Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin - Kompakti kaupunki. Projektisuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin - Kompakti kaupunki. Projektisuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin - Kompakti kaupunki Projektisuunnitelma 2011 Lähiöohjelma

2 Sisältö Nydalsparken, Tensta. Lapset pelaavat jalkapalloa uudistetussa puistossa / kesä Tiivistelmä... 4 Lähiöprojektin visio... 5 Tavoitteet... 7 Nykyisen ympäristön laadun ja toimintamahdollisuuksien parantaminen Julkiset ulkotilat ja yhteydet - Asuminen ja lähidemokratia - Palvelut ja yritystoiminta - Sosiaalinen pääoma Kustannukset Organisaatio Yhteystiedot Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

3 Tiivistelmä Hankkeessa käsitellään Porin kerrostaloalueita osana yhteistä elinympäristöä, joilla on oma erityinen vetovoimansa.tiukan aluerajauksen sijaan tarkastellaan alueita osana toiminnallista kokonaisuutta ja parannetaan niiden integroitumista ympäristöönsä.kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäävät toimivan asuinympäristön kehittämiseen, jossa eri alueet liittyvät toisiinsa sekä fyysisesti että sosiaalisesti. Hankkeen toimenpiteiden määrittely ja suunnittelu tehdään yhteistyössä alueiden asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Eri toimijoiden välille pyritään myös luomaan uudenlaisia paikallisia verkostoja, joista tulevaisuudessa voisi muodostua omien ympäristöjensä kehittäjiä. Porin kantakaupunki tiivistyy ja luvuilla rakennetut kerrostaloalueet ovat olennainen osa rakennetta.näiden alueiden kunnossa pitäminen onkin koko kaupungin kannalta tärkeää, asuuhan niissä 14% kaupungin väestöstä. Hankkeen alueita ovat itäisessä kantakaupungissa Impola, Sampola ja Väinölä, pohjoisessa kantakaupungissa Pormestarinluoto ja Meri-Porissa Pihlava. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan alueiden nykytilaa, kartoitetaan kehitysmahdollisuuksia ja laaditaan jatkosuunnitelmia. Lähiökävelyiden avulla kerätään asukkaiden ja eri toimijaryhmien ajatukset nykytilasta ja tarpeista. Toisessa vaiheessa toteutetaan laadittuja toimenpiteitä ja dokumentoidaan niiden tuloksia työn kuluessa.toimenpiteiden painopisteitä ovat: julkiset ulkotilat / yhteydet, asuminen, palvelut / yritystoiminta ja sosiaalinen pääoma. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Porilainen lähiömaisema hankkeen kanssa. Myös muihin lähiöohjelman hankkeisiin solmitaan yhteyksiä. 4 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

4 Lähipalstojen viljelyä Sampolassa / loppukesä Lähiöprojektin visio Yleiseen huoleen lähiöiden rakennuskannasta ja sosiaalisesta kestävyydestä havahduttiin jo 1960-luvulla. Alun perin alueilla asui nuoria lapsiperheita, jotka olivat muuttaneet kaupunkiin työn perässä ja pitivät alueita sopiviksi lasten kasvattamiseen. Nykyään alueiden ikäjakauma on pääosin muuttunut muuta kaupunkia vanhemmaksi. Alueiden laskusuhdanteeseen ovat vaikuttaneet myös työttömyys, tyhjät asunnot, nousevat vuokrat ja suuri asukasvaihtuvuus lukujen suunnitteluihanteissa painotettiin toimintojen eriyttämistä, joka on lähiöalueilla johtanut siihen, että vielä nykypäivänäkin on alueiden toiminnallisessa liittymisessä ympäröivään kaupunkirakenteeseen parannettavaa. Ne ovat liikenteellisesti ulkosyöttöisiä ja pääosin keskittyneet asumiseen. Alueita ei ole myöskään suunniteltu palvelutasoltaan omavaraisiksi. Myös Porin lähiöissä on ollut havaittavissa tilanteen heikkenemistä lähes niiden valmistumisesta lähtien. Porin kaupunki onkin aktiivisesti pyrkinyt kohentamaan lähiöiden tilannetta. Jo kolmenkymmenen vuoden ajan on lähiöiden elinympäristöä parannettu erilaisista lähtökohdista. Kaupunginosien asuinrakennukset on nykymittakaavan mukaan useimmiten sijoitettu kaupunkirakenteelliseen sijaintiin nähden väljästi ja tarjoavat asukkaille vihreitä näkymiä puistomaisille piha-alueille. Alueiden julkisivut muodostuvat edelleen pääosin harmaista betonielementeistä mutta peruskorjausten myötä on julkisivuihin kuitenkin lisätty värivaihtelua ja laajempaa materiaalivaihtelua. Vuokra-asuntoja kerrostaloalueiden asuntokannasta on keskimäärin 39 %. Impolassa eniten eli 65 % ja Pormestarinluodossa vähiten eli 20 % luvulla on Porin vuokratalokannassa tapahtunut selvä muutos aravavuokra-asunnoista vapaarahoitteiseen suuntaan. Vuonna 2008 olivat sijoittajien omistamat vapaarahoitteiset vuokra-asunnot syrjäyttäneet hallintamuodoltaan aravarahoitteiset vuokra-asunnot niin, että vapaarahoitteisia vuokrataloja oli jo puolet enemmän kuin aravavuokra-asuntoja. Vuokra-asuntomarkkinoita ovat kasvattaneet erityisesti Porin yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän piristyminen. Palveluilla on suuri merkitys asuinalueen viihtyisyyteen ja sen kilpailykykyyn asukkaista. Kävelymatkan päästä löytyvät hyvät peruspalvelut voivat tulevaisuudessa muodostua alueen vetonaulaksi. Palveluiden puuttuminen voi myös vaikuttaa negatiivisesti yleisesti tavoiteltujen asukasryhmien kuten nuorien perheiden tai osaajien päätöksiin asuinpaikan valinnassa. Lähes kaikkien hankkeen kaupunginosien alueelta löytyvät päivittäispalvelut päiväkoti, koulu ja vähittäiskauppa. Näiden palveluiden saavutettavuutta ja tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia voidaan kuitenkin kehittää. Kävelyetäisyydellä alueilta sijaitsevat useimmiten myös monipuoliset virkistysmahdollisuudet ja lasten leikkipaikat. Kantakaupungin alueella toimivat kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen yhteydet tajoavat mahdollisuuden keskustan palvelutarjonnan vaivattomaan hyödyntämiseen. Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

5 Nuorten kyselytunti Lyseon salissa. Vastaajina päättäjät ja virkamiehet / syksy Kaikille Porin lähiöohjelman kohdealueille tyypillinen piirre on vihreys ja puistomainen alueväljyys. Kerrostalojen pihat ja yleiset puistoalueet muodostavat yhtenäistä viheraluetta, josta muodostuu monissa paikoissa onnistuneita kokonaisuuksia. Rakennukset ikään kuin kohoavat puiston keskellä. Toisaalta taas kerrostalojen asukkaiden näkökulmasta väljästi jäsentymättömät pihapiirit eivät luo intiimiä meidän piha tunnelmaa, joka rohkaisisi käyttämään niitä aktiivisemmin. Laajahkot puistovyöhykkeet saattavat myös muodostaa vyöhykkeitä, jotka erottavat lähiöalueita toiminnallisesti muusta kaupunkirakenteesta. Alueiden aktivoinnilla ja huolellisella hoidolla onkin tärkeä tehtävä lähiöalueiden liittämisessä ympäröiviin alueisiin luvun suunnitteluihanteiden mukaisesti on erityisesti Impolassa ja Sampolassa käytetty muista toiminnoista täysin erillisiä pysäköintitontteja alueiden reunamilla. Suunnitteluideologien takana oli ajatus toimintojen erottelemisesta toisistaan. Suunnitteluihanteen myötä syntyi Suomen lähiöihin laajoja pysäköintialueita, jotka toimivat alueiden portteina ja antavat saapujalle välittömästi ikävähkön mielikuvan. Pysäköintikenttiin liittyviä yleisiä ongelmia ovat hylätyt autot, vajaakäyttö, riittämätön kunnossapito ja epäselvä hallinnointi. Myös Väinölänahossa ja Pihlavassa laajat alueita reunustavat pysäköintialueet ovat alueelle kuvaa antavia mutta hallinnollisesti ne kuitenkin sijoittuvat asuintonteille. Pormestarinluodossa, jossa rakennusten sijoittelu alueelle on väljempää, ei vastaavaa ilmiötä pääse syntymään. Erityisesti Impolan ja Sampolan kerrostaloalueita onkin mahdollista kehittää liikenteellisesti. Asukasosallisuus on alueilla vaihtelevaa. Heikko osallistuminen oman asuinalueen kehittämiseen ja vuorovaikutus naapuruston kanssa johtavat paikallisyhteisöllisyyden heikkenemiseen. Osallistumisen vähyyteen on useampia yhteiskunnallisia syitä, mutta yhtenä voi olla myös tiedon puute. Asukkaat eivät välttämättä tiedosta omia vaikuttamisen mahdollisuuksiaan. Projektisuunnittelija Otto Arponen 6 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

6 Tavoitteet Nuorisopuiston suunnitteluun liittyvä työpaja Kaarisillan koululla / marraskuu Julkiset ulkotilat / yhteydet - Ympäristön viihtyisyyden parantaminen - Julkisten tilojen laadun ja hoidon parantaminen - Turvallisuuden parantaminen - Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen - Lähiliikuntapalveluiden vahvistaminen - Asuinalueiden toimivuuden ja saavutettavuuden parantaminen Asuminen - Asumisen laatutason kohottaminen - Esteettömyyden parantaminen - Rakennuskannan kehittäminen - Toimijayhteisöjen verkostointi Palvelut / yritystoiminta - Palveluiden toimintamahdollisuuksien parantaminen - Kaupunkisuunnittelulähtöinen kehittämismalli Sosiaalinen pääoma - Asukastoiminnan parantaminen - Yhteisöllisyyden ja lähiverkostojen vahvistaminen - Nuorten osallistuminen - Osallistumis- ja seurantavälineiden kehittäminen Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

7 Nykyisen ympäristön laadun ja toimintamahdollisuuksien parantaminen JULKISET ULKOTILAT/YHTEYDET - Nuorisopuiston suunnittelu Pormestarinluotoon Päävastuutaho: puistotoimi - Urbaanit palstaviljelyalueet Päävastuutaho: puistotoimi - Pihlavan lammasaitaus Päävastuutaho: puistotoimi - Halssin polku Päävastuutaho: puistotoimi - Sampolan ja Impolan liikenteellisen saavutettavuuden kehittäminen, liikekeskuksen liikenneratkaisut, Filpuntien kevytväylän rakentaminen Päävastuutaho: katu- ja puistosuunnittelu - Pormestarinluodon joukkoliikenteen kehittäminen Päävastuutaho: katu- ja puistosuunnittelu - Nyrkkilänpuiston kevyen liikenteen väylän kunnostus/tulvasuojelutoimet Päävastuutaho: katu- ja puistosuunnittelu Pihlavan Aittapuistoa hoidetaan lampaiden avulla. Valitettavasti lampaat on jo siiretty talvehtimaan / loppukesä Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

8 ASUMINEN - Pormestarinluodon ja Väinölänahon täydennysrakentamistoimet ja niiden edellyttämät kaavavamuutokset Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu - Projektialueiden asuntokannan kehittäminen (hissien rakentaminen, ketjutetut julkisivukorjaukset ym asuinympäristön parantaminen ym), infotilaisuudet Päävastuutaho: Ympäristökeskuksen rakennusvalvonta, hallintopalvelut, Kiinteistöliitto Satakunta, Sampolan Lämpö ja Huolto Oy, Lähiöalueiden taloyhtiöt - ARAn vapautus- ym päätöksen v saaneiden entisten aravavuokratalojen kehittäminen / myynti, käyttötarkoituksenmuutos ja muu kehittäminen (Pihlava, Pormestarinluoto, Sampola ja Väinölä) Päävastuutaho: Porin YH-Asunnot Oy, Porin Vanhustenkotiyhdistys, Tekninen palvelukeskus - Pihlavan vanhusten rivitalon purkaminen Päävastuutaho: Tekninen palvelukeskus - Rieskalan puurivitalojen myynti Pihlavassa Päävastuutaho: Tekninen palvelukeskus - VVO:n Impolan vuokratalojen keittiöiden uusiminen v (105 asuntoa) Päävastuutaho: VVO Oyj - Asunnottomien vuokratalon, Filpuntie 5 Impolassa, toimintavaihtoehtojen selvittäminen helmikuun aikana 2011, Akj. Aulis Laaksosen asettama työryhmä Päävastuutahot: Perusturvakeskus ja Porin ev. lut. seurakuntayhtymä - Messintie 1:n hissien korjaus Pormestarinluodossa Päävastuutaho: Porin YH-Asunnot Oy - ARA-rahoitus vuonna 2011: Korjaus-, hissi- ja energia-avustukset ja korkotukilainat Päävastuutaho:Ympäristökeskuksen rakennusvalvonta, talouspalvelut, hallintopalvelut ja Kiinteistöliitto Satakunta Hissien rakentamista Pormestarinluodon Messintiellä / elokuu Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

9 PALVELUT/YRITYSTOIMINTA - Puuvillan kauppakeskuksen rakentaminen alkaa keväällä 2011 Pormestarinluodon läheisyyteen, liiketilaa n k-am2. Pormestarinluodon vetovoimaisuuden lisääminen Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu - Pormestarinluodon liikekeskuksen kehittäminen ja Pormestarinluodon täydennysrakentaminen Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu - Yrityskyselyn jatkotoimenpiteet Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu Hankkeessa tutkitaan Sampolan liikekeskuksen kehittämistä liikenteellisin keinoin. 10 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

10 Pormestarinluodon kehittämistoimet Kompakti kaupunki -hankkeessa. Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

11 SOSIAALINEN PÄÄOMA JA LÄHIDEMOKRATIA - Nuorten osallistumistoiminta, mm. osallistuminen nuorisopuiston kehittämisprosessiin. Päävastuutaho: koulutustoimi ja vapaa-aikavirasto - Talkootoiminta Päävastuutaho: puistotoimi ja vapaa-aikavirasto - Tapahtumat Päävastuutaho: puistotoimi ja vapaa-aikavirasto - Asukastuvat osana lähiöalueiden perhetukitoimintaa, yöpartiotoiminta, asukasaktiivien koulutus Päävastuutaho: perusturvakeskus ja asukasyhdisykset - Asukastoiminnan ja verkostoitumisen kehittäminen projektialueilla, yhteiset keskustelu ja tiedotustilaisuudet asukas-, kiinteistö- ja kyläyhdistyksille, asukasyhteisöjen aloitteet seuraavan vuoden talousarvioon asuinaluedensa kehittämisestä ym. Päävastuutaho: hallintopalvelut -Osallistamis- ja seurantavälineiden kehittäminen yhteistyössä Turun yliopiston kanssa Päävastuutaho: kaupunkisuunnittelu Lähiöalueiden historiikit ja perinteiden vaaliminen Päävastuutaho: Asukasyhdistykset LÄHIDEMOKRATIA 1) Korjaus- ja energia-avustusohjeet Porin asukasyhteisöille ( yli 50 kpl) - Tammikuu Erityisesti lähiöt ja niiden läheiset kiinteistöyhdistykset 2) Asukasyhteisöjen aloitteet Porin kaupungin talousarvioon Toimitettava mennessä 3) Naapuruuspäivän teematapahtumat Porilaisissa asukasyhteisöissä 4) Hallintokuntien vastaukset asukasyhteisöjen aloitteisiin - Toimitetaan yhteisöille syys-lokakuussa ) Tiedotustilaisuus Porin asukasyhteisöille vuoden 2012 talousarviosta - Joulukuun alku ) Sampolaparlamentti, syksy Päättäjät vastaavat sampolalaisten kysymyksiin 7) Asukastoiminnan uudelleen käynnistäminen Impolassa - Vuoden 2011 loppuun mennessä - Rajalantien talotoimikunta ym. TIEDOTUSTOIMINTA, LÄHIÖFOORUMIT JA HANKETAPAAMISET - Tutkimukset, selvitykset, julkaisut ja projektin tiedotusohjelma, Pormestarinluoto -kirja Tutustumis- ja verkostoitumismatkat, vierailut Porissa 12 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

12 TYÖOHJELMA KOHDEALUEITTAIN IMPOLA 1)Korjausavustus ja muu ARA-rahoitusinfo Impolan yhteisöille - tammi-helmikuu ) Impola-verkosto : Maaliskuussa työkeskuksen tiloissa o Kompakti-toimenpiteiden esittely ja aikataulu o Impolan perustietojen kehitys 2011 o Kevätsiivous ym o Uusien toimintojen suunnittelu: puutarhapalstat ym o Jatkotoimenpiteet 2012 eteenpäin KOMPAKTI-hankkeen jälkeen mm. asukkaiden järjestäytyminen 3) Kevätsiivoustalkoot toukokuun alku. 4) Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston kehittäminen, Filpuntie 5 - Turvallisuussuunnitelman väliraportti: KV touko-kesäkuu ) Pujotalkoot: kesäkuu 6) Korjausinfo VVO:n Rajalantien asukkaille (105 asuntoa), syksy Keittiöiden korjaukset Kompakti-toimenpiteiden esittely - Rajalantien talotoimikunnan aktivointi ym 7) Impolan liikennejärjestelyt - Hanke käynnistyy heti tammikuussa. Tutkitaan yhdessä Sampolan kanssa alueen liikenteellisen saavutettavuuden parantamista. 8) Filpuntien kevyen liikenteen väylän rakentaminen. SAMPOLA 1) Vuoden 2011 projektitoimenpiteiden esittely ja suunnittelu yhdessä Sampolan Asukkaat ry:n kanssa Käsiteltiin myös ARA-rahoitus ) Yleisötilaisuus Sampolan palvelukeskuksesta Sampolasalissa klo 18.00, Aki Nummelin ja toimitusjohtajahannu Koski Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

13 3) Sampolan liikennejärjestelyt - Hanke käynnistyy heti tammikuussa 2011 yhteistyössä asukasyhdistyksen kanssa 4)Vapautettujen vuokratalojen kehittäminen Kompakti- kaupunki hankkeessa - Puhurintie 9, 11 ja 15 - Ohjausryhmän kokous: helmikuu ) Suunnittelupalaverit maaliskuu: - Puutarhapalstat, muokattu syksyllä. - Kevätsiivous järjestetään samanaikaisesti Väinölän kanssa. Teemana on Koiviston ulkoilupuiston siistiminen. Tarjoilut radioaseman pihalla. Jaetaan tietoa palstaviljelystä (4 H, puistotoimi?). - Naapuripäivä Puistotoimi(esim.poniajelu) ja vapaa-aikavirasto(liikunnallisia aktiviteetteja). Ohjelman kehittäminen koulun ja asukkaiden kanssa. 6) Lähipalstaviljelyä jatketaan samalla tavoin kuin vuonna ) Syystori 8) Sampolaparlamentti: Keskeiset päättäjät Sampolalaisten tentattavana - Syksy Poliisi, perusturva,kompakti-kaupunki hankkeen johto- ja valmisteluryhmä, Sampolan palvelukeskus Oy ym 9) Suunnittelu-info asukkaille Sampolan ketjutetuista julkisivukorjauksista ) Kompakti-kaupunki-hankkeen hyvien käytäntöjen jatkuminen Sampolassa vuodesta Hankkeen loppuraportti PIHLAVA 1) Vapautettujen vuokratalojen kehittäminen KOMPAKTI- kaupunki hankkeessa o Pihlavan vanhustentalo: rajoitusakordi, myyty Huittisten Ambulanssi palvelu Oy:lle, omistajan verkottuminen asukas- ja eläkeläisyhdistysten o Pihlavan vanhusten rivitalo: purkulupa saatu, puretaan talvella 2011 Projektikustannukset: Porin kaupunki: purkukust n , Perus parannuslainan takaisinmaksu o Rieskalantie 9 ja läheiset puutalot - Pyydetty myyntitarjousta kiinteistönvälitysliikkeiltä: myynti keväällä 2011 o Halssinnokantie 28-30, Porin YH-Asunnot Oy: kehitetään Kompaktihankkeessa kanssa 14 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

14 2) Pihlavan taloyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verkostointi- ja infotilaisuus - Helmikuu Korjaustoiminnan rahoitus,ketjutetut korjaukset uusi as-oy-laki - Pihlavan turvallisuus/lähipoliisitoiminta - Kompakti-toimenpiteiden esittely - Kerrostalojen asukkaiden aktivoituminen asukastyöhön ym 3) Kevättalkoot. Wiinahaminanpuiston siistiminen. 4) Suunnitellaan yhteistyössä paikallisen nuorison ja Porilainen lähiömaisema -hankkeen kanssa nuorten oleskelupaikka Pihlavan keskustan alueelle. Nuoria osallistetaan myös paikan rakentamiseen. 5) Halssinpolkuja kehitetään. Viime vuonna polkuja raivattiin. Kesällä poistetaan kantoja ja pinnoitetaan polku hakkeella tai soralla. 6) Puistoalueiden hoito lampaiden avulla jatkuu. 7) Kevätmarkkinat 8) Syysmarkkinat 9) Pihlavan kulttuuripäivä PORMESTARINLUOTO 1) Korjausavustus- ja muu ARA-rahoitusinfon lähettäminen taloyhtiöille ja yhdistyksille - Tammikuu Taloyhtiöiden yhteystietojen tarkistus 2) Ohjausryhmän kokous helmikuu 2011, Villa Ruska o Vapautettujen vuokratalojen kehittämistoimenpiteet Kompakti-projektissa 2011: Peräsimentie 1, Pormestarinluodonkoti ja Vanhustenrivit 3) Nuorisopuiston suunnittelu - Hanke käynnistyy heti alkuvuonna 4) Liikekeskuksen kehittäminen - Asemakaavan muutos, kaavaehdotus nähtävänä helmi-maaliskuussa. 5) Jokisatamantien varrella sijaitsevan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksien tutkiminen. Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

15 6) Joukkoliikenteen kehittäminen 7) Nyrkkilänpuiston kevyen liikenteen väylän kunnostus/tulvasuojelutoimet 8) Kevättalkoot. Yhteistyössä asukasyhdistyksen kanssa. Teemana esim. jättibalsamin poisto ympäristöstä. Jättibalsami on uusi haitallinen tulokas, josta ei ihmiselle vaaraa. (2010 järj. 5.5.) 9) Puistotoimi kunnostaa palstaviljelyaluetta ja parantaa ojanylityksiä alueella. 10) Lähiympäristössä kunnostetaan niittyalueita. 11) Lammasaitaus Peräsimentien varrella jatkaa toimintaa. 12) Pormestarinluodon markkinat, elokuu ) Asukasaktiivien koulutus. VÄINÖLÄNAHO 1) Väinölän taloyhtiöiden ja läheisten kiinteistöyhdistystn ja muiden yhteisöjen verkostointi- ja infotilaisuus - Helmikuu 2011, kirjatupa tai koulu - Hissien rakentamisen ja muun korjaustoiminnan rahoitus,ketjutetut korjaukset uusi as-oylaki - Kompakti-toimenpiteiden esittely ( mm. Latokartanontie 12) - Luvata Oy:n vuokratalojen myyntiprosessi keväällä Väinölän hoivakodin lainapäätöstilanne ja alueen siistiminen - Kevätsiivousten suunnittelu Väinölässä ja lähialueilla - Puutarhapalstat ym 2) Kevättalkoot järjestetään samanaikaisesti Sampolan kanssa. Teemana Koiviston ulkoilupuiston siistiminen. (2010 järj ) 3) Lähiviljelypalstoja laajennetaan ja tehdään metsätöitä. Myanmarin pakolaisille osoitetaan palstoja/spr. 4) Joukahaisenpuistoon toteutetaan maisemapelto. 5) Rakentumattomien kerrostalotonttien täydennysrakentamisvaihtoehtojen tutkiminen. Aikataulut ovat ohjeellisia. 16 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

16 Väinölänahon täydennysrakentamiskohde. Latokartanontien rakentumattomat kerrostalotontit. Työvälineiden jako Sampolan kevättalkoissa / toukokuu Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

17 Kustannukset KUSTANNUSTEN ERITTELY Porin kaupunki / asuntotuotantorahasto Porin YH-Asunnot Oy VVO Kotikeskus, Turku Puistotoimen toimenpiteet Katu- ja puistosuunnittelun toimenpiteet Vapaa-aikaviraston toimenpiteet Koulutustoimen toimenpiteet Perusturvakeskuksen toimenpiteet Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry Projektirahoitus yhteensä Projektialueille ohjautuvat ARAn lainat ja avustukset 2011: ARAn suunnitelmallisen korjaustoiminnan avustukset Hissiavustukset, ARA Porin kaupunki Väinölän hoivakoti, 61 as, Lännen YH-Asunnot Oy, Investointiavustus ,korkotukilainahakemus ARA:n vuoden 2011 määrärahoista. Projektista erillään toteutuvat toimenpiteet projektialueilla ja niiden rahoitus: Rajalantien talojen keittiöremontit , VVO:n oma rahoitus, kolme taloa 105 asuntoa (Vapautuneet rajoituksista 2007 ja 2009) Kustannukset v. 2011: v VVO:n oma rahoitus. Meri-Porin Palvelukeskus Oy toteuttaa vuosina erilaisia korjaustöitä Pihlavan keskuksessa olevissa palvelukeskuksen tiloissa, joihin kuuluvat: yläaste, lukio, uimahalli, kirjasto ja terveyskeskus. Pihlavan vanhusten rivitalon purkaminen v ARA on antanut purkuluvan, mutta hylännyt purkuavustuksen ja -akordin. Porin kaupungin rahoitus: Purkukustannukset ja aravalainan takaisinmaksu Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

18 Organisaatio OHJAUSRYHMÄ Hallintopalvelut Kaupunkisuunnittelu Talouspalvelut/asuntoasiat ja lähiötoiminta TPK/Aluetekniikka ja puistotoimi Perusturvakeskus/asuntoasiat ja lähiötoiminta Ympäristökeskus/rakennusvalvonta Koulutusvirasto Vapaa-aikavirasto Porin YH-Asunnot Oy VVO-Kotikeskus Turku Sakipa Oy/Kiinteistöliitto Satakunta Satakunnan Isännöitsijät ry Porin Yrittäjät ry ja Meri-Porin Yrittäjät ry Satakunnan poliisilaitos Asukasyhdistykset/Pormestarinluoto, Pihlava ja Sampola Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry Porin yliopistokeskus Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus ja sihteerinä projektisuunnittelija. VALMISTELURYHMÄ Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä Liikenneinsinööri Markku Setälä Sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Jarmo Viljanen Projektilakimies Paavo Immonen Vapaa-aikaviraston johtaja Kimmo RInne Koulutoimenjohtaja Jari Leinonen Projektisuunnittelija, sihteeri Otto Arponen Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma

19 Yhteystiedot Projektisuunnittelija Otto Arponen Porin kaupunki / kaupunkisuunnittelu Valtakatu 4 PL PORI puh Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä Porin kaupunki / kaupunkisuunnittelu Valtakatu 4 PL PORI puh Projektilakimies Paavo Immonen Porin kaupunki / hallintokeskus Hallituskatu 12 PL PORI puh Porin kaupunki Työpaja Pihlavan asukastuvalla / kevät Teksti: Otto Arponen Kuvat: Antti Wallin, Katri Tella, Olavi Mäkelä ja Otto Arponen 20 Kompakti kaupunki - lähiöprojektin projektisuunnitelma 2011

Lähiöistä kaupunginosiksi

Lähiöistä kaupunginosiksi Ympäristöministeriön raportteja 17 2008 Lähiöistä kaupunginosiksi Lähiöohjelma 2008 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 17 2008 Lähiöistä kaupunginosiksi Lähiöohjelma 2008 2011 Helsinki

Lisätiedot

KARJARANNAN VAIHTUVAT RYTMIT Teollisuusalueesta vaiheittain monipuoliseksi kaupunginosaksi

KARJARANNAN VAIHTUVAT RYTMIT Teollisuusalueesta vaiheittain monipuoliseksi kaupunginosaksi Hanke saa osarahoitusta Euroopan unionin URBACT II -ohjelmasta KARJARANNAN VAIHTUVAT RYTMIT Teollisuusalueesta vaiheittain monipuoliseksi kaupunginosaksi PAIKALLINEN TOIMINTASUUNNITELMA KARJARANNAN KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 Porin kaupunki TOIMINTAYMPÄRISTÖ, RISKIKARTOITUS JA JOHTOPÄÄTÖKSET, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1. Turvallisuussuunnitelmien

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä

Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä Täydennysrakentamisen edellytykset Kaukovainion lähiössä Oulussa Karri Hakala Pro gradu -tutkielma Maantiede Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

Suvelan syke -klinikan loppuraportti

Suvelan syke -klinikan loppuraportti Suvelan syke -klinikan loppuraportti Suvelan syke -loppuraportti - 2 - Elokuu 2010 Suvelan syke -klinikan osallistujat, päätilaaja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Espoonkruunu Oy Espoon seurakuntayhtymä

Lisätiedot

MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS

MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS Vastaanottaja Tero Santaoja Lähiöprojekti Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 5.4.2013 LOPPURAPORTTI MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus 2001-2003. Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma. Sisällysluettelo:

Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus 2001-2003. Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma. Sisällysluettelo: Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus 2001-2003 Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma Sisällysluettelo: I Tausta ja tavoitteet. 2 II Rakennuskanta 3 III Väestö 4 IV Palvelut.. 4 V Lähiöuudistushankkeen

Lisätiedot

Asuinalueen parannusopas

Asuinalueen parannusopas Rakennustekniikan laitos Juha-Matti Junnonen & Jessica Karhu Asuinalueen parannusopas Aalto-yliopisto Asuinalueen parannusopas Juha-Matti Junnonen, Jessica Karhu TIEDE + TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen työryhmä 12.9.2011 2 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Vuokratalon uusi elämä

Vuokratalon uusi elämä SUOMEN YMPÄRISTÖ 42 2006 Vuokratalon uusi elämä ASUMINEN Anneli Lyytikkä Heikki Kukkonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ JULKAISUSARJA 42 2006 Vuokratalon uusi elämä Anneli Lyytikkä Heikki Kukkonen Helsinki 2006

Lisätiedot

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma 24.8.2015 Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Tilaaja Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus Tekijä Arkkitehtitoimisto Livady Oy Valmistunut

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys

PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys 2 PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys 1. HANKKEEN VAIHEET Porin seudun

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI ALUEANALYYSIN TEKEMISESTÄ JA TULOKSISTA PIKKU HUOPALAHDESSA

PROJEKTIRAPORTTI ALUEANALYYSIN TEKEMISESTÄ JA TULOKSISTA PIKKU HUOPALAHDESSA PROJEKTIRAPORTTI ALUEANALYYSIN TEKEMISESTÄ JA TULOKSISTA PIKKU HUOPALAHDESSA Tytti Tonteri, Kaija Mannerström Aili Levänen Mirva Barton Merja Kallinki ja Annamari Aalto Sosiaalivirasto Haagan palvelupisteet

Lisätiedot

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA Kehityskuvaraportti nro 014200, 24.2.2014 Vantaan kaupunki / Maankäyttö, Kaupunkisuunnittelu (Tiivistetty A3-taitto tehdään nähtävillä oloa varten) Sisällys 0. Johdanto... 4 1.

Lisätiedot

Lentokenttäkaupungin suunnittelu

Lentokenttäkaupungin suunnittelu Helsingin yliopisto, maantieteen laitos Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja 48 Lentokenttäkaupungin suunnittelu yritysten toiveet ja kaupungin visiot Helsinki 2005 Veli Pekka Tynkkynen & Jenni Väliniemi

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 1 (20) Sisällysluettelo SIVU ESIPUHE... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. ASUNTOPOLIITTISET TARPEET...

Lisätiedot

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Ympäristöministeriö Loppuraportti 18.3.2014 Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Esipuhe Ympäristöministeriö asetti 15.8.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä esityksiä lähiöiden korjausvajetta vähentävistä

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄKI ALUEEN RAJAUS Kansikuva: Veljekset Karhumäki Oy:n ilmakuva nro 7432 Nälkälänmäestä noin vuodelta 1950. Julkaistu ottajan luvalla. NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

Lisätiedot

Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina 1995-1999 MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA

Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina 1995-1999 MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina 1995-1999 MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA Kuva: Foto Matti Helander Kerrostalovaltaista Jamppaa ja Maahisenpuisto. Lähiöuudistamisen alue sijaitsee noin

Lisätiedot