Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin - Kompakti kaupunki. Projektisuunnitelma 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin - Kompakti kaupunki. Projektisuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin - Kompakti kaupunki Projektisuunnitelma 2011 Lähiöohjelma

2 Sisältö Nydalsparken, Tensta. Lapset pelaavat jalkapalloa uudistetussa puistossa / kesä Tiivistelmä... 4 Lähiöprojektin visio... 5 Tavoitteet... 7 Nykyisen ympäristön laadun ja toimintamahdollisuuksien parantaminen Julkiset ulkotilat ja yhteydet - Asuminen ja lähidemokratia - Palvelut ja yritystoiminta - Sosiaalinen pääoma Kustannukset Organisaatio Yhteystiedot Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

3 Tiivistelmä Hankkeessa käsitellään Porin kerrostaloalueita osana yhteistä elinympäristöä, joilla on oma erityinen vetovoimansa.tiukan aluerajauksen sijaan tarkastellaan alueita osana toiminnallista kokonaisuutta ja parannetaan niiden integroitumista ympäristöönsä.kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäävät toimivan asuinympäristön kehittämiseen, jossa eri alueet liittyvät toisiinsa sekä fyysisesti että sosiaalisesti. Hankkeen toimenpiteiden määrittely ja suunnittelu tehdään yhteistyössä alueiden asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Eri toimijoiden välille pyritään myös luomaan uudenlaisia paikallisia verkostoja, joista tulevaisuudessa voisi muodostua omien ympäristöjensä kehittäjiä. Porin kantakaupunki tiivistyy ja luvuilla rakennetut kerrostaloalueet ovat olennainen osa rakennetta.näiden alueiden kunnossa pitäminen onkin koko kaupungin kannalta tärkeää, asuuhan niissä 14% kaupungin väestöstä. Hankkeen alueita ovat itäisessä kantakaupungissa Impola, Sampola ja Väinölä, pohjoisessa kantakaupungissa Pormestarinluoto ja Meri-Porissa Pihlava. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan alueiden nykytilaa, kartoitetaan kehitysmahdollisuuksia ja laaditaan jatkosuunnitelmia. Lähiökävelyiden avulla kerätään asukkaiden ja eri toimijaryhmien ajatukset nykytilasta ja tarpeista. Toisessa vaiheessa toteutetaan laadittuja toimenpiteitä ja dokumentoidaan niiden tuloksia työn kuluessa.toimenpiteiden painopisteitä ovat: julkiset ulkotilat / yhteydet, asuminen, palvelut / yritystoiminta ja sosiaalinen pääoma. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Porilainen lähiömaisema hankkeen kanssa. Myös muihin lähiöohjelman hankkeisiin solmitaan yhteyksiä. 4 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

4 Lähipalstojen viljelyä Sampolassa / loppukesä Lähiöprojektin visio Yleiseen huoleen lähiöiden rakennuskannasta ja sosiaalisesta kestävyydestä havahduttiin jo 1960-luvulla. Alun perin alueilla asui nuoria lapsiperheita, jotka olivat muuttaneet kaupunkiin työn perässä ja pitivät alueita sopiviksi lasten kasvattamiseen. Nykyään alueiden ikäjakauma on pääosin muuttunut muuta kaupunkia vanhemmaksi. Alueiden laskusuhdanteeseen ovat vaikuttaneet myös työttömyys, tyhjät asunnot, nousevat vuokrat ja suuri asukasvaihtuvuus lukujen suunnitteluihanteissa painotettiin toimintojen eriyttämistä, joka on lähiöalueilla johtanut siihen, että vielä nykypäivänäkin on alueiden toiminnallisessa liittymisessä ympäröivään kaupunkirakenteeseen parannettavaa. Ne ovat liikenteellisesti ulkosyöttöisiä ja pääosin keskittyneet asumiseen. Alueita ei ole myöskään suunniteltu palvelutasoltaan omavaraisiksi. Myös Porin lähiöissä on ollut havaittavissa tilanteen heikkenemistä lähes niiden valmistumisesta lähtien. Porin kaupunki onkin aktiivisesti pyrkinyt kohentamaan lähiöiden tilannetta. Jo kolmenkymmenen vuoden ajan on lähiöiden elinympäristöä parannettu erilaisista lähtökohdista. Kaupunginosien asuinrakennukset on nykymittakaavan mukaan useimmiten sijoitettu kaupunkirakenteelliseen sijaintiin nähden väljästi ja tarjoavat asukkaille vihreitä näkymiä puistomaisille piha-alueille. Alueiden julkisivut muodostuvat edelleen pääosin harmaista betonielementeistä mutta peruskorjausten myötä on julkisivuihin kuitenkin lisätty värivaihtelua ja laajempaa materiaalivaihtelua. Vuokra-asuntoja kerrostaloalueiden asuntokannasta on keskimäärin 39 %. Impolassa eniten eli 65 % ja Pormestarinluodossa vähiten eli 20 % luvulla on Porin vuokratalokannassa tapahtunut selvä muutos aravavuokra-asunnoista vapaarahoitteiseen suuntaan. Vuonna 2008 olivat sijoittajien omistamat vapaarahoitteiset vuokra-asunnot syrjäyttäneet hallintamuodoltaan aravarahoitteiset vuokra-asunnot niin, että vapaarahoitteisia vuokrataloja oli jo puolet enemmän kuin aravavuokra-asuntoja. Vuokra-asuntomarkkinoita ovat kasvattaneet erityisesti Porin yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän piristyminen. Palveluilla on suuri merkitys asuinalueen viihtyisyyteen ja sen kilpailykykyyn asukkaista. Kävelymatkan päästä löytyvät hyvät peruspalvelut voivat tulevaisuudessa muodostua alueen vetonaulaksi. Palveluiden puuttuminen voi myös vaikuttaa negatiivisesti yleisesti tavoiteltujen asukasryhmien kuten nuorien perheiden tai osaajien päätöksiin asuinpaikan valinnassa. Lähes kaikkien hankkeen kaupunginosien alueelta löytyvät päivittäispalvelut päiväkoti, koulu ja vähittäiskauppa. Näiden palveluiden saavutettavuutta ja tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia voidaan kuitenkin kehittää. Kävelyetäisyydellä alueilta sijaitsevat useimmiten myös monipuoliset virkistysmahdollisuudet ja lasten leikkipaikat. Kantakaupungin alueella toimivat kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen yhteydet tajoavat mahdollisuuden keskustan palvelutarjonnan vaivattomaan hyödyntämiseen. Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

5 Nuorten kyselytunti Lyseon salissa. Vastaajina päättäjät ja virkamiehet / syksy Kaikille Porin lähiöohjelman kohdealueille tyypillinen piirre on vihreys ja puistomainen alueväljyys. Kerrostalojen pihat ja yleiset puistoalueet muodostavat yhtenäistä viheraluetta, josta muodostuu monissa paikoissa onnistuneita kokonaisuuksia. Rakennukset ikään kuin kohoavat puiston keskellä. Toisaalta taas kerrostalojen asukkaiden näkökulmasta väljästi jäsentymättömät pihapiirit eivät luo intiimiä meidän piha tunnelmaa, joka rohkaisisi käyttämään niitä aktiivisemmin. Laajahkot puistovyöhykkeet saattavat myös muodostaa vyöhykkeitä, jotka erottavat lähiöalueita toiminnallisesti muusta kaupunkirakenteesta. Alueiden aktivoinnilla ja huolellisella hoidolla onkin tärkeä tehtävä lähiöalueiden liittämisessä ympäröiviin alueisiin luvun suunnitteluihanteiden mukaisesti on erityisesti Impolassa ja Sampolassa käytetty muista toiminnoista täysin erillisiä pysäköintitontteja alueiden reunamilla. Suunnitteluideologien takana oli ajatus toimintojen erottelemisesta toisistaan. Suunnitteluihanteen myötä syntyi Suomen lähiöihin laajoja pysäköintialueita, jotka toimivat alueiden portteina ja antavat saapujalle välittömästi ikävähkön mielikuvan. Pysäköintikenttiin liittyviä yleisiä ongelmia ovat hylätyt autot, vajaakäyttö, riittämätön kunnossapito ja epäselvä hallinnointi. Myös Väinölänahossa ja Pihlavassa laajat alueita reunustavat pysäköintialueet ovat alueelle kuvaa antavia mutta hallinnollisesti ne kuitenkin sijoittuvat asuintonteille. Pormestarinluodossa, jossa rakennusten sijoittelu alueelle on väljempää, ei vastaavaa ilmiötä pääse syntymään. Erityisesti Impolan ja Sampolan kerrostaloalueita onkin mahdollista kehittää liikenteellisesti. Asukasosallisuus on alueilla vaihtelevaa. Heikko osallistuminen oman asuinalueen kehittämiseen ja vuorovaikutus naapuruston kanssa johtavat paikallisyhteisöllisyyden heikkenemiseen. Osallistumisen vähyyteen on useampia yhteiskunnallisia syitä, mutta yhtenä voi olla myös tiedon puute. Asukkaat eivät välttämättä tiedosta omia vaikuttamisen mahdollisuuksiaan. Projektisuunnittelija Otto Arponen 6 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

6 Tavoitteet Nuorisopuiston suunnitteluun liittyvä työpaja Kaarisillan koululla / marraskuu Julkiset ulkotilat / yhteydet - Ympäristön viihtyisyyden parantaminen - Julkisten tilojen laadun ja hoidon parantaminen - Turvallisuuden parantaminen - Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen - Lähiliikuntapalveluiden vahvistaminen - Asuinalueiden toimivuuden ja saavutettavuuden parantaminen Asuminen - Asumisen laatutason kohottaminen - Esteettömyyden parantaminen - Rakennuskannan kehittäminen - Toimijayhteisöjen verkostointi Palvelut / yritystoiminta - Palveluiden toimintamahdollisuuksien parantaminen - Kaupunkisuunnittelulähtöinen kehittämismalli Sosiaalinen pääoma - Asukastoiminnan parantaminen - Yhteisöllisyyden ja lähiverkostojen vahvistaminen - Nuorten osallistuminen - Osallistumis- ja seurantavälineiden kehittäminen Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

7 Nykyisen ympäristön laadun ja toimintamahdollisuuksien parantaminen JULKISET ULKOTILAT/YHTEYDET - Nuorisopuiston suunnittelu Pormestarinluotoon Päävastuutaho: puistotoimi - Urbaanit palstaviljelyalueet Päävastuutaho: puistotoimi - Pihlavan lammasaitaus Päävastuutaho: puistotoimi - Halssin polku Päävastuutaho: puistotoimi - Sampolan ja Impolan liikenteellisen saavutettavuuden kehittäminen, liikekeskuksen liikenneratkaisut, Filpuntien kevytväylän rakentaminen Päävastuutaho: katu- ja puistosuunnittelu - Pormestarinluodon joukkoliikenteen kehittäminen Päävastuutaho: katu- ja puistosuunnittelu - Nyrkkilänpuiston kevyen liikenteen väylän kunnostus/tulvasuojelutoimet Päävastuutaho: katu- ja puistosuunnittelu Pihlavan Aittapuistoa hoidetaan lampaiden avulla. Valitettavasti lampaat on jo siiretty talvehtimaan / loppukesä Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

8 ASUMINEN - Pormestarinluodon ja Väinölänahon täydennysrakentamistoimet ja niiden edellyttämät kaavavamuutokset Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu - Projektialueiden asuntokannan kehittäminen (hissien rakentaminen, ketjutetut julkisivukorjaukset ym asuinympäristön parantaminen ym), infotilaisuudet Päävastuutaho: Ympäristökeskuksen rakennusvalvonta, hallintopalvelut, Kiinteistöliitto Satakunta, Sampolan Lämpö ja Huolto Oy, Lähiöalueiden taloyhtiöt - ARAn vapautus- ym päätöksen v saaneiden entisten aravavuokratalojen kehittäminen / myynti, käyttötarkoituksenmuutos ja muu kehittäminen (Pihlava, Pormestarinluoto, Sampola ja Väinölä) Päävastuutaho: Porin YH-Asunnot Oy, Porin Vanhustenkotiyhdistys, Tekninen palvelukeskus - Pihlavan vanhusten rivitalon purkaminen Päävastuutaho: Tekninen palvelukeskus - Rieskalan puurivitalojen myynti Pihlavassa Päävastuutaho: Tekninen palvelukeskus - VVO:n Impolan vuokratalojen keittiöiden uusiminen v (105 asuntoa) Päävastuutaho: VVO Oyj - Asunnottomien vuokratalon, Filpuntie 5 Impolassa, toimintavaihtoehtojen selvittäminen helmikuun aikana 2011, Akj. Aulis Laaksosen asettama työryhmä Päävastuutahot: Perusturvakeskus ja Porin ev. lut. seurakuntayhtymä - Messintie 1:n hissien korjaus Pormestarinluodossa Päävastuutaho: Porin YH-Asunnot Oy - ARA-rahoitus vuonna 2011: Korjaus-, hissi- ja energia-avustukset ja korkotukilainat Päävastuutaho:Ympäristökeskuksen rakennusvalvonta, talouspalvelut, hallintopalvelut ja Kiinteistöliitto Satakunta Hissien rakentamista Pormestarinluodon Messintiellä / elokuu Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

9 PALVELUT/YRITYSTOIMINTA - Puuvillan kauppakeskuksen rakentaminen alkaa keväällä 2011 Pormestarinluodon läheisyyteen, liiketilaa n k-am2. Pormestarinluodon vetovoimaisuuden lisääminen Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu - Pormestarinluodon liikekeskuksen kehittäminen ja Pormestarinluodon täydennysrakentaminen Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu - Yrityskyselyn jatkotoimenpiteet Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu Hankkeessa tutkitaan Sampolan liikekeskuksen kehittämistä liikenteellisin keinoin. 10 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

10 Pormestarinluodon kehittämistoimet Kompakti kaupunki -hankkeessa. Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

11 SOSIAALINEN PÄÄOMA JA LÄHIDEMOKRATIA - Nuorten osallistumistoiminta, mm. osallistuminen nuorisopuiston kehittämisprosessiin. Päävastuutaho: koulutustoimi ja vapaa-aikavirasto - Talkootoiminta Päävastuutaho: puistotoimi ja vapaa-aikavirasto - Tapahtumat Päävastuutaho: puistotoimi ja vapaa-aikavirasto - Asukastuvat osana lähiöalueiden perhetukitoimintaa, yöpartiotoiminta, asukasaktiivien koulutus Päävastuutaho: perusturvakeskus ja asukasyhdisykset - Asukastoiminnan ja verkostoitumisen kehittäminen projektialueilla, yhteiset keskustelu ja tiedotustilaisuudet asukas-, kiinteistö- ja kyläyhdistyksille, asukasyhteisöjen aloitteet seuraavan vuoden talousarvioon asuinaluedensa kehittämisestä ym. Päävastuutaho: hallintopalvelut -Osallistamis- ja seurantavälineiden kehittäminen yhteistyössä Turun yliopiston kanssa Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu Lähiöalueiden historiikit ja perinteiden vaaliminen Päävastuutaho: Asukasyhdistykset LÄHIDEMOKRATIA 1) Korjaus- ja energia-avustusohjeet Porin asukasyhteisöille ( yli 50 kpl) - Tammikuu Erityisesti lähiöt ja niiden läheiset kiinteistöyhdistykset 2) Asukasyhteisöjen aloitteet Porin kaupungin talousarvioon Toimitettava mennessä 3) Naapuruuspäivän teematapahtumat Porilaisissa asukasyhteisöissä 4) Hallintokuntien vastaukset asukasyhteisöjen aloitteisiin - Toimitetaan yhteisöille syys-lokakuussa ) Tiedotustilaisuus Porin asukasyhteisöille vuoden 2012 talousarviosta - Joulukuun alku ) Sampolaparlamentti, syksy Päättäjät vastaavat sampolalaisten kysymyksiin 7) Asukastoiminnan uudelleen käynnistäminen Impolassa - Vuoden 2011 loppuun mennessä - Rajalantien talotoimikunta ym. TIEDOTUSTOIMINTA, LÄHIÖFOORUMIT JA HANKETAPAAMISET - Tutkimukset, selvitykset, julkaisut ja projektin tiedotusohjelma, Pormestarinluoto -kirja Tutustumis- ja verkostoitumismatkat, vierailut Porissa 12 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

12 TYÖOHJELMA KOHDEALUEITTAIN IMPOLA 1)Korjausavustus ja muu ARA-rahoitusinfo Impolan yhteisöille - tammi-helmikuu ) Impola-verkosto : Maaliskuussa työkeskuksen tiloissa o Kompakti-toimenpiteiden esittely ja aikataulu o Impolan perustietojen kehitys 2011 o Kevätsiivous ym o Uusien toimintojen suunnittelu: puutarhapalstat ym o Jatkotoimenpiteet 2012 eteenpäin KOMPAKTI-hankkeen jälkeen mm. asukkaiden järjestäytyminen 3) Kevätsiivoustalkoot toukokuun alku. 4) Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston kehittäminen, Filpuntie 5 - Turvallisuussuunnitelman väliraportti: KV touko-kesäkuu ) Pujotalkoot: kesäkuu 6) Korjausinfo VVO:n Rajalantien asukkaille (105 asuntoa), syksy Keittiöiden korjaukset Kompakti-toimenpiteiden esittely - Rajalantien talotoimikunnan aktivointi ym 7) Impolan liikennejärjestelyt - Hanke käynnistyy heti tammikuussa. Tutkitaan yhdessä Sampolan kanssa alueen liikenteellisen saavutettavuuden parantamista. 8) Filpuntien kevyen liikenteen väylän rakentaminen. SAMPOLA 1) Vuoden 2011 projektitoimenpiteiden esittely ja suunnittelu yhdessä Sampolan Asukkaat ry:n kanssa Käsiteltiin myös ARA-rahoitus ) Yleisötilaisuus Sampolan palvelukeskuksesta Sampolasalissa klo 18.00, Aki Nummelin ja toimitusjohtajahannu Koski Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

13 3) Sampolan liikennejärjestelyt - Hanke käynnistyy heti tammikuussa 2011 yhteistyössä asukasyhdistyksen kanssa 4)Vapautettujen vuokratalojen kehittäminen Kompakti- kaupunki hankkeessa - Puhurintie 9, 11 ja 15 - Ohjausryhmän kokous: helmikuu ) Suunnittelupalaverit maaliskuu: - Puutarhapalstat, muokattu syksyllä. - Kevätsiivous järjestetään samanaikaisesti Väinölän kanssa. Teemana on Koiviston ulkoilupuiston siistiminen. Tarjoilut radioaseman pihalla. Jaetaan tietoa palstaviljelystä (4 H, puistotoimi?). - Naapuripäivä Puistotoimi(esim.poniajelu) ja vapaa-aikavirasto(liikunnallisia aktiviteetteja). Ohjelman kehittäminen koulun ja asukkaiden kanssa. 6) Lähipalstaviljelyä jatketaan samalla tavoin kuin vuonna ) Syystori 8) Sampolaparlamentti: Keskeiset päättäjät Sampolalaisten tentattavana - Syksy Poliisi, perusturva,kompakti-kaupunki hankkeen johto- ja valmisteluryhmä, Sampolan palvelukeskus Oy ym 9) Suunnittelu-info asukkaille Sampolan ketjutetuista julkisivukorjauksista ) Kompakti-kaupunki-hankkeen hyvien käytäntöjen jatkuminen Sampolassa vuodesta Hankkeen loppuraportti PIHLAVA 1) Vapautettujen vuokratalojen kehittäminen KOMPAKTI- kaupunki hankkeessa o Pihlavan vanhustentalo: rajoitusakordi, myyty Huittisten Ambulanssi palvelu Oy:lle, omistajan verkottuminen asukas- ja eläkeläisyhdistysten o Pihlavan vanhusten rivitalo: purkulupa saatu, puretaan talvella 2011 Projektikustannukset: Porin kaupunki: purkukust n , Perus parannuslainan takaisinmaksu o Rieskalantie 9 ja läheiset puutalot - Pyydetty myyntitarjousta kiinteistönvälitysliikkeiltä: myynti keväällä 2011 o Halssinnokantie 28-30, Porin YH-Asunnot Oy: kehitetään Kompaktihankkeessa kanssa 14 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

14 2) Pihlavan taloyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verkostointi- ja infotilaisuus - Helmikuu Korjaustoiminnan rahoitus,ketjutetut korjaukset uusi as-oy-laki - Pihlavan turvallisuus/lähipoliisitoiminta - Kompakti-toimenpiteiden esittely - Kerrostalojen asukkaiden aktivoituminen asukastyöhön ym 3) Kevättalkoot. Wiinahaminanpuiston siistiminen. 4) Suunnitellaan yhteistyössä paikallisen nuorison ja Porilainen lähiömaisema -hankkeen kanssa nuorten oleskelupaikka Pihlavan keskustan alueelle. Nuoria osallistetaan myös paikan rakentamiseen. 5) Halssinpolkuja kehitetään. Viime vuonna polkuja raivattiin. Kesällä poistetaan kantoja ja pinnoitetaan polku hakkeella tai soralla. 6) Puistoalueiden hoito lampaiden avulla jatkuu. 7) Kevätmarkkinat 8) Syysmarkkinat 9) Pihlavan kulttuuripäivä PORMESTARINLUOTO 1) Korjausavustus- ja muu ARA-rahoitusinfon lähettäminen taloyhtiöille ja yhdistyksille - Tammikuu Taloyhtiöiden yhteystietojen tarkistus 2) Ohjausryhmän kokous helmikuu 2011, Villa Ruska o Vapautettujen vuokratalojen kehittämistoimenpiteet Kompakti-projektissa 2011: Peräsimentie 1, Pormestarinluodonkoti ja Vanhustenrivit 3) Nuorisopuiston suunnittelu - Hanke käynnistyy heti alkuvuonna 4) Liikekeskuksen kehittäminen - Asemakaavan muutos, kaavaehdotus nähtävänä helmi-maaliskuussa. 5) Jokisatamantien varrella sijaitsevan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksien tutkiminen. Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

15 6) Joukkoliikenteen kehittäminen 7) Nyrkkilänpuiston kevyen liikenteen väylän kunnostus/tulvasuojelutoimet 8) Kevättalkoot. Yhteistyössä asukasyhdistyksen kanssa. Teemana esim. jättibalsamin poisto ympäristöstä. Jättibalsami on uusi haitallinen tulokas, josta ei ihmiselle vaaraa. (2010 järj. 5.5.) 9) Puistotoimi kunnostaa palstaviljelyaluetta ja parantaa ojanylityksiä alueella. 10) Lähiympäristössä kunnostetaan niittyalueita. 11) Lammasaitaus Peräsimentien varrella jatkaa toimintaa. 12) Pormestarinluodon markkinat, elokuu ) Asukasaktiivien koulutus. VÄINÖLÄNAHO 1) Väinölän taloyhtiöiden ja läheisten kiinteistöyhdistystn ja muiden yhteisöjen verkostointi- ja infotilaisuus - Helmikuu 2011, kirjatupa tai koulu - Hissien rakentamisen ja muun korjaustoiminnan rahoitus,ketjutetut korjaukset uusi as-oylaki - Kompakti-toimenpiteiden esittely ( mm. Latokartanontie 12) - Luvata Oy:n vuokratalojen myyntiprosessi keväällä Väinölän hoivakodin lainapäätöstilanne ja alueen siistiminen - Kevätsiivousten suunnittelu Väinölässä ja lähialueilla - Puutarhapalstat ym 2) Kevättalkoot järjestetään samanaikaisesti Sampolan kanssa. Teemana Koiviston ulkoilupuiston siistiminen. (2010 järj ) 3) Lähiviljelypalstoja laajennetaan ja tehdään metsätöitä. Myanmarin pakolaisille osoitetaan palstoja/spr. 4) Joukahaisenpuistoon toteutetaan maisemapelto. 5) Rakentumattomien kerrostalotonttien täydennysrakentamisvaihtoehtojen tutkiminen. Aikataulut ovat ohjeellisia. 16 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

16 Väinölänahon täydennysrakentamiskohde. Latokartanontien rakentumattomat kerrostalotontit. Työvälineiden jako Sampolan kevättalkoissa / toukokuu Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

17 Kustannukset KUSTANNUSTEN ERITTELY Porin kaupunki / asuntotuotantorahasto Porin YH-Asunnot Oy VVO Kotikeskus, Turku Puistotoimen toimenpiteet Katu- ja puistosuunnittelun toimenpiteet Vapaa-aikaviraston toimenpiteet Koulutustoimen toimenpiteet Perusturvakeskuksen toimenpiteet Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry Projektirahoitus yhteensä Projektialueille ohjautuvat ARAn lainat ja avustukset 2011: ARAn suunnitelmallisen korjaustoiminnan avustukset Hissiavustukset, ARA Porin kaupunki Väinölän hoivakoti, 61 as, Lännen YH-Asunnot Oy, Investointiavustus ,korkotukilainahakemus ARA:n vuoden 2011 määrärahoista. Projektista erillään toteutuvat toimenpiteet projektialueilla ja niiden rahoitus: Rajalantien talojen keittiöremontit , VVO:n oma rahoitus, kolme taloa 105 asuntoa (Vapautuneet rajoituksista 2007 ja 2009) Kustannukset v. 2011: v VVO:n oma rahoitus. Meri-Porin Palvelukeskus Oy toteuttaa vuosina erilaisia korjaustöitä Pihlavan keskuksessa olevissa palvelukeskuksen tiloissa, joihin kuuluvat: yläaste, lukio, uimahalli, kirjasto ja terveyskeskus. Pihlavan vanhusten rivitalon purkaminen v ARA on antanut purkuluvan, mutta hylännyt purkuavustuksen ja -akordin. Porin kaupungin rahoitus: Purkukustannukset ja aravalainan takaisinmaksu Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

18 Organisaatio OHJAUSRYHMÄ Hallintopalvelut Kaupunkisuunnittelu Talouspalvelut/asuntoasiat ja lähiötoiminta TPK/Aluetekniikka ja puistotoimi Perusturvakeskus/asuntoasiat ja lähiötoiminta Ympäristökeskus/rakennusvalvonta Koulutusvirasto Vapaa-aikavirasto Porin YH-Asunnot Oy VVO-Kotikeskus Turku Sakipa Oy/Kiinteistöliitto Satakunta Satakunnan Isännöitsijät ry Porin Yrittäjät ry ja Meri-Porin Yrittäjät ry Satakunnan poliisilaitos Asukasyhdistykset/Pormestarinluoto, Pihlava ja Sampola Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry Porin yliopistokeskus Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus ja sihteerinä projektisuunnittelija. VALMISTELURYHMÄ Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä Liikenneinsinööri Markku Setälä Sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Jarmo Viljanen Projektilakimies Paavo Immonen Vapaa-aikaviraston johtaja Kimmo RInne Koulutoimenjohtaja Jari Leinonen Projektisuunnittelija, sihteeri Otto Arponen Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

19 Yhteystiedot Projektisuunnittelija Otto Arponen Porin kaupunki / kaupunkisuunnittelu Valtakatu 4 PL PORI puh Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä Porin kaupunki / kaupunkisuunnittelu Valtakatu 4 PL PORI puh Projektilakimies Paavo Immonen Porin kaupunki / hallintokeskus Hallituskatu 12 PL PORI puh Porin kaupunki Työpaja Pihlavan asukastuvalla / kevät Teksti: Otto Arponen Kuvat: Antti Wallin, Katri Tella, Olavi Mäkelä ja Otto Arponen 20 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6.

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6. Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011 Porin kaupunki 2.6.2010 Kompakti kaupunki -hanke Hankkeessa käsitellään Porin

Lisätiedot

KOMPAKTI KAUPUNKI. Lähiöohjelma 2008-2011

KOMPAKTI KAUPUNKI. Lähiöohjelma 2008-2011 KOMPAKTI KAUPUNKI Lähiöohjelma 2008-2011 Projektisuunnitelma 2010-2011 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Porin kaupunki / kaupunkisuunnittelu 5.3.2010 4 Käsitellään

Lisätiedot

Kaikkien Pori -hanke

Kaikkien Pori -hanke Kaikkien Pori -hanke Poikkihallinnollinen yhteistyö ja strateginen suunnittelu lähiökehittämisessä Hanketapaaminen 25.9.2014 Mikko Kyrönviita projektisuunnittelija Porin kaupunkisuunnittelu Hankeorganisaatio

Lisätiedot

LÄHIÖOHJELMA 2008-2011, KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE IMPOLAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO. AIKA Keskiviikkona, 12.8.2009, kello 13.00-15.00

LÄHIÖOHJELMA 2008-2011, KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE IMPOLAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO. AIKA Keskiviikkona, 12.8.2009, kello 13.00-15.00 LÄHIÖOHJELMA 2008-2011, KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE IMPOLAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO AIKA Keskiviikkona, 12.8.2009, kello 13.00-15.00 PAIKKA Impolan kaupunginosa Sininen lounashuone OSANOTTAJAT: Aarne Saari As

Lisätiedot

Aika ja paikka: Tiistaina, 17.11.2009, Kaarisillan koululla, kello 18.00-19.45.

Aika ja paikka: Tiistaina, 17.11.2009, Kaarisillan koululla, kello 18.00-19.45. 1 MUISTIO Kompakti kaupunki -hankkeen järjestämä asukastilaisuus Pormestarinluodon, Hyvelänviikin, Läntisen Isosannan ja Läntisen Toejoen asukkaille. Aika ja paikka: Tiistaina, 17.11.2009, Kaarisillan

Lisätiedot

Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki

Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011 Väliraportti 1.12.2009 Porin kaupunki/kaupunkisuunnittelu Projektisuunnittelija Otto Arponen Projektitutkija

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Tavoitteena parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen seminaari

Täydennysrakentamisen seminaari Täydennysrakentamisen seminaari Lahden kokemuksia keskustan ja alakeskusten kehittämisestä täydentämällä ja tiivistämällä Arkkitehti Theodora Rissanen Keskustan kehittäminen / Kaavatyökohteet 2014 5 Kerrostalokohdetta

Lisätiedot

Lähiöistä kaupunginosiksi

Lähiöistä kaupunginosiksi Lähiöistä kaupunginosiksi Lähiöohjelma 2008-2011 12.10.2007 Tekijän nimi Kari Salmi ARA Lähiöiden kehittäminen I Lähiöiden kehittäminen on kaupunkisuunnittelun lähivuosikymmenten ylivoimaisesti suurin

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio

Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio Hilkka Piippo, Plaana Oy Antti Määttä, Oulun kaupunki 1 6000 Kaukovainion kaupunginosan väestö ikäluokittain 5000 4000 3000 2000 1000

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2798/2015/10.02.03 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIKKULAN (24.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1675 1. OSOITE Raumanjuovantie 2 28100 Pori 2. ALOITE Tactic

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

VUOKRALAISPÄIV KUOPIOSSA 30.3.2011. Asukasdemokratia Sosiaali-is Olavi Westerinen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari

VUOKRALAISPÄIV KUOPIOSSA 30.3.2011. Asukasdemokratia Sosiaali-is Olavi Westerinen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari VUOKRALAISPÄIV IVÄT KUOPIOSSA 30.3.2011 Asukasdemokratia Sosiaali-is isännöitsijä Olavi Westerinen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ASUKASTOIMINTA RASITE VAI RIKKAUS? Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa

Lisätiedot

LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ. Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari. Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki

LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ. Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari. Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari 10,02,2015 Hki Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki LÄHIÖ - STRATEGIA - YHTEISTYÖ Lahden kaupungin strategia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/317/2017 VP 2/2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORMESTARINLUODON 53. KAUPUNGINOSAN MESSIPOJANPUISTOA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1692 ISOSANNAN PÄIVÄKOTI www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

LÄHIÖOHJELMA , KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE PIHLAVAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO OSANOTTAJAT: AIKA: Tiistai, , kello

LÄHIÖOHJELMA , KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE PIHLAVAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO OSANOTTAJAT: AIKA: Tiistai, , kello LÄHIÖOHJELMA 2008-2011, KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE PIHLAVAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO AIKA: Tiistai, 8.9.2009, kello 13.00-16.00 PAIKKA: Pihlavan kaupunginosa Yyterin Kylpylähotelli OSANOTTAJAT: Jukka Vuorio Pihlavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

3. Pormestarinluodon yöpartiotoiminta ja alueen yhteistyöryhmä. 5. Kansalaisjärjestöjen rooli turvallisuuden kokonaisuudessa

3. Pormestarinluodon yöpartiotoiminta ja alueen yhteistyöryhmä. 5. Kansalaisjärjestöjen rooli turvallisuuden kokonaisuudessa SISÄLLYS 1. Tilaisuuden avaus 2. Satakunnan poliisilaitoksen puheenvuoro 3. Pormestarinluodon yöpartiotoiminta ja alueen yhteistyöryhmä 4. Asukaspartiointi ja alueverkostot muilla alueilla 5. Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1 Hissi vanhaan taloon 1.4.2014 www.hel.fi/hissiprojekti 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Aleksanterinkatu 24) 00099 Helsingin kaupunki Simo Merilä Hissiasiamies Puhelin: (09) 310

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Palaute- ja vastineraportti

Palaute- ja vastineraportti TAMPEREEN KAUPUNKI 29.05.2017 Kaleva, Pellervon koulun ja Tredun tontit. Pellervonkatu 20 ja Sammonkatu 45. Katu- ja virkistysaluetta, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen. Asemakaava

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 Esteettömyys on asumisen kehittämistä seminaarisarja Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen

Lisätiedot

Pormestarinluodon nuorisopuiston suunnittelu Infopaketti nuorisopuistoista 20.9.2010 Kompakti kaupunki -hanke

Pormestarinluodon nuorisopuiston suunnittelu Infopaketti nuorisopuistoista 20.9.2010 Kompakti kaupunki -hanke Pormestarinluodon nuorisopuiston suunnittelu Infopaketti nuorisopuistoista 20.9.2010 Kompakti kaupunki -hanke Tämä infopaketti on tarkoitettu nuorisopuiston suunnitteluun osallistuvien käyttöön. Materiaalia

Lisätiedot

LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE!

LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE! LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE! Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen seminaari 24.5.2015, Paasitorni, Helsinki SATUNNAISIA

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI MELLUNKYLÄN RENESSANSSI Keskustelutilaisuus 9.3. klo 17 Mitä Kontulaan kuuluu? Nykytilanteesta lähtötietojen valossa, Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija PehmoGIS asukaskyselyn tuloksia Mellunkylän kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Sisällys. Taulukot ja kuviot

Sisällys. Taulukot ja kuviot Sisällys 1 Johdanto 2 2 Lähiökehittämisen sosiaalinen näkökulma 2 3 Teoreettiset lähtökohdat 4 3.1 Yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma 4 3.2 Paikallinen kehittämishanke 6 4 Tulokset 6 4.1 Kohdealueet

Lisätiedot

Helsingin opintomatka 27.9.2010 / matkaraportti

Helsingin opintomatka 27.9.2010 / matkaraportti Kompakti kaupunki hanke Lähiöohjelma 2008-2011 Helsingin opintomatka 27.9.2010 / matkaraportti Uudenlainen liikunta- ja oppimispeli SmartUs RUN&FUN Jakomäen lähiliikuntapaikalla. Valmistaja: Lappset. Porin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille 20.12.2017 Hissi-Esteetön Suomi 2017- hanke Toiminnan vakiinnuttaminen hankekauden 2013-2017 jälkeen johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA Tapahtunut tähän mennessä 2013 lautakunta päätti käynnistää osayleiskaavatyön valmistelun 2014 Lautakunta päätti vision

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Väliraportti 13.1.2014 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta 1 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmä Ympäristö- asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmän

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Esteettömyys ja hissiseminaari Kotka 27.10.2015 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN

Lisätiedot

Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma. Ilomantsin kunnassa

Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma. Ilomantsin kunnassa Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma Ilomantsin kunnassa Valtionkonttori pyytää vuokrataloyhteisöjen tervehdyttämistoimista ja rahoitusratkaisuista vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelmaa niiltä

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015

Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015 Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015 Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Kulttuurikeskus Haku 30.3.-12.6.2015 Kulttuuriorganisaatio Rahoitus 2016-2018

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa - v. 2005 asukaskyselyn tuloksia 13.3.2007 Erkki Korhonen Kaupungin omistamat vuokra- ja asumisoikeusasunnot 1.1.2005 Muut vuokraasunnot; 1%

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET 1 MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET Eheyttämisen edellytykset (EHED) Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola sari.hirvonen-kantola@oulu.fi

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Anu Soikkeli Dosentti, arkkitehti Markku Karjalainen Dosentti, arkkitehti

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/1766/2016 VP 4/22.2.2017 1.3.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAMPOLA 47. KAUPUNGINOSAN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN MUUTOS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Asuinalueohjelma 2013 2015 Hanketapaaminen 28.5.2013. Espoon keskuksen kehittämisprojekti visioista tekoihin Projektipäällikkö Kai Fogelholm

Asuinalueohjelma 2013 2015 Hanketapaaminen 28.5.2013. Espoon keskuksen kehittämisprojekti visioista tekoihin Projektipäällikkö Kai Fogelholm Hanketapaaminen 28.5.2013 visioista tekoihin Projektipäällikkö taustaa ja tavoitteita Suvelan kehittämishanke vuodesta 2007. Lähiöohjelma 2008 2011 Silta elävään lähiöön, Espoon kohdealueet Suvela, Soukka

Lisätiedot

Maunulan keskusta. Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi

Maunulan keskusta. Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi Maunulan keskusta Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi Kaavaprosessi Nyt ollaan tässä Vireille tulosta ilmoitetaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

Poliisin tietoon tulleet rikokset eräillä alueilla Porissa ja Porin pääpoliisiaseman alueen kunnissa

Poliisin tietoon tulleet rikokset eräillä alueilla Porissa ja Porin pääpoliisiaseman alueen kunnissa Poliisin tietoon tulleet rikokset eräillä alueilla Porissa ja Porin pääpoliisiaseman alueen kunnissa Huom! Kaupunginosa-alueiden osalta tilasto on vain suuntaa antava, sillä alue on voitu merkitä rikosilmoitusjärjestelmään

Lisätiedot

Valmistelu ja lisätietoja: kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen puh tai

Valmistelu ja lisätietoja: kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen puh tai Kaupunkikehityslautakunta 137 29.08.2017 EMPIREALUEEN JA YDINKESKUSTAN KEHITTÄMINEN KaKeL 137 Valmistelu ja lisätietoja: kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen puh. 040 528 4841 tai eero.loytonen@porvoo.fi

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa

Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa Turvallinen ja eheä Suomi seminaari 24.-25.1.2012 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@ulapland.fi Liipola Pääosin 1970-luvulla rakennettu selvärajainen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Anu Soikkeli Dosentti, arkkitehti Markku Karjalainen Dosentti, arkkitehti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 () 7 Asianro 89/0.00.0.0/0 Alueen varaaminen Männistön kaupunginosan korttelista 0 (Untamonkatu) / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden

Lisätiedot

------------------------- PORI ja EGER

------------------------- PORI ja EGER ------------------------- PORI ja EGER yhteiset kokemukset kaupunkisuunnittelussa ystävyyskaupungit Pori ja Eger URBACT II SURE -hankkeen kumppaneina Mininäyttely palvelupiste Porinassa partnerikutsu SURE

Lisätiedot

Tampereenseudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ -hanke

Tampereenseudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ -hanke Hankeaika 03/2015-12/2017 Suunnitelmallinen energiatehokkuuteen tähtäävä kiinteistönpito ja korjaaminen taloyhtiöissä Yhteiskorjaaminen Täydennysrakentaminen kohderyhmänä asunto-osakeyhtiöt, Tampereen

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5187 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 47 tonttia 1 ja korttelin

Lisätiedot

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ)

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ TARHARANNANTIE 18 26 (TILA 404-8-348 JA SEN YMPÄRISTÖ) Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43,

Lisätiedot