut vaikeaa, se ei ole horjuttanut todistustani. Olen huomannut, että elämän koettelemukset voi voittaa, kun pysyy oikeassa kurssissa. Täyttymys voi tulla murhenäytelmästä huolimatta, ja se täyttymys tuo 12

55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003. Liahona

55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003. Liahona 55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003 Liahona 55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003 Liahona KANSIKUVA

Lisätiedot

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA, OPETTAJAN KIRJA USKONTO 121 122 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja

Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja OMAVARAISUUS Week 3 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi 2015 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Hyväksytty englanniksi:

Lisätiedot

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA HEBER J.GRANT Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Tätä oppikirjaa koskevat mielipiteet ja

Lisätiedot

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Huomautukset

Lisätiedot

Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO

Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO Mormonin Kirja Opettajan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI 2001 Intellectual Reserve, Inc.

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Perheen tukeminen 11. HELMIKUUTA 2006 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO FINNISH 4 02262 40130 2 26240 130 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN

MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista ja sisar Kristen M. Oaks Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 4. marraskuuta 2007 Pocatellon uskontoinstituutti

Lisätiedot

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Tätä oppikirjaa koskevat mielipiteet ja ehdotukset

Lisätiedot

Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle

Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2006 Kirkon uutisia Jäljitelkää Kristusta, sanottiin jäsenille Nicole Seymour, kirkon lehdet Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle osoittamissaan

Lisätiedot

Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1

Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1 Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1 Seuraava lähdeaineisto on valittu täydentämään Nuorten Naisten oppikirjan 1 oppiaiheita ja tarjoamaan Nuorten Naisten johtohenkilöille päivitettyjä viitteitä

Lisätiedot

YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI

YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI Vanhin Earl C. Tingey seitsemänkymmenen koorumien johtokunnasta Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 13. tammikuuta 2008 Brigham

Lisätiedot

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Tätä oppikirjaa koskevat mielipiteet ja ehdotukset

Lisätiedot

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia S E M I N A A R I OPETTAJAN AINEISTO Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia opettajan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009. Kirkon uutisia

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009. Kirkon uutisia MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009 Kirkon uutisia Tässä kuussa tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun presidentti David O. McKay kehotti jokaista jäsentä olemaan lähetyssaarnaaja.

Lisätiedot

Raamatussa olevat Jeesuksen

Raamatussa olevat Jeesuksen PROFEETTA JOSEPH SMITHIN TODISTUS Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko KRISTUKSEN OPETUKSET Raamatussa olevat Jeesuksen Kristuksen opetukset ovat pitkään olleet innoituksena ihmiskunnalle.

Lisätiedot

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA Opas riippuvuuksista toipumiseen ja paranemiseen Oppaan ovat kirjoittaneet kirkon johtajien ja neuvonta-alan ammattilaisten tukemina riippuvuuksista kärsineet, jotka

Lisätiedot

3456715. TAMMIKUUTA 2014

3456715. TAMMIKUUTA 2014 3456715. TAMMIKUUTA 2014 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 3. 9. MAALISKUUTA Palvo Jehovaa, ikuisuuden Kuningasta SIVU 7 LAULUT: 106, 46 10. 16. MAALISKUUTA Valtakunta hallinnut 100 vuotta miten se vaikuttaa sinuun?

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Toivoa ja toipumista kodeissa

Toivoa ja toipumista kodeissa Toivoa ja toipumista kodeissa Kansainvälisen adventtikirkon naistyön jaoston tuottama materiaali pienryhmäkokoontumisille. Kahdeksan aihetta rohkaisuksi ja rakennukseksi. 1 Sisältö Johdanto - Toivoa ja

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Pirkko Jalovaara: Päältä terve, sisältä kipeä!

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Pirkko Jalovaara: Päältä terve, sisältä kipeä! Rakkauden ja toivon sanomaa Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Kiinalainen pastori, veli Taivaallinen kehottaa: Huuda ääneen Jumalan

Lisätiedot