Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Aika klo 08:00-09:45 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTUS JA RAKENTAMISLVALTUUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 156 TALOUSKATSAUS LESTIJÄRVEN KUNNAN JÄSENEN VAIHTUMINEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOSSA 158 HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PERUSPALVELULAUTAKUNNAN KOKOUKSIIN 159 ESITYS SÄHKÖISEEN POTILASTIEDON ARKISTOON LIITTYMISESTÄ 160 SULKEMISSUUNNITELMA VUODENVAIHDE VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAT JA TIEDOKSI / MUUT ASIAT

2 PÖYTÄKIRJA 10/ Läsnä Nimi Klo Tehtävä Hietaniemi Antti 8:00-9:45 pj Nurmi Pekka 8:00-9:45 vpj Haapalehto Seija 8:00-9:45 jäsen Halonen Jyrki 8:00-9:45 jäsen Högnabba Stefan 8:00-9:45 jäsen Joensuu Olli 8:00-9:45 jäsen Kallio Jaana 8:00-9:45 jäsen Lahti Mauri 8:00-9:45 jäsen Lindskog Tina 8:00-9:45 jäsen Pensaari Paula 8:00-9:45 jäsen Varila Kaija 8:00-9:45 jäsen Innanen Sari 8:00-9:45 valtuuston pj Sabel Roy 8:00-08:50 valtuuston I vpj Leppälä Pekka 8:00-9:45 valtuuston III vpj Pajunpää Hannu 8:00-9:45 toimitusjohtaja Telimaa Sakari 8:00-9:45 johtajaylilääkäri Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 8:00-9:45 hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 8:00-9:45 pöytäkirjanpitäjä Poissa Brandt Mats valtuuston II vpj Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Antti Hietaniemi Minna Korkiakoski Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä / 2013 / 2013 Tina Lindskog Kaija Varila

3 PÖYTÄKIRJA 10/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä / 2013 Minna Korkiakoski Pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus 152 Toimitusjohtajan esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 153 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hallitus 153 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Tina Lindskog ja Kaija Varila. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Tina Lindskog ja Kaija Varila.

6 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 154 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus 154 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 155 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTUS JA RAKENTAMISLVALTUUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus 155 Pelastuslaitoksen palveluntuotannon liikkeenluovutus Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä KIU RU, Kokkolan kaupunki, Kokkolan terveyskeskus ja Kes ki-pohjan maan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos ovat neuvotelleet voi mas sa ole van palvelutasopäätöksen mukaan Pelastuslaitoksen ns Kan ta-kok ko las sa tuottaman ensihoitopalvelun siirtämisestä KIU- RU:n palveluntuotannoksi lukien. Neuvotteluissa on saavutettu virkamiesjohdon ja asiantuntijoiden kes ken yksimielisyys siitä, että ensihoito-palvelun integroituessa yhä tii viim min osaksi terveys- ja erityisesti päivystyspalveluiden ko ko naisuut ta, on toiminnallisesti perustelua tuottaa ensihoitopalvelu KIU- RU:n omana tuotantona osana terveydenhuollon palveluketjua. KIU- RU:n ensihoitokeskuksen henkilökunnan operoidessa yhä laa jemmin koko Keski-Pohjanmaan alueella, saavutetaan samalla mer kit täviä synergiaetuja myös henkilökunnan rekrytoinnin ja hen ki lös tö hallin nan suhteen. Laajentuvalla yhtenäisellä, yhden työnjohdon alaisel la, toiminnalla voidaan resursseja koordinoimalla ja erityisesti resurs sien niukkuustilanteissa uudelleen kohdentamalla lisätä hen kilös tö re surs sien tehokasta käyttöä. Rajapinta terveydenhuoltoon piene nee. Synergia terveydenhuollon palveluihin tukee ko ko nais re surssien käyttöä. Virkamiesneuvottelujen jälkeen Kokkolan kaupunginhallitus on kä sitel lyt asiaa kokouksessaan Kokkolan kaupunki on hyväk sy nyt aikeen ja kannattaa palvelutasopäätöksen teknistä muutos ta lukien palvelun tuottajan muuttamisesta. Ehdotettu muutos edellyttää ensihoidon palvelutasopäätöksen teknis tä muutosta. Palvelutasopäätöksen päivitys Kanta-Kokkolan en sihoi don tuottajan vaihtumisesta tuodaan päätettäväksi ko koon tu val le Kiurun valtuustolle. Poikkeuksellisen nopean ai ka taulu vaa ti muk sen vuoksi esitys joudutaan tuomaan siten, että asia esite tään otettavaksi käsiteltäväksi ns ylimääräisenä asiana. Pal ve lu taso pää tök sen toiminnallinen sisältö ei muutu kuten ei väestön ta voitet ta vuus las kel ma kaan, vaan kyseessä on sopimustekninen päi vitys. Tavoitteena on, että toiminnan, henkilökunnan ja kaluston siirto voi daan toteuttaa lukien liikkeenluovutusperiaatteiden mukai ses ti. Kehityssuunta, jossa sairaanhoitopiiri vastaa itse ensihoitopalvelun tuo tan nos ta yhä laajemmin, on yhteneväinen OYS Eri tyis vas tuu alueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa lukien neljä eri tyis-

8 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 155 vas tuu alu een viidestä sairaanhoitopiiristä järjestää ensihoitopalvelun tuo tan non joko täysin tai suurimmalta osalta omana tuotantona. Palveluntuotannon siirtämisessä sovelletaan EY:n Liik keen luo vu tusdi rek tii viä ja Työsopimuslakia (1 luku, 10 ). Siirron kohde on en sihoi to pal ve lun liiketoiminnan tai palveluntuotannon toiminnallinen koko nai suus. Luovuttaja (Kokkolan kaupunki / Pelastuslaitos) ja vastaan ot ta ja (Kuntayhtymä KIURU) toteuttavat ns. liiketoimintakaupan ja henkilöstöön sovelletaan työsopimuslain liikkeenluovutuksen mukais ta menettelyä ja oikeusturvaa. Palveluntuotannon siirtyessä liikkeen luo vu tuk sen mukaisesti, ei toiminnan siirto sisällä Kokkolan kau pun gin virkoja ja toimia, vaan vakituinen henkilöstö siirtyy KIU- RU:n operatiiviselle tulosalueelle perustettaviin vakansseihin. Erittäin tiukan aikatauluhaasteen vuoksi asian valmistelu on käyn nistet ty ehdollisena myös henkilöstösiirron osalta. Pelastuslaitos on järjes tä nyt ensihoitohenkilöstölleen informaatiotilaisuuden ja KIURU operatiivinen tulosalue / ensihoitokeskus on järjestänyt ensi hoi to hen ki lös töl le tiedotustilaisuuden Palvelutasopäätös määrittää ensihoitopalvelun sisällön tason kunkin yk si kön ja sen henkilöstön osalta (Palvelutasopäätös kappaleet 5-6). Tä män kautta määrittyy siten myös tarvittavan henkilöstön lu ku määrä. Ensihoitopalvelusta annetun asetuksen (340/2011) määrittämät en si hoi to pal ve lun työntekijöiden osaamis- ja pätevyysvaatimukset on otettava huomioon. Kehitettäessä ensihoitopalvelun ja päi vys tysten vastaanottotyön yhteistyötä, on ensihoitopalvelun henkilökunnan osal ta huomioitava myös lääkehoitoa ohjaavat asetukset ja ohjeet. Pal ve lun tuo tan non siirtyessä Pelastuslaitokselta KIURU:lle tulee ope ra tii vi sel le tulosalueelle perustettavaksi pelastuslaitoksen en sihoi don palveluntuotantoa vastaava vakanssimäärä. Pelastuslaitos on toimittanut KIURU:lle ensihoitopalvelun pal ve luntuo tan non talousarvion vuodelle Talousarviokaudelle 2014 on pe las tus lai tos varannut henkilöstökuluihin Pal ve lu tuo tannon talousarvio on vuodelle 2014 kokonaisuudessaan Tä mä summa on jo alkuvaiheessa sisällytetty osaksi KIURU:n en sihoi to pal ve lun kokonaistalousarviota ja sen nettomenosumma si sältyy Kiurun talousarvioesitykseen valtuustolle. Kyseinen Pe las tus laitok sen ilmoittama nettosumma on mukana Kiurun menobudjetissa ja jä sen kun tien kuntalaskutusennusteessa ensihoidon osalta, joka perus tuu asukaskohtaiseen kokonaisjakoon jäsenkuntien kesken. Ensihoitokeskuksen suorittaminen laskelmien perustella voidaan tode ta, että palveluntuotannon mahdollisesti siirtyessä KIURU ky kenee operoimaan ja tuottamaan vastaavan toiminnallisen ko ko naisuu den samalla kustannuspohjalla kuin Pelastuslaitos oli omassa

9 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 155 bud je tis saan arvioinut. Näin ollen muutos ei aiheuta henkilöstön osal ta toiminnallista tai taloudellista muutosvaikutusta ja on siltä osin kus tan nus neut raa li. Liikkeen luovutuksen yhteydessä tulee siirrettäväksi myös Pe las tuslai tok sen ensihoidon kalusto Kiurulle. Lähtökohtana on tasearvon käyt tö. Tässä vaiheessa ei ole käytettävissä kaluston arvoa eikä siirty vän omaisuuden sisältöä. Mikäli Kiurun talousarviossa ensihoidon käyn nis tä mi seen ja ensikalustukseen varattu investointien li sä määrä ra ha ei tule riittämään kattamaan siirtyvän kaluston lunastusta, tuo daan määrärahaylitys valtuustolle viimeistään tilinpäätöksen yhtey des sä. Vakanssien perustaminen: Liikkeenluovutuksen piirissä sairaanhoitopiirin palvelukseen on mahdol li ses ti siirtymässä 3 sairaanhoitajaa sekä 6 lähihoitajaa / lää kin tävah ti mes ta ria. Kaksi pelastuslaitoksen vakituisessa työsuhteessa ole vaa sairaanhoitajaa on palkattu sairaanhoitopiirin ensihoidon kent tä joh ta jan virkaan. Palvelutasopäätöksen mukaisen minimitason toi min nan käynnistämiseksi henkilöstötarve on laskettu ja tarkistettu eri koetyövuorolistoilla. KIURU:n operoidessa laajasti koko Keski-Poh jan maan alueella on vakanssimäärä tarkasteltava suhteessa ko ko ensihoidon palveluntuotantoon. Aikaisemmin perustetun ja liikkeenluovutuksen ja rekrytoinnin kautta täy te tyn 27 sairaanhoitajan ja 16 lähihoitajan toimien lisäksi pe rustet ta vak si tulee 8 sairaanhoitajan ja 6 lähihoitajan tointa. Vakanssien täy tön yhteydessä arvioidaan edelleen kriittisesti vakanssien va ki naisen täyttämisen tarvetta ja henkilöstöresurssin jakautumista va ki naisen henkilöstön ja sijaisresurssin kesken. Rakentamista koskeva valtuutus sekä rahoitus Keskitetty ensihoitoyksikkö on tarkoituksenmukaista sijoittaa jat kossa terveydenhuollon päivystystoiminnan välittömään yhteyteen syner gia yh tey den varmistamiseksi. Tämä edellyttää ra ken ta mis rat kaisun mahdollisimman nopeassa aikataulussa keskussairaalan päivys tyk sen yhteyteen. Tilaan tulisi sijoitettavaksi neljän ambulanssin tallitilat sekä ti lan nekes kus. Lähtökohtaisesti rakentaminen on hinnaltaan saman suuruis ta riippumatta siitä, rakennetaanko tila Kokkolan kaupungin vai Kiu run toimesta. Kokonaiskustannusten osalta oleellista on toi minnal li ses ti synerginen logistinen järjestely, joka mahdollistaa hen ki löstön tiiviin yhteiskäytön. Kiinteistö on mahdollista sijoittaa yh teis päivys tyk sen välittömään yhteyteen. Käytännössä rakentaminen on tarkoi tuk sen mu kais ta järjestää Kiurun 100 prosenttisesti omistaman

10 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 155 kiin teis tö yh tiö H-Seitsikon toimesta. Tässä vaiheessa ei ole käy tet tävis sä tarkkoja suunnitelmia tai rakentamisen kustannusarviota. Alusta van arvion mukaan ensihoidon tilatarve on n. 350 m2. Tilatarve on vas taa va kun pelastuslaitoksen suunnitelmissa, koskien tulevaa palo ase ma ra ken nus ta. Rakentamisen alustava kustannusarvio on n , kahdenkymmenen vuoden poistoajalla vuosikustannus on n Tilojen kustannusarvio ei poikkea pelastuslaitoksen ar vios ta. Pelastuslaitoksen osalta lisätilatarve ensin kont ti vuok rauksen ja sittemmin mahdollisen rakentamisen muodossa poistuu. Esite tyl lä rakentamisratkaisulla eliminoidaan tarve väliaikaistilojen inves toin tiin paloasemalle, mistä muodostuu ko ko nais kus tan nus säästö. Merkittävä käyttökustannussäästö syntyy parakkitilojen vuok raustar peen poistumisesta. Tavoitteena on käynnistää rakentamishanke mahdollisimman pian, si ten että tilat ovat valmiina vuoden 2014 aikana. Tilojen val mis tu miseen saakka ensihoidon kalusto tulisi voida sijoittaa pääosin Pe lastus lai tok sen tiloihin. Väliaikaisesta tilajärjestelystä rakentamisajalle on neuvoteltu Pelastuslaitoksen ja KIURU:n kesken. Jos keskitetty ti la rakennetaan, siirtyy kaikki ensihoito toiminta uusiin tiloihin, jolloin paloaseman tilat jäävät kokonaan pelastustoimen käyttöön ja tilan käyttötilanne asemalla helpottuu. Kiinteistöyhtiö H-Seitsikolla on valmius käynnistää tilojen suunnittelu- ja rakennuttamishanke nopealla aikataululla. Rakentamishanke voidaan rahoittaa Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon kilpai lut ta mal la lainalla, jonka Kuntarahoitus Oyj on myöntänyt vuonna 2009 mm logistiikkakeskuksen kalustusinvestoinnin rahoittamiseen. Lai nal la on kuntayhtymän omavelkainen takaus. Lainasummasta on edel leen nostamatta 1 M :n suuruinen osuus. Kuntarahoitus Oyj on il moit ta nut, että lainan viimeinen erän nostosta on ilmoitettava viimeis tään , jotta se voidaan saada alkuperäisin ehdoin (mar gi naa li 0,62%). Kuntarahoitus Oyj:n puolesta lainaerän käyttö tä hän hankkeen rahoittamiseen on mahdollista. Mikäli ra ken ta misval tuu tus myönnetään ennen em lainan noston eräpäivää, mah dollis tuu hankkeen toteuttaminen ja rahoitus ilman erillistä lai na ta kausme net te lyä hankkeen vaatimalla nopeutetulla aikataululla ole mas saole vin lainaehdoin. Toimitusjohtajan esitys: 1 Hallitus päättää perustaa ensihoidon tuotannon laajennuksen mah dol lis ta mi sek si ehdollisella päätöksellä 8 sairaanhoitajan ja 6 lähi hoi ta jan tointa. Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valtuus to on päättänyt ensihoidon palvelutasopäätöksen tarkistuksesta ja siitä, että Pelastuslaitoksen ensihoitotoiminta siirtyy sai raan hoi to-

11 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 155 pii rin toiminnaksi. 2 Hallitus päättää esittää valtuustolle, että ensihoidon palvelutasopäätöstä tarkistetaan siten, että Keski-Poh jan maan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen en sihoi to toi min ta ns. Kanta-Kokkolan alueella siirtyy sairaanhoitopiirin toiminnaksi lu kien edellä todetuin perustein. toiminnan siirrossa noudatetaan liikkeenluovutuksen pe ri aat teita ja Pelastuslaitoksen ensihoidon henkilöstö siirtyy kun ta yh tymän palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Kiinteistöyhtiö H-Seitsikolle myönnetään valtuutus toiminnan edel lyt tä män rakentamishankkeen käynnistämiseen ja to teutuk seen tavoitteena hankkeen toteuttaminen vuoden 2014 aika na. Rakentamishankkeen rahoitus järjestetään Kiinteistöyhtiö H-Seit si kon olemassaolevan rahoituspäätöksen nostovaraa hyö dyn täen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 TALOUSKATSAUS Hallitus 156 Valmistelu: talousjohtaja Talouskatsauksen laadinta on vuodelle 2013 haasteellista. Talouden rakenteissa tapahtui edelliseen verrattuna monia merkittäviä muutok sia, jotka vaikeuttavat vuositasolla tapahtuvaa kustannusvertailua; la bo ra to rio toiminnan siirtyminen ostopalveluksi, ensihoidon sopi mus ten siir ty minen esh:n budjettiin ostopalveluina, henkilöstön vähenty mi nen la bo ra to rio muu tok sen myötä, piirin ulkopuolisen hoidon kus tan nus ten siirtyminen erillisiin vastuuyksiköihin, Reisjärven kunnan piirin ul ko puolisen hoidon laskut mukaan jäsenkuntien kustannuksiin jne. Li säksi haastetta tuo se, että laboratoriokustannusten laskutus tulee kuukauden viiveellä. Budjetista puuttuvat määrärahat Reisjärven kunnan piirin ulkopuolis ta hoitoa varten, mikä edellyttää lisätalousarvion vuo delle Budjetti on alimitoitettu myös Kokkolan ensihoidon kus tannusten osalta. Tältä osin valtuusto käsittelee lisätalousarvion. Erikoissairaanhoidon lokakuun tuloslaskelma on esitetty liitteenä. TOIMINTATUOTOT Runsaan 98 M :n suuruiset toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoi dun mu kaisesti (82,7 %). Tu loissa on + 4,4 %:n ja 4,2 M :n kasvu edel lis vuoteen. Myyntituotot ovat nousseet + 4,6 % ja mak sutuotot (mm. potilasmaksut) ovat vähentyneet - 1,9 % mikä heijastaa pienenty nyttä hoitopäivien määrään. Kuntalas kutuk sessa ul ko- ja sopimuskuntien osuus kasvaa edel leen Reisjär ven jä senkuntaroolista riippumatta suunnitelman mukaisesti nopeim min. Kuntayhtymän laskutettavien tuotteiden lukumäärä on hieman laskenut (vrt. toimintakatsaus). Osin tuottojen kasvu selittyy ensihoi don kustannusten läpilaskutuksella kunnilta. Samaan ai kaan kuitenkin myös yksittäisten käyntien yksikköhinta on nouse massa käyntien sisällön muuttuessa yhtä vaativimmiksi. Piirin ulkopuolisen hoidon oston vähentyessä yhä vaativampi hoito on voitu kotiuttaa omaan keskussairaalaan. Avo hoito käyntien osuus kunta laskutustuotoista on nousemassa vuode osas tohoidon rinnalle. Avohoidon käyntimäärät kasvavat ja hoito vuoro kaudet vähentyvät. Myytyjen suoritteiden määrän kasvun py sähtymi nen asettaa haasteen tulobudjetille ja edellyttää myös tuotannon meno kasvun hillintää.

13 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 Lokakuun talouskatsauksessa on mukana syyskuun toteu tu maan pe rustuva kuntalaskutus, jossa ovat mukana myös piirin ul ko puolelta ostetut ja kesäkuun loppuun mennessä toteutuneet hoi dot. Piirin ulko puolisen hoidon laskutusviiveen vuoksi toteumaan pe rus tuva kuntalaskutus valmistuu aina noin kuukauden viiveellä. Syyskuun kuntalaskutuksessa: Erikoissairaanhoidon oman toiminnan (ei sis ensihoito ja kehitysvammahuolto) kun ta laskutus kasvoi + 5,9 % eli 3,6 M (kokonaismää rä 65,2 M ) - jäsenkunnat + 5,6 % eli 3,0 M ja pl Reisjärvi + 4,9 % eli + 2,5 M (kokonaissumma 55,9 M ) - Kalajokiseutu ja Kallio yms.+ 10,0 % eli + 0,6 M (kokonaissumma 6,2 M ) - Pietarsaaren seutu + 5,7 % eli (kokonaissumma 2,4 M ) Ostopalveluiden kuntalaskutus kasvoi + 7,7 % eli + 1,0 M (kokonaismäärä 13,4 M ). Täs sä summassa uusi Reisjärven osuus nosti kus tannuksia 1,4 M. Kehitysvammahuollossa kuntalaskutus kasvoi + 1,0 % eli (ko ko naismäärä 1,6 M ) Ensihoidon kuntalaskutuksesta (1,4 ) puuttuvat Perhon sai raankuljetuksen tiedot (arvio ) Jäsenkuntien keskimääräinen kustannuskasvu on + 8,3 % eli yhteen sä +5,5 M, jossa Reisjärven kasvuvaikutus + 2 M ja ensihoidon + 1,4 M v (kokonaissumma 72 M ) Mikäli kokouksessa on jo käytettävissä lokakuun toteumaan perustuva kuntalaskutustieto, esitellään se kokouksessa. TOIMINTAKULUT Runsaan 93 M :n suuruisten toimintakulujen kasvu edellisvuoteen on tu los las kelman mukaan + 5 % eli + 4,4 M. Kasvuprosentti on hieman kasvanut kevään ja kesän tilanteesta. Varovaisuuden pe riaa tetta nou dattaen tuloslaskelman sisältää ns. menojää mä-arviota 2,3 M, joka kattaa pääosin ennakoitavat, jälkikäteen kirjattavat kus tan nuk set. Ta lousarvion käyttötalousmenoista on näin laskettuna to teutunut 82,3 %. Budjettivertailussa ei ole huomioitu lisätalousarviotarvetta, joka on ollut tiedossa koko toimintavuoden.

14 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 Piirin ulkopuolisen hoidon ostot (13,1 M ) kasvoivat + 8,3 % eli 1 M. Summaa kas vattaa kuitenkin Reisjärven osuus + 1,4 M (syyskuun toteumatieto), joten ns vanhoissa jäsenkunnissa kustannuk set ovat laskeneet edellisvuodesta jo toisen kerran perättäisenä vuonna. To teu ma en nus te ny kyi sellä me no ke hi tyk sellä joh taa Reis jär ven osuu den vuoksi kuitenkin sel keästi budje tin yli tykseen. Loka kuun tu los las kel man me noista puut tuu pii rin ulko puoli sen hoi don las ku tus en nusteen pe rus teella noin 1,6 M :n suu ruinen yhden kuu kau den las kutuksen me noerä, me no jää mätarve. Ky sees sä on lä pi las ku tus erä, jo ka nä kyy tuloslas kel massa pal ve lu mak su tulona. Henkilöstönettokulut (48,2 M ) ovat laskeneet - 1,1 %, eli 0,5 M. Mer kittävin selittäjä tälle on laboratoriohenkilöstön siirtyminen pois kun tayhtymän henkilöstöbudjetista. Tosin myös sairaus poissaolot ovat vähentyneet radikaalisti. Tämä on osaltaan tuonut sääs töjä sijaismää rärahojen käyttöön. Henkilöstömenot sisältävät pää osin heinäkuussa maksetut lomarahat. Noin 15,4 M :n suuruiset muut palveluiden ostot (mm. asiantuntija pal velut sis. lääkäripalvelut, siivouspalvelut, työterveys) ovat nousseet eniten, + 31,7 %, eli 3,7 M. Parantuneen rekrytointiti lanteen vuok si on lääkäripalveluostopalvelusopimuksia voitu psykiatriaa ja yhteispäivystystä lukuunottamatta vä hen tää. Näin saatu sääs tö on ol lut run saat - 19 % eli noin 0,5 M al ku vuoden aikana. Menojen kokonaiskasvun se lit täjinä ovat en si hoi don siirtyneet os to palvelusopi mukset se kä Nor dlabin osto pal ve lut. Lokakuun tu los las kelmassa ensihoi don so pi musten kus tan nus vai kutus on ollut + 1,4 M ja pääosin Nor dla bille maksetut la bora to rion ostopalvelut 3,2 M. Tässä tulos laskel mas sa on muka na tam mi-syys kuun la boratorio -laskutus. Kuukausittaisen laboratorio-laskutuksen ar vioi daan ole van noin (=menojäämätarve). Aineet ja tarvikkeet -menoerän (12,4 M ) säästö on - 6,7 % eli 0,9 M. Suurin säästö muodos tuu laboratorion toiminnan päätty misen myötä. Muut toimintamenot (2,1 M ) ovat kasvaneet + 18 % eli 0,3 M. Kasuprosenttia selittää kiinteistöveron kirjauksen edellisvuodesta poikkeava rytmitys. Sisällöllisesti merkittäviä kustannusmuutoksia ei edellisvuoteen verrattuna ole. Huo mion ar voista on, et tä vuok rista ja tä tä kaut ta tu lok ses ta siir re tään ti linpää tösvai heessa Kiinteis tö yhtiö H-Seitsi kon teke mää SVOP-vara usta vastaa van suu ruinen ns. pääomavasti ke (vuonna 2012 oli ) pää omasi joituksena ja investointina yhtiöön. Tä mä kir jaus muu tos pie nentää mak settu jen vuokrien mää rää tilinpää tök sen tu loslas kelmas sa.

15 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 Tuloslaskelman osoittama vuosikate on hieman laskenut edellisvuodesta ja on nyt hieman vajaa 4,9 M. Tilikauden tu los on poistojen jäl keen vahvasti po si tii vi nen, 1,5 M. Tu los on 0,2 M edellisvuot ta pienempi, mutta sisältää jo 0,6 M :n suuruisen palvelumaksutuloutuksen kunnille. Mikäli tä mä tu los to teu tuu ti lin pää tök sessä, tu lee se kat ta maan budjetoidusti lai nanly hen nysoh jel man (noin 1,3 M ) pääosin ja ai na kin osit tain H-Seit si kon edel lyttä män ra hoitusosuuden osuuksiin ja osakkei siin. INVESTOINNIT Investointimenojen kokonaiskäyttöaste oli loka kuussa 55,9 %. Sanee raus on tällä hetkellä käyn nissä kirurgian ja fysiatrian poliklinikalla. Atk-inves toin tien käyt tö aste oli 56,9 %. Määrärahan säästyminen selittyy pitkälti sairaala-apteekin rakentamisen käynnistymisen siirtymisellä vuodelle Investoinnit sisältävät myös pääomamenoina osakkeen ja osuudet, joista on suoritettu NordLa bin pääoma-osuus Investointien tulorahoituksena on runsaan :n suuruinen valtionosuus kor jausinvestointeihin sekä taseessa olleen laboratorioon kohdiste tun irtaimen omaisuuden myyntituotto NordLabille YHTEENVETO Toiminnallisten ja talousrakenteellisten isojen muu tosten vuonna talouslukuja on vaikea tilitasolla verrata edellisvuo teen. Tu los en nusteessa on usei ta myön teisiä il miöitä, mutta myös osin epä varmuustekijöitä, jot ka edel lyttä vät tu loslaskel man rin nalla varau tu mista menoihin, joi ta tu loslas kel ma ei vielä si sällä. Loka kuun tuloksen perus teel la on kui tenkin ennus tettavissa, että tilin vuoden tu los tulisi katta maan suunni tellusti lai nanlyhennys ohjel man ja H-Seit si kon rahoitus osuu den. Budjetti on toteutumassa ja meno kuri perus tuotantokus tannuk sissa on pääosin säilynyt. Budjettiin uu tena tullut toi miala ensihoito ja uuden jäsen kunnan mu kaantulo piirin ul ko puoli sen hoidon menoi hin nosta vat bruttomeno jen kasvun + 5 %:n ta solle (4,4 M ), mut ta il man uu sia toimintako konaisuuksia kas vu jäisi + 1,7 %:n eli 1,6 M :n tasol le. Menokasvu on kuitenkin edelliskuukausia suurempi, mikä edellyttää loppuvuonna erityistä huomiota menojen kehitykseen. Oleellista on, säilyykö piirin ulkopuolisen hoidon hillitty käyttö kuinka pitkään. Kohentunut rek rytointitilanne on tuonut valoa myös talouteen. Budjetti vaikuttaa edelleen realistiselle, mutta Reis järven jäsenkuntamuutoksen myötä tarvitaan myös käyttötaloudessa lisäta-

16 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 lousarviota. Jäsen kun tien kannalta myönteistä on sopimuskuntien ja ulkokuntien lisääntynyt käyttö, joka tukee vah vasti pienen sairaanhoitopiirin mahdollisuutta toimia alueen päivystävän sairaalan roolissa. Liite A156,Talousraportit, erikoissairaanhoito Liite B156, Kuntien palvelumaksut Peruspalveluliikelaitos Jyta Toimintatuotot olivat 67,4 M, toteutumisaste 84 %. Ulkoisten tuotto jen kasvu on + 52,6 % ja sisäisissä tuotoissa on kasvu on edelleen merkittävä + 19,6 %:n kasvu, joka kertoo kuntien yksiköiden kes kinäi sen käy tön li sääntymisestä. Ulkoisten tulojen raju muutos johtuu pääosin siitä, että Jytan budjettiin sisällyttiin vuoden 2013 alusta lukien myös Jyta-kuntien erikoissairaanhoidon menot ja kun nat maksavat myös erikoissairaanhoidon kustannukset osana Jy ta-sopimustaan. Asiak kailta pe ri tyt asia kas- ja po ti las oli vat 3,3 M, to teutu mis aste oli 85,1 % (muutos edel lis vuo teen - 2,0 %). Toimintakulut olivat 64,3 M, toteutumisaste 82,5 % ilman meno jäämäarviota. Hen ki lös tö me not olivat 20,5 M, toteutumisaste 79,7 %, ja kasvua + 3,3 %. Ostopalvelut oli vat 37,6 M, nou sua + 111,9 %. Tähän menoryhmään sisältyy esh:n kunta laskutus. Materiaalimenot oli vat 1,6 M, to teutu mis aste 78 %, muutos -4,6 %. Avus tus ten osuus oli 2,6 M, to teutu mis aste 95,8 % jos sa kas vua 5,4 %. Koko nai suu tena ulkoisten menojen kas vu on + 47,3 % eli run saat 20 M. Raportointikauden tulos on ylijäämäinen runsaat 0,3 M. Vas taavaan ai kaan edel lis vuon na tu los oli - 1,4 M. Liite C156,Talousraportit, Jyta Toimitusjohtajan esitys: Hallitus - merkitsee taloustilanteen tiedoksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 Liitteet Talousraportit, erikoissairaanhoito Kuntien palvelumaksut TALOUSRAPORTIT JYTA

18 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 157 LESTIJÄRVEN KUNNAN JÄSENEN VAIHTUMINEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOSSA Hallitus 157 Lestijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan myön tänyt Seppo Niemelle eron Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe rus pal ve lu kun ta yh ty män valtuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muu ton vuoksi. Kunnanvaltuusto on valinnut Lestijärven kunnan edus ta jak si kuntayhtymän valtuustoon Jukka-Pekka Tuikan. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi valtuuston jäsenen vaihtumisen. Jäsenen vaih tu mi nen todetaan valtuuston kokouksessa ni menhuu don ja äänivallan toteamisen yhteydessä. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 158 HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PERUSPALVELULAUTAKUNNAN KOKOUKSIIN Hallitus 158 Hallintosäännön 36 mukaan peruspalvelulautakunnan ko kouk sessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen keskuudestaan ni meä mällä yhteistoiminta-aluetta edustavalla jäsenellä. Tälle val tuus to kau delle on nimeäminen jäänyt tekemättä. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus nimeää edustajakseen peruspalvelulautakunnan kokouksiin hal li tuk sen puheenjohtaja Antti Hietaniemen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 159 ESITYS SÄHKÖISEEN POTILASTIEDON ARKISTOON LIITTYMISESTÄ Hallitus 159 Ylilääkäri Pekka Nikula Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä kos ke van lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvol li suus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTa -palveluihin (Säh köi nen resepti-, Potilastiedon arkisto- ja Omien tietojen katselu -pal ve lut). Laki määrää, että liittymisen on tapahduttava men nes sä. Sairaanhoitopiirissämme on sähköinen resepti otettu käyttöön vuon na Potilastiedon arkisto Kanta on Kelan ylläpitämä sähköi nen arkisto, mihin arkistoidaan sairaskertomustiedot keskitetysti ko ko Suomesta. Näin potilaan tiedot ovat potilaan luvalla nähtävissä mis sä tahansa terveydenhuollon yksikössä lähes reaaliaikaisesti, mil lä on tavoitteena mm. potilasturvallisuuden lisääminen ja tar peetto mien uusintatutkimusten tekeminen. Liittymisen yhteydessä tulee potilaille käyttöön omien tietojen katse lu Omakanta. Sieltä voi katsoa omia sairaskertomustietoja ja antaa suostumuksia ja kieltoja tietojen luovutuksesta. Alueellisesta Kanta hanketta koordinoi sairaanhoitopiiri asetuksen mu kai ses ti. Alueelta liittyjinä ovat Kiuru ja Kokkolan sote ja siihen liitty nee nä Työplus. Tähän mennessä Kantaan on liittynyt vasta Itä-Savon sai raan hoi topii ri. Valtakunnallisen aikataulun mukaan sairaanhoitopiirimme liittyy Kan ta arkistoon elokuun 2014 lopulla. Yksityinen sektori liittyy eril lisen aikataulun mukaan. Hankkeen rahoittamiseksi on esitetty ensi vuoden budjettiin Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää, että kuntayhtymä liittyy Kanta-arkistoon asetuksen mu kai ses ti. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 160 SULKEMISSUUNNITELMA VUODENVAIHDE Hallitus 160 Johtajaylilääkäri Kuntayhtymän tulosyksiköt ovat esittäneet sulkemissuunnitelmansa vuodenvaihteen osalta. Liite A160, Sulkemissuunnitelma vuodenvaihde Johtajaylilääkärin esitys: Hallitus vahvistaa sulkemissuunnitelman vuodenvaihteen osalta. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet SULKEMISSUUNNITELMA VUODENVAIHDE

22 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 161 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallitus 161 Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan, johtajaylilää kärin ja hallintoylihoitajan viranhalti ja pää tök set ajal ta Oheisma te ri aa li na päätös luettelot esi tys listan lä het tä mi seen men nessä teh dyis tä pää tök sistä. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille dele goidun päätös vallan puitteissa tehtyjen päätös ten tiedoksiannon. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 162 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAT JA Hallitus 162 Talousjohtaja Tarkastuslautakunta on pitänyt kokoukset ja , pöy täkirjat liit tee nä. Liite A162, Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Liite B162, Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakun nan pöytäkirjat. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA

24 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 163 TIEDOKSI / MUUT ASIAT Hallitus 163 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1. Kehitysvammahuollon neuvottelukunnan pöytäkirja , oheismateriaalina 2. Kiinteistöyhtiö H-Seitsikkoa koskevaa informaatiota; toimitusjohtaja 3. Hoidon vaikuttavuuden arviointi; johtajaylilääkäri 4. Kysymys keskusteltavaksi talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden yhdessätekemisen mahdollisuudesta esim Kokkolan kaupungin, Kiurun ja koulutusyhtymän kesken. 5. Keskustelua kuntien tiukasta taloustilanteesta ja sen vaikutuksesta erikoissairaanhoidon toimintaan. 6. Kiurun ruokapalveluyksikölle tuotiin kiitoksia. Esitettiin kysymys, olisiko Kiurun keittiössä kapasiteettia tuottaa myös laajemmin kotipalvelun asiakkaille ateriapalveluja esim Jytan alueella. 7. Puheenjohtaja kertoi Jytan hallintotilanteesta. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Roy Sabel poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 8.50.

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.10.2010 kello 15:00-17:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot