VANHUSASIAKAS LAADUN MÄÄRITTELIJÄNÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSASIAKAS LAADUN MÄÄRITTELIJÄNÄ"

Transkriptio

1 VANHUSASIAKAS LAADUN MÄÄRITTELIJÄNÄ Tuija Sokka Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

2 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC, JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT Tuija Sokka Quality of home service defined by senior citizens Spring pages, 30 appendices The aim of this study is to describe quality of home service from the client s point of view. The structure of the care for the elderly is being altered in Finland over the 1990s. Institutional care is expensive and most of the elderly want to live in their homes as long as possible. At the same time new expectations are targeted on the quality of non-institutional care. Our comprehension of old people is about to change from strained an sick to more independent and self-reliant. The material for this study was collected during my practical training at home care in autumn I interviewed 44 clients and 52 clients answered themselves. The theoretical part of this study is based on a literary review. The clients were usually fairly content with the services. There were expressions of dissatisfaction in the amount of the time for discussion with the staff. Clients do not want too many changes in the staff and do not want home service ending the shopping services. Non-institutional services around the country are trying to change the culture more open. Trying to find out the clients opinions is one part of the work. But if the decisions are made only based on expenses it is unlikely that clients can influence the decision-making. The values in society often order the way things are done also in open care. That is why it is important to have open discussion about the changes, which are about to happen. Do we want to transfer parts of the task of home care to the private sector even if we know that there are old people who cannot afford to buy them from open market? Does it really matter what the clients want? Keywords: old age, quality, client Deposited. Diaconia Polytechnic Järvenpää Training Unit. Library

3 34 LÄHTEET Eskola, J. & Suoranta, J Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 3. uudistettu painos. Alkuperäinen painos Jyväskylä: Vastapaino. Grönroos C Hyvään palveluun. Palvelun kehittäminen julkishallinnossa. Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Suomen kaupunkiliitto, Suomen kunnallisliitto. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Gummersson, E Quality dimensions: What to Measure in Service Organisations. Advances in Services Marketing and Management, volume 1. Eds. London: Jai Press Inc. Helameri T Kotipalvelun asiakkuus ja laatu- Mistä laatu alkaa? Keskustelualoite. Suomen EACHH- Toimikunta. Vanhustyön keskusliitto. Helsinki: Tyylipaino. Hirsijärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Holma, T Asiakaslähtöiset palveluprosessit. Suomen Kuntaliitto. Helsinki: Kuntaliiton painatuskeskus. Itkonen, T Kieliopas. (5. painos.) Ensimmäinen painos Helsinki: Kirjayhtymä. Koskinen, S, Aalto, L, Hakonen, S & Päivärinta, E Vanhustyö. Jyväskylä: Gummerus.

4 35 Koskinen, S Autetaanko asiakasta palvellaanko potilasta? Salmela, T.(toim.) Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. s , 49. Laadunhallinta- ja laadunvarmistus (2.painos) Sanasto. Suomen Standardoimisliitto. SFS ry. SFS-En ISO Helsinki Leino Kilpi, H. Walta, L. Helenius, H. Vuorenheimo, J. & Välimäki, M Hoidon laadun mittaaminen. Potilaslähtöisen HYVÄ HOITO- mittarin kehittely ja mittarilla saadut tulokset. Jyväskylä: Stakes raportteja 151. Lillrank, P Laatuajattelu. Otavan kirjapaino : Keuruu Lotti, L Markkinointitutkimus. Espoo: Weilin+Göösin kirjapaino. Markkula, H Sanat kuin kosketus. Anne Friedin ajatuksia. Juva: WSOY. Perusturvatoimen laatupolitiikkaa vuosille , Riihimäen Kaupungin Perusturvalautakunta Pohjola A Autetaanko asiakasta palvellaanko potilasta? Salmela, T.(toim.) Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. s Salmela, T Autetaanko asiakasta palvellaanko potilasta? Salmela, T.(toim.) Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. s

5 36 Sonkin, L. Petäkoski Hult, T. Rönkä, K. & Södergård, H Seniori 2000, Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Sitran julkaisuja. Helsinki: Yliopistopaino. Vaarama, M ja Hurskainen, R Hyvään vanhuuteen ja 2000 luvuilla. Stakesin raportteja. Jyväskylä: Gummerus. Viitala, K Kotipalvelu työtä ihmisten kesken. Kotipalvelutyön sisällön kehittämisprojektin raportti 2, Helsinki: Sosiaalihallituksen julkaisuja 18/1990. Virjonen, K & Lempinen, K Autan hoitamalla. Jyväskylä: Kirjayhtymä. Vuorela, T Kunnallisten sosiaalipalveluiden arviointi. Vaikuttavuuden arvioinnin mallit. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshallitus raportteja 57.

6 - 1 - Liite 1 1.johdanto Kotipalvelutyössä julkinen huolenpito astuu ihmisen yksityiselle alueelle, kodin kynnyksen yli. Se ei istu vain vieraan tavoin pöydän ääreen tai nojatuoliin, vaan tunkeutuu kaikkein intiimeimmäksi miellettyyn: kylpyhuoneeseen, makuuhuoneeseen, vaatekaapille, keittiön komeroille ja paljaalle iholle. Se levittäytyy kaikkialle kotiin, jota pidetään autonomiamme viimeisenä linnakkeena. Kotihoito edustaa myös asiantuntijuutta. Iäkästä ihmistä tulee auttamaan ihminen, joka palkallisen työsuhteen ja ammatillisessa koulutuksessa saadun osaamisen perusteella on määritelty hoidon ja huolenpidon asiantuntijaksi. Kotihoito on palvelukokonaisuus, joka auttaa ihmistä selviytymään jokapäiväisestä elämästä kotona. (Koskinen, Aalto, Hakonen, Päivärinta 1998, Vanhustyö, 226.) Kotipalvelutyön suunnittelussa ja kehittämisessä on tärkeää kysyä asiakkailta itseltään miten he palvelun kokevat, vastaako se tarpeisiin ja mitä toivomuksia heillä on. Palveluiden käyttäjien tarpeet muuttuvat, tulee uusia, erilaisia ongelmia ratkaistavaksi. Muutos on myös kotipalvelutyössä jatkuva prosessi jonka hallitsemisessa seuranta, arviointi ja tavoitteiden sekä työmenetelmien tarkentaminen ovat välttämättömiä. Suomalaisessa vanhuspolitiikassa on painotettu erityyppisten julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämistä, järjestämistä ja yhdistämistä siten, että ne tukevat kotona asumista. Se on ollut myös ikääntyvien oma erityinen, ensisijainen toive. (vanhusbarometri1999) Asiakaslähtöisyyttä ja prosessien kehittämistä korostavat useat viime vuosina julkistetut valtakunnalliset suositukset, kuten Stakesin suositus laadunhallinnan järjestämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa julkisten palvelujen laatustrategia sekä Kuntaliiton suositus laadunhallinnaksi kuntien ylläpitämissä ja hankkimissa terveyspalveluissa. Uusittu valtakunnallinen laadunhallintasuositus ( STM., Stakes, Suomen Kuntaliitto) julkaistiin vuoden 1999 keväällä. Asiakaslähtöisyys nousee uudistetussa suosituksessa keskeiseksi palvelujen kehittämistavoitteeksi sekä hallinnon

7 - 2 - Liite 1 uudistamisen perusajatukseksi. Palvelun saaja nostetaan samassa suosituksessa avainasemaan myös prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä. Asiakkaista ja prosesseista todetaan julkisten palvelujen laatustrategiassa seuraavaa: Palvelujen kehittämisessä korostetaan asiakkaan mahdollisuutta valita tarvitsemansa palveluntuottaja. Julkisten palvelujen tulee lisätä asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia ja osallistumista palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Selkeä käsitys asiakkaista on palvelujen kehittämisen keskeisin edellytys ja lähtökohta. Ulkoiset ja sisäiset asiakkaat sekä heidän palveluntarpeensa tulee määritellä ja kehittää palveluprosesseja tästä lähtökohdasta. Palveluprosessien tulee olla asiakkaille näkyviä ja niitä tulee arvioida sekä kehittää jatkuvasti. Asiakkaiden on voitava osallistua ja vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Asiakkaalla tulee aina olla mahdollisuus esittää palautteensa saamastaan palvelusta. Riihimäen kaupungin Perusturvatoimelle on laadittu laatutavoitteet vuosille ja siinä päämääränä on, että perusturvapalvelut vastaavat tehokkaasti ja nopeasti asiakkaan palvelutarpeisiin. Palveluiden saatavuuteen ja joustavuuteen pyritään: monipuolisilla yksilöllisillä palveluilla palveluajat asiakkaiden tarpeiden mukaan palvelusitoumuksilla asiakas mukana päätöksenteossa työntekijät helposti tavoitettavissa nopealla päätöksenteolla palvelupalautteiden käsittelyillä selkeillä palveluesitteillä Laadun seurannassa ja arvioinnissa käytetään mm itsearviointia, käyttäjäarviointia, asiakaskyselyitä, valitusten systemaattista käsittelyä sekä vertailua muihin hyviksi todettuihin käytänteisiin. ( Perusturvatoimen laatupolitiikkaa vuosille , Riihimäen Kaupungin Perusturvalautakunta )

8 - 3 - Liite 1 2. Kyselyn toteuttaminen 2.1 Kyselyn tavoite Tässä asiakaskyselyssä on selvitetty Riihimäen Kaupungin Kotipalvelun omissa kodeissaan asuvien asiakkaiden auttajaverkostoa ja kotipalvelun asiakkaiden mielipiteitä palvelun laadusta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kotipalveluasiakkaiden auttajaverkoston, palvelun ja tarpeen kohtaavuutta ja annetun palvelun laadun tasoa. Tarkoituksena oli saada tietoa kotipalvelutyön arviointiin ja toiminnan kehittämiseen. Kyselyllä pyrittiin selvittämään, minkälaisissa asioissa asiakkaat tarvitsevat apua ja onko heillä tarpeita, joihin he eivät saa mistään apua. Kyselyn ensimmäisen osion pohjana oli Stakesin tutkimuksessa mistä apu ikääntyneelle käytetty kyselylomake ( Lehto ym. 1997) kotipalvelun ohjaajat yhdessä palvelualuepäällikön kanssa arvioivat käytettävät kysymykset ja muuttivat kyselyä vastaamaan tämän tutkimuksen tavoitetta. Kyselyn toinen osio, joka käsittelee palvelun laatua on koottu aiempien kyselyiden pohjalta. Tutkimus toteutettiin siten, että yhdessä kotipalvelun henkilöstön kanssa selvitettiin asiakkaat, jotka kuntonsa puolesta voivat itse vastata kyselyyn sekä asiakkaat, jotka mahdollisesti voitaisiin haastatella. Henkilökohtaiset haastattelut suoritettiin siten, että haastattelija soitti etukäteen tiedustellen halukkuudesta osallistua haastatteluun ja samalla sopien haastatteluajankohdan. Itse täytettävät kyselyt toimitti kotipalvelun henkilökunta asiakkaille, jotka palauttivat ne suljetuissa kirjekuorissa. Kyselyt suoritettiin välisenä aikana. Itse täytettäviä kyselyitä jaettiin yhteensä 72 kappaletta, joista palautui 52 kpl. Haastatteluja tehtiin 44 kpl. Tutkimusaineiston lopulliseksi lukumääräksi tuli siis 96 kappaletta. Kyselyn ja yhteenvedon suoritti Järvenpään Diakonia Ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) aikuisopiskelija Tuija Sokka osana vanhuus- opintokokoisuuteen liittyvänä harjoittelutyönä.

9 - 4 - Liite Taustatietoja Väestörakenne Ikääntyneiden väestön määrä kasvaa Suomessa voimakkaasti. Vuoteen 2030 mennessä 65 vuotta täyttäneitä ennustetaan olevan 35 sataa vuotiasta henkilöä kohti, kun luku nyt on 22 ( Sosiaali- ja Terveydenhuollon palvelukatsaus 2000) Riihimäen asukasluku vuoden vaihteessa 1999/2000 oli 26106, joista miehiä ja naisia Yli 65 vuotiaiden osuus on 4031, joista miehiä 1446 ja naisia Naisten osuus 64,1%. Riihimäkeläisten eläkeläisten osuus koko väestöstä on vuonna 1998 ollut 21,7%. (lähde: väestölaskenta, tilastokeskus) Väestönkehitys 75 vuotta täyttäneet Riihimäen väestössä vuosina V V.2000 V.2010 V.2020 V =6,9% 1869=7,1% 2050=7,6% 2444=8,9% 3585=13,1% Kotipalvelu Kotipalvelulla tarkoitetaan kotiin annettavia palveluja, joilla autetaan yksilöä tai perhettä suoriutumaan jokapäiväisestä toiminnoista sekä tuetaan omatoimisuuteen. (Riihimäen kaupunki, vanhusten palvelujen kehittämisohjelma vuosille ). Koti- ja vanhuspalveluiden avotyössä on yhteensä 72 virkaa/ tointa vuonna 1999, joista kotiin annettavissa palveluissa 46. Vuonna 1998 virkoja/toimia oli 70,5 ja vuonna 2000 on 73.

10 - 5 - Liite 1 Kodinhoitoapua saaneiden kotitalouksien määrä vuonna 1999 oli 444, joista 65-74v v v yht. 343, ja loput alle 65-vuotiaita ( lähde: Tilastokirja 1999) Kotipalvelun käyntejä oli vuonna Käyntien määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta keskimäärin 1000:lla käynnillä kuukaudessa. Kotipalvelu toimii seitsemänä päivänä viikossa ympärivuorokautisena tarpeen mukaan. Riihimäki on jaettu kolmeen alueeseen: itä, länsi ja pohjoinen. Jokaisella kolmella alueella toimii 4-5 itseohjautuvaa pienryhmää. Yöhoito ostetaan yksityiseltä yritykseltä. Kotipalvelun tavoitteet Vähintään 16% yli 75 vuotiaista on säännöllisen kotiavun piirissä, jolla omassa kodissa selviytyminen tuetaan. Ehkäisevän ja kuntouttavan työn ja työotteen lisääminen ja kehittäminen lähiverkosto huomioiden. Dementia- asiakkaiden palvelujen kehittäminen. Oikea hoidon porrastus (lähde: Riihimäen Kaupunki, Vanhusten palvelujen kehittämisohjelma vuosille )

11 - 6 - Liite 1 3. Vastaajien taustaa Sukupuoli Taulukko 1 Vastaajien sukupuoli Lukumäärä Prosenttia % Nainen 75 78,1 Mies 14 14,6 Ei vastausta 7 7,3 Yhteensä Vastaajista 75 oli naisia eli 78,1 prosenttia ja 14 miehiä eli 14,6 prosenttia. Seitsemän henkilöä oli jättänyt vastaamatta tähän. Ikä Taulukko 2 Vastaajien ikä Lukumäärä Prosenttia % alle 65 vuotta 8 8, vuotta 10 10, vuotta 41 42,7 yli 85 vuotta 32 33,3 Ei vastausta 5 5,2 Yhteensä Vastaajista 76 prosenttia on yli 75 vuotiaita eli 73 henkilöä. alle 65 vuotiaita oli kahdeksan eli 8,3 prosenttia ja vuotiaita 10 henkilöä eli 10,4 prosenttia. 5 henkilöä oli jättänyt vastaamatta eli 5,2 prosenttia.

12 - 7 - Liite 1 Kuinka usein kotipalvelu käy luonanne? Taulukko 3. Käyntikerrat Lukumäärä Prosenttia % useammin kuin kerran/ pv 20 20,8 kerran /pv 17 17,7 4 6 krt/vko 7 7,3 1 3 krt/ vko 44 45,8 harvemmin 4 4,2 ei vastausta 4 4,2 Yhteensä Vastanneista 45,8 prosentilla eli 44:llä käy kotipalvelun työntekijä 1 3 kertaa viikossa. Seuraavaksi suurin ryhmä on useammin kuin kerran päivässä käyntikertoja 20 eli 20,8 prosenttia. Asutteko yksin? Taulukko 4 Asutteko yksin Lukumäärä Prosenttia % Kyllä 82 85,4 En 10 10,4 Ei vastausta 4 4,2 Yhteensä Vastanneista 82 henkilöä eli 85,4% asuu yksin. 10 ( 10,4 prosenttia) asuu puolison tai avopuolison kanssa ja neljä eli 4,2 prosenttia jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Vastaajista 5 miestä ja 5 naista asuu puolison kanssa. Heidän ikänsä: miehistä yli 85v = v = v = 2 naisista yli 85v = v = 1 alle 64 = 1 Käyntikerrat: useammin kuin kerran päivässä 5 kerran päivässä kertaa/ viikko kertaa/ viikko 2 harvemmin 1

13 - 8 - Liite 1 4.TULOKSET 1. Arkipäivän selviytyminen 4.1 Kysymys nro 1: Mistä kaikkialta saatte apua? MISTÄ KAIKKIALTA SAATTE APUA kaupungin kotipalvelust a kotisairaanh oidosta puolisolta muilta omaisilta ystäviltä, tuttavilta, naapureilta seurakunnalt a yksit. vapaaehtoispalvelu yritys,järjestö Mistä saatte apua muualta, mistä Tässä kysymyksessä selvitettiin kotipalvelun asiakkaiden auttajaverkostoa. Merkittäviä muita auttajia ovat kotisairaanhoito 55,2%, omaiset 47,9% ja puoliso 12,5%, ystävät, tuttavat ja naapurit auttavat 14,6% kotipalvelun asiakkaista. Yksityiseltä yritykseltä tai järjestöstä saa apua 14,6%. Seurakunta tai vapaaehtoistyöntekijä ovat kumpikin apuna 1%:lla. Voi siis sanoa, että usealla tutkimukseen osallistuneista kotona asumisen edellytyksenä on useiden tahojen apu. Näiden eri tahojen yhteistyö on erityisen tärkeää kotona asumisen mahdollistajana.

14 - 9 - Liite Kysymys nro 2: Kuka Teitä auttaa eniten? Kysymys oli hankala, sillä vastauksia oli yhteensä 121, vaikka niitä olisi pitänyt olla 96. kysymys kuuluu, kuka Teitä auttaa eniten? Vastauksista voi päätellä, että sen määritteleminen, kuka auttaa eniten, ei ole helppoa. Jos auttajia on useita, voi avun mittaaminen olla vaikeaa. KUKA TEITÄ AUTTAA ENITEN? kotipalvelu kotisairaanhoit o puoliso muu omainen ystävä, tuttava, naapuri seurakunta yksit.yrit.,järjes tö Sarja joku muu Vastanneista 65 ilmoitti kotipalvelun olevan suurin avunantaja, 28:lle se on muu omainen. Kotisairaanhoito oli 12:sta tärkein auttaja, puoliso yhdeksälle ( vastaajista 10:llä on puoliso). Ystävän, tuttavan tai naapurin apu on kuudelle tärkein ja yksityinen yritys yhdelle.

15 Liite Kysymykset nro 3 5: Missä asioissa ja keneltä saatte apua? Kyselylomakkeen kohdat 3-5 on yhdistetty analysoinnin helpottamiseksi. Kysymys n:o 3: Missä arkipäivän asioissa kotipalvelun työntekijät auttavat Teitä? Kysymys n:o 4:Missä asioissa lapset tai omaiset, jotka eivät asu kanssanne auttavat Teitä? Kysymys n:o 5: Missä asioissa ystävät tuttavat tai naapurit auttavat Teitä? MISSÄ ASIOISSA JA KENELTÄ SAATTE APUA? lääkkei den otto pukeut uminen / wc:ssä peseyty käynti/ minen vaippoj kotipalvelu lapset tai omaiset ystävät, tuttavat naapurit liikkumi sessa avusta ruuan laitto/ lämmity 1 syömis essa avusta kotipalvelu lapset tai omaiset ystävät, tuttavat naapurit ruokao stokset asiointi kevyet pyykinp raskaat kotityöt esu kotityöt muu, mikä Oheisten vastausten summaksi ei voi tulla 100 %, sillä asiakkaiden avuntarve vaihtelee suuresti. Osa kotipalvelun asiakkaista kykenee selviytymään miltei kaikista kodin askareista lukuun ottamatta sellaisia, joiden kohdalla heidän toimintakykynsä on heikentynyt. 1. Vastaajista lääkkeiden ottoon saa apua 44,8 % kotipalvelulta ja 11,5% omaisilta. 2. Pukeutumisapua saa kotipalvelulta 13,5% ja omaisilta 2,1%. 3. WC:ssä käynneissä tai vaippojen vaihdossa kotiapu auttaa 9,4% vastaajista 4. Peseytymisapua kotipalvelulta saa 53,1%, ja omaisilta 3,1 % vastaajista 5. Liikkumisessa avustaa kotipalvelu 11,5%, omaiset 5,2% ja ystävät, naapurit ja tuttavat 1% vastaajista. 6. Ruuan laitossa / lämmityksessä kotipalvelu auttaa 25%:a, omaiset 26%:a ja ystävät, naapurit/ tuttavat 1%:a vastaajista. 7. Syömisessä apua saa kotipalvelulta 1%.

16 Liite 1 8. Ruokaostoksilla kotiapu käy 57,3 %:lla, omaiset 36,5% ja ystävät, tuttavat/ naapurit 8,3%:lla vastaajista. 9. Asioiden hoidossa omaisten osuus on suurin 52,1%. Kotipalvelun osuus on 25% ja ystävien tuttavien ym. 3,1%. 10. Kotipalvelu auttaa 62,5% vastaajista kevyissä kotitöissä, omaiset 13,5 % ja ystävät, tuttavat ja naapurit 1% vastaajista. 11. Pyykinpesussa kotipalvelu auttaa 30,2% ja omaiset 21,9%. 12. Raskaat kotityöt eivät enää kuulu kotipalvelun tehtäviin. Niissä omaisten osuus on 36,5% ja ystävien, tuttavien jaa naapureiden osuus 8,3%. 13. Muissa tehtävissä erikseen mainittuina postin tuonti ja hyvinvoinnin valvonta sekä lumen luonti kotipalvelu auttaa 3,1%, omaiset 1% ja ystävät, tuttavat ja naapurit 3,1% vastaajista.

17 Liite Kysymys n:o. 6: Saatteko riittävästi apua? SAATTEKO RIITTÄVÄSTI APUA? kyllä en ei vastausta 14 % 6 % 80 % Vastaajista 80 % saa mielestään riittävästi apua. Lisäavun tarvetta olisi 14 %.lla. Kuusi prosenttia ei vastannut tähän kysymykseen. Lomakkeessa ne, jotka vastasivat saavansa riittävästi apua siirtyivät kysymykseen n:o 10 ja ainoastaan, jotka tarvitsevat lisäapua vastasivat kysymyksiin Kysymys n:o 7. Keneltä toivoisitte saavanne enemmän apua? keneltä? kotipalvelulta 17 kotisairaanhoidosta 2 puolisolta 1 muulta omaiselta ystävältä, tuttavalta, naapurilta yksityiseltä yritykseltä 1 vapaaehtoistyöntekijältä 2 seurakunnalta muulta, keneltä? lkm Vastaajista 13 ( kysymys n:o 6) ilmoitti tarvitsevansa enemmän apua, mutta tässä kysymyksessä oli 23 vastausta, joista 17 toivoi saavansa lisäavun kotipalvelulta.

18 Liite Kysymys n: 8 Missä asioissa tarvitsisitte enemmän apua? lääkkeide n otto pukeutum inen/ riisuutumi wc:ssä peseytymi käynti/ nen vaippojen liikkumise ssa avustamin ruuan laitto/ lämmitys syömises ruokaosto sa kset avustamin asiointi kevyet kotityöt pyykinpes u kpl raskaat kotityöt Eniten apua toivottiin raskaisiin kotitöihin; ikkunoiden- ja lattioiden pesuun, mattojen tamppaamiseen jne. 12 vastaajaa. Ruokaostoksissa kaipasi lisäapua seitsemän henkilöä. Muissa tehtävissä oli vastaajia kahdesta viiteen per tehtävä. Lisäksi erikseen mainittuja lisäapuun liittyviä toiveita olivat; saattoapu kylään, yksinäisyys, pelko, turvattomuus, virkistäytymään saattaminen, silitys, mankelointi sekä miesten työt. 4.7 Kysymys n:o 9: Miksi ette käytä enemmän palveluita? lukumäärä % osuus vastaajista en tarvitse 38 69,1 minulla ei ole varaa en halua maksaa enempää vaikka minulla olisi varaa 5 9,1 en ole saanut lisäpalvelua, vaikka olen pyytänyt 1 1,8 en ole tyytyväinen palveluihin Tähän kysymykseen oli vastannut epähuomiossa myös sellaisia vastaajia, joiden piti siirtyä suoraan vastaukseen n:o 10. Vastaajista 11 ilmoitti, että lisäavun saanti johtui rahan puutteesta. Viisi ei halua maksaa enempää, vaikka tarvitsisivat apua ja heillä olisi siihen varaa. Yksi vastaajista ilmoittaa, että ei ole pyynnöistä huolimatta saanut lisäapua.

19 Liite Kysymys n:o 10: Mikäli kuntonne heikkenee nykyisestä olennaisesti, missä asuisitte mieluiten? omassa kodissa vanhusten vuokratalossa vanhusten palvelutalossa vanhainkodissa ei vastausta Sarja Oma koti on vastaajista valtaosalle paras mahdollinen asuinpaikka, vaikka kunto heikkenisikin. Vastaajista 74 eli 77% piti kotia parhaana vaihtoehtona. Vanhusten vuokrataloon ei ollut halukkaita. Palvelutaloon voisi muuttaa 10 henkeä eli 10 % vastaajista. Vanhainkotiin haluaisi yhdeksän vastaajista eli 9%. Kolme henkilöä eli 4% oli jättänyt vastaamatta kysymykseen.

20 Liite Kysymys n:o 11 : Mikäli kotipalvelu ei hoida jatkossa kaupassa käyntejä, käyttäisittekö yksityistä, maksullista palvelua ( 30-50mk/kerta)? ei vastausta kyllä 28 % 26 % kyllä ei 46 % ei ei vastausta Tähän kysymykseen oli lisäkommentteja seuraavasti: 15 mainintaa, että sukulaiset mahdollisesti auttaisivat tai, että pitäisi kysyä sukulaisilta 7 ei tiedä vielä miten aikoisi asian järjestää käytän jo yksityistä pyydän kerjäyslistalle joku tuttavista kai käy olisi pakko toivon, että kotipalvelu jatkaa en halua, jos tämä palvelu toimii jos on pakko, niin mieluimmin kotipalvelu

21 Liite Kysymys n:o 12: Haluaisitteko, että kotonanne käy säännöllisesti? 1-3 kotipalvelun hoitajaa useampi hoitaja hoitajien määrällä ei ole väliä ei vastausta ei vastausta 14 % hoitajien määrällä ei ole väliä 30 % useampi hoitaja 4 % 1-3 kotipalvelun hoitajaa 52 % Vastaajista 50 henkilöä eli 52% haluaisi, että kotipalvelulta kävisi säännöllisesti 1 3 hoitajaa. Hoitajien määrällä ei ole väliä 29:lle eli 30 prosentille. Neljälle henkilölle kävisi useampi hoitaja ja 13 = 14%) ei vastannut tähän kysymykseen.

22 Palvelun laatu 5.1 Kokonaistulos 5.Erittäin hyvä 4. Melko hyvä 3. Ei hyvä ei huono 2 Melko huono 1 Huono 1. Auttajan ammattitaito Auttajan ystävällisyys Auttajan keskustelun riittävyys kanssanne Auttajan Teistä välittäminen Auttajan halu palvella Teitä Auttajan kyky kertoa asiat ymmärrettävästi Asioidenne salassapito Hoidon tai palvelun laatu Hoidon saanti sopivana aikana Tyytyväisyytenne hoitoon Tiedon saanti palveluista Olonne turvallisuus yhteensä prosenttiosuus kaikista ryhmien 1-5 vastauks. 28,6 % 52,5 % 12,6 % 4,9 % 1,4 % Auttajan ammattitaito 26,7 % 51,2 % 15,1 % 4,7 % 2,3 % 2. Auttajan ystävällisyys 36,9 % 56,0 % 6,0 % 1,2 % 0,0 % 3. Auttajan keskustelun riittävyys kanssanne 20,2 % 48,8 % 13,1 % 13,1 % 4,8 % 4. Auttajan Teistä välittäminen 21,4 % 60,7 % 14,3 % 2,4 % 1,2 % 5. Auttajan halu palvella Teitä 29,4 % 51,8 % 15,3 % 3,5 % 0,0 % 6. Auttajan kyky kertoa asiat ymmärrettävästi 28,4 % 54,3 % 13,6 % 3,7 % 0,0 % 7. Asioidenne salassapito 41,0 % 35,9 % 20,5 % 1,3 % 1,3 % 8. Hoidon tai palvelun laatu 25,6 % 58,5 % 13,4 % 1,2 % 1,2 % 9. Hoidon saanti sopivana aikana 38,5 % 48,7 % 6,4 % 6,4 % 0,0 % 10. Tyytyväisyytenne hoitoon 28,4 % 59,3 % 4,9 % 6,2 % 1,2 % 11. Tiedon saanti palveluista 17,9 % 50,0 % 17,9 % 10,3 % 3,8 % 12. Olonne turvallisuus 29,8 % 53,6 % 10,7 % 4,8 % 1,2 % keskiarvo 28,7 % 52,4 % 12,6 % 4,9 % 1,4 %

23 Palvelun laatu vastaukset yhteensä kaaviona Kokonaistuloksessa arvion erittäin hyvä tai melko hyvä sai 81,1 prosenttia vastauksista. Arvion ei hyvä eikä huono sai 12,6 prosenttia ja melko huono tai huono 6,3 prosenttia ASIAKASPALVELUN LAATU, KAIKKI VASTAUKSET YHTEENSÄ 60,0 % 50,0 % 52,5 % 40,0 % 30,0 % 28,6 % 20,0 % 12,6 % 10,0 % 4,9 % 1,4 % 0,0 % 5.Erittäin hyvä 4. Melko hyvä 3. Ei hyvä ei huono 2 Melko huono 1 Huono KOKONAISTULOS, TYYTYVÄISYYS JA TYYTYMÄTTÖMYYS 2 13 % 3 6 % 1 81 % 1 = tyytyväiset, 2 = ei hyvä eikä huono, 3 = tyytymättömät

24 Kysymykset nro ,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1. Auttajan ammattitaito 2. Auttajan ystävällisyys 3. Auttajan keskustelun riittävyys kanssanne 4. Auttajan Teistä välittäminen 5. Auttajan halu palvella Teitä 5 26,7 % 36,9 % 20,2 % 21,4 % 29,4 % 4 51,2 % 56,0 % 48,8 % 60,7 % 51,8 % 3 15,1 % 6,0 % 13,1 % 14,3 % 15,3 % 2 4,7 % 1,2 % 13,1 % 2,4 % 3,5 % 1 2,3 % 0,0 % 4,8 % 1,2 % 0,0 % 5 = erittäin hyvä, 4 = melko hyvä, 3= ei hyvä eikä huono, 2 = melko huono ja 1 = huono Kysymykset 1 5 kuvasivat kotipalveluhenkilökunnan ammattitaitoa, ystävällisyyttä, keskustelun riittävyyttä, asiakkaasta välittämistä ja palvelun halua asiakkaiden näkökulmasta

25 Kysymykset Erittäin hyvä 4. Melko hyvä 3. Ei hyvä ei huono 2 Melko huono 1 Huono % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1= auttajan kyky kertoa asiat ymmärrettävästi 2= asioidenne salassapito 3= hoidon tai palvelun laatu 4= hoidon saanti sopivana aikana 5= tyytyväisyytenne hoitoon 6= tiedon saanti palveluista 7= olonne turvallisuus

26 21 Liite 1 6. Haastattelijan havaintoja ja ehdotuksia Kyselyn tavoitteena oli selvittää kotipalveluasiakkaiden auttajaverkostoa, tarpeita ja mielipiteitä palvelun laadusta. Kyselyn toisen osion, joka koskee palvelun laatua kokonaistuloksen perusteella 81,1% pitää palvelua joko erittäin tai melko hyvänä. Tyytymättömiä on 6,3% ja 12,6% oli sitä mieltä, että palvelu ei ole hyvää eikä huonoa. Eniten tyytymättömyyttä oli kysymyksessä nro 3. (Auttajan keskustelun riittävyys kanssanne) 17,9% vastaajista oli sitä mieltä, että työntekijällä ei ole aikaa keskusteluun ja 13,1% oli sitä mieltä että keskustelun riittävyys ei ole hyvä eikä huono.. On selvää, että julkinen huolenpito ei voi korvata ystäviä ja omaisia, mutta parhaimmillaan kotipalvelun henkilökunta omalla panoksellaan vahvistaa asiakkaan turvallisuuden tunnetta ja voi auttaa pitämään yllä sosiaalisia suhteita ystäviin, vanhoihin työtovereihin ja sukulaisiin. Haastatellessani asiakkaista tuli esiin se, että toisinaan he eivät ole perillä kotipalvelun työntekijän toimenkuvasta ja/tai sovituista tehtävistä. Uudelle asiakkaalle kotipalvelun tuleminen osaksi arkea on suuri muutos. Palvelusuunnitelmien teossa voi olla moniammatillinen edustus esim. kotisairaanhoito, kotipalvelu, terveyskeskuksen edustaja ja omainen asiakkaan lisäksi. Olisikin tärkeää, että asiakas ei tuntisi jäävänsä päätöksenteossa ulkopuoliseksi, vaan että hän olisi täysivaltaisena toimijana omaa hoitoansa koskevassa suunnittelussa. Ei saa määräillä asiakkaan elämää. Oli yksi kommenteista. Eräs haastateltavista käytti ilmaisua: en tiedä, mitä hoitajien tehtäviin kuuluu, enkä kehtaa kysyä. Seuranta on erityisen tärkeää pitkäkestoisissa ja säännöllistä apua tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Seuranta kohdistuu annetun avun kohdentumisen arviointiin, esimerkiksi onko se riittävää, oikeanlaatuista tarvitaanko sitä enää sekä onko saavutettu asetetut tavoitteet. Tavoitteiden asettamisessa asiakkaan kanssa on yhteisen kielen löytäminen tärkeää. Mitä tarkoittaa se, että työtä tehdään toimintakykyä tukevalla tavalla? Tehdäänkö puolesta vai yhdessä silloin, kun se on mahdollista; mikä osa työstä on ohjaavaa jne. Voimavaralähtöinen lähestymistapa

27 22 Liite 1 kotipalvelutyöhön vahvistaa asiakkaan omia selviytymiskeinoja ja taitoja, mutta voi viedä aikaa enemmän kuin tehtäväkeskeinen puolesta suorittaminen. Ensimmäisen osion kysymykseen nro kahdeksan, Missä asioissa tarvitsisitte enemmän apua, vastauksissa raskaat kotityöt ( lattioiden ja ikkunoiden pesu, vuodevaatteiden ja mattojen tomutus jne.) olivat suurin tarpeiden kohde 12 vastausta. Yksityisten siivousliikkeiden käyttö ei ehkä kaikille ole taloudellisesti mahdollista ja onhan kysymyksessä sukupolvi, joka ei ole vielä tottunut ostamaan palveluita. Tarpeiden havainnointi ja niihin ratkaisujen löytäminen on osa päivittäistä kotipalvelutyötä. Kehittämishaasteena voisi pitää ryhmien tiedonkulun parantamista ennen kaikkea niissä ryhmissä, joissa on paljon sijaisia. Mikäli sijainen menee asiakkaan luokse epätietoisena siitä, mitä tehtäviä tulisi suorittaa, antaa se asiakkaalle epäammattimaisen kuvan toimijoista. Ongelma ei liene suuri, mutta sattuessaan harmittava. Eräs haastateltavista totesi: tulevat tänne, eivätkä tiedä, mitä tehdä eivätkä kysy. Toinen aiheeseen kuuluva kommentti : hoitajat vaihtuvat liian usein eivätkä tiedä, mitä luonani pitäisi tehdä, eivätkä välitä kysyä. Kommenttien viesteistä sain sellaisen käsityksen, että suurin osa tyytymättömyyden aiheista korjaantuisi avoimella keskustelulla ja tiedonkulun parantamisella. Tätä kyselyä voitaisiin käyttää ryhmissä pohjana, kun arvioidaan omaa toimintaa ja suunnitellaan tulevaa. Asettumalla toisen asemaan, niin asiakkaan, kuin ryhmään tulevan sijaisen tai uuden työntekijän voi nähdä oman työnsä hieman toisin ja muistaa, että kaikki ne asiat, joita pitää itsestäänselvänä voi olla toiselle uusi ja ihmettelyn aihe. Lopuksi haluan kiittää kaikkia Teitä Kotipalvelun työntekijöitä, jotka niin mukavasti autoitte tämän kyselyn kokoamisessa. Toivotan Teille hyvää jatkoa ja menestystä vaativassa tehtävässänne.

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274 Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely Vastaajien prosenttiosuudet palvelualueittain Etelän palvelualue 23 Lännen palvelualue 15 Pohjoisen palvelualue 26 Idän palvelualue 29 Sve (ruotsinkieliset)

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Yhteenveto 5.2.2014 Global Research & Data Services Kyselyn tarkoitus Tämän kyselyn

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA Hanna Hiljanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaalija terveysalan oppilaitos, sosionomin koulutusohjelma 28.8.2008 Taustatietoa kyselystä

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 päivitetty 3.9.2015 2 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus,

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Kyselylomaketta

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax.

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax. SUOMUSSALMEN VANHUSTENTALOYHDISTYS RY. Asuntohakemus 1 (5) Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Saapunut Puh. 08-7190111 Fax. 08-7190113 / 20 Ämmänsaaren palvelutalo Ämmänsaaren Vanhustentalo Hoitokoti

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia 1. Sukupuoli Mies 4 12% Nainen 29 88% 2. Ikäsi 18-40 8 24% 41-65 24 73% yli 65 1 3% 3. Oletko Opiskelija 1 3% Kokopäivätyössä 21 64% Osapäivätyössä 2 6% Työtön

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA. Sosiaalikeskus. Koulukatu 7, 29200 Harjavalta. p. (02) 5335 804

PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA. Sosiaalikeskus. Koulukatu 7, 29200 Harjavalta. p. (02) 5335 804 PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA Sosiaalikeskus Koulukatu 7, 29200 Harjavalta p. (02) 5335 804 2 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus, jota käytetään palvelutuottajarekisteriin

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito Hämeenlinnan kotihoidon asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä Asiakastyytyväisyys 2016 - Kotihoito

Lisätiedot

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi Miten saadaan kaikki mukaan?

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi Miten saadaan kaikki mukaan? Ikäihmiset ja sähköinen asiointi Miten saadaan kaikki mukaan? Liitetaulukot selvitykseen 23.5.2017 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus selvitti, miten ikäihmiset asioivat internetissä,

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Oletteko osallistunut SUFACARE tutkimukseen aiemmin vastaamalla postikyselyymme keväällä 2010? Kyllä 12 13% En

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta?

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Anja Noro, THT, Tutkimuspäällikkö Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL RAI-seminaari 4.4.213 Paasitorni, Helsinki Esityksen rakenne Omaisapuun liittyviä kysymyksiä

Lisätiedot

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KEMI - KOTI KAUPUNGISSA V. 2012 asukkaita 22 257; 75 vuotta täyttäneitä 10,3 %. Koko maassa 8,3 %. Maapinta-ala 95 m²; rajalta rajalle 20 km. Kotona ja kodinomaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2014 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen Jaana Aitta 8.12.2014 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

kuvaamasi asukkaan näkökulmasta,

kuvaamasi asukkaan näkökulmasta, Liite 2 1(6) Kyselylomake ohjaajille Hyvä ohjaaja! 10.4.2012 Pyydän ystävällisesti, että vastaat ohessa olevaan kyselyyn. Vastauksesi ovat minulle hyödyllistä tutkimusaineistoa opinnäytetyötä tehdessäni.

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1276 Alueellinen hyvinvointi : Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Kyselylomaketta

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua.

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. Sinulla on oikeus arvokkaaseen elämään. Sosiaalipalvelulaissa on kansallinen arvopohja, joka kattaa vanhustenhuollon koko Ruotsissa.

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa

Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa 1. Toimintayksikön nimi ja yhteystiedot * Nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Yritys / Organisaatio 2. Toimintayksikön palveluala (Voit valita tarvittaessa useamman

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot