Jäsenkysely Yhteenveto Lähteet ISBN ; pdf Kannen kuva: Samuli Siirala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenkysely 2012. Yhteenveto...53. Lähteet...55. ISBN 978-952-5628-59-3 ; pdf Kannen kuva: Samuli Siirala"

Transkriptio

1 Jäsentutkimus

2 3 Jäsenkysely 2012 Taustaa Vastaajien demografiset tekijät Opinnot ja syrjintä Opiskelijat ja työelämä Tulevaisuuden työelämä ja odotukset omalta työelämältä Työurien pidentäminen Järjestäytyminen ja akavalainen opiskelijatoiminta...41 Yhteenveto...53 Lähteet...55 ISBN ; pdf Kannen kuva: Samuli Siirala

3 Taustaa 4 Akavan opiskelijoiden jäsentutkimus toteutettiin vuonna 2012 ensimmäistä kertaa. Tutkimuksella kartoitettiin akavalaisten korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä opiskeluun ja työelämään liittyvistä kysymyksistä. Akavan opiskelijajäsenten jäsentutkimus on saanut alkunsa Akavan opiskelijavaltuuskunnan (AOVA) kokouksessa 1/2011 hyväksytystä ponnesta. Sen mukaan korkeakouluopiskelijoiden näkemykset erityisesti työelämäkysymyksistä on tarpeellista kartoittaa. Raportti jakaantuu kuuteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee vastaajien demografisia tekijöitä. Toisen osion aiheina ovat omat opinnot ja syrjintä. Kolmas osio käsittelee opiskelijoita ja työelämää. Neljännen osion aiheena on opiskelijoiden käsitykset tulevaisuuden työelämästä. Viidennessä osassa käsitellään opiskelijoiden näkemyksiä työurien pidentämisestä ja suomalaisesta eläkejärjestelmästä. Kuudennessa osassa tarkastellaan opiskelijoiden käsityksiä Akavasta ja akavalaisten liittojen opiskelijatoiminnasta. Tutkimuksen kyselylomake on liitetty raportin loppuun. Jäsenkyselyn vastaajat poimittiin satunnaisotannalla akavalaisten liittojen opiskelijajäsenrekistereistä. Joukosta tehtiin neljän prosentin otanta. Kysely toteutettiin verkkokyselynä huhti toukokuun vaihteessa 2012 reilun kahden viikon vastausajalla. Vastauksia kertyi 719 kappaletta. Vastausaste jäi kahdesta muistutuskierroksesta huolimatta matalaksi, hieman alle 20 prosenttiin. Aineiston kvantitatiivinen osuus käsiteltiin SPSS-tilasto-ohjelmalla. Helsingissä Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA Ville Kauppila Korkeakouluharjoittelija

4 5 1 Vastaajien demografiset tekijät Vastaajien sukupuolijakauma Vastaajien sukupuolijakauma on tasainen. Yliopistovastaajissa naisia oli suhteellisesti hieman suurempi osuus kuin miehiä. Vastaajien jakauma noudattelee hyvin Akavan jäsenkuntaa: Akavan jäsenistä 51 prosenttia on naisia ja 49 prosenttia miehiä. Vastaajien sukupuolijakaumat Vastaajien ikäjakauma Vastaajajoukko oli ikäjakaumaltaan19 56-vuotiaita. Ikäjakauma painottui odotusten mukaisesti nuoriin, mutta mukana oli myös aikuisopiskelijoita. Mediaanivastaaja oli 24-vuotias (keskiarvo 24,9 vuotta). Keskiarvo on mediaania herkempi ääriarvoille. Aikuisopiskelijat nostivat keskiarvoja, joten on mielekkäintä tarkastella mediaaneihin pohjautuvia lukuja. Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat keskimäärin hieman yliopisto-opiskelijoita nuorempia. Eron selittää osaltaan se, että yliopisto-opiskelijoiden keskimääräiset valmistumisajat ovat ammattikorkeakouluopiskelijoita pidempiä. Lisäksi yliopisto-opiskelijoilla on ammattikorkeakouluopiskelijoita useammin pohjalla jo yksi korkeakoulututkinto. Opiskelijatutkimus 2010:n mukaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittavien opintojen aloitusiän mediaani on sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijoilla 22 vuotta (Opiskelijatutkimus 2010).

5 6 Vastaajien ikäjakauma korkeakoulun mukaan tarkasteltuna Vastaajien korkeakoulut Otantatavasta johtuen vastaajajakauma noudattelee Akavan opiskelijajäsenten suhteellisia osuuksia. Kyselyyn vastanneista 63 prosenttia opiskelee pääsääntöisesti yliopistossa ja 37 prosenttia ammattikorkeakoulussa. Vastaajien jakauma ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoihin

6 7 Suurimmat vastaajamäärät kertyivät luonnollisesti opiskelijamääriltään suurista korkeakouluista. Eniten vastauksia kertyi Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta. Ammattikorkeakouluista eniten vastauksia saatiin Metropoliasta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta. Kuvataideakatemiasta, teatterikorkeakoulusta tai poliisiammattikorkeakoulusta ei ollut vastaajia. Vastaajien korkeakoulut Korkeakoulu Vastauksia kpl Vastauksien osuus Helsingin yliopisto 84 11,8 % Aalto-yliopisto 74 10,4 % Tampereen teknillinen yliopisto 55 7,7 % Turun yliopisto 41 5,8 % Oulun yliopisto 38 5,3 % Itä-Suomen yliopisto 37 5,2 % Metropolia ammattikorkeakoulu 36 5,0 % Tampereen ammattikorkeakoulu 35 4,9 % Turun ammattikorkeakoulu 29 4,1 % Jyväskylän yliopisto 27 3,8 % HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 25 3,5 % Tampereen yliopisto 24 3,4 % Lappeenrannan teknillinen yliopisto 22 3,1 % Oulun seudun ammattikorkeakoulu 20 2,8 % Jyväskylän ammattikorkeakoulu 5 2,1 % Vaasan yliopisto 13 1,8 % Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 12 1,7 % Satakunnan ammattikorkeakoulu 12 1,7 % Hämeen ammattikorkeakoulu 11 1,5 % Lapin yliopisto 10 1,4 % Svenska handelshögskolan 10 1,4 % Laurea-ammattikorkeakoulu 10 1,4 % Saimaan ammattikorkeakoulu 9 1,3 % Savonia-ammattikorkeakoulu 9 1,3 % Mikkelin ammattikorkeakoulu 7 1,0 % Åbo Akademi 6 0,8 % Seinäjoen ammattikorkeakoulu 6 0,8 % Diakonia-ammattikorkeakoulu 4 0,6 % Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4 0,6 % Rovaniemen ammattikorkeakoulu 4 0,6 % Vaasan ammattikorkeakoulu 4 0,6 % Humanistinen ammattikorkeakoulu 3 0,4 % Kajaanin ammattikorkeakoulu 3 0,4 % Lahden ammattikorkeakoulu 3 0,4 % Maanpuolustuskorkeakoulu 2 0,3 % Sibelius-Akatemia 2 0,3 % Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola 2 0,3 % Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2 0,3 % Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 2 0,3 % Yrkeshögskolan Novia 1 0,1 % Kuvataideakatemia 0 0,0 % Teatterikorkeakoulu 0 0,0 % Poliisiammattikorkeakoulu 0 0,0 % Yhteensä ,0 %

7 Vastaajien koulutusalat Eniten vastauksia kertyi suurimmilta koulutusaloilta, kuten tekniikan ja liikenteen sekä kaupan ja liiketalouden aloilta. Erityisesti ammattikorkeakouluvastaajat painottuivat tekniikan ja liikenteen aloille, heistä peräti puolet (49 %) opiskeli tekniikan ja liikenteen aloilla. Uuden Insinööriliiton (UIL) opiskelijajäsenet vastasivat selvästi muita ryhmiä aktiivisemmin. UIL:n aktiivista osallistumista saattaa osaltaan selittää se, että UIL oli ainoa liitto, joka lähetti itse sähköpostikyselyt suoraan opiskelijoille. Myös yliopistoista saatiin eniten vastauksia tekniikan ja liikenteen opiskelijoilta (33 %). Lisäksi kaupan ja liiketalouden alan opiskelijat olivat runsaasti edustettuina. 8 Muilta suurilta koulutusaloilta, kuten opetus- ja kasvatusalalta sekä humanistilta aloilta saatiin verrattain vähän vastauksia. Opetus - ja kasvatusalan opiskelijoita oli vastaajista kahdeksan prosenttia. Vastaajien pääasialliset koulutusalat

8 9 Vastaajien pohjakoulutus ennen nykyisin suoritettavaa tutkintoa Yli 70 prosentilla vastaajista korkein tutkinto ennen nykyisin suoritettavaa tutkintoa on ylioppilastutkinto. Kandidaatintutkinto on pohjakoulutuksena 21 prosentilla yliopisto-opiskelijoista. Kyselylomakkeessa ei tarkemmin eroteltu, ovatko yliopistollinen kandidaatintutkinto -kohdan valinneet suorittaneet kandidaatintutkinnon jollain muulla koulutusalalla vai suorittavatko he maisterivaiheen opintoja yliopistojen kaksiportaisen tutkintorakenteen mukaisesti. Ammattikorkeakouluvastaajilla toiseksi yleisin pohjakoulutus on ammatillinen perustutkinto (15 %). Ammattilukion on suorittanut viisi prosenttia vastanneista AMK-opiskelijoista. Muu tutkinto -kohtaan kuuluvat muun muassa kansainväliset tutkinnot, kuten IB-tutkinto. Koulutusalojen ja tutkintoasteiden välillä on mielenkiintoisia eroja. Tutkinnon suorittaminen ammattikorkeakoulussa toisen asteen ammattitutkinnon jälkeen näyttäisi olevan tekniikan ja liikenteen alalla muita aloja yleisempää. Uuden Insinööriliiton opiskelijoista peräti 17 prosentilla ammattitutkinto pohjakoulutuksena, kun vastaava luku kaikilla korkeakouluopiskelijoilla on kuusi prosenttia. Tulosten tulkinnassa on hyvä muistaa kyselyyn vastanneiden ammattikorkeakouluvastaajien insinööripainotteisuus. Vastaajien pohjakoulutus ennen nykyistä tutkintoa Tutkinto Yliopisto-opiskelijat AMK-opiskelijat Kaikki opiskelijat Ammatillinen perustutkinto 0 % 15 % 6 % Lukio 69 % 74 % 71 % Kaksoistutkinto (ammattilukio) 1 % 5 % 3 % Opistoaste 1 % 3 % 2 % Ammattikorkeakoulututkinto 5 % 2 % 3 % Yliopistollinen kandidaatintutkinto 21 % 1 % 12,5 % Yliopistollinen maisterintutkinto 3 % 1 % 2 % Muu 0 % 0 % 0 % Välivuosien pitäminen Korkeakouluopiskelijoista keskimäärin lievä enemmistö (58 %) on viettänyt välivuoden toisen asteen opintojen jälkeen ennen siirtymistä korkeakouluopintoihin. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä ei ole merkittävää eroa välivuosien pitämisessä, ero on vain prosenttiyksikön. Erot näyttäsivät olevankin enemmän sukupuoli- ja koulutusalasidonnaisia. Sukupuolien välillä välivuosien pitämisessä on selvä ero. Miehistä 69 prosenttia ja naisista 49 prosenttia on pitänyt yhden tai useamman välivuoden ennen siirtymistään nykyisiin korkeakouluopintoihin. Havaittu ero sukupuolien välillä selittyy pitkälti sillä, että miehet suorittavat usein varusmiespalveluksen ennen siirtymistä korkeakouluopintoihin.

9 10 Piditkö välivuoden ennen nykyisten korkeakouluopintojen aloittamista? Myös koulutusalojen välillä on eroja välivuosien viettämisessä. Opetus- ja kasvatusalalla (71 %) sekä humanistisilla aloilla (73 %) välivuosia pidetään selvästi muita useammin. Vähiten välivuosia pitävät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan (33 %) sekä luonnontieteiden (48 %) opiskelijat. Tulkintoja tehdessä on hyvä ottaa huomioon aineiston rajoittunut koko, joten tulokset ovat enemmänkin suuntaa-antavia kuin laajasti yleistettäviä. Piditkö välivuoden ennen nykyisten korkeakouluopintojen aloittamista? Alakohtainen vertailu* *Matkailu, ravintola ja talous, kulttuuri ja taide sekä ympäristö ja luonnonvara -aloilta ei ole luotettavia tilastoja alakohtaisten vastaajien (n < 20 ) vähyydestä johtuen. Yli puolella vietettyjen välivuosien määrä jää yhteen. 55 prosenttia vastanneista on pitänyt vain yhden välivuoden. Neljä viidestä siirtyy jatko-opiskeluihin viimeistään kahden välivuoden kuluttua ja noin joka kymmenes (8 %) pitää yli neljä välivuotta.

10 11 Vietettyjen välivuosien lukumäärä toisen asteen tutkinnon jälkeen Useimmiten välivuosi vietettiin töissä (64 %) tai armeijassa (54 %). Muita yleisimpiä välivuoden viettämistapoja olivat matkustelu (13 %), opiskelu avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa (13 %) sekä työttömänä oleminen (12 %). Tein jotain muuta -kohdan valinneet kertoivat olleensa muun muassa äitiys- tai isyyslomalla tai opiskelijavaihdossa. Vastaajat pystyivät valitsemaan halutessaan useamman vastausvaihtoehdon. Mitä teit välivuosien aikana? Vastaajat pystyivät valitsemaan useamman vaihtoehdon. Vastaajien opintojen vaihe Kyselyyn vastanneet opiskelijat arvioivat, missä opintojen vaiheessa he kyselyhetkellä ovat. Ammattikorkeakoulututkinnot ovat tyypillisesti tavoiteajaltaan 3,5 4 vuotta ja yliopistotutkinnot 5 6 vuotta. Vastaajakunta on painottunut loppuvaiheen opiskelijoihin, noin joka toinen vastaaja on mielestään opintojensa loppuvaiheessa. Alkuvaiheen opiskelijoita on hieman alle viidennes. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistovastaajien opintojen vaiheissa ei ole merkittäviä eroja.

11 12 Vastaajien opintojen vaihe Opintojen aloitusvuosi Kolme neljästä vastaajasta (76 %) on aloittanut opintonsa 2008 tai sen jälkeen. Vain noin prosentti on aloittanut opiskelunsa tammikuussa Vastaajajoukko on hyvin heterogeeninen: nykyisten opintojen aloitusajankohdat vaihtelivat vuosien 1980 ja 2012 välillä. Nykyisten korkeakouluopintojen aloitusvuosi

12 13 Liittokohtaiset vastaajamäärät Jäsenkyselyn otantatavasta johtuen (4 % satunnaisotanta akavalaisten liittojen opiskelijajäsenrekistereistä) vastaajien liittokohtaiset jakaumat noudattavat liittojen opiskelijajäsenten määrää. Tuloksia tarkastellessa on hyvä muistaa, että opiskelijajäsenten määrä suhteessa täysjäsenten määrään vaihtelee akavalaisissa liitoissa. Eniten saatiin vastauksia opiskelijajäseniltään suurimmista liitoista: Tekniikan akateemiset TEK, Uusi Insinööriliitto UIL, Tradenomiliitto TRAL ja Suomen Ekonomiliitto SEFE. Esimerkiksi yli joka kolmas vastaaja oli insinööri- tai diplomi-insinööriopiskelija. Jäsenmäärältään suurimman akavalaisen järjestön OAJ:n opiskelijajäseniä on vastanneista kuusi prosenttia. Pari prosenttia vastaajista eivät ilmoittaneet mihin akavalaiseen liittoon kuuluvat. Vastaajien liittokohtaiset osuudet Liitto Vastaajia kpl Osuus Tekniikan akateemiset TEK ,6 % Uusi Insinööriliitto UIL ,1 % Tradenomiliitto TRAL 87 12,7 % Suomen Ekonomiliitto SEFE 84 12,3 % Akavan Erityisalat 41 6,0 % Opetusalan Ammattijärjestö OAJ / Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL 38 5,6 % Suomen Lakimiesliitto 26 3,8 % Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (entinen Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL) 15 2,2 % Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL 15 2,2 % Suomen Lääkäriliitto 14 2,0 % Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 13 1,9 % Suomen Psykologiliitto 13 1,9 % Agronomiliitto 12 1,8 % Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL 11 1,6 % Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL 11 1,6 % Suomen Farmasialiitto 10 1,5 % Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI 8 1,2% Suomen Arkkitehtiliitto SAFA 7 1,0 % Suomen Eläinlääkäriliitto 5 0,7 % Suomen Hammaslääkäriliitto 4 0,6 % Metsänhoitajaliitto 3 0,4 % Upseeriliitto 3 0,4 % Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl 1 0,1 % Driftingenjörsförbundet i Finland 1 0,1 % Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT 1 0,1 % Suomen Puheterapeuttiliitto 1 0,1 % Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat 1 0,1 % Yhteensä ,0 % Ei vastauksia seuraavista liitoista: Akavan Yleinen Ryhmä, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ, Professoriliitto, Päällystöliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tieteentekijöiden liitto ja YTY & Valmentajat.

13 14 Akavalaisten liittojen kokonais- ja opiskelijajäsenmäärät Liitto Kokonaisjäsenmäärä Opiskelijajäsenet Osuus kaikista Akavan opiskelijajäsenistä Tekniikan akateemiset TEK ,9 % Tradenomiliitto TRAL ,4 % Uusi Insinööriliitto UIL ,1 % Suomen Ekonomiliitto SEFE ,5 % Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ,0 % Akavan Erityisalat ,2 % Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ,7 % Suomen Lakimiesliitto ,3 % Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ,3 % Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ,7 % Suomen Lääkäriliitto ,4 % Luonnontieteiden Akateemisten Liitto ,4 % Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ,2 % Suomen Farmasialiitto ,1 % Suomen Psykologiliitto ,0 % Agronomiliitto ,0 % Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ,9 % Suomen Hammaslääkäriliitto ,8 % Driftingenjörsförbundet i Finlan ,6 % Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ,5 % Upseeriliitto ,4 % Suomen Eläinlääkäriliitto ,4 % Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl ,3 % Metsänhoitajaliitto ,3 % Suomen Puheterapeuttiliitto ,2 % Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ,2 % Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT ,1 % YTY & Valmentajat ,0 % KTK Tekniikan Asiantuntijat ,0 % Tieteentekijöiden liitto ,0 % Akavan Yleinen Ryhmä ,0 % Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ,0 % Professoriliitto ,0 % Päällystöliitto ,0 % Suomen Työterveyshoitajaliitto ,0 % Yhteensä ,0 %

14 15 2 Opinnot ja syrjintä Opintojen eteneminen Enemmistön opinnot ovat sujuneet suunnitellusti aikataulussa. Kaikista vastanneista korkeakouluopiskelijoista 64 prosentilla opinnot ovat sujuneet aikataulun mukaisesti. Ammattikorkeakouluopiskelijoilla (75 %) opinnot edistyvät suunnitelmien mukaisesti yliopisto-opiskelijoita (57 %) useammin. Opintojen aikataulunmukainen eteneminen on sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijoilla sidonnaista opintojen vaiheeseen. Esimerkiksi alkuvaiheen yliopisto-opiskelijoista 76 prosentilla opinnot ovat edenneet aikataulussa, loppuvaiheen opiskelijoilla vain 46 prosentilla. Ovatko opintosi edenneet aikataulussa? Vertailu opintojen vaiheen mukaan Syyt opintojen hitaaseen etenemiseen Vastaajilta, joiden opinnot eivät ole edenneet aikataulussa, kysyttiin syitä opintojen hitaaseen etenemiseen. Vastaajat saivat valita enintään kolme vaihtoehtoa. Merkittävimmiksi opintoja hidastaviksi syiksi mainittiin työssäkäynti lukukausien aikana (47 %) ja henkilökohtainen elämäntilanne (40 %). Lukujen tulkinnassa on syytä pitää mielessä, että monet loppuvaiheen opiskelijat ovat useasti pikemminkin opintojaan loppuun saattavia työntekijöitä kuin varsinaisia opiskelijoita, kuten eräät vastaajat asian ilmaisevat: Vakiduuni vähän hidastaa gradun tekoa, periaatteessa kohta Työssäkäynti lukukausien aikana. Taloudellinen tilanne: on pakko olla työelämässä välillä. Henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyviä opiskelua hidastavia tekijöitä oli monenlaisia.

15 16 Syiksi mainittiin esimerkiksi oma laiskuus, keskittymisvaikeudet, opiskelua heikentävä sairaus tai halu pitää taukoa opiskeluista: Halusin pitää välivuoden, koska tarvitsin tauon lukio-yliopisto-opiskeluputkessa Aion vaihtaa pääainetta, jolloin en ole lukenut oman pääaineeni kursseja lähes ollenkaan. Keskittymisvaikeudet. Diplomityöpaikkaa ei meinannut löytyä. Heikko opiskelumotivaatio (32 %) ja opintojen vaativuus/työläys (30 %) nousivat myös esiin. Erityisesti tekniikan alan opiskelijat viittasivat opintojen suureen työmäärään opintopistemäärään nähden. Muut syyt -kohtaan vastanneet kertoivat opintojen hidastuneen muun muassa perheen perustamisen tai vaihto-opiskelun johdosta. Korkeakoulujen käytännöt hyväksyä vaihto-opiskelussa suoritettuja kursseja näyttävät olevan kovin vaihtelevia. Avoimissa vastauksissa huomattavan moni vastaaja kertoi vaihto-opiskelun ja koulutusohjelman vaihdon viivästyttäneen opintoja tavalla tai toisella. Opintojani viivästytti vaihto-opiskelukaudet, joista ei juurikaan korvaavuuksia saanut. Vaihto-opiskelu. Vaihdossa ei mm. pystynyt tekemään kandia. Äitiyslomat ja hoitovapaat. Vanhempainvapaa ja lapsen sairastelusta johtuvat poissaolot. Jatko-opinnot keskeytyneet toistaiseksi perhelisäyksen ja työssäkäynnin takia. Osa vastaajista koki opiskelujen viivästyneen korkeakoulujen kurssi- tai tenttitarjonnasta ja opetushenkilökunnan tasosta johtuen: Muutokset kurssien järjestämisessä (esim. kurssin siirtäminen syksyltä keväälle). Opetuksen heikko taso hidasti opiskeluja. Tenttimisen joustamattomuus. Se, että kursseja ei järjestetty kaikkina vuosina, vaikka näin oli luvattu. Vaihdoin pääainetta enkä saanut hyväksiluettua kursseja, mutta silti lasketaan kai että samaa tutkintoa. Toimipiste vaihtui ja saatiin tosi surkeat opettajat jotka nyt onneksi jo eläkkeellä. Huonot opettajat. Lavikaisen 2010 ammattikorkeakouluopiskelijoille tekemän kyselytutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia. Ammattikorkeakouluopiskelijoilla kaksi yleisintä opintoja hidastavaa tekijää ovat heikko opiskelumotivaatio ja työssäkäynti lukukausien aikana. (Lavikainen, 2010.) Kolme neljästä korkeakouluopiskelijasta on sitä mieltä, että opiskeluaikainen työssäkäynti on ollut toimeentulon kannalta välttämätöntä. Työssäkäynti tuo toimeentulon, kehittää ammattitaitoa ja lisää opiskelumotivaatiota. Huolimatta siitä, että opintojenaikainen työssäkäynti hidastaa ainakin jonkin verran opiskeluita, työssäkäynti hyödyttää opiskelijaa merkittävästi tulevan työuran kannalta. Työ- ja elinkeinoministeriön raportin (Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset, 2012) mukaan opiskeluaikainen työkokemus helpottaa työelämään siirtymistä ja pienentää työttömyyden riskiä. Opiskeluaikaisen työnteon haitat ovat kokonaisuudessaan hyötyjä pienemmät. Lisäksi runsaasti työkokemusta omaavat opiskelijat saavuttavat selvästi paremman tulotason ainakin työuran alkuvaiheessa kuin vähemmän työkokemusta omaavat opiskelijat, opintomenestyksestä riippumatta. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2012.)

16 17 Henkilöiltä, joiden opinnot eivät ole edenneet aikataulussa, kysyttiin syitä opintojen hitaaseen etenemiseen. Vastaajat saivat valita enintään kolme vaihtoehtoa. Keinot opintojen nopeuttamiseksi Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, millaisten seikkojen he uskovat nopeuttavan korkeakouluopintojen suorittamista. Korkeakouluopiskelijoiden mielestä keskeisimmät keinot ovat riittävä opintotuki, korkea opiskelumotivaatio ja joustavammat opiskelukäytännöt. Vastaajat nostivat erityisesti esiin opintotukijärjestelmän riittämättömyyden. Opintotuen riittämättömyys aiheuttaa sen, että monet opiskelijat työskentelevät opintojaan vastaamattomissa töissä lukukausien aikana. Useat vastaajat kokivat resurssiensa menevän hukkaan, kun he joutuvat käyttämään enemmän aikaa ja energiaa työntekoon kuin opintojen edistämiseen. Opintotukijärjestelmää kommentoitiin muun muassa seuraavasti: Riittävä opintuki, ilman lainaa, jotta ei tarvitse tasapainoilla köyhyyden, opiskelujen, töiden tekemisen ja koulu hommien, sosiaalisen elämän ja henkisen jaksamisen kesken.

17 18 Riittävä opintotuki takaisi sen, että opiskeluun voisi keskittyä kunnolla. Ei tarvitsisi kuluttaa kaikkea aikaa ja voimavaroja työntekoon. Opintotuen muuttuminen sellaiseksi, että se kannustaa opiskelemaan nopeammin. Ainakin pääkaupunkiseudulla, missä elinkustannukset (erit. vuokat) ovat suhteellisen korkeat, apua toisi opinto tuen korottaminen, jottei olisi pakko tehdä töitä opintojen ohella. Sen lisäksi, että töiden tekeminen vie aikaa opinnoilta, vie työelämä helposti mennessään ja valmistuminen jää roikkumaan. Kyllä ne ovat taloudelliset syyt, jotka eniten ainakin tuttavapiirissäni ovat opintoja venyttäneet. On pakko käydä yleensä töissä, että saa katon pään päälle ja ruokaa pöytään opintojen aikana. Joustavat opetussuunnitelmat ja opetusmenetelmät helpottavat opintojen suorittamista ja yhteensovittamista, kurssitarjonta ja kurssiaikataulut, poikkitieteellisyys ja tieto muista oppiaineista helpottaa sivuaineiden valintaa ja sivuaineen suorittamista pääaineen rinnalla. Opintotukijärjestelmän uudistaminen siten, että täyspäiväinen opiskelu on mahdollista. Käytännössä: opintorahan tulisi olla riittävä, sillä työskentely opintojen ohella tai sijaan hidastaa valmistumista. Oma motivaatio ja ajankäyttö. Priorisoimalla asioita saa paljon aikaan, mutta perustarpeet elämässä on kuitenkin pidettävä kuosissa. Kun ei ole mahdollisuutta opintotukeen on tämän takia käytävä töissä. Tämä taas vie aikaa ja energiaa opiskelulta, jotta tutkinnon saisi suoritettua loppuun. Ristiriitaista. Nykyisen opintotukijärjestelmän kannustamattomuuteen vaaditaan muutoksia, esimerkiksi jonkin rahallisen kannustimen avulla: Tarvitaan kannustimia nopeasta valmistumisesta (esim. käyttämättä jääneet opintotuet saisi itselleen valmistuessaan tavoiteaikaa nopeammin) Jos opiskelijalle olisi jokin porkkana tiedossa ajoissa tai etuajassa valmistumisesta, voisi opinnot edetä joillain vieläkin ripeämmin. Opintotukeen bonukset ajoissa valmistumisesta. Rahallinen tilanne, opiskelun aikana on käytävä usein töissä ja sitten joutuu maksamaan tukia takaisin, mikä taas vie työnteon oravanpyörään. Ehkä jokin palkinto tai porkkana houkuttelisi nopeuttamaan opiskelua? Toisaalta vastaajat painottivat erityisesti oman motivaation tärkeyttä ja sen merkitystä opintojen etenemiseen. Keskeisimmiksi opiskelumotivaatioon vaikuttaviksi seikoiksi mainittiin opiskeluun kannustava opintotukijärjestelmä, valmistumisen jälkeinen työmarkkinatilanne sekä oman alan löytäminen. Motivaatiotaso korreloi opintojen suorituksien saamiseen ainakin itselläni. Motivaatio, motivaatio ja motivaatio. Opintojen ja järjestettyjen opintojaksojen mielekkyys pitäen mielessä se ammatti, johon tutkinnolla tähdätään. Varmuus valmistumisen jälkeisestä työpaikasta, johon vaikuttaa samalla se, että opintojen aikana saisi kokemusta juuri niiltä aloilta, joista on kiinnostunut. Opiskelumotivaatio ja se, että on itse varmasti selvillä alavalinnastaan; jos tietää/epäilee olevansa väärällä alalla, tuskin opiskelee kovin tehokkaasti. Opintoneuvontaa olisi siis hyvä olla enemmän. Oma motivaatio ja "draivi" päästä työelämään. Uskon, että suurin osa ongelmista on ihmisistä itsestään lähtöisin. Toki voidaan syytellä puutteellista opintojenohjausta lukiossa. Vaikeaahan se on löytää motivaatiota, jos ei ole varma kiinnostuksestaan. Vastanneet opiskelijat toivoivat joustavuutta korkeakouluilta, jotta ne ottaisivat huomioon opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet esimerkiksi kurssien järjestämiseen ja niiden suorittamiseen liittyvissä asioissa. Moni koki nykyiset järjestelmät liian tiukoiksi ja byrokraattisiksi. Lisäksi useat opiskelijat kokivat, että opintojen suorittamismahdollisuuksia ja opintoneuvontaa pitäisi parantaa sekä tehdä nykyistä joustavammaksi. Joustavampi kurssitarjonta, opetuksen ja vuorovaikutuksen lisääminen. Välillä tuntuu, että opiskelu on vain yksinäistä kirjatentteihin lukemista, mikä ei ole ainakaan omasta mielestäni kovin motivoivaa. Valinnanmahdollisuuksien ja joustavan opintojen suunnittelun ja suorittamisen mahdollistaminen. Yksi tapa tai

18 19 liian tiukka strukturoitu opintojärjestys ei ole paras kaikille, se voi hidastaa toisten suoriutumista. Kurssit tultava tarjontaan joka vuosi, muuten joutuu odottelemaan. Kurssien hyväksiluku toisella kurssilla. Joustavuus, etätentit on hyviä nopeuttamaan, kun ei tarvitse matkustaa niin paljoa Myös se, että kursseja tarjotaan useammin ja niiden tekemiseen annetaan joustavuutta, lisää suoritusnopeutta, sillä tällä hetkellä omien opintojeni kanssa meillä on valmiit lukujärjestykset, joihin ei oikeastaan voi vaikuttaa ja joustavuutta kurssien suhteen ei kyllä ole. Tässä tapauksessa, jos jokin kurssi, joka vaatii läsnäolopakon (mikä oikeastaan meillä aina on) on jäänyt jostain syystä kesken tai poissaoloja on sairauden vuoksi ollut liikaa, niin seuraava suorittamismahdollisuus saattaa olla vasta vuoden päästä. Kurssien riittävä tarjonta, opintojenohjaus, kesätentit/kesäopetus. Kurssit menevät päällekkäin ja ei-järkeviin aikoihin. Selkeä opintoneuvonta, jotta tietää mitä kursseja kuulu käydä ja milloin. Erityisesti kurssien jakaminen pienempiin osiin ja niiden tarjoaminen useammin vuoden aikana nopeuttaisi varmasti opiskeluaikoja. Nykytilanteessa yksittäisen kurssin hylkäys saattaa viivästyttää opintoja vuodella. Toisaalta koettiin, ettei korkeakouluopintojen suorittamista tarvitse tai tule nopeuttaa nykyisestään: Mielestäni opiskelua ei tarvitse nopeuttaa. Mielummin tekee töitä samalla ja opiskelee omalla rauhallisella tahdilla kaikki opinnot. En näe korkeakouluopintojen nopeaa suorittamista itsetarkoituksellisena. Opiskelujen nopeutuminen ei kansallisista koulutuspoliittisista linjauksista huolimatta ole ensisijainen tavoite. Ei opiskeluaikoja ole mitään järkeä nopeuttaa, sillä vastavalmistuneet työllistyvät huonosti tai he joutuvat tekemään koulutusta vastaamatonta työtä tai osa-aikatyötä. Itseäni ei juurikaan kiinnostanut valmistunko puoli vuotta ennemmin vai myöhemmin. Tein opintoja siinä tahdissa, kuin muu elämäntilanne salli/ itsellä oli motivaatiota ja jaksamista. Turha ottaa stressiä niin lyhyestä ajasta. Opintojen antamat valmiudet työelämää varten Korkeakouluopiskelijat arvioivat neliportaisella asteikolla, millaisia valmiuksia tähänastiset opinnot ovat antaneet työelämää varten. Yleisesti korkeakoulututkinnon koetaan antavat hyvät valmiudet tiedot kriittiseen käsittelyyn, tiedonhakuun ja ryhmätyöskentelyyn. Vain neljä prosenttia vastanneista koki, etteivät nykyiset korkeakouluopinnot ole antaneet lainkaan tietoteknisiä taitoja työelämää varten. Opintojen koetaan antaneen vähiten valmiuksia johtamistaitoihin, alaistaitoihin ja kansainväliseen toimintaan. Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden vastauksissa ei ole merkittäviä eroja. Korkeakouluopiskelijat kokevat yleisesti vahvuuksikseen tiedonhakutaidot sekä kyvyn käsitellä tietoa kriittisesti. Toisaalta johtamis- ja alaistaidot sekä valmiudet kansainväliseen toimintaan arvioitiin matalammilla arvosanoilla.

19 20 Opiskelijat arvioivat, minkälaisia valmiuksia opinnot ovat antaneet työelämää varten. Korkeakouluopiskelijat arvioivat neliportaisella asteikolla (1=Ei lainkaan,..., 4=Erittäin paljon), minkä verran tähän astiset opinnot ovat antaneet valmiuksia työelämään varten. EOS-vastaukset poistettu.

20 21 Valmistumisen jälkeistä työllistymistä haittaavat tekijät Työkokemuksen ja suhdeverkostojen merkitys valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä nousi myös tässä tutkimuksessa esiin. Opiskelijat tuntuvat tiedostavan työkokemuksen merkityksen työllistymisen kannalta: työkokemuksen puute arvioitiin suurimmaksi uhkatekijäksi valmistumisen jälkeisen työllistymisen kannalta. 52 prosenttia arvioi työkokemuksen puutteen vaikeuttavan valmistumisen jälkeistä työllistymistä melko tai erittäin paljon. 56 prosenttia arvioi suhdeverkostojen puutteen vaikeuttavan työllistymistä melko tai erittäin paljon. Vastaajat eivät koe juurikaan sukupuolen, valmistumisajankohdan tai perhe- ja elämäntilanteeseen liittyvien tekijöiden vaikeuttavan työllistymismahdollisuuksia. Vastaajat arvioivat, miten eri tekijät saattavat vaikeuttaa työllistymistä valmistumisen jälkeen Opinnoissa kohdattu syrjintä Opinnoissa kohdattu syrjintä näyttää olevan melko harvinaista. Alle joka kymmenes vastaaja on kokenut viimeisen vuoden aikana opinnoissaan minkäänasteista syrjintää. Sukupuolien välillä näyttäisi olevan hienoinen ero (2 prosenttiyksikköä), mutta ero on selvästi pienempi kuin työssä kohdattavassa syrjinnässä. Useimmiten syrjinnän on koettu liittyvät opiskelija-asemaan (4 %), sukupuoleen (2%) tai ikään (2%). Avoimissa vastauksissa oli useampia suomenruotsalaisia, jotka kokivat tulleensa syrjityksi suomenruotsalaisuuden perusteella.

21 22 Vastaajilta ei kysytty tarkemmin millaista syrjintä on käytännössä ollut, mutta oletettavasti syrjintä liittyi tavalla tai toisella palveluiden saamiseen äidinkielellä korkeakouluissa. Perheellisyys tai raskaus, uskonto, vammaisuus, toiminta ay-liikkeessä tai etninen alkuperä eivät tuloksien perusteella altista syrjinnän kokemiselle opinnoissa. Onko opiskelijoihin kohdistunut viimeisen vuoden aikana syrjintää opinnoissa Syrjintä opiskelun ohella tehtävässä työssä Opiskelijat kokevat työelämässä syrjintää huomattavasti useammin kuin opiskeluissaan. Keskimäärin kaksi kymmenestä on kokenut joutuneensa viimeisen vuoden aikana opiskelujen ohessa tehtävässä työssä jollakin tavalla syrjityksi. Tyypillisimmin syrjintä liittyy opiskelija-asemaan (11 %), määrä- tai osa-aikaisuuteen (8 %), ikään (6 %) tai sukupuoleen (3 %). Vastaajat pystyivät valitsemaan useammankin vaihtoehdon, mikäli he kokevat syrjinnän aiheutuvan useasta eri seikasta, esimerkiksi iästä ja sukupuolesta. Sukupuolien välillä on merkitsevä ero: naiset kokevat syrjintää selvästi miehiä useammin. Ero miesten ja naisten välillä on keskimäärin noin 10 prosenttiyksikköä. Ikäsyrjintää koetaan kaikissa ikäluokissa. Opiskelijat ovat pääsääntöisesti työuran alkutaipaleella (vastaajien mediaani-ikä 24 v.), jolloin työsyrjintä ilmenee tyypillisesti osaamisen tai kykyjen aliarviointina. Useat vastaajat toivat avoimissa vastauksissa esille, että nuorille pitäisi antaa haasteellisempia ja vastuullisempia työtehtäviä heti työuran alusta asti.

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia yliopisto-opiskelusta

Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia yliopisto-opiskelusta Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 7 Tampere University of Technology. University Services. Report 7 Eila Pajarre Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Miehiä naisvaltaisella alalla Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Karhulahti Emma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Elokuu 2010

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005. Atte Löytönen

Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005. Atte Löytönen Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005 Atte Löytönen Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005 Kirjoittaja: Yliluutnantti Atte Löytönen Kansi: Kapteeniluutnantti Marko Varama Kansikuva:

Lisätiedot

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12 3 2008 Minna Ahola edustaa opiskelijoita Sivu 9 Jäsentyytyväisyys tutkittu Sivu 12 opiskelijat Tartu hetkeen ja KUMULAan! Toimiiko KUMULA niin kuin sinä haluat? Miten muuttaisit oman ammattijärjestösi

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot