Vilja alan yhteistyöryhmä LOPPURAPORTTI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vilja alan yhteistyöryhmä LOPPURAPORTTI 2012"

Transkriptio

1 Vilja alan yhteistyöryhmä LOPPURAPORTTI Hankkeen tavoitteet Vilja-alan yhteistyöryhmä-hankkeen päätavoitteena on vilja- ja öljykasvisektorin toimintaedellytysten, toimintatapojen, yhteistyön ja kilpailukyvyn kehittäminen. Välillisesti tätä edistää yhteisten toimintatapojen ja osaamisen kehittäminen. Vuonna 2012 hankkeessa keskityttiin mm. kansallisen viljastrategian päivittämiseen ( ), erilaisten markkina- ja viljelyoppaiden tekoon, viljan turvallisuusseurantaan ja luomuviljaketjun pullonkaulojen etsimiseen. Näiden toimien taustalla ja tavoitteena oli koko ketjun ja erityisesti viljelijöiden markkinaosaamisen parantaminen ja laadukkaan viljantuotannon ja hyvien tuotantotapojen edistäminen. Markkinaosaamista ja tiedonkulkua koko vilja- ja öljykasviketjussa pyrittiin lisäämään myös mm. tiedottamalla viljamarkkinoista ja muista ajankohtaisista maataloussektorin asioista hankkeen internet-sivuilla. Nämä toimet auttoivat myös hankkeen tavoitteita markkinoiden tasapainon edistämisestä ja laadukkaan viljan tuotannon edistämisestä. 2. Hankeosapuolet ja yhteistyö Vilja-alan yhteistyöryhmä koostuu jäsenistöstä, jossa on edustettuna Suomen koko vilja- ja öljykasviketju, yhteensä 40 yritystä ja organisaatiota. VYR:in toimintaa on ohjannut ja johtanut johtoryhmä, joka kokoontui vuoden 2012 aikana 8 kertaa. Lisäksi järjestettiin joitakin sähköpostikokouksia. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi maatalousneuvos Taina Vesanto maa- ja metsätalousministeriöstä. Yhteistyöryhmän käytännön toiminnasta ja asioiden valmistelusta johtoryhmälle ovat vastanneet maatalousylitarkastaja ja VYR:n pääsihteeri Jukka Virolainen, koordinaattori Päivi Tähtinen sekä suunnittelija Kati Lassi. Koko yhteistyöryhmän jäsenistölle järjestettiin kaksi yleiskokousta ( ja ) ja niiden puheenjohtajana toimi ylijohtaja Heimo Hanhilahti maa- ja metsätalousministeriöstä. Mm. hankkeen toimintasuunnitelma ja budjetti esiteltiin jäsenistölle yleiskokouksessa ja keskustelun jälkeen ne hyväksyttiin. Vilja-alan yhteistyöryhmässä toimi vuonna 2012 neljä eri työryhmää; viljamarkkinatyöryhmä, viljelyn kehittämistyöryhmä, turvallisuustyöryhmä ja luomuviljatyöryhmä. Sihteeristö koordinoi työryhmien kokousjärjestelyjä ja toimintaa. Työryhmien työhön (mm. viljelyoppaiden laadinta ja muu kehitystyö) osallistui asiantuntijoita jäsenistön parista aiheiden mukaisilta osaamisalueilta. 3. Hankkeen vaiheet lyhyesti Vuonna 2012 VYR-hankkeessa toteutettiin aiempien vuosien tapaan pitkäkestoisia toimia vilja- ja öljykasviketjujen tiedonkulun ja osaamisen kehittämiseksi, mikä oli hankkeen tavoite. Hankkeen kolmas kolmivuotiskausi päättyi vuoden 2012 lopussa. Hankkeessa oli vuoden 2012 aikana meneillään lukuisia erilaisia projekteja, joita on listattu kohdassa 4 olevaan taulukkoon. Suurin osa näistä projekteista, mm. viljelyoppaiden laadinnasta, toteutettiin VYR työryhmissä olleiden asiantuntijoiden avulla sihteeristön koordinoidessa toimintaa. Ilman asiantuntijoiden työpanosta esim. oppaiden toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista. Lisäksi tutkimuksia ja raportteja tilattiin ostopalveluna. Vuoden 2012 aikana tehdyt toimet olivat tavoitteiden mukaisia. Erilaisia toimia toteutettiin vuoden

2 kuluessa enemmän kuin sen alussa suunniteltiin. Erilaisia toimia lisättiin toimintasuunnitelmaan mm. jäsenistöltä tulleiden toiveiden pohjalta. Paikoin aktiivinen toiminta ja monet samanaikaiset projektit aiheuttivat haasteita toteuttamisen ja aikataulujen suhteen. Lähes kaikki aloitetuista toimista saatiin kuitenkin päätökseen vuoden 2012 aikana ja loput saatetaan päätökseen vuoden 2013 alussa. Viljelijöille kohdennetusta materiaalista otettiin suuret painokset ( kpl) ja ne menivät jakoon jäsenistön kautta. Päätiedotuskanavana toimi hankkeen internet-sivut (www.vyr.fi), joilla julkaistiin uutisjuttuja viikoittain. Sivuston rakenne ja ulkoasu uudistettiin vuoden 2012 alussa. Viljelyoppaat julkaistiin sivustolla nettikirjan muodossa ja kansallinen viljastrategia ja muut raportit pdfmuodossa. Viljelyoppaat ja kansallinen viljastrategia käännettiin myös ruotsiksi. 4. Tulokset ja niiden arviointi Vuoden 2012 aikana keskityttiin erityisesti viljelijöiden markkinaosaamisen parantamiseen mm. laatimalla viljakaupan ja sopimusviljelyn opas. Tätä tavoitetta tuki myös mm. tiedotus viljamarkkinoiden tapahtumista mm. Viljaviesti uutiskirjeen ja nettisivujen kautta. Kotimaan markkinahinnat päivitettiin vyr.fi sivuille kerran viikossa. Lisäksi sivuilla julkaistiin 1-2 alaan liittyvää uutista viikossa. VYR sihteeristö seurasi kylvöjen ja puintien edistymistä asiantuntijaraadille lähetetyn kyselyn avulla ja seurannasta kirjoitettiin viikoittain uutisjuttu vyr.fi sivuille. VYR sihteeristön toimittama Viljaviestimarkkinakatsaus julkaistiin 11 kertaa vuonna 2012 vyr.fi-sivuilla, lisäksi se lähetettiin uutiskirjeenä yli 1200 vastaanottajalle. Hankkeen tuloksista, mm. raporteista ja valmistuneista oppaista tiedotetaan laajasti omilla sivuilla tapahtuvan tiedotuksen lisäksi myös muun median kautta lehdistötiedotteilla. Kohderyhmänä etenkin alan lehdet Maaseudun Tulevaisuus, Landsbygdens Folk, Käytännön Maamies KM ja alan uutiskirjeet kuten Laatunen. Viljan ja öljykasvien tuotantoa ja siihen liittyvää tietotaitoa pyrittiin edistämään laatimalla viljelyoppaat mallasohralle ja rypsille ja rapsille. Lisäksi vuoden lopussa päivitettiin huoneentaulu punahomeiden hallinnasta. Viljamarkkinoiden riskien hallintaa ja hometoksiinien hallintaa keskityttiin myös, kun VYR järjesti viljelijäseminaarin Hämeenlinnassa helmikuussa. Tilaisuudessa oli noin 270 osallistujaa. Turvallisuustyöryhmässä seurattiin hometoksiinien esiintymistä viljassa ja asian tiimoilta tiedotettiin mm. viljelijöitä useaan kertaan vuoden aikana. Yhteistyötahoina olivat MTT, ProAgria ja Evira. Lisäksi pyrittiin saamaan lisätietoa mm. siitä onko kauralajikkeiden hometoksiiniherkkyydessä eroja. Tätä varten tilattiin koesarja MTT:ltä. Lisäksi osallistuttiin tutkimushankkeeseen, jolla pyritään kehittämään hometoksiinien analyysimenetelmiä. Jäsenistön pyynnöstä järjestettiin toukokuussa HACCP-kurssi, johon osallistui 45 henkilöä viljateollisuuden- ja varastoinnin piiristä. Luomuviljatyöryhmässä ketjun tiedontarvetta pyrittiin kattamaan mm. laatimalla ensimmäinen arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä kotimaassa 2011/12 lisäksi ketjun pullonkaulojen selvittämistä jatkettiin. VYR piirissä päivitettiin vuoden 2012 aikana ensimmäisen kerran vuonna 2006 laadittua kansallista viljastrategiaa. Päivitetty ja laadittu kansallinen viljastrategia vuosille antaa kaikille ketjun toimijoille ja sidosryhmille arvokasta tietoa ketjun nykytilasta ja siinä myös listataan kehittämistarpeita ja tavoitteita tuleville vuosille. VYR-hankkeen toimintaa ja kehittämistarpeita pyrittiin kartoittamaan järjestämällä jäsenistölle opintomatka Englantiin huhtikuussa Matkalle osallistui sihteeristön lisäksi edustajia VYR jäsenyrityksistä (yht. 13 hlöä). Matkan pääkohteena oli AHDB organisaation (Agriculture and Horticulture Development Board) alla toimiva HGCA (Home Grown Cereals Association), jota voi pitää VYR:n esikuvana. Matkan aikana tutustuttiin HGCA:n toimintaan ja Englannin vilja- ja öljykasviketjuun ja sen toimintaan. Matkan oli onnistunut ja mukaan tarttui useita ideoita myös tämän hankkeen toiminnan kehittämiseen.

3 VYR julkaisut 2012 Julkaisun nimi Julkaisuaika Lisätiedot ja julkaisumuoto Toteuttamistapa/toteuttaja Viljaviesti viljamarkkinakatsaus 11 kertaa sähköinen uutiskirje lähetettiin tilanneille ja luettavissa internetsivuilla laadinta ja julkaisu VYR sihteeristö Viljatietopankki - tietoa Itämeren alueen maiden viljan tuotannosta ja kulutuksesta tietopankki, jolla on omat nettisivut päivitys ostopalvelu MTT taloustutkimus Kotimaan viljatasearvio Viljakaupan ja sopimusviljelyn opas päivitys 4 kertaa helmikuu Mallasohran viljelyopas helmikuu Guide om spannmålshandel och kontraktsodling Kylvö- ja kehitysennuste viljalle ja öljykasveille 2012 maaliskuu maaliskuu oppaasta otettiin kpl painos ja otettiin 6000 kpl painos ja viljelijäkysely, tulokset julkaistiin internetsivuilla ostopalvelu Tike ja VYR viljamarkkinatyöryhmän asiantuntijaarviot VYR viljamarkkinatyöryhmästä koottu työryhmä VYR viljamarkkinatyöryhmästä koottu työryhmä ostopalvelu TNS Gallup Odlingsguide för maltkorn huhtikuu Rypsin ja rapsin viljelyopas toukokuu HACCPkurssimateriaali toukokuu ostopalvelu Atac Oy Odlingsguide för rybs och raps elokuu Viljelijäkysely viljasadon määrästä, laadusta ja myyntiaikomuksista lokakuu viljelijäkysely, tulokset julkaistiin internetsivuilla ostopalvelu TNS Gallup Arvioita luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä kotimaassa 2011/12 lokakuu 1. arvio luomuviljan osalta. Saatavilla pdfmuodossa VYR luomuviljatyöryhmän asiantuntija-arviot, osa tilastoista ostopalvelu Tike, TNS Gallup, MMM Hometoksiinien hallinta huoneentaulu uusittiin julkaistiin internetsivuilla, otetaan painos kpl VYR turvallisuustyöryhmästä koottu pieneryhmä Kansallinen viljastrategia ostopalvelu MTT taloustutkimus, sihteeristö ja jäsenistöstä koottu pienryhmä Selvitys Puolan vilja- ja öljykasviketjuista ostopalvelu MTT taloustutkimus ja sihteeristö

4 Tulosten arviointi Vilja-alan yhteistyöryhmä on vakiinnuttanut paikkansa viljaketjua yhdistävänä foorumina ja sen toimintaedellytyksiä kehittävänä tekijänä. VYR on alan yritysten keskuudessa tunnettu ja sitä pidetään puolueettomana, mikä on monesti etu erilaisten asioiden valmistelussa ja viestien läpisaattamisessa. Tämä rooli halutaan säilyttää myös jatkossa. Hankkeen tavoitteet ja toimintakokonaisuudet ovat luonteeltaan sellaisia, joihin yksittäisillä toimijoilla ei ole resursseja ryhtyä yksin ja toisaalta yhteistoiminnalla toiminnan vaikuttavuus paranee. VYR työryhmien toiminnalla ja niissä toteutettavissa erilaisissa projekteissa kehitetään koko ketjun toimintaa mm. yhteisiä toimintatapoja hakemalla ja parantamalla ajankohtaisen tiedon jalkauttamista. Toimilla parannetaan mm. viljelijöiden markkinaosaamista, riskien hallintaa ja hyvien tuotantotapojen tuntemusta. Lisäksi mm. viljelyoppaiden ym. materiaalin kautta jaetaan tietoa mm. eri viljelykasvien viljelytekniikasta. Myös muut kotimaan maa- ja elintarviketaloudessa toimivat sektorit ovat hyötyneet toiminnasta (mm. kotieläinsektori). Vuoden 2012 aikana saatiin toteutettua lukuisia projekteja, jotka osaltaan auttoivat hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Vuonna 2012 VYR jäsenistö osallistui aktiivisesti kokouksiin ja antoi panoksensa yhteisten tavoitteiden hyväksi. Jäsenistö on kyselyissä ilmaissut tyytyväisyytensä VYR toimintaan, tätä kartoitettiin vuoden 2012 lopussa toteutetussa jäsenkyselyssä. VYR:n tunnettuutta mm. viljelijäkentässä pyrittiin parantamaan edelleen. Tässä onnistuttiin ja mittarina tästä voidaan käyttää sitä, että Vyr.fi-sivuston kävijämäärä ja Viljaviesti-uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoivat vuoden 2012 aikana. Vuosittain järjestettävä VYR:in viljelijäseminaari kokosi yli 270 viljelijää ja alan asiantuntijaa ajankohtaisten esitysten pariin. Lisäksi hankkeen työn tuloksista uutisoitiin säännöllisesti mm. alan tärkeimmissä lehdissä, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Landsbygdens Folkissa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin myös muiden alan lehtien kanssa. VYR oppaista ja huoneentauluista otettiin suuret painokset ja ne saatiin laajaan jakeluun jäsenistön kautta (n kpl suomenkielisenä ja noin 5000 kpl ruotsin kielellä). 5. Jatkotoimet Loppuvuonna 2012 pohdittiin laajasti hankkeen jatkotoimia ja sitä miten vilja- ja öljykasviketjun kehittämistä tulisi jatkaa ja mitkä olisivat keskeiset toimintakokonaisuudet koko ketjun tarpeiden pohjalta. Nämä tavoitteet ja toimet esitettiin maa- ja metsätalousministeriölle, kun jatkorahoitusta haettiin Laatuketjun-hankehaun yhteydessä Tulevaisuudessa tärkeitä kehittämiskohteita ovat mm. viljan jäljitettävyyteen liittyvät asiat ja viljan hyvien tuotantotapojen kehittäminen, erityisesti hometoksiinien ehkäiseminen.

5 6. Tiivistelmä Vilja-alan yhteistyöryhmä on vakiinnuttanut paikkansa viljaketjua yhdistävänä foorumina ja sen toimintaedellytyksiä kehittävänä tekijänä. VYR jäsenistössä on edustettuna koko vilja- ja öljykasviketju, yhteensä 40 yritystä ja organisaatiota. VYR:in toimintaa on ohjannut ja johtanut johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi maatalousneuvos Taina Vesanto maa- ja metsätalousministeriöstä. Yhteistyöryhmän käytännön toiminnasta ja asioiden valmistelusta johtoryhmälle ovat vastanneet maatalousylitarkastaja ja VYR:n pääsihteeri Jukka Virolainen, koordinaattori Päivi Tähtinen sekä suunnittelija Kati Lassi. Vilja-alan yhteistyöryhmässä toimi vuonna 2012 neljä eri työryhmää; viljamarkkinatyöryhmä, viljelyn kehittämistyöryhmä, turvallisuustyöryhmä ja luomuviljatyöryhmä. Sihteeristö koordinoi työryhmien kokousjärjestelyjä ja toimintaa. Työryhmien työhön (mm. viljelyoppaiden laadinta ja muu kehitystyö) osallistui asiantuntijoita jäsenistön parista aiheiden mukaisilta osaamisalueilta. VYR:in toimintabudjetti oli vuonna Toiminnan rahoittivat yhtä suurin osuuksin maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju ja jäsenistö. Hankkeen tavoitteet Vuonna 2012 VYR-hankkeessa toteutettiin aiempien vuosien tapaan pitkäkestoisia toimia vilja- ja öljykasviketjujen tiedonkulun ja osaamisen kehittämiseksi, mitkä olivat hankkeen päätavoitteita. Hankkeen kolmas kolmivuotiskausi päättyi vuoden 2012 lopussa. Vuonna 2012 hankkeessa keskityttiin mm. kansallisen viljastrategian päivittämiseen ( ), erilaisten markkina- ja viljelyoppaiden tekoon, viljan turvallisuusseurantaan ja luomuviljaketjun pullonkaulojen etsimiseen. Näiden toimien taustalla ja tavoitteena oli koko ketjun ja erityisesti viljelijöiden markkinaosaamisen parantaminen ja laadukkaan viljantuotannon ja hyvien tuotantotapojen edistäminen. Markkinaosaamista ja tiedonkulkua koko vilja- ja öljykasviketjussa pyrittiin lisäämään myös mm. tiedottamalla viljamarkkinoista ja muista ajankohtaisista maataloussektorin asioista hankkeen internet-sivuilla. Nämä toimet auttoivat myös hankkeen tavoitteita markkinoiden tasapainon edistämisestä ja laadukkaan viljan tuotannon edistämisestä. Toimenpiteet ja tulokset Hankkeessa oli vuoden 2012 aikana meneillään lukuisia erilaisia projekteja, joiden julkaisut on listattu tiivistelmä lopussa olevaan taulukkoon. Suurin osa näistä projekteista, mm. viljelyoppaiden laadinnasta, toteutettiin VYR työryhmissä olleiden asiantuntijoiden avulla sihteeristön koordinoidessa toimintaa. Hankkeen päätiedotuskanava oli vyr.fi internet-sivut. Tulosten arviointi Vuonna 2012 VYR jäsenistö osallistui aktiivisesti kokouksiin ja antoi panoksensa yhteisten tavoitteiden hyväksi. VYR:n tunnettuutta mm. viljelijäkentässä pyrittiin parantamaan edelleen. Tässä onnistuttiin ja mittarina tästä voidaan käyttää sitä, että Vyr.fi-sivuston kävijämäärä ja Viljaviesti-uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoivat vuoden 2012 aikana. Lisäksi hankkeen työn tuloksista uutisoitiin säännöllisesti mm. alan tärkeimmissä lehdissä, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Landsbygdens Folkissa. VYR oppaista ja huoneentauluista otettiin suuret painokset ja ne saatiin laajaan jakeluun jäsenistön kautta (n kpl suomenkielisenä ja noin 5000 kpl ruotsin kielellä).

Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke 1.1.2013 30.6.2014

Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke 1.1.2013 30.6.2014 Loppuraportti Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke 1.1.2013 30.6.2014 MMM Diaarinumero 1685/325/2012 Hankeaika: 1.1.2013 30.6.2014 Toteuttajatahot: Vilja-alan yhteistyöryhmä, Elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Kilpailukyvyn kehittäminen luomuviljan elintarvikeketjussa

Kilpailukyvyn kehittäminen luomuviljan elintarvikeketjussa Kilpailukyvyn kehittäminen luomuviljan elintarvikeketjussa 05.12.2006 loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta...3 2. Hankkeen tavoitteet...3 2. Projektiorganisaatio...4 3. Hankkeen vaiheet...5

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 2010 2009 M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Maaseutuverkoston vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2009... 3 2. KATSAUS VUOTEEN 2009... 5 3. HALLINTO JA

Lisätiedot

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Development of traceability and transparency of responsibility in the grain chain Hankeaika 1.3. 31.12.2013 Hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

Loppuraportti, hanke 2317

Loppuraportti, hanke 2317 2008 2012 Loppuraportti, hanke 2317 4/3560/2008 Loppuraportti, hanke 2317 MTK Keski-Suomi Keski-Suomen Ely-keskus, Y-vastuualue 31.12.2012 1 Sisällysluettelo 1 Toteuttajan tiedot... 2 2 Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Hankeaika 1.3.2008 31.8.2010 Hankkeen loppuraportti 31.8.2010 MMM Dnro 130/509/2008 Vastuullinen johtaja

Lisätiedot

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti Loppuraportti Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 1. Toteuttaja Suomen Sikayrittäjät ry 2. Hankkeen nimi ja tunnus Sikojen hyvinvoinnin edistäminen tiedonvälityshanke Dnro. 1915/3560-2010

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

PERUNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMIEN UUDEN RAHOITUSMALLIN LUOMINEN

PERUNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMIEN UUDEN RAHOITUSMALLIN LUOMINEN PERUNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMIEN UUDEN RAHOITUSMALLIN LUOMINEN LOPPURAPORTTI Perunantutkimuslaitos Puhelin (03) 656 300 Internet: www.petla.fi Alapääntie 104 Sähköposti: etunimi.sukunimi@petla.fi

Lisätiedot

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Loppuraportti Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Sisällysluettelo 1. Toteuttaja:... 1 2. Hankkeen nimi ja tunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 1 4. Raportti...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2012 Diaarinumero 563/05.02.07/2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero 040 747 2301 Projektikoodi S10018

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA 1 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI PORO-ICT - LOPPURAPORTTI 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PORO-ICT hanke on porotalouden ja porotalousyrittäjyyden kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää porotalouden piirissä

Lisätiedot

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR)

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) 1 Sisältö Viljan hintaan vaikuttavia tekijöitä Mitä seurata markkinoilla?

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007. Sisältö. Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

VUOSIKERTOMUS 2007. Sisältö. Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Etusivu Tiken kurkiaura 2 Tiken toiminnan painopisteet 3 Tiken toiminta-alueet 4 Ylijohtajan katsaus 5 Tulostavoitteiden

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot