VANHUSASIAKAS LAADUN MÄÄRITTELIJÄNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSASIAKAS LAADUN MÄÄRITTELIJÄNÄ"

Transkriptio

1 VANHUSASIAKAS LAADUN MÄÄRITTELIJÄNÄ Tuija Sokka Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

2 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC, JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT Tuija Sokka Quality of home service defined by senior citizens Spring pages, 30 appendices The aim of this study is to describe quality of home service from the client s point of view. The structure of the care for the elderly is being altered in Finland over the 1990s. Institutional care is expensive and most of the elderly want to live in their homes as long as possible. At the same time new expectations are targeted on the quality of non-institutional care. Our comprehension of old people is about to change from strained an sick to more independent and self-reliant. The material for this study was collected during my practical training at home care in autumn I interviewed 44 clients and 52 clients answered themselves. The theoretical part of this study is based on a literary review. The clients were usually fairly content with the services. There were expressions of dissatisfaction in the amount of the time for discussion with the staff. Clients do not want too many changes in the staff and do not want home service ending the shopping services. Non-institutional services around the country are trying to change the culture more open. Trying to find out the clients opinions is one part of the work. But if the decisions are made only based on expenses it is unlikely that clients can influence the decision-making. The values in society often order the way things are done also in open care. That is why it is important to have open discussion about the changes, which are about to happen. Do we want to transfer parts of the task of home care to the private sector even if we know that there are old people who cannot afford to buy them from open market? Does it really matter what the clients want? Keywords: old age, quality, client Deposited. Diaconia Polytechnic Järvenpää Training Unit. Library

3 34 LÄHTEET Eskola, J. & Suoranta, J Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 3. uudistettu painos. Alkuperäinen painos Jyväskylä: Vastapaino. Grönroos C Hyvään palveluun. Palvelun kehittäminen julkishallinnossa. Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Suomen kaupunkiliitto, Suomen kunnallisliitto. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Gummersson, E Quality dimensions: What to Measure in Service Organisations. Advances in Services Marketing and Management, volume 1. Eds. London: Jai Press Inc. Helameri T Kotipalvelun asiakkuus ja laatu- Mistä laatu alkaa? Keskustelualoite. Suomen EACHH- Toimikunta. Vanhustyön keskusliitto. Helsinki: Tyylipaino. Hirsijärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Holma, T Asiakaslähtöiset palveluprosessit. Suomen Kuntaliitto. Helsinki: Kuntaliiton painatuskeskus. Itkonen, T Kieliopas. (5. painos.) Ensimmäinen painos Helsinki: Kirjayhtymä. Koskinen, S, Aalto, L, Hakonen, S & Päivärinta, E Vanhustyö. Jyväskylä: Gummerus.

4 35 Koskinen, S Autetaanko asiakasta palvellaanko potilasta? Salmela, T.(toim.) Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. s , 49. Laadunhallinta- ja laadunvarmistus (2.painos) Sanasto. Suomen Standardoimisliitto. SFS ry. SFS-En ISO Helsinki Leino Kilpi, H. Walta, L. Helenius, H. Vuorenheimo, J. & Välimäki, M Hoidon laadun mittaaminen. Potilaslähtöisen HYVÄ HOITO- mittarin kehittely ja mittarilla saadut tulokset. Jyväskylä: Stakes raportteja 151. Lillrank, P Laatuajattelu. Otavan kirjapaino : Keuruu Lotti, L Markkinointitutkimus. Espoo: Weilin+Göösin kirjapaino. Markkula, H Sanat kuin kosketus. Anne Friedin ajatuksia. Juva: WSOY. Perusturvatoimen laatupolitiikkaa vuosille , Riihimäen Kaupungin Perusturvalautakunta Pohjola A Autetaanko asiakasta palvellaanko potilasta? Salmela, T.(toim.) Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. s Salmela, T Autetaanko asiakasta palvellaanko potilasta? Salmela, T.(toim.) Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. s

5 36 Sonkin, L. Petäkoski Hult, T. Rönkä, K. & Södergård, H Seniori 2000, Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Sitran julkaisuja. Helsinki: Yliopistopaino. Vaarama, M ja Hurskainen, R Hyvään vanhuuteen ja 2000 luvuilla. Stakesin raportteja. Jyväskylä: Gummerus. Viitala, K Kotipalvelu työtä ihmisten kesken. Kotipalvelutyön sisällön kehittämisprojektin raportti 2, Helsinki: Sosiaalihallituksen julkaisuja 18/1990. Virjonen, K & Lempinen, K Autan hoitamalla. Jyväskylä: Kirjayhtymä. Vuorela, T Kunnallisten sosiaalipalveluiden arviointi. Vaikuttavuuden arvioinnin mallit. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshallitus raportteja 57.

6 - 1 - Liite 1 1.johdanto Kotipalvelutyössä julkinen huolenpito astuu ihmisen yksityiselle alueelle, kodin kynnyksen yli. Se ei istu vain vieraan tavoin pöydän ääreen tai nojatuoliin, vaan tunkeutuu kaikkein intiimeimmäksi miellettyyn: kylpyhuoneeseen, makuuhuoneeseen, vaatekaapille, keittiön komeroille ja paljaalle iholle. Se levittäytyy kaikkialle kotiin, jota pidetään autonomiamme viimeisenä linnakkeena. Kotihoito edustaa myös asiantuntijuutta. Iäkästä ihmistä tulee auttamaan ihminen, joka palkallisen työsuhteen ja ammatillisessa koulutuksessa saadun osaamisen perusteella on määritelty hoidon ja huolenpidon asiantuntijaksi. Kotihoito on palvelukokonaisuus, joka auttaa ihmistä selviytymään jokapäiväisestä elämästä kotona. (Koskinen, Aalto, Hakonen, Päivärinta 1998, Vanhustyö, 226.) Kotipalvelutyön suunnittelussa ja kehittämisessä on tärkeää kysyä asiakkailta itseltään miten he palvelun kokevat, vastaako se tarpeisiin ja mitä toivomuksia heillä on. Palveluiden käyttäjien tarpeet muuttuvat, tulee uusia, erilaisia ongelmia ratkaistavaksi. Muutos on myös kotipalvelutyössä jatkuva prosessi jonka hallitsemisessa seuranta, arviointi ja tavoitteiden sekä työmenetelmien tarkentaminen ovat välttämättömiä. Suomalaisessa vanhuspolitiikassa on painotettu erityyppisten julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämistä, järjestämistä ja yhdistämistä siten, että ne tukevat kotona asumista. Se on ollut myös ikääntyvien oma erityinen, ensisijainen toive. (vanhusbarometri1999) Asiakaslähtöisyyttä ja prosessien kehittämistä korostavat useat viime vuosina julkistetut valtakunnalliset suositukset, kuten Stakesin suositus laadunhallinnan järjestämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa julkisten palvelujen laatustrategia sekä Kuntaliiton suositus laadunhallinnaksi kuntien ylläpitämissä ja hankkimissa terveyspalveluissa. Uusittu valtakunnallinen laadunhallintasuositus ( STM., Stakes, Suomen Kuntaliitto) julkaistiin vuoden 1999 keväällä. Asiakaslähtöisyys nousee uudistetussa suosituksessa keskeiseksi palvelujen kehittämistavoitteeksi sekä hallinnon

7 - 2 - Liite 1 uudistamisen perusajatukseksi. Palvelun saaja nostetaan samassa suosituksessa avainasemaan myös prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä. Asiakkaista ja prosesseista todetaan julkisten palvelujen laatustrategiassa seuraavaa: Palvelujen kehittämisessä korostetaan asiakkaan mahdollisuutta valita tarvitsemansa palveluntuottaja. Julkisten palvelujen tulee lisätä asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia ja osallistumista palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Selkeä käsitys asiakkaista on palvelujen kehittämisen keskeisin edellytys ja lähtökohta. Ulkoiset ja sisäiset asiakkaat sekä heidän palveluntarpeensa tulee määritellä ja kehittää palveluprosesseja tästä lähtökohdasta. Palveluprosessien tulee olla asiakkaille näkyviä ja niitä tulee arvioida sekä kehittää jatkuvasti. Asiakkaiden on voitava osallistua ja vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Asiakkaalla tulee aina olla mahdollisuus esittää palautteensa saamastaan palvelusta. Riihimäen kaupungin Perusturvatoimelle on laadittu laatutavoitteet vuosille ja siinä päämääränä on, että perusturvapalvelut vastaavat tehokkaasti ja nopeasti asiakkaan palvelutarpeisiin. Palveluiden saatavuuteen ja joustavuuteen pyritään: monipuolisilla yksilöllisillä palveluilla palveluajat asiakkaiden tarpeiden mukaan palvelusitoumuksilla asiakas mukana päätöksenteossa työntekijät helposti tavoitettavissa nopealla päätöksenteolla palvelupalautteiden käsittelyillä selkeillä palveluesitteillä Laadun seurannassa ja arvioinnissa käytetään mm itsearviointia, käyttäjäarviointia, asiakaskyselyitä, valitusten systemaattista käsittelyä sekä vertailua muihin hyviksi todettuihin käytänteisiin. ( Perusturvatoimen laatupolitiikkaa vuosille , Riihimäen Kaupungin Perusturvalautakunta )

8 - 3 - Liite 1 2. Kyselyn toteuttaminen 2.1 Kyselyn tavoite Tässä asiakaskyselyssä on selvitetty Riihimäen Kaupungin Kotipalvelun omissa kodeissaan asuvien asiakkaiden auttajaverkostoa ja kotipalvelun asiakkaiden mielipiteitä palvelun laadusta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kotipalveluasiakkaiden auttajaverkoston, palvelun ja tarpeen kohtaavuutta ja annetun palvelun laadun tasoa. Tarkoituksena oli saada tietoa kotipalvelutyön arviointiin ja toiminnan kehittämiseen. Kyselyllä pyrittiin selvittämään, minkälaisissa asioissa asiakkaat tarvitsevat apua ja onko heillä tarpeita, joihin he eivät saa mistään apua. Kyselyn ensimmäisen osion pohjana oli Stakesin tutkimuksessa mistä apu ikääntyneelle käytetty kyselylomake ( Lehto ym. 1997) kotipalvelun ohjaajat yhdessä palvelualuepäällikön kanssa arvioivat käytettävät kysymykset ja muuttivat kyselyä vastaamaan tämän tutkimuksen tavoitetta. Kyselyn toinen osio, joka käsittelee palvelun laatua on koottu aiempien kyselyiden pohjalta. Tutkimus toteutettiin siten, että yhdessä kotipalvelun henkilöstön kanssa selvitettiin asiakkaat, jotka kuntonsa puolesta voivat itse vastata kyselyyn sekä asiakkaat, jotka mahdollisesti voitaisiin haastatella. Henkilökohtaiset haastattelut suoritettiin siten, että haastattelija soitti etukäteen tiedustellen halukkuudesta osallistua haastatteluun ja samalla sopien haastatteluajankohdan. Itse täytettävät kyselyt toimitti kotipalvelun henkilökunta asiakkaille, jotka palauttivat ne suljetuissa kirjekuorissa. Kyselyt suoritettiin välisenä aikana. Itse täytettäviä kyselyitä jaettiin yhteensä 72 kappaletta, joista palautui 52 kpl. Haastatteluja tehtiin 44 kpl. Tutkimusaineiston lopulliseksi lukumääräksi tuli siis 96 kappaletta. Kyselyn ja yhteenvedon suoritti Järvenpään Diakonia Ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) aikuisopiskelija Tuija Sokka osana vanhuus- opintokokoisuuteen liittyvänä harjoittelutyönä.

9 - 4 - Liite Taustatietoja Väestörakenne Ikääntyneiden väestön määrä kasvaa Suomessa voimakkaasti. Vuoteen 2030 mennessä 65 vuotta täyttäneitä ennustetaan olevan 35 sataa vuotiasta henkilöä kohti, kun luku nyt on 22 ( Sosiaali- ja Terveydenhuollon palvelukatsaus 2000) Riihimäen asukasluku vuoden vaihteessa 1999/2000 oli 26106, joista miehiä ja naisia Yli 65 vuotiaiden osuus on 4031, joista miehiä 1446 ja naisia Naisten osuus 64,1%. Riihimäkeläisten eläkeläisten osuus koko väestöstä on vuonna 1998 ollut 21,7%. (lähde: väestölaskenta, tilastokeskus) Väestönkehitys 75 vuotta täyttäneet Riihimäen väestössä vuosina V V.2000 V.2010 V.2020 V =6,9% 1869=7,1% 2050=7,6% 2444=8,9% 3585=13,1% Kotipalvelu Kotipalvelulla tarkoitetaan kotiin annettavia palveluja, joilla autetaan yksilöä tai perhettä suoriutumaan jokapäiväisestä toiminnoista sekä tuetaan omatoimisuuteen. (Riihimäen kaupunki, vanhusten palvelujen kehittämisohjelma vuosille ). Koti- ja vanhuspalveluiden avotyössä on yhteensä 72 virkaa/ tointa vuonna 1999, joista kotiin annettavissa palveluissa 46. Vuonna 1998 virkoja/toimia oli 70,5 ja vuonna 2000 on 73.

10 - 5 - Liite 1 Kodinhoitoapua saaneiden kotitalouksien määrä vuonna 1999 oli 444, joista 65-74v v v yht. 343, ja loput alle 65-vuotiaita ( lähde: Tilastokirja 1999) Kotipalvelun käyntejä oli vuonna Käyntien määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta keskimäärin 1000:lla käynnillä kuukaudessa. Kotipalvelu toimii seitsemänä päivänä viikossa ympärivuorokautisena tarpeen mukaan. Riihimäki on jaettu kolmeen alueeseen: itä, länsi ja pohjoinen. Jokaisella kolmella alueella toimii 4-5 itseohjautuvaa pienryhmää. Yöhoito ostetaan yksityiseltä yritykseltä. Kotipalvelun tavoitteet Vähintään 16% yli 75 vuotiaista on säännöllisen kotiavun piirissä, jolla omassa kodissa selviytyminen tuetaan. Ehkäisevän ja kuntouttavan työn ja työotteen lisääminen ja kehittäminen lähiverkosto huomioiden. Dementia- asiakkaiden palvelujen kehittäminen. Oikea hoidon porrastus (lähde: Riihimäen Kaupunki, Vanhusten palvelujen kehittämisohjelma vuosille )

11 - 6 - Liite 1 3. Vastaajien taustaa Sukupuoli Taulukko 1 Vastaajien sukupuoli Lukumäärä Prosenttia % Nainen 75 78,1 Mies 14 14,6 Ei vastausta 7 7,3 Yhteensä Vastaajista 75 oli naisia eli 78,1 prosenttia ja 14 miehiä eli 14,6 prosenttia. Seitsemän henkilöä oli jättänyt vastaamatta tähän. Ikä Taulukko 2 Vastaajien ikä Lukumäärä Prosenttia % alle 65 vuotta 8 8, vuotta 10 10, vuotta 41 42,7 yli 85 vuotta 32 33,3 Ei vastausta 5 5,2 Yhteensä Vastaajista 76 prosenttia on yli 75 vuotiaita eli 73 henkilöä. alle 65 vuotiaita oli kahdeksan eli 8,3 prosenttia ja vuotiaita 10 henkilöä eli 10,4 prosenttia. 5 henkilöä oli jättänyt vastaamatta eli 5,2 prosenttia.

12 - 7 - Liite 1 Kuinka usein kotipalvelu käy luonanne? Taulukko 3. Käyntikerrat Lukumäärä Prosenttia % useammin kuin kerran/ pv 20 20,8 kerran /pv 17 17,7 4 6 krt/vko 7 7,3 1 3 krt/ vko 44 45,8 harvemmin 4 4,2 ei vastausta 4 4,2 Yhteensä Vastanneista 45,8 prosentilla eli 44:llä käy kotipalvelun työntekijä 1 3 kertaa viikossa. Seuraavaksi suurin ryhmä on useammin kuin kerran päivässä käyntikertoja 20 eli 20,8 prosenttia. Asutteko yksin? Taulukko 4 Asutteko yksin Lukumäärä Prosenttia % Kyllä 82 85,4 En 10 10,4 Ei vastausta 4 4,2 Yhteensä Vastanneista 82 henkilöä eli 85,4% asuu yksin. 10 ( 10,4 prosenttia) asuu puolison tai avopuolison kanssa ja neljä eli 4,2 prosenttia jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Vastaajista 5 miestä ja 5 naista asuu puolison kanssa. Heidän ikänsä: miehistä yli 85v = v = v = 2 naisista yli 85v = v = 1 alle 64 = 1 Käyntikerrat: useammin kuin kerran päivässä 5 kerran päivässä kertaa/ viikko kertaa/ viikko 2 harvemmin 1

13 - 8 - Liite 1 4.TULOKSET 1. Arkipäivän selviytyminen 4.1 Kysymys nro 1: Mistä kaikkialta saatte apua? MISTÄ KAIKKIALTA SAATTE APUA kaupungin kotipalvelust a kotisairaanh oidosta puolisolta muilta omaisilta ystäviltä, tuttavilta, naapureilta seurakunnalt a yksit. vapaaehtoispalvelu yritys,järjestö Mistä saatte apua muualta, mistä Tässä kysymyksessä selvitettiin kotipalvelun asiakkaiden auttajaverkostoa. Merkittäviä muita auttajia ovat kotisairaanhoito 55,2%, omaiset 47,9% ja puoliso 12,5%, ystävät, tuttavat ja naapurit auttavat 14,6% kotipalvelun asiakkaista. Yksityiseltä yritykseltä tai järjestöstä saa apua 14,6%. Seurakunta tai vapaaehtoistyöntekijä ovat kumpikin apuna 1%:lla. Voi siis sanoa, että usealla tutkimukseen osallistuneista kotona asumisen edellytyksenä on useiden tahojen apu. Näiden eri tahojen yhteistyö on erityisen tärkeää kotona asumisen mahdollistajana.

14 - 9 - Liite Kysymys nro 2: Kuka Teitä auttaa eniten? Kysymys oli hankala, sillä vastauksia oli yhteensä 121, vaikka niitä olisi pitänyt olla 96. kysymys kuuluu, kuka Teitä auttaa eniten? Vastauksista voi päätellä, että sen määritteleminen, kuka auttaa eniten, ei ole helppoa. Jos auttajia on useita, voi avun mittaaminen olla vaikeaa. KUKA TEITÄ AUTTAA ENITEN? kotipalvelu kotisairaanhoit o puoliso muu omainen ystävä, tuttava, naapuri seurakunta yksit.yrit.,järjes tö Sarja joku muu Vastanneista 65 ilmoitti kotipalvelun olevan suurin avunantaja, 28:lle se on muu omainen. Kotisairaanhoito oli 12:sta tärkein auttaja, puoliso yhdeksälle ( vastaajista 10:llä on puoliso). Ystävän, tuttavan tai naapurin apu on kuudelle tärkein ja yksityinen yritys yhdelle.

15 Liite Kysymykset nro 3 5: Missä asioissa ja keneltä saatte apua? Kyselylomakkeen kohdat 3-5 on yhdistetty analysoinnin helpottamiseksi. Kysymys n:o 3: Missä arkipäivän asioissa kotipalvelun työntekijät auttavat Teitä? Kysymys n:o 4:Missä asioissa lapset tai omaiset, jotka eivät asu kanssanne auttavat Teitä? Kysymys n:o 5: Missä asioissa ystävät tuttavat tai naapurit auttavat Teitä? MISSÄ ASIOISSA JA KENELTÄ SAATTE APUA? lääkkei den otto pukeut uminen / wc:ssä peseyty käynti/ minen vaippoj kotipalvelu lapset tai omaiset ystävät, tuttavat naapurit liikkumi sessa avusta ruuan laitto/ lämmity 1 syömis essa avusta kotipalvelu lapset tai omaiset ystävät, tuttavat naapurit ruokao stokset asiointi kevyet pyykinp raskaat kotityöt esu kotityöt muu, mikä Oheisten vastausten summaksi ei voi tulla 100 %, sillä asiakkaiden avuntarve vaihtelee suuresti. Osa kotipalvelun asiakkaista kykenee selviytymään miltei kaikista kodin askareista lukuun ottamatta sellaisia, joiden kohdalla heidän toimintakykynsä on heikentynyt. 1. Vastaajista lääkkeiden ottoon saa apua 44,8 % kotipalvelulta ja 11,5% omaisilta. 2. Pukeutumisapua saa kotipalvelulta 13,5% ja omaisilta 2,1%. 3. WC:ssä käynneissä tai vaippojen vaihdossa kotiapu auttaa 9,4% vastaajista 4. Peseytymisapua kotipalvelulta saa 53,1%, ja omaisilta 3,1 % vastaajista 5. Liikkumisessa avustaa kotipalvelu 11,5%, omaiset 5,2% ja ystävät, naapurit ja tuttavat 1% vastaajista. 6. Ruuan laitossa / lämmityksessä kotipalvelu auttaa 25%:a, omaiset 26%:a ja ystävät, naapurit/ tuttavat 1%:a vastaajista. 7. Syömisessä apua saa kotipalvelulta 1%.

16 Liite 1 8. Ruokaostoksilla kotiapu käy 57,3 %:lla, omaiset 36,5% ja ystävät, tuttavat/ naapurit 8,3%:lla vastaajista. 9. Asioiden hoidossa omaisten osuus on suurin 52,1%. Kotipalvelun osuus on 25% ja ystävien tuttavien ym. 3,1%. 10. Kotipalvelu auttaa 62,5% vastaajista kevyissä kotitöissä, omaiset 13,5 % ja ystävät, tuttavat ja naapurit 1% vastaajista. 11. Pyykinpesussa kotipalvelu auttaa 30,2% ja omaiset 21,9%. 12. Raskaat kotityöt eivät enää kuulu kotipalvelun tehtäviin. Niissä omaisten osuus on 36,5% ja ystävien, tuttavien jaa naapureiden osuus 8,3%. 13. Muissa tehtävissä erikseen mainittuina postin tuonti ja hyvinvoinnin valvonta sekä lumen luonti kotipalvelu auttaa 3,1%, omaiset 1% ja ystävät, tuttavat ja naapurit 3,1% vastaajista.

17 Liite Kysymys n:o. 6: Saatteko riittävästi apua? SAATTEKO RIITTÄVÄSTI APUA? kyllä en ei vastausta 14 % 6 % 80 % Vastaajista 80 % saa mielestään riittävästi apua. Lisäavun tarvetta olisi 14 %.lla. Kuusi prosenttia ei vastannut tähän kysymykseen. Lomakkeessa ne, jotka vastasivat saavansa riittävästi apua siirtyivät kysymykseen n:o 10 ja ainoastaan, jotka tarvitsevat lisäapua vastasivat kysymyksiin Kysymys n:o 7. Keneltä toivoisitte saavanne enemmän apua? keneltä? kotipalvelulta 17 kotisairaanhoidosta 2 puolisolta 1 muulta omaiselta ystävältä, tuttavalta, naapurilta yksityiseltä yritykseltä 1 vapaaehtoistyöntekijältä 2 seurakunnalta muulta, keneltä? lkm Vastaajista 13 ( kysymys n:o 6) ilmoitti tarvitsevansa enemmän apua, mutta tässä kysymyksessä oli 23 vastausta, joista 17 toivoi saavansa lisäavun kotipalvelulta.

18 Liite Kysymys n: 8 Missä asioissa tarvitsisitte enemmän apua? lääkkeide n otto pukeutum inen/ riisuutumi wc:ssä peseytymi käynti/ nen vaippojen liikkumise ssa avustamin ruuan laitto/ lämmitys syömises ruokaosto sa kset avustamin asiointi kevyet kotityöt pyykinpes u kpl raskaat kotityöt Eniten apua toivottiin raskaisiin kotitöihin; ikkunoiden- ja lattioiden pesuun, mattojen tamppaamiseen jne. 12 vastaajaa. Ruokaostoksissa kaipasi lisäapua seitsemän henkilöä. Muissa tehtävissä oli vastaajia kahdesta viiteen per tehtävä. Lisäksi erikseen mainittuja lisäapuun liittyviä toiveita olivat; saattoapu kylään, yksinäisyys, pelko, turvattomuus, virkistäytymään saattaminen, silitys, mankelointi sekä miesten työt. 4.7 Kysymys n:o 9: Miksi ette käytä enemmän palveluita? lukumäärä % osuus vastaajista en tarvitse 38 69,1 minulla ei ole varaa en halua maksaa enempää vaikka minulla olisi varaa 5 9,1 en ole saanut lisäpalvelua, vaikka olen pyytänyt 1 1,8 en ole tyytyväinen palveluihin Tähän kysymykseen oli vastannut epähuomiossa myös sellaisia vastaajia, joiden piti siirtyä suoraan vastaukseen n:o 10. Vastaajista 11 ilmoitti, että lisäavun saanti johtui rahan puutteesta. Viisi ei halua maksaa enempää, vaikka tarvitsisivat apua ja heillä olisi siihen varaa. Yksi vastaajista ilmoittaa, että ei ole pyynnöistä huolimatta saanut lisäapua.

19 Liite Kysymys n:o 10: Mikäli kuntonne heikkenee nykyisestä olennaisesti, missä asuisitte mieluiten? omassa kodissa vanhusten vuokratalossa vanhusten palvelutalossa vanhainkodissa ei vastausta Sarja Oma koti on vastaajista valtaosalle paras mahdollinen asuinpaikka, vaikka kunto heikkenisikin. Vastaajista 74 eli 77% piti kotia parhaana vaihtoehtona. Vanhusten vuokrataloon ei ollut halukkaita. Palvelutaloon voisi muuttaa 10 henkeä eli 10 % vastaajista. Vanhainkotiin haluaisi yhdeksän vastaajista eli 9%. Kolme henkilöä eli 4% oli jättänyt vastaamatta kysymykseen.

20 Liite Kysymys n:o 11 : Mikäli kotipalvelu ei hoida jatkossa kaupassa käyntejä, käyttäisittekö yksityistä, maksullista palvelua ( 30-50mk/kerta)? ei vastausta kyllä 28 % 26 % kyllä ei 46 % ei ei vastausta Tähän kysymykseen oli lisäkommentteja seuraavasti: 15 mainintaa, että sukulaiset mahdollisesti auttaisivat tai, että pitäisi kysyä sukulaisilta 7 ei tiedä vielä miten aikoisi asian järjestää käytän jo yksityistä pyydän kerjäyslistalle joku tuttavista kai käy olisi pakko toivon, että kotipalvelu jatkaa en halua, jos tämä palvelu toimii jos on pakko, niin mieluimmin kotipalvelu

21 Liite Kysymys n:o 12: Haluaisitteko, että kotonanne käy säännöllisesti? 1-3 kotipalvelun hoitajaa useampi hoitaja hoitajien määrällä ei ole väliä ei vastausta ei vastausta 14 % hoitajien määrällä ei ole väliä 30 % useampi hoitaja 4 % 1-3 kotipalvelun hoitajaa 52 % Vastaajista 50 henkilöä eli 52% haluaisi, että kotipalvelulta kävisi säännöllisesti 1 3 hoitajaa. Hoitajien määrällä ei ole väliä 29:lle eli 30 prosentille. Neljälle henkilölle kävisi useampi hoitaja ja 13 = 14%) ei vastannut tähän kysymykseen.

22 Palvelun laatu 5.1 Kokonaistulos 5.Erittäin hyvä 4. Melko hyvä 3. Ei hyvä ei huono 2 Melko huono 1 Huono 1. Auttajan ammattitaito Auttajan ystävällisyys Auttajan keskustelun riittävyys kanssanne Auttajan Teistä välittäminen Auttajan halu palvella Teitä Auttajan kyky kertoa asiat ymmärrettävästi Asioidenne salassapito Hoidon tai palvelun laatu Hoidon saanti sopivana aikana Tyytyväisyytenne hoitoon Tiedon saanti palveluista Olonne turvallisuus yhteensä prosenttiosuus kaikista ryhmien 1-5 vastauks. 28,6 % 52,5 % 12,6 % 4,9 % 1,4 % Auttajan ammattitaito 26,7 % 51,2 % 15,1 % 4,7 % 2,3 % 2. Auttajan ystävällisyys 36,9 % 56,0 % 6,0 % 1,2 % 0,0 % 3. Auttajan keskustelun riittävyys kanssanne 20,2 % 48,8 % 13,1 % 13,1 % 4,8 % 4. Auttajan Teistä välittäminen 21,4 % 60,7 % 14,3 % 2,4 % 1,2 % 5. Auttajan halu palvella Teitä 29,4 % 51,8 % 15,3 % 3,5 % 0,0 % 6. Auttajan kyky kertoa asiat ymmärrettävästi 28,4 % 54,3 % 13,6 % 3,7 % 0,0 % 7. Asioidenne salassapito 41,0 % 35,9 % 20,5 % 1,3 % 1,3 % 8. Hoidon tai palvelun laatu 25,6 % 58,5 % 13,4 % 1,2 % 1,2 % 9. Hoidon saanti sopivana aikana 38,5 % 48,7 % 6,4 % 6,4 % 0,0 % 10. Tyytyväisyytenne hoitoon 28,4 % 59,3 % 4,9 % 6,2 % 1,2 % 11. Tiedon saanti palveluista 17,9 % 50,0 % 17,9 % 10,3 % 3,8 % 12. Olonne turvallisuus 29,8 % 53,6 % 10,7 % 4,8 % 1,2 % keskiarvo 28,7 % 52,4 % 12,6 % 4,9 % 1,4 %

23 Palvelun laatu vastaukset yhteensä kaaviona Kokonaistuloksessa arvion erittäin hyvä tai melko hyvä sai 81,1 prosenttia vastauksista. Arvion ei hyvä eikä huono sai 12,6 prosenttia ja melko huono tai huono 6,3 prosenttia ASIAKASPALVELUN LAATU, KAIKKI VASTAUKSET YHTEENSÄ 60,0 % 50,0 % 52,5 % 40,0 % 30,0 % 28,6 % 20,0 % 12,6 % 10,0 % 4,9 % 1,4 % 0,0 % 5.Erittäin hyvä 4. Melko hyvä 3. Ei hyvä ei huono 2 Melko huono 1 Huono KOKONAISTULOS, TYYTYVÄISYYS JA TYYTYMÄTTÖMYYS 2 13 % 3 6 % 1 81 % 1 = tyytyväiset, 2 = ei hyvä eikä huono, 3 = tyytymättömät

24 Kysymykset nro ,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1. Auttajan ammattitaito 2. Auttajan ystävällisyys 3. Auttajan keskustelun riittävyys kanssanne 4. Auttajan Teistä välittäminen 5. Auttajan halu palvella Teitä 5 26,7 % 36,9 % 20,2 % 21,4 % 29,4 % 4 51,2 % 56,0 % 48,8 % 60,7 % 51,8 % 3 15,1 % 6,0 % 13,1 % 14,3 % 15,3 % 2 4,7 % 1,2 % 13,1 % 2,4 % 3,5 % 1 2,3 % 0,0 % 4,8 % 1,2 % 0,0 % 5 = erittäin hyvä, 4 = melko hyvä, 3= ei hyvä eikä huono, 2 = melko huono ja 1 = huono Kysymykset 1 5 kuvasivat kotipalveluhenkilökunnan ammattitaitoa, ystävällisyyttä, keskustelun riittävyyttä, asiakkaasta välittämistä ja palvelun halua asiakkaiden näkökulmasta

25 Kysymykset Erittäin hyvä 4. Melko hyvä 3. Ei hyvä ei huono 2 Melko huono 1 Huono % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1= auttajan kyky kertoa asiat ymmärrettävästi 2= asioidenne salassapito 3= hoidon tai palvelun laatu 4= hoidon saanti sopivana aikana 5= tyytyväisyytenne hoitoon 6= tiedon saanti palveluista 7= olonne turvallisuus

26 21 Liite 1 6. Haastattelijan havaintoja ja ehdotuksia Kyselyn tavoitteena oli selvittää kotipalveluasiakkaiden auttajaverkostoa, tarpeita ja mielipiteitä palvelun laadusta. Kyselyn toisen osion, joka koskee palvelun laatua kokonaistuloksen perusteella 81,1% pitää palvelua joko erittäin tai melko hyvänä. Tyytymättömiä on 6,3% ja 12,6% oli sitä mieltä, että palvelu ei ole hyvää eikä huonoa. Eniten tyytymättömyyttä oli kysymyksessä nro 3. (Auttajan keskustelun riittävyys kanssanne) 17,9% vastaajista oli sitä mieltä, että työntekijällä ei ole aikaa keskusteluun ja 13,1% oli sitä mieltä että keskustelun riittävyys ei ole hyvä eikä huono.. On selvää, että julkinen huolenpito ei voi korvata ystäviä ja omaisia, mutta parhaimmillaan kotipalvelun henkilökunta omalla panoksellaan vahvistaa asiakkaan turvallisuuden tunnetta ja voi auttaa pitämään yllä sosiaalisia suhteita ystäviin, vanhoihin työtovereihin ja sukulaisiin. Haastatellessani asiakkaista tuli esiin se, että toisinaan he eivät ole perillä kotipalvelun työntekijän toimenkuvasta ja/tai sovituista tehtävistä. Uudelle asiakkaalle kotipalvelun tuleminen osaksi arkea on suuri muutos. Palvelusuunnitelmien teossa voi olla moniammatillinen edustus esim. kotisairaanhoito, kotipalvelu, terveyskeskuksen edustaja ja omainen asiakkaan lisäksi. Olisikin tärkeää, että asiakas ei tuntisi jäävänsä päätöksenteossa ulkopuoliseksi, vaan että hän olisi täysivaltaisena toimijana omaa hoitoansa koskevassa suunnittelussa. Ei saa määräillä asiakkaan elämää. Oli yksi kommenteista. Eräs haastateltavista käytti ilmaisua: en tiedä, mitä hoitajien tehtäviin kuuluu, enkä kehtaa kysyä. Seuranta on erityisen tärkeää pitkäkestoisissa ja säännöllistä apua tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Seuranta kohdistuu annetun avun kohdentumisen arviointiin, esimerkiksi onko se riittävää, oikeanlaatuista tarvitaanko sitä enää sekä onko saavutettu asetetut tavoitteet. Tavoitteiden asettamisessa asiakkaan kanssa on yhteisen kielen löytäminen tärkeää. Mitä tarkoittaa se, että työtä tehdään toimintakykyä tukevalla tavalla? Tehdäänkö puolesta vai yhdessä silloin, kun se on mahdollista; mikä osa työstä on ohjaavaa jne. Voimavaralähtöinen lähestymistapa

27 22 Liite 1 kotipalvelutyöhön vahvistaa asiakkaan omia selviytymiskeinoja ja taitoja, mutta voi viedä aikaa enemmän kuin tehtäväkeskeinen puolesta suorittaminen. Ensimmäisen osion kysymykseen nro kahdeksan, Missä asioissa tarvitsisitte enemmän apua, vastauksissa raskaat kotityöt ( lattioiden ja ikkunoiden pesu, vuodevaatteiden ja mattojen tomutus jne.) olivat suurin tarpeiden kohde 12 vastausta. Yksityisten siivousliikkeiden käyttö ei ehkä kaikille ole taloudellisesti mahdollista ja onhan kysymyksessä sukupolvi, joka ei ole vielä tottunut ostamaan palveluita. Tarpeiden havainnointi ja niihin ratkaisujen löytäminen on osa päivittäistä kotipalvelutyötä. Kehittämishaasteena voisi pitää ryhmien tiedonkulun parantamista ennen kaikkea niissä ryhmissä, joissa on paljon sijaisia. Mikäli sijainen menee asiakkaan luokse epätietoisena siitä, mitä tehtäviä tulisi suorittaa, antaa se asiakkaalle epäammattimaisen kuvan toimijoista. Ongelma ei liene suuri, mutta sattuessaan harmittava. Eräs haastateltavista totesi: tulevat tänne, eivätkä tiedä, mitä tehdä eivätkä kysy. Toinen aiheeseen kuuluva kommentti : hoitajat vaihtuvat liian usein eivätkä tiedä, mitä luonani pitäisi tehdä, eivätkä välitä kysyä. Kommenttien viesteistä sain sellaisen käsityksen, että suurin osa tyytymättömyyden aiheista korjaantuisi avoimella keskustelulla ja tiedonkulun parantamisella. Tätä kyselyä voitaisiin käyttää ryhmissä pohjana, kun arvioidaan omaa toimintaa ja suunnitellaan tulevaa. Asettumalla toisen asemaan, niin asiakkaan, kuin ryhmään tulevan sijaisen tai uuden työntekijän voi nähdä oman työnsä hieman toisin ja muistaa, että kaikki ne asiat, joita pitää itsestäänselvänä voi olla toiselle uusi ja ihmettelyn aihe. Lopuksi haluan kiittää kaikkia Teitä Kotipalvelun työntekijöitä, jotka niin mukavasti autoitte tämän kyselyn kokoamisessa. Toivotan Teille hyvää jatkoa ja menestystä vaativassa tehtävässänne.

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274 Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely Vastaajien prosenttiosuudet palvelualueittain Etelän palvelualue 23 Lännen palvelualue 15 Pohjoisen palvelualue 26 Idän palvelualue 29 Sve (ruotsinkieliset)

Lisätiedot

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Yhteenveto 5.2.2014 Global Research & Data Services Kyselyn tarkoitus Tämän kyselyn

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Oletteko osallistunut SUFACARE tutkimukseen aiemmin vastaamalla postikyselyymme keväällä 2010? Kyllä 12 13% En

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Kehittäjäasiakastoiminta i t i i t Sosiaali ja terveydenhuollon palvelujenkäyttäjien l osallistumista i t palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Velvoitteet vanhustyössä Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1276 Alueellinen hyvinvointi : Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Kyselylomaketta

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto 1 (4) Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 Yhteenvedossa esitetään yksiköittäin vuoden 2014 asiakaskyselyn kokonaistulos eli kaikkien vastausten keskiarvo. Suluissa ovat vuoden 2012 ja 2010 vastaavat

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palvelujen toteutuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä Kehittäjäasiakkaat tuovat palvelujen suunnittelun omat kokemuksensa ja kehittämisehdotuksensa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Yhteisöllinen toimeksiantosuhteinen perhehoito. Maria Kuukkanen, kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry

Yhteisöllinen toimeksiantosuhteinen perhehoito. Maria Kuukkanen, kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry Yhteisöllinen toimeksiantosuhteinen perhehoito Maria Kuukkanen, kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry 1 Asiakasmaksu perhehoito on avohoitoa vuokrasopimussuhde, vuokra 510, 30 /kk mahdollisuus saada

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Riitta Rajala

Riitta Rajala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajat - (N = 11) Riitta Rajala 29.4.2011 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen koululaisten aamu-

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Espoon kotihoito iäkkäiden asiakkaiden omaisten arvioimana

Espoon kotihoito iäkkäiden asiakkaiden omaisten arvioimana Espoon kotihoito iäkkäiden asiakkaiden omaisten arvioimana Espoon vanhuspalvelujen tuloksellisuus projekti Osaraportti IV Marja Vaarama, Taija Hämäläinen ja Lauri Ylönen Espoon kaupunki ja Stakes Espoon

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti,

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti, Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä Aarne Rajalahti, 24.2.2016 Vammaispalvelut suunniteltava yksilöllisesti Vammaisella ihmisellä ja hänen läheisillään pitää olla todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

ALKUTYÖ. Tiedonkeruu Aiemmat kyselypohjat Laatusuositus VUOSITTAINEN YHTEISTYÖ. Lomakkeen suunnittelu Palaute kehittäjätiimiltä suunnittelijoille

ALKUTYÖ. Tiedonkeruu Aiemmat kyselypohjat Laatusuositus VUOSITTAINEN YHTEISTYÖ. Lomakkeen suunnittelu Palaute kehittäjätiimiltä suunnittelijoille Länsi-Pohjan ikäihminen toimijana-hankkeen yhtenä kehittämistavoitteena on strateginen johtaminen ja alueellinen suunnittelu. Tavoitteeseen pyritään mm. luomalla vakiintunut pohja ja aikataulutus asiakastyytyväisyyskyselyihin

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM,

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM, Yksityinen sosiaalipalveluiden tuottaja Rovaniemellä Yrittäjä + 1 kokopäivänen työntekijä + 1-2 osa-aikaista työntekijää Pääkohderyhmä ikäihmiset, 90 % alv-vapaita asiakkaita 50-60 säännöllistä asiakasta

Lisätiedot