raportteja 74 COMBINNOxxx Työelämän kehittämistä jaxxx koulutusta kombinoimassaxxx Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne Vendell (toim.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "raportteja 74 COMBINNOxxx Työelämän kehittämistä jaxxx koulutusta kombinoimassaxxx Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne Vendell (toim."

Transkriptio

1 raportteja 74 H E L S I N K I COMBINNOxxx Työelämän kehittämistä jaxxx koulutusta kombinoimassaxxx Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne Vendell (toim.)

2 Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne Vendell (toim.) COMBINNO Työelämän kehittämistä ja koulutusta kombinoimassa Helsinki 2011

3

4 Sisällysluettelo Kirjoittajat Combinno innovatiivisten työelämän kehittämiskombinaatioiden oppimisverkosto... 5 Heidi Kervinen, Anu Järvensivu & Pasi Koski 2 Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kytkeminen ammatilliseen aikuiskoulutukseen...21 Silja Jalo & Marja-Leena Rautaparta-Ojala 3 Uusi lähiesimiesvalmennusmalli koulutuksen ja kehittämisen kimurantin kombinoinnin tukena...27 Anu Järvensivu & Tatu Piirainen 4 Henkilöstöammattilaisen työn sisältö ja työroolit...42 Joonas Miettinen & Heli Sundell 5 Henkilöstöjohtaminen pienyrityksissä...55 Ari Järvinen 6 Henkilöstö strategiseksi voimavaraksi johtamiskulttuurin muutos teknologia-alan yrityksessä...65 Marja-Leena Rautaparta-Ojala 7 Osaamisen tavoitteellinen johtaminen tuotannossa...75 Marianne Vendell 8 Yhdessä työpaikan ongelmia ratkoen: Kokemuksia Työyhteisö PBL -menetelmän soveltamisesta Muovitehtaassa...88 Tatu Piirainen 9 Haasteita ja onnistumisia logistiikkaprojektissa...98 Mervi Haikka 10 Testaa oletko kiinnostava ja motivoiva työnantaja Tatu Piirainen & Anu Järvensivu 11 Combinno oppimisverkostona arviointia ja pohdintaa Pasi Koski & Anu Järvensivu Kirjallisuus...122

5 4 Kirjoittajat Haikka Mervi, Tampereen aikuiskoulutuskeskus Jalo Silja, Tampereen aikuiskoulutuskeskus Järvensivu Anu, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus Järvinen Ari, Tukikonsultointi Ky, Downsizing Leadership Kervinen Heidi, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus Koski Pasi, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus Miettinen Joonas, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus Piirainen Tatu, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus Rautaparta-Ojala Marja-Leena, Tampereen aikuiskoulutuskeskus Sundell Heli, Tampereen aikuiskoulutuskeskus Vendell Marianne, Tampereen aikuiskoulutuskeskus

6 1 Combinno innovatiivisten työelämän kehittämiskombinaatioiden oppimisverkosto Heidi Kervinen, Anu Järvensivu & Pasi Koski 1.1 Combinnon tausta ja tavoitteet Viime vuosikymmeninä voidaan sanoa tapahtuneen verkostojen vallankumouksen. Yritysten ja organisaatioiden rajat ovat auenneet, jopa liudentuneet, kun työtä tehdään yhä useammin monista eri taustaorganisaatioista tulevien työntekijöiden voimin. Tällaisten kokoonpanojen katsotaan tuottavan tehokkuutta resurssien käyttöön ja synnyttävän innovatiivisia ratkaisuja. Innovaatiotoiminnan puolella onkin hiljalleen luovuttu ajatuksesta, jonka mukaan innovaatiot syntyvät tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa tai yksityisten yritysten suljetuilla tuotekehitysosastoilla. Sen sijaan puhutaan avoimuuden puolesta ja korostetaan toimintatapoja, joissa innovointi on kaikille asiasta kiinnostuneille avointa. Tavoitteeksi asetetaan käyttäjälähtöisyys tai jopa käyttäjävetoisuus ja kuluttajien ja kansalaisten osaamisen kanavoiminen yritysten käyttöön. Yritystoiminnan edistämiseen tähtäävästä yleiseetoksesta huolimatta jotkut tutkijat ovat nähneet tällaisissa kehityskuluissa myös mahdollisuuden innovaatiotoiminnan demokratisoitumiseen yhä useampien tahojen päästessä lausumaan näkemyksensä toivottavasta kehityssuunnasta ja monenlaisten toimijoiden voidessa kokoontua kehittelemään ja oppimaan yhdessä (von Hippel 2005). Viitisen vuotta Combinno-nimellä kulkenut hanke on ollut yksi Tykes-ohjelman oppimisverkostoista. Työelämän oppimisverkostot taas ovat olleet yksi ohjelman neljästä projektitoiminnan muodosta kehittämisprojektien ja niiden esiselvityksinä toteutettavien perusanalyysien sekä menetelmäkehitysprojektien ohella. Oppimisverkostoilla tarkoitetaan työelämän tutkimus- ja kehittämisyksiköiden ja työpaikkojen yhteisiä oppimisen foorumeja. Oppimisverkostojen tarkoituksena on lisätä mukana olevien osapuolten kehittämisosaamista sekä luoda ja kokeilla uudenlaisia ja pitkäjänteisiä kehittämisyhteistyön muotoja t&k-yksiköiden ja työpaikkojen kesken. Tavoitteena on tätä kautta synnyttää uusia, innovatiivisia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Combinnon, eli innovatiivisten kehittämiskombinaatioiden oppimisverkoston, erityisenä tavoitteena on ollut lähentää ja lisätä työyhteisöjen kehittämisen ja työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen tähtäävän koulutuksen keskinäistä kytkemistä toisiinsa. Kehittämisen ja kouluttamisen työpaikkalähtöisellä integ-

