Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN 303 TARKISTAMINEN JA AJANTASAISTAMINEN 156 AVUSTUKSET NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEEN 306 VUONNA RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTEN SELVITYS 310 KUNNANHALLITUKSILLE TOIMINTAVUODESTA KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN LÄÄKÄRIEN VASTAANOTON JA HAMMASHOITOLAN 314 KASSATOIMINNAT 161 KOLMIVUOTINEN TEATTERIPRODUKTIO-HANKE KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 319 LAITURIEN JA KIVIVALLIEN POISTOSTA JUOJÄRVELLÄ SALORANTA RN:O 10:7 TILALLA 163 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 320 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 164 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ HEINÄVEDEN KUNNAN OSALLISTUMINEN 322 HYMY-HANKKEEN RAHOITUKSEEN 166 LAUSUNNON ANTAMINEN SAIMAANNORPAN 323 SUOJELUTYÖRYHMÄN RAPORTISTA 167 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN 325 LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO 168 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA LOMA-ASUNTOTONTIN MYYMINEN MONIPALVELUAUTON KÄYTTÖÖNOTTO AVOIMESSA 336 JOUKKOLIIKENTEESSÄ 172 ILMOITUSASIAT 338 Pu heenjoh taja AUVO GUSTAFSSON

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ KOKOUSAIKA klo 16:30-21:00 KOKOUSPAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 16:30-21:00 puheenjohtaja Kukkonen Timo 16:30-21:00 I varapuheenjohtaja Kauhanen Elli 16:30-21:00 varajäsen Koponen Pertti 16:30-21:00 jäsen Mujunen Anna-Liisa 16:30-21:00 jäsen Räsänen Mauno 16:30-21:00 jäsen Suhonen Maija 16:30-21:00 jäsen POISSA Hokka Mervi II varapuheenjohtaja Tirkkonen Olli valtuuston I varapj Piironen Outi valtuuston II varapj MUU Happonen Aarno 16:30-21:00 valtuuston puh.joht. Tilus Riitta A. 16:30-21:00 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 16:30-21:00 kunnansihteeri Kasonen Maarika 16:30-18:20 sivistysjohtaja 159 Suihkonen Eija 16:30-18:20 ravitsemuspäällikkö 157 Kortelainen Timo 17:00-18:00 kaavasuunnittelija 155 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Pertti Koponen ja Anna-Liisa Mujunen Valittiin Pertti Koponen ja Anna-Liisa Mujunen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Auvo Gustafsson Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pertti Koponen Anna-Liisa Mujunen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTAMINEN JA AJANTASAISTAMINEN TELA Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Ker man ran nan tie 7, Heinä vesi TELA 95 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai sekä rakennustarkastaja Erkki Tuomainen, puh tai Kerman ran nan tie 7, Heinä vesi Asemakaavan päätavoitteena on sovittaa kirkonkylän voimassa oleva asemakaava uudelle vuonna 2007 valmistuneelle kaavan pohjakartalle. Kaavan sovittamisen yhteydessä on tarkoitus tehdä myös vähäisiä kaavamuutoksia. Merkittävimmät kaavatarkastelut ovat seuraavat: - asemakaavaa laajennetaan mm. Kermanrannantien läntiselle reuna-alueelle (=kaavan laajennusalue) - satama-alueen kehittäminen - määritellään uuden ala-asteen sekä mahdollisesti tarvittavien lämpökeskusten sijoittuminen kirkonkylään - ulkoilureittien yhteensovittaminen - kulttuurihistoriallisten arvojen turvaaminen kirkonkylässä Kaavoitustyö on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä Kaavaluonnos on nyt valmistunut niin pitkälle, että siitä on mahdollista pyytää lausuntoja sekä asettaa se luonnoksena nähtäville. Esityslistan liitteen 95 /1 Asemakaavakartta ja kaa va kart taan liit tyvä selostusosa Kaavan laatiminen on annettu jo aiemmin Pöyry Environment Oy.n tehtäväksi, josta saapuu edustaja kokouksen alussa esittelemään tarkemmin laadittua kaavaluonnosta. Tekn.joht: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun kaavaluonnoksen. Lisäksi lautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Vielä lautakunta päättää, että kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus, jossa asemakaavaa esitel lään kuntalaisille. Hyväksyttiin. Erkki Tuomainen oli läsnä kokouksen alussa asemakaavaluonnoksen esittelyn ja keskustelun aikana kello

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tela 33 Kaavaluonnos on ollut nähtävillä sekä luonnoksesta on pyydetty lausunnot. Lausunnot sisältyvät laadittuun asemakaavaselostukseen. Lausuntojen pe rus teel la on pää tet ty pi tää ase ma kaavahankkeesta työ neu votte lu, jos sa so vittiin mm. seu raa vaa: - Päätettiin, että luonto- ja maisemaselvitystä täydennetään Kermanrannan sekä yksityisten maille tu levien laajennusalueiden ja kirkonmäen alueen osalta. Samoin täydenne tään rakennusinvestointia ja molempien täydennysten tulokset tuodaan esiin kaavassa tarvittavin merkinnöin ja selostuksin. - Laaditaan asemakaavatyön yhteydessä kaava-alueen kattava strateginen tarkastelu. Strategisessa yleiskaavatarkastelussa kirkonkylän alueen nykyinen ja tavoiteltu maankäyttö kuvataan kartalla alueina ja vyöhykkeinä siten, etteivät aluevaraukset ole sidoksissa perinteisen yleiskaavan mukaisesti kiinteistöjen rajoihin. - Työneuvottelun jälkeen käytiin tutustumassa Kermanrannan alueeseen ja todettiin, että kaavassa esitetty palvelualue on mahdollista sijoittaa ko. alueelle maiseman kärsimättä. Palvelualueen sijoittumista lähemmäksi rantaa myös selvitetään. Pidettiin työneuvottelu Heinävedellä : - Käytiin läpi luonto- ja maisemaselvityksen ja rakennusinventoinnin täydennyksiä sekä yksittäisiä kohteita kaavassa. Sovittiin neuvotteluista torialueen ympäristön, Takalantien alueen, Kermanrannan ja korttelin 148 maanomistejien kanssa. Pidettiin maanomistajaneuvottelu Heinävedellä : - Esiteltiin suunnitelmat torialueen ja Kermanrannan ja Takalantien uusien asuinalueiden osalta. Maanomistajat hyväksyivät vähäisin muutoksin esitetyn suunnitelman kaavaehdotuksen pohjaksi. Korttelin 148 maanomistajien kanssa keskusteltiin tontille 2 pääsyn järjestämisestä, kaavaehdotuksessa Naistenlahdentien katualuetta on laajennettu koskemaan sitä aluetta, joka nykyisinkin on tiekäytössä. Edellä mainittujen neuvottelujen pohjalta ja palautteiden pohjalta kaavoittaja Pöyry on laatinut asemakaavaehdotuksen ja asemakaavaselostuksen. Asemakaavaehdotus tulee asettaa nähtäville MRL 27 :n mukaisesti. Esityslistan liitteenä 33 /1 Asemakaavaehdotus kaavaselostuksineen Teknjoht: Lautakunta päättää 1. esittää kaavaehdotuksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 2. esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotus asetetaan MRL 27 :n mukaisesti virallisesti näh täville. 3. esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja sidosryhmiltä.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Pöyry Oy:n kaavasuunnittelija Timo Kortelainen oli kokouksen alussa esittelemässä asiaa kello Lisäksi esittelyn aikana oli läsnä vs. rakennustarkastaja Sirpa Ollila. KHALL 155 Esityslistan liitteenä nro 1 on asemakaavaehdotus kaavaselostuksineen. Tätä liitettä ei toimiteta niille luottamushenkilöille, jotka ovat saaneet sen teknisen lautakunnan esityslistan mukana. Liitteenä nro 1A on muutos asemakaavaehdotukseen korttelin nro 100 osalta. Pöyry Oy:n kaavasuunnittelija Timo Kortelainen on kutsuttu esit telemään kaavaehdotusta kokouksen alussa. Kj: Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten, 2. asettaa kaavaehdotuksen MRL 27 :n mukaisesti nähtäville, 3. pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että kaavasuunnittelija Timo Kortelainen esitteli kokouksen alussa kaavaehdotusta. Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AVUSTUKSET NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEEN VUONNA 2011 KHALL 156 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanran nantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , laskentasihteeri Mervi Tiilikainen, puh , Nuorten kesätyöllistämistuki ja kunnan kesätyöpaikat vuonna 2011 on julistettu haettavaksi Heinäveden Lehdessä olleella ilmoituksella. Vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa on kunnanhallituksen päätöksellä käytettävään nuorten kesätyöllistämiseen varattu kaikkiaan euroa. Määräraha on aiempina vuosina käytetty nuorten työllistämiseen siten, että kunta maksaa yrityksille, yhteisöille tai kotitalouksille 200 euron tuen, mikäli se työllistää opiskelijan (ikäluokka syntyneet) vähintään yhden (1) kuukauden ajaksi. Määräraha mahdollistaa 36 nuoren työllistämisen. Vuoden 2011 avustushakemuksia on tullut kuntaan yhteensä 32:sta kunnan perinteisellä 200 euron tuella katettavasta tukipaikasta. Esityslistan liitteenä on nro 2 on yhteenveto kunnan perinteisellä nuorten ke sätyöllistämistuella tuettavista hakijoista (15 kpl). Kunnan hallintosäännön 49 :n mukaan "kunnanhallitus, lautakunta ja tiejaosto myöntää avustukset ja palkinnot omalta osaltaan...". Kj: Kunnanhallitus päättää 1. myöntää nuorten kesätyöllistämisavustukset yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille vuonna 2011 esityslistan liitteen mukaisesti siten, että tällä avustuspäätöksellä myönnetään avustusta enintään 32 nuoren kesätyöllistämiseen, jolloin avustussumma on kokonaisuudessaan euroa; 2. periaateratkaisunaan, että avustuksen saajina ovat heinäveteläiset työnantajat; 3. että mikäli yritys, yhteisö tai kotitalous, jolle kunnanhallitus on tällä päätöksellä myöntänyt päätösehdotuksen kohdassa 1. mainitun tuen, ei ole kesäkuun 2011 loppuun mennessä ilmoittanut saaneensa työllistettyä ehdot täyttävää nuorta tai ao. tukea on muusta syystä jäänyt käyttämättä, voidaan ao. tahon tuki kohdistaa kunnansihteerin päätöksellä uudelleen siten, että työllistämispaikka on jokin muu heinäveteläinen yritys, yhteisö tai kotitalous. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Avustuksen saamisen ehtona on, että työllistettävän työaika on vähintään 100 h/kk tai 25 h/viikko.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Pöytäkirjan liitteenä nro 156 / 1 on yhteenveto kunnan perinteisellä nuorten kesätyöllistämistuella tuettavista hakijoista. Merkitään pöytäkirjaan, että Aarno Happonen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajak si. Toimeenpano: Tiedoksi: laskentasihteeri työ- ja elinkeinotoimisto, avustuksen hakijat

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden ravintokeskuksessa on ravitsemuspäällikkö, ravitsemistyönjohtaja, neljä ruoanvalmistuksessa olevaa ravitsemistyöntekijää sekä kahdeksan perustehtävissä olevaa ravitsemistyöntekijää. Ruoanvalmistuksessa olevan ra vit se mis työntekijän tehtävä tuli avoimeksi vuoden 2011 alus sa, mutta laitettiin perustehtävässä oleva ravitsemis työn te ki jän teh tä vä haet tavaksi. Ruokahuollossa oli klo 12 mennessä haettavana ravitsemistyöntekijän teh tävä, ravitsemistyöntekijän sijaisuus sekä ke sä lo mien 2011 vuo si lo mien si jaisuus. Hallintosäännön 8 :n mukaan kunnanhallitus valitsee alaisuudessaan olevat työntekijät toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hallintosäännön 11 :n mukaan määräaikaisen henkilökunnan valitsee ravintokeskukseen ravitsemuspäällikkö. Esityslistan liitteenä nro 5 on tehtävän hakuilmoitus sekä yhdistelmä ha kijois ta ja hei dän ansioistaan (tu lee julkiseksi valintapäätöksen jälkeen). Ravitsemuspäällikkö Eija Suihkonen, ravitsemustyönjohtaja Leena Kinnunen ja kunnansihteeri Sinikka Lappalainen ovat haastatelleet kaikki hakijat. Haastattelijat esittävät, että ravitsemistyöntekijän tehtävään valitaan Seija Räisänen neljän kuukauden koeajalla ja hänen kieltäytymisensä varalle Anne Huoman. Kj: Kunnanhallitus päättää 1. valita ravitsemistyöntekijän teh tä vään Sei ja Räisä sen ja hänen kieltäytymisen sä varal le An ne Huomannin, 2. vahvistaa Seija Räisäsen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.692,18 euroa kuukaudessa sekä 3. että valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa niin, että asia jäte tään pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin kunnanjohtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ KHALL 157 Ravitsemuspäällikkö Eija Suihkonen on kutsuttu kokoukseen antamaan lisäselvitystä asiaan. Kj: Kunnanhallitus päättää 1. valita ravitsemistyöntekijän tehtävään Seija Räisäsen ja hänen kieltäytymisensä varalle Anne Huomannin, 2. vahvistaa Seija Räisäsen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.692,18 euroa kuukau dessa sekä 3. että valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti lastaan. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa niin, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Kokouksessa käydyn keskustelun kuluessa Elli Kauhanen esitti Mauno Räsäsen kannattamana, että ravitse mis työnteki jän tehtävään valitaan Anne Huoman. Keskuste lun jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kun nan johtajan esi tyk ses tä poik kea va esitys suoritetaan vaali kä dennostoää nestyksellä kaikkien hakijoiden kesken. Suorite tussa vaalissa Seija Räisänen sai neljä ääntä (Pertti Koponen, Timo Kukko nen, Maija Suhonen, Auvo Gustafsson) ja Anne Huoman kol me ääntä (Elli Kukkonen, Mauno Räsänen, Anna-Liisa Muju nen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on valinnut ra vit se mis työn te ki jän tehtävään Seija Räisäsen ja hänen kiel täytymisensä varalle Anne Huomannin. Merkitään pöytäkirjaan, että ravitsemuspäällikkö Eija Suihkonen oli kokouksen alussa kuultavana tämän pykälän osalta. Toimeenpano: Tiedoksi: palkat ravitsemuspäällikkö, hakijat

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE TOIMINTAVUODESTA / /2011 PETU Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunta ostaa Joensuun kaupungilta sosiaali- ja potilasasiamiesten palvelut, joiden järjestämisvastuu on säädetty kuntien tehtäväksi sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain perusteella. Palvelun tuottaa kaksi päätoimista asiamiestä Pohjois-Karjalan kaikille kunnille Hei nä ve den lisäksi, joukolle yksityisiä terveydenhuollon palveluja tuottavia yri tyk siä ja Joensuun Työterveys -liikelaitokselle. Väestöpohja oli asu kas ta. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluvan neuvonnan ja asiakkaiden oikeuksien seurannan lisäksi tulee asiamiehen antaa vuosittain selvitys kunnanhallitukselle asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä kunnassa. Potilasasiamiehen tehtävät on määritelty potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja ne ovat lähes samanlaiset kuin sosiaaliasiamiehenkin tehtävät lukuun ottamatta selvityksen antovelvollisuutta. Potilasasiamiehet ovat kuitenkin Pohjois-Karjalassa laatineet jo vuodesta 2002 lähtien myös perusterveydenhuoltoa koskevan selvityksen sosiaaliasiamiesten selvitykseen liitettynä osiona. Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys kunnanhallitukselle toimintavuodesta 2010 on lisälistan liitteenä no 4. Selvitys pohjautuu pääasiassa asiakasta pauksiin ja asiamiesten itse tekemiin havaintoihin. Asiamiehet toivovat kuntien kiinnittävän huomiota erityisesti selvityksen sivulla 3 kirjattuihin viiteen toivomukseen ja antavan palautetta selvityk sen si sällön kehittämiseksi entistä paremmin kunnan tarpeita vastaavaksi. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta 1. merkitsee sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksen vuodelta 2010 tietoonsa saatetuksi 2. antaa tulosyksiköiden esimiesten tehtäväksi arvioida selvityksessä esitettyjen viiden toivomuksen toteutuminen kunnassamme 3. esittää, että kunnanhallitus käsittelisi selvityksen erillisenä asiana. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Toimeenpano: kunnanhallitus, tulosyksiköiden esimiehet Tiedoksi: KHALL 158 Esityslistan liitteenä nro 3 on sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys kunnan hallituksille toimintavuodesta Kj: Kunnanhallitus 1. merkitsee selvityksen tiedokseen, ja 2. siirtää sosiaali- ja potila sasiamiehen kirjel män kos kien toisen Joen suun kaupungin sosi aali- ja po ti las asia mie hen toi men täyttä mättä jättämistä perus turvalautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: perusturvalautakunta

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN KHALL 159 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Heinäveden kunnan koulukuljetukset on kilpailutettu ajalle Yksi optiovuosi yhteisestä sopimuksesta. Hankintailmoitus on julkaistu kunnan internetsivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja Hilma (julkiset hankintailmoitukset) palvelussa Tar jous ten jät tö aika päät tyi klo Tarjouspyyntö liitteineen on esityslistan liitteenä nro 4. Määräaikaan mennessä jätti tarjouksen 8 toimittajaa. Kaikki tarjoajat täyttivät asetetut kelpoisuuseh dot. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä nro 5. Kohde 1 Kirkonkylän koulun alue jätettiin 8 hy väk syt tä vää tar jous ta. Kohde koh tai set autoilijat ovat seuraavat: 1. Kypäräjärven taksi Taito Rantala 2. Perttu Laukkanen 3. Martti A. Räsänen 4. Erkki Martikainen Ky 5. Taksiautoilija Tapio Karvinen 6. Palvelutaksi Juha Räsänen 7. Taksi Vihreä Linja 8. JHK-Group Oy Kohde 2 Karvion koulun alue jätettiin neljä tarjousta. Yksi tarjous hylätään, koska siinä ei ole ilmoitettu alennusprosenttia. Kohdekohtaiset autoilijat ovat seuraavat: 1. Kypäräjärven taksi Taito Rantala 2. Martti A. Räsänen 3. Erkki Martikainen Ky Hylätty Palvelutaksi Juha Räsänen Yhteenveto koulukuljetustarjouksista on esityslistan liitteenä nro 6. Liite ei ole tässä vaiheessa vielä julkinen. Sivistysjohtaja Maarika Kasonen tulee kokoukseen kuultavak si tämän asian osal ta. Kj: Hei näveden kunnanhallitus päät tää hyväksyä kohdekohtaiset tarjoukset selostusosan mu kaisin pe rus tein se kä vah vis taa koulujen koulu koh taiset au toili jat. Kohteiden au to määriä voidaan vie lä täyden tää tarvit taessa autoi lijoilla, jotka hy väksyvät enimmäishinnan. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että sivistysjohtaja Maarika Kasonen

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ oli kokouksen alussa kuultavana tämän pykälän osalta. Toimeenpano: Tiedoksi: sivistystoimi ao. autoilijat

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LÄÄKÄRIEN VASTAANOTON JA HAMMASHOITOLAN KASSATOIMINNAT 107/ /2011 PETU Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heiäveden kunnan rahasaatavien laskutus- ja perintäohjeiden (kh , 64 ) tavoitteiden mukaan kunnan saatavat pyritään perimään ensisijaisesti käteisellä. Ohjeiden mukaan kunnanhallitus voi erityisistä syis tä yk sit täis ta pauk sissa antaa näistä ohjeista poikkeavia määräyksiä. Kuntaan hankittiin 1999 Computer Program Unit (CPU) -kassapankkijärjes te lä. Kassapisteitä on nyt neljä: lääkärien vastaanotossa, päiväkeskukses sa, ham mashoitolassa ja kunnanvirastolla. Ylläpitomaksut on maksettu kaikis ta vuoden 2011 loppuun. Ylläpitomaksuista ei ole mahdollista saada pa lau tusta, vaik ka osasta kassatoimintoja luovuttaisiinkin. Terveyskeskus on liittymässä maakunnalliseen yhteiseen potilastietojärjestelmään. Järjestelmästä ei ole yhteyttä CPU -kassapankkijärjestelmään. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskuksen (PKTTK) mukaan yhteyden rakentaminen maksaisi n euroa. CPU:n mukaan linkitys on jo olemassa eikä nykyisten kassapisteiden säilyttäminen lääkärien vastaanotossa ja hammashoitolassa ole on gel ma. Terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja ja vastaava hammaslääkäri ovat esittäneet, että lääkärien vastaanotolla ja hammashoitolassa luovuttaisiin saatavien käteisperinnästä. Tämä säästäisi kustannuk sia, kun yhteyttä järjestelmien välille ei rakennettaisi. Lisäksi näin menetellen vapau tuisi hoitajien työ aikaa varsinaiseen hoitotyöhön. Järjestely toisi myös lisää turvallisuutta toi min taan, kun käteistä rahaa ei enää käsiteltäisi toimipisteissä. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lääkärien vastaanotossa ja hammashoitolassa luovutaan saatavien käteisperinnästä alkaen. Mahdollisuus maksaa laskuja päiväkeskuksen kassaan säilyy. Esi tyk sen pe rus te lui na ovat kus tan nus sääs töt ja tur valli suusnä kö koh dat. Toimeenpano: Tiedoksi: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. kunnanhallitus KHALL 160 Kj: Kunnanhallitus päättää perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti, että lääkärien vastaanotossa ja hammashoitolassa luovutaan saatavien käteisperinnästä alkaen. Mah-

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ dollisuus maksaa laskuja päiväkeskuksen kassaan säilyy. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: osastonhoitaja, vastaava hammaslääkäri Veli-Lauri Konttinen, kirjanpito

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KOLMIVUOTINEN TEATTERIPRODUKTIO-HANKE KHALL Valmistelija: matkailusihteeri Leena Vlasoff, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Ilomantsilaiset tuottaja-näyttelijä Vesa Kervinen (syntyisin Heinävedeltä) ja näytelmäkirjailija-teatteriohjaaja Lauri Jänis esittävät Heinävedellä toteutettavaksi kolmiosaista teatteriproduktiota, työnimeltään "Valamo-trilogia". He ovat viime vuoden lopulla käyneet neuvottelemassa asiasta Valamossa, josta ovat saaneet luostarin johtajan siunauksen idealleen. Ajatusta on esitelty myös Karvio-Lepikkomäki kyläyhdistykselle sekä Karvion kesäteatterille, jotka molemmat ovat innostuneet ajatuksesta. Hankkeen tarkoituksena on kirjoittaa ja tuottaa Heinäveden paikallishistoriaan perustuva kolmiosainen näytelmä, jossa seurataan Heinäveden ja luostareiden asukkaiden elämää 1940-luvulta 1970-luvulle. Idea pohjautuu Ilomantsin Möhkössä samalla tavalla toteutettuun teatteriproduktioon, jota Kervinen ja Jänis ovat olleet mukana toteuttamassa kuutena aikaisempana kesänä ja ovat mukana edelleen myös tulevana kesänä. Möhkön teatteri, jossa on 500-paikkainen katsomo, on vuosien varrella noussut katsojamäärältään Suomen 10 suurimman kesäteatterin joukkoon. Kuuden vuoden aikana on ollut yhteensä katsojaa, mm. kesällä 2008 oli 8400 katsojaa eli noin 500 katsojaa/esitys. Vertailuna mainittakoon, että Karvion kesäteatte rissa on noin 1000 katsojaa ja Teatteri Kolme Welhoa keräsi viime vuonna 1840 katsojaa. Möhkön teatterin kävi jöistä noin 50% on tullut Poh jois-karjalan ulkopuolelta, joten teatterin mat kailullinen merkitys koko Ilo mantsissa on huomattava niin yksittäisten kuin ryhmämatkailijoidenkin osalta. Teatterivieraat hyödyttävät suoraan alueen oheispalveluiden tuotta jia; majoitus- ja ruokapalvelut ovat tärkeimmät, mutta myös muut tahot hyötyvät, esim. paikkakunnan nähtävyydet, matkamuistomyymälät, näytte lyt sekä tapahtumat. Kerrannaishyöty paikallis- ja jopa maakuntataloudelle syntyy kausityöpaikkojen lisäyksenä sekä alueen kiinnostavuuden kasvu na. Möhkön teatterissa on parhaimmillaan ollut mukana 40 eri-ikäistä toi mijaa, joten se on lisännyt koko Ilomantsin henkistä vireystilaa ja luonut kulttuurimyönteistä kuntakuvaa, mikä osaltaan on lisännyt mm. luovien alo jen yrittäjien kiinnostusta kuntaa kohtaan. Hankkeeseen sisältyy myös koulutusta kaikille Heinävedellä tapahtumia tuottaville tahoille sekä yhteismarkkinointia kunnan muiden tapahtumien ja matkailuyritysten kanssa. Lisäksi erillisenä hank keena toteutettaisiin Pohjois-Heinävedelle iso katettu esiintymispaikka, ta pahtuma-areena jota voitaisiin käyttää myös muihin tapahtumiin. Käydyis sä neuvotteluissa Karvio-Lepikkomäki kyläyhdistys on alustavasti ilmoitta nut olevansa kiinnostunut tämän investointihankkeen vetäjäksi. Teatteriproduktiota ja siihen liittyvää investointihanketta esiteltiin pidetyssä tilaisuudessa matkailuyrittäjille. Paikalla oli Karvisen ja Jäniksen lisäksi myös kaksi ilo mantsilaista matkailuyrittäjää kertomassa kokemuksistaan. Tilaisuudessa olleet Heinäveden matkailuyrittäjät suhtautuivat asiaan varovaisen positiivi sesti, mutta kaipasivat ensin kunnan kantaa hankkeeseen ja tietoja alusta vista kustannuksista.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Vesa Kervinen on lähettänyt hankkeen kustannusarvion sisällöntuotannosta sekä teatteriproduktion toteutuksesta vuosille Hankkeen loppusumma on Maakuntaliitosta on alustavaan tiedusteluun saatu vastaus, että periaat teessa hanke sopii rahoitettavaksi, koska se tukee kulttuurimatkailua. Eu-rahan osuus tämäntyyppisille hankkeille on 50%. Kervisen tekemässä laskelmassa kunta ja yksityiset tahot osallistuisivat loppuun 50% siten, että kunnan osuus koko summasta on (22,5%) ja muu yksityinen rahoi tus (27,5%). Maakuntaliitosta saatujen tietojen mukaan tällaisissa hankkeissa, joissa kunta on hakijana, kunnan rahoitusosuudesta vähin tään puolet pitää olla rahana ja enintään puolet voi olla työpanosta. Jos matkailusihteeri tekee hankesihteerin tehtäviä hankkeessa, vastaa jäljem pänä olevassa taulukossa esitetty enimmäissumma hänen työajastaan noin 25 %:ia. Maakuntaliitosta kuitenkin korostettiin, että lopulliset päätök set tehdään aina tapauskohtaisesti sen jälkeen kun hakemus on jätetty. Vuosittaiset osuudet ovat seuraavat: 2010 (4kk) (8kk) kunta josta palkkakuluina max yksityinen Ilomantsin kunta on ollut EU-hankkeen hakijana alullepanemassa Möhkön teatteriproduktiota ja samanlainen ratkaisu olisi varmaan toimivin myös Heinävedellä. Liitteenä nro 16 on hankesuunnitelma sekä kustannusar vio. Kj: Kunnanhallitus käy keskustelun hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta ja kunnan rahoitusosuudesta. Kunnanhallitus päätti, että kunta ei lähde hankkeen vetäjäksi, 2. kustannusarvio tulee meno- ja tulopuolen osal ta laatia uudelleen mm. pääsylipputulojen osalta, 3. kunnanhallitus suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja panee hankkeeseen määrärahaosuutta, mikäli yritykset saavat koottua oman ra hoi tus osuutensa. KHALL 161 Vuonna 2010 perustettiin Heinäveden teatteriyhdistys ry, jonka tarkoituksena on tuottaa kolmivuotinen teatteriproduktio työnimeltään Valamo-trilogia. Teatteriyhdistys ry haki Piällysmies ry:ltä Leader-hanketta ajalle nimeltä "Paikalliskulttuurista voimavara Heinävedelle". Piällysmies ry myönsi hankkeelle ,30 euroa. Hankkeen rahallinen omarahoitusosuus on euroa, josta Valamon luostari on luvannut maksaa euroa. Hankkeen aikana on tarkoitus kerätä aikalaishaastatteluja Valamon luostarin saapumisesta ja sen jäl keisestä ajan vaikutuksista paikkakunnalla. Näiden pohjalta laaditaan trilo gian käsikirjoitus. Näitä toimenpiteitä varten hankkeelle palkataan projektipäällikkö ja käsikirjoittaja. Valamon historian ympärille kytketään näytelmätrilogiaan myös

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ paikallisia tapahtumia 1940-luvulta 1970-luvulle. Näytelmän ensi-ilta on tarkoitus pitää kesä kuussa Näytelmän toteutuksessa tehdään yhteistyötä mm. Soisa lo-opiston kanssa, jota on pyydetty järjestämään ensi talvena aikuisten ja lasten ilmaisutaidon kursseja sekä lavastus- ja puvustuskurssit. Lisäksi Valamon kansanopisto on halukas antamaan asiantuntemustaan musiikin sävellystyöhön ja kuoron harjoittamiseen. Piällysmies ry:ltä voi hakea ennakkoa hankkeen toteuttamiseen, mutta maksujen käsittely vie tällä hetkellä noin 3-4 kk eli ennakkoa on odotettavissa aikaisintaan elokuussa Koska hanke on tärkeää saada käyntiin mahdollisimman pian, ha kee Heinäveden Teatteriyhdistys ry Heinäveden kunnalta korotonta lainaa ,10 projektipäällikön kolmen kuukauden palkkaan ja käsikirjoituk sen ensimmäiseen palkkaerään sivukuluineen. Laina maksetaan takaisin hankkeen viimeisen maksatuserän saavuttua keväällä Tällainen kunnan myöntämä koroton laina on käytössä mm. Ilomantsissa, jossa kun ta myöntää sen kaikille Leader-hankkeille, jotta myös pienillä yhdistyksillä on mahdollisuus hakea ja toteuttaa hankkeita. Esityslistan liitteenä nro 7 on lainahakemus. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hei nä ve den Teat te riyh distys ry:lle annetaan ,10 :n antolaina saakka. Lainasta ei peritä korkoa. Lainalle ei vaadita erillistä vastavakuutta, mutta matkailusihteeri velvoitetaan valvomaan Leader-avustuksen viimeisen maksatuserän osalta, että kunnan myöntämä laina maksetaan siitä kunnalle takaisin viimeistään mennessä. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa niin, ettei kunta myönnä anottua lainaa. Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Heinäveden Teatteriyhdistys ry

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS LAITURIEN JA KIVIVALLIEN POISTOSTA JUOJÄRVELLÄ SALORANTA RN:O 10:7 TILALLA TELA Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää selvitystä mm. teknisen lautakunnan ilmoitusasioissa tietoon saatettavana asiana oleva Keski-Savon ympäristölautakunnan päätös siirtää "laiturien ja kivivallien pois Juojärvi Saloranta Rn:o 10:7 tilalla" asia Heinäveden kunnan teknisen lautakunnan ratkaistavaksi. Tekninen johtaja oli aiemmin antanut asiasta kunnanhallitukselle liitteen mu kaisen selvityksen. Esityslistan liitteenä 42 /1 Teknisen johtajan selvitys Teknjoht: Lautakunta antaa asiasta kunnanhallitukselle liitteen 42 /1 mukaisen selvityksen. Hyväksyttiin. KHALL 162 Esityslistan liitteenä nro 8 on tekninen johtaja Jouko Korhosen selvitys kos kien laiturien ja kivivallien poistoa Juojärvellä Saloranta 10:7 tilalla. Kes ki-savon ympäristölautakunta on siirtänyt asian rakennusvalvontaviran omaisena toimivan teknisen lautakunnan ratkaistavaksi. Asiaan liittyvä Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on liitteineen nähtävissä kunnanhallituksen kokousasiakirjoissa. Kj: Kunnanhallitus merkitsee tekninen johtaja Jouko Korhosen selvityksen tietoonsa saatetuksi ja velvoittaa teknisen toimen selit tämään kunnan kannanoton Urho Turuselle, koska hän on ky sellyt asiasta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi Urho Turunen

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHALL 163 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pää tös pöy tä kirjat, joiden päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä nro 9 pe rusturvalautakunta , tekninen lautakunta se kä kunnanjohtajan, kunnansihteerin, teknisen johtajan, yläkoulun ja lukion rehtorin sekä projektipäällikön pää tök set. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanhallituksen asiakirjoissa. Kj: Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: lautakunnat ja ao. viranhaltijat

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 Valtuusto 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU-

Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 67 Tekninen lautakunta 18.05.2010 AIKA 18.05.2010 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot