URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa"

Transkriptio

1 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan II (Urakkakohtainen osa, UO II). Urakkaohjelman osassa II on esitetty hanketta ja urakkaa koskevat kohdekohtaiset asiat ja se täsmentää sekä täydentää tätä urakkaohjelman osaa I. Mikäli urakkaohjelman osat I ja II ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti urakkaohjelman osaa II.

2 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 2 (43) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA TILAAJA SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET URAKKAMUOTO URAKAN LAAJUUS LAAJUUS TILAAJAN MATERIAALIT JA MUUT HANKINNAT SAMANAIKAISESTI TEHTÄVÄT TYÖT OLEMASSA OLEVIEN RAKENTEIDEN SUOJAAMINEN SOPIMUSASIAKIRJAT TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT MÄÄRÄLUETTELOT TYÖMAAOHJEET URAKKA-AIKA YLEISTÄ URAKKA-AIKA VÄLITAVOITTEET VIIVÄSTYMINEN URAKKA-AJAN MUUTTAMINEN PAKKASRAJAT TYÖSKENTELYAIKA URAKOITSIJAN VELVOITTEET TAKUUAIKA (POIKKEAA YSE:STÄ) VAKUUDET (POIKKEAA YSE:STÄ) TYÖNANTAJAN TODISTUKSET VAKUUTUKSET VARTIOINTI VAHINGOT JA KORVAUKSET URAKOITSIJAN RAPORTOINTIVELVOLLISUUS IMMATERIAALIOIKEUDET TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS ENNAKKO KOKONAISHINTAURAKKA YKSIKKÖHINTAURAKKA MAKSUERIEN PIDÄTYKSET JA VÄHENNYKSET KUSTANNUSTASON MUUTOSTEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN LISÄ- JA MUUTOSTYÖT VASTUU MÄÄRÄTIEDOISTA URAKOITSIJAN OMAAN SUUNNITELMAAN PERUSTUVISSA TÖISSÄ LASKUILLE ASETETUT VAATIMUKSET KESKINÄISET VELVOITTEET VIRANOMAISYHTEYDET, TARKASTUKSET JA LUVAT AIKATAULUJEN LAADINTA JA RESURSSIT SUUNNITELMAT MITTAUSTYÖT JA TARKEMITTAUKSET LAADUNVARMISTUS... 20

3 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 3 (43) 9.1 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVALVONTA ARVONALENNUS TOIMINNALLISET LAATUPOIKKEAMAT YMPÄRISTÖ TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET URAKOITSIJAN ORGANISAATIO TYÖMAAPÄIVÄKIRJA TYÖMAAKOKOUKSET ERI URAKOITSIJOIDEN TÖIDEN YHTEENSOVITUS TYÖVOIMA YLEISTÄ NOUDATETTAVAT PALKKA- YM. EHDOT ULKOMAALAINEN TYÖVOIMA TERVEYDENTILAVAATIMUS ALIURAKAT HENKILÖTUNNISTE KULKULUVAT YLEISET TYÖMAAJÄRJESTELYT TYÖMAA-ALUE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT SIISTEYS TOIMISTO-, SOSIAALI- JA VARASTOTILAT VALVOJAN JA KOKOUSTEN VAATIMAT TILAT SÄHKÖ- JA VESILIITTYMÄT LÄMMITYS, KUIVATUS JA VALAISTUS PUHELIN JA TIETOLIIKENNEYHTEYDET TYÖTURVALLISUUS TILAAJAN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT YLEISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET RAUTATIETURVALLISUUS TURVALLISUUSVAATIMUKSET LIITTYEN RAUTATIELIIKENTEESEEN RAUTATIELIIKENTEEN TAHALLINEN VAARANTAMINEN LIIKENNEVIESTINTÄ TYÖKOHTEEN MERKINTÄ JA SUOJAUKSET TYÖNAIKAISET TASORISTEYKSET MATKUSTAJALAITURIT RÄJÄYTYSTYÖT RAUTATIEALUEELLA TAI SEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ MUUT RAUTATIELIIKENTEEN TURVALLISUUTTA VAARANTAVAT JA RAUTALIIKENNETTÄ HAITTAAVAT TYÖT TYÖSKENTELY SÄHKÖISTETYLLÄ RATAOSALLA JÄNNITEKATKO SÄHKÖISTETYLLÄ RATAOSALLA TYÖSKENTELYETÄISYYDET SÄHKÖISTETYN RADAN JÄNNITTEISISTÄ OSISTA MAADOITUKSET SÄHKÖISTETYLLÄ RADALLA JUNA-AIKATAULUT JA JUNALIIKENTEEN NOPEUSRAJOITUKSET SUUNNITELTUJEN VARAUSTEN TAI JÄNNITEKATKOJEN PERUUNTUMISET TURVALAITEJÄRJESTELYT LIIKENNEHÄIRIÖT SEKÄ LIIKENNE- JA JÄNNITEKATKON PIDENTYMINEN RAUTATIEVARAUTUMINEN ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN... 43

4 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 4 (43) 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA 1.1 Urakkakohde ja -rakennuspaikka 1.2 Tilaaja Urakkakohde ja -paikka on kuvattu UO II:ssa. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tutustuu urakkakohteeseen ja rakennuspaikkoihin ennen tarjouksen antamista. Tilaajana toimii Liikennevirasto. 1.3 Suunnittelijat ja muut osapuolet Liikennevirasto / Rautatieosasto PL 185 (Kaivokatu 8, 6. krs) puh HELSINKI Rakennuttaja on määritelty UO II:ssa. Muilta osin tilaaja- ja valvontaorganisaatiot ilmoitetaan UO II:ssa. Suunnittelijat ja muut osapuolet ilmoitetaan UO II:ssa. 2 URAKKAMUOTO Urakkamuoto on esitetty UO II:ssa. 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 Laajuus Urakoitsija suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin. Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät sekä muut asiakirjoissa esitetyt työt aputehtävineen (YSE 1 ja 2 )

5 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 5 (43) 3.2 Tilaajan materiaalit ja muut hankinnat Urakan laajuus on kuvattu UO II:ssa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. Työnaikaisesta kunnossapidosta sovitaan kirjallisesti ennen rakennustyön aloittamista. Urakkaan kuuluva työnaikainen kunnossapitovelvollisuus ja siihen liittyvät vastuunsiirtomenettelyt on määritetty UO II:ssa Tilaajan toimittamat materiaalit ja muut hankinnat Tilaaja luovuttaa urakoitsijalle työssä käytettäväksi tilauksessa mainitut materiaalit. Tilaaja toimittaa em. materiaalit UO II:ssa määriteltyyn paikkaan urakan aikataulun perusteella tilauksessa sovitun aikataulun ja ns. kotiinkutsumenettelyn mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan ilman eri korvausta materiaalien purkamisesta ja välivarastoinnista sekä tarvittavista suojaustoimenpiteistä. Vaaranvastuu tilaajan hankkimista materiaaleista siirtyy urakoitsijalle niiden luovutuksesta lähtien. Luovutettujen materiaalien omistusoikeus säilyy tilaajalla. Urakoitsija tarkastaa sille luovutetut materiaalit mahdollisien virheiden varalta. Urakoitsijan on ilmoitettava mahdollisista luovutetuissa materiaaleissa havaitsemistaan virheistä tilaajalle kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa. Urakoitsija vastaa em. ajankohdan jälkeen havaituista virheistä, jollei hän näytä toteen, että virhe on ollut luovutetussa materiaalissa jo luovutushetkellä eikä hän, virheen laatu huomioiden, ole voinut sitä havaita luovutuksen yhteydessä suoritettavassa tarkastuksessa Poistettavat materiaalit 3.3 Samanaikaisesti tehtävät työt Tilaaja pidättää oikeuden ottaa talteen purkutöiden yhteydessä kelvolliseksi katsomansa rakenteet, laitteet ja materiaalit ja siirrättää ne kustannuksellaan varastoonsa, ellei UO II:ssa ole toisin määritelty. UO II:ssa mainitut, samanaikaisesti tehtävät tilaajan tai muiden osapuolten työt tulee urakkatarjouksessa ja toteutuksessa ottaa huomioon. Töiden yhteensovitusmenettelyt kuvataan tarvittaessa UO II:ssa ja turvallisuuden osalta mahdollisesti liitteenä olevissa turvallisuussäännöissä tai UO II:ssa. 3.4 Olemassa olevien rakenteiden suojaaminen Työalueella saattaa sijaita Liikenneviraston lisäksi myös muiden omistajien omaisuutta (teleyhtiöt, sähkölaitokset, vesilaitokset jne.).olemassa olevien rakenteiden, esim. putkien ja kaapeleiden paikallistamiseksi ja vahingoilta

6 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 6 (43) suojaamiseksi on urakoitsija velvollinen ennen töihin ryhtymistä suorittamaan tarvittavat mittaukset ja merkitsemiset. Urakoitsijan tulee varmistaa urakka-alueella olevien rakenteiden sijainnit ja suojeluohjeet niiden omistajilta. Urakka-alueella olevat kaapelit, johdot yms. rakenteet on urakoitsijan paljastettava käsikaivuna, tuettava, kannatettava ja suojattava siten, etteivät ne pääse vahingoittumaan. Siirtämättä jätetyt rajapyykit ja kiintopisteet on suojattava ja mahdollisista siirtotarpeista sovittava etukäteen. Urakoitsijan on oikeus saada korvaus sopimusasiakirjoista ilmenemättömien urakka-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien maanalaisten kaapelien tai johtojen yms. laitteiden suojauksesta aiheutuneista kustannuksista, kuten kannatustelineiden teosta, turvallisuus- ja suojaustoimenpiteistä sekä muista järjestelyistä, joihin urakoitsijan täytyy ryhtyä urakkaan sisältyvien töittensä johdosta. Kun on tarpeen työskennellä tietyn rakenteen, esim. johdolle määrätyn suojaetäisyyden sisäpuolella, on ensin otettava yhteys ao. johdon omistajaan. Työt voi aloittaa vasta, kun urakoitsija on hankkinut omistajalta kirjallisen luvan. Rakennusten, radan, herkkien laitteiden, pohjavesialueiden ja juomavesikaivojen sijaitessa niin lähellä urakka-aluetta, että niiden vahingoittuminen tai veden häviäminen tai saastuminen on mahdollista, kohteessa on ennen työn alkua pidettävä katselmus, jossa uhanalaiset rakenteet ja niiden kunto sekä veden määrä ja laatu selvitetään. Katselmuksen pitää urakoitsijan edustaja, joka kutsuu katselmukseen myös tarkastettavan kohteen omistajan ja urakan valvojan. Syntyneistä vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi rakenteen tai kohteen omistajalle ja urakan valvojalle. Urakoitsija korvaa rikkomansa rakenteet ja aiheuttamansa muut vahingot kustannuksellaan. 4 SOPIMUSASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä tai sen

7 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 7 (43) liitteenä olevassa Laskenta-asiakirjat -luettelossa. Urakassa noudatettavat ohjeet ovat nähtävissä internet-osoitteessa Urakoitsijan on hankittava urakassa tarvittavat ohjeet. 4.2 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava (järjestys poikkeaa YSE:n järjestyksestä): Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Tarvittaessa Liikenneviraston strategisten materiaalien jakolupaliite ja rautatie-erityisten materiaalien liite 3. Urakoitsijan ja tilaajan välillä ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista pidettyjen urakkaneuvottelujen pöytäkirjat 4. Yksikköhintaurakoissa hinnoiteltu määrä- ja yksikköhintaluettelo tai kokonaishintaurakoissa maksuerätaulukko 5. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelot 6. Tarjouspyyntökirje, laskenta-asiakirjat -luettelo ja mahdollisesti ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäkirjeet liiteluetteloineen. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä, sitä edeltävä toisena jne. 7. Urakkaohjelman osa II (Urakkakohtainen osa) liitteineen 8. Urakkaohjelman osa I (Yleinen osa) 9. Yleiset sopimusehdot YSE 1998 (myöh. YSE) 10. Urakoitsijan tarjous ja ennen urakkaneuvotteluja annetut tarjouksen täydennykset Tekniset asiakirjat 1. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 2. Sopimuspiirustukset 3. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset

8 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 8 (43) 4.3 Määräluettelot 4.4 Työmaaohjeet 4. Urakoitsijan laatimat suunnitelmat 5. Voimassa olevat ohjeet, tekniset asiakirjat Lisäksi urakassa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia määräyksiä. Tilaaja voi antaa määräluettelon käytettäväksi tarjouslaskentaa varten: - Yksikköhintaurakassa määräluettelo liitetään sopimukseen hinnoiteltuna. - Kokonaishintaurakan osalta määräluettelon asema määritellään UO II:ssa. Urakassa noudatettavat maksu- ja mittausperusteet määritetään UO II:ssa. Urakkaa koskevat työmaaohjeet on mainittu UO II:ssa. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen annettavien työmaaohjeiden vaikutukset urakan ehtoihin sovitaan niiden antamisen yhteydessä. 5 URAKKA-AIKA 5.1 Yleistä 5.2 Urakka-aika Teoreettisten työmäärien kasvun varalta on urakoitsijan mitoitettava työaikataulunsa ja kapasiteettinsa siten, että teoreettisten kokonaismassamäärien kasvu 20 %:lla ei vielä oikeuta urakoitsijaa saamaan urakka-ajan pidennystä. Urakka-aika on esitetty UO II:ssa. 5.3 Välitavoitteet Sakolliset välitavoitteet on esitetty UO II:ssa. 5.4 Viivästyminen Viivästyksen välttäminen Mikäli tilaaja toteaa työn suorituksen viivästyvän urakoitsijasta johtuvista syistä toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä tehtävä työtä poikkeavina työaikoina (mm. viikonlopputyötä tai vuoro-, ilta- ja yötyötä) ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään.

9 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 9 (43) Viivästyssakko Ellei UO II:ssa ole toisin määrätty on viivästymissakko valmistumisen ja sakollisten välitavoitteiden osalta YSE:n mukainen. 5.5 Urakka-ajan muuttaminen Urakoitsijan on tarjousta tehdessään otettava huomioon, että tilaaja ei katso lyhyiden, muutamia tunteja kerrallaan kestävien työntekijöiden työn keskeytysten, kuten istumalakkojen, kokousten tai muiden vastaavien työnseisausten, elleivät ne ole pidemmän ajan kuluessa jatkuvasti toistuvia, olevan yleisten sopimusehtojen tarkoittamia, urakoitsijan suoritusta olennaisesti estäviä työtaistelutoimenpiteitä, jotka oikeuttaisivat urakka-ajan pidentämiseen. Jos koko urakan keskeytysaikojen summa on suurempi kuin seitsemän (7) työpäivää, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys suoritusaikaansa. UO II:ssa esitetään junaliikenteestä tai muista rajoituksista johtuvat työraot. Mikäli työraoissa tapahtuu muutoksia, otetaan ne huomioon urakka-ajan lisäyksinä tai vähennyksinä. Näiden muutosten vaikutus urakkahintaan ratkaistaan YSE:n mukaan. 5.6 Pakkasrajat Pakkasrajat ja pakkaspäivät määritellään UO II:ssa. Näitä määriä käytetään määritettäessä poikkeavia sääolosuhteita. 5.7 Työskentelyaika Työn, junaliikenteen tai muun liikenteen niin edellyttäessä työt on tehtävä tarvittaessa viikonloppu- ja yötyönä suunnitellussa työraossa. Tämä ei anna oikeutta urakoitsijalle lisäkorvauksiin. Työskentelyajan rajoitukset on täsmennetty UO II:ssa. 6 URAKOITSIJAN VELVOITTEET 6.1 Takuuaika (poikkeaa YSE:stä) Urakan yleinen takuuaika on kaksi (2) vuotta. Mahdolliset muut urakkakohtaiset takuuajat on ilmoitettu UO II:ssa. Urakoitsija vastaa myös niistä suorituksensa asennus- ja mittavirheistä, jotka paljastuvat vasta käyttövaiheessa huolimatta siitä, että työ on tarkastettu ja vastaanotettu.

10 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 10 (43) 6.2 Vakuudet (poikkeaa YSE:stä) Takuun nojalla korjatuille tai uusituille rakenteille, laitteille ja/tai osille annetaan yhden (1) vuoden lisätakuu samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäinen takuu. Rakennusajan vakuus on arvoltaan 10 % sopimuksen mukaisesta urakkahinnasta ja takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta, johon lisätään lisäja muutostyöt. Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Työnaikaisen vakuuden on oltava voimassa 3 kuukautta yli urakan valmistumispäivämäärän. Mikäli vastaanottotarkastus viivästyy urakoitsijasta johtuvasta syystä yli 15 vuorokautta sovitusta urakan valmistumisajasta, on urakoitsija velvollinen jatkamaan vakuuden voimassaoloaikaa viiveen määrällä. Hyväksytyn vastaanoton ja takuuajan vakuuden hyväksymisen jälkeen työnaikainen vakuus palautetaan vakuuden antajalle. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. Tarjousvakuutta ei vaadita. Tilaaja ei anna urakoitsijalle vakuutta. Urakoitsijan antaman vakuuden tulee olla joko pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, tilaajan nimiin asetettu talletus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annettu vakuus. Tilaaja voi hyväksyä rakennus- ja takuuajan vakuudeksi myös vakavaraisen yhteisön antaman omavelkaisen takauksen. Vakavaraisena yhteisönä voidaan pitää valtion omistamaa osakeyhtiötä, valtion liikelaitosta tai arvopaperipörssiin listautunutta osakeyhtiötä. Osakeyhtiön on vaadittaessa esitettävä tilaajalle selvitys vakavaraisuudestaan ja siihen mennessä annettujen omavelkaisten takausten arvosta. Omavelkainen takaus huomioidaan tarjousvertailussa, jos hintavertailun hinnoissa on eroa vähemmän kuin euroa. Hintavertailussa huomioidaan tällöin omavelkaisen takauksen hinnaksi 0,5 % vakuuden arvosta kerrottuna vakuuden voimassaolovuosien määrällä sekä lisättynä tähän rahoituslaitosten perimä keskimääräinen käsittelymaksu 125 euroa. Urakoitsijan on vaadittaessa annettava vuosittain selvitys antamiensa omavelkaisten takausten arvosta, jotta tilaaja voi varmistua vakuuden arvosta. Jos urakoitsijan taloudellinen tilanne tai vakavaraisuus heikkenee ja vakuus menettää arvoaan, voi tilaaja vaatia omavelkaisen takauksen vaihdettavaksi pankkitakaukseen.

11 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 11 (43) 6.3 Työnantajan todistukset Tilaajalla on oikeus urakoitsijaa enempää kuulematta käyttää vakuutena olevat varat tästä sekä muistakin tilaajan ja urakoitsijan välisistä sopimuksista johtuvien saatavien suorittamiseksi Työnantajavelvoitteiden täyttäminen ja rekisteröityminen Urakoitsijalla ja niillä aliurakoitsijoilla, jotka on määritetty UO II:ssa, tulee olla joko Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama pätevyys tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla tai urakoitsijan tulee muuten toimittaa vastaavat pätevyyden osoittamiseksi tarvittavat tiedot. Vastaavat tiedot pitävät sisällään ainakin: - tiedon yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta (TyEL-todistus, verotodistus), - tiedon yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla, - luotettavan selvityksen yrityksen laadunvarmistuksen tasosta sekä - tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta. Urakoitsijan tulee toimittaa em. tiedot urakkaneuvotteluun, ellei tarjouspyynnössä muuta edellytetä. Verotodistus ei saa olla kahta kuukautta vanhempi ja TyEL-todistus kuukautta vanhempi. Lisäksi urakoitsijan on aina pyydettäessä toimitettava tilaajalle uudelleen vastaava selvitys. Tilaaja tarkastaa edellä kerrotut tiedot Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tai urakoitsija.fi rekisteristä, jos urakoitsija on merkitty jompaankumpaan rekisteriin. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä tarjouksessaan Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimen, LY-tunnuksen, osoitteen, vastuuhenkilön nimen, työmaan nimen, urakointilajin, urakan aloittamispäivän ja arvioidun valmistumisajankohdan ja urakkahinnan) lääninverovirastoon Selvitykset aliurakoitsijoilta Urakoitsijan tulee toimittaa aliurakoitsijoistaan samanlaiset selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä ennen töihin ryhtymistä.

12 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 12 (43) 6.4 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Rakennuskohteen vakuuttamisessa noudatetaan YSE:n määräyksiä. Urakan vakuutettava osuus on määritelty UO II:ssa Vastuuvakuutus Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä urakkasopimuksen voimassaoloaikana on , ellei UO II:ssa toisin määrätä. Vastuuvakuutuksen sopimusehdot on toimitettava pyydettäessä tilaajalle. 6.5 Vartiointi Tilaaja ei järjestä vartiointia. 6.6 Vahingot ja korvaukset 6.7 Urakoitsijan raportointivelvollisuus 6.8 Immateriaalioikeudet Urakoitsijan on ilmoitettava vastaanottotarkastuksessa työn suorittamisesta johtuvat kolmansia osapuolia koskevat selvittämättömät asiat. Urakoitsija vastaa myös vastaanottotarkastuksen jälkeen kolmansille osapuolille urakan toteuttamisessa aiheuttamistaan vahingoista. Raideliikenteelle aiheutuvista haitoista perittävät korvaukset on määritetty UO II:ssa. Urakoitsijan tulee laatia tilaajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden etenemistä, laskutusta, kassavirtaa, määräennusteita, tilaajan materiaaleja, laadunvarmistusta, turvallisuutta, riskienhallintaa ja resursseja koskevat raportit. Raportteja koskevia vaatimuksia voidaan täsmentää UO II:ssa. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan tarvittavat tiedot tilaajan rekistereitä varten (esim. silta-, rumpu-, vaihde- ja tasoristeysrekisterit). Vaatimuksia voidaan täsmentää UO II:ssa. Urakoitsijan tulee laatia RATOn ja muiden ohjeiden edellyttämät raportit ja selvitykset koskien töiden työnaikaista (mm. raiteen liikennöitävyys) ja lopullista käyttöönottoa. Urakoitsijan urakkasopimuksen perusteella laatimien piirustuksien, suunni-

13 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 13 (43) telmien ja muiden vastaavien asiakirjojen mahdolliset tekijänoikeudet ja muut mahdolliset immateriaalioikeudet kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksessa tai urakkasopimuksen aikana ne asiakirjat tai asiakirjan osat, jotka urakoitsijan käsityksen mukaan sisältävät tekijäoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Urakkasopimuksen aikana urakoitsijan on tehtävä ilmoitus välittömästi, kun tieto immateriaalioikeuksia sisältävästä asiakirjasta on tullut urakoitsijan tietoon. Urakoitsijan ja tilaajan yhdessä toteaman tekijän- ja immateriaalioikeuden rajoittamatta tilaajalla on kuitenkin oikeus lisäveloituksetta käyttää kaikkia urakkasopimuksen perusteella laadittuja asiakirjoja muissakin radanpidon tehtävissä Suomen rataverkolla. Jos tilaaja käyttää asiakirjoja urakkasopimuksen ulkopuolella muissa radanpidon tehtävissä, tulee asiakirjojen kopioiden sisältää samat tekijänoikeus yms. merkinnät kuin alkuperäisessä asiakirjassakin on. Jos urakoitsija haluaa tarjouksessaan jättää tätä kohtaa koskevan varauman tai muutosehdotuksen, tulee urakoitsijan ilmoittaa varaumasta tai muutosehdotuksesta sekä sen sisällöstä perusteluineen tilaajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen tarjousten jättämiselle tarkoitettua määräpäivää, jotta tilaaja voi ilmoittaa joko hyväksyvänsä tai hylkäävänsä varauman tai muutosehdotuksen. 7 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Ennakko Pääsääntöisesti Liikennevirasto ei maksa ennakkoa. Mikäli urakassa maksetaan ennakkoa, se ja siihen liittyvät vakuus- ja muut ehdot on määritelty UO II:ssa. 7.2 Kokonaishintaurakka Urakkahinta maksetaan maksuerätaulukon mukaan ja tilaajan hyväksymiä laskuja vastaan. Urakoitsija laatii maksuerätaulukkoehdotuksen tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi urakkaneuvottelussa sovitussa ajassa. Maksuerätaulukon tulee rakentua seuraavien periaatteiden mukaisesti: - Taulukon maksuerät ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisävero maksetaan arvonlisäverolain mukaisesti kunkin maksuerän yhteydessä. - Ensimmäinen maksuerä maksetaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuutus ja -vakuus sekä työaikataulu ovat tilaajan hyväksymät sekä työt on aloitettu. Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkahinnasta.

14 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 14 (43) 7.3 Yksikköhintaurakka Maksut - Seuraavat maksuerät maksetaan työn edistymisen ja suoritetun valmiin työn arvon mukaan. - Viimeisen maksuerän suuruus on 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä maksetaan, kun työ on valmis ja vastaanotettu, tilaaja on hyväksynyt takuuajan vakuuden ja kun mahdolliset vastuu- ja myöhästymiskysymykset on selvitetty ja kun urakoitsijan laadittavaksi määrätyt piirustukset ja kaikki loppudokumentit ja muut vastaavat asiakirjat on laadittu, tilaaja on ne vastaanottanut ja hyväksynyt. Lisäksi rekisteritiedot tulee olla päivitetty ja urakassa kotiin kutsuttujen materiaalien yhteenveto toimitettu tilaajalle. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksymiskirjeellään ilmoittanut työn ja muiden edellä selostettujen seikkojen hyväksymisestä. Urakkahinta maksetaan seuraavasti: - Ensimmäinen maksu maksetaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuutus, vakuus ja työaikataulu on tilaajan hyväksymä sekä työt on aloitettu. Ensimmäinen maksu on 5 % urakkahinnasta. - Kuukausittain tehdyn työn mukaisesti, jolloin maksuerän suuruus muodostuu tehtyjen työmäärien ja sopimuksen yksikköhintojen mukaisesti, josta pidätetään 10 % viimeiseen maksuerään sekä 10 %, kunnes ensimmäisen maksun (5 %) summa on peritty takaisin. - Urakoitsijan tulee esittää laskunsa sopimuksen määrä- ja yksikköhintaluettelon mukaisesti jaoteltuna siten, että tilaajan hyväksyttäväksi esitettävästä mittauspöytäkirjasta käy ilmi laskutettavan kuukauden lisäksi urakan alusta alkaen toteutuneet suoritemäärät litteroittain. Lisä- ja muutostyöt tulee esittää eriteltyinä. - Viimeinen maksuerä 10 %. Ehdot viimeisen maksuerän maksamiselle kohdan 7.2 mukaiset. - Arvonlisävero maksetaan arvonlisäverolain mukaisesti kunkin maksun yhteydessä Määrien laskenta ja yksikköhintojen kustannussisältö Määrien mittauksessa noudatetaan UO II:ssa määritettyjä mittausperusteita.

15 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 15 (43) Yksikköhintaurakan määräluettelon yksikköhinnat tulee hinnoitella siten, että yksikköhinnat sisältävät kaikki sopimusasiapaperien mukaisten töiden kustannukset määrämittausohjeen mukaan jaoteltuna. Yksikköhintaluettelon jokainen yksikköhinta on täysin itsenäinen ja muista yksikköhinnoista riippumaton sekä sisältää nimikkeen mukaisen työn ja tarvikkeet valmiiksi tehtynä. Yksikköhinnoissa on otettava huomioon kustannukset niiden nimikkeiden edellyttämistä suorituksista, joita ei määräluetteloissa litterointijärjestelmästä tai sen tarkkuudesta johtuen ole mainittu, mutta jotka muiden laskenta-asiakirjojen mukaan kuuluvat urakkaan. Urakoitsijan työsuorituksesta johtuvista teoreettisten mittojen ylityksistä aiheutuvat suoranaiset ja välilliset kustannukset sisältyvät tarjottuihin yksikköhintoihin, esimerkiksi kaivu- ja louhintarajojen ylityksiä ja niiden seurannaisvaikutuksia ei korvata. Mikäli tilaajan materiaalien kulutus kasvaa toleranssiylityksistä johtuen, on tilaajalla oikeus periä siitä materiaalin hintaa vastaava korvaus. Silloin kun täyttö- tai vastaava työ ei sisälly urakkaan, tilaajalla on oikeus periä korvaus kaivu- ja louhintarajojen ylityksistä tilaajalle myöhemmin aiheutuvista kustannuksista (esim. kalliopoikkileikkauksen louhinnassa korvaus määräytyy betonointikustannusten mukaan). Tätä ehtoa täsmennetään tarvittaessa UO II:ssa Yksikköhintaurakan määrämuutokset 7.4 Maksuerien pidätykset ja vähennykset Määrämuutoksissa noudatetaan YSE 45, ellei UO II:ssa toisin määritellä. Sen lisäksi mitä YSE 42:ssa on mainittu, tilaajalla on oikeus pidättää urakan maksueristä: - Urakoitsijalta suorittamatta jääneet tätä työtä koskevat työntekijöiden palkat sekä aliurakoitsijoiden työntekijöiden palkat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 :ssä tarkoitetut ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut - Urakoitsijan hyvityslasku Jos maksuerästä ei päästä yksimielisyyteen, maksetaan siitä riidaton osa. 7.5 Kustannustason muutosten vaikutus urakkahintaan Urakkahinnat ja yksikköhinnat ovat kiinteät, ellei UO II:ssa muuta määrätä.

16 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 16 (43) 7.6 Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostyöt korvataan sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Yksikköhintoja noudatetaan sellaisenaan niin vähennyksissä kuin lisäyksissäkin. Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat ovat voimassa myös urakkaalueen ulkopuolella tehtävissä vastaavissa olosuhteissa suoritettavissa vastaavissa töissä. Urakoitsijan on ennen työhön ryhtymistä annettava yksikköhintoihin perustuva yksilöity tarjous lisä- ja muutostöistä sekä tilaajan on kirjallisesti tilattava työ. Lisätöitä ei makseta ilman em. sopimusta. Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 7.7 Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä 7.8 Laskuille asetetut vaatimukset Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat Laskutuksen pääperiaatteet Lasku on esitettävä tilaajan vaatimalla tavalla ja siitä on ilmettävä erikseen seuraavat asiat: - Liikenneviraston projekti- ja tilausnumero - projektin ja urakan nimi - valtuusnumero - rataosatunnus tai rataosatunnukset (kirjanpidon tunnus) - laskut on eriteltävä kustannuspaikoittain ja rataosittain (kirjanpidon tunnus) tilaajan toimittaman ohjeen mukaan - laskutettujen maksuerien kumulatiivinen summa - laskun loppusumma esitetään - ALV 0 % - ALV-osuus - arvonlisäverollinen loppusumma Laskun hyväksymiskelpoisuus Lasku on hyväksymiskelpoinen, kun - laskua vastaava työsuoritus on tehty ja työn valvoja on sen kirjallisesti tarkastanut; ja - laskutukseen oikeuttava työalueen viimeistely ja siivous on tehty ja muut

17 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 17 (43) Maksuaika sopimuksessa vaaditut velvoitteet on suoritettu, esim. tarkemittaukset; ja - kaikista laskuun sisällytetyistä töistä on esitetty hyväksytty laatuaineisto kuten työsuunnitelmat, väliaikaisten rakenteiden suunnitelmat, paalutuspöytäkirjat, tarkemittaukset, tutkimus- ja aineenkoestustulokset. Viimeistä maksuerää koskevan laskun osalta katso kohta 7.2. Laskut maksetaan 21 päivän kuluessa valvojan tarkastuspäivämäärästä lukuun ottamatta viimeistä maksuerää. 8 KESKINÄISET VELVOITTEET 8.1 Viranomaisyhteydet, tarkastukset ja luvat Luvat Tilaaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat rakennuttajan lukuun, jotka kuvataan UO II:ssa. UO II:sta käy ilmi, mitä muita lupia tilaaja on jo hakenut ja mitä lupia se tulee hakemaan. Urakoitsija hankkii muut tarvittavat luvat ja hankkimistaan luvista ja tehdyistä ilmoituksista on urakoitsijan toimitettava jäljennökset tilaajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Urakoitsijan on huolehdittava lupiensa voimassaolosta työn aikana Viranomaisyhteydet YSE:n ja UO II:n mukaan Vastaanottotarkastus Tilaajan edustajan allekirjoitus vastaanottopöytäkirjassa ei merkitse urakan vastaanottoa ja hyväksymistä, vaan siitä annetaan hyväksymiskirje. Muilta osin vastaanotto suoritetaan YSE 71 :n mukaan Taloudellinen loppuselvitys YSE:n 73 :n mukaan.

18 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 18 (43) Takuutarkastus YSE 74 :n mukaan. 8.2 Aikataulujen laadinta ja resurssit 8.3 Suunnitelmat Tilaaja voi antaa urakoitsijalle alustavan aikataulun tarjouspyynnön yhteydessä urakoitsijan työsuunnittelua varten. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan urakan yleisaikatauluehdotuksen tilaajan tarkastettavaksi tarjouspyynnön mukaisesti tai tilaajan muuten ilmoittamassa ajassa Pysyvien rakenteiden suunnitelmat Suunnitelman katsotaan käsittävän piirustukset ja työselityksen tai sitä vastaavat ohjeet. Urakka tilaajan suunnitelmilla Tilaaja hankkii pysyviä rakenteita koskevat suunnitelmat. Tilaaja voi myös antaa suunnitteluperusteet joillekin rakenteille ja laitteille, joiden suunnittelun tekee rakenteen tai laitteen valmistaja. Tilaajan hankkimasta suunnitelmasta käytetään nimitystä perussuunnitelma, josta tarjouspyynnössä voi olla useampia vaihtoehtoja. Jos urakkasopimus tehdään tällaisessa tapauksessa urakoitsijan oman ehdotuksen pohjalta, hankkii urakoitsija kustannuksellaan myös pysyviä rakenteita koskevat suunnitelmat ja niiden lähtötiedot lisäselvityksineen ja - tutkimuksineen sekä laskelmat ja muut luotettavat selvitykset rakenteiden luotettavuudesta. Rakenteiden tulee olla perussuunnitelman veroisia, ellei muita suunnitteluperusteita ole annettu tai muuta sovittu. Urakoitsija vastaa omien suunnitelmiensa tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyn aiheuttamista kustannuksista. ST-urakka ST-urakkaa (suunnittelu ja toteutus) koskevat suunnitteluvelvoitteet kuvataan UO II:ssa Piirustusaikataulu Tilaaja ja urakoitsija laativat yhteistyössä piirustusaikataulun urakoitsijan laatiman yleisaikataulun pohjalta. Urakoitsijan on esitettävä muutos piirustusaikatauluun neljä (4) viikkoa ennen kuin ko. piirustuksia tarvitaan Tilaajan suunnitelmien toimittaminen urakoitsijalle

19 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 19 (43) Tilaaja toimittaa veloituksetta kaikkia suunnitelmiaan urakoitsijalle UO II:ssa ilmoitettavan sarjamäärän. Tarvitsemansa lisäkopiot hankkii urakoitsija kustannuksellaan. Kaikki yhteydet suunnittelijoihin on hoidettava tilaajan kautta Urakoitsijan suunnitelmat Urakoitsijan velvollisuus laatia lopullisten rakenteiden suunnitelmia määritellään UO II:ssa. Urakoitsijan hankittavaksi kuuluvat suunnitelmat on tarkastutettava tilaajalla. Urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle tämän tarvitsemat kappaleet korvauksetta. Urakoitsijan laatimien suunnitelmien hyväksyttämisestä sovitaan erikseen ennen töiden aloittamista. Urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle määräysten mukaiset käyttö- ja huoltoohjeet Työsuunnitelmat 8.4 Mittaustyöt ja tarkemittaukset Urakoitsija on velvollinen suunnittelemaan työn suorittamiseksi tarvitsemansa työnaikaiset rakenteet, laitteet ja työmenetelmät sekä osoittamaan niiden luotettavuuden. Työsuunnitelmassa on otettava huomioon työhön liittyvät riskit ja turvallisuusvaatimukset. Tilaaja osoittaa alueella olevat kiintopisteet, joihin urakoitsija sitoo rakentamisessa tarvittavat linja-, taso- ja korkeusmitat. Tilaaja vastaa siitä, että rakenteen paikka ja rakenteiden mitat ovat suunnitelmissa yksikäsitteisesti määrätty sekä antaa tarvittaessa hallussaan olevat lähtöarvot urakoitsijan käytettäväksi. Lähtöarvojen perusteella tulee urakoitsijan laatia kustannuksellaan yksityiskohtaiset mittaussuunnitelmat. Tilaaja voi urakan aikana tehdä valvontamielessä tarkistusmittauksia. Nämä tarkistusmittaukset eivät poista eivätkä vähennä urakoitsijan vastuuta mittaustöistä. Mikäli urakoitsija hävittää tai vahingoittaa peruspisteen tai -linjan, urakoitsija on velvollinen korvaamaan sen uusimisesta aiheutuvat kulut. Urakoitsijan tulee laatia ja luovuttaa työtään koskevissa määräyksissä, suunnitelmissa tai muissa sopimusasiapapereissa edellytetyt tarketiedot ja mittauspöytäkirjat ja muut vastaavat dokumentit tilaajalle

20 LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 20 (43) vastaanottotarkastuksessa sovittavassa ajassa. Tarketietojen sisältöä voidaan tarkentaa UO II:ssa. 9 LAADUNVARMISTUS 9.1 Urakoitsijan laadunvarmistus 9.2 Tilaajan laadunvalvonta Urakoitsijan on esitettävä tilaajan antamien ohjeiden mukainen koko urakan kattava kirjallinen laatusuunnitelma ennen työn alkamista sekä työvaihekohtaiset kirjalliset työ- ja laadunvarmistussuunnitelmat ennen kunkin työvaiheen alkua. Urakoitsija kokoaa laatuaineiston urakkakohtaiseksi kelpoisuuskirjaksi tilaajan ohjeiden mukaan. Jos urakoitsija haluaa käyttää uusia, vähän tunnettuja materiaaleja tai työtapoja, hänen on suoritettava kustannuksellaan kaikki tilaajan vaatimat kokeet niiden käyttökelpoisuuden osoittamiseksi Tilaajan valvojat Tilaaja nimeää työmaalle valvojat, jotka valvovat työsuoritusta sekä sähkö- ja junaturvallisuusmääräysten ja tilaajan vaatimusten noudattamista. Valvojan toimivalta määritellään UO II:ssa. Urakoitsijan tulee esittää piiloon menevät rakenteet valvojalle tarkastamista varten ennen toimenpidettä tai peittämistä. Valvojalle tulee esittää sitä ennen työtä koskevat tarketiedot (esim. tiedot kaivu- ja täyttötasoista, työalueiden rajoista ja putkista). Tilaajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta Tilaajan asiantuntijat Tilaaja voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä Valvonnan työajat Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä yhteisesti sovittuna työaikana, ja järjestää valvonnan sen mukaan. Jos urakoitsija tekee säännöllisesti työtä sopimuksessa mainitun työajan ulkopuolella, tilaaja järjestää valvonnan ao. työhön. Urakoitsijan tulee

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt. Tarjouspyynnön 27.8.2013 liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot