Kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen alueellinen vastuu Päijät-Hämeessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen alueellinen vastuu Päijät-Hämeessä"

Transkriptio

1 Kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen alueellinen vastuu Päijät-Hämeessä Hankkeen loppuraportti 2012 Timo Aarrevaara Riitta Niittyviita Eija Pollari

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Johdanto Hankkeen tavoite Aikuiskoulutus Päijät-Hämeessä Yliopistotoiminnan muutokset ja niiden vaikutukset kesäyliopiston toimintaan Opiskelijoiden ja koulutusta hyödyntävien organisaatioiden näkökulma Johtopäätökset Lähteet: Liitteet... 25

4 Esipuhe Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämissuunnitelman tavoitteena on, että myös aikuisväestön osaaminen on vuoteen 2020 mennessä maailman kärkeä. Sen edellytyksenä on, että mikään osa aikuisväestöstä ei jäisi pysyvästi aikuiskoulutuksen ulkopuolelle ja yli neljännes osallistuisi aikuiskoulutukseen säännöllisesti. Osallistumisaste ei kuitenkaan ole kohonnut vastaavasti, joten Opetus- ja kulttuuriministeriö on viime vuosien aikana panostanut opetustoimen kehittämiseen ja lain säädännön uudistamiseen. Päijät-Hämeen maakunta kantaa vastuunsa näistä tavoitteista ja on asettanut tavoitteeksi olla valtakunnan johtava aikuiskouluttaja. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma edellyttää ylläpitäjä- ja oppilaitosrakenteen kehitystä vastaamaan näihin kasvaviin ja uudistuviin tehtäviin. Tässä raportissa kuvataan Päijät-Hämeen kesäyliopiston osuutta avoimen korkeakouluopetuksen toteuttajana maakunnassa liittyen kesäyliopiston kehittämistyöhön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön lainsäädännön uudistumiseen. Lisäksi selvitettiin kesäyliopiston merkitystä julkisten ja yksityisten työyhteisöjen henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen lisäämiseen täydennyskoulutuksen avulla sekä kesäyliopiston mahdollisuuksia tukea omalla toiminnallaan maakunnan tavoitteita. Selvitys työhön liittyvät kyselyt ja haastattelut tehtiin syksyn 2011 aikana. Hankkeen toteutumista on tukenut ohjausryhmä. Pääsihteeri Senja Jouttimäki Lahden yliopistokeskuksesta antoi arvokkaita kommentteja raportin viimeistelyvaiheessa. Päijät-Hämeen alueella avointa korkeakouluopetusta toteuttavat oppilaitokset, Lahden yliopistokeskuksen yksiköt, Lahden ammattikorkeakoulu, Wellamo-opisto, Lahden kansanopisto, Harjulan kansalaisopisto ja Heinolan kansalaisopisto ovat tukeneet selvityksen tekoa antamalla tilastotietoja toteuttamastaan avoimesta korkeakouluopetuksesta. Päijät-Hämeen alueen kunnat kertoivat kyselyssä ja haastatteluissa näkemyksiään kesäyliopiston merkityksestä alueellisena oppilaitoksena, josta saimme tärkeää tietoa kesäyliopiston kehittämistyöhön. Lahdessa Tekijät 4

5 1. Johdanto Hankkeen taustaa Suomen kesäyliopistolaitoksen vision mukaan kesäyliopistot ovat kiinteä osa Suomen avoimen yliopiston kokonaisjärjestelmää, ja ne järjestävät yleissivistävää ja ammatillista koulutusta. Erityisenä painopistealueena on yhteistyön kehittäminen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Kesäyliopistot nähdään visiossa taloudellisesti kilpailukykyisinä vapaan sivistystyön oppilaitoksina, jotka lisäävät korkea-asteen opetuksen saatavuutta. Kesäyliopistojärjestelmä on osa avointa yliopisto- ja korkeakoulujärjestelmää, joka täydentää alueellisesti ja sisällöllisesti yliopisto- ja korkeakouluverkkoa. Näin ollen se lisää alueellisesti koulutuksellista tasa-arvoa elinikäisen oppimisen ajatuksen mukaisesti. (Skyot 2010) Kesäyliopistolaitoksen tavoitteena on ylläpitää ja monipuolistaa väestön koulutusmahdollisuuksia ja edistää asiakaslähtöisessä koulutustoiminnassaan toiminta-alueensa kehittymistä. Vuoden 2010 alussa voimaan tulleen vapaan sivistystyön lain mukaan kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia. Niiden toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö. Päijät-Hämeen kesäyliopisto on toiminut Lahdessa vuodesta 1962 alkaen. Kesäyliopiston tavoitteena on alusta alkaen ollut järjestää alueen aikuisväestölle mahdollisuus yliopistotasoisiin opintoihin sekä vastata alueen väestön sivistystarpeisiin. Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistyksen jäseniä ovat alueen kunnat, joiden nimeämistä edustajista valittu johtokunta johtaa sen toimintaa. Päijät-Hämeen kesäyliopisto sitoutuu toiminnassaan seuraaviin julkilausuttuihin arvoihin: alueellisuus ensisijainen toimintakenttä Päijät-Hämeessä, luottamus asiantunteva ja sopimuksistaan kiinni pitävä toimija, akateemisuus korkeakoulutuksen perinteiden soveltaminen toimintaan ja avoin yhteistoiminnallisuus muiden toimijoiden lähtökohtien hyväksyminen. Tunnustettujen arvojen kautta kesäyliopisto lisää mahdollisuuttaan toimia luotettavana ja ennakoitavana yhteistyökumppanina. Päijät-Hämeen kesäyliopisto on valtakunnallisesti tunnettu ja maakunnallisesti arvostettu yleissivistävää, ammatillista ja akateemista koulutusta tuottava oppilaitos. Se toimii kiinteästi osana avoimen yliopiston järjestelmää yhteistyössä Päijät-Hämeen korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön koulutusorganisaatioiden kanssa, ja ydinosaamisensa osalta se toimii yhteistyössä myös lähialueilla ja kansainvälisesti. Kesäyliopisto teki vuonna 2010 pidetyn kehittämispäivän pohjaksi selvityksen, jossa kuvattiin sidosryhmien näkemyksiä kesäyliopiston toiminnasta. Selvityksen yhteenvedon pohjalta päätettiin 5

6 kartoittaa laajemmin Päijät-Hämeen alueen toimijoiden käsityksiä, jotka koskevat Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämän koulutuksen merkityksiä korkeakouluopetusta toteuttavana oppilaitoksena uuden vapaan sivistystyön lainsäädännön kesäyliopistoille määrittelemän tehtävän pohjalta. 2. Hankkeen tavoite Opetusministeriö toteuttaa vuosien aikana vapaan sivistystyön kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on kehittää ylläpitäjä- ja oppilaitosrakennetta niin, että vapaa sivistystyö pystyy vastaamaan kasvaviin ja uudistuviin tehtäviin myös jatkossa. Kesäyliopistojen osalta tulisi kiinnittää erityistä huomiota alueelliseen yhteistyöhön ja työnjakoon muiden aikuisoppilaitosten kesken sekä avoimen korkeakouluopetuksen järjestämismahdollisuuksiin ja muuhun korkeakouluyhteistyöhön. Tässä hankkeessa selvitetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston osuutta alueella toteutettavasta avoimesta korkeakouluopetuksesta. Avoimen korkeakouluopetuksen lisäksi alueella toimivat Lahden yliopistokeskuksen yksiköt toteuttavat perusopiskelijoille yliopisto-opetusta sekä maksullisena palvelutoimintana koulutusohjelmia. Hankkeessa keskitytään vapaan sivistystyön laissa kesäyliopistoille määriteltyihin tehtäviin, eli avoimen korkeakouluopetuksen ja korkeakoulutettujen ammatillisen koulutuksen sekä alueellisen sivistystehtävän tuottamiseen ja kehittämiseen. Päijät-Hämeen kesäyliopisto tekee yhteistyötä toiminta-alueella korkeakouluopetusta järjestävien yksiköiden kanssa ja on mukana Lahden yliopistokeskuksen koulutustyöryhmässä. Korkeakouluopetuksen yhteissuunnittelun tavoitteena on tarjota mahdollisimman laaja ja monipuolinen avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta alueen aikuisväestölle ja välttää päällekkäisyyksiä opetustarjonnassa. Lisäksi Lahden ammattikorkeakoulun vuonna 2008 solmitun yhteistyösopimuksen puitteissa pohditaan vuosittain erilaisia opetustarjonnan monipuolistamiseen tähtääviä yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeessa selvitettiin sekä Päijät-Hämeen kesäyliopiston toteuttaman avoimen korkeakouluopetuksen suhteellinen osuus alueella toteutetusta avoimesta korkeakouluopetuksesta että opiskelijoiden ja koulutusta hyödyntävien organisaatioiden toiveita sen laajentamisesta ja monipuolistamisesta. Lisäksi selvitettiin kesäyliopiston toiminnan tunnettavuutta ja koulutustarjonnan vastaavuutta, jotta voitaisiin kohottaa työyhteisöjen henkilöstön ammatillista osaamistasoa. Hankkeen tavoitteena on Päijät-Hämeen kesäyliopiston toiminnan kehittäminen siten, että kesäyliopiston toimintaedellytykset tarjota koulutusta alueen aikuisväestölle osaamistason kohottamiseen säilyvät. Päijät-Hämeen kesäyliopiston johtokunta on strategian ja kehittämisohjelman yhteydessä tuonut esille tarpeen selvittää kesäyliopiston jäsenpohjan laajentamismahdollisuudet. Tällä hetkellä kesäyliopistoyhdistyksen jäseninä on alueen kuntia. Jäsenpohjan laajentamisen tarkastelu jätettiin tämän selvityksen ulkopuolelle, koska yhdistyksen uudet säännöt tulivat voimaan vasta

7 Hankkeen toteutus Hanke toteutettiin välisenä aikana. Hankkeen vastuuhenkilöinä toimivat kesäyliopiston rehtori Eija Pollari ja tiederehtori Timo Aarrevaara sekä talouden osalta kesäyliopiston taloussihteeri Aila-Marja Kemppainen. Selvitystyötä tekemään palkattiin osa-aikaiseksi hanketyöntekijäksi Riitta Niittyviita. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Ulla Sepponen Lahdesta, ja jäseninä Pirjo Hepo-oja Heinolasta, Mika Harju Lahdesta, Riitta Keränen/Heikki Turunen Lahdesta, Matti Ruotsalainen/Tiina Valonen Hollolasta, Jaana Suvisilta Nastolasta/Pirkko Luokkanen Orimattilasta ja Riitta Keinänen-Korpela Padasjoelta sekä Senja Jouttimäki Lahden yliopistokeskuksesta. Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa: ja Hankkeen toteutuksessa hyödynnettiin kesäyliopiston toiminnasta aiemmin koottua tietoa ja tilastoja uusien tietojen analysoinnin pohjana. Jäsenten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä kartoitettiin kolmen kyselyn ja haastattelujen avulla. Hankkeessa käytettiin kesäyliopiston tiloja, laitteistoa ja kesäyliopiston toimistotarpeistoa. Hankkeen tuloksia hyödynnetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston toiminnan kehittämistyössä ja arvioitaessa opetusministeriön vapaan sivistystyön vuoteen 2012 jatkuvan kehittämisohjelman toimenpidesuositusten vaikutusta Päijät-Hämeen alueella. Päijät-Hämeen liitto myönsi hankkeen toteuttamista varten avustuksen maakunnan kehittämisrahasta Selvitys hankkeen taloudesta on liitteessä 1. Hankkeen tuloksista tehtyä raporttia jaetaan Päijät-Hämeen liittoon, alueen kuntiin, maakunnan korkeakouluopetusta järjestäviin oppilaitoksiin sekä muille yhteistyökumppaneille. Raportti julkaistaan myös sähköisessä muodossa Päijät-Hämeen kesäyliopiston kotisivuilla. Lisäksi kyselyyn osallistuneille tahoille lähetetään tiedote hankkeen raportin valmistumisesta ja linkki kesäyliopiston kotisivuilla olevaan raporttiin sähköpostitse. Hankkeen kuluessa kerätty aineisto säilytetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston arkistossa. 7

8 3. Aikuiskoulutus Päijät-Hämeessä Päijät-Häme (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä) on maakunta, joka on yhtenäistynyt vasta viimeisten vuosikymmenten aikana. Sen instituutiot ovat suuntautuneet aiempien läänijaon rajojen mukaan, ja tämä on näkynyt myös koulutusorganisaatioiden kehityksessä. Yli päijäthämäläisestä, n. 20 %, on yli 65- vuotiaita. Päijät-Hämeen väestö on ikääntymässä, eikä syntyvyys tulevaisuudessa tule riittämään alueen työvoimatarpeisiin. Huoltosuhde heikkenee, eli yhä pienempi määrä työssäkäyviä elättää nykyistä suuremman määrän työvoimaan kuulumattomia. Maahanmuuttoa toivotaan erääksi tämän ongelman ratkaisijaksi, vaikkakin maakunnan väkiluku on kasvanut koko 2000-luvun. Nelivuotiskausittain uudistettavan maakuntasuunnitelman mukaisesti Päijät-Hämeen tavoitteena on saavuttaa sellainen asema ja rooli, jossa maakunnalla on sen määrittelemillä alueilla ja aloilla kansallista tai valtakunnan osan johtajuutta ja vastuuta. Maakunnalla on jo nyt valtakunnallisesti arvostettua osaamista mm. ympäristöteknologiassa, muotoilussa, käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa ja terveysliikunnassa. Maakuntien haasteet koko maassa ovat samankaltaisia, mm. hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen, ikääntyminen, osaamisen vahvistaminen jne. Alueellisia eroja kuitenkin löytyy. Koulutuksen ja työelämän välisten yhteyksien tiivistämistä korostetaan. Maakunnan kilpailukykyisyyden turvaamiseen ja työvoimatarpeisiin on vastattava ennakoivalla osaamisen vahvistamisella ja riittävällä koulutuksella. Maakunnan vetovoimatekijöiden ja vahvuuksien tulee olla niin tunnettuja, että Päijät-Hämeen ulkopuoleltakin ollaan valmiita muuttamaan tänne. Osaamisen vahvistamiseen ja koulutuksen tarjontaan vastaa myös osaltaan vapaa sivistystyö, jota edustaa esimerkiksi Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaan sivistystyön lain mukaan kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö. Alueellisuus tarkoittaa toiminnan painottumista palvelemaan Päijät-Hämeen tarpeita. Näiden tarpeiden määrittäminen ja alueellisen roolin kirkastaminen on samalla tavoin haasteellista kuin muillekin alueen instituutioille. Perustehtävä merkitsee sitä, että kesäyliopisto toimii kumppanuuksissa koulutuksen, kulttuurin ja yhteiskunnan hankkeissa, jotka hyötyvät kesäyliopiston vahvuuksista. Kesäyliopisto tarjoaa koulutusta yritysten henkilökunnalle ammatillisen kehittymisen tueksi ja osaamistason kohottamiseksi. Vaikka Päijät-Hämeessä asuvien koulutusaste on noussut samaa vauhtia kuin koko maan koulutusaste, koulutuspanostuksista huolimatta korkean asteen koulutuksen saaneiden muuttovoitto näyttäisi olevan ainoa keino nostaa maakunnan koulutustasoa lähemmäksi maan keskitasoa. Koulutustason nostamisessa myös Päijät-Hämeen kesäyliopistolla on ollut ja tulee tulevaisuudessakin olemaan merkittävä rooli vapaansivistystyön kehittämisohjelman vuosille ja Opetushallituksen 8

9 koulutus ja tutkimus vuosina hengen mukaisesti. (Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma vuoteen 2035). 4. Yliopistotoiminnan muutokset ja niiden vaikutukset kesäyliopiston toimintaan Suomessa yliopistojen taloutta ja hallintoa on vahvistettu vuoden 2010 alussa voimaan tulleella yliopistolailla (558/2009). Uuden lainsäädännön seurauksena yliopistojen autonomia on laajentunut, eivätkä ne ole enää hallinnollisesti valtion tilivirastoja, vaan julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia säätiöitä. Tämä antaa ainakin periaatteessa mahdollisuuden nähdä yliopistot aiempaa joustavampina toimijoina koulutusmarkkinoilla. Yliopistot ovat samalla vahvistaneet pääomaansa mm. rakennustensa omistuksen avulla, ja niiden päätöksenteossa on mukana myös yliopiston ulkopuolisia jäseniä. Yliopistojärjestelmän uudistuminen liittyy 2010-luvulla sekä toiminnan muutoksia tukevaan rakenneuudistukseen että yliopistojen toimintatapojen muutokseen. Keskeinen syy yliopistouudistukseen on taloudellinen, ja oleellisten erojen syntyminen yliopistojen toimintaedellytysten välillä on vielä edessä yliopistojen rahoitusjärjestelmän muuttuessa vuoden 2013 alusta alkaen. Yliopistoja on yhdistynyt, ja niiden määrä tulee varsin suurella todennäköisyydellä lähivuosina vähentymään. Samalla yliopistoja ohjataan voimakkaasti profiloitumaan. Korkeakoulujen hallinto on monitasoista, kansallinen päätöksenteko monimutkaista, ja korkeakouluihin kohdistuvat intressit ovat hajanaisia. Siksi korkeakoulut tarvitsevat monenlaisia kumppaneita, joissa kesäyliopistot muodostavat erityisen ryhmän, jolla on tarjottavanaan hyvin joustava toimintamalli. Kesäyliopistoilla on tässä tilanteessa voimakas intressi seurata sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen profiloitumisen alueita, ja niiden pitkäjänteisyyttä yhteistyön alueella toimivien oppiaineiden ja koulutusohjelmien osalta. Seuraavina vuosina muutokset ovat oletettavasti voimakkaampia niin ammattikorkeakoulusektorilla kuin yliopistosektorilla. Rakenteelliset uudistukset voidaankin nähdä myös seurauksena pitkä-aikaisesta kehityksestä, jossa työ korkeakouluissa on muuttunut merkittävällä tavalla. Ammattikorkeakoulujen perustaminen 1990-luvun alussa lisäsi opetuksen tehtäviä oleellisesti ja samalla myös yliopistosektori kasvoi. Myös kesäyliopistoilla on ollut tärkeä rooli tässä kasvussa opintojen mahdollistajana. Korkeakoulututkintoja suorittavilla opiskelijoilla on taustalla merkittäviä määriä myös kesäyliopistossa suoritettuja opintoja. Kesäyliopistoissa keskeinen resurssi ovat opettajat, ja heidän näkemyksensä, samoin kuin sidosryhmien näkemykset ohjaavat kesäyliopistojen toimintaa. Kesäyliopistoilla toiminta perustuu tunnetusti tuntiopettajien käyttöön, joten opetushenkilöstön ja opetuksen kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Siksi kesäyliopistoilla on erityinen tarve käydä keskusteluja ja seurata yhteistyö-korkeakoulujen tavoitteita. 9

10 Korkeakouluopetus käynnistyi Päijät-Hämeessä kesäyliopiston toimesta vuonna (Kaila 1982). Kaksikymmentä vuotta myöhemmin vuonna 1977 Helsingin yliopisto aloitti avoimen yliopistotoiminnan Lahdessa. Kymmenen vuotta sitten alueella toimivat yliopistoyksiköt koottiin yliopistokeskukseksi, jolloin korkeakouluopetuksen tarjonnan koordinointia lisättiin Päijät-Hämeessä. Vapaan sivistystyön oppilaitosten korkeakouluopetustarjonta on kehittynyt yliopistojen avoimen yhteistyöoppilaitostoiminnan kautta osaksi niiden muuta koulutusta (Kosunen et.al. 2007). Päijät-Hämeessä toimivista oppilaitoksista korkeakouluopetusta järjestävät Helsingin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Wellamoopisto, Lahden kansanopisto, Harjulan kansalaisopisto ja Heinolan kansalaisopisto. Tämä selvitys koskee korkeakoulujen tai niiden yhteistyöoppilaitosten järjestämää avointa korkeakouluopetusta, johon opiskelijat voivat osallistua iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Oppilaitosten erilaisista tiedon keruutavoista johtuen selvityksessä käytetään avoimen korkeakouluopetuksen osallistuneiden opiskelijoiden määriä Päijät-Hämeessä kuvataan eri oppilaitosten vuoden 2010 toiminnasta koottujen avoimen korkeakouluopetukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärillä. Osallistuneiden opiskelijoiden määrät antavat kuvan avoimen korkeakouluopetuksen volyymista Päijät-Hämeessä. Kaikista opetusta tarjoavista oppilaitoksista ei valitettavasti ollut saatavilla tilastotietoja opiskelijoiden suorittamien opintopisteiden määrästä tai tarjottujen opintokokonaisuuksien laajuudesta. Esimerkiksi Kesäyliopistossa, Helsingin yliopiston avoimessa, Lahden kansanopistossa ja Wellamo-opistossa opiskelijat suorittavat pääsääntöisesti laajoja opintopisteen kokonaisuuksia, kun taas avoin ammattikorkeakouluopetus koostuu 3-10 opintopisteen opintojaksoista. * sisältää LUT:n tutkintoon tähtäävät pitkät täydennyskoulutusohjelmat 10

11 ** sisältää myös kansanopiston peruslinjojen avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuvat opiskelijat * sisältää LUT:n tutkintoon tähtäävät pitkät täydennyskoulutusohjelmat ** sisältää myös kansanopiston peruslinjojen avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuvat opiskelijat Avoimeen korkeakouluopetukseen osallistuneista opiskelijamääristä saadut luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska eri oppilaitosmuotojen toimintojen tilastointi ei ole yhtenevää. Vertailussa käytetyistä luvuista on pyritty poistamaan tiedossa olevat muut kuin avointa yliopisto-opetusta koskevat opiskelijatiedot. Lisäksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston luvuista on vähennetty ne opintoihin osallistuneet, jotka on jo kertaalleen kirjattu yhteistyöoppilaitosten opiskelijamääriin. Vaikka eri oppilaitosten tilastoinnit poikkeavat toisistaan, voidaan toiminnan volyymiä ja tarjonnan laajuutta kuvaavia lukuja käyttää suuntaa antavina, kun verrataan oppilaitosten tarjoaman avoimen korkeakouluopetuksen laajuutta Päijät-Hämeessä. Avoimella korkeakouluopetuksella Päijät-Hämeessä on pitkät perinteet, sillä kesäyliopiston opetuksen alkamisesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Opetus laajeni huomattavasti 1980-luvulla monimuoto-opetuksen kehittämisen myötä. Avoimen korkeakouluopetuksen tarjontaa perusteltiin tuolloin koulutuksellisen ja alueellisen tasa-arvon lähtökohdista. (T. Kosunen ym. 2007). Neljän viimeisen vuoden aikana Päijät-Hämeen alueen oppilaitosten toteuttamaan avoimeen korkeakouluopetukseen osallistuneiden opiskelijoiden määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Avoimen korkeakouluopetuksen suurimpia toteuttajia vuosina ovat Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston avoin yliopisto sekä Lahden kansanopisto, jonka opiskelijatilastoissa ovat mukana myös peruslinjoilla opiskelevat opiskelijat. Päijät-Hämeessä toimivien yliopistoyksiköiden avoimen korkeakouluopetuksen tarjonta koostuu oman yliopiston oppiaineista. Wellamo-opisto tarjoaa oppilaitosyhteistyönä Helsingin yliopiston 11

12 avoimen yliopiston opetusta. Lahden kansanopiston opetustarjonta koostuu Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen oppiaineista. Päijät-Hämeen kesäyliopiston tehtävänä on avoimen korkeakouluopetuksen osalta tarjota alueella toimivien yliopistojen opetuksen lisäksi myös muiden Suomen korkeakoulujen oppiaineita ja näin ollen monipuolistaa ja laajentaa opetustarjontaa alueella. Kesäyliopisto toteuttaa lukuvuonna Tampereen, Itä-Suomen, Helsingin, Jyväskylän, Vaasan, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opintoja. Kesäyliopisto päättää vuosittain, mitä Suomen eri yliopistojen avoimen opetuksen tarjonnasta se järjestää. Avoimen korkeakouluopetuksen tarjonta Päijät-Hämeen alueella painottuu Päijät-Hämeen kesäyliopistoa lukuun ottamatta yksittäisiin opintojaksoihin ja perusopintoihin. Kesäyliopisto oli vuonna 2010 Päijät-Hämeen alueella ainoa, joka toteutti yksittäisten opintojaksojen ja perusopintojen lisäksi aineopintoja. Opiskelijoille suoritettuun kyselyyn vastanneista 44.5 % on suorittanut kesäyliopistossa yli 25 opintopistettä avoimia yliopisto-opintoja. Heistä noin 8 % oli suorittanut yli 60 opintopistettä. Kesäyliopistossa opiskelijat sitoutuvat laajoihin kokonaisuuksiin opinnoissaan. Vuoden 2012 alussa Päijät-Hämeen kesäyliopistossa käynnistyvät Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon tähtäävät opinnot avoimena yliopisto-opetuksena. Kesäyliopiston tavoitteena on tukea tutkintoon tähtäävien opiskelijoiden opiskelua. Ensimmäistä kertaa avoimena yliopisto-opetuksena alueella tarjotut kandidaatin tutkintoon tähtäävät opinnot laajentavat merkittävästi alueen aikuisväestön opiskelumahdollisuuksia. Kesäyliopiston tavoitteena on laajentaa tutkintoon tähtäävien avoimen yliopisto-opintojen tarjontaa tulevana syksynä. Kesäyliopiston korkeakouluopetustarjonta on keskittynyt avoimeen yliopisto-opetukseen. Lahden ammattikorkeakoululla ja Päijät-Hämeen kesäyliopistolla on ollut yhteistyösopimus vuodesta 2008 alkaen. Yhteistyösopimuksen puitteissa neuvotellaan vuosittain avoimen korkeakouluopetuksen järjestämisestä. Kahtena viime vuonna ammattikorkeakoulun kentässä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet siten, ettei avointa ammattikorkeakouluopetusta ole kesäyliopiston toimesta järjestetty. 12

13 5. Opiskelijoiden ja koulutusta hyödyntävien organisaatioiden näkökulma Päijät-Hämeen kesäyliopisto toteuttaa tehtäväänsä osallistumalla maakunnan kehittämiseen ja tukemalla yhdistyksen tarkoitusta vastaamalla alueen aikuisväestön koulutustarpeeseen. Siksi sen opiskelijat ovat jo työelämässä toimivia, joiden ensisijaisena tavoitteena ei välttämättä ole tutkinnon suorittaminen vaan henkilökohtainen kehittyminen ja esimerkiksi työmarkkinakelpoisuuden ylläpito. Saavutettavuuden kannalta on tärkeää, että toteuttajina ovat alueelliset toimijat, joiden työnjako mahdollistaa joustavan kyvyn vastata aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Julkishallinnossa, erityisesti kuntasektorilla, on tapahtunut jo edellisinä vuosikymmeninä paljon muutoksia, joiden käytäntöön viemisen tueksi on aina tarvittu koulutusta. Muutosten nopeus oli ennen vain verkkaisempaa kuin nykyään luvun hierarkkisista, byrokraattista ja toimintajakoisista organisaatioista on erilaisten muutosvaiheiden kautta siirrytty kokonaisvaltaista kehittämisen ja seutuyhteistyötä korostavan muutoksen kautta asiakaslähtöisyyttä, kilpailukykyä ja kunta- ja palvelurakenteita arvioivaa mallia kohti. Koulutuksen hyödyntäminen muutosten, uusien osaamistarpeiden ja kehittämisen tukena on vaihdellut sekä koko Päijät-Hämeessä että eri organisaatioissa. Päijät-Hämeen kesäyliopiston koulutuksiin osallistui vuosina jäsenkunnista keskimäärin 2000 henkeä vuosittain. Vuonna 2010 osallistujien määrä oli tuon edellä mainitun ajanjakson alhaisin Päijät-Hämeen kesäyliopiston jäsenkunnissa. Niiden tilaamien koulutusten osallistujamäärät sekä joka neljäs vuosi toteutettu kuntapäättäjienkoulutus vaikuttavat jäsenkuntien osallistujien määrään. Lähivuosina julkishallinnon haasteena on nähdä koulutuksen hyödyntäminen kiinteänä osana organisaatioiden muutos- ja kehittämisprosesseja. Henkilöstön ikääntyminen, tavoite pidentää työuria ja työntekijöiden määrän väheneminen mm. julkisyhteisössä voi osaltaan vaikuttaa siihen, miten koulutuksen merkitys muutoksia tukevana toimintana nähdään. Työpaineiden lisääntyminen ja koulutukseen osallistuminen voidaan katsoa vain entisestään lisäävän niitä. Koulutukseen osallistujien määrää vähentävinä tekijöinä voidaan pitää joidenkin julkisyhteisöiden perinteisesti hoitamien tehtäväkokonaisuuksien ulkoistamista ja taloudellisia niukkoja resursseja. Toisaalta kunta- ja palvelurakenteiden murros luo uusia, erilaisia osaamistarpeita ja lisää haasteita julkishallinnon henkilöstökoulutukselle. Osaamista ylläpitävää ja lisäävää kouluttautumista vaativat myös työtehtävien ja ammattitaitovaatimusten muuttuminen, osaamisen jatkuvuuden ylläpitämisen turvaaminen sekä organisaatioiden sidosryhmien esimerkiksi valtiovallan, päättäjien ja kuntalaisten/asiakkaiden odotukset palveluiden tuottamisen tehokkuudelle ja laadukkuudelle. Hankkeessa kuvataan opiskelijoille sekä koulutusta hyödyntäville organisaatioille suunnattujen kyselyiden tuloksia. Kyselyt toteutettiin Webropol-kyselyinä. Opiskelijoille suunnatut kyselyt lähetettiin yhteensä 1709 opiskelijalle, jotka olivat osallistuneet viiden viimeisen vuoden aikana Päijät- Hämeen kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen kursseille. Vastauksia saatiin yhteensä

14 kappaletta, joten vastausprosentti oli 20.9 %. Vastauskatoon on vaikuttanut mm. vastaajien sähköpostiosoitteiden vaihtuminen sekä osalla vastaajista opiskelun satunnaisuus tai pitkä aika viimeksi suoritetusta kurssista. Näin vastaajat painottuvat niihin, joiden opiskelu on lähellä kyselyajankohtaa sekä niihin, joilla on runsaasti opintojaksoja suoritettuna. Vastaajien painottuminen ikäkohortteihin sekä naisiin vastaa varsin hyvin kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen osallistujien kuvaa. Kyselyn relialibiliteetti tukee tulosten luotettavuutta. Validiteettia kuitenkin eräiden kysymysten osalta heikentää tyhjien vastausten suuri määrä. Osaan kysymyksistä on ollut vaikea vastata, mutta vastaajille on annettu osassa kysymyksiä myös mahdollisuus avoimeen vastaukseen. Tätä vastaajat ovatkin hyödyntäneet. Julkishallinnon organisaatioille ja yrityksille suoritettujen kyselyihin vastasi yhteensä 51 tahoa, joten vastausprosentti oli 15.3 %. Vastausten vähäiseen määrään saattoi vaikuttaa kyselyn suorittamisen ajankohdan sijoittuminen julkisyhteisöiden osalta seuraavan vuoden talousarvion valmistelun kannalta kiireisimpään ajankohtaan. Vähäisten vastaajamäärien vuoksi saatuja tuloksia ei voida pitää tilastollisesti merkittävinä vaan ainoastaan suuntaa antavina. Keitä vastaajat ovat? Korkeakouluopiskelijoiden vastaajista noin 40% on Lahdesta (147), ja muun Päijät-Hämeen osuus on noin 20% (68). Muun Suomen osuus on noin 40% (138). Opiskelijakyselyn tuloksia tulkittaessa on syytä ottaa huomioon kolme vastauksia koskevaa rajoitusta. Ensinnäkin vastaajista on varsin suuri osuus Päijät-Hämeen ulkopuolella asuvia. Toiseksi vastaajien ikä painottuu työelämän prime time ajanjaksoon, jossa kilpailu työajan ulkopuolella tapahtuvasta ajankäytöstä on voimakasta. Kolmas huomiota kiinnittävä tekijä on, että miehiä vastaajista on alle 15 %. Heidän aktiivisuutensa kouluttautumisessa on naisia vähäisempää (SKYOT 2007). Julkishallinnon sekä yrityksille ja kolmannelle sektorille suunnattujen kyselyiden vastaajat toimivat lähinnä ylimmän ja keskijohdon tehtävissä. 14

15 Opiskelijakyselyyn vastasi kaikkiaan 353 opiskelijaa. Vastaajista 14.6 % oli miehiä. Alla olevat pylväät kuvaavat kyselyyn vastanneiden ikäkohorttia ja kotipaikkakunnan sijaintia. Päijät-Hämeen kesäyliopiston alueellisen tehtävän toteuttaminen edellyttää, että kurssitarjonta on monipuolista. Siksi kesäyliopisto on osa valtakunnallista avoimen korkeakouluopetuksen verkostoa. Avoimen yliopiston opiskelu voi toimia myös väylänä, joka johtaa tutkintoon johtavaan yliopistoopiskeluun. Tämän kyselyn vastaajista lähes neljännes ilmoitti sen tavoitteekseen, ja lukua voi pitää korkeana. Näyttäisi siltä, että kysyntä on merkittävää, mutta se ei ole toteutunut tutkintoon johtavana koulutuksena. Avoimen korkeakouluopetuksen tarjonta voi toimia tutkintotavoitteista koulutusta vapaaehtoisempana väylänä, jossa aikuisopetuksen tarpeet määrittävät koulutuksen hyödyntämistä. Lähes puolet vastaajista on suorittanut yli 25 opintopistettä Päijät-Hämeen kesäyliopistossa. Osallistujan motiivien ei tarvitse olla samalla tavoin selkeitä avoimessa korkeakouluopetuksessa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa (esim. Hyvärinen 2006). Näin kesäyliopiston toteuttama koulutus voi lisätä koulutuksen tasa-arvoa elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Monipuolisen korkeakoulutuksen alueellinen tarjonta voi myös tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä. Tästä näkökulmasta tarkastellen on perusteltua, että kesäyliopiston avoin korkeakouluopetus ylittää maakunnallisen tehtävän ja annettava opetus voi toteuttaa laatua, joka on alueesta riippumaton. Sen perustana voivat olla opiskelijoiden tarpeet ja kontaktit opettajiin ja integroituminen tieteenaloihin. Toisaalta maakunnan ulkopuolella olevat kyselyyn vastanneet kokevat olevansa kaukana ja tuntevat heikommin Päijät-Hämeen kesäyliopiston tarjontaa. 15

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

SIVISTYKSEN SIELUNVELJET. Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys. Maija-Liisa Nyyssölä

SIVISTYKSEN SIELUNVELJET. Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys. Maija-Liisa Nyyssölä SIVISTYKSEN SIELUNVELJET Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys Maija-Liisa Nyyssölä 31.05.2011 1 TIIVISTELMÄ Eteläpohjalaisten vapaan sivistystyön oppilaitosten konsortioselvityksen taustalla

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus Kauppatieteiden osasto 90611K Kandidaatin tutkielma Johtaminen ja organisaatiot Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto.

Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto. Kaupan strateginen johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Nina Borger 2013

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Mahdollinen korkeakouluyhteisö

Mahdollinen korkeakouluyhteisö 1 Hannu Katajamäki, Essi Artima, Marjut Hannelin, Juha Kinnunen, Heikki K. Lyytinen, Aimo Oikari & Marja-Liisa Tenhunen Mahdollinen korkeakouluyhteisö Lahden korkeakouluyksiköiden alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULUJEN TULOKSELLINEN TOIMINTA Case:Tampereen ammattikorkeakoulu Maija Ollila Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn

Lisätiedot

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET JULKAISUJA 2/2003 SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET 2010 UHO VAI TUHO? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 8.10.2003 keskustelutilaisuuden "Suomalaisen

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Miehiä kesäyliopistoon

Miehiä kesäyliopistoon Miehiä kesäyliopistoon Suomen kesäyliopistot ry Mikko Mattila julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007 Suomen kesäyliopistot ry:n julkaisu 2/2007 ISBN 978-951-97645-8-0

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 19/2008 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA SUOMESSA 2010 -LUVUN ALKUVUOSINA Helsinki 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAAN VAIKUTTAVIA LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot