Tutkimusraportti Unelmien työpaikan anatomia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusraportti Unelmien työpaikan anatomia"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti Unelmien työpaikan anatomia Tutkimus tehtiin Humap Oy:lle osana Jyväskylän yliopiston Monitieteinen työelämäprojekti -kurssia. Tutkimuksen tekijätiiminä toimi yliopiston opiskelijoista koostuva Tiimi Unelma. Tekijät: Tanja Arffman, Tanja Kalinainen, Henri Pelkonen, Elina Salin & Rebecca Vainiomäki Jyväskylä

2 Sisällysluettelo Millaisesta työpaikasta unelmoidaan?... 3 Tutkimuksen toteutus... 3 Tulokset... 5 Työyhteisö... 5 Johtajuus... 6 Hyvinvointi... 7 Työn sisältö... 8 Autonomia... 8 Humap Oy: n tulokset... 9 Yhteenveto Lähteet

3 Millaisesta työpaikasta unelmoidaan? Tutkimuksemme tarkoitus oli selvittää, millainen on unelmien työpaikka. Millainen on siis työntekijän mielestä ihanteellinen työpaikka tai pikemminkin ihanne ja visio, jota tavoitella. Lähestyimme ihanteellisen työpaikan piirteitä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työhyvinvointia on tutkittu niin psykologiassa, yhteiskuntatieteissä kuin liiketalouden puolellakin ja työhyvinvointi liittyy henkilökohtaiseen psykologiaan ja ryhmäpsykologiaan, mutta myös rakenteisiin. Työpaikan käytännöt ja hierarkkinen järjestäytyminen vaikuttavat siihen, millaisissa puitteissa työntekijät työskentelevät ja luovat työilmapiiriä. Työhyvinvointi ei myös ole vain työntekijän henkilökohtainen asia, sen on todettu olevan sidoksissa organisaation menestykseen. Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavampia, tehokkaampia, sitoutuneempia ja heillä on vähemmän poissaoloja verrattuna tyytymättömiin työntekijöihin (ks. Uotila et al. 2012, 66). Työilmapiiriä koskevassa tutkimuksessaan Nakari mainitsee tärkeiksi tekijöiksi työpaikan toimintatavat, työn haasteellisuuden ja autonomian, palkitsemisen, emotionaalisen tuen sekä ristiriitojen käsittelyn. Tiivistetysti nämä käsittävät työryhmän, työyhteisön ja organisaation (ks. Hannola 2014). Kinnusen (Kinnunen et al. 2005) mukaan tärkeimpiä organisaation menestystekijöitä ovat taas yhteiset selkeät tavoitteet, työntekijöiden monipuoliset vaikutusmahdollisuudet, hyvä ilmapiiri ja johtaminen sekä yksimielisyys tärkeiden osa-alueiden toimivuudesta. Tutkimuksen toteutus Tutkimme käsityksiä unelmien työpaikasta teemahaastattelujen avulla. Teemat nousivat työhyvinvointiin liittyvän kirjallisuuden pohjalta, ja niitä olivat hyvinvointi ja tuloksellisuus, johtajuus sekä työyhteisö ja vuorovaikutus. Haastattelujen kysymykset 3

4 muodostettiin näiden teemojen perusteella. Käsittelimme teemat samassa järjestyksessä kaikissa haastatteluissa, mutta kysymysten järjestys teemoittain saattoi vaihdella. Jokaiseen teemaan liittyviä kaikkia kysymyksiä emme ehtineet kysyä haastattelun aikana, mutta siitä huolimatta samankaltaiset asiat nousivat esille jokaisessa haastattelussa. Yhdistimme haastattelukysymyksiin miellekartan tekemisen, joka toimi keskustelun jäsentäjänä ja haastateltavien osallistajana. Miellekartat tallensimme valokuvaamalla. Toteutimme tutkimuksen ryhmähaastatteluilla. Ryhmähaastattelu sopi tutkittavaan aiheeseen parhaiten, koska siten pystyimme haastattelemaan useita ihmisiä lyhyessä ajassa. Menetelmänä ryhmähaastattelu tuo myös esiin asioita, joita muuten yleensä pidetään itsestäänselvinä. Itse haastattelutilanteessa ryhmän jäsenet pohtivat yhdessä asioita ja myös kyseenalaistavat toistensa näkemyksiä. Jos haastatteluryhmä on luonnollinen ryhmä eli tässä tapauksessa työn puitteissa syntynyt työtiimi, keskustelussa korostuvat ryhmän jäseniä yhdistävät asiat. Ryhmähaastattelussa yhteisön kulttuuri on läsnä tilanteessa, mutta haastattelu tilanteena on kuitenkin siinä mielessä keinotekoinen, että ilman tutkimuksen tekoa vastaavaa keskustelua ei käytäisi. (Alasuutari 2001.) Haastattelimme kuudesta eri toimialan yrityksestä kustakin 3-6 hengen ryhmää. Osa ryhmän jäsenistä työskenteli tiiviisti yhdessä työpaikallaan, mutta valtaosa ryhmistä koostui työntekijöistä, jotka koottiin haastattelua varten organisaation eri työtehtävistä. Haastattelutilanteissa mukana oli yksi haastattelija sekä yksi videokuvaaja. Videoimme haastattelut litterointia varten. Vaikka videomateriaali ei tule julkiseen käyttöön, oli videoinnilla silti hieman vaikutusta haastateltavien suhtautumiseen, ja osa myönsikin videoinnin nostaneen kynnystä osallistua haastatteluun. Tutkimuksen analysointitavaksi valikoitui teoriasidonnainen teemoittelu. Litteroidut haastattelut teemoiteltiin aineistolähtöisesti, eli teemoittelua aloittaessa emme jakaneet aineistoa teorian pohjalta luotuihin valmiisiin teemoihin. Tällä tavoin tutkimuksessa mahdollistui myös uusien asioiden esille tulo. Teemoittelun jälkeen loimme haastatteluissa esille tulleista asioista viisi yläluokkaa tutkimusteoriaan nojautuen. Nämä yläluokat ovat työyhteisö, johtajuus, hyvinvointi, työn sisältö sekä autonomia. 4

5 Työyhteisö Johtajuus Hyvinvointi Työn sisältö Autonomia Kuvio 1: Unelmien työpaikan viisi päätekijää. Tulokset Työntekijän näkökulmasta työhön motivoivat sekä sisäiset että ulkoiset motivaattorit. Ulkoisiin motivaattoreihin lukeutuvat työyhteisö, johtajuus ja osittain myös hyvinvointi. Hyvinvointi henkilökohtaisena asiana on myös sisäinen motivaattori yhdessä työn sisällön ja autonomian kanssa. Tulosten perusteella työntekijät arvostavat työpaikan yhteisöllisyyttä ja hyvää ilmapiiriä, mutta myös omaa päätösvaltaa työn sisältöön sekä aikatauluihin liittyen. Myös oma jaksaminen ja hyvinvointi nousivat esille. Näissä kaikissa osa-alueissa korostui organisaation johto, joka pitkälti vaikuttaa työpaikan toimintatapoihin niin sisäisten kuin ulkoisten motivaattorien mahdollistajana. Työyhteisö Työyhteisöä koskien jokaisessa haastattelussa nousi esiin ilmapiirin, viestinnän ja ongelmanratkaisun tärkeys. Näissä kaikissa päällimmäiseksi nostettiin avoimuus. Avoimuuden lisäksi unelmien työpaikalla nähtiin vallitsevan hyväksynnän, ymmärryksen ja kunnioituksen ilmapiiri. Hyvään ilmapiiriin vaikuttivat vastaajien mielestä yhteiset pelisäännöt, tasa-arvo ja mahdollisuus olla oma itsensä. Johto lisäksi edesauttaa ilmapiirin syntymistä osoittamalla luottamusta työntekijöihin, näyttämällä esimerkkiä, ehkäisemällä työntekijöiden välistä kilpailua sekä tarjoamalla riittävästi aikaa ihmissuhteiden ylläpitoon. Hyvä ilmapiiri on voimavara, joka näkyy myös pienenä vaihtuvuutena työpaikalla. Viestintä ja vuorovaikutus nähtiin tärkeänä tekijänä yhtenäisyyden kannalta: niiden tehtävä on luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja avointa ilmapiiriä. Viestinnältä toivottiin sujuvuutta, helppoutta ja keskustelevuutta. Unelmien työpaikassa viestintäkanavat toimivat 5

6 tarkoituksenmukaisesti, ja viestintä ei ole vain ylhäältä alaspäin kulkevaa tiedottamista vaan viestit kulkevat myös työntekijöiltä johdolle. Rakentavaa palautetta toivottiin niin kollegoilta, esimieheltä kuin asiakkailtakin. Palautteessa korostettiin erityisesti tilannetajua ja tapaa, jolla palautetta annetaan. Avointa keskustelua sekä anonyymiä palautetta esimiehen kautta pidettiin tärkeänä. Ensisijaista oli, että palaute ei henkilöityisi. Ongelmien ilmaantuessa oleellista oli haastateltavien mielestä ratkaisukeskeisyys ja eteenpäin meneminen, nopea toiminta, halu ottaa vastuuta ja ratkaista ongelmat niiden ihmisten kanssa, joita ongelma koskee. Selkeät toimintamallit helpottavat ongelmanratkaisua, jotta tietää keneltä saa apua ongelmien ilmaantuessa. Unelmien työpaikassa esimies tunnistaa ja myöntää ongelmat sekä reagoi niihin nopeasti ja toimii tarvittaessa sovittelijana. Työyhteisöön liittyen eri haastatteluissa nousi esille myös yksittäisiä teemoja, joita ei mainittu kaikissa haastatteluissa. Osa toivoi työyhteisön olevan mahdollisimman monipuolinen ja moniammatillinen ja koostuvan eri-ikäisistä ja erilaisista kulttuureista lähtöisin olevista työntekijöistä, sillä erilaisuuden nähtiin lisäävään avoimuutta. Osa taas korosti moniammatillisuutta ja roolijakoa. Näin jokainen työntekijä voi olla oman alansa asiantuntija, eikä kilpailua synny työtehtävien välillä. Roolitus nousi esille myös resurssien käytön yhteydessä, ja nämä nähtiin avaimena työntekijöiden koko potentiaalin käytölle. Tärkeänä pidettiin erityisesti riittävää resurssointia, jotta työntekijöiden jaksaminen on turvattu ja työntekijöillä on aikaa tehdä työnsä hyvin. Myös yhteisöllisyys ja arvot mainittiin osassa haastatteluista. Firman yhteiset tapahtumat nähtiin tärkeänä yhteisöllisyyden luojana, samoin kuin henkilökohtaisten arvojen ja yrityksen arvojen yhdenmukaisuus. Johtajuus Johtajuuden asema nähtiin erityisen tärkeänä jokaisessa haastattelussa. Johtoa verrattiin kivijalkaan, ja siltä odotettiin selkeiden tavoitteiden asettamista ja yhteisen suunnan näyttämistä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä pitkäjänteisyyttä ja vastuunottoa. Unelmien työpaikassa johdolla on koko organisaation tuki. Päätöksenteko, yrityksen kokonaiskuvan hahmottaminen ja tavoitteellisuus nähtiin johtajuuden kulmakivinä. Esimiehen toivottiin kuitenkin olevan osa työyhteisöä ja läsnä työntekijöiden arjessa. Haastateltavien mielestä esimiehen ei tarvitse osata kaikkea, mutta hän ohjaa muita ja kannustaa heitä suoriutumaan paremmin. Johtaja huolehtii myös rekrytoinnista ja roolituksesta sekä mahdollistaa työntekijöiden henkilökohtaisen kasvun esimerkiksi työtehtävien ja 6

7 koulutusten kannalta. Hyvä esimies luottaa alaisiinsa ja arvostaa heidän työpanostaan aidosti. Myös alaiset luottavat johtoon. Johtamalla omalla esimerkillään ja viestimällä avoimesti johtaja rakentaa luottamusta alaisiinsa. Luottamus ja arvostus kannustavat parempaan työpanokseen. Hyvältä johtajalta odotettiin myös hyviä vuorovaikutustaitoja. Toivottiin, että esimiehellä on riittävästi aikaa kuunnella, eivätkä muut työtehtävät kilpaile johtamisen kanssa. Työntekijöiden tarpeiden huomioiminen, jousto ja henkilökohtaisten elämäntilanteiden ymmärtäminen nähtiin hyvän esimiehen ominaisuuksina. Johto oli haastateltavien mielestä se, joka viime kädessä kantaa vastuun. Johtajuutta odotettiin vastuunoton muodossa myös kaikilta työntekijöiltä. Osa näki johtamisen kuuluvan kaikille siinä määrin, ettei perinteistä esimiestä tarvittaisi. Jaettu johtajuus voisi vaihtua tilanteen mukaan, jolloin asiantuntija ottaisi johtajuuden käsiinsä oman erikoisosaamisensa mukaan. Hyvinvointi Haastatteluissa hyvinvointi nähtiin laajana teemana. Hyvinvointi saa aikaan sen, että asioita tehdään hyvin. Työn toimivuus myös osaltaan tuottaa hyvinvointia, jolloin syntyy positiivinen kierre. Hyvinvointi lähtee ihmisestä, mutta se ei ole pelkästään henkilökohtainen asia. Hyvinvointi nähtiin koostuvan omasta jaksamisesta, työn ja muun elämän yhteensovittamisesta ja työsuojelullisista asioista kuin myös työpaikan panoksesta hyvinvointiin, työn fyysisistä puitteista sekä yrityksen taloudellisesta tilasta. Hyvinvointi näkyy arjen pienissä asioissa, kuten toimivina työvälineinä ja viihtyisinä työtiloina. Työergonomia ja liikuntaan kannustaminen nousivat esille osassa haastatteluista. Työsuojelulliset asiat ja lakisääteiset tukimuodot nähtiin turvaverkkona, ja tärkeänä pidettiin myös pahoinvoinnin tunnistamista. Yksimielisesti työ ja vapaa-aika haluttiin erottaa toisistaan. Unelmien työpaikassa loma-ajalla löytyy aina joku toinen, joka tarvittaessa hoitaa asiat ja myös esimiehellä pitää olla lomaa. Joustavuutta työajoissa pidettiin erityisen tärkeänä työn ja muun elämän yhteensovittamisen kannalta. Työ ja vapaa-aika nähtiin toistensa tasapainottajina. Yrityksen taloudellinen menestys ymmärrettiin hyvinvoinnin edellytykseksi, ja talous mahdollistaa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisen. Hyvinvointia ja tuloksellisuutta ei 7

8 pidetty toistensa vastakohtina, vaan usein toistensa edellytyksinä. Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden suhde näyttäytyi toisinaan myös ongelmallisena. Tulosta ja hyvinvointia oli vaikeaa laittaa tärkeysjärjestykseen, ja siksi tasapaino niiden välillä mainittiin tärkeäksi. Liiallinen tuloskeskeisyys nähtiin hyvinvoinnin murentajana, toisaalta taas katsottiin, että tuloksen tekeminen muita asioita unohtamatta antoi suunnan työlle. Yleisesti kuitenkin ajateltiin, että hyvinvoiva ja sitä kautta motivoitunut työntekijä tekee parempaa tulosta. Työn sisältö Unelmien työ on merkityksellistä, mielekästä ja motivoivaa tekemistä. Työn merkityksellisyys syntyy eritoten siitä, että saa tehdä työtä, minkä kokee omakseen ja missä voi toteuttaa itseään. Haastatteluissa pidettiin tärkeänä omaa uskoa tekemiseen sekä omien arvojen yhteensopimista yhteen työn kanssa. Osalle haastatelluista yhteiskunnallinen vaikuttaminen on myös tärkeää, osa taas nosti esille palkan ja palkitsemisen merkityksen tärkeänä arvostuksen osoituksena työpaikalla. Palkka nähtiin yleisesti toissijaisena tekijänä, mutta kilpailukykyinen palkkaus kertoo työntekijöille yrityksen taloudellisesta tilasta. Matala palkka saattaa myös ohjata alalta toiselle. Työn merkityksellisyys liitettiin vahvasti motivaatioon. Yhdessä tavoitteellisuuden kanssa sen katsottiin luovan motivaatiota, ja motivaation taas katsottiin johtavan parempaan tulokseen. Haastatteluissa pohdittiin myös työntekijän sisäisen motivaation ja ulkoisten motivaattoreiden vaikutusta ja sitä, kumpi on tärkeämpi vaikuttaja. Tärkeinä motivaatiotekijöinä mainittiin muun muassa mahdollisuus olla oma itsensä ja toteuttaa itseään, mahdollisuus oppimiseen, henkilökohtaiseen kasvuun ja urakehitykseen, omat vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön ja yhteiskuntaan sekä työn tulosten näkeminen, kuten myös aiemmin mainitut hyvinvointiin, johtajuuteen ja työyhteisöön liittyvät monet seikat. Työn sisällössä erityisesti työtehtävien sopiva haasteellisuus ja monipuolisuus nousivat esiin, kuten myös onnistumisen ilo ja ahaaelämykset työtehtävissä. Työtavoitteiden sopivaa määrää ja haasteellisuutta pidettiin tärkeänä motivaattorina ja monet arvostivat mahdollisuutta vaikuttaa työtehtäviinsä. Pohdittiin myös, onko ulkoa annettu tavoite kenties motivoivampi kuin itse asetettu. Autonomia Unelmien työpaikalla kaikki ovat mukana vaikuttamassa. Päätöksiä ei tehdä pelkästään johdon tasolla vaan myös henkilöstö voi vaikuttaa työpaikan asioihin ja ideat kulkevat läpi 8

9 organisaation. Vaikutusmahdollisuudet lisäävät sitoutumista. Tärkeänä pidettiin mahdollisuutta vaikuttaa työn sisältöön, työaikaan, -tapoihin ja paikkaan, jossa tekee töitä. Työpaikalla toivottiin olevan kaikkien tiedossa olevat selkeät puitteet, joiden sisällä yksittäisellä työntekijällä on vapaus valita ja toimia joustavasti omassa toimenkuvassaan. Omalta toimenkuvalta toivottiin joustavuutta ja mahdollisuutta muokata sitä omannäköiseksi. Mahdollisuutta vaikuttaa työnsä sisältöön sekä oman kehittymisen ja osaamisen myötä työnkuvan muuttumiseen pidettiin tärkeinä asioina. Esiin nostettiin myös ihmisten erilaisuuden huomioiminen työtavoissa. Unelmien työpaikalla jokaisella on siis mahdollisuus tehdä työtä itselle parhaiten sopivalla, omalla tavalla, mikä koettiin työntekoa helpottavana asiana. Unelmien työpaikalla työaikaa ei mitata pilkuntarkasti, vaan se on riittävän joustava ja siihen voi itse vaikuttaa. Työajan joustavuus mahdollistaa työn rytmittämisen niin, että voi itse päättää tauoista ja työpäivien pituuksista sekä vaikuttaa vapaa-aikaan ja lomiin. Työajan joustavuus mahdollistaa näin myös harrastamisen sekä perheen ja työn yhteensovittamisen. Unelmien työpaikalla ei ole läsnäolopakkoa vaan työtä on mahdollista tehdä etänä. Lisäksi haastatteluissa tuotiin esiin työllä vaikuttaminen. Omalla työllä halutaan olevan vaikutusta joko pieneen tai isoon asiaan. Osa haluaa työllään olevan yhteiskunnallista merkitystä. Vaikutusmahdollisuuksien tuoman vapauden myötä jokaisella on vastuu käyttää saatua vapauttaan vastuullisesti. Humap Oy:n omat tulokset Humap Oy:n haastatteluissa ilmeni samoja pääteemoja ja ajatuksia kuin mitä eri yritysten ryhmähaastatteluissa, mutta esille tuli myös eri näkökulmia samoihin aiheisiin ja pohdintaa unelmien työpaikan filosofiasta. Humap Oy:n ryhmien pohdinnoissa unelmien työpaikan vertauskuva oli matka. Unelmien työpaikka ei siis ole pysyvä tila: matka kohti unelmien työpaikkaa jatkuu koko ajan, vaikka määränpäätä ei koskaan saavuteta. Unelmien työpaikassa siis toimitaan tavallaan koko ajan keskeneräisenä pyrkien ikuiseen tavoitteeseen: luoda ihanteellinen työpaikka, jossa työskennellä. Humap Oy:n ryhmäläisten ajatuksissa unelmien työpaikassa jokainen voi olla johtaja, mutta täytyy ottaa huomioon, että jokainen on erilainen johtaja ja johdettava. Johtajuudelle voi olla erilaisia rooleja, se voi olla jotain modernimpaa, kuten osallistuvaa johtamista, eikä niin 9

10 perinteistä autoritääristä johtamista. On tärkeää, että kaikki työpaikalla kannustavat johtajaa. Oppiminen ja opitun jakaminen on myös tärkeää unelmien työpaikassa, tietämättömyys on hyväksyttyä ja siellä ollaan avoimia kaikelle uudelle. Työntekijä pystyy itse kasvamaan työn mukana. Hänellä on sisäinen halua oppia ja haasteita on sopivasti, joten hänen omaa potentiaaliaan pystytään hyödyntämään ihanteellisesti työssä. Työllä ja työpaikalla on lisäksi jokin vakiintunut missio, joka on osa suurempaa kokonaisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista, unelmien työpaikalla on juuret tukevasti yhteiskunnassa. Sitouttaminen työpaikalla syntyy hyvistä olosuhteista, mutta myös työntekijän omasta halusta sitoutua. Aidot keskustelut raivaavat tietä sitoutumiselle ja kollegoiden palaute voi olla merkittävä tekijä sitoutumisessa. Työyhteisö on hyväntahtoinen, jokainen pystyy siellä olemaan avoin ja uskaltaa luottaa toisiin ja olla haavoittuvainen. Jokainen on myös omalta osaltaan vastuussa ilmapiiristä, työkaveruus on unelmien työpaikassa ystävyyttä tai lähellä sitä. Fyysinen kosketus, kuten halaaminen, voi myös olla tärkeä osa unelmien työpaikan ilmapiiriä. Työpaikan viestinnässä pidettiin tärkeänä, että jokainen voi antaa sytykkeitä keskustelulle, se ei ole siis vain esimiehen tehtävä. Vanhat hyväksi todetut viestintäkäytännöt huomioidaan, mutta tunnistetaan myös uusia hyviä asioita ja tapoja toimia. Sanaton viestintä voi olla hyvinkin tärkeää työpaikan vuorovaikutussuhteissa. Ongelmat nähtiin itse asiassa haasteina, eikä ollenkaan niin negatiivisina asioina. Haasteita pidettiin positiivisina häiriöinä, jotka kehittävät osaamista ja joita siksi jopa etsitään, ei vältellä. Haastateltavien mielestä mahdolliset konfliktit voi myös ratkaista avoimesti työryhmän sisällä ilman esimiestä. Yhteenveto Haastatteluiden pienestä otoskoosta huolimatta avoimuus, kuunteleminen, hyvä ilmapiiri ja omat vaikutusmahdollisuudet nousivat tärkeiksi tekijöiksi. Unelmien työpaikka koostuu mielekkäästä tekemisestä kannustavien kollegoiden kanssa. Johtajilta vaadittiin paljon joustoa, ymmärrystä, vastuunottoa ja suunnannäyttämistä. Tuotiin myös esille, että hyvän esimiehen alaisena työhön panostaa enemmän ja on tärkeää, että vastikkeeksi jousto toimii myös toisin päin, työntekijältä johtajalle. Tarvittaessa siis esimerkiksi ylityöt tai kiire kestetään paremmin jos johto mahdollistaa joustavuuden työssä. 10

11 Yleisesti ymmärrettiin, että taloudelliset edellytykset mahdollistavat työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisen, mutta silti hyvinvointi nähtiin tärkeämpänä jaksamisen kannalta. Hyvinvoivat työntekijät tekevät parempaa tulosta, joten pelkkään tulokseen panostaminen ei ole kestävää. Palkkaus ja muut edut eivät ole tärkeimpiä tekijöitä, mutta unelmien työpaikassa palkkakin on kilpailukykyinen eikä sen määrä aiheuta henkilökohtaisia taloushuolia. Unelmien työpaikassa työntekijää kuunnellaan ja hän pystyy vaikuttamaan itse työtehtäviinsä ja työaikaan. Työn ja vapaan pitäminen erillään nähtiin tärkeänä, toisaalta taas joustavat työajat mahdollistavat paremmin työn ja esimerkiksi perheen yhteensovittamisen. Työpaikan tavoitteisiin ja arvoihin pitää pystyä yhtymään, ja unelmien työpaikalla on selkeä yhteinen tavoite, joka ohjaa työskentelyä. Työntekijä kokee olevansa arvostettu ja tulee kuulluksi. Kuuntelu ja avoin viestintä luo unelmien työpaikasta innovatiivisen ja toimivan, sillä ideat kulkevat läpi organisaation. Lähteet Alasuutari, P. (2001). Laadullinen tutkimus. Jyväskylä: Vastapaino. Hannola, A. (2014). Miten me-henkeä mitataan: työilmapiirikyselyn validiteetin tutkiminen. Jyväskylän yliopisto. Sosiologia. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Pro gradu. Haettu osoitteesta https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstrea.m/handle/ /43299/urn%3anbn%3afi%3ajyu pdf?sequence=1 Kinnunen, U., Feldt, T., & Mauno, S. (toim.). (2005). Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Juva: PS-Kustannus. Uotila, T.-P., Viitala R., Mäkelä L. & Tanskanen J. (2012). Goal awareness and performance matter in job well-being. Teoksessa S. Vanhala, K. Tilev ja S. Lindström (toim.) Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 2/2012. Haettu osoitteesta 11

12 12

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI Case: Scandic LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät 2015 Henna-Riikka Niutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Gradututkielma Maija Karppinen Ohjaaja

Lisätiedot

Työntekijöiden odotuksia yrityksen päivittäisestä johtamisesta

Työntekijöiden odotuksia yrityksen päivittäisestä johtamisesta Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työntekijöiden odotuksia yrityksen päivittäisestä johtamisesta Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Taru Eronen 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Elli Heiskanen ja Sami Hirvonen Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Hannele Jääskä Mirva Lehtonen Opinnäytetyö Marraskuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen Työtilan vaikutus työhyvinvointiin Maria Outinen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Päiväys 16.11.2014 Tekijä(t) Maria Outinen Koulutusohjelma Johdon assistenttityön

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI?

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? Satakuntalaisten yrittäjien hyvinvoinnin tila Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Sini Elomaa Ohjaajat: KTT Harri Virolainen

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ LUKIJALLE Kuntien eläkevakuutuksen strategisena tavoitteena on tukea kuntatyöntekijöiden

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA Opinnäytetyö (YAMK) Terveysala Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 2014 Taru Heikkilä OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

ESIMIESTYÖN ONNISTUMISEN ARVIOINTI TURKU ENERGIASSA

ESIMIESTYÖN ONNISTUMISEN ARVIOINTI TURKU ENERGIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 2014 Mira Järvinen ESIMIESTYÖN ONNISTUMISEN ARVIOINTI TURKU ENERGIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot