KEMI TORNIO ALUEEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMI TORNIO ALUEEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN"

Transkriptio

1 LLV LIITE 6 KEMI TORNIO ALUEEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN Kaavaselostus LAPIN LIITTO

2 2

3 3 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO Maakuntakaavan lakiperusta Suunnittelu- ja vaikutusalue Maakuntakaavan tarkoitus Maakuntakaavan laatimisorganisaatio Työn kulku, vuorovaikutus ja hallinnollinen käsittely SUUNNITTELUALUEEN PERUSTIETOJA Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleis- ja asemakaavat Vireillä olevat yleiskaavat Luonnonympäristö Maisema ja kulttuuriympäristö Poronhoito Väestö KEMI -TORNIO ALUEEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVAN OSITTAISEN KUMOAMISEN TAVOITTEET Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakunnalliset tavoitteet maakuntakaavalle Kuntien tavoitteet maakuntakaavalle MAAKUNTAKAAVAN SISÄLTÖ Kaavan keskeinen sisältö Kaavamääräykset MAAKUNTAKAAVAN SUHDE LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA TAVOITTEISIIN Maakuntakaavan suhde maakuntakaavan sisältövaatimuksiin Maakuntakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Maakuntakaavan suhde muihin maakuntakaavoihin Maakuntakaavan suhde maakunnan ja kuntien tavoitteisiin MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset ihmisten elinoloihin Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen ja ilmastoon Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset poroelinkeinoon OSALLISTUMIS- JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYN TULOKSET Perustieto ja tavoitevaihe Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Jäljelle jääneet ristiriidat MAAKUNTAKAAVAN TOTEUTTAMINEN MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAUKUTUKSET... 47

4 4

5 5 ESIPUHE Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen käsittää osia Kemin kaupungista sekä Keminmaan ja Simon kunnista. Suunnittelualue rajataan koskemaan Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan aluetta. Alueella on voimassa Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava (saanut lainvoiman ). Fennovoima valitsi ydinvoimalansa sijoituspaikaksi Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Pyhäjoen kunnan Hanhikiven alueen. Ydinvoimamaakuntakaavan suojavyöhyke rajoittaa pysyvän asutuksen suunnittelua Karsikon ja Satamakankaan alueella. Kemin kaupunki ja Simon kunta sekä Karsikon puolesta ry ja Hepolan Pientaloyhdistys esittivät Lapin liitolle ydinvoimamaakuntakaavan muuttamista ja siinä olevan ydinvoimalavarauksen purkamista. Päätös maakuntakaavan laatimisesta ja siten ydinvoimamaakuntakaavan kumoamisesta sisältyy valtuuston hyväksymään Lapin liiton toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon Kemin kaupungilla on tavoitteena kaavoittaa asuntorakentamista Satamakankaalle. Simon kunnan tavoitteena on mahdollistaa ennen ydinvoimamaakuntakaavaa hyväksytyn osayleiskaavan mukaisen kaavan laatiminen siten, että voimaan jäävälle energiahuollon alueelle voitaisiin sijoittaa teollisuus- tai energiatoimintoja. Tällä maakuntakaavan osittaisella kumoamisella kumotaan Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan ydinvoimalaitoksen suojavyöhyke (sv-1) määräyksineen, maakuntakaava-alueen raja ja moottorikelkkailureitit sekä energianhuollon alue merkinnästä ydinvoimalaitokseen viittaavat merkinnän selitykset ja määräykset. Maankäyttö- ja rakennuslain 204 :n mukaan kaavan kumoamisessa sovelletaan vastaavia säännöksiä kuin kaavaa laadittaessa. Lapin liitossa työstä vastaavat suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, ympäristöasiantuntija Tiina Elo sekä maakuntainsinöörit Juha Piisilä ja Hanne Junnilainen. Kaavaa tehdään yhteistyössä niiden tahojen kanssa, joita kaava koskee. Laadittaessa maakuntakaavaa vaiheittain tai osa-alueittain tulee kaavan valmistelua ohjaamaan asettaa maakunnan liiton toimielin, jossa on asianomaisten kuntien ehdottamia jäseniä. Lapin liiton hallitus on nimennyt ohjausryhmän tahot kokouksessaan

6 6

7 7 1. JOHDANTO 1.1 MAAKUNTAKAAVAN LAKIPERUSTA Maankäyttö- ja rakennuslain 204 :n mukaan kaavan kumoamisessa sovelletaan vastaavia säännöksiä kuin kaavaa laadittaessa. Maakuntakaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetus (MRL /132, MRA /895). Seuraavassa on esitetty keskeisiä MRL:n säädöksiä maakuntakaavoitusta koskien. Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevista asioista. (MRL 1, Lain yleinen tavoite) Maakuntakaavan sisältövaatimukset (MRL 28 ): Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovi- Kuva 1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä tettava maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 :ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjelmien ja päätösten sekä 32 :ssä tarkoitettua maisemaaluetta koskevien perustamispäätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadittaessa. Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma eli maakuntaohjelma. Alueellisesta kehittämisohjelmasta säädetään erikseen aluekehityslaissa. Lapin maakunnan suunnittelusta huolehtii Lapin liitto. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtioneuvoston antamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Maakuntakaava konkretisoi valtakunnalliset tavoitteet ja sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntasuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia, mutta se on lähtökohtana muulle maakunnan suunnittelulle.

8 8 Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntasuunnitelma on hyvin yleispiirteinen pitkän tähtäyksen visio- ja strategiasuunnitelma, joka sisältää sekä toiminnallisen aluekehityksen että alueiden käytön periaatteet. Maakuntaohjelmassa kuvataan yksityiskohtaisemmin, kuinka ja millä kärkihankkeilla maakuntasuunnitelman strategiaa toteutetaan. Lappi-sopimus - Lapin maakuntaohjelma hyväksyttiin Lapin liiton valtuustossa Lappi sopimus yhdistää kaksi maakunnallista asiakirjaa - pitkän aikavälin maakuntastrategian ja lyhyemmän aikavälin maakuntaohjelman. Tavoitteena on kiteytetysti kertoa Lapin strategisen kehittämisen linjat ja tavoitteet vuosille Maakuntastrategiatyön 2040 pohjalta maakuntaohjelmassa keskitytään seuraavaan neljään vuoteen ja sen aikana toteutettaviin kehittämiskokonaisuuksiin, joihin voidaan yleisellä tasolla liittää rahoitus ja muut resurssit. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. (MRL mom.) Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (MRL 27 ). Maakuntakaava esitetään kartalla. Kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Maakuntakaavaan liittyy selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. (MRL 29, Maakuntakaavan esitystapa) Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista (MRL 32 ). 1.2 SUUNNITTELU- JA VAIKUTUSALUE Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen käsittää osia Kemin kaupungista sekä Keminmaan ja Simon kunnista. Suunnittelualue rajataan koskemaan Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan aluetta. Vahvistuessaan kaava kumoaa osittain ydinvoimamaakuntakaavan. Kaavan muutosalue rajautuu suppeasti, mutta tarkastelu- ja vaikutusalueet ovat laajempia. Vaikutuksia tarkastellaan mm. Kemi-Simo alueen yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään.

9 9 Kuva 2. Suunnittelualue 1.3 MAAKUNTAKAAVAN TARKOITUS Alueella on voimassa Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava (saanut lainvoiman ). Fennovoima valitsi ydinvoimalansa sijoituspaikaksi Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Pyhäjoen kunnan. Kemin kaupunki ja Simon kunta sekä Karsikon puolesta ry ja Hepolan Pientaloyhdistys esittivät Lapin liitolle ydinvoimamaakuntakaavan muuttamista ja siinä olevan ydinvoimalavarauksen purkamista. Päätös maakuntakaavan laatimisesta ja siten ydinvoimavarauksen purkamisesta sisältyy valtuuston hyväksymään Lapin liiton toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon Ydinvoimamaakuntakaavan suojavyöhyke rajoittaa pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen suunnittelua Karsikon alueella. Maakuntakaavalla kumotaan Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan suojavyöhyke (sv-1), kaava-alueen raja ja moottorikelkkailureitit sekä energiahuollon alueesta (EN-1) ydinvoimalaitokseen viittaavat osiot. Kumoamisen tarkoitus on mahdollistaa kuntien maankäytön suunnittelu niin, että Karsikon alueella ei ole voimassa enää ydinvoimamaakuntakaavasta johtuvaa rakentamisrajoitusta.

10 MAAKUNTAKAAVAN LAATIMISORGANISAATIO Maakuntakaavan laatii Lapin liitto, jossa yhteyshenkilöinä toimivat suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, maakuntainsinööri Juha Piisilä, maakuntainsinööri Hanne Junnilainen ja ympäristöasiantuntija Tiina Elo. Kaavoitustyötä tukemaan Lapin liiton hallitus on nimennyt kuntien ehdottamat ohjausryhmätahot. Ohjausryhmään kuuluvat seuraavat tahot ja henkilöt; (suluissa varajäsen) Kemi, Riitta Vallin (Tapani Onkalo) Kemi, Risto Pöykiö (Peter Brusila) Keminmaa Susanna Sandbegr (Pekka Mäkelä) Keminmaa, Helena Halttu (Pertti Sakaranaho, Hannu Tikkala) Simo, Mika Tiiro (Markku Rimali) Simo, Lauri Niskala (Helena Hamari) Lapin ELY-keskus, Kaija Pekkala (Timo Jokelainen) Lapin ELY-keskus, Jorma Leskinen (Risto Uusipulkamo) Fingrid, Mika Penttilä (Aki Laurila) Paliskuntain yhdistys Marja Anttonen (Anna-Leena Jänkälä) 1.5 TYÖN KULKU, VUOROVAIKUTUS JA HALLINNOLLINEN KÄSITTELY Maankäyttö- ja rakennuslain 6 :n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavoitusmenettely tulee järjestää, ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 ). Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoamisen laatimisprosessissa osallistuminen ja vuorovaikuttaminen tapahtuvat suurelta osin hankkeen tavoite- ja valmisteluvaiheissa, jolloin vaikuttamisen mahdollisuudet ovat suurimmat ja moniin asioihin oli esillä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Menetelminä ovat hallintoelinten ja ohjausryhmän kokoukset, viranomaisneuvottelut, yleisötilaisuudet, tiedottaminen lehdissä ja radiossa, nähtävänä pitäminen, Internet, lausunnot ja muistutukset. Maakuntakaavan hyväksyy Lapin liiton valtuusto. Hyväksytty maakuntakaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Ympäristöministeriö hankkii maakuntakaavasta niiden ministeriöiden lausunnot, joita asia koskee. Ympäristöministeriön on jätettävä kaava kokonaan tai osittain vahvistamatta, jollei kaava täytä sille MRL:n 28 :ssä asetettuja sisältövaatimuksia. Muussa tapauksessa päätös on vahvistettava. Jos ministeriöiden kannat oleellisilta osin ovat eriäviä, ympäristöministeriön on siirrettävä asia valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavaksi. Jollei maakuntakaavaa ole saatettu vahvistettavaksi vuoden kuluessa sen hyväksymisestä, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi. Maakuntakaavaan voidaan vahvistettaessa tehdä oikaisuluonteisia korjauksia ja maakunnan liiton suostumuksella vähäisiä muutoksia. Muutosten johdosta on kuultava niitä, joiden etua tai oikeutta muutos välittömästi koskee (MRL 31 ). Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään niin, että niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta

11 11 Taulukko 1. Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen osalliset ja osallistuminen Kommentit tavoitteista ja valmisteluaineistosta sekä luonnoksesta valmis- Tahot Osalliset Osallistuminen Maanomistajat yksityiset maanomistajat, yhteismetsät, muut maakuntakaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat teluvaiheessa Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Kaavan vaikutusalueen asukkaat, tonttien vuokralaiset, yritykset ja niiden työntekijät, laitokset ja niiden käyttäjät ja työntekijät, elinkeinojen harjoittajat, matkailijat Viranomaiset Museovirasto, TRAFI, TUKES, STUK, Pääesikunta, Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta, Pohjois-Suomen Huoltorykmentin esikunta, Liikennevirasto, ympäristöministeriö ja muut valtion keskushallinnon viranomaiset sekä muut vastaavat kuten Fingrid ja Finavia Lapin ELY -keskus, Lapin AVI, Suomen Metsäkeskus Lappi, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja muut aluehallinnon viranomaiset sekä muut vastaavat kuten Paliskuntain yhdistys Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Lapin kunnat ja seutukuntaorganisaatiot Tornionlaakson maakuntamuseo, Lapin Luonnonsuojelupiiri, Lapin rakennusperinne ry, Lapin Maaseutukeskus, Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto, matkailuyhdistykset, kalastusalueet, ammattiyhdistykset, elinkeinoelämän yhdistykset, metsänhoitoyhdistykset, museo- ja kotiseutuyhdistykset, riistanhoitoyhdistykset, ym. yhdistykset Energiayhtiöt, jätehuoltoyhtiöt, jakokunnat, kalastuskunnat, kylätoimikunnat, paliskunnat, paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset, ym. paikalliset yhdistykset Mielipiteet ja muistutukset kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta nähtävillä pidon aikana sekä yleisötilaisuuksissa Kommentit tavoitteista ja valmisteluaineistosta sekä luonnoksesta valmisteluvaiheessa Mielipiteet ja muistutukset kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä pidon aikana sekä yleisötilaisuuksissa Kommentit tavoitteista ja valmisteluaineistosta sekä luonnoksesta valmisteluvaiheessa MRL:n mukaiset viranomaisneuvottelut valmistelu- ja ehdotusvaiheessa Lausunnot luonnos- ja ehdotusvaiheessa, ministeriöiden lausunnot vahvistamisvaiheessa Muu viranomaisyhteistyö koko prosessin ajan Tarvittaessa neuvottelut intressiryhmien kanssa Kommentit tavoitteista ja valmisteluaineistosta sekä luonnoksesta valmisteluvaiheessa Mielipiteet ja muistutukset luonnosja ehdotusvaiheessa nähtävillä pidon aikana sekä yleisötilaisuuksissa Osallinen voi ottaa kantaa suunnitteluun ja sen tuloksiin seuraavilla tavoilla: kannanotot yleisötilaisuuksissa, yleisötilaisuus pidetään kun luonnos on nähtävillä (Simossa) huomautukset ja muistutukset nähtävänä olevista asiakirjoista yhteydenotot Lapin liiton virastoon, ohjausryhmään ja päätöksentekijöihin lausunnot Kaikki kannanotot kirjataan kuten myös se, miten ne ovat vaikuttaneet suunnitteluun tai sen tuloksiin. Osallisella on mahdollisuus tarkistaa palautteensa vaikutukset. Muistutuksen tehneille annetaan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät viranomaisneuvottelut pidetään kaavoituksen aloitusvaiheessa ja ehdotusvaiheessa. Maakuntakaavaa valmisteltaessa järjestetään tarpeen mukaan kaava- ja työneuvotteluja.

12 12 Taulukko 2. Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen kaavoitusprosessi ja alustava aikataulu Päätös/ toimenpide Päätös maakuntakaavan laadinnasta 2. Aloituskokous 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 4. Ohjausryhmän nimeäminen 5. Vireilletuloilmoitus 6. Viranomaisneuvottelu 7. Perusselvitykset 8. Tavoitteet 9. Kaavaluonnokset, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi 10. Viranomaisneuvottelu (epävirallinen) 11. Poronhoitolain 53 :n mukainen neuvottelu 12. Kaavaluonnos nähtävillä YLEISÖTILAISUUS 13. Viranomaisneuvottelu (epävirallinen) 14. Poronhoitolain 53 :n mukainen neuvottelu 15. Kaavaehdotus 16. Kaavaehdotus nähtävillä YLEISÖTILAISUUS 17. Viranomaisneuvottelu 18. Kaavan valmistelu hyväksyttäväksi 19. Kaava hyväksytään 20. Kaava vahvistetaan 21. Kaavaa seurataan 22. Tiedottaminen 23. Ohjausryhmä 24. Maakuntahallitus 25. Maakuntavaltuusto Maakuntakaavan vaiheet ja tiedottaminen Maakuntakaavan vaiheista ja kaavoitusprosessista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maakuntakaavoituksen vaiheista, sisällöstä, ja yleisötilaisuuksista, luonnosten ja ehdotusten nähtävillä olosta sekä mahdollisuuksista mielipiteen esittämiseen tiedotetaan seuraavilla tavoilla: ilmoituksina, kuulutuksina, tiedotteina ja artikkeleina kuntien kaavoituskatsauksien yhteydessä sanomalehdissä, paikallislehdissä ja kuntien tiedotuslehdissä, alueradiossa Lapin liiton ja kuntien ilmoitustauluilla Lapin liiton (www.lapinliitto.fi)

13 13 Kuulutukset julkaistaan Lapin liiton ja kuntien ilmoitustauluilla sekä seuraavissa lehdissä: Pohjolan Sanomat, Lapin Kansa, Lounais-Lappi ja Kaleva. Maakuntakaavan hyväksymispäätös (valtuuston pöytäkirja) kuulutetaan Lapin liiton ja kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Lapin liiton kotisivuilla. Päätöksestä on mahdollisuus valittaa ympäristöministeriöön 30 vuorokauden sisällä siitä kun pöytäkirja on asetettu virallisesti nähtäville. Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoamisen eteneminen 1. Lapin liiton valtuusto päätti toimintasuunnitelma yhteydessä Kemi- Simo alueen Karsikon vaihemaakuntakaavan laatimisesta 2. Aloituskokous Kemin, Keminmaan ja Simon kuntien edustajien kanssa vaihemaakuntakaavan ohjausryhmästä (MRL 27 ) sekä muista vaihemaakuntakaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä Lapin liiton hallitus päätti asettaa vaihemaakuntakaavan ohjausryhmän (MRL 27 ) Ohjausryhmän 1. kokous Kemissä (alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma) 5. Lapin liiton hallitus päätti kuuluttaa vireille vaihemaakuntakaavan ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 6. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kaavaneuvottelu Simon kunnan kanssa Kaavaneuvottelu ympäristöministeriön kanssa Ohjausryhmän 2.kokous Simossa 10. Kaavaneuvottelu ympäristöministeriön ja ELY:n kanssa (Vaihemaakuntakaava todettiin vain osittaista kumoamista koskevaksi kaavaksi ja nimeksi muodostui Kemi-Tornio alueen ydinvoimakaavan osittainen kumoaminen) 11. Poronhoitolain 53 :n mukainen neuvottelu Ohjausryhmän 3. kokous Simossa (alustava luonnos) 13. Ohjausryhmän 4. kokous Simossa (luonnos) 14. Lapin liiton hallitus päätti asettaa maakuntakaavaluonnoksen laatimisvaiheen kuulemiseen Laatimisvaiheen kuuleminen Ohjausryhmän 5. kokous (vastineet ja ehdotus) 17. Lapin liiton hallitus hyväksyi vastineet valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen Lapin liiton hallitus päätti asettaa maakuntakaavaehdotuksen nähtäville Ehdotusvaiheen kuuleminen Ohjausryhmän 6. kokous (vastineet ja ehdotus) 21. Lapin liiton hallitus (vastineet) 22. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (Muistio liitteessä 4.) 23. Lapin liiton hallitus (ehdotus) 24. Lapin liiton valtuusto (ehdotuksen hyväksyminen) 2. SUUNNITTELUALUEEN PERUSTIETOJA Keskeisin osa suunnittelualueesta sijoittuu Karsikkoniemen alueelle, joka on pääosin rakentamaton lukuun ottamatta ranta-aluetta, jolla sijaitsee runsaasti loma-asutusta. Karsikkoniemessä on yksittäisiä ympärivuotisia asuinrakennuksia Hepolan ja Maksniemen eteläpuolella sekä niemen kaakkoisosassa, Karsikon kalasataman tuntumassa. Pääasialliset maankäyttömuodot ovat metsätalous ja ulkoilu. Karsikkoniemen ranta-alueen lisäksi ympäröivillä saarilla on runsaasti lomaasuntoja. Suunnittelualueeseen kuuluvat Kemin Hepolan ja Rytikarin sekä Simon Maksniemen asuintaajamat, jotka sijaitsevat noin 5-6 kilometrin etäisyydellä Karsikkoniemestä. Karsikkoniemestä noin 20 kilometrin sisämaahan ulottuva, voimajohtokäytävää varten varattava suun-

14 14 nittelualueen osa on rakentamatonta metsätalousvaltaista aluetta. Kaava-alue Simon kunnan osalta kuuluu poronhoitoalueeseen ja Isosydänmaan paliskuntaan. Suurin osa ympäristön peruspalveluista ja vähittäiskauppatarjonnasta sijoittuu Simon kunnan ja Kemin kaupungin keskustoihin sekä Hepolaan ja Maksniemeen. Simon keskusta on valtatie 4 varrella. Karsikkoniemeen ja alueella sijaitsevaan Karsikon kalasatamaan johtava Karsikontie liittyy suoraan valtatiehen. Karsikontien lisäksi Karsikkoniemeen on Hepolan suunnasta tieyhteys valtatieltä 4, joka palvelee lähinnä Karsikkoniemen länsirannan loma-asutusta. Vesijohtoverkosto ulottuu Simon kunnan alueella Puntarniemen ja Kitinniemen kautta Karsikkoniemen kalasatamaan ja viemäriverkko Maksniemeen. Kemin kaupungin alueella vesi- ja viemäriverkko ulottuu Hepolan asuinalueelle. Sähkönjakelusta Simon kunnan alueella vastaa Rantakairan sähkö Oy ja Kemin kaupungin alueella Kemin Energia Oy. Lähin rautatie (Oulu-Tornio) sijaitsee valtatien 4 pohjoispuolella. Kemissä sijaitsevalle lähimmälle rautatieasemalle on maanteitse matkaa noin 15 kilometriä Karsikkoniemestä. Lähin lentokenttä on Kemi-Tornio, jonne on matkaa noin 20 kilometriä Karsikkoniemestä. Karsikkoniemi sijaitsee Kemi-Tornio lentokentän tarkkaillun ilmatilan alueella. Karsikkoniemen välittömässä läheisyydessä kulkee lentoreittejä. Karsikkoniemen kaakkoisosassa on Karsikon kalasatama ja Karsikon entinen kalastajakylä. Lähin merkittävä tuonti-/vientisatama on noin 8 kilometriä Karsikkoniemestä länteen sijaitseva Kemin Ajoksen satama. 2.1 SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan. Tuulivoimatuotantoon soveltuvilla alueilla (tv) kaava kumoaa Länsi-Lapin seutukaavassa osoitetut tuulivoimatuotantoa koskevat aluevaraukset. Kuva 3. Ote Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavasta

15 15 Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava on saanut lainvoiman , kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi maakuntakaavasta tehdyt valitukset. Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavassa on osoitettu varaukset ydinvoimalaitosta ja sen edellyttämää infrastruktuuria varten Simon Karsikkoniemeen. Maakuntakaavassa on osoitettu seuraavat aluevaraukset, viiva- ja kohdemerkinnät: Energiahuollon alue, jolle voidaan sijoittaa ydinvoimalaitos (EN-1) Ydinvoimalaitoksen suojavyöhyke (sv-1) Satama-alue (EN-1-alueella) Yhdystie (Karsikontie) Kuva 4. Ote Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavasta Ohjeellinen/vaihtoehtoinen yhdystie (voimalaitos-hepola-valtatie 4) Moottorikelkkailureitit (suunnittelualueen itäpuolelta kohti Hepolaa ja Maksniemeä/ Puntarniemeä suuntautuvat reitit, 110 kv:n ja 400 kv:n nykyisiä voimajohtoja Laivaväylä (seutukaavassa esitettyjen väylien lisäksi olemassa oleva väylä kaakosta Karsikon kalasatamaan sekä uusi väylä lännestä voimalaitoksen satamaalueelle) Ohjeellinen päävoimalinja (merialueella merikaapelina, mantereella maakaapelina ja ilmajohtona)

16 16 Länsi-Lapin maakuntakaavan on Lapin liiton valtuusto hyväksynyt ja ympäristöministeriö on vahvistanut Länsi-Lapin maakuntakaava kumoaa vahvistuessaan Länsi- Lapin seutukaavan. Ympäristöministeriö määräsi maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n perusteella Länsi-Lapin maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Länsi-Lapin maakuntakaavassa alueelle on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, taajamatoimintojen aluetta, pohjavesialuetta, viheryhteystarve sekä liikenneyhteyksiä. Alue sisältyy Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkeeseen ja sitä koskee myös Perämeren saariston matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue merkintä. Kuva 5. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta Yleis- ja asemakaavat Kemi Kemin eteläisten alueiden yleiskaavaa on saanut lainvoiman ja valituksen alaisilta osin Kaavassa on osoitettu eteläisen Satamankankaan alueen osalta pientalovaltaisia tai maaseutumaisia asunto-alueita. Simon kuntaan rajautuva Aalto-kankaan alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, josta osalla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta tai erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaan sisältyy myös seutukaavan mukainen moottorikelkkareitti.

17 17 Kuva 6. Ote Kemin oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta Kemin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kemin kaupungin ydinvoimayleiskaavan. Rovaniemen hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyt valitukset. Kaava on kuulutettu voimaan Suurin osa osayleiskaava-alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M-3. Alue sisältää maa- ja metsätalousvaltaisia alueita ja loma-asuntoalueita. Kaavaan on osoitettu ohjeellinen ranta-alue osaaluemerkinnällä ra-1, jonka alueelle rakentaminen edellyttää asemakaavan laadintaa. Nykyisenä tienä osoitetun Lallinperäntien itäpuolelle on osoitettu olemassa oleva pientalovaltainen alue merkinnällä AP-2. Vesialue on osoitettu merkinnällä W. Kaavassa on osoitettu ohjeellisena ydinvoimalaitoksen edellyttämien voimajohtojen johtoalue. Lisäksi on osoitettu luonnonsuojelualue, pohjavesialue, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueen osia, luontokohteita ja muinaismuisto. Myös rakennettu oleva siirtoviemärilinja, ohjeellinen ulkoilureitti sekä ohjeellinen moottorikelkkailureitti on kaavassa osoitettu. Simo Simon Karsikkoniemen yleiskaavan Simon kunnanvaltuusto hyväksyi Kaavaa ei ole kuulutettu, joten se ei ole tullut voimaan.

18 18 Kuva 7. Ote Karsikkoniemen yleiskaavasta Simon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Simon kunnan ydinvoimayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset kesällä Ydinvoimalaitosalue on pyritty sijoittamaan Karsikkoniemen alueelle siten, että alueen muut toiminnot voivat sijoittua voimalaitosalueeseen nähden mahdollisimman häiriöttömästi. Luonnonolosuhteiltaan arvokkaimmat alueet jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Perusratkaisu sijoituksesta on tehty maakuntakaavoituksen yhteydessä. Yleiskaavan tehtävänä on täsmentää tarvittavaa aluevarausta sekä määritellä muu lähiympäristön maankäyttö erityisesti suojavyöhykkeen alueella. Yhtenä osayleiskaavan tehtävänä on varata alueita ydinvoimalaitoksen edellyttämille voimajohdoille.

19 19 Kuva 8. Ote Kemin ja Simon ydinvoimayleiskaavasta

20 20 Karsikkoniemen alueen ja sen ympäristön yleis- ja asemakaavoja: Simon Maksniemen osayleiskaava, 1979, oikeusvaikutukseton Simon Merenrannikon yleiskaava, 1998, oikeusvaikutteinen (muutoksia 2001) Simon Karsikkoniemen yleiskaava, hyväksytty Simon Maksniemen asemakaava, vahvistettu (muutoksia 2001) Simon Maksniemen asemakaava, ehdotusvaiheessa Simon Laitakarin ranta-asemakaava, 1983 Kemin eteläisten alueiden yleiskaava, , oikeusvaikutteinen Kemin merialueen yleiskaava, saanut lainvoiman Kemin Satamakankaan asemakaavaehdotus, käsittely keskeytetty Kemin Hepolan kaupunginosan asemakaavat vv Kemin Paavonkarin kaupunginosan asemakaavat vv Kemin Ajoksen kaupunginosan ja sataman asemakaavat Kemin Ajoksen yleis- ja asemakaavan muutokset, , valituksen alaiselta osalta voimaan Kemin Rytikarin kaupunginosan asemakaavat vv Kemin Veitsiluodon kaupunginosan asemakaavat Kuva 9. Suunnittelualueen läheisyydessä voimassa olevia kaavoja Vireillä olevat yleiskaavat Kemi Ajoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus koskee Ajoksen edustan merialuetta. Alueen pohjoisosa rajautuu Ajoksen lounaiskärjessä sijaitsevaan syväsataman satama-alueeseen ja koillisosa Ajoksen nykyiseen rannikkoalueelle rakennettuun tuulivoima-alueeseen. Lännessä alue käsittää Kuukanplakin ja Hebenmatalan ympäristöt ja rajautuu etelässä Veitsiluodon 8/7 m syvyiseen laivaväylään. Suunnittelualue on kokonaisuudes- saan vesialuetta. Alue on kooltaan noin 2400 ha ja sieltä on noin seitsemän kilometrin etäisyys Kemin keskustaan. Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Lisätietoja

21 21 Simo Leipiön, Halmekankaan ja Onkalon tuulivoimaosayleiskaavat kunnanhallitus käynnistänyt , osallistumis- ja arviointisuunnitelmat asetettu nähtäville ja yleiskaavaehdotukset ovat olleet nähtäville Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavat TuuliWatti Oy:llä on suunnitteilla neljä erillistä tuulivoimapuistoa Simon kunnan alueelle. Hankealueille suunniteltujen uusien tuulivoimaloiden lukumäärä on yhteensä enintään 30 ( Leipiö 13, Halmekangas 11, Onkalo 3). Jo rakennettuja tai rakenteilla olevia tuulivoimaloita on yhteensä 10 (Putaankangas 3, Leipiö 4, Onkalo 3). Tuulivoimaloiden kokonaismäärä tulisi siten olemaan yhteensä enintään 40. Tuulivoimaosayleiskaavat Seipimäki ja Tikkala kunnanhallitus on käynnistänyt ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville Lisätietoja 2.2 LUONNONYMPÄRISTÖ Luonnonympäristön kuvauksessa on hyödynnetty ja kopioitu soveltuvin osin Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointimenettelyn selostusta ja Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan selostusta. Ydinvoimalaitoksen YVA menettelyssä on keskitytty Karsikkoniemeen, valtatie 4:n eteläpuoliseen alueeseen. Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet Simon alueen kallioperä kuuluu Pudasjärven yli 2,5 miljardia vuotta vanhaan, arkeeiseen graniittigneissikompleksiin. Kalliokkoa löytyy useilta alueilta, laaja-alaisimpia esimerkiksi Laitakarista ja Mustakalliosta, Karsikkoniemen länsireunasta. Valtaosa alueen kivilajeista on koostumukseltaan ja ulkoasultaan vaihtelevia syväkivilajeja. Alueen pääkivilajit ovat yleisnimeltään arkeeinen graniittigneissi ja metadiabaasi. Rakennusgeologisesti kivilajit ovat rapautumattomia ja pääosin keskirakeisia. Kallion pintarakoilu on keskimäärin runsasrakoista. Kallioperä on hyvin paljastunutta Karsikkoniemen ja Laitakarin länsiosissa. Muualla paljastuneisuus on heikkoa tai olematonta, ja kallioperä on paksuhkojen maakerrosten peitossa. Maksniemen pohjavesialue sijaitsee Karsikkoniemen juuressa, noin 2 kilometrin päässä voimalaitoksen sijoituspaikasta. Alueen muodostaa lähes pohjois-eteläsuuntainen harjujakso, jota peittää 1,5 2 metriä paksu isokivinen moreenipatja. Moreenin alla on paksut hiekka- ja sorakerrokset. Pohjavesipinta on paikoin näkyvissä. Alueella muodostuu pohjavettä hyvin (noin 400 m3/d) ja moreenin alainen harjun osa on hyvin vettä läpäisevää. Reuna-alueilla on heikommin vettä läpäiseviä silttejä ja moreenia. Pohjaveden päävirtaussuunta on mereen päin. Pohjaveden laatu on hyvä. (Ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmä 2008)

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS. 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS. 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 1 JOHDANTO... 4 1.1 Osayleiskaavatyön tausta ja sijainti... 5 1.2 Yleiskaavatyön

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava IIN KUNTA Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.4.2015 P24712 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe ii (3) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe)

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) 9M709004.BOR 7.10.2010 Muonion kunta Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) Vireilletulo 20.8.2009 9M706011 Mielmukkavaaran asemakaava, tuulipuiston

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA. Soklin asemakaava Kaavaluonnos. Martin kylä 402

ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA. Soklin asemakaava Kaavaluonnos. Martin kylä 402 ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA Soklin asemakaava Kaavaluonnos Martin kylä 402 Vireilletulo 21.2.2013 Kunnanhallitus xx.xx.xxxx Kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Yhteystiedot: Savukosken kunta,

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaava... 1 Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 6 Suunnittelualueen yleiskuvaus... 7 Suunnittelu-

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / 1 Lauri Solin Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 0615-P22989 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot