Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Aika klo 08:00-09:45 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTUS JA RAKENTAMISLVALTUUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 156 TALOUSKATSAUS LESTIJÄRVEN KUNNAN JÄSENEN VAIHTUMINEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOSSA 158 HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PERUSPALVELULAUTAKUNNAN KOKOUKSIIN 159 ESITYS SÄHKÖISEEN POTILASTIEDON ARKISTOON LIITTYMISESTÄ 160 SULKEMISSUUNNITELMA VUODENVAIHDE VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAT JA TIEDOKSI / MUUT ASIAT

2 PÖYTÄKIRJA 10/ Läsnä Nimi Klo Tehtävä Hietaniemi Antti 8:00-9:45 pj Nurmi Pekka 8:00-9:45 vpj Haapalehto Seija 8:00-9:45 jäsen Halonen Jyrki 8:00-9:45 jäsen Högnabba Stefan 8:00-9:45 jäsen Joensuu Olli 8:00-9:45 jäsen Kallio Jaana 8:00-9:45 jäsen Lahti Mauri 8:00-9:45 jäsen Lindskog Tina 8:00-9:45 jäsen Pensaari Paula 8:00-9:45 jäsen Varila Kaija 8:00-9:45 jäsen Innanen Sari 8:00-9:45 valtuuston pj Sabel Roy 8:00-08:50 valtuuston I vpj Leppälä Pekka 8:00-9:45 valtuuston III vpj Pajunpää Hannu 8:00-9:45 toimitusjohtaja Telimaa Sakari 8:00-9:45 johtajaylilääkäri Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 8:00-9:45 hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 8:00-9:45 pöytäkirjanpitäjä Poissa Brandt Mats valtuuston II vpj Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Antti Hietaniemi Minna Korkiakoski Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä / 2013 / 2013 Tina Lindskog Kaija Varila

3 PÖYTÄKIRJA 10/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä / 2013 Minna Korkiakoski Pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus 152 Toimitusjohtajan esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 153 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hallitus 153 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Tina Lindskog ja Kaija Varila. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Tina Lindskog ja Kaija Varila.

6 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 154 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus 154 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 155 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTUS JA RAKENTAMISLVALTUUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus 155 Pelastuslaitoksen palveluntuotannon liikkeenluovutus Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä KIU RU, Kokkolan kaupunki, Kokkolan terveyskeskus ja Kes ki-pohjan maan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos ovat neuvotelleet voi mas sa ole van palvelutasopäätöksen mukaan Pelastuslaitoksen ns Kan ta-kok ko las sa tuottaman ensihoitopalvelun siirtämisestä KIU- RU:n palveluntuotannoksi lukien. Neuvotteluissa on saavutettu virkamiesjohdon ja asiantuntijoiden kes ken yksimielisyys siitä, että ensihoito-palvelun integroituessa yhä tii viim min osaksi terveys- ja erityisesti päivystyspalveluiden ko ko naisuut ta, on toiminnallisesti perustelua tuottaa ensihoitopalvelu KIU- RU:n omana tuotantona osana terveydenhuollon palveluketjua. KIU- RU:n ensihoitokeskuksen henkilökunnan operoidessa yhä laa jemmin koko Keski-Pohjanmaan alueella, saavutetaan samalla mer kit täviä synergiaetuja myös henkilökunnan rekrytoinnin ja hen ki lös tö hallin nan suhteen. Laajentuvalla yhtenäisellä, yhden työnjohdon alaisel la, toiminnalla voidaan resursseja koordinoimalla ja erityisesti resurs sien niukkuustilanteissa uudelleen kohdentamalla lisätä hen kilös tö re surs sien tehokasta käyttöä. Rajapinta terveydenhuoltoon piene nee. Synergia terveydenhuollon palveluihin tukee ko ko nais re surssien käyttöä. Virkamiesneuvottelujen jälkeen Kokkolan kaupunginhallitus on kä sitel lyt asiaa kokouksessaan Kokkolan kaupunki on hyväk sy nyt aikeen ja kannattaa palvelutasopäätöksen teknistä muutos ta lukien palvelun tuottajan muuttamisesta. Ehdotettu muutos edellyttää ensihoidon palvelutasopäätöksen teknis tä muutosta. Palvelutasopäätöksen päivitys Kanta-Kokkolan en sihoi don tuottajan vaihtumisesta tuodaan päätettäväksi ko koon tu val le Kiurun valtuustolle. Poikkeuksellisen nopean ai ka taulu vaa ti muk sen vuoksi esitys joudutaan tuomaan siten, että asia esite tään otettavaksi käsiteltäväksi ns ylimääräisenä asiana. Pal ve lu taso pää tök sen toiminnallinen sisältö ei muutu kuten ei väestön ta voitet ta vuus las kel ma kaan, vaan kyseessä on sopimustekninen päi vitys. Tavoitteena on, että toiminnan, henkilökunnan ja kaluston siirto voi daan toteuttaa lukien liikkeenluovutusperiaatteiden mukai ses ti. Kehityssuunta, jossa sairaanhoitopiiri vastaa itse ensihoitopalvelun tuo tan nos ta yhä laajemmin, on yhteneväinen OYS Eri tyis vas tuu alueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa lukien neljä eri tyis-

8 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 155 vas tuu alu een viidestä sairaanhoitopiiristä järjestää ensihoitopalvelun tuo tan non joko täysin tai suurimmalta osalta omana tuotantona. Palveluntuotannon siirtämisessä sovelletaan EY:n Liik keen luo vu tusdi rek tii viä ja Työsopimuslakia (1 luku, 10 ). Siirron kohde on en sihoi to pal ve lun liiketoiminnan tai palveluntuotannon toiminnallinen koko nai suus. Luovuttaja (Kokkolan kaupunki / Pelastuslaitos) ja vastaan ot ta ja (Kuntayhtymä KIURU) toteuttavat ns. liiketoimintakaupan ja henkilöstöön sovelletaan työsopimuslain liikkeenluovutuksen mukais ta menettelyä ja oikeusturvaa. Palveluntuotannon siirtyessä liikkeen luo vu tuk sen mukaisesti, ei toiminnan siirto sisällä Kokkolan kau pun gin virkoja ja toimia, vaan vakituinen henkilöstö siirtyy KIU- RU:n operatiiviselle tulosalueelle perustettaviin vakansseihin. Erittäin tiukan aikatauluhaasteen vuoksi asian valmistelu on käyn nistet ty ehdollisena myös henkilöstösiirron osalta. Pelastuslaitos on järjes tä nyt ensihoitohenkilöstölleen informaatiotilaisuuden ja KIURU operatiivinen tulosalue / ensihoitokeskus on järjestänyt ensi hoi to hen ki lös töl le tiedotustilaisuuden Palvelutasopäätös määrittää ensihoitopalvelun sisällön tason kunkin yk si kön ja sen henkilöstön osalta (Palvelutasopäätös kappaleet 5-6). Tä män kautta määrittyy siten myös tarvittavan henkilöstön lu ku määrä. Ensihoitopalvelusta annetun asetuksen (340/2011) määrittämät en si hoi to pal ve lun työntekijöiden osaamis- ja pätevyysvaatimukset on otettava huomioon. Kehitettäessä ensihoitopalvelun ja päi vys tysten vastaanottotyön yhteistyötä, on ensihoitopalvelun henkilökunnan osal ta huomioitava myös lääkehoitoa ohjaavat asetukset ja ohjeet. Pal ve lun tuo tan non siirtyessä Pelastuslaitokselta KIURU:lle tulee ope ra tii vi sel le tulosalueelle perustettavaksi pelastuslaitoksen en sihoi don palveluntuotantoa vastaava vakanssimäärä. Pelastuslaitos on toimittanut KIURU:lle ensihoitopalvelun pal ve luntuo tan non talousarvion vuodelle Talousarviokaudelle 2014 on pe las tus lai tos varannut henkilöstökuluihin Pal ve lu tuo tannon talousarvio on vuodelle 2014 kokonaisuudessaan Tä mä summa on jo alkuvaiheessa sisällytetty osaksi KIURU:n en sihoi to pal ve lun kokonaistalousarviota ja sen nettomenosumma si sältyy Kiurun talousarvioesitykseen valtuustolle. Kyseinen Pe las tus laitok sen ilmoittama nettosumma on mukana Kiurun menobudjetissa ja jä sen kun tien kuntalaskutusennusteessa ensihoidon osalta, joka perus tuu asukaskohtaiseen kokonaisjakoon jäsenkuntien kesken. Ensihoitokeskuksen suorittaminen laskelmien perustella voidaan tode ta, että palveluntuotannon mahdollisesti siirtyessä KIURU ky kenee operoimaan ja tuottamaan vastaavan toiminnallisen ko ko naisuu den samalla kustannuspohjalla kuin Pelastuslaitos oli omassa

9 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 155 bud je tis saan arvioinut. Näin ollen muutos ei aiheuta henkilöstön osal ta toiminnallista tai taloudellista muutosvaikutusta ja on siltä osin kus tan nus neut raa li. Liikkeen luovutuksen yhteydessä tulee siirrettäväksi myös Pe las tuslai tok sen ensihoidon kalusto Kiurulle. Lähtökohtana on tasearvon käyt tö. Tässä vaiheessa ei ole käytettävissä kaluston arvoa eikä siirty vän omaisuuden sisältöä. Mikäli Kiurun talousarviossa ensihoidon käyn nis tä mi seen ja ensikalustukseen varattu investointien li sä määrä ra ha ei tule riittämään kattamaan siirtyvän kaluston lunastusta, tuo daan määrärahaylitys valtuustolle viimeistään tilinpäätöksen yhtey des sä. Vakanssien perustaminen: Liikkeenluovutuksen piirissä sairaanhoitopiirin palvelukseen on mahdol li ses ti siirtymässä 3 sairaanhoitajaa sekä 6 lähihoitajaa / lää kin tävah ti mes ta ria. Kaksi pelastuslaitoksen vakituisessa työsuhteessa ole vaa sairaanhoitajaa on palkattu sairaanhoitopiirin ensihoidon kent tä joh ta jan virkaan. Palvelutasopäätöksen mukaisen minimitason toi min nan käynnistämiseksi henkilöstötarve on laskettu ja tarkistettu eri koetyövuorolistoilla. KIURU:n operoidessa laajasti koko Keski-Poh jan maan alueella on vakanssimäärä tarkasteltava suhteessa ko ko ensihoidon palveluntuotantoon. Aikaisemmin perustetun ja liikkeenluovutuksen ja rekrytoinnin kautta täy te tyn 27 sairaanhoitajan ja 16 lähihoitajan toimien lisäksi pe rustet ta vak si tulee 8 sairaanhoitajan ja 6 lähihoitajan tointa. Vakanssien täy tön yhteydessä arvioidaan edelleen kriittisesti vakanssien va ki naisen täyttämisen tarvetta ja henkilöstöresurssin jakautumista va ki naisen henkilöstön ja sijaisresurssin kesken. Rakentamista koskeva valtuutus sekä rahoitus Keskitetty ensihoitoyksikkö on tarkoituksenmukaista sijoittaa jat kossa terveydenhuollon päivystystoiminnan välittömään yhteyteen syner gia yh tey den varmistamiseksi. Tämä edellyttää ra ken ta mis rat kaisun mahdollisimman nopeassa aikataulussa keskussairaalan päivys tyk sen yhteyteen. Tilaan tulisi sijoitettavaksi neljän ambulanssin tallitilat sekä ti lan nekes kus. Lähtökohtaisesti rakentaminen on hinnaltaan saman suuruis ta riippumatta siitä, rakennetaanko tila Kokkolan kaupungin vai Kiu run toimesta. Kokonaiskustannusten osalta oleellista on toi minnal li ses ti synerginen logistinen järjestely, joka mahdollistaa hen ki löstön tiiviin yhteiskäytön. Kiinteistö on mahdollista sijoittaa yh teis päivys tyk sen välittömään yhteyteen. Käytännössä rakentaminen on tarkoi tuk sen mu kais ta järjestää Kiurun 100 prosenttisesti omistaman

10 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 155 kiin teis tö yh tiö H-Seitsikon toimesta. Tässä vaiheessa ei ole käy tet tävis sä tarkkoja suunnitelmia tai rakentamisen kustannusarviota. Alusta van arvion mukaan ensihoidon tilatarve on n. 350 m2. Tilatarve on vas taa va kun pelastuslaitoksen suunnitelmissa, koskien tulevaa palo ase ma ra ken nus ta. Rakentamisen alustava kustannusarvio on n , kahdenkymmenen vuoden poistoajalla vuosikustannus on n Tilojen kustannusarvio ei poikkea pelastuslaitoksen ar vios ta. Pelastuslaitoksen osalta lisätilatarve ensin kont ti vuok rauksen ja sittemmin mahdollisen rakentamisen muodossa poistuu. Esite tyl lä rakentamisratkaisulla eliminoidaan tarve väliaikaistilojen inves toin tiin paloasemalle, mistä muodostuu ko ko nais kus tan nus säästö. Merkittävä käyttökustannussäästö syntyy parakkitilojen vuok raustar peen poistumisesta. Tavoitteena on käynnistää rakentamishanke mahdollisimman pian, si ten että tilat ovat valmiina vuoden 2014 aikana. Tilojen val mis tu miseen saakka ensihoidon kalusto tulisi voida sijoittaa pääosin Pe lastus lai tok sen tiloihin. Väliaikaisesta tilajärjestelystä rakentamisajalle on neuvoteltu Pelastuslaitoksen ja KIURU:n kesken. Jos keskitetty ti la rakennetaan, siirtyy kaikki ensihoito toiminta uusiin tiloihin, jolloin paloaseman tilat jäävät kokonaan pelastustoimen käyttöön ja tilan käyttötilanne asemalla helpottuu. Kiinteistöyhtiö H-Seitsikolla on valmius käynnistää tilojen suunnittelu- ja rakennuttamishanke nopealla aikataululla. Rakentamishanke voidaan rahoittaa Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon kilpai lut ta mal la lainalla, jonka Kuntarahoitus Oyj on myöntänyt vuonna 2009 mm logistiikkakeskuksen kalustusinvestoinnin rahoittamiseen. Lai nal la on kuntayhtymän omavelkainen takaus. Lainasummasta on edel leen nostamatta 1 M :n suuruinen osuus. Kuntarahoitus Oyj on il moit ta nut, että lainan viimeinen erän nostosta on ilmoitettava viimeis tään , jotta se voidaan saada alkuperäisin ehdoin (mar gi naa li 0,62%). Kuntarahoitus Oyj:n puolesta lainaerän käyttö tä hän hankkeen rahoittamiseen on mahdollista. Mikäli ra ken ta misval tuu tus myönnetään ennen em lainan noston eräpäivää, mah dollis tuu hankkeen toteuttaminen ja rahoitus ilman erillistä lai na ta kausme net te lyä hankkeen vaatimalla nopeutetulla aikataululla ole mas saole vin lainaehdoin. Toimitusjohtajan esitys: 1 Hallitus päättää perustaa ensihoidon tuotannon laajennuksen mah dol lis ta mi sek si ehdollisella päätöksellä 8 sairaanhoitajan ja 6 lähi hoi ta jan tointa. Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valtuus to on päättänyt ensihoidon palvelutasopäätöksen tarkistuksesta ja siitä, että Pelastuslaitoksen ensihoitotoiminta siirtyy sai raan hoi to-

11 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 155 pii rin toiminnaksi. 2 Hallitus päättää esittää valtuustolle, että ensihoidon palvelutasopäätöstä tarkistetaan siten, että Keski-Poh jan maan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen en sihoi to toi min ta ns. Kanta-Kokkolan alueella siirtyy sairaanhoitopiirin toiminnaksi lu kien edellä todetuin perustein. toiminnan siirrossa noudatetaan liikkeenluovutuksen pe ri aat teita ja Pelastuslaitoksen ensihoidon henkilöstö siirtyy kun ta yh tymän palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Kiinteistöyhtiö H-Seitsikolle myönnetään valtuutus toiminnan edel lyt tä män rakentamishankkeen käynnistämiseen ja to teutuk seen tavoitteena hankkeen toteuttaminen vuoden 2014 aika na. Rakentamishankkeen rahoitus järjestetään Kiinteistöyhtiö H-Seit si kon olemassaolevan rahoituspäätöksen nostovaraa hyö dyn täen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 TALOUSKATSAUS Hallitus 156 Valmistelu: talousjohtaja Talouskatsauksen laadinta on vuodelle 2013 haasteellista. Talouden rakenteissa tapahtui edelliseen verrattuna monia merkittäviä muutok sia, jotka vaikeuttavat vuositasolla tapahtuvaa kustannusvertailua; la bo ra to rio toiminnan siirtyminen ostopalveluksi, ensihoidon sopi mus ten siir ty minen esh:n budjettiin ostopalveluina, henkilöstön vähenty mi nen la bo ra to rio muu tok sen myötä, piirin ulkopuolisen hoidon kus tan nus ten siirtyminen erillisiin vastuuyksiköihin, Reisjärven kunnan piirin ul ko puolisen hoidon laskut mukaan jäsenkuntien kustannuksiin jne. Li säksi haastetta tuo se, että laboratoriokustannusten laskutus tulee kuukauden viiveellä. Budjetista puuttuvat määrärahat Reisjärven kunnan piirin ulkopuolis ta hoitoa varten, mikä edellyttää lisätalousarvion vuo delle Budjetti on alimitoitettu myös Kokkolan ensihoidon kus tannusten osalta. Tältä osin valtuusto käsittelee lisätalousarvion. Erikoissairaanhoidon lokakuun tuloslaskelma on esitetty liitteenä. TOIMINTATUOTOT Runsaan 98 M :n suuruiset toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoi dun mu kaisesti (82,7 %). Tu loissa on + 4,4 %:n ja 4,2 M :n kasvu edel lis vuoteen. Myyntituotot ovat nousseet + 4,6 % ja mak sutuotot (mm. potilasmaksut) ovat vähentyneet - 1,9 % mikä heijastaa pienenty nyttä hoitopäivien määrään. Kuntalas kutuk sessa ul ko- ja sopimuskuntien osuus kasvaa edel leen Reisjär ven jä senkuntaroolista riippumatta suunnitelman mukaisesti nopeim min. Kuntayhtymän laskutettavien tuotteiden lukumäärä on hieman laskenut (vrt. toimintakatsaus). Osin tuottojen kasvu selittyy ensihoi don kustannusten läpilaskutuksella kunnilta. Samaan ai kaan kuitenkin myös yksittäisten käyntien yksikköhinta on nouse massa käyntien sisällön muuttuessa yhtä vaativimmiksi. Piirin ulkopuolisen hoidon oston vähentyessä yhä vaativampi hoito on voitu kotiuttaa omaan keskussairaalaan. Avo hoito käyntien osuus kunta laskutustuotoista on nousemassa vuode osas tohoidon rinnalle. Avohoidon käyntimäärät kasvavat ja hoito vuoro kaudet vähentyvät. Myytyjen suoritteiden määrän kasvun py sähtymi nen asettaa haasteen tulobudjetille ja edellyttää myös tuotannon meno kasvun hillintää.

13 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 Lokakuun talouskatsauksessa on mukana syyskuun toteu tu maan pe rustuva kuntalaskutus, jossa ovat mukana myös piirin ul ko puolelta ostetut ja kesäkuun loppuun mennessä toteutuneet hoi dot. Piirin ulko puolisen hoidon laskutusviiveen vuoksi toteumaan pe rus tuva kuntalaskutus valmistuu aina noin kuukauden viiveellä. Syyskuun kuntalaskutuksessa: Erikoissairaanhoidon oman toiminnan (ei sis ensihoito ja kehitysvammahuolto) kun ta laskutus kasvoi + 5,9 % eli 3,6 M (kokonaismää rä 65,2 M ) - jäsenkunnat + 5,6 % eli 3,0 M ja pl Reisjärvi + 4,9 % eli + 2,5 M (kokonaissumma 55,9 M ) - Kalajokiseutu ja Kallio yms.+ 10,0 % eli + 0,6 M (kokonaissumma 6,2 M ) - Pietarsaaren seutu + 5,7 % eli (kokonaissumma 2,4 M ) Ostopalveluiden kuntalaskutus kasvoi + 7,7 % eli + 1,0 M (kokonaismäärä 13,4 M ). Täs sä summassa uusi Reisjärven osuus nosti kus tannuksia 1,4 M. Kehitysvammahuollossa kuntalaskutus kasvoi + 1,0 % eli (ko ko naismäärä 1,6 M ) Ensihoidon kuntalaskutuksesta (1,4 ) puuttuvat Perhon sai raankuljetuksen tiedot (arvio ) Jäsenkuntien keskimääräinen kustannuskasvu on + 8,3 % eli yhteen sä +5,5 M, jossa Reisjärven kasvuvaikutus + 2 M ja ensihoidon + 1,4 M v (kokonaissumma 72 M ) Mikäli kokouksessa on jo käytettävissä lokakuun toteumaan perustuva kuntalaskutustieto, esitellään se kokouksessa. TOIMINTAKULUT Runsaan 93 M :n suuruisten toimintakulujen kasvu edellisvuoteen on tu los las kelman mukaan + 5 % eli + 4,4 M. Kasvuprosentti on hieman kasvanut kevään ja kesän tilanteesta. Varovaisuuden pe riaa tetta nou dattaen tuloslaskelman sisältää ns. menojää mä-arviota 2,3 M, joka kattaa pääosin ennakoitavat, jälkikäteen kirjattavat kus tan nuk set. Ta lousarvion käyttötalousmenoista on näin laskettuna to teutunut 82,3 %. Budjettivertailussa ei ole huomioitu lisätalousarviotarvetta, joka on ollut tiedossa koko toimintavuoden.

14 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 Piirin ulkopuolisen hoidon ostot (13,1 M ) kasvoivat + 8,3 % eli 1 M. Summaa kas vattaa kuitenkin Reisjärven osuus + 1,4 M (syyskuun toteumatieto), joten ns vanhoissa jäsenkunnissa kustannuk set ovat laskeneet edellisvuodesta jo toisen kerran perättäisenä vuonna. To teu ma en nus te ny kyi sellä me no ke hi tyk sellä joh taa Reis jär ven osuu den vuoksi kuitenkin sel keästi budje tin yli tykseen. Loka kuun tu los las kel man me noista puut tuu pii rin ulko puoli sen hoi don las ku tus en nusteen pe rus teella noin 1,6 M :n suu ruinen yhden kuu kau den las kutuksen me noerä, me no jää mätarve. Ky sees sä on lä pi las ku tus erä, jo ka nä kyy tuloslas kel massa pal ve lu mak su tulona. Henkilöstönettokulut (48,2 M ) ovat laskeneet - 1,1 %, eli 0,5 M. Mer kittävin selittäjä tälle on laboratoriohenkilöstön siirtyminen pois kun tayhtymän henkilöstöbudjetista. Tosin myös sairaus poissaolot ovat vähentyneet radikaalisti. Tämä on osaltaan tuonut sääs töjä sijaismää rärahojen käyttöön. Henkilöstömenot sisältävät pää osin heinäkuussa maksetut lomarahat. Noin 15,4 M :n suuruiset muut palveluiden ostot (mm. asiantuntija pal velut sis. lääkäripalvelut, siivouspalvelut, työterveys) ovat nousseet eniten, + 31,7 %, eli 3,7 M. Parantuneen rekrytointiti lanteen vuok si on lääkäripalveluostopalvelusopimuksia voitu psykiatriaa ja yhteispäivystystä lukuunottamatta vä hen tää. Näin saatu sääs tö on ol lut run saat - 19 % eli noin 0,5 M al ku vuoden aikana. Menojen kokonaiskasvun se lit täjinä ovat en si hoi don siirtyneet os to palvelusopi mukset se kä Nor dlabin osto pal ve lut. Lokakuun tu los las kelmassa ensihoi don so pi musten kus tan nus vai kutus on ollut + 1,4 M ja pääosin Nor dla bille maksetut la bora to rion ostopalvelut 3,2 M. Tässä tulos laskel mas sa on muka na tam mi-syys kuun la boratorio -laskutus. Kuukausittaisen laboratorio-laskutuksen ar vioi daan ole van noin (=menojäämätarve). Aineet ja tarvikkeet -menoerän (12,4 M ) säästö on - 6,7 % eli 0,9 M. Suurin säästö muodos tuu laboratorion toiminnan päätty misen myötä. Muut toimintamenot (2,1 M ) ovat kasvaneet + 18 % eli 0,3 M. Kasuprosenttia selittää kiinteistöveron kirjauksen edellisvuodesta poikkeava rytmitys. Sisällöllisesti merkittäviä kustannusmuutoksia ei edellisvuoteen verrattuna ole. Huo mion ar voista on, et tä vuok rista ja tä tä kaut ta tu lok ses ta siir re tään ti linpää tösvai heessa Kiinteis tö yhtiö H-Seitsi kon teke mää SVOP-vara usta vastaa van suu ruinen ns. pääomavasti ke (vuonna 2012 oli ) pää omasi joituksena ja investointina yhtiöön. Tä mä kir jaus muu tos pie nentää mak settu jen vuokrien mää rää tilinpää tök sen tu loslas kelmas sa.

15 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 Tuloslaskelman osoittama vuosikate on hieman laskenut edellisvuodesta ja on nyt hieman vajaa 4,9 M. Tilikauden tu los on poistojen jäl keen vahvasti po si tii vi nen, 1,5 M. Tu los on 0,2 M edellisvuot ta pienempi, mutta sisältää jo 0,6 M :n suuruisen palvelumaksutuloutuksen kunnille. Mikäli tä mä tu los to teu tuu ti lin pää tök sessä, tu lee se kat ta maan budjetoidusti lai nanly hen nysoh jel man (noin 1,3 M ) pääosin ja ai na kin osit tain H-Seit si kon edel lyttä män ra hoitusosuuden osuuksiin ja osakkei siin. INVESTOINNIT Investointimenojen kokonaiskäyttöaste oli loka kuussa 55,9 %. Sanee raus on tällä hetkellä käyn nissä kirurgian ja fysiatrian poliklinikalla. Atk-inves toin tien käyt tö aste oli 56,9 %. Määrärahan säästyminen selittyy pitkälti sairaala-apteekin rakentamisen käynnistymisen siirtymisellä vuodelle Investoinnit sisältävät myös pääomamenoina osakkeen ja osuudet, joista on suoritettu NordLa bin pääoma-osuus Investointien tulorahoituksena on runsaan :n suuruinen valtionosuus kor jausinvestointeihin sekä taseessa olleen laboratorioon kohdiste tun irtaimen omaisuuden myyntituotto NordLabille YHTEENVETO Toiminnallisten ja talousrakenteellisten isojen muu tosten vuonna talouslukuja on vaikea tilitasolla verrata edellisvuo teen. Tu los en nusteessa on usei ta myön teisiä il miöitä, mutta myös osin epä varmuustekijöitä, jot ka edel lyttä vät tu loslaskel man rin nalla varau tu mista menoihin, joi ta tu loslas kel ma ei vielä si sällä. Loka kuun tuloksen perus teel la on kui tenkin ennus tettavissa, että tilin vuoden tu los tulisi katta maan suunni tellusti lai nanlyhennys ohjel man ja H-Seit si kon rahoitus osuu den. Budjetti on toteutumassa ja meno kuri perus tuotantokus tannuk sissa on pääosin säilynyt. Budjettiin uu tena tullut toi miala ensihoito ja uuden jäsen kunnan mu kaantulo piirin ul ko puoli sen hoidon menoi hin nosta vat bruttomeno jen kasvun + 5 %:n ta solle (4,4 M ), mut ta il man uu sia toimintako konaisuuksia kas vu jäisi + 1,7 %:n eli 1,6 M :n tasol le. Menokasvu on kuitenkin edelliskuukausia suurempi, mikä edellyttää loppuvuonna erityistä huomiota menojen kehitykseen. Oleellista on, säilyykö piirin ulkopuolisen hoidon hillitty käyttö kuinka pitkään. Kohentunut rek rytointitilanne on tuonut valoa myös talouteen. Budjetti vaikuttaa edelleen realistiselle, mutta Reis järven jäsenkuntamuutoksen myötä tarvitaan myös käyttötaloudessa lisäta-

16 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 lousarviota. Jäsen kun tien kannalta myönteistä on sopimuskuntien ja ulkokuntien lisääntynyt käyttö, joka tukee vah vasti pienen sairaanhoitopiirin mahdollisuutta toimia alueen päivystävän sairaalan roolissa. Liite A156,Talousraportit, erikoissairaanhoito Liite B156, Kuntien palvelumaksut Peruspalveluliikelaitos Jyta Toimintatuotot olivat 67,4 M, toteutumisaste 84 %. Ulkoisten tuotto jen kasvu on + 52,6 % ja sisäisissä tuotoissa on kasvu on edelleen merkittävä + 19,6 %:n kasvu, joka kertoo kuntien yksiköiden kes kinäi sen käy tön li sääntymisestä. Ulkoisten tulojen raju muutos johtuu pääosin siitä, että Jytan budjettiin sisällyttiin vuoden 2013 alusta lukien myös Jyta-kuntien erikoissairaanhoidon menot ja kun nat maksavat myös erikoissairaanhoidon kustannukset osana Jy ta-sopimustaan. Asiak kailta pe ri tyt asia kas- ja po ti las oli vat 3,3 M, to teutu mis aste oli 85,1 % (muutos edel lis vuo teen - 2,0 %). Toimintakulut olivat 64,3 M, toteutumisaste 82,5 % ilman meno jäämäarviota. Hen ki lös tö me not olivat 20,5 M, toteutumisaste 79,7 %, ja kasvua + 3,3 %. Ostopalvelut oli vat 37,6 M, nou sua + 111,9 %. Tähän menoryhmään sisältyy esh:n kunta laskutus. Materiaalimenot oli vat 1,6 M, to teutu mis aste 78 %, muutos -4,6 %. Avus tus ten osuus oli 2,6 M, to teutu mis aste 95,8 % jos sa kas vua 5,4 %. Koko nai suu tena ulkoisten menojen kas vu on + 47,3 % eli run saat 20 M. Raportointikauden tulos on ylijäämäinen runsaat 0,3 M. Vas taavaan ai kaan edel lis vuon na tu los oli - 1,4 M. Liite C156,Talousraportit, Jyta Toimitusjohtajan esitys: Hallitus - merkitsee taloustilanteen tiedoksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 156 Liitteet Talousraportit, erikoissairaanhoito Kuntien palvelumaksut TALOUSRAPORTIT JYTA

18 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 157 LESTIJÄRVEN KUNNAN JÄSENEN VAIHTUMINEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOSSA Hallitus 157 Lestijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan myön tänyt Seppo Niemelle eron Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe rus pal ve lu kun ta yh ty män valtuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muu ton vuoksi. Kunnanvaltuusto on valinnut Lestijärven kunnan edus ta jak si kuntayhtymän valtuustoon Jukka-Pekka Tuikan. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi valtuuston jäsenen vaihtumisen. Jäsenen vaih tu mi nen todetaan valtuuston kokouksessa ni menhuu don ja äänivallan toteamisen yhteydessä. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 158 HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PERUSPALVELULAUTAKUNNAN KOKOUKSIIN Hallitus 158 Hallintosäännön 36 mukaan peruspalvelulautakunnan ko kouk sessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen keskuudestaan ni meä mällä yhteistoiminta-aluetta edustavalla jäsenellä. Tälle val tuus to kau delle on nimeäminen jäänyt tekemättä. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus nimeää edustajakseen peruspalvelulautakunnan kokouksiin hal li tuk sen puheenjohtaja Antti Hietaniemen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 159 ESITYS SÄHKÖISEEN POTILASTIEDON ARKISTOON LIITTYMISESTÄ Hallitus 159 Ylilääkäri Pekka Nikula Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä kos ke van lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvol li suus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTa -palveluihin (Säh köi nen resepti-, Potilastiedon arkisto- ja Omien tietojen katselu -pal ve lut). Laki määrää, että liittymisen on tapahduttava men nes sä. Sairaanhoitopiirissämme on sähköinen resepti otettu käyttöön vuon na Potilastiedon arkisto Kanta on Kelan ylläpitämä sähköi nen arkisto, mihin arkistoidaan sairaskertomustiedot keskitetysti ko ko Suomesta. Näin potilaan tiedot ovat potilaan luvalla nähtävissä mis sä tahansa terveydenhuollon yksikössä lähes reaaliaikaisesti, mil lä on tavoitteena mm. potilasturvallisuuden lisääminen ja tar peetto mien uusintatutkimusten tekeminen. Liittymisen yhteydessä tulee potilaille käyttöön omien tietojen katse lu Omakanta. Sieltä voi katsoa omia sairaskertomustietoja ja antaa suostumuksia ja kieltoja tietojen luovutuksesta. Alueellisesta Kanta hanketta koordinoi sairaanhoitopiiri asetuksen mu kai ses ti. Alueelta liittyjinä ovat Kiuru ja Kokkolan sote ja siihen liitty nee nä Työplus. Tähän mennessä Kantaan on liittynyt vasta Itä-Savon sai raan hoi topii ri. Valtakunnallisen aikataulun mukaan sairaanhoitopiirimme liittyy Kan ta arkistoon elokuun 2014 lopulla. Yksityinen sektori liittyy eril lisen aikataulun mukaan. Hankkeen rahoittamiseksi on esitetty ensi vuoden budjettiin Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää, että kuntayhtymä liittyy Kanta-arkistoon asetuksen mu kai ses ti. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 160 SULKEMISSUUNNITELMA VUODENVAIHDE Hallitus 160 Johtajaylilääkäri Kuntayhtymän tulosyksiköt ovat esittäneet sulkemissuunnitelmansa vuodenvaihteen osalta. Liite A160, Sulkemissuunnitelma vuodenvaihde Johtajaylilääkärin esitys: Hallitus vahvistaa sulkemissuunnitelman vuodenvaihteen osalta. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet SULKEMISSUUNNITELMA VUODENVAIHDE

22 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 161 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallitus 161 Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan, johtajaylilää kärin ja hallintoylihoitajan viranhalti ja pää tök set ajal ta Oheisma te ri aa li na päätös luettelot esi tys listan lä het tä mi seen men nessä teh dyis tä pää tök sistä. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille dele goidun päätös vallan puitteissa tehtyjen päätös ten tiedoksiannon. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 162 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAT JA Hallitus 162 Talousjohtaja Tarkastuslautakunta on pitänyt kokoukset ja , pöy täkirjat liit tee nä. Liite A162, Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Liite B162, Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakun nan pöytäkirjat. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA

24 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 163 TIEDOKSI / MUUT ASIAT Hallitus 163 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1. Kehitysvammahuollon neuvottelukunnan pöytäkirja , oheismateriaalina 2. Kiinteistöyhtiö H-Seitsikkoa koskevaa informaatiota; toimitusjohtaja 3. Hoidon vaikuttavuuden arviointi; johtajaylilääkäri 4. Kysymys keskusteltavaksi talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden yhdessätekemisen mahdollisuudesta esim Kokkolan kaupungin, Kiurun ja koulutusyhtymän kesken. 5. Keskustelua kuntien tiukasta taloustilanteