Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin - Kompakti kaupunki. Projektisuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin - Kompakti kaupunki. Projektisuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin - Kompakti kaupunki Projektisuunnitelma 2011 Lähiöohjelma

2 Sisältö Nydalsparken, Tensta. Lapset pelaavat jalkapalloa uudistetussa puistossa / kesä Tiivistelmä... 4 Lähiöprojektin visio... 5 Tavoitteet... 7 Nykyisen ympäristön laadun ja toimintamahdollisuuksien parantaminen Julkiset ulkotilat ja yhteydet - Asuminen ja lähidemokratia - Palvelut ja yritystoiminta - Sosiaalinen pääoma Kustannukset Organisaatio Yhteystiedot Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

3 Tiivistelmä Hankkeessa käsitellään Porin kerrostaloalueita osana yhteistä elinympäristöä, joilla on oma erityinen vetovoimansa.tiukan aluerajauksen sijaan tarkastellaan alueita osana toiminnallista kokonaisuutta ja parannetaan niiden integroitumista ympäristöönsä.kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäävät toimivan asuinympäristön kehittämiseen, jossa eri alueet liittyvät toisiinsa sekä fyysisesti että sosiaalisesti. Hankkeen toimenpiteiden määrittely ja suunnittelu tehdään yhteistyössä alueiden asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Eri toimijoiden välille pyritään myös luomaan uudenlaisia paikallisia verkostoja, joista tulevaisuudessa voisi muodostua omien ympäristöjensä kehittäjiä. Porin kantakaupunki tiivistyy ja luvuilla rakennetut kerrostaloalueet ovat olennainen osa rakennetta.näiden alueiden kunnossa pitäminen onkin koko kaupungin kannalta tärkeää, asuuhan niissä 14% kaupungin väestöstä. Hankkeen alueita ovat itäisessä kantakaupungissa Impola, Sampola ja Väinölä, pohjoisessa kantakaupungissa Pormestarinluoto ja Meri-Porissa Pihlava. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan alueiden nykytilaa, kartoitetaan kehitysmahdollisuuksia ja laaditaan jatkosuunnitelmia. Lähiökävelyiden avulla kerätään asukkaiden ja eri toimijaryhmien ajatukset nykytilasta ja tarpeista. Toisessa vaiheessa toteutetaan laadittuja toimenpiteitä ja dokumentoidaan niiden tuloksia työn kuluessa.toimenpiteiden painopisteitä ovat: julkiset ulkotilat / yhteydet, asuminen, palvelut / yritystoiminta ja sosiaalinen pääoma. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Porilainen lähiömaisema hankkeen kanssa. Myös muihin lähiöohjelman hankkeisiin solmitaan yhteyksiä. 4 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

4 Lähipalstojen viljelyä Sampolassa / loppukesä Lähiöprojektin visio Yleiseen huoleen lähiöiden rakennuskannasta ja sosiaalisesta kestävyydestä havahduttiin jo 1960-luvulla. Alun perin alueilla asui nuoria lapsiperheita, jotka olivat muuttaneet kaupunkiin työn perässä ja pitivät alueita sopiviksi lasten kasvattamiseen. Nykyään alueiden ikäjakauma on pääosin muuttunut muuta kaupunkia vanhemmaksi. Alueiden laskusuhdanteeseen ovat vaikuttaneet myös työttömyys, tyhjät asunnot, nousevat vuokrat ja suuri asukasvaihtuvuus lukujen suunnitteluihanteissa painotettiin toimintojen eriyttämistä, joka on lähiöalueilla johtanut siihen, että vielä nykypäivänäkin on alueiden toiminnallisessa liittymisessä ympäröivään kaupunkirakenteeseen parannettavaa. Ne ovat liikenteellisesti ulkosyöttöisiä ja pääosin keskittyneet asumiseen. Alueita ei ole myöskään suunniteltu palvelutasoltaan omavaraisiksi. Myös Porin lähiöissä on ollut havaittavissa tilanteen heikkenemistä lähes niiden valmistumisesta lähtien. Porin kaupunki onkin aktiivisesti pyrkinyt kohentamaan lähiöiden tilannetta. Jo kolmenkymmenen vuoden ajan on lähiöiden elinympäristöä parannettu erilaisista lähtökohdista. Kaupunginosien asuinrakennukset on nykymittakaavan mukaan useimmiten sijoitettu kaupunkirakenteelliseen sijaintiin nähden väljästi ja tarjoavat asukkaille vihreitä näkymiä puistomaisille piha-alueille. Alueiden julkisivut muodostuvat edelleen pääosin harmaista betonielementeistä mutta peruskorjausten myötä on julkisivuihin kuitenkin lisätty värivaihtelua ja laajempaa materiaalivaihtelua. Vuokra-asuntoja kerrostaloalueiden asuntokannasta on keskimäärin 39 %. Impolassa eniten eli 65 % ja Pormestarinluodossa vähiten eli 20 % luvulla on Porin vuokratalokannassa tapahtunut selvä muutos aravavuokra-asunnoista vapaarahoitteiseen suuntaan. Vuonna 2008 olivat sijoittajien omistamat vapaarahoitteiset vuokra-asunnot syrjäyttäneet hallintamuodoltaan aravarahoitteiset vuokra-asunnot niin, että vapaarahoitteisia vuokrataloja oli jo puolet enemmän kuin aravavuokra-asuntoja. Vuokra-asuntomarkkinoita ovat kasvattaneet erityisesti Porin yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän piristyminen. Palveluilla on suuri merkitys asuinalueen viihtyisyyteen ja sen kilpailykykyyn asukkaista. Kävelymatkan päästä löytyvät hyvät peruspalvelut voivat tulevaisuudessa muodostua alueen vetonaulaksi. Palveluiden puuttuminen voi myös vaikuttaa negatiivisesti yleisesti tavoiteltujen asukasryhmien kuten nuorien perheiden tai osaajien päätöksiin asuinpaikan valinnassa. Lähes kaikkien hankkeen kaupunginosien alueelta löytyvät päivittäispalvelut päiväkoti, koulu ja vähittäiskauppa. Näiden palveluiden saavutettavuutta ja tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia voidaan kuitenkin kehittää. Kävelyetäisyydellä alueilta sijaitsevat useimmiten myös monipuoliset virkistysmahdollisuudet ja lasten leikkipaikat. Kantakaupungin alueella toimivat kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen yhteydet tajoavat mahdollisuuden keskustan palvelutarjonnan vaivattomaan hyödyntämiseen. Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

5 Nuorten kyselytunti Lyseon salissa. Vastaajina päättäjät ja virkamiehet / syksy Kaikille Porin lähiöohjelman kohdealueille tyypillinen piirre on vihreys ja puistomainen alueväljyys. Kerrostalojen pihat ja yleiset puistoalueet muodostavat yhtenäistä viheraluetta, josta muodostuu monissa paikoissa onnistuneita kokonaisuuksia. Rakennukset ikään kuin kohoavat puiston keskellä. Toisaalta taas kerrostalojen asukkaiden näkökulmasta väljästi jäsentymättömät pihapiirit eivät luo intiimiä meidän piha tunnelmaa, joka rohkaisisi käyttämään niitä aktiivisemmin. Laajahkot puistovyöhykkeet saattavat myös muodostaa vyöhykkeitä, jotka erottavat lähiöalueita toiminnallisesti muusta kaupunkirakenteesta. Alueiden aktivoinnilla ja huolellisella hoidolla onkin tärkeä tehtävä lähiöalueiden liittämisessä ympäröiviin alueisiin luvun suunnitteluihanteiden mukaisesti on erityisesti Impolassa ja Sampolassa käytetty muista toiminnoista täysin erillisiä pysäköintitontteja alueiden reunamilla. Suunnitteluideologien takana oli ajatus toimintojen erottelemisesta toisistaan. Suunnitteluihanteen myötä syntyi Suomen lähiöihin laajoja pysäköintialueita, jotka toimivat alueiden portteina ja antavat saapujalle välittömästi ikävähkön mielikuvan. Pysäköintikenttiin liittyviä yleisiä ongelmia ovat hylätyt autot, vajaakäyttö, riittämätön kunnossapito ja epäselvä hallinnointi. Myös Väinölänahossa ja Pihlavassa laajat alueita reunustavat pysäköintialueet ovat alueelle kuvaa antavia mutta hallinnollisesti ne kuitenkin sijoittuvat asuintonteille. Pormestarinluodossa, jossa rakennusten sijoittelu alueelle on väljempää, ei vastaavaa ilmiötä pääse syntymään. Erityisesti Impolan ja Sampolan kerrostaloalueita onkin mahdollista kehittää liikenteellisesti. Asukasosallisuus on alueilla vaihtelevaa. Heikko osallistuminen oman asuinalueen kehittämiseen ja vuorovaikutus naapuruston kanssa johtavat paikallisyhteisöllisyyden heikkenemiseen. Osallistumisen vähyyteen on useampia yhteiskunnallisia syitä, mutta yhtenä voi olla myös tiedon puute. Asukkaat eivät välttämättä tiedosta omia vaikuttamisen mahdollisuuksiaan. Projektisuunnittelija Otto Arponen 6 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

6 Tavoitteet Nuorisopuiston suunnitteluun liittyvä työpaja Kaarisillan koululla / marraskuu Julkiset ulkotilat / yhteydet - Ympäristön viihtyisyyden parantaminen - Julkisten tilojen laadun ja hoidon parantaminen - Turvallisuuden parantaminen - Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen - Lähiliikuntapalveluiden vahvistaminen - Asuinalueiden toimivuuden ja saavutettavuuden parantaminen Asuminen - Asumisen laatutason kohottaminen - Esteettömyyden parantaminen - Rakennuskannan kehittäminen - Toimijayhteisöjen verkostointi Palvelut / yritystoiminta - Palveluiden toimintamahdollisuuksien parantaminen - Kaupunkisuunnittelulähtöinen kehittämismalli Sosiaalinen pääoma - Asukastoiminnan parantaminen - Yhteisöllisyyden ja lähiverkostojen vahvistaminen - Nuorten osallistuminen - Osallistumis- ja seurantavälineiden kehittäminen Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

7 Nykyisen ympäristön laadun ja toimintamahdollisuuksien parantaminen JULKISET ULKOTILAT/YHTEYDET - Nuorisopuiston suunnittelu Pormestarinluotoon Päävastuutaho: puistotoimi - Urbaanit palstaviljelyalueet Päävastuutaho: puistotoimi - Pihlavan lammasaitaus Päävastuutaho: puistotoimi - Halssin polku Päävastuutaho: puistotoimi - Sampolan ja Impolan liikenteellisen saavutettavuuden kehittäminen, liikekeskuksen liikenneratkaisut, Filpuntien kevytväylän rakentaminen Päävastuutaho: katu- ja puistosuunnittelu - Pormestarinluodon joukkoliikenteen kehittäminen Päävastuutaho: katu- ja puistosuunnittelu - Nyrkkilänpuiston kevyen liikenteen väylän kunnostus/tulvasuojelutoimet Päävastuutaho: katu- ja puistosuunnittelu Pihlavan Aittapuistoa hoidetaan lampaiden avulla. Valitettavasti lampaat on jo siiretty talvehtimaan / loppukesä Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

8 ASUMINEN - Pormestarinluodon ja Väinölänahon täydennysrakentamistoimet ja niiden edellyttämät kaavavamuutokset Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu - Projektialueiden asuntokannan kehittäminen (hissien rakentaminen, ketjutetut julkisivukorjaukset ym asuinympäristön parantaminen ym), infotilaisuudet Päävastuutaho: Ympäristökeskuksen rakennusvalvonta, hallintopalvelut, Kiinteistöliitto Satakunta, Sampolan Lämpö ja Huolto Oy, Lähiöalueiden taloyhtiöt - ARAn vapautus- ym päätöksen v saaneiden entisten aravavuokratalojen kehittäminen / myynti, käyttötarkoituksenmuutos ja muu kehittäminen (Pihlava, Pormestarinluoto, Sampola ja Väinölä) Päävastuutaho: Porin YH-Asunnot Oy, Porin Vanhustenkotiyhdistys, Tekninen palvelukeskus - Pihlavan vanhusten rivitalon purkaminen Päävastuutaho: Tekninen palvelukeskus - Rieskalan puurivitalojen myynti Pihlavassa Päävastuutaho: Tekninen palvelukeskus - VVO:n Impolan vuokratalojen keittiöiden uusiminen v (105 asuntoa) Päävastuutaho: VVO Oyj - Asunnottomien vuokratalon, Filpuntie 5 Impolassa, toimintavaihtoehtojen selvittäminen helmikuun aikana 2011, Akj. Aulis Laaksosen asettama työryhmä Päävastuutahot: Perusturvakeskus ja Porin ev. lut. seurakuntayhtymä - Messintie 1:n hissien korjaus Pormestarinluodossa Päävastuutaho: Porin YH-Asunnot Oy - ARA-rahoitus vuonna 2011: Korjaus-, hissi- ja energia-avustukset ja korkotukilainat Päävastuutaho:Ympäristökeskuksen rakennusvalvonta, talouspalvelut, hallintopalvelut ja Kiinteistöliitto Satakunta Hissien rakentamista Pormestarinluodon Messintiellä / elokuu Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

9 PALVELUT/YRITYSTOIMINTA - Puuvillan kauppakeskuksen rakentaminen alkaa keväällä 2011 Pormestarinluodon läheisyyteen, liiketilaa n k-am2. Pormestarinluodon vetovoimaisuuden lisääminen Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu - Pormestarinluodon liikekeskuksen kehittäminen ja Pormestarinluodon täydennysrakentaminen Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu - Yrityskyselyn jatkotoimenpiteet Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu Hankkeessa tutkitaan Sampolan liikekeskuksen kehittämistä liikenteellisin keinoin. 10 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

10 Pormestarinluodon kehittämistoimet Kompakti kaupunki -hankkeessa. Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

11 SOSIAALINEN PÄÄOMA JA LÄHIDEMOKRATIA - Nuorten osallistumistoiminta, mm. osallistuminen nuorisopuiston kehittämisprosessiin. Päävastuutaho: koulutustoimi ja vapaa-aikavirasto - Talkootoiminta Päävastuutaho: puistotoimi ja vapaa-aikavirasto - Tapahtumat Päävastuutaho: puistotoimi ja vapaa-aikavirasto - Asukastuvat osana lähiöalueiden perhetukitoimintaa, yöpartiotoiminta, asukasaktiivien koulutus Päävastuutaho: perusturvakeskus ja asukasyhdisykset - Asukastoiminnan ja verkostoitumisen kehittäminen projektialueilla, yhteiset keskustelu ja tiedotustilaisuudet asukas-, kiinteistö- ja kyläyhdistyksille, asukasyhteisöjen aloitteet seuraavan vuoden talousarvioon asuinaluedensa kehittämisestä ym. Päävastuutaho: hallintopalvelut -Osallistamis- ja seurantavälineiden kehittäminen yhteistyössä Turun yliopiston kanssa Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu Lähiöalueiden historiikit ja perinteiden vaaliminen Päävastuutaho: Asukasyhdistykset LÄHIDEMOKRATIA 1) Korjaus- ja energia-avustusohjeet Porin asukasyhteisöille ( yli 50 kpl) - Tammikuu Erityisesti lähiöt ja niiden läheiset kiinteistöyhdistykset 2) Asukasyhteisöjen aloitteet Porin kaupungin talousarvioon Toimitettava mennessä 3) Naapuruuspäivän teematapahtumat Porilaisissa asukasyhteisöissä 4) Hallintokuntien vastaukset asukasyhteisöjen aloitteisiin - Toimitetaan yhteisöille syys-lokakuussa ) Tiedotustilaisuus Porin asukasyhteisöille vuoden 2012 talousarviosta - Joulukuun alku ) Sampolaparlamentti, syksy Päättäjät vastaavat sampolalaisten kysymyksiin 7) Asukastoiminnan uudelleen käynnistäminen Impolassa - Vuoden 2011 loppuun mennessä - Rajalantien talotoimikunta ym. TIEDOTUSTOIMINTA, LÄHIÖFOORUMIT JA HANKETAPAAMISET - Tutkimukset, selvitykset, julkaisut ja projektin tiedotusohjelma, Pormestarinluoto -kirja Tutustumis- ja verkostoitumismatkat, vierailut Porissa 12 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

12 TYÖOHJELMA KOHDEALUEITTAIN IMPOLA 1)Korjausavustus ja muu ARA-rahoitusinfo Impolan yhteisöille - tammi-helmikuu ) Impola-verkosto : Maaliskuussa työkeskuksen tiloissa o Kompakti-toimenpiteiden esittely ja aikataulu o Impolan perustietojen kehitys 2011 o Kevätsiivous ym o Uusien toimintojen suunnittelu: puutarhapalstat ym o Jatkotoimenpiteet 2012 eteenpäin KOMPAKTI-hankkeen jälkeen mm. asukkaiden järjestäytyminen 3) Kevätsiivoustalkoot toukokuun alku. 4) Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston kehittäminen, Filpuntie 5 - Turvallisuussuunnitelman väliraportti: KV touko-kesäkuu ) Pujotalkoot: kesäkuu 6) Korjausinfo VVO:n Rajalantien asukkaille (105 asuntoa), syksy Keittiöiden korjaukset Kompakti-toimenpiteiden esittely - Rajalantien talotoimikunnan aktivointi ym 7) Impolan liikennejärjestelyt - Hanke käynnistyy heti tammikuussa. Tutkitaan yhdessä Sampolan kanssa alueen liikenteellisen saavutettavuuden parantamista. 8) Filpuntien kevyen liikenteen väylän rakentaminen. SAMPOLA 1) Vuoden 2011 projektitoimenpiteiden esittely ja suunnittelu yhdessä Sampolan Asukkaat ry:n kanssa Käsiteltiin myös ARA-rahoitus ) Yleisötilaisuus Sampolan palvelukeskuksesta Sampolasalissa klo 18.00, Aki Nummelin ja toimitusjohtajahannu Koski Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

13 3) Sampolan liikennejärjestelyt - Hanke käynnistyy heti tammikuussa 2011 yhteistyössä asukasyhdistyksen kanssa 4)Vapautettujen vuokratalojen kehittäminen Kompakti- kaupunki hankkeessa - Puhurintie 9, 11 ja 15 - Ohjausryhmän kokous: helmikuu ) Suunnittelupalaverit maaliskuu: - Puutarhapalstat, muokattu syksyllä. - Kevätsiivous järjestetään samanaikaisesti Väinölän kanssa. Teemana on Koiviston ulkoilupuiston siistiminen. Tarjoilut radioaseman pihalla. Jaetaan tietoa palstaviljelystä (4 H, puistotoimi?). - Naapuripäivä Puistotoimi(esim.poniajelu) ja vapaa-aikavirasto(liikunnallisia aktiviteetteja). Ohjelman kehittäminen koulun ja asukkaiden kanssa. 6) Lähipalstaviljelyä jatketaan samalla tavoin kuin vuonna ) Syystori 8) Sampolaparlamentti: Keskeiset päättäjät Sampolalaisten tentattavana - Syksy Poliisi, perusturva,kompakti-kaupunki hankkeen johto- ja valmisteluryhmä, Sampolan palvelukeskus Oy ym 9) Suunnittelu-info asukkaille Sampolan ketjutetuista julkisivukorjauksista ) Kompakti-kaupunki-hankkeen hyvien käytäntöjen jatkuminen Sampolassa vuodesta Hankkeen loppuraportti PIHLAVA 1) Vapautettujen vuokratalojen kehittäminen KOMPAKTI- kaupunki hankkeessa o Pihlavan vanhustentalo: rajoitusakordi, myyty Huittisten Ambulanssi palvelu Oy:lle, omistajan verkottuminen asukas- ja eläkeläisyhdistysten o Pihlavan vanhusten rivitalo: purkulupa saatu, puretaan talvella 2011 Projektikustannukset: Porin kaupunki: purkukust n , Perus parannuslainan takaisinmaksu o Rieskalantie 9 ja läheiset puutalot - Pyydetty myyntitarjousta kiinteistönvälitysliikkeiltä: myynti keväällä 2011 o Halssinnokantie 28-30, Porin YH-Asunnot Oy: kehitetään Kompaktihankkeessa kanssa 14 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

14 2) Pihlavan taloyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verkostointi- ja infotilaisuus - Helmikuu Korjaustoiminnan rahoitus,ketjutetut korjaukset uusi as-oy-laki - Pihlavan turvallisuus/lähipoliisitoiminta - Kompakti-toimenpiteiden esittely - Kerrostalojen asukkaiden aktivoituminen asukastyöhön ym 3) Kevättalkoot. Wiinahaminanpuiston siistiminen. 4) Suunnitellaan yhteistyössä paikallisen nuorison ja Porilainen lähiömaisema -hankkeen kanssa nuorten oleskelupaikka Pihlavan keskustan alueelle. Nuoria osallistetaan myös paikan rakentamiseen. 5) Halssinpolkuja kehitetään. Viime vuonna polkuja raivattiin. Kesällä poistetaan kantoja ja pinnoitetaan polku hakkeella tai soralla. 6) Puistoalueiden hoito lampaiden avulla jatkuu. 7) Kevätmarkkinat 8) Syysmarkkinat 9) Pihlavan kulttuuripäivä PORMESTARINLUOTO 1) Korjausavustus- ja muu ARA-rahoitusinfon lähettäminen taloyhtiöille ja yhdistyksille - Tammikuu Taloyhtiöiden yhteystietojen tarkistus 2) Ohjausryhmän kokous helmikuu 2011, Villa Ruska o Vapautettujen vuokratalojen kehittämistoimenpiteet Kompakti-projektissa 2011: Peräsimentie 1, Pormestarinluodonkoti ja Vanhustenrivit 3) Nuorisopuiston suunnittelu - Hanke käynnistyy heti alkuvuonna 4) Liikekeskuksen kehittäminen - Asemakaavan muutos, kaavaehdotus nähtävänä helmi-maaliskuussa. 5) Jokisatamantien varrella sijaitsevan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksien tutkiminen. Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

15 6) Joukkoliikenteen kehittäminen 7) Nyrkkilänpuiston kevyen liikenteen väylän kunnostus/tulvasuojelutoimet 8) Kevättalkoot. Yhteistyössä asukasyhdistyksen kanssa. Teemana esim. jättibalsamin poisto ympäristöstä. Jättibalsami on uusi haitallinen tulokas, josta ei ihmiselle vaaraa. (2010 järj. 5.5.) 9) Puistotoimi kunnostaa palstaviljelyaluetta ja parantaa ojanylityksiä alueella. 10) Lähiympäristössä kunnostetaan niittyalueita. 11) Lammasaitaus Peräsimentien varrella jatkaa toimintaa. 12) Pormestarinluodon markkinat, elokuu ) Asukasaktiivien koulutus. VÄINÖLÄNAHO 1) Väinölän taloyhtiöiden ja läheisten kiinteistöyhdistystn ja muiden yhteisöjen verkostointi- ja infotilaisuus - Helmikuu 2011, kirjatupa tai koulu - Hissien rakentamisen ja muun korjaustoiminnan rahoitus,ketjutetut korjaukset uusi as-oylaki - Kompakti-toimenpiteiden esittely ( mm. Latokartanontie 12) - Luvata Oy:n vuokratalojen myyntiprosessi keväällä Väinölän hoivakodin lainapäätöstilanne ja alueen siistiminen - Kevätsiivousten suunnittelu Väinölässä ja lähialueilla - Puutarhapalstat ym 2) Kevättalkoot järjestetään samanaikaisesti Sampolan kanssa. Teemana Koiviston ulkoilupuiston siistiminen. (2010 järj ) 3) Lähiviljelypalstoja laajennetaan ja tehdään metsätöitä. Myanmarin pakolaisille osoitetaan palstoja/spr. 4) Joukahaisenpuistoon toteutetaan maisemapelto. 5) Rakentumattomien kerrostalotonttien täydennysrakentamisvaihtoehtojen tutkiminen. Aikataulut ovat ohjeellisia. 16 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

16 Väinölänahon täydennysrakentamiskohde. Latokartanontien rakentumattomat kerrostalotontit. Työvälineiden jako Sampolan kevättalkoissa / toukokuu Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

17 Kustannukset KUSTANNUSTEN ERITTELY Porin kaupunki / asuntotuotantorahasto Porin YH-Asunnot Oy VVO Kotikeskus, Turku Puistotoimen toimenpiteet Katu- ja puistosuunnittelun toimenpiteet Vapaa-aikaviraston toimenpiteet Koulutustoimen toimenpiteet Perusturvakeskuksen toimenpiteet Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry Projektirahoitus yhteensä Projektialueille ohjautuvat ARAn lainat ja avustukset 2011: ARAn suunnitelmallisen korjaustoiminnan avustukset Hissiavustukset, ARA Porin kaupunki Väinölän hoivakoti, 61 as, Lännen YH-Asunnot Oy, Investointiavustus ,korkotukilainahakemus ARA:n vuoden 2011 määrärahoista. Projektista erillään toteutuvat toimenpiteet projektialueilla ja niiden rahoitus: Rajalantien talojen keittiöremontit , VVO:n oma rahoitus, kolme taloa 105 asuntoa (Vapautuneet rajoituksista 2007 ja 2009) Kustannukset v. 2011: v VVO:n oma rahoitus. Meri-Porin Palvelukeskus Oy toteuttaa vuosina erilaisia korjaustöitä Pihlavan keskuksessa olevissa palvelukeskuksen tiloissa, joihin kuuluvat: yläaste, lukio, uimahalli, kirjasto ja terveyskeskus. Pihlavan vanhusten rivitalon purkaminen v ARA on antanut purkuluvan, mutta hylännyt purkuavustuksen ja -akordin. Porin kaupungin rahoitus: Purkukustannukset ja aravalainan takaisinmaksu Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

18 Organisaatio OHJAUSRYHMÄ Hallintopalvelut Kaupunkisuunnittelu Talouspalvelut/asuntoasiat ja lähiötoiminta TPK/Aluetekniikka ja puistotoimi Perusturvakeskus/asuntoasiat ja lähiötoiminta Ympäristökeskus/rakennusvalvonta Koulutusvirasto Vapaa-aikavirasto Porin YH-Asunnot Oy VVO-Kotikeskus Turku Sakipa Oy/Kiinteistöliitto Satakunta Satakunnan Isännöitsijät ry Porin Yrittäjät ry ja Meri-Porin Yrittäjät ry Satakunnan poliisilaitos Asukasyhdistykset/Pormestarinluoto, Pihlava ja Sampola Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry Porin yliopistokeskus Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus ja sihteerinä projektisuunnittelija. VALMISTELURYHMÄ Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä Liikenneinsinööri Markku Setälä Sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Jarmo Viljanen Projektilakimies Paavo Immonen Vapaa-aikaviraston johtaja Kimmo RInne Koulutoimenjohtaja Jari Leinonen Projektisuunnittelija, sihteeri Otto Arponen Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

19 Yhteystiedot Projektisuunnittelija Otto Arponen Porin kaupunki / kaupunkisuunnittelu Valtakatu 4 PL PORI puh Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä Porin kaupunki / kaupunkisuunnittelu Valtakatu 4 PL PORI puh Projektilakimies Paavo Immonen Porin kaupunki / hallintokeskus Hallituskatu 12 PL PORI puh Porin kaupunki Työpaja Pihlavan asukastuvalla / kevät Teksti: Otto Arponen Kuvat: Antti Wallin, Katri Tella, Olavi Mäkelä ja Otto Arponen 20 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

Kaikkien Pori -hanke

Kaikkien Pori -hanke Kaikkien Pori -hanke Poikkihallinnollinen yhteistyö ja strateginen suunnittelu lähiökehittämisessä Hanketapaaminen 25.9.2014 Mikko Kyrönviita projektisuunnittelija Porin kaupunkisuunnittelu Hankeorganisaatio

Lisätiedot

Aika ja paikka: Tiistaina, 17.11.2009, Kaarisillan koululla, kello 18.00-19.45.

Aika ja paikka: Tiistaina, 17.11.2009, Kaarisillan koululla, kello 18.00-19.45. 1 MUISTIO Kompakti kaupunki -hankkeen järjestämä asukastilaisuus Pormestarinluodon, Hyvelänviikin, Läntisen Isosannan ja Läntisen Toejoen asukkaille. Aika ja paikka: Tiistaina, 17.11.2009, Kaarisillan

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio

Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio Hilkka Piippo, Plaana Oy Antti Määttä, Oulun kaupunki 1 6000 Kaukovainion kaupunginosan väestö ikäluokittain 5000 4000 3000 2000 1000

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI MELLUNKYLÄN RENESSANSSI Keskustelutilaisuus 9.3. klo 17 Mitä Kontulaan kuuluu? Nykytilanteesta lähtötietojen valossa, Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija PehmoGIS asukaskyselyn tuloksia Mellunkylän kehittämistavoitteet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

LÄHIÖOHJELMA , KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE PIHLAVAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO OSANOTTAJAT: AIKA: Tiistai, , kello

LÄHIÖOHJELMA , KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE PIHLAVAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO OSANOTTAJAT: AIKA: Tiistai, , kello LÄHIÖOHJELMA 2008-2011, KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE PIHLAVAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO AIKA: Tiistai, 8.9.2009, kello 13.00-16.00 PAIKKA: Pihlavan kaupunginosa Yyterin Kylpylähotelli OSANOTTAJAT: Jukka Vuorio Pihlavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Asuinalueohjelma 2013 2015 Hanketapaaminen 28.5.2013. Espoon keskuksen kehittämisprojekti visioista tekoihin Projektipäällikkö Kai Fogelholm

Asuinalueohjelma 2013 2015 Hanketapaaminen 28.5.2013. Espoon keskuksen kehittämisprojekti visioista tekoihin Projektipäällikkö Kai Fogelholm Hanketapaaminen 28.5.2013 visioista tekoihin Projektipäällikkö taustaa ja tavoitteita Suvelan kehittämishanke vuodesta 2007. Lähiöohjelma 2008 2011 Silta elävään lähiöön, Espoon kohdealueet Suvela, Soukka

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Pormestarinluodon nuorisopuiston suunnittelu Infopaketti nuorisopuistoista 20.9.2010 Kompakti kaupunki -hanke

Pormestarinluodon nuorisopuiston suunnittelu Infopaketti nuorisopuistoista 20.9.2010 Kompakti kaupunki -hanke Pormestarinluodon nuorisopuiston suunnittelu Infopaketti nuorisopuistoista 20.9.2010 Kompakti kaupunki -hanke Tämä infopaketti on tarkoitettu nuorisopuiston suunnitteluun osallistuvien käyttöön. Materiaalia

Lisätiedot

Asukaspalautekysely Tulosraportti

Asukaspalautekysely Tulosraportti Asukaspalautekysely Tulosraportti As Oy Liusketie 19 vertailuraportti 5. - 28.3.2008 Raportin vastaajaryhmä: Kaikki vastaajat Vertailtavat vastaajaryhmät: As Oy Liusketie 19 Sisällys Osio 2: Kiinteistön

Lisätiedot

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE!

LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE! LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE! Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen seminaari 24.5.2015, Paasitorni, Helsinki SATUNNAISIA

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI:

HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaupunkirakenne 29.5.2013 LIITE 6 1(6) HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Vanhusneuvostopäivä Helsinki, 6.4.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ikäystävällisen kaupungin teemat, WHO Ympäristö ja julkiset rakennukset

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Pahoinpitelyt Liiketilamurrot Koettu turvallisuus, Tieken tutkimuksia Koettu turvallisuus on parantunut

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi JOENSUU: Pilkon selvittelyt Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue YLEISKAAVA KOKO JOENSUUN ALUEELLA Joensuu

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue.

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Hankkeen keskiössä olleeseen vanhaan kouluun saneerattiin hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä

Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä 26.11.2015 ryhmätyöosio (3 ryhmää,) Ryhmätöiden ohjeistus, jakaantuminen ryhmiin, työpajatyöskentelyä klo 14.15 Ryhmätöiden purku ja yhteiskeskustelu RYHMÄ 2. PJ.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1256-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL 2016-006570 14.6.2016 KELLOSAARENRANTA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

ASUINALUEILLE ELINVOIMAA JA EHEYTTÄ

ASUINALUEILLE ELINVOIMAA JA EHEYTTÄ ASUINALUEILLE ELINVOIMAA JA EHEYTTÄ OHJELMAN ESITTELY Hanketapaaminen 28.5.2013 ARAsta paikalla tänään: Johtaja Kari Salmi Toimialasihteeri Tuula Ritaranta Toimistosihteeri Jaana Heikkinen Projektipäällikkö

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen kunnan keskeinen rooli 7.-14.6.2013, Vantaa, Tampere, Turku, Rovaniemi, Mikkeli: Markku Aho, ARA Erityisryhmien palveluasuminen

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Miten ehkäistään alueellista eriytymistä. Erja Ylitalo

Miten ehkäistään alueellista eriytymistä. Erja Ylitalo Miten ehkäistään alueellista eriytymistä Erja Ylitalo TVT Asunnot lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Liikevaihto vuonna 2015 76 M ja tase noin 440 M Omistaa ja hallinnoi Turussa noin 11.000

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot