JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN HOLLOLA PUH./TEL +358-(0) FAKSI/TELEFAX +358-(0) SÄHKÖPOSTI/ INTERNET VAT No. FI Y-tunnus/Business ID Kotipaikka/Domicile Hollola

2 ESIPUHE JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN Jyväskylän seudun jätteenkäsittely on nykyisin keskitetty vuonna 1963 perustetulle Mustankorkealle. Mustankorkean käsittelyaluetta ympäröivien maankäyttötarpeiden kehittämiseen ja käyttöönottoon on suuria paineita. Vuonna 2007 käsittelyalueilta edellytetään tiivistä pohjarakennetta, mitä nykyinen alue ei täytä. Tulevaisuudessa ainakin osa toiminnoista on siirrettävä toisaalle. Uusia aluevarauksia on syytä valmistella pidemmän aikavälin tarpeisiin hyvissä ajoin sillä alueiden käyttöönotto on pitkällinen prosessi. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan maakuntakaavassa on osoitettava jätteenkäsittelylaitoksille alueet siten, että pääosin kaikki syntyvä jäte voidaan hyödyntää tai käsitellä valtakunnallisesti tai alueellisesti tarkoituksenmukaisesti. Valmisteilla olevan Keski-Suomen maakuntakaavan tavoitteena on varata maakunnan alueelle kolme aluetta jätteiden loppusijoitusta varten. Jyväskylän seudulla varaudutaan uuden käsittelyalueen osoittamiseen. Mainituista syistä Keski-Suomen liitto teetti Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijaintivaihtoehtoja koskevan kartoituksen. Sijoituspaikkaa etsittiin alueelta, johon kuuluivat Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Toteutuessaan käsittelykeskuksen alueesta tulee moderni teollinen keskus, joka on myös merkittävä työllistäjä. Keski-Suomen liiton kutsumana hankkeen johtoryhmässä olivat edustettuina suunnittelualueen kunnat, Mustankorkea Oy, Vapo Oy, Jyväskylän Energiatuotanto Oy, Jyväskylän Energia Oy, Keski-Suomen ympäristökeskus sekä Länsi-Suomen lääninhallitus. Konsultiksi valittiin Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy. Selvityksen rahoittivat Keski-Suomen liitto ja Mustankorkea Oy. Käytännön työtä ohjanneen projektiryhmän puheenjohtajana toimi ympäristönsuojelupäällikkö Juhani Mäki Keski-Suomen ympäristökeskus ja muina jäseninä toimitusjohtaja Veikko Tissari Mustankorkea Oy, katupäällikkö Tuula Smolander Jyväskylän kaupunki, maakuntainsinööri Jarmo Koskinen sekä sihteerinä dosentti, FT Joonas Hokkanen Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy. Jyväskylä KESKI-SUOMEN LIITTO Jarmo Koskinen Maakuntainsinööri

3 KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TAUSTAA SUUNNITTELUPROSESSI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET TOIMINNAN LUONNE JA SEN VAATIMAT LUVAT JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ VASTAAVA TAHO TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTELY SIJOITETTAVAT TOIMINNOT NYKYTILANTEESSA TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT, SELVITYKSET JA LUVAT JÄTEHUOLLON KEHITTYMINEN TULEVAISUUDESSA JÄTEHUOLTO KEHITTYY JATKUVASTI JÄTEHUOLLON YDINTOIMINNOT TOIMINNAN KUVAUS JA RAKENTEET YLEISKUVAUS TOIMINNASTA VASTAANOTTO JA SEURANTA PIENERIEN VASTAANOTTO ONGELMAJÄTTEEN PIENERIEN VASTAANOTTO JA ESIKÄSITTELY SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUN VASTAANOTTO JA VARASTOINTI KESTOPUUN VASTAANOTTO JA KÄSITTELY PUHDISTAMOLIETTEEN JA BIOJÄTTEEN KÄSITTELY KUIVAJÄTTEEN KÄSITTELY RAKENNUSJÄTTEEN JA MUUN HYÖTYJÄTTEEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELY NESTEMÄISEN LIETTEEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELY PILAANTUNEEN MAAN VASTAANOTTO JA KÄSITTELY JÄTTEEN LOPPUSIJOITUS Sijoitettavat jätteet ja tilantarve Pohjarakenteet Pintarakenteet ja maisemointi YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN TUTKIMUS JA MUU TOIMINTA KÄSITTELYKESKUKSEN YHTEYDESSÄ VESIEN KERÄILY JA KÄSITTELY Nykyiset toiminnot KAATOPAIKKAKAASUN KERÄILY JA KÄSITTELY MUUT TOIMINNOT JA RAKENTEET SIJOITUSPAIKAN VALINTAA RAJOITTAVIEN KRITEERIEN MÄÄRITTELY TAUSTAA SIJOITTUMISTA RAJOITTAVAT VAIKUTUKSET Vesistökuormitus Haju...29

4 5.2.3 Melu Maisemahaitat PUSKURIVYÖHYKKEET ASUTUS SUOJELUKOHTEET VESISTÖT JA POHJAVEDET Pohjavesialueet Erityissuojelua vaativat vesistöt ja arvokkaat pienvedet Vesistön tila MAISEMA-ALUEET MAAKUNTAKAAVA KUNNALLISTEKNISET KRITEERIT SUUNNITTELUALUEEN ANALYSOINTI ASUTUS VESISTÖT POHJAVESIALUEET SUOJELU MAISEMA YHTEENVETO VAIHTOEHTOISET ALUEET SEIVÄSSUO MUURATMÄKI KANKAINEN RAATOSUO MÖRKÖKORPI RIUKUMÄKI LEIPÄPOHJA PERÄSUO VAHTIVUORI PIRTTISUO MURTOLA TONTUNVUORI MUSTESUO ROKKAMÄKI VIHTAPERÄ HALKOKORPI LAKEAMÄKI TUOHIKUMPU RANNANKYLÄ VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SOVELTUVAT KOHTEET VERTAILUA SOVELTUVAT KOHTEET SOVELTUVIEN KOHTEIDEN LUONNONTILA Luontoselvityksen tavoitteet Kohteiden luonnontilan yleispiirteet Vahtivuori...62

5 9.3.4 Mörkökorpi Seivässuo Luonnonsuojelualueet JOHTOPÄÄTÖS...71

6 LIITTEET Liite 1 Väestöntiheys Liite 2 Asutus vyöhykkeet Liite 3 Asutus vyöhykkeet VE2 Liite 4 Vesistö vyöhykkeet Liite 5 Pohjavesi vyöhykkeet Liite 6 Suojelu vyöhykkeet Liite 7 Maisema vyöhykkeet Liite 8 Tutkittavat kyllä vyöhykkeillä Liite 9 Tutkittavat kyllä tutkittavilla vyöhykkeillä Liite 10 Valuma-alueet Liite 11 Rajoittavat tekijät Liite 12 Seivässuo KUVALUETTELO Kuva 2-1 Mustankorkea Oy:n omistajakunnat ja toiminta-alue... 3 Kuva 4-1 Hahmotelma uudesta käsittelykeskuksesta Kuva 4-2 Esimerkki pienerien vastaanottopisteestä (Kuva Lakeuden Etappi 2005) Kuva 4-3 Esimerkki kompostointilaitoksesta (Mustankorkea Oy; käytössä oleva laitos) Kuva 4-4 Esimerkki siirtokuormausasemasta (Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy)...16 Kuva 4-5 Integroidun kuivajätteen käsittelylaitoksen toimintaperiaate (Mustankorkea Oy) Kuva 4-6 Esimerkki loppusijoitusalueiden pohjarakenteista Kuva 4-7 Loppusijoitusalueen pohjarakenteita Kuva 4-8 Esimerkki pintarakenteista Kuva 4-9 Vesien käsittelyn periaatteet... 22

7 KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Keski-Suomen alueellisen jätesuunnitelman mukaan Keski-Suomen alueelle jää kolme jätteiden käsittelykeskusta. Yksi pohjoiseen Keski- Suomeen, yksi Jyväskylän seudulle ja yksi Jämsän seudulle. Valmisteilla olevassa maakuntakaavassa on myös esitetty kolmea aluevarausta ja uuden alueen osoittamista Jyväskylän seudulle. Jätteiden käsittelyn järjestämistä Jyväskylän seudulla on suunniteltu ja selvitetty jo 1980 luvulta lähtien. Jyväskylän kaupunkiseudulta on vaihtoehtoisina jätteiden käsittelyn sijoituspaikkoina tutkittu ja arvioitu 29 kohdetta. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja on arvioitu kustannusten ja ympäristövaikutusten perusteella. Suoritettujen vertailujen perusteella keskitetty ratkaisu Mustankorkean alueelle on osoittautunut edullisimmaksi niin taloudellisten kuin ympäristötekijöidenkin perusteella. Jätteiden käsittelyn keskittäminen Mustankorkealle on näin Keski-Suomen ympäristökeskuksen laatiman alueellisen jätesuunnitelman ja myös maankäyttösuunnitelmien mukaista. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus on perustettu vuonna 1963 palvelemaan ensin Jyväskylän kaupungin maankaatopaikkana ja myöhemmin yhdyskuntajätteen kaatopaikkana. Vuodesta 1998 lähtien käsittelykeskuksen pitäjänä on toiminut Mustankorkea Oy, joka on tehnyt vuokrasopimuksen alueen hallinnasta Jyväskylän kaupungin kanssa saakka. Mustankorkean jätteenkäsittelyaluetta ympäröivien maiden maankäyttötarpeiden kehittämiseen ja käyttöönottoon on suuria paineita. Mustankorkealla ei ole viereistä louhosaluetta lukuunottamtta laajentamisedellytyksiä. Näin viimeistään alueen kapasiteetin loputtua pitkällä aikajänteellä jätteiden käsittelytoiminnot joudutaan siirtämään Mustankorkean nykyiseltä paikalta toisaalle. Uuden alueen valitseminen ja käyttöönotto on pitkällinen prosessi, joka vaatii eri osapuolten sitoutumista ja mukanaoloa prosessin kaikissa vaiheissa. Tässä työssä pyritään etsimään ne kohteet, minne uusi alue voitaisiin Jyväskylän kaupunkiseudulla sijoittaa.

8 2 1.2 Suunnitteluprosessi ja väliraportin tavoitteet Suunnitteluprosessi eteni esitetyn työohjelman mukaisesti. Ohjelmaa päivitettiin suunnitteluprosessin aikana, kun tarkasteltiin millä tavoin työohjelmaa on tarpeen tarkentaa. Sijoituspaikka-alueen valintaan liittyvä prosessi on seuraavanlainen ja vaiheet jatkuvat tämän työn jälkeen. 1. Toiminta-alueen määrittely 2. Käsittelykeskuksessa huomioitavat toiminnot, alue- ja tilatarpeet sekä suoja-alueet 3. Paikkatietoaineiston kokoaminen 4. Valintakriteerien ja niiden suojaetäisyyksien määrittely 5. Mahdolliset sijoitusalueet 6. Kohteiden arviointi ja toteuttamiskelvottomien vaihtoehtojen rajaus 7. Mukana olevien vaihtoehtojen arviointi sovittujen kriteerien perusteella 8. Valitaan 2 4 aluetta tarkempaan arviointiin 9. Yhdistäminen maakuntakaavoitukseen 10. Ympäristövaikutusten arviointiprosessi 11. Lopullinen valinta 12. Lupaprosessi ja maankäyttösuunnitelmat Työohjelman mukaisesti ensimmäinen väliraportti (työvaiheet 1-4) esiteltiin työn suunnittelu- ja ohjausryhmälle helmikuun 3 ja 4 päivä Toinen väliraportti, joka piti sisällään työvaiheet 5 8 esiteltiin työn suunnitteluryhmälle 14.3 ja ohjausryhmälle TOIMINNAN LUONNE JA SEN VAATIMAT LUVAT 2.1 Jätteiden käsittelystä vastaava taho Kuntien vastuulla olevien jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä Jyvässeudulla vastaa Mustankorkea Oy. Mustankorkea Oy on palveluyritys, jonka keskeisenä tehtävänä on huolehtia alueellisen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti seutukunnan jätteiden käsittelystä. Valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti myös Keski-Suomessa on suljettu pieniä kaatopaikkoja ja jätteenkäsittelytoiminnot on keskitetty suurempiin yksiköihin, joissa jätteiden käsittely voidaan hoitaa kannattavasti ympäristövelvoitteita noudattaen. Mustankorkea on seutukunnan suurin jätteenkäsittelykeskus, joten se pystyy tarjoamaan monipuolisia jätteenkäsittelypalveluja keskeisen

9 3 sijaintinsa vuoksi laajalle alueelle Keski-Suomessa. Yritys pitää palveluiden tarjoamista myös velvoitteenaan. Mustankorkea Oy:n osakaskunnat ovat Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän maalaiskunta sekä Laukaan ja Muuramen kunnat. Lisäksi osakkaana yhtiössä on Vapo Oy. Osakaskuntien lisäksi Mustankorkea Oy:n asiakkaina ovat Keuruun ja Äänekosken kaupungit sekä Kangasniemen ja Multian kunnat (biojäte), Hartolan, Joutsan ja Leivonmäen kunnat (kuivajäte) sekä Hankasalmen, Korpilahden, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnat ja Suolahden kaupunki (biojäte ja kuivajäte). Mustankorkean potentiaalinen toiminta-alue kattaa useimmat Keski-Suomen alueen kunnat noin km säteellä Jyväskylästä. Kuva 2-1 Mustankorkea Oy:n omistajakunnat ja toiminta-alue

10 4 2.2 Toiminta-alueen määrittely Sijoituspaikkaa kartoitettiin Jyväskylän kaupunkiseudulta eli Jyväskylän, Jyväskylän Maalaiskunnan, Laukaan ja Muuramen alueelta. Lisäksi tarkastelussa oli mukana Jyvässeudun kuntien lisäksi Toivakka, Uurainen ja Petäjävesi. Vastaanotettavat jätteet tulevat nykyisen Mustankorkea Oy:n toiminta-alueelta, mutta toiminta mahdollistaa myös laajemmalta alueelta tulevien materiaalien käsittelyn. 2.3 Sijoitettavat toiminnot nykytilanteessa Toiminnot jolle sijoituspaikkaa haetaan vastaavat merkittäviltä osin niitä toimintoja, joita Mustankorkea Oy tänä päivänä harjoittaa. Nykyisin jätteenkäsittelykeskus toimii noin 48 hehtaarin suuruisella alueella. Jätteenkäsittelykeskus koostuu nykyisellään seuraavista toiminnoista: Jätteen käsittely ja hyödyntäminen: Tavanomaisen jätteen loppusijoitus Puhdistamolietteen ja biojätteen käsittelylaitos Kuivajätteen käsittelylaitos Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto-, välivarastointi, käsittely ja hyötykäyttö Erityisjätteiden käsittely ja loppusijoitus Hyötykäyttökelpoisten ongelmajätteiden vastaanotto, käsittely ja mahdollinen hyötykäyttö (mm. tuhka) Rakennus- ja hyötyjätteen vastaanotto- ja käsittely Ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi Jätteen pienerien vastaanotto Puhtaan maa- ja kiviaineksen sijoitus Jätteen käsittelystä syntyvien päästöjen hallinta Ilmapäästöjen käsittely Jätteiden käsittelystä muodostuvien vesien käsittely Jätteen käsittelyn edellyttämät tukitoiminnat Vastaanottotoiminnot: vaaka, jätemäärien rekisteröinti, valvonta Seuranta; vesimäärät, kaatopaikkakaasut, melu ja hajut Tarvittava yhdyskuntatekniikka ja tiestö. Ympäristöteknologian koelaitos

11 5 2.4 Toiminnan edellyttämät suunnitelmat, selvitykset ja luvat Hankkeen toteuttaminen tulee edellyttämään seuraavia suunnitelmia, lupia, päätöksiä tai ilmoituksia: Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvat alueella harjoitettaville toiminnoille (Keski-Suomen ympäristökeskus, ympäristönsuojelulaki) Yleis- tai asemakaavoitus tarvittaessa (kunnan kaavoitusviranomainen, maankäyttö- ja rakennuslaki) Rakennuslupa, toimenpidelupa tai maisematyölupa (kunnan rakennusvalvontaviranomainen, maankäyttö- ja rakennuslaki) tai mahdollinen poikkeamislupa suunnittelutarvealueelle rakentamiseen (kunta eli yleensä ympäristölautakunta) Mahdollisesti YSL 101 :n mukainen täytäntöönpanomääräys ja MRL 144 :n mukainen aloittamisoikeus Mahdollinen sopimus esikäsiteltyjen jätevesien johtamisesta yleiseen viemäriin Yleissuunnitelma ympäristölupahakemuksen liitteeksi Rakentamissuunnitelmat. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen nykyiselle alueelle on myönnetty kertaluonteisiin jätteenkäsittelyhankkeisiin liittyviä ympäristölupia. Tällaiset luvat ovat liittyneet lähinnä pilaantuneiden maiden hyötykäyttöön alueen kenttärakenteissa. Vapo Oy:lle on myös annettu lupapäätös koetoimintaan Ympäristöteknologian koelaitoksella.

12 6 3 JÄTEHUOLLON KEHITTYMINEN TULEVAISUUDESSA 3.1 Jätehuolto kehittyy jatkuvasti Uuden jätteen käsittelykeskuksen tulevia toimintoja arvioitaessa joudutaan ennustamaan jätehuollon tulevaa kehitystä. Viime vuosikymmeninä jätehuolto on keskittynyt yksittäisten kuntien järjestämästä jätehuollosta kuntien väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on ollut jätehuollon kustannustehokas järjestäminen ympäristönsuojelu- ja muiden vaatimusten mukaisesti. Miten jätehuolto tulevaisuudessa kehittyy vaikuttaa oleellisesti myös siihen miten Jyväskylän kaupunkiseudun jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot kehittyvät. Jätehuolto ei toimi irrallisena muusta yhteiskunnan toimista, vaan siihen vaikuttaa samat globaalit, eurooppalaiset ja suomalaiset kehityssuunnat kuin muillekin yhdyskunnan sektoreille. Näistä vaikutuksista merkittävimpinä voidaan pitää: 1. Jätehuollon kustannusten ja jätteiden taloudellisen merkityksen kansainvälinen kasvu 2. Lainsäädännön jätehuollolle aiheuttamien paineiden kasvua sekä 3. Materiaali- ja tuoteryhmäkohtaisen jätteen hyödyntämisen lisääntymistä. Jätteiden taloudellinen merkitys on oleellisesti noussut viime vuosina. Jätteistä on tullut taloudellista arvoa sisältävä materiaalivirta, jonka käsittelyyn kohdistuu merkittäviä teknologisia ja taloudellisia panostuksia. Neitseellisten raaka-aineiden arvon nousun, hyötykäyttövaatimusten, käsittelyteknologian kehittymisen, verotuksellisten ohjauskeinojen ja ympäristövaatimusten kautta hyötykäyttöön ohjaaminen on tullut yhä kannattavammaksi. Kaupallisesti tärkeimpiä jätejakeita tulevat olemaan erilaiset metallit. Muita tärkeitä jätejakeita ovat elektroniikkaromu, paperi, muovi ja rakennusjäte. Metallien kaupallinen merkitys selittyy uusiutumattomien materiaalien kysynnän kasvulla. Myös elektroniikkaromulle löytyy taloudellisesti kannattavia jatkokäsittelymahdollisuuksia (muun muassa komponenttien uudelleenkäyttö ja metalliromun hyödyntäminen). Rakennusjätteelle sen sijaan ei ole tällä hetkellä merkittäviä hyötykäyttötapoja. Rakennusjätettä kuitenkin syntyy tulevaisuudessa runsaasti, joten tarve rakennusjätteen hyötykäytölle kasvaa. Vastaava vaikeasti hyödynnettävä, mutta tarpeen kautta kasvava toimiala on saastuneiden maa-alueiden käsittely ja kunnostus. Kemikaalien ja öljyjen yms. ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden kuljettaminen todennäköisesti lisääntyy tulevaisuudessa siksi myös ympäristökatastrofien, kuten öljyonnettomuuksien ja tul-

13 7 vien, ehkäisy ja jälkihoito ovat tulevaisuudessa merkittäviä toimialoja. Jätteisiin liittyvän liikevaihdon ja taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta merkittäviä jätejakeita niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudessakin ovat kotitalousjäte sekä ongelmajätteet. Sekajätteen ja ongelmajätteen käsittely ja hyödyntäminen on muita jätejakeita kalliimpaa, mikä nostaa jätehuollon liikevaihtoa. Pidemmällä aikavälillä (2025) voidaan ennustaa, että teollisten prosessien materiaalivirroista suurin osa (yli 50 %) on suljettujen kiertojen piirissä. Tätä tulevaisuuden kuvaa pidetään materiaalivirtojen kehittelysektorilla melko todennäköisenä. Suljettuihin kiertoihin on eräillä aloilla jo päästykin, mutta 50 % osuuteen kaikista materiaalivirroista on hankala päästä. Paremmalla suunnittelulla kierrätyskelpoisten materiaalien osuus jätteestä voi kuitenkin lisääntyä merkittävässä määrin, mikä puolestaan parantaa materiaalien käytön tehokkuutta. 100 % suljettu kierto on kuitenkin sekä käytännössä että teoriassa mahdotonta: osa materiaalista menettää aina jalostusarvonsa kierrätysprosesseissa. Olennaista suljetun kierron tavoitteen toteutumiselle ja toteutumisen ajankohdalle on myös se, että lasketaanko tuotannon sivutuotteiden hyödyntäminen energiana osaksi suljettua kiertoa. 3.2 Jätehuollon ydintoiminnot Jätehuollon perustehtävien ja ydintoiminnot tullevat olemaan hyvin pitkälläkin aikajänteellä olemaan kustannustehokas jätteen keräys, käsittely ja välivarastointi hyödyntämistä varten ja turvallinen loppukäsittely. Tämän ydintoiminnon voisi katsoa kuvaavan nykyistä jätehuoltoa varsin hyvin. Tätä voisi kuvata jätehuollon kehittymisen ketju Ennen oli jätteiden pois kuljetus ja sijoittaminen, tänään hyödyntäminen, huomenna materiaalinhallinta ja jätteiden synnyn ehkäisy. Tästä voidaan myös tiivistää kolme jätehuollolle tyypillistä tulevaisuuskuvaa: 1. Jätehuolto keskittyy jätteen keräämiseen, kuljettamiseen ja turvalliseen loppusijoittamiseen. Tässä tilanteessa olemme hyvin pitkälle tällä hetkellä. 2. Jätehuolto keskittyy lähinnä teollisuudessa ja kotitalouksissa syntyvän jätteen keräämiseen, pois kuljettamiseen, energiana ja materiaalina hyödyntämiseen sekä turvalliseen loppusijoittamiseen. Joissakin tapauksissa asiakkuuksia ja palvelukonsepteja voidaan kehittää tuottajavastuujärjestelmien sekä materiaali- ja energiahallintajärjestelmien 3. Kokonaisvaltaiseen hallintaan - tai kiinteämmin asiakkaan palvelukonseptin osaksi: esimerkiksi pakkaus- ja toimituslogistiikan yhdistäminen jätehuoltojärjestelmään. Jätteen sijas-

14 8 ta tulisi tällöinkin puhua pikemminkin teollisuuden tai prosessien sivutuotteista. Tähän ollaan siirtymässä. 4. Jätehuolto siirtyy jätteen kuljettamisesta, hyödyntämisestä ja loppusijoittamisesta kohti jätteen synnyn ehkäisyä ja samalla kohti koulutusta, konsultointia, tutkimusta sekä järjestelmien ja kokonaisuuksien hallintaa. Palvelut ja tuotteet keskittyvät jätehuollon perinteiseen ydinosaamiseen (teollisuus ja kotitalousjätteiden keräämiseen, kuljetukseen ja turvalliseen loppusijoitukseen) ja teknologian osalta osaamisintensiivisiin erikoiskomponentteihin kansainvälisissä arvoketjuissa. Tämän kehityskulun seurauksena perinteisen jätehuollon volyymi ja taloudellinen tulos kasvavat, mutta työllistävyys heikkenee. Käsittelykeskukset työllistävät nykyisellään henkilötyövuotta. Samaan aikaan tämän kehityksen kanssa kehittyy kuitenkin myös toinen kokonaisuus, jota voidaan kutsua suljetuksi kierroksi, käänteistehtaaksi/-taloudeksi tai teollisen ekologian klusteriksi. Myös tämä kehityssuunta pitää sisällään logistiikkaa, kuljetusta ja teknologiaa, mutta merkittävimmät uudet mahdollisuudet liittyvät kuitenkin jätteen synnyn ehkäisyyn: suunnitteluun, koulutukseen, konsultointiin, kokonaisuuksien hallintaan ja valvontaan ja tutkimukseen. Näiden uusien palvelukonseptien kautta syntyy suuri määrä uusia toimialoja ja uusia yrityksiä, jotka myös kansainvälistyvät nopeasti esimerkiksi kehitysyhteistyöhön ja globaaliin ympäristöpolitiikkaan liittyen. Tämä kehityspolku on samalla jätehuollon tulevaisuudessa se polku, joka työllistää ja samalla se polku, jossa pullonkaulana voi olla osaavan työvoiman puute. Tämä toiminto tullee ainakin osin sijoittumaan suunniteltujen käsittelykeskusten läheisyyteen. Jos jätehuollon tulevaisuutta arvioidaan jätejakeiden kautta, niin jätehuollon painopiste on teollisuudessa ja kotitalouksissa sekä nyt että tulevaisuudessa vaikka painopiste näyttäisikin siirtyvän jossakin määrin teollisuudesta kotitalouksiin päin. Kuljetukset ovat nykyisin jätehuollon kolmanneksi merkittävin toiminnan painopiste. Tulevaisuudessa myös alkutuotantoon liittyvän toiminnan merkitys kasvaa jopa kuljetusten ohi. Jätehuollon (etenkin hyödyntämisen) kannalta arvokkaimmat materiaalit niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudessakin ovat teollisuuden sivutuotteita. Jos jätehuollon tulevaisuutta arvioidaan tuotteiden elinkaaren näkökulmasta, niin tärkein elementti, sekä nykyisin että tulevaisuudessa, on materiaalien kierrättäminen raaka-aineena. Myös materiaalien kierrättäminen energiana säilyttää merkityksensä tulevaisuudessakin. Suurin muutos tapahtuu jätteiden synnyn ehkäisyssä, johon panostetaan selvästi enemmän tulevaisuudessa kuin nyt. Jätteiden kaatopaikkasijoittaminen vastaavasti vähentyy. Kokonaan kaatopaikat eivät kuitenkaan tulevaisuudessakaan katoa: joitakin jätelajeja - esimerkiksi tuhkaa - tullaan edelleen viemään kaatopaikoille.

15 9 Myös kaatopaikkojen biokaasut hyödynnetään vuonna 2025 nykyistä paremmin. Näitä jätehuollon trendejä perustelevat muun muassa eri jätejakeiden jälleenkäsittelyarvon nousu, ihmisten asenteet sekä kiristyvä ympäristö- ja jätelainsäädäntö. Materiaalien kierrättäminen raaka-aineena ja energiana korostuu jätehuollon lyhyen aikavälin ennusteessa. Jätteiden synnyn ehkäisy vaatii kuluttajien asenteiden radikaalia muutosta sekä voimakkaita panostuksia tuotantotalouden ja jakelulogistiikan tutkimukseen sekä tuotekehitykseen. Siksi siirtymä jätteen välttämiseen ottaa enemmän aikaa ja näkyy vahvemmin vasta pitkän ajan ennusteessa (2025). Käynnissä on kuitenkin vääjäämättä prosessi, jossa jätehuollon painopiste on siirtymässä kierrätyksestä ja loppusijoituksesta jätteen välttämisen (ja samalla materiaali- ja energiatehokkuuden) tekniikoihin ja palveluihin. Merkittäviä jätejakeita vuonna 2015 ovat edelleenkin kotitalous- ja yhdyskuntajäte, teollisuusjäte sekä ongelmajätteet (kemialliset ja biologiset riskijätteet yms. terveydelle ja ympäristölle haitalliset jätteet). Kauppaketjujen ja teollisuuden itsensä ylläpitämät keräys- ja kierrätysjärjestelmät ovat nekin yleistyneet, mikä vaikuttaa elämäntapamuutosten ohella (viihteellistyminen) kotitalous- ja yhdyskuntajätteen koostumukseen. Kauppaketjujen ja teollisuuden kansainvälistyminen on myös merkittävä osa jätehuoltoyritysten kansainvälistymisstrategiaa: teollisuuslaitokset ja kauppakeskukset vievät mennessään myös suomalaista ja eurooppalaista jätehuolto-osaamista. Kansainväliset laatustandardit edellyttävät hyvää jätehuoltoa siksi länsimainen jätehuolto rantautuu sinne, minne teollisuus ja kauppakin rantautuvat. Tietyistä raaka-aineista on tullut vuoteen 2015 mennessä merkittävän niukkoja, mikä heijastuu myös jätehuoltoon: niukkojen materiaalien keräys ja kierrätys on erityisen kannattavaa. Teräs (tarkemmin sanoen eräät teräksen ainesosat) ja etenkin kupari ovat niukentuvia metalleja. Paperi kuuluu edelleenkin kierrätettävien materiaalien listalle ja myös puusta tulee entistä tärkeämpi jätejae. Öljyn kallistumisen vuoksi myös muovin kierrätyksestä tulee entistä kannattavampaa. Teollisuus- ja kotitalousjäte eivät ole katoamassa, vaan ne voivat myös tulevaisuudessa olla ne perusjätejakeet. joihin arkipäiväinen jätehuolto keskittyy. Myös ongelmajätteen huolelliselle käsittelylle on ikuinen tilaus. Tulevaisuuden suuria jätemassoja voivat olla myös rakennusjätteet (esim. vanhat lähiöt), kaatopaikat (hyödyntäminen tai siirto), saastuneet maa-alueet (teollisuudesta, sotateollisuudesta tai ympäristökatastrofeista).

16 10 4 TOIMINNAN KUVAUS JA RAKENTEET 4.1 Yleiskuvaus toiminnasta Jätteenkäsittelykeskuksessa varaudutaan ottamaan vastaan ja käsittelemään niitä jätelaatuja, joita nyt ja lähitulevaisuudessa voidaan ennustaa olevan tarvetta. Käsittelykeskuksen alueella tullaan käsittelemään kotitalousjätettä ja ominaisuuksiltaan siihen rinnastettavaa jätettä (= yhdyskuntajätettä) sekä kaupan ja teollisuuden jätettä ja em. toiminnoista lajiteltuja jätelaatuja.. Alueella varaudutaan myös ottamaan vastaan ja loppusijoittamaan jätteen poltossa muodostuvaa tuhkaa. Tämän lisäksi alueella otetaan vastaan ja käsitellään rakennus- ja purkujätettä, lietteitä, ylijäämämaita, öljyvahinkojätteitä sekä muulla tavalla pilaantuneita maita ja hyötyjätettä, kuten paperia, pahvia, metallia, lasia ja puuta. Alueella otetaan keskitetysti vastaan kotitalouksien ongelmajätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä painekyllästettyä puuta, jotka toimitetaan suuremmissa erissä edelleen jatkokäsittelyyn ao. luvan saaneelle laitokselle. Alueelle tuotavat hyötykäyttöön kelpaavat jätteet jatkojalostetaan paikanpäällä ennen hyötykäyttöön ohjaamista tai jäte toimitetaan sellaisenaan suuremmissa erissä hyötykäyttökohteeseen tai jalostuslaitokselle. Alueella varaudutaan jatkojalostamaan itse laitosmaisesti biojäte ja puhdistamoliete, pilaantuneet maat ja kuiva yhdyskuntajäte. Biojäte ja puhdistamoliete käsitellään omassa suljetussa prosessissa. Kuiva yhdyskuntajäte jalostetaan polttoaineeksi ja teollisuuteen raaka-aineeksi. Pilaantuneet maat käsitellään alueella haitattomiksi ja käytetään hyödyksi alueen omissa rakenteissa, esipeittomaina ja muissa soveltuvissa kohteissa. Puu- ja kiviainekset murskataan alueella ja käytetään itse tai toimitetaan muualle hyötykäyttöön. Ne jätejakeet, joille ei voida osoittaa taloudellisesti kannattavaa hyötykäyttökohdetta loppusijoitetaan. Loppusijoitettavia jätteitä varten alueelta varataan paikat tavanomaisen ja pysyvän jätteen loppusijoitusalueelle sekä erityisjätteen loppusijoitusalueelle.

17 11 Kuva 4-1 Hahmotelma uudesta käsittelykeskuksesta Alueella käsiteltävä jätemäärä tulee olemaan noin t/a. Määrän voidaan arvioida jakautuvan jätelajeittain suunnilleen seuraavalla tavalla erilliskerätty biojäte t/a puhdistamoliete t/a lajittelematon kuivajäte t/a rakennusjäte (betoni ja tiili) t/a muu rakennusjäte (tavanomainen) t/a erilliskerätty energiajäte t/a teollisuusjäte t/a eritysjäte (esim. tuhkat) t/a lietteet (nestemäiset) t/a ongelmajäte t/a pilaantuneet maat t/a ylijäämämaat t/a

18 Vastaanotto ja seuranta 4.3 Pienerien vastaanotto Jätteen vastaanotto tapahtuu jätteenkäsittelykeskuksen sisääntuloportin yhteyteen rakennetulla vastaanottokentällä, josta ne punnituksen, asiakirjojen ja kuorman tarkistuksen sekä kirjaamistoimenpiteiden jälkeen ohjataan edelleen asianmukaiseen käsittelyyn. Vaaka-asemalla tapahtuu tulevien kuormien punnitus sekä kuorman tuojan ja kuorman laadun tunnistetietojen syöttö. Tiedot tallentuvat jäteseurantaa ja laskutusta varten tietokantajärjestelmään. Satunnaiset jätteen tuojat käyvät ilmoittautumassa vaakarakennuksen asiakaspalvelupisteessä, jossa suoritetaan vastaavat kirjaamistoimenpiteet henkilökunnan toimesta. Alueella rakennetaan myös kameravalvonta, jonka avulla voidaan tarkistaa avolavakuormia sekä valvoa alueella liikkuvia. Jätteiden vastaanotto tulee tapahtumaan vain jätteenkäsittelykeskuksen aukioloaikoina, joka sijoittunee yleisimmin arkisin klo 7:00-20:30. Jätteen pienerien tuojille varataan nk. lajittelupiha, jossa jätekuormat puretaan laatunsa mukaan niille varatuille paikoille. Alueella vastaanotetaan jätettä, joka laatunsa, määränsä, kokonsa tai muun ominaisuutensa vuoksi ei sovellu normaaliin jätteenkuljetukseen. Alueen pääasiallisia käyttäjiä ovat kotitaloudet.

19 13 Alueelle tuodut jätteet sijoitetaan lajiteltuna niille varatuille siirtolavoille ja jäteastioille. Erilleen kerättäviä jätejakeita ovat: kuivajäte, kestopuu, muu puutavara, metalli, lasi, pahvi, paperi, elektroniikkaromu, risut ja oksat sekä ruoho- ja haravointijäte. Kuva 4-2 Esimerkki pienerien vastaanottopisteestä (Kuva Lakeuden Etappi 2005) 4.4 Ongelmajätteen pienerien vastaanotto ja esikäsittely Puhtaiden jäteöljyjen ja öljyvesiseosten vastaanottoa varten alueelle rakennetaan öljyvahinkojätteiden vastaanottorakennus. Siellä maalit, liuottimet, paristot, akut, hapot, emäkset ja loisteputket vastaanotetaan jne. lajitellaan. Lajitellun jälkeen varaudutaan niiden välivarastointiin. Tavallisimmin se tapahtuu asianmukaisissa konteissa. Lääkejätteet varastoidaan erillisessä rakennuksessa. Ongelmajätteet varastoidaan laatunsa ja ominaisuuksiensa mukaan erilleen lajiteltuna varastoissa niille varatuissa astioissa. Ne toimitetaan suuremmissa erissä käsiteltäviksi ao. luvan saaneelle ongelmajätelaitokselle.

20 Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto ja varastointi Käsittelykeskus varautuu vastaanottamaan myös sähkö- ja elektroniikkaromua. Romua tullaan varastoimaan ja kuljetaan suuremmissa erissä jatkokäsittelyyn ao. luvan saaneelle käsittelylaitokselle. 4.6 Kestopuun vastaanotto ja käsittely Kestopuut otetaan tulevaisuudessakin vastaan puujätteen käsittelykentälle omalle erilliselle alueelle. Vastaanotettu puu murskataan suurimmalta osiltaan ja toimitetaan sen jälkeen jatkokäsittelyyn ao. luvan saaneelle laitokselle. 4.7 Puhdistamolietteen ja biojätteen käsittely Puhdistamoliete ja biojäte varaudutaan käsittelemällä ne alueelle rakennetussa käsittelylaitoksessa. Käsittelyprosessi koostuu esimerkiksi seuraavista päävaiheista: biojätteen ja lietteen vastaanotto tukiaineen sekoitus käsittelyprosessi kypsytys seulonta jälkikypsytys lopputuotteen valmistus ja varastointi. Valmiin tuotteen (mullan) määrä voi olla noin t/a. Biojäte- ja lietekuormat tyhjennetään sellaiseen vastaanottotilaan ja käsitellään sellaisissa tiloissa, joissa vastaanoton yhteydessä syntyvät hajuvaikutukset voidaan minimoida. Varsinainen käsittely toteutetaan laitosmaisesti.

21 15 Kuva 4-3 Esimerkki kompostointilaitoksesta (Mustankorkea Oy; käytössä oleva laitos) 4.8 Kuivajätteen käsittely Kuivajätteellä tarkoitetaan asumisessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa jätettä, josta on erotettu jätteen syntypaikalla ongelmajätteet ja erilliskerättävät hyötyjätteet kuten biojäte, lasi, metalli, puhdas paperi ja pahvi. Nykyisin kuivajäte loppusijoitetaan sekajätteenä täyttöalueelle. Kuivajäte sisältää syntypistelajittelusta huolimatta edelleen neljänneksen kuitua, kolmanneksen palavaa, neljänneksen biojätettä ja hieman metalleja. Kuivajätettä voidaan käsitellä mekaanisesti tulevalla käsittelylaitoksella tai se ainoastaan siirtokuormataan alueella kuljetettavaksi toisaalle mm. energiasisällön talteenottoa varten. Alueella varaudutaan kuivajätteen mekaaniseen käsittelyyn. Mekaanisessa käsittelyprosessissa sekalainen kuivajäte murskataan ja siitä erotetaan hyödyntämiskelpoiset jätejakeet. Erotettavia jätejakeita ovat mm. magneettiset ja ei-magneettiset metallit, biojae ja muut epäpuhtaudet. Prosessi koostuu murskaimista ja erilaisista seula- ja erotuslaitteista. Prosessi suunnitellaan siten, että sitä voidaan tarvittaessa laajentaa lajitteluvaatimusten ja tarpeen mukaan. Mekaanisessa prosessissa merkittävimmät yksittäiset materiaalikierrätykseen ja energiahyödyntämiseen saatavat jakeet ovat erilaiset metallit ja kierrätyspolttoaine.

22 16 Kuivajätteiden murskauksen ja muun mekaanisen käsittelyn yhteydessä prosessissa syntyy pölyä. Jokaiselle päälaitteelle saadaan nykyisin pölynkeräysjärjestelmä, jonka avulla muodostuva pöly kerätään kanavistoon ja johdetaan suodattimeen. Laitoksen ulkopuolelle pölyä ei kulkeudu. Mekaanisen käsittely merkittävin melua aiheuttava yksikkö on murskain. Melua syntyy lajitteluprosessista riippuen myös ilmapuhaltimien ja seulojen toiminnasta. Laitteiden toiminnot tapahtuvat kuitenkin suljetuissa tiloissa, jolloin ulos ei kantaudu häiritsevää melua. Alueella varaudutaan myös kuivajätteen siirtokuormaukseen. Siirtokuormaukseen liittyvät toiminnot voidaan myös sijoittaa sisätiloihin. Kuva 4-4 Esimerkki siirtokuormausasemasta (Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy).

23 17 Kuva 4-5 Integroidun kuivajätteen käsittelylaitoksen toimintaperiaate (Mustankorkea Oy) 4.9 Rakennusjätteen ja muun hyötyjätteen vastaanotto ja käsittely Rakennusjätteen määrät on ennustettu tulevaisuudessa kasvavan. Niiden käsittelyyn liittyvä teknologia kehittyy jatkuvasti. Pääprosessit ovat kuitenkin raakalajittelu, murskaus, seulonta ja välivarastointi hyötykäyttöön toimittamista varten. Alueella varaudutaan syntypisteessä lajiteltujen jätteiden käsittelyyn ns. hyötyjätekentillä. Käsiteltäviä jätelaatuja ovat mm. renkaat, erilaiset metalliromut jne Nestemäisen lietteen vastaanotto ja käsittely Alueelle varaudutaan rakentamaan vastaanottotilat sellaisille nestemäisille lietteille, joita ei ominaisuuksiensa vuosi voida ottaa vastaan jätevedenpuhdistamoilla tai käsitellä muuten jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Tällaisia jätejakeita ovat tänä päivän mm. teurastamoliete, rasvanerotuskaivojen liete, hiekanerotuskaivojen liete ja teollisuuden lietteet Pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely Alueella varaudutaan ottamaan vastaan ja käsittelemään pilaantuneita maita. Pilaantuneita maa-aineksia massoja käsitellään sijoittamalla jätetäyttöön, aumakompostoinnilla, huokoskaasukäsittelyllä, fysikaaliskemiallisella stabiloinnilla sekä termisellä käsittelyllä. Esikäsittelynä voidaan käyttää kuivaseulontaa tai muuta vastaavaa mekaanista menetelmää, jonka tarkoituksena on maamassojen homogenisointi tai muunlainen käsiteltävyyden parantaminen. Esikäsittelymenetelmä ja sen päästöjen hallintatoimet hyväksytetään ympäristökeskuksella me-

24 Jätteen loppusijoitus netelmäkohtaisesti ennen käsittelyn aloittamista.. Jätetäyttöön sijoitetaan maamassoja, jotka täyttävät kaatopaikkaluokkansa mukaiset laatukriteerit. Käsittelymenetelmä valitaan siten, että lupaehtojen mukainen lopputulos saavutetaan mahdollisimman pienin päästöin. Maamassoja voidaan käsitellä myös useammalla menetelmällä. Maamassan kaatopaikkakelpoisuus ja soveltuvuus käsittelyyn ratkaistaan samoin perustein riippumatta siitä, tuodaanko maamassa muualta vai syntyykö se omasta prosessista. Termisessä käsittelyssä pilaantuneet maa-ainekset käsitellään termisesti siirrettävällä laitoksella, jossa korkeassa lämpötilassa haittaaineet haihdutetaan ja tuhotaan maa-aineksesta. Pilaantunut maaaines lämmitetään epäsuorasti C lämpötilaan. Höyrystyneet haitta-aineet johdetaan jälkipolttoon, jossa ne käsitellään. Haittaaineista riippuen lämpötila on tarvittaessa yli 1000 C. Polton savukaasut puhdistetaan tehokkaasti laitoksen savukaasunpuhdistuslaitteistolla. Puhdistettavasta maa-aineksesta on puhdistukseen tullessa sekä kenttäkoe- että laboratorioanalyysitietoja. Laitteiston toimiessa sekä puhdistetun maan että poistuvien kaasujen puhtautta valvotaan laboratorionäyttein Sijoitettavat jätteet ja tilantarve Pysyvä ja tavanomainen jäte Loppusijoitukseen menevä jäte on pääosin hyötykäyttöön kelpaamatonta, pysyväksi tai tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa kiinteää yhdyskuntajätettä ja siihen rinnastettavaa teollisuusjätettä sekä rakennus- ja purkujätettä. Lisäksi alueelle varaudutaan sijoittamaan pieniä määriä sellaista erityisjätettä, joka voidaan ympäristö- tai terveyshaittaa aiheuttamatta sijoittaa tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Tällaisia jätejakeita ovat mm. asbestijäte, sairaalajäte, elintarvikejäte, teurasraadot ja käymäläjäte. Loppusijoitukseen tuleva jätteen tehostuneen kierrätyksen ja käsittelyn myötä muuttumaan nykyisestä. Loppusijoitettava kokonaisjätemäärä pienenee oleellisesti ja on luonteeltaan pysyvämpää. Tuhka Toinen merkittävä loppusijoitukseen ohjattava jäte tulee olemaan tuhkat. Mustankorkealle tulee nykyisin voimalaitoksista ja muista polttolaitoksista energiantuotannon tuhkaa noin 700 t/a. Yhteistyö alueen energiantuotantolaitosten kanssa tulee kuitenkin lisääntymään, mikä merkitsee vastaanotettavien määrien merkittävää kasvua. Näin energialaitosten ei itse tarvitse ylläpitää omia käsittelyalueitaan.

25 Pohjarakenteet Loppusijoitusalue rakennetaan vaiheittain sitä mukaan, kun tilantarve vaatii. Ennen pohjarakenteiden tekoa rakennettava alue tasataan ja muotoillaan maa-aineksilla kuivatussuunnitelman mukaiseen muotoon. Pohjarakenteissa noudatetaan valtioneuvoston kaatopaikoista antaman päätöksen (861/1997) mukaisia periaatteita. Pysyvän ja tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen pohja rakennetaan tavanomaisen jätteen kaatopaikkaluokan mukaisin rakentein. Tuhkan loppusijoitusalueen pohja rakennetaan ongelmajätteen kaatopaikkaluokan mukaisin rakentein. Pohjarakenne muodostuu tiivistyskerroksesta, keinotekoisesta eristeestä ja kuivatuskerroksesta. Kuva 4-6Esimerkki loppusijoitusalueiden pohjarakenteista

26 20 Kuva 4-7Loppusijoitusalueen pohjarakenteita Pintarakenteet ja maisemointi Täyttöalueet suljetaan tarkoituksenmukaisin kokonaisuuksin sitä mukaan ne saavuttavat lopullisen täyttökorkeutensa. Pintarakenteissa noudatetaan valtioneuvoston kaatopaikoista antaman päätöksen (861/1997) mukaisia periaatteita. Pysyvän ja tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueiden pintarakenteet, mukaan lukien jo käytöstä poistetut vanhat täyttöalueet, tehdään tavanomaisen jätteen kaatopaikkaluokan mukaisin rakentein. Tuhkan loppusijoitusalueiden pintarakenteet tehdään ongelmajätteen kaatopaikkaluokan mukaisin rakentein. Pintarakenne muodostuu tiivistyskerroksesta, kuivatuskerroksesta ja pintakerroksesta, jonka ylin osa muodostaa kasvukerroksen.

27 21 Kuva 4-8 Esimerkki pintarakenteista 4.13 Ympäristöteknologian tutkimus ja muu toiminta käsittelykeskuksen yhteydessä Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen alueella toimii jo nykyisin Vapo Oy:n ja Jyväskylän yliopiston yhteinen jätehuollon tutkimustyötä varten rakennettu tutkimuslaitos. Laitos on osa Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen toimintakokonaisuutta. Koelaitoksen pääasiallisia tutkimusalueita ovat metsäteollisuuden lietteiden biokuivaus, bioterminen käsittely ja biokompostoinnin kehittäminen sekä orgaanisten alitteiden käsittely. Jyväskylän yliopisto käyttää koelaitoksen tiloja luonnollisessa mittakaavassa tapahtuvaan bioprosessien, pilaantuneen maan käsittelyn, kaatopaikkatoimintojen sekä suoto- ja valumavesien käsittelymenetelmien koe- ja tutkimustoimintaan.

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus LIITTEET LIITE 1 1/6 Ekokem-Palvelu Oy Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskus Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus Seuraavassa jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot on kuvattu niiden

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Pirkanmaan ELY-keskus 1 ESITYS Kuntavastuullisen sekajätteen energiana hyödyntämisen

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

Puujätteet kierrätykseen seminaari

Puujätteet kierrätykseen seminaari Puujätteet kierrätykseen seminaari 27.5.2015 Kyllästetyn puun Kerääminen ja hyödyntäminen Tommi Tähkälä, DEMOLITE Oy KESTOPUUTEOLLISUUS ry toimialajärjestö, perustettu 1950 TEHTÄVÄT viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa. INKA työpaja

HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa. INKA työpaja HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa INKA työpaja 1.2.2017 TAUSTAA 2 Lietteen käsittely Ämmässuolla Ämmässuolla on käsitelty bio- ja viherjätteitä vuosikymmeniä, nyt uutena materiaalina puhdistamoliete

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos

Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos Tekla 10.3.2015 83 Vesijoht 25.3.2015 47 Ympla 26.3.2015 45 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Riihimäen kaupungin lausuntoa

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-SUOMEN ALUEELLISEN JÄTESUUNNITELMAN LUONNOKSESTA JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-SUOMEN ALUEELLISEN JÄTESUUNNITELMAN LUONNOKSESTA JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA Teknisen lautakunnan lupajaosto 6 02.03.2009 LAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-SUOMEN ALUEELLISEN JÄTESUUNNITELMAN LUONNOKSESTA JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA 16/60/602/2009 Lupaj 6 Keski-Suomen ympäristökeskus pyytää

Lisätiedot

Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten

Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten Satu Jaakkonen, SYKE MUTKU-päivät 11.-12.3.2009 Hämeenlinna Taustaa Suomessa kunnostetaan nykyisin vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä pilaantuneita

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 8.10.2014. Kati Tuominen Tarpaper Recycling Finland Oy

JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 8.10.2014. Kati Tuominen Tarpaper Recycling Finland Oy JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 8.10.2014 Kati Tuominen Tarpaper Recycling Finland Oy 1 Kattohuopa hyötykäyttöön asfalttiteollisuuden uusioraaka- aineena Bitumikatteiden keräys- ja kierrätyspalvelut Tausta Tarpaper Recycling

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Tuoteketjujen massa-, ravinne- ja energiataseet Sanna Marttinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Kestävästi kiertoon yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Keski-Suomen Energiapäivät 2011 2.2.2011 Päivi Peronius Keski-Suomen maakunnan merkittävät raaka-ainevarat Turve Teknisesti turvetuotantoon soveltuu 43 833

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Tulevaisuuden bioenergia Lahden seudulla Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Päijät-Häme 9 kuntaa 200.000 asukasta FINLAND RUSSIA SWEDEN ESTONIA LADEC lyhyesti Tukee Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet. FA Forest Oy Tuula Väätäinen

Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet. FA Forest Oy Tuula Väätäinen Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet FA Forest Oy Tuula Väätäinen FA Forest Oy Perheyritys, henkilöstöä n. 15, liikevaihto n. 5 milj. Toimialana tuhkien käsittely ja hyötykäyttö sekä lannoituspalvelut

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

Laadittu: 22.12.2014. Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Laadittu: 22.12.2014. Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Laadittu: 22.12.2014 Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet... 2 3 Vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastaminen...

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Ravinteiden kierrätys ja humus, Biolaitosyhdistys 6.11.2013 Jokioisten Tietotalo Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 5.11.2013 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

Kehitettävänä pilaantuneitten maitten vastuullinen businessalusta

Kehitettävänä pilaantuneitten maitten vastuullinen businessalusta Kehitettävänä pilaantuneitten maitten vastuullinen businessalusta Hankekehityspäällikkö Reino Pulkkinen Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi MUTKU-päivät 2016 Tampereen teollisen symbioosin INKAhankekokonaisuus

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan hyötykäyttö MUTKU 12.3.2009 Jukka Tengvall MELUMÄKI MELUMÄEN SIJAINTI 2 Vuosaaren sataman melumäki J. Tengvall 12.3.2009 3 Taustaa Vuosaaren satama-alueen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka Harjoitus 6: Ympäristötekniikka 25.11.2015 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke 16.9. klo 12-14 R002/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 23.9 klo 12-14 R002/R1 1. harjoitus: laskutupa Ke 30.9 klo

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit

Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit Valmisteluvaihe Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, Yleisötilaisuus, Karvia, 8.2.2017 Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit Maakuntainsinööri Anne Nummela Kuvat: Manu Hollmén, Teemu Tervo

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma KOKOEKO-seminaari 2016 Jätehuollon uudistuvat toimintamallit Itä- Suomessa Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus 22.2.2016 Mielikuva rakennusjätehuollon

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Jätteiden hallinta ja käsittely

Jätteiden hallinta ja käsittely Jätteiden hallinta ja käsittely Opintomoniste 1. Suomen yhdyskuntajätehuolto 1.1 Yhdyskuntajätteiden määrä ja ominaisuudet Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle

72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle Rakennus- ja 24 08.02.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 72 27.02.2017 72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio 26.5.2016 Ekomo alusta liiketoiminnan kasvulle Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa yrityksille alustan teollisille

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

>> Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa

>>  Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Riikinvoima Oy lyhyesti 100 % kunnallinen osakeyhtiö, osakkaina Varkauden Aluelämpö ja kahdeksan itä-suomalaista jätehuoltoyhtiötä Osakkaat huolehtivat noin 640 000

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ

KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ Mutku-päivät 25.3.2015, Lahti SISÄLTÖ Jätkäsaaren historiaa Hyötykäytettäviä materiaaleja Pilaantuneet maat Haitta-ainepitoiset sedimenti

Lisätiedot

Jätelain kokonaisuudistus

Jätelain kokonaisuudistus Jätelain kokonaisuudistus Teräsrakennepäivä 2012 Pekka Vuorinen ympäristö- ja energiajohtaja Rakennusteollisuus RT ry Resurssitehokkuus EU-tasolla Komission resurssitehokkuuden tiekartta (2011) Energiatehokkuus,

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle Marjaana Eerola Vesienhoidon suunnittelusta Tavoitteena, ettei vesien tila heikkene ja että vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa vuonna

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Jätehuolto ja ravinnejalanjälki

Jätehuolto ja ravinnejalanjälki Jätehuolto ja ravinnejalanjälki Jenni Ypyä, MTT Kaisa Grönman, LUT 21.11.2013 Esityssisältö Miksi huomio ravinteisiin? Miten päästään kestävään ravinnetalouteen? Ravinnejalanjälki Ravinteet jätevirroissa

Lisätiedot