7 6 roimisella on pyritty aiempaa kokonaisvaltaisempaan kehittämistoimintaan työpaikoilla sekä yhteisen näkemyksen luomiseen kouluttajien ja kehittäjien välille. Combinno-oppimisverkoston toimintaa on koordinoinut Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus (WRC) ja partnerina on toiminut Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK). Oppimisverkostomuotoiseen kehittämismalliin päätymisen taustalla olivat mm. Tykes-ohjelmaan kohdistuneiden arviointitutkimusten tulokset (esim. Arnkil ym. 2003; Koivisto & Ahmaniemi 2001) sekä ulkomaisista kehittämisohjelmista saadut kokemukset (esim. Gustavsen 2002). Keskeisiä viestejä näistä olivat seuraavat: Yksittäinen työpaikka tai yritys voi olla liian pieni yksikkö laaja-alaisten ja kestävien muutosten aikaansaamiseksi työelämässä. Projekteilla, joiden avulla pyritään luomaan foorumeja generatiivisten ideoiden synnyttämiseksi, tulee olla riittävästi kriittistä massaa ja niiden aikajänteen tulee olla riittävä. Projektien sisäistä ja keskinäistä vuorovaikutusta ja oppimistilojen syntymistä pitää resursoida riittävästi jo heti projektien käynnistymisestä lähtien. Generatiivisten 1 tulosten vahvistamiseksi projektitoiminnan tutkijakoulutusta palvelevia osioita tulee vahvistaa ja kytkeä tutkijakoulutus suoremmin itse työpaikoilla tehtävään kehittämistyöhön. (Alasoini ym ) Tykes-ohjelmaa valmisteltaessa oppimisverkostoja perusteltiin mm. sillä, että monimutkaistuvassa toimintaympäristössä menestyksellisten ratkaisujen etsiminen edellyttää entistä enemmän erilaisten tiedonlajien käytännön tiedon ja asiantuntijatiedon välistä vuorovaikutusta ja yhdistämistä. Lisäksi oppimisverkostotoimintaa perusteltiin yliopistojen kolmannella tehtävällä 2 ja tarpeella tuottaa sosiaalisia innovaatioita teknologisten ohella, ministeriöiden uudenlaisella kehittämisroolilla sekä Triple Helix mukaisella innovaatiokäsityksellä 3. (Ks. Alasoini 2005.) 1 Generatiiviset tulokset kuvaavat Tykes-ohjelman tukemien projektien vaikutuksia myös muiden kuin suoraan projektiin osallistuneiden työpaikkojen tai keskeisten sidosryhmien osalta. 2 Yliopistojen kolmannella tehtävällä tarkoitetaan 2000-luvulla toteutetun lainmuutoksen yhteydessä tehtyä lisäystä yliopiston tehtäviin, jossa niihin sisällytettiin myös yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 3 Triple Helix -ajattelun mukainen innovaatiokäsitys korostaa julkisen vallan, yliopistojen ja yritysten välisen vuoropuhelun merkitystä käyttökelpoisen tiedon ja innovaatioiden generoimisessa kehittyneissä, tietovaltaisissa yhteiskunnissa.

8 7 Tykes-ohjelman oppimisverkostoilta edellytettiin erityisesti seuraavia ominaisuuksia: Etusijalla ovat verkostot, jotka tähtäävät sellaisen uuden ja laajasti hyödynnettävissä olevan tiedon ja osaamisen syntymiseen, joka tukee laadullisesti kestävää tuottavuuskasvua suomalaisessa työelämässä. Yksi uuden tiedon ja osaamisen syntymistä osoittava kriteeri on verkoston toiminnan myötä syntyvän tutkimuksen ja osana tutkijakoulutusta tehtävien opinnäytteiden määrä. Etusijalla ovat verkostot, jotka tähtäävät oppimiseen sekä uudenlaisten yhteistyömuotojen luomiseen ja kokeiluun useilla eri tasoilla. Oppimisen tasoja voivat olla esimerkiksi koko verkosto, verkoston osat, yksittäinen työpaikka tai asiantuntijaorganisaatio, tiimi ja yksilö. Etusijalla ovat verkostot, joissa aktiivisina osallistujina on monia ja monenlaisia asiantuntijaorganisaatioita ja työpaikkoja. Etusijalla ovat verkostot, joilla on selvästi osoitettavissa olevaa kehityspotentiaalia. Tämä potentiaali konkretisoituu verkoston kehityssuunnitelmassa, johon sen aktiiviset osallistujat ovat sitoutuneet. Kehityspotentiaali liittyy verkoston rakenteeseen ja toimintamuotoihin sekä sen aktiivisten osallistujien tätä kautta tavoittelemiin hyötyihin. Tarve ja tilaus nimenomaan Combinnon kaltaiselle oppimisverkostoprojektille nousi proaktiivista työvoimapolitiikkaa ja siihen soveltuvia käytäntöjä koskeneen toimintatutkimuksen puitteissa kootun kehittäjäryhmän toiminnan tiimoilta (ks. Järvensivu 2004 a ja b sekä Järvensivu ja Valkama 2005). Vuonna 2003 koottu kehittäjäryhmä koostui työhallinnon, TE-keskuksien, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, rahoittajien ja erilaisten kehittäjätahojen edustajista, ja sen tavoitteena oli rakentaa toimintamallia, jossa eri osapuolten välisellä yhteistyöllä työpaikoille tarjotaan palveluja jo ennen kuin ollaan varsinaisessa lomautus- tai irtisanomistilanteessa. Päähuomio yritysten muutos- ja irtisanomistilanteita ennakoivan toimintamallin rakentamisessa oli kohdistetun työvoimapoliittisen koulutuksen ja työvoimapoliittisesti perustellun työpaikkojen kehittämistoiminnan palveluissa. Toimintatutkimuksen myötä nousi esiin tutkintotavoitteisten ammatillisten koulutusten ja työpaikkojen kehittämistoiminnan välinen kuilu. Combinno-oppimisverkostohanke suunniteltiin kaventamaan tätä kuilua kokoamalla koulutusja kehittämistoimintaan eri tavoin osallistuvia toimijoita ja yrityksiä yhteiselle foorumille keskinäisen yhteistyön ja oppimisen sekä työelämän kehittämiseen liittyvän uuden tiedon luomisen edesauttamiseksi. Combinno-oppimisverkoston tavoitteena on ollut luoda ja vahvistaa työelämän kehittämistoimintaa sekä verkostossa luotujen kohtaamisfoorumien että konkreettisten kehittämishankkeiden kautta. Tarkoituksena on ollut luoda sellaisia

9 8 räätälöityjä ja joustavia työelämän kehittämiskombinaatioita ja vakiintuneita toimintamalleja, jotka valjastavat kehittämis- ja koulutuspanokset tehokkaasti työpaikkojen tarpeista nousevien ongelmien ratkaisun välineiksi. Kehittäjäryhmän keskinäisissä keskusteluissa Combinnon päätavoite jalostui seitsemään osatavoitteeseen seuraavasti: 1. Uusien työelämälähtöisten koulutusmallien kehittäminen ja niiden puitteissa tuotetun osaamisen sertifiointi. 2. Verkoston osapuolten työelämän kehittämiseen liittyvän tiedon ja osaamisen lisääminen. 3. Työpaikkojen ja tukiorganisaatioiden välisen vuoropuhelun edistäminen. 4. Konkreettisten kehittämistoimien ja koulutusten generoiminen. 5. Menetelmäinnovaatioiden kehittäminen. 6. Uuden työelämän kehittämistä koskevan tutkimustiedon tuottaminen. 7. Osaavan työvoiman turvaaminen. 1.2 Verkoston epäorganisointi ja osallistujat Combinno-oppimisverkoston toiminta käynnistyi keväällä 2005 jo olemassa olleen kehittäjäryhmäverkoston laajentamisella. Combinnon toimintaa on alusta lähtien määrittänyt edeltävästä toimintatutkimuksesta periytynyt avoimuus ja yhdessä kehittely. Verkoston jäsenille on ollut yhteistä kiinnostus työelämän kehittämistoimintaa kohtaan. Vaikka Combinno-sateenvarjon alla on toteutettu hyvin monenlaisia kehittämisprojekteja ja keskustelun kohde on vaihdellut eri foorumeilla, on työpaikan ja osaamisen kehittäminen ollut Combinno-oppimisverkoston toimijoita ja toimintaa yhdistävä temaattinen kokonaisuus. Verkoston jäsenyys on ollut avoin kaikille kehittämistoiminnasta kiinnostuneille työpaikoille sekä työelämän ja osaamisen kehittäjille. Toisaalta verkostoa ei ole aktiivisesti markkinoitu eikä toiminnassa ole korostetusti tuotu esiin hanketta tai Combinnon nimeä. Toiminnassa on ollut paljon ns. open innovation konseptin mukaisia piirteitä. Osallistuminen verkoston toiminnan eri dimensioihin on ollut hyvin paljon kiinni kunkin omasta aktiivisuudesta. Vastaavasti verkoston tapahtumat, yhteiset oppimisen foorumit ja alahankkeet ovat muotoutuneet sen mukaan, millaisiksi osallistujat ne ovat halunneet. Kyse on siis varsin löyhästä verkostosta. Organisoitumisen ydinajatuksena on ollut vaihtoehtojen avaaminen ja lisääminen, niiden sulkemisen ja täsmentämisen sijasta. Tällaisen epäorganisoinnin on odotettu avaavan tilaa innovaatioille systeemin avoimuuden ajatuksen mukaisesti. Epäorganisoinnin idea syntyi luontevasti Combinnon tavoitteenasettelusta,

10 9 eli työpaikkalähtöisyyden korostamisesta, ja siihen liittyvästä oppimisteoreettisesta lähtökohdasta, jossa painotettiin käytäntö- ja ongelmaperustaista oppimista. Otettaessa vakavasti käytäntöperustaisuus, ongelmalähtöisyys ja avoin innovointi olisi varsin vaikea päätyä tiukasti organisoituun ja hallinnoituun verkostoon. Epäorganisointia voidaan luonnehtia myös siten, että tilaa annetaan epäviralliselle organisoitumiselle virallisen organisoinnin sijasta. Vaikka viralliset vakiintuneet, kenties ennalta tematisoidut, oppimisfoorumit tuottavat tiettyä jatkuvuutta ja ovat omiaan vahvistamaan niille houkuteltujen jäsenten yhteisöllisyyttä, innovoinnin suhteen niiden tehokkuutta voi epäillä. Mahdollisuudet on foorumeilla enemmän tai vähemmän rajattu etukäteen. Aivan toisenlainen voima syntyy, kun verkoston jäseniä yhdistää yhteinen asia, kenties ongelma, jonka ratkaiseminen auttaa eri jäseniä heidän jokapäiväisessä työssään. Tällöin vain lähtökohta on jollain tasolla annettu, kun taas yhteisen kehittelyn lopputulos sijaitsee mahdollisuuksien avaruudessa. Yhteinen puuha kutoo verkoston yhteen ja organisoituminen tapahtuu tilanteiden ja prosessin ehdoilla. Tässä Combinnon mallissa verkosto organisoituu kaiken aikaa uudelleen. Verkostossa on toteutunut myös granovetteriläinen näkemys verkostojen heikoista ja vahvoista sidoksista. Toiminnan ytimessä on ollut joukko sitoutuneita ja aktiivisesti toimintaan osallistuvia toimijoita (n. 5-7 organisaatiota), kun taas huomattava osa toimijoista on ollut mukana vain joissakin aktiviteeteissa. Combinnon puitteissa on toiminut useita kymmeniä organisaatioita, joista osa on ollut yksityisiä (n kpl) ja osa julkisia (5-10 kpl). Verkoston heikkojen ja vahvojen sidosten keskinäisestä dynamiikasta johtuen verkoston toimijoiden kokoonpano on ollut vaihteleva, mikä on edesauttanut moninaista vuorovaikutusta sekä uusien tutkimus- ja kehittämisyhteistyömuotojen löytymistä. Combinnooppimisverkosto voidaan nähdä sateenvarjona, jonka alla on opittu ja kehitetty erilaisissa ja vaihtuvissa kokoonpanoissa. Combinno-oppimisverkoston epäorganisointi, kokoonpanon muuntuminen sekä toiminnan tavoitteiden vaihteleva painottuminen, on osoittautunut kuitenkin myös haasteelliseksi verkoston kokonaisuuden hallinnan kannalta niin verkoston ydinryhmän kuin uusien jäsentenkin näkökulmasta. Verkosto on kaiken aikaa ikään kuin uhannut karata käsistä, valua läpi sormien. On vaikea sanoa, mikä on ollut Combinnoa ja mikä ei. Samaan suuntaan on vaikuttanut se, ettei Combinnoa lähdetty markkinoimaan hanketoimijoille tyypillisesti hankkeena, vaan painopiste oli itse toiminnassa ja toiminnan mahdollisuuksien etsimisessä. Combinnoa ei siis brändätty. Tilannetta on edelleen vaikeuttanut Combinnon ajatus siitä, että alahankkeissa yhdistellään joustavasti erilaisia rahoituksia. Rahoitusten yhdistely on aiheuttanut tilanteita, joissa on ollut vaikea hahmottaa, minkä rahoituksen

11 10 puitteissa mikäkin toiminta olisi syytä raportoida. Combinno on saattanut tuntua monesta hanketoimintaan tottumattomasta oudolta, sitä on ollut hankala hahmottaa ja joskus Combinnon rajoja on jouduttu piirtämään väkinäisesti eri hankerahoittajien vaatimusten täyttämiseksi. Myös osallistujista monilla eri foorumeilla samanaikaisesti tapahtunut toiminta on voinut näyttää vaikeaselkoiselta. Erään Combinnoon alkuvuosina mukaan tulleen ja verkoston ydintoimijoihin kuuluneen yrityksen edustaja kertoi arviointihaastattelussa verkoston epäorganisoinnista seuraavalla tavalla: Että ihan alkuun, kun mä tässä Combinnossa olin, niin mä olin jotenkin vähän päästäni pyörällä, että mikä tää niin kun oikein on, kunnes vasta mun silmät aukes, että tää onkin siis näin laaja juttu. (yrityksen edustaja 1) Parhaiten Combinno hahmottui omaksi kokonaisuudekseen verkostossa useammanlaiseen toimintaan osallistuneille, vaikka todennäköisesti Combinnosta muodostui kullekin mukana olleelle hieman omanlaisensa kuva. Esimerkiksi toinenkin jo aivan Combinnon syntyvaiheissa mukana ollut yritysedustaja tunnisti ongelmat verkoston toiminnan rajojen hahmottamisessa: [ ] siinä aluks ei oikeen pystynyt hahmottamaan, että mikä se Combinno oli kaiken kaikkiaan. Paljon oli koulutuspuolen henkilöstöö, TE-keskuksen henkilöstöä ja sitten kuitenkin nää yritykset. Jotenkin sitä ei oikeen osannut hahmottaa, että mitä ne yritykset sitten kaiken kaikkiaan oli [ ] sen kokonaisuuden hahmottaminen, se tavallaan tuotti pikkasen hankaluuksia sitten. (yrityksen edustaja 2) 1.3 Verkoston toiminta Kaiken kaikkiaan Combinno-oppimisverkostossa on pyritty kannustamaan ja innostamaan työpaikkoja panostamaan entistä enemmän osaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa on myös pyritty madaltamaan työpaikkojen kynnystä kehittämistoimintaa kohtaan opiskelemalla yhdessä erilaisten saatavilla olevien rahoitusmuotojen joustavaa käyttöä. Combinno-sateenvarjon alla on toiminut useita julkisin varoin rahoitettuja yksittäisiä tai useamman yrityksen yhteisiä koulutus- ja kehittämishankkeita sekä joitakin hankkeita, jotka sisältävät sekä koulutuksia että kehittämistoimia. Kuvaan 1 olemme koonneet Combinno-oppimisverkostossa syntyneet projektit, niihin osallistuneiden yritysten ja muiden organisaatioiden lukumäärät sekä toteuttajatahot ja rahoittajat. Useimmat näistä olivat työpaikkalähtöisiä kehittämisprojekteja. Lisäksi toteutettiin Työtae-, TOP- (Proaktiivinen Ylä-Pirkanmaa),

12 11 PROKO- sekä Lähiesimiesvalmennus-projektit. TOP- ja TyöTae-projektit olivat Ylä-Pirkanmaalle ja Sastamalan seudulle keskittyviä ESR-hankkeita. Niissä tavoitteena oli osaavan työvoiman turvaaminen kohdealueiden pk-yrityksissä työelämän laatua kehittämällä, seudullisen yhteistyön vahvistaminen sekä työhallinnon työnantajapalvelujen toimintamallien kehittäminen. PROKO (proaktiivinen koulutustoiminta) oli puolestaan Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli luoda nopeasti reagoiva toimintamalli yrityksen tai yritysverkoston ammatillisten osaamisten muuntamiseen ja kehittämiseen. Mukana oli yrityksiä ja järjestöjä, Uudenmaan, Pirkanmaan ja Länsi-Suomen TE-keskukset sekä Helsingin, Tampereen ja Turun aikuiskoulutuskeskukset. Lähiesimiesvalmennus toteutettiin osin Combinnon rahoituksella ja osin oppisopimuskoulutuksena. Siinä Empowered employees Yrityksiä: 1 TAKK, Tykes Moni-hanke Yrityksiä: 6 TAKK, Tykes Sisu-hanke Yrityksiä: 1 TAKK, Tykes Henkilöstön ja tuottavuuden kehittäminen Yrityksiä: 1 WRC, TAKK Tykes, Työministeriö Osaamisen siirto Yrityksiä: 2 WRC, työministeriö TOP-hanke Yrityksiä: 10 Muita organisaatioita: 7 WRC, ESR Jämerää toimintaa PROKO TyöTae-hanke Yrityksiä: 1 TAKK, Tykes Turun AKK, Amiedu, alueiden TE-keskukset, WRC, opetushallitus Käynnissä syksyyn 2011 asti. WRC, ESR Lähiesimiesvalmennus ProPri Tuotannon kehittäminen Yrityksiä: 8 Muita organisaatioita 4 WRC, TAKK, Tykes Yrityksiä: 3 TAKK, Tykes opetushallitus Yrityksiä: 1 WRC, Tykes, ESR Kuva 1. Combinno-oppimisverkoston projektit ja hankkeet.

13 12 pyrittiin yhdistämään työpaikan esimiestyö ja sen kehittäminen esimiesten henkilökohtaiseen kehittymisprosessiin. Esimiesvalmennuksen ydin oli kunkin esimiehen yrityksessään toteuttama laaja kehittämistehtävä, jonka hän toteutti yhdessä esimiehensä, alaistensa ja henkilökohtaisen ohjaajansa kanssa. Valmennuksen toisen keskeisen sisällön muodostivat osallistujayrityksissä järjestetyt verkostotapaamiset, joissa ohjelmana olivat asiantuntijaluennot esimiestyön eri alueilta sekä osallistujien väliset keskustelut omia kehittämisprojektejaan koskien. Vaikka Combinno-verkoston toiminnan painopiste on ollut konkreettisissa ja työpaikkalähtöisissä kehittämishankkeissa, on verkoston keskinäistä vuorovaikutusta ja kehittämisosaamisen siirtoa tuettu erilaisilla oppimisfoorumeilla. Kaikille verkoston jäsenille suunnattujen Yritysfoorumien rinnalla Combinnossa on vaikuttanut joukko kohdennettuja vuorovaikutusfoorumeja, joita ovat olleet menetelmäinnovaatioiden levittämiseen ja kehittämiseen tähdännyt Asiantuntijafoorumi, hankkeen ohjausryhmä sekä erilaisissa työpaikkalähtöisesti järjestetyissä koulutus- ja kehittämishankkeissa syntyneet ohjausryhmät. Etenkin Combinno-oppimisverkoston alkuvaiheessa erityisen merkittävä rooli verkoston eri osapuolten työelämän kehittämiseen liittyvän tiedon ja osaamisen lisäämisessä oli kehittäjäryhmätoiminnalla. Combinnon kehittäjäryhmään osallistuivat niin kehittäjät, kouluttajat kuin rahoittajatkin. Lisäksi jokainen yritys, jossa Combinno-toimijoiden toimesta aktivoitiin kehittämis- tai koulutustoimenpiteitä, kutsuttiin kehittäjäryhmään. Kehittäjäryhmä kokoontui Combinnon ensimmäisten vuosien aikana joka kolmas kuukausi, ja tapaamissa käsiteltävät aiheet olivat konkreettisia käynnissä olevien tai suunniteltavien hankkeiden problematiikkaan liittyviä. Kokemusten jakamisen lisäksi tapaamisissa pyrittiin myös rakentamaan yhteistä näkemystä kehittämisen ja kouluttamisen tuloksellisuudesta. Asiantuntijafoorumit sen sijaan suunnattiin pääasiassa kouluttajille ja kehittäjille, mutta tarpeen mukaan kokouksiin osallistuivat myös yritysten ja rahoittajien edustajat. Tarkoituksena oli keskinäisen hankkeiden suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin avulla luoda yhteistyösuhteita jäsenten kesken. Keskustelun generoimiseksi asiantuntijat esittelivät omaa toimintaansa ja pitivät toisilleen alustuksia oman osaamisensa tiimoilta. Asiantuntijafoorumit osoittautuivat toimivaksi konseptiksi asiantuntijoiden keskinäisen tutustumisen ja verkostoitumisen sekä asiantuntijuuden jakamisen kannalta. Combinnon keskivaiheilla toimintaan mukaan tullut aikuiskouluttaja kertoi asiantuntijafoorumeista arviointikeskustelussa seuraavaa: [ ] se oli ainakin mulle, kun mä tulin uutena tähän, niin aika kiva tapa tutustua ihmisiin ja oppia tietämään, että miltä alalta ja kuinka laajasti asiantuntijoita sitten siinä verkostossa toimii. (kehittäjä-kouluttaja 1)

14 13 Yritysfoorumeissa ovat puheenvuoron saaneet niin erilaiset asiantuntijat kuin työpaikkojen edustajatkin. Asiantuntijafoorumien tuottamien kokemusten tavoin tapahtumien moniäänisyyden ja yhteisen vuoropuhelun tukemisella pyrittiin myös sekoittamaan toimijoiden rooleja osaamisen ja kokemusten vaihdon generoimiseksi. Yritysten edustajia rohkaistiin pitämään alustuksia ja kertomaan omista kehittämishankkeistaan sekä niiden toimintatavoista. Kuten edellä kerroimme, verkostoon on kuulunut monenlaisia tahoja viranomaisista ja kehittämisen asiantuntijoista yksittäisiin työpaikkoihin. Oletuksena on, että Combinnon toiminnan aikana näiden kaikkien tahojen ymmärrys työelämän kehittämisestä, sen mahdollisuuksista ja haasteista, on parantunut. Osa kehittämiseen liittyvän tiedon kasvusta on tapahtunut erityisten oppimisfoorumeiden kautta, mutta varmasti suurempi osa yhteisten kehittämiskäytäntöjen kautta. 1.4 Eri toimijoiden välinen keskinäinen luottamus, yhteisen kielen luominen ja yksittäisten toimijoiden aktiivisuuden varaan nojaava toimintaperiaate Combinnon koetinkivinä Työpaikkojen kehittämistoiminnan ja ammatillisen koulutuksen yhdistämiseen perustuva konsepti osoittautui käytännössä paikoittain haastavaksi kokonaisuudeksi Combinno-oppimisverkostossa. Verkoston toiminnan näkökulmasta tarkasteltuna yksi keskeisimmistä kehittämisen ja kouluttamisen yhdistämisen haastavista tekijöistä oli yhteisen kielen, keskinäisen ymmärryksen, löytyminen ja rakentaminen verkoston eri toimijoiden välille. Eri asiantuntijoiden välillä keskinäinen ymmärrys Combinnoon liittyvistä asioista alkoi rakentua jo Combinnoa edeltäneen kehittäjäryhmäverkoston toiminnan aikana. Combinnon aikana yhteistyö muutamien eri organisaatioista tulleiden asiantuntijoiden välillä kehittyi ajoittain hyvinkin tiiviiksi. Kehittämisen ja kouluttamisen yhdistäminen näyttäytyi useaan otteeseen haasteellisena kokonaisuutena kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiantuntijoiden keskinäinen, avoimuudesta ponnistava, kriittinen keskustelu edesauttoi kehittämisen ja kouluttamisen yhdistämiseen liittyvien ongelmien tunnistamisessa sekä ratkaisujen hakemisessa niihin, mikä taas vei asioita eteenpäin niin kehittämishankkeiden kuin asiantuntijoiden oman osaamisen näkökulmista. Seuraavassa aineisto-otteessa eräs Combinno-verkoston asiantuntijajäsen muistelee hetkeä, jolloin hänen näkemyksensä kehittämisestä ja kouluttamisesta tuli kyseenalaistetuksi:

15 14 Kyllä siellä välillä sellaista pientä turhautumistakin nousi. Muistan esimerkiksi yhden kerran kun olimme tulossa X:n (toisen asiantuntijan) kanssa yhteisestä yritystapaamisesta. Autossa sitten keskustelimme siitä, mitä kumpikin kehittämisellä ymmärrämme ja lopulta oltiin siinä tilanteessa, että minä totesin X:lle, että me emme voi tästä asiasta enää keskenään keskustella, kun näkemykset on niin erilaisia. Lopulta me ollaan kyllä yhdessä naurettu tälle asialle, mutta siinä tilanteessa tuntui, ettei tästä tule mitään. (asiantuntija 3) Asiantuntijoiden ja työpaikkojen edustajien välisen yhteisen ymmärryksen rakentamisessa keskeinen haaste näyttäytyi erityisesti teorian ja käytännönyhteyden välisenä tasapainon hakuna. Kehittämis- ja koulutushankkeissa avaintekijänä tämän haasteen ratkaisemisessa toimi useimmiten eri toimijoiden välisen yhteyden risteymäkohdassa sijaitseva yksittäisen työpaikan kehittämisprojektin avainhenkilö, jonka yhtenä roolina oli toimia eräänlaisena tulkkina oman työyhteisön kielen ja asiantuntijoiden käyttämän kielen välillä. Seuraavassa, kesällä 2009 toteutettuun arviointikeskusteluun pohjaavassa, aineisto-otteessa eräs Combinnoverkostossa mukana ollut yrityksen edustaja tuo esiin, kuinka hän, yhdessä asiantuntijoiden kanssa, arvioi kehittämiskartoituksessa käytetyn kielen toimivuutta omassa työyhteisössään auttaen siten asiantuntijoita luomaan työpaikkakyselystä oman työpaikan kielellä ymmärrettävämmän version: [ ] me niin kun arvioitiin itse sitä, että ne [kysymykset] olis riittävän maanläheisiä. Kun vaikka siitä tehtiin tavallaan tämmöstä tutkimusta sitten samalla, niin se on samalla pakko olla sellanen, että normaaliväki niin sanotusti ymmärtää, koska tää on tää tutkimuspuoli, kun ittekki tiedät, kaikki ei välttämättä ymmärrä termejä eikä siis sillain sitä asiaa, niin me tavallaan niin kun naamioitiin ne tavallisemmaksi ne kysymykset, mutta että niistä sai sitten kuitenkin luotua niitä graaffeja. (yrityksen edustaja 2) Kehittämistoimintaan liittyvän ymmärryksen rakentamisessa ulkopuolisten asiantuntijoiden rooli koettiin tärkeänä totuttujen tulkintakehysten ja toimintatapojen kyseenalaistamisessa sekä erilaisten vaihtoehtojen huomioimisessa: Kyllä tää niin kun sillä tavalla on ihan hyvä, että tässä on muuta tahoa sitten myöskin mukana, ettei yritykset oo sitten keskenään vaan, että nää muut vähän jelppii sitten, että mitä asioita pitäis ottaa huomioon sitten. Ja asettaa myöskin kysymyksiä sitten, että hetkinen, miksi toi tehdään noin, ja tällä tavalla myöskin sitten on hyvä semmonen ulkopuolinen taho olla mukana tässä, joka tuo niitä omia asioita ja omia näkemyksiä sitten, miten ihmisiä pitäisi käsitellä, ja miten ihmiset toimii noin niin kun yleisesti ottaen ja kaikki tämmöset näin. (yrityksen edustaja 2)

16 15 Toisaalta asiantuntijatiedon soveltaminen käytäntöön saatettiin kokea haasteelliseksi, ja konkreettisten tapausesimerkkien kuuleminen, työpaikkojen kehittämishankkeiden läpikäyminen ja yritysten oman äänen kuuluviin saattaminen koettiinkin tärkeäksi kehittämisosaamisen kartuttamisen kanavaksi. [ ] konkretiaa aina niin kun odottaa sitten, elikkä just tämmösii niin kun käytännön keissejä ja niitten kautta oppimista. Et se ois must kuitenkin se, et vaik tietysti tätä tutkimuksellista puolta, niin myöskin sitä konretiaa. Kyl se vaan siis on semmonen, että jos se menee vaan asioitten pyörittelyks, ja ihmiset ei niin kun näe, että he saa sieltä mitään, niin ei he oo myöskään mukana siellä sitten. (yrityksen edustaja 2) Toinen keskeisimmistä haasteista, joka Combinno-oppimisverkostossa tuli vastaan, oli tiedon ja osaamisen vaihtoa tukevan luottamuksen rakentaminen eri toimijoiden välille. Luottamuksen rakentaminen on monivaiheinen ja aikaa vievä prosessi, ja arviointikeskustelussa moniäänistä ja avointa keskustelua rajoittavia tekijöitä haettiinkin aikaan liittyvien resurssien ohella esimerkiksi myös kulttuuriin liittyvistä tekijöistä, kuten seuraavista aineisto-otteista käy ilmi: [ ] ehkä sitä keskinäistä luottamusta pitäis vaan olla enemmän, mutta se on ehkä just tämmönen suomalainen kulttuurikysymys, että Kellä onni on, se onnen kätkeköön, että jos on jossain onnistuttu, niin tääl ei oo hirveesti totuttu tuulettamaan. (asiantuntija 1 ) [ ] se on ehkä niin, että hyvistä asioista puhutaan muillekin, mutta ne asiat, mitkä on huonosti sitten, ja pitäis saada apua jostakin, niin niihin ei uskalleta kysyä sitä apua. [ ] Että sillä tavalla pelätään ehkä kertoo avoimesti niistä asioista, ja vähän niin kun puhutaan kauniimmin kuin periaatteessa asiat on. Et jotenkin niin kun tämmöstä rohkeutta enemmän pitäis olla sitten kertoa niistä asioista. Mutta ei se helppoo tietysti oo kertoo, että meillä on joku asia huonosti. Se pitäis niin kun sillä tavalla fiksusti löytää se yhteinen kieli niitten ihmisten kanssa. (yrityksen edustaja 2) Kehittämisen ja kouluttamisen keskenään erilainen ajallinen rytmi ja toimintalogiikka osoittautuivat kolmanneksi keskeisimmäksi haasteeksi niiden yhdistämiseen tähtäävissä projekteissa. Kouluttaminen perustuu useimmiten selkeään aikatauluun, kohderyhmään ja menetelmiin, kehittämisen edellyttäessä useimmiten hajanaisen tiedon yhdistelyä, soveltamista ja jatkuvaa arviointia sekä pohdintaa toiminnan suuntaamisen suhteen. Tähän haasteeseen toi myös oman lisänsä erilaisiin rahoitusinstrumentteihin liittyvä ajallinen ja hallinnollinen kulku. Seuraavissa arviointikeskustelun aineisto-otteissa Combinnon eri toimijat pohtivat kehittämisen ja kouluttamisen välistä problematiikkaa:

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista Ulla Hytti Lenita Nieminen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jaana Salomäki

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jaana Salomäki TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jaana Salomäki JOHTAJA TYÖHYVINVOINNIN RAKENTAJANA SUOMALAISTEN YRITYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN YLIMPIEN JOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

AIKUISOPISKELUN HENKILÖKOHTAISTAMISESTA AIKUISKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMISEEN. AiHe-projektin kokonaisarvioinnin loppuraportti

AIKUISOPISKELUN HENKILÖKOHTAISTAMISESTA AIKUISKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMISEEN. AiHe-projektin kokonaisarvioinnin loppuraportti Timo Spangar & Esa Jokinen AIKUISOPISKELUN HENKILÖKOHTAISTAMISESTA AIKUISKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMISEEN AiHe-projektin kokonaisarvioinnin loppuraportti Opetushallitus ja tekijät Kansi: Studio Viiva

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

EU-rakennerahastoprojektien arkipäivän haasteet projektijohtamisen näkökulmasta

EU-rakennerahastoprojektien arkipäivän haasteet projektijohtamisen näkökulmasta Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos EU-rakennerahastoprojektien arkipäivän haasteet projektijohtamisen näkökulmasta Hallintotiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011 Ohjaaja: Klaus af Ursin Jenna

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Tomi Oravasaari & Timo Järvensivu (toim.) Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot