kehittämistarpeet Seinäjoella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kehittämistarpeet Seinäjoella"

Transkriptio

1 VARHAISKASVATUS 2012 Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet Seinäjoella 2016 saakka

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO, ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS Visio Arvot ja periaatteet Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus VARHAISKASVATUS SUUNNITTELU Varhaiskasvatuksen (Vasu) kuntasuunnitelma Varhaiskasvatuksen yksikkö- ja ryhmäkohtaiset suunnitelmat Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatuksen seutuyhteistyö Hankkeet ja kehittäminen VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI Varhaiskasvatuksen kehittäminen Varhaiskasvatuksen seuranta ja arviointi TILANNEKUVAUS Päiväkodit Ryhmäperhepäiväkodit Perhepäivähoito Esiopetus Varhaiserityiskasvatus Vuorohoito Avoin toiminta Lasten kotihoidon tuen kuntalisä RIITTÄVÄT PÄIVÄHOITOPAIKAT JA RESURSSIT VARHAISKASVATUSHENKILÖSTÖ Henkilöstöjohtamista Varhaiskasvatushenkilöstön koulutustaso Varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutus Yhteistyöverkostot Ammattitaitoisen varhaiskasvatushenkilöstön saatavuus Henkilöstön työhyvinvointi VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATIO KEHITTÄMISTARPEIDEN SEURANTA JA ARVIOINTI 17 Liite 1 Varhaiskasvatuksen organisaatiokaavio Liite 2 Kehittämistarpeet tiivistetysti 2

3 1. VISIO, ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 1.1 Visio Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen visio: Laadukas, monipuolinen ja riittävä varhaiskasvatus - kaupungin kasvun mahdollistaja Arvot ja periaatteet Varhaiskasvatus palveluna on joustavaa, monipuolista, laadukasta ja ammattitaitoista. Palveluja järjestettäessä otetaan huomioon sekä lapsen ja perheen etu että kaupungin resurssivaraukset palveluntuotantoon. Toiminnalta em. periaatteet vaativat riittävästi erityyppisiä varhaiskasvatuspalveluja tarvittavina vuorokaudenaikoina. Varhaiskasvatukselle arvoja ja periaatteita ovat: Asiakassuuntautuneisuus - Lasten ja perheiden palvelutarpeiden huomiointi palvelutuotannossa - Asiakastyytyväisyys - Rehellisyys - Avoimuus - Yhteistyökykyisyys - Yhdenvertaisuus Ammattitaito - Tavoitteellisuus - Kehittymishalukkuus - Moniammatillinen yhteistyö Laatu - Monipuolisuus - Joustavuus Turvallisuus - Vastuullisuus Taloudellisuus - Tavoitteellisuus - Tuloksellisuus 3

4 1.3 Toiminta-ajatus Lasten varhaiskasvatus on peruspalvelu, jonka järjestäminen on kunnan velvollisuus. Varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat lapset ja heidän perheensä. Vanhemmat kantavat lapsensa kasvatuksesta ensisijaisen vastuun, jota varhaiskasvatuspalvelut tukevat. Seinäjoella kunnan järjestämää varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatus voi olla osa-/ kokopäiväistä tai vuorohoitoa. Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluu myös avoin toiminta eli avoin päiväkotitoiminta, avoin leikkikenttätoiminta ja kesällä järjestettävä leikkikenttätoiminta. Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma muodostaa yhdessä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistävän kokonaisuuden. Varhaiserityiskasvatuksen piiriin kuuluvan lapsen hoito ja kasvatus järjestetään joko tavallisessa päivähoitoyksikössä tukitoimin tai päiväkodin integroidussa pienryhmässä. 2. VARHAISKASVATUSSUUNNITTELU 2.1 Varhaiskasvatuksen (Vasu) kuntasuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma on väline varhaiskasvatuksen sisällön kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Varhaiskasvatussuunnitelma muodostaa yhdessä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistävän kokonaisuuden. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjana ovat valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymät varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, jotka sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. Tavoitteena vuosikymmen sitten luodussa mallissa on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa siten, että jokaisessa kunnassa laaditaan sekä kunta-, yksikkö-, ryhmä- ja lapsikohtaiset suunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painotetaan kaikkien lapsi- ja perhepalveluiden tekemää yhteistyötä. 4

5 Varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisaikataulu Seinäjoella Varhaiskasvatuksen srategia valmistuu 2012 syksyllä Kuntavasu valmistuu 2012 vuoden loppuun mennessä Laatu valmistuu 2012 vuoden loppuun mennessä Toimintaohjeet henkilökunnalle kriisitilanteissa valmistuu 2012 vuoden loppuun mennessä Yksikkövasut päivitykset/osalla yksiköistä tekeillä/uudet yksiköt Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussunnitelma päivitetty yhteinen lomake kaikilla käytössä Ryhmävasut työ aloitetaan osin 2012 syksyllä, viimeistään 2013 syksyllä Perhepäivähoidon yksikkövasu aloitetaan syksyllä 2013 Seinäjoella varhaiskasvatuksen johtoryhmän nimeämä laatu- ja varhaiskasvatustyöryhmä on työstänyt kaupungin laatu- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa vuodesta 2010 alkaen. Asiakirja valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä ja se tuodaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle hyväksyttävä Seinäjoella varhaiskasvatuksen johtoryhmän nimeämä laatu- ja varhaiskasvatustyöryhmä on työstänyt kaupungin laatu- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa vuodesta 2010 alkaen. Asiakirja valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä ja se tuodaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle hyväksyttäväksi. Asiakirja koostuu neljästä eri osiosta, jotka ovat 1. Laatu - vanhempiin ja henkilökuntaan keskittyvä osio 2. Varhaiskasvatuksen suunnitelma - lapsen hoidon ja kasvatuksen pedagoginen osio 3. Varhaiserityiskasvatuksen linjaukset 4. Toimintaohjeet - toimintaohjeita poikkeustilanteisiin 2.2 Varhaiskasvatuksen yksikkö- ja ryhmäsuunnitelmat Jokaiseen yksikköön laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), joka täydentää kaupungin omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Siinä kuvataan varhaiskasvatuksen, hoidon ja opetuksen kokonaisuuden lähtökohdat, sekä niiden toteutuminen arjen kasvatuskäytännöissä. Suunnitelmassa kerrotaan yksikön arvoista, toiminta-ympäristöstä, erityispiirteistä ja painotuksista. Ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa laaditaan yksikkökohtaisten suunnitelmien jälkeen lasten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta. Yksikön ja ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen, toteuttamiseen ja arviointiin sitoutetaan koko varhaiskasvatushenkilöstö. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa yksikön varhaiskasvatussuunnitelman sisältöön ja osallistua sen arviointiin. Kasvatusvastuussa oleva henkilöstö vastaa yksilökohtaisten varhaiskasvatus- suunnitelmien toteutumisesta yksiköissä. Yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaa täydennetään ja arvioidaan vuosittain. 5

6 2.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Lapsen varhaiskasvatus perustuu vanhempien ja kasvatushenkilöstön hoitosuhteen alussa yhdessä laatimaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Sen tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioon ottaminen toiminnan järjestämisessä. Suunnitelman perusteella henkilöstö voi toimia johdonmukaisesti ja lapsen yksilölliset tarpeet tiedostaen. Henkilöstö havainnoi lapsen kehitystä systemaattisesti ja ottaa sen huomioon toiminnan suunnittelussa. 2.4 Varhaiskasvatuksen seutuyhteistyö Kaikenlainen ylikunnallinen yhteistyö on varhaiskasvatukselle tärkeää. Kuntakentässä tapahtunee suuriakin muutoksia tulevaisuudessa. Lisäksi palvelun tarvitsijat tulevat ja palvelun maksaja on lisääntyvissä määrin joku muu kunta. Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen tulosalue pyrkii toimimaan aktiivisesti seutukunnallisen yhteistyön kehittämisessä jo nykyisin toimivissa yhteistyöryhmissä sekä toimimaan aloitteellisesti mahdollisesti uusien varhaiskasvatuksen yhteistyöryhmien käynnistämisessä. 2.5 Hankkeet ja kehittäminen Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen kehittymisen edellytyksenä on varhaiskasvatuksen yleisten valtakunnallisten kehityssuuntauksien seuranta. Varhaiskasvatuksen kehittäminen vastaamaan reaaliaikaisia tarpeita ja varautuminen lähitulevaisuuden muutoksiin, edellyttää osallistumista toiminnan kannalta oleellisiin hankkeisiin tai hankkeiden käynnistämistä, kehittämisyhteistyön tekemistä ja laajentamista varhaiskasvatuksen kouluttajatahojen kanssa. Hankkeisiin osallistuminen edellyttää sitä, että hankerahoituksen tarve huomioidaan vuosittain talousarviolaadinnan yhteydessä. Juuri alkaneen moniammatillisen Ellahankkeen kuntaosuuden rahoittaa kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus. Ylisen päiväkodissa jatkuu edelleen ensi vuonna ilmaisupainotteinen taideprojekti. Valtionavustusta on haettu. Kyseessä on palveluinnovaatio ja valmis tuote, jota kaupungin on mahdollista jatkossa toteuttaa myös muissa päiväkodeissa ja mahdollisesti myydä valmista konseptia. Hankkeeseen toteuttajina osallistuu lasten, vanhempien ja henkilökunnan lisäksi myös kaupungin eri kulttuurintuottajia, mm. kaupunginorkesterin jäseniä. Kustannukset ( euroa) on varattu kaupungin talousarvioon. 6

7 3. VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI Laadun kehittämisen lähtökohtana on, että kaupungin eri toimijat, erityisesti varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta, varhaiskasvatuksen johto sekä henkilökunta sitoutuvat ja kantavat vastuun kehittämistyöstä. Hyvän varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan joustavaa palveluprosessia, prosessien dokumentointia ja analysointia, sekä jatkuvaa toiminnan seuraamista, arviointia ja kehittämistä. Laadukas varhaiskasvatus ja sen kehittäminen vaatii onnistuakseen myös toimivaa yhteistyötä perheiden ja muiden yhteistyökumppaneiden, kuten järjestöjen, seurakunnan, yrittäjien, kanssa. 3.1 Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kuvan kehittämisympyrässä toiminta-ajatus on laatujärjestelmän keskipiste, joka liittää toisiinsa suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen. Ne etenevät kehällä myötäpäivään, samoin kuin sisemmällä kehällä asioiden työstäminen, oivallus, ymmärrys, sisäistäminen ja sitoutuminen. Varhaiskasvatuksen kehittäminen tarvitsee vuorovaikutusta myös kuvan ulkokehällä oleviin vaikuttajiin. Kehittämisympyrän mukaisesti tehty kirjallinen laatujärjestelmä kunta- ja yksikkötasolla auttaa laadun ylläpitämistä ja muodostaa samalla pohjan toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Yhteiskunta Sitouminen Kunta Kehittäminen: Suunnittelu: -projektit -hyvä vk sjoella työstä- Sisäis- -koulutus -yksikkökohtaiset vasut minen täminen laatutyö Toimintaajatus Talous Arviointi: Toteutus: Luottamushenkilöt palautteet -hyvä vk sjoella -laatukustannus- yksikkökohtaiset Oivalseuranta toimintaohjeet lus -resurssit Ymmärrys Vanhemmat, asiakkaat Ammattijärjestöt 7

8 3.2 Varhaiskasvatuksen seuranta ja arviointi Arviointikyselyjä tehdään säännöllisesti lapsille, perheille ja henkilökunnalle palautejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti. Seinäjoen kaupungin nettipohjainen arviointijärjestelmä Webrobol mahdollistaa monipuolisesti erilaisten kyselyjen suorittamisen ja näistä saatavien raporttien/tulosten otannan. Arviointijärjestelmään on helposti luotavissa erilaisia hakuperusteita. Tavoitteena on vanhempien vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen ja kuuleminen päivittäisten keskustelujen, varhaiskasvatuskeskustelujen ja vanhempainryhmän kautta. Vanhemmat voivat myös halutessaan osallistua lapsen arkeen hoitopaikassa. 4. TILANNEKUVAUS Seinäjoen kaupungin päivähoitopalveluita käyttää tällä hetkellä 2980 lasta. 4.1 Päiväkodit Kaupungilla on tällä hetkellä omia päiväkoteja yhteensä 30 ja niissä on yhteensä 2200 hoitolasta. Ensi vuoden alusta myös Muksula Eskoon tiloista ja Tenavakoti ovat kaupungin varhaiskasvatuksen omia yksiköitä. Lisäksi ostopalveluyksiköinä toimivat Pajulinnun ja Suvikellon päiväkodit. kaupungissa toimii lisäksi yksi yksityinen päiväkoti, Peiponpesä, jonne kuntalaisella on tietyin kriteerein mahdollisuus saada palveluseteli. Tikkuvuoren päiväkoti on juuri valmistunut ja sen toista osaa rakennetaan. Myös Keskuspuiston päiväkotia laajennetaan ja saneerataan parhaillaan. 4.2 Ryhmäperhepäiväkodit; ryhmikset Ryhmiksiä Seinäjoella on yhteensä 30 ja niissä on yhteensä noin 330 hoitopaikkaa. Yhtä lukuun ottamatta, kaikki ryhmikset ovat 12- paikkaisia ja kolmihoitajaisia. Päivähoidon paikkapulaan on tähän saakka vastattu perustamalla ryhmis. Ryhmiksiä on kaupungissamme suhteellisen paljon samankokoisiin kaupunkeihin verrattuna. Osa ryhmiksistä toimii ahtaissa ja huonoissa tiloissa ja niiden on alun perin tarkoitettu toimivan väliaikaisesti. Uudet päiväkodit Tikkuvuoressa ja Nurmon keskustassa mahdollistavat joidenkin ryhmisten sulkemisen. Vuoden 2013 aikana tutkitaan mahdollisuudet lakkauttaa joitakin ryhmiksiä ja perustaa niiden sijaan kokonaan uusi yksiköitä. Haja-asutusalueilla ryhmiksistä ei ole tarkoitus luopua. Kaupungin omistamia ryhmistiloja voidaan jatkossa käyttää mahdollisesti tiloina avoimia palveluita järjestettäessä. 8

9 4.3 Perhepäivähoito 123:lla perhepäivähoitajalla oli vuoden 2011 lopussa 123 ja hoitopaikkoja oli vuoden 2011 lopussa yht. 458 ja kirjoilla lapsia 450. Perhepäivähoidossa ei tarjota ilta- eikä vuorohoitoa. Työaikalain piiriin perhepäivähoitajat siirtyivät vuoden 2011 elokuun alusta. Paikallista sopimusta tarkistetaan vuoden välein ja tarkastaminen on parhaillaan käynnissä. Vuoden 2012 aikana eläkkeelle on jäänyt jo kuusi perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitajien eläköityminen vuosittain noin 5-7 hoitajalla merkitsee hoitopaikan menetystä. Viime vuosina on ollut vaikeuksia rekrytoida uusia perhepäivähoitajia. Tavoitteen on kuitenkin pyrkiä säilyttämään perhepäivähoito yhtenä päivähoidon vaihtoehtoisen muotona. Perhepäivähoidon varahoito hoidetaan päiväkodeissa ja ryhmiksissä. Simunan päiväkodissa toimii perhepäivähoidon varahoitoryhmä Oravanmarja. Kiertäviä perhepäivähoitajia on 10. Osa kiertävistä hoitajista työskentelee vain ryhmiksissä. Uusia perhepäivähoitajia haetaan päivähoidon nettisivuilla. Oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä, jotta kaupunki saa perhepäivähoidon ammattitutkintoa suorittavia oppisopimuksen kautta työsuhteeseen. Aika ajoin haku on myös lehdessä. Perhepäivähoidolle tehtiin oma lehti, jonka toivotaan houkuttelevan alalle uusia hoitajia. Avoimen toiminnan mahdollisesti lisääntyessä pyritään vähentämään perhepäivähoidosta 10- päiväisellä sopimuksella ns. virikehoidossa olevia lapsia. 4.4 Esiopetus Esiopetuksessa oli lukuvuonna kaikkiaan lapsia 747. Esiopetuksen määrätiedot ovat seuraavat: Esiopetusoppilaat peruskoulun yhteydessä 45 Esiopetusoppilaat päivähoidon yhteydessä 702, joista Tehostetun ja erityisen tuen esioppilaat yhteensä päivähoidon yhteydessä 22 Päivähoidon esiopetusoppilaita 11-vuotisessa oppivelvollisuudessa 18 Päivähoidon esiopetuksessa koululykkäystä saaneet lapset 19 Esiopetus rakentuu yhteiskunnan perusarvojen pohjalle. Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ohjaamalla häntä vastuulliseen toimintaan ja yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen sekä toisten ihmisten arvostamiseen. Seinäjoen kaupungin esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetuksessa tuetaan ja seurataan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä sekä ennaltaehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Tärkeää on vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla sekä tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Esiopetus tukee lapsen siirtymistä kouluun. 9

10 Lapsen esiopetuspaikka pyritään järjestämään siitä päiväkodista tai koulun esiopetusryhmästä, johon huoltaja lapsensa haluaa, ja lapselle tarjotaan myös mahdollinen tarvittava päivähoito. Esiopetusta toteutetaan päiväkodeissa 6-vuotiaiden osa- tai kokopäiväryhmissä ja yhdistetyissä 3-6- vuotiaiden ryhmissä sekä kouluissa erillisessä ryhmässä, jos esioppilaita on 6 20 lasta tai yhdysluokissa, jos esioppilaita on 1-5-lasta. Päiväkodeissa esiopetuksesta vastaa pedagogisen koulutuksen saanut päiväkodin opettaja. Yhdistetyssä ryhmässä on esiopetusikäisten lasten lisäksi joko nuorempia tai peruskoulussa luokan oppilaita. Esiopetuksen tavoitteiden ja omaleimaisuuden säilyttäminen yhdistetyssä ryhmässä vaatii erityistä suunnittelua ja asettaa vaatimuksia oppimisympäristölle ja henkilöstölle. Oppimisympäristössä huomioidaan kuusivuotiaan erilainen tapa oppia ja leikkiä. Esiopetusta järjestävissä toimipaikoissa huomioidaan miten parhaiten hyödynnetään eri-ikäisten lasten vuorovaikutus ja samalla säilytetään esiopetukselle asetetut erityiset tavoitteet. Vastuu toiminnasta ja suunnittelusta kuuluu opettajille. Seinäjoen kaupungin esiopetussuunnitelma 2002 on laadittu yhteistyössä päivähoidon, vanhempien ja alkuopetuksen kanssa opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. Tämä opetussuunnitelma luo yhteisen perustan Seinäjoen kaupungin esiopetukselle. Opetussuunnitelmaa on täydennetty vuonna Vuonna 2004 opetussuunnitelmassa on otettu huomioon Peräseinäjoen kunnan liittyminen Seinäjoen kaupunkiin ja opetussuunnitelman tarkistamiseen ja täydentämiseen on osallistunut myös sosiaalitoimen ja terveydenhuollon viranomaisia. Vuonna 2009 esiopetussuunnitelma on päivitetty ja otettu huomioon Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron kuntien yhdistyminen. Opetushallitus on tehnyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöryhmä on päivittänyt paikallisen esiopetussuunnitelman sen mukaisesti. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen tehdään vuosina Esi- ja alkuopetukseen on laadittu ohjeellinen vuosikello yhteistyön vahvistamiseksi, vuosikellon päivitys on tehty 2012.Yhtestyöryhmä,YTY,on perustettu 2011, ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja ryhmän jäseninä toimivat aluejohtajat, perusopetuksenjohtaja ja erityisopetuksen rehtori sekä sivistyskeskuksen kehittämispäällikkö. Maahanmuuttajien opetuksen kehittäjäryhmä on perustettu , ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Suunnitelma Suomi 2-kielenä tehdään vuoden 2012 aikana opiskelijan lopputyönä. Henkilökunta on koulutettu käyttämään S2-kielenä ohjelmaa helmikuussa Varhaiserityiskasvatus Erityislasten määrä on lisääntynyt Seinäjoen kaupungin päivähoidossa vuosittain. Tämä asettaa erityispäivähoidolle uusia haasteita ja tuo myös uusia resurssitarpeita. Uusia erityisryhmiä perustetaan harkiten. nykyisin on neljä integroitua pienryhmää, joiden sijoittelua voidaan uudelleen kohdentaa tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Varhaiserityiskasvatuksen linjauksessa todetaan: Lapsen tarvitsema erityinen tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle tavallisten varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä. Tämä inklusiivinen näkemys tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi voi käyttää oman kodin lähellä olevia varhaiskasvatuspalveluita ja lapsen tarvitsema tuli tuodaan sinne, missä hän on. Ympäristöä ja toimintaa tulee muokata lapsen osallisuutta mahdollistavaksi. Tuki kytketään osaksi perustoimintaa. Varhaiserityiskasvatuksessa toimii tällä hetkellä viisi kiertävää erityislastentarhanopettajaa (kelto). Tällä henkilökuntamäärällä asiakaspohjaksi tulee n. 600 lasta/kelto. Suositus asiakasmääräpohjaksi on 250 lasta/ kelto. Varhaiserityiskasvatuksen kentällä on lisäksi kolme resurssierityislastentarhanopettajaa (relto) ja neljä (4) erityisopettajaa (elto) integroiduissa pienryhmissä. 10

11 Varhaiserityiskasvatuksen resurssijako kohdennetaan toimintakauden (1.8.) alkaessa vallitsevan tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Jakolinjaus tehdään varhaiserityiskasvatuksen erityishenkilöstön perustelujen pohjalta. Varhaiserityiskasvatus tulee tarvitsemaan yhden kiertävän erityisopettajan ( kelto) ja kolme resurssierityisopettajan ( relto) virkaa vastatakseen tulevaan tarpeeseen. Näitä uusia virkoja esitetään vuoden 2013 virkapakettiin. Varhaiserityiskasvatuksessa työskentelee tällä hetkellä 25 vakinaista sekä muutama määräaikainen henkilökohtainen avustaja, jotka toimivat päiväkotien lapsiryhmissä. Avustajien määrää voidaan vähentää mahdollisuuksien mukaan koulutetun erityishenkilöstön lisääntyessä. 4.6 Vuorohoito Vuorohoito pitää sisällään laajennetun vuorohoitoajan( klo ) ja täyden vuorohoitoajan ( yöt ja viikonloput 24h/7). Seinäjoella koko varhaiskasvatuksen piirissä olevasta lapsimäärästä n. 12% tarvitsee vuorohoitoa, mutta tarpeiden määrässä on nopeitakin vaihteluja. Siksi vuorohoidon järjestämiseen on luotava joustavia ja taloudellisesti järkeviä resursseja. Vuorohoitopalveluja tuotetaan tällä hetkellä kuudessa eri toimipisteessä ja niistä kaksi tarjoaa myös täyttä vuorohoitoaikaa (yö ja viikonloppu); hyllykallion ja Kultavuoren päiväkodit. Vuorohoitopalveluja tuotetaan tällä hetkellä kuudessa eri toimipisteessä ja niistä kaksi tarjoaa myös täyttä vuorohoitoaikaa(yö ja viikonloppu). Lisäksi kaksi yksityistä päiväkotia, alkaen kaupungin omaa, Muksula ja Tenavakoti, tarjoavat pidennettyä hoitoaikaa kunnallisten Lintuviidan ja Tikkuvuoren päiväkotien lisäksi. Jatkossa olisi järkevää miettiä vuorohoito palvelukartan rakennetta ja keskittämistä. Laajennettua hoitoaikaa varten varattaisiin alueellisesti yksi päivystävä yksikkö ja niihin tulevissa lapsivalinnoissa huomioitaisiin jo tarve vuorohoitoon. Jos lasten vuorohoidon tarve päättyy, voisi perheille osoittaa hoitopaikan muualta. Vuorohoitoa (24h/7) tarjoavia toimipisteitä olisi kaksi (Hyllykallion ja Kultavuoren päiväkodit.) Näiden välisellä yhteistyöllä voi vuorohoitoa järjestää joko yhdistämällä tai eriyttämällä toimintaa tarpeen mukaan. Molempiin yksiköihin on varattu määrärahaa lyhytaikaisiin työsuhteisiin. Siten voisi toiminnan järjestää vaihtelevan kysynnän mukaan. Tavoite tulevaisuudessa olisi saada kaupungin keskustan tuntumaan uusi 6-ryhmäinen vuorohoitoyksikkö ( 24h /7) ja järjestää kaikki täyden vuorohoitoajan palvelut samassa yksikössä. 4.7 Avoin toiminta Avoin päiväkoti / perheryhmätoiminta käynnistyi perusturvalautakunnan päätöksellä Tarve toimintaan lähti Kasperin alueelta, jossa todettiin olevan monia perheitä, joissa on puutteellisia kodinhoidollisia taitoja, kasvatusongelmia ja neuvottomuutta lasten tilanteiden kanssa. Toiminta oli alkujaan uranuurtavaa koko Suomessa. 11

12 Tavoitteena oli kohdentaa palveluja asiakkaiden tarpeisiin ja välttää moniasiakkuutta. Lapsille tärkeiksi tavoitteiksi nähtiin yhdessäolon oppiminen, tunne-elämän kehittyminen, itsenäisyyden ja itseluottamuksen vahvistuminen. Alueen vanhemmille lapsineen mahdollisuus kokoontua ja luoda omia toimintatapoja yhdessä mukanaolevan työntekijän kanssa. Tämä toiminta on kaikille avointa. Perheryhmätoiminnan tavoitteena on kohdentaa palveluja asiakkaiden tarpeisiin ja elää lapsiperheen arkipäivää yhdessä vanhempien kanssa. Tähän toimintaan osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Toiminnan kehittyessä vuosien mittaan on yhä tärkeämmäksi noussut yhteistyö lastensuojelussa toimivien henkilöiden kanssa. Avoimelle päiväkotitoiminnalle on tarvetta myös muissa kaupunginosissa. Tavoitteena on perustaa suunnitelmakaudella vähintään yksi uusi avoin päiväkotiryhmä joka alueelle. Tavanomaisten päivähoitopaikkojen lisäksi on Seinäjoella tarve kehittää myös päivähoitoa kevyempiä vaihtoehtoja. Tällä voidaan mahdollisesti ehkäistä perheiden kokopäivähoidon tarvetta. Kesäisin toimivien leikkikenttien lisäksi on jo suunnitteilla ainakin perheille maksuton yksi ympärivuotinen leikkikenttä Raviradalle vuokratiloihin. Samalla tässä toiminnassa on mahdollisuus yhteistyöhön Hevosjalostusliiton poniravikoulun kanssa. Täysin uusina toimintoina voisi olla leikkitoiminta, joka tarjoaisi vapaamuotoista toimintaa lapsille ja lapsiperheille täydentäen muita päivähoidon muotoja. Toiminnan tarkoitus olisi antaa lapsille ja aikuisille mahdollisuus leikkiä yhdessä, tutustua toisiin lapsiin ja aikuisiin sekä tarjota vaihtelua päivään. Lisäksi leikkikerhotoimintaa tarvittaisiin 3-5-vuotiaille lapsille. Virikkeellistä kerhotoimintaa olisi joko osa- tai kokoviikkoisesti toimivana. Päivittäinen toiminta-aika olisi 3 tuntia. Toiminta olisi maksullista, ja siihen ilmoittauduttaisiin etukäteen. Kumpikin uusista toimintamuodoista tarvitsee sekä sisä- että ulkotilat toimintaansa. 4.8 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä Seinäjoen kaupunki maksaa lasten kotihoidon tuen kuntalisää ajalla määrärahan puitteissa ja mikäli kuntalisän myöntämisehdot eivät muutu kesken vuotta Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan alle kouluikäisestä lapsesta, joka täyttää seuraavat ehdot: 1. Lapsi ei ole kunnallisessa tai kunnan tukemassa päivähoidossa. 2. Lapsi saa lakisääteistä kotihoidon tuen hoitorahaa ja on alle 1-vuotias. 3. Lapsi saa lakisääteisen kotihoidon tuen hoitorahaa ja hoitolisää ja on alle 1-vuotias. 4. Lapsi saa lakisääteisen kotihoidon tuen hoitorahaa ja hoitolisää ja on alle 2-vuotias, Tuen määrä - Ehtojen 1. ja 2. kohdan täyttävän tuki on 150 euroa/kk siihen saakka kun lapsi täyttää yhden vuoden 12

13 - Ehtojen 1., 2. ja 3. täyttävän tuki on 150 euroa/kk + tulosidonnaisen lakisääteisen hoitolisän suuruinen kuntalisä, siihen saakka kun lapsi täyttää 1 vuoden - Ehtojen 1. ja 4. täyttävän tuki on tulosidonnaisen lakisääteisen hoitolisän suuruinen kuntalisä - Perheen muista kotihoidon tuen hoitorahaan oikeuttavista lapsista maksetaan 30 euroa/kk, mikäli hoitolisä on maksussa. Tuet ovat veronalaista tuloa ja ne maksetaan tukeen oikeuttavaa kuukautta seuraavan kuukauden 15.päivänä. Kuntalisäpäätöksiä tehdään vuosittain yli tuhat. Vuodelle 2013 varattu määräraha on euroa. Ajoittain on käyty keskustelua kuntalisän mahdollisesta lopettamisesta. Kuntalisän vaikutusta varhaiskasvatuspalveluiden kysyntään on vaikea arvioida. 5. TURVATAAN RIITTÄVÄT PÄIVÄHOITOPAIKAT JA RESURSSIT Varhaiskasvatuksessa sekä kaupungin asukasmäärän kasvu että työmarkkinoiden epävakauden aiheuttama päivähoitopaikkojen palvelukysynnän lisäys varsinkin alle 3-vuotiaiden osalta tuo lisä paineita kaupungin taloudelle. Myös vuorohoidon kysyntä ja alle vuoden ikäisten hoitoon hakeminen on edelleen lisääntynyt. Parhaillaan valmistellaan uutta varhaiskasvatuslakia ja tämä voi tarkoittaa ryhmäkohtaisten hoitopaikkapaikkamäärien tiukentamista ja toteutuessaan se tarkoittaa kaupungille yhä suurempia päivähoitopaikkojen perustamispaineita. Perhepäivähoitajien määrä vähenee eläkkeelle jäämisten vuoksi. Vuonna 2013 eläkkeelle jää ainakin kuusi hoitajaa. Hoitajia on tällä hetkellä110. Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla hoidettavana 4 päivähoitolasta ja em. lisäksi eskarilainen tai koululainen (0,5 hoitopaikkaa). Pelkän eläkkeelle jäämisten vuoksi hoitopaikkoja poistuu käytöstä 27 vuodessa. Lisäksi perhepäivähoidon varahoidon kehittämiseen tulee jatkossa panostaa, mahdollisesti joitakin uusia ryhmiä voidaan perustaa tätä varten. 3-6-vuotiaita voi olla päiväkotiryhmässä 21 ja alle 3-vuotiaita 12. Kun joudutaan muodostamaan entistä enemmän alle 3-vuotiaiden ryhmiä, laskennallisten käytössä olevien päivähoitopaikkojen määrä vähenee. Em. seikkojen lisäksi päivähoidossa olevien lasten osuus kaikista alle 0-6-vuotiaista on kasvussa. Tällä hetkellä alle kouluikäisistä Seinäjoella on päivähoidossa hieman yli 60 %. Jo yhden %- yksikön nousu tässä merkitsee vähintään 50 lasta lisää päivähoitoon. 2-6-vuotiaita lapsia on ensi vuonna 2013 kaupungissamme arvioitu asuvan 113 lasta edellisvuotista enemmän. Nykyisellä kehityksellä päivähoidon kysyntä kasvaa lapsella vuodessa. Päivähoidon lisääntyvään kysyntään kyetään vastaamaan parhaiten päiväkotipaikkoja lisäämällä. Tarve saada joka toinen vuosi 5-6-tyhmäinen uusi päiväkoti lisää. Perhepäivähoitajia on vaikea saada ja ryhmäperhepäiväkodit ovat osoittautuneet pitkällä aikavälillä niin tilallisesti kuin hallinnollisestikin huonoiksi ratkaisuiksi. 13

14 Seinäjoella on poikkeuksellisen paljon ryhmäperhepäiväkoteja, 30 kpl. Osa ryhmäperhepäiväkodeista toimii puutteellisissa tiloissa eikä uusia sopivia tiloja ole tarjolla. Ryhmäperhepäiväkodit ovatkin haja-asutusalueita lukuun ottamatta pääosin tarkoitettu alun perin tilapäisiksi hoitopaikoiksi siihen saakka, että päiväkotipaikkoja saadaan riittävästi. On selvitettävä mahdollisuudet lakkauttaa osa ryhmiksistä ja siirtyä suurempiin hoitoyksiköihin. Alle 5-ryhmäiset päiväkodin ovat kustannustehottomia. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta esittää vuosien taloussuunnitelmaan seuraavat talonrakennushankkeet: - Peräseinäjoen keskusta-alueen päiväkotitarpeet Keskuspuiston päiväkodin laajennus ja peruskorjaus Halkosaaren päiväkodin (Satulinna) laajennus Päiväkotien peruskorjaukset, Karhuvuoren päiväkoti Uusi päiväkoti, Kärki/Pajuluoma avoin Lisäksi varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta esittää ensi vuoden talousarvioon varhaiskasvatuksen irtaimiston hankintaan ja päiväkotien pihojen kunnostamiseen VARHAISKASVATUSHENKILÖSTÖ - Varhaiskasvatushenkilöstön ammattitaito ja hyvinvointi Henkilöstöjohtamista Viimeaikainen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehitys sekä kasvavat ja muuttuvat haasteet varhaiskasvatuksessa vaativat henkilöstöltä ja erityisesti johtamiselta yhä enemmän. Johtajuutta kehitetään kaupungin linjauksen mukaan uudistamalla toimintoja, kehittämällä oman toiminnan arviointia, kehityskeskusteluilla, vertaistukikeskusteluilla sekä täydennyskoulutuksella. Avoimella ja vuorovaikutteisella johtamisella tuetaan henkilöstön yksilöllisiä vahvuuksia ja erityisosaamista. Henkilöstön ammatillisen osaamisen ja yksilöllisten ominaisuuksien hyödyntäminen työtehtävissä lisää yksilön motivaatiota ja antaa työyhteisölle paremmat mahdollisuudet tulokselliseen toimintaan. Samalla on huomioitava, että tehtävien muuttuminen huomioidaan myös palkkauksessa. Varhaiskasvatusyksiköissä erityisosaamista voidaan hyödyntää mm. tehtävien vastuutuksen kautta. Henkilöstön vahvuuksien ja erityisosaamisen toteutumista yksikössä seurataan vuosittain kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut ovat käytössä kaikissa päivähoitoyksiköissä. Kehityskeskustelut tulee pitää yksiköissä kaikkien henkilökuntaan kuuluvien kanssa vähintään kerran vuodessa.keskusteluista pois lähtiessä henkilöllä on oltava selkeitä tavoitteita työnsä kehittämiselle. Varhaiskasvatusyksikön koko henkilöstön kehityskeskustelujen koontien perusteella selvitetään myös täydennyskoulutustarpeet yksikön näkökulmasta käsin. 14

15 6.2 Varhaiskasvatushenkilöstön koulutustaso Kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustasovaatimus on jatkossakin vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukainen. Näistä vaatimuksista pyritään pitämään kiinni myös sijaisten osalta. Perhepäivähoitajien osalta Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus edellyttää perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai sitoutumista työn ohella sen suorittamiseen. Haasteena lähitulevaisuudessa on ammattitaitoisen henkilöstön saaminen varhaiskasvatukseen työtehtäviin, varsinkin lyhyisiin sijaisuuksiin. Henkilöstön rekrytointia tulee kehittää osana kaupunkiorganisaatiota. Erityistä huomiota on jo vuoden 2013 talousarvion laadinnassa kiinnitetty huomiota siihen, että kaikissa päiväkotiryhmissä on päiväkodinopettajan kelpoisuuden omaavan henkilöstön työpanos käytettävissä. Esiopetuksen osalta päiväkodin opettajilta vaaditaan esiopetuspätevyys. 6.3 Varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutus Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstöä koulutetaan täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti. Varhaiskasvatushenkilöstön henkilökohtainen täydennyskoulutustarve kartoitetaan vuosittain esimiehen kanssa käytävässä kehityskeskustelussa. Esimies kokoaa henkilökohtaiset ja yksikköä koskevat koulutustarpeet yhteen ja toimittaa koonnin osaltaan koulutustyöryhmän puheenjohtajalle. Koulutustyöryhmä koostuu jokaisen varhaiskasvatuksessa työskentelevän ammattiryhmän edustajasta sekä täydennyskoulutuksesta vastaavasta päivähoidon aluejohtajasta. Koulutustyöryhmässä suunnitellaan koulutustarpeet ja koulutukset näiden varhaiskasvatusyksiköistä tulleiden koontien perusteella. Koulutustyöryhmä tekee koulutussuunnitelman koko vuodelle. Koulutukset ovat pääsääntöisesti suurille ryhmille suunnattuja koulutuksia, koska henkilökunta hyötyy samansuuntaisesta koulutuksesta. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on myös käytössään henkilökohtainen koulutuskortti, johon jokainen täyttää kalenterivuosittain käymänsä koulutukset. Varhaiskasvatushenkilöstö osallistuu myös kaupungin muiden tahojen esim. työsuojelun järjestämiin koko kaupungin henkilöstöä koskeviin koulutuksiin. Myös erilaisten hankkeiden järjestämiin koulutuksiin henkilöstömme tulee osallistumaan jatkossakin. 6.4 Yhteistyöverkostot Monipuolinen ja toimiva yhteistyöverkosto tukee hyvän varhaiskasvatuksen toteutumista. Moniammatillisen ja vuorovaikutteisen verkoston turvin voidaan taata lapselle ja perheelle oikein ajoitettu ja riittävä palvelu ja tuki perheen tarpeiden mukaan. Hyvän verkostoyhteistyön tavoite on lapsen kannalta riittävän varhainen puuttuminen ja näin vaikeuksien ja ongelmien ennaltaehkäisy. Verkostoitumista voi tapahtua monella tasolla. Varhaiskasvatuksessa toimii virallisesti perustettuja moniammattillisia yhteistyöryhmiä ja käytännön työn kehittämiseksi perustettuja työryhmiä. Tavoitteena on kehittää monien yhteistyöverkostojen toimintaa enemmän vuorovaikutteiseksi ja sellaiseksi että välttäisimme päällekkäisen toiminnan tekemistä. 15

16 6.5 Ammattitaitoisen varhaiskasvatushenkilöstön saatavuus Työvoiman saatavuus vakituisiin työtehtäviin on tällä hetkellä hyvä. Koulutettua henkilöstöä on ajoittain jo vaikea saada jopa pitempiin sijaisuuksiin, lyhyisiin sijaisuuksiin koulutettua henkilöstöä ei aina ole saatu.. Sijaisrekrytointia on kehitettävä osana kaupunkiorgaanisaation henkilöstöhallintoa. Tarkoituksenmukaista voisi olla myös kokeilla, onko toiminnallista hyötyä siitä, että palkkaisimme vakituisia sijaisia useiden yksiköiden yhteiseen käyttöön.. Seinäjoen kaupungin hyvän työnantajaimagon edelleen kehittäminen, oikeudenmukaiset työntekijöiden valinnat ja kehitystä seuraavat varhaiskasvatusyksiköt takaavat jatkossakin koulutetun henkilöstön saamisen. Varhaiskasvatusyksiköt toimivat Sedun, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden työssäoppimisen harjoittelupaikkoina. Tarjoamalla ammattitaitoista ja opiskelijaa arvostavaa työpaikkaohjausta, voidaan odottaa opiskelijoiden hakeutuvan varhaiskasvatuksen pariin valmistuttuaankin. Oppisopimuspaikkoja kysellään hallinnosta viikoittain. Niitä ei ole saatavilla vain kuin poikkeustapauksissa. Yhtään avointa tointa tai virkaa ei ole muutettu oppisopimuspaikoiksi Henkilöstön työhyvinvointi Henkilöstön työhyvinvoinnista on tullut yhä merkittävämpi asia työnantajalle. Työnantajan keinoja saada työntekijät jaksamaan ja voimaan hyvin ovat mm. hyvien työolosuhteiden luominen ja niistä huolehtiminen, riittävästä ja oikeudenmukaisesta palkasta huolehtiminen ja kannustava työote. Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttaa suuresti työyhteisön avoin ja toisia kunnioittava vuorovaikutus sekä hyvällä ja ammattitaitoinen johtajuus. Kehitettäessä toimintaa ja toimintatapoja tulee huomioida pitkään työssä olleiden kokemus ja vahva ammattitaito, unohtamatta kuitenkaan nuorten vastavalmistuneiden uutta tietämystä ja ideointia varhaiskasvatustyöhön. Varhaiskasvatuksen uudet haasteet mm. lainsäädännön saralla tuovat mukanaan muutostarvetta palveluihin ja varhaiskasvatuksen palveluiden kehittämistä. Muutosten läpivieminen henkilöstölle tulee tapahtua johdonmukaisesti ajan kanssa. Työpaikoilla säännöllisesti tapahtuva työolosuhteiden arviointi mahdollistaa hyvien työolosuhteiden säilymisen ja mahdollisten puutteiden esiin tulemisen ja korjaamisen. Henkilöstön ikääntyminen luo haasteita sekä työn tekemiseen että johtamiseen. On tärkeä löytää yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa lisää keinoja, joilla pystymme jatkossa motivoimaan nuoret työntekijät sitoutumaan tähän työhön ja toisaalta miten saamme ikääntyvien henkilöiden toimintakyvyn pidettyä mahdollisimman pitkään hyvänä. 16

17 7. VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATIO - Varhaiskasvatuksen hallinto palvelee tulevaisuuden varhaiskasvatusta Seinäjoella varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimeen , jota hallinnoi varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta. Sivistystoimen tulosalueet ovat sivistyskeskuksen hallinto, varhaiskasvatus, perusopetus, erityispalvelut, lukiokoulutus, kansalaisopisto, kirjastotoimi, kulttuuritoimi, liikuntatoimi, museotoimi ja nuorisotoimi. Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen organisaatio toimii aluemallipohjan mukaan. Kaupunki on jaettu toiminnallisesti kuuteen alueeseen alkaen alkaen varhaiserityiskasvatus toimii alueorganisaatiossa, kun määräaikainen johtamisjärjestely päättyy. Liite 1. Varhaiskasvatuksen organisaatiokaavio 8. KEHITTÄMISTARPEIDEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kehittämistarpeiden seuranta ja arviointi tulee olla jatkuvaa: Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä seurataan oman toiminnan osalta varhaiskasvatuspalvelun tilaa ja tehdään tarvittaessa kehittämisehdotuksia. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä varhaiskasvatusjohtajan johdolla seuraa palvelun kehittymistä koko kaupungin osalta ja tekee tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämisestä Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakuntaa informoidaan vähintään kerran vuodessa varhaiskasvatuksen tilanteesta ja kehittämistarpeista Liite 2. Kehittämistarpeet tiivistetysti 17

18 Varhaiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsänen Aluejohtajien aluejako Varhaiserityiskasvatus; johtaja Juhani Rytkönen Keltot.eltot.reltot ja avustajat JOUPPI- KATAJALAAKSON ALUE Antti Vuorela KESKUSTAN ALUE Kirsi-Maria Oivanen KASPERI-KIVISTÖN ALUE Eija Ikola PERÄSEINÄJOEN KÄRJEN ALUE Mari Koski-Aho NURMON ALUE Tuija Tiitu YLISTARO- NURMON ALUE Kaija Raja-aho Päiväkodit: Päiväkodit: Päiväkodit: Päiväkodit: Päiväkodit: Päiväkodit: - Huhtala - Jouppi - Katajalaakso - Kultavuori - Hyllykallio -Tenavakoti (yksityinen) Perhepäivähoidon ohjaajat Ryhmikset Aittakuja Jouppi 1 Jouppi 2 Jokihelmi Katajalaakso Puskantie Kiertävät - Hallila - Marttila - Tikkuvuori - Ylinen - Yritys - Steiner (yksityinen) Perhepäivähoidon ohjaajat Ryhmikset Pikkala - Kasperi - Kivistö - Lintuviita - Avoin päiväkoti - Pajuluoma -Muksula (yksityinen) Perhepäivähoidon ohjaajat Ryhmikset Keppo - Onnimanni - Eskarit / Alaviitala - Eskarit/Honkakylä - Kärki - Metsäkulma - Simuna - Eskarit/ Niemistö Perhepäivähoidon ohjaajat Ryhmikset: Haapaluoma Honkakylä 1 Honkakylä 2 Käpykolo 1 Käpykolo 2 Pikkumetsä Pikkuonni 1,2 Iltapäiväkerho Kiertävät - Kertunlaakso - Teuvonkatu - Pohja - Tanelinranta - Väinölä - Suvikello (yksityinen) Perhepäivähoidon ohjaajat Ryhmikset Hyllykallio 1, 2 Koppari Koura Nallela Pohja Vaahteramäki - Keskuspuisto - Knuuttila - Rekitie - Keski-Nurmo - Lastenranta - Päivölä - Satulinna Perhepäivähoidon ohjaajat Ryhmikset Hanhikoski 1,2 Havila Kainasto 1,2 Santti Tuokkolankuja Kiertävät

19 Tilanne nyt Kehittämistarpeet Toimenpiteet ja aikataulu Päivähoitorakentaminen + palvelutuotantoon tarvittava ammatti henkilöstö Kaupungin kasvaessa jatkuva tarve saada lisää hoitopaikkoja Ltk esittää talousarvion 2013 käsittelyssä - Peräseinäjoen keskusta-alueen päiväkotitarpeet Keskuspuiston päiväkodin laajennus ja peruskorjaus Halkosaaren päiväkodin (Satulinna) laajennus Päiväkotien peruskorjaukset, Karhuvuoren päiväkoti Uusi päiväkoti, Kärki/Pajuluoma avoin Henkilöstö: jatkuvaa toimintaa 1. Rekrytointi 2. Perhepäivähoitajien työn houkuttelevuus * Sijaisrekryn kehittäminen, mukana olo mahdollisessa koko kaupungin järjestämässä. Kiertävän varahenkilöstön käytön suunnittelu alueilla/alueiden välillä *Ammatillisesti pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin tehtäviin ja pitkiin sijaisuuksiin * paikallisen sopimus tehty, neuvottelut uusimisesta käynnissä Ryhmiksiä huomattavan paljon Tilajärjestelyjen järkevyys, tutkitaan yhteistyössä tilapalveluiden kanssa, mistä ryhmiksistä voidaan luopua ja keskittää toiminnat. Mahdolliset vapaat tilat avoimeen toimintaan, kustannussäästö tilavuokrista. Heti käyntiin 19

20 Vasu-suunnittelu Suunnitelmien laatiminen ja päivitys. - Varhaiskasvatuksen strategia valmistuu 2012 syksyllä - Kuntavasu valmistuu 2012 vuoden loppuun mennessä - Laatu valmistuu 2012 vuoden loppuun mennessä - Toimintaohjeet henkilökunnalle kriisitilanteissa valmistuu 2012 vuoden loppuun mennessä Yksikkövasut - päivitykset/osalla yksiköistä tekeillä/uudet yksiköt - Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussunnitelma on jo päivitetty, yhteinen lomake kaikilla käytössä -Ryhmävasut työ aloitetaan osin 2012 syksyllä, viimeistään 2013 syksyllä -Perhepäivähoidon yksikkövasu aloitetaan syksyllä 2013 Varhaiskasvatuksen kehittäminen, seuranta ja arviointi Vuorohoidon ja varahoidon kehittäminen Avointen palveluiden kehittäminen Taloudelliset paineet poistaa harkinnanvarainen kuntalisä Varhaiskasvatus osana kuntalaisten syrjäytymisen ehkäisyä Vastata kuntalaisten palvelutarpeisiin reaaliajassa Suunnittelu ja keskittäminen Lisätään mahdollisesti olemassa oleviin ja tuleviin rakenteisiin maksuttomia palveluita pelkästään ns, raskaan hoidon sijaan Ei poisteta, ei osata ennustaa valtakunnallisestikaan merkittävyyttä palvelukäyttäytymiseen, päätöksiä vuosittain yli tuhat Jatkuvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, siten, että yritetään välttää päällekkäisiä tehtäviä Lautakunnan johdolla jatkuvaa toimintaa, vk johtoryhmä Jatkuvaa toimintaa, varhaiskasvatuksen johtoryhmä, ltk päättää Jatkuvaa toimintaa, ltk päättää Ltk päättää edelleen esittää määrärahavarauksen vuoden 2013 talousarvioon Koko vk henkilökunta ja ltk 20

HYVÄ VARHAISKASVATUS SEINÄJOELLA

HYVÄ VARHAISKASVATUS SEINÄJOELLA HYVÄ VARHAISKASVATUS SEINÄJOELLA Seinäjoen kaupunki/ Varhaiskasvatus Hyvä varhaiskasvatus Seinäjoella 1. Vanhempiin ja henkilökuntaan keskittyvä laatuosio 2012 2 SISÄLLYS Varhaiskasvatusjohtajan tervehdys

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Sisällys 1. Sastamalan varhaiskasvatuspalvelu... 2 2. Perhepalveluverkosto ja lapsihuoltotyöryhmät... 3 3. Kehityksen ja oppimisen tukea

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 2017-2018 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Joensuun

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016

VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016 VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016 Seinäjoen kaupunki/ Varhaiskasvatus Hyvä varhaiskasvatus Seinäjoella 3. Varhaiserityiskasvatuksen osio 2012 2 SISÄLLYS 1. VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUSTEN

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015 Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Ajankohtaista Elina Anttila ja Anneli Säteri Hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu esittelee

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito

SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito Seinäjoen kirjaston ja päivähoidon yhteistyösuunnitelma Johdanto Seinäjoen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3200 Esiopetus Keskuskoulu 3216 Esiopetus Kino 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSEN NIMI: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Kulttuurinen moninaisuus ja palvelut Työelämän muutokset ja palvelut Rahalliset tuet, palvelut Kenen tuottamat palvelut (julkinen, yksityinen) Lasten, vanhempien ja ammattilaisten

Lisätiedot

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Varhaiskasvatuksemme pohjautuu Luumäen varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017 ja kunkin Lapsen (omaan) varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Luumäen kunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Päiväkodinjohtaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka lastentarhanopettaja Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Tehtävänä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Sivistyspalvelut VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 1.8.2017-31.7.2018 Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet Varhaiskasvatuslaki Asetus lasten päivähoidosta Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Turvallinen ja kehittävä kasvuympäristö. Kotkan päivähoito ja varhaiskasvatus

Turvallinen ja kehittävä kasvuympäristö. Kotkan päivähoito ja varhaiskasvatus Turvallinen ja kehittävä kasvuympäristö Kotkan päivähoito ja varhaiskasvatus Monipuolista varhaiskasvatusta Kotkassa perheen pienimmille tarjotaan monipuolisia ja korkealaatuisia varhaiskasvatus palveluja

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012 KÄYTTÖTALOUS 31.12.2012 2012 Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOITO, KOTIHOIDON TUKI JA ESIOPETUS Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytyserät, tulot Vyörytyserät, menot Suunnitelmapoistot Alkuperäinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Tuusulan kunnassa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadunarviointikyselyt pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kyselyt ajoittuivat 2013 viikoille 13

Lisätiedot

Keke päiväkodissa ja koulussa

Keke päiväkodissa ja koulussa Keke päiväkodissa ja koulussa 4V -hankkeen loppuseminaari Katja Viberg 23.11.2010 Mistä puhe? Keke opseissa ja vasuissa Keke-työn raamit ja resurssit Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2017-2018 Hyvinvointipalvelut 1(4) Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäiväiltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Päivähoidon tehtäväalueen strategia KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2005 Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Uudistuminen 3. Palvelujärjestelmien uudistaminen

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT Työryhmä: Kaija Tarvainen, hallintojohtaja Tervo, Tarja Riekkinen, varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Tervo, Pirjo Auvinen, johtava perhepäivähoitaja, Pielavesi,

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut. Kemppi Miia 12.04.2015. Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015

Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut. Kemppi Miia 12.04.2015. Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015 Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Kemppi Miia 12.04.2015 Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015 Uudet ja muutettavat pykälät Lähteenä käytetty suorina lainauksina Suomen Kuntaliiton

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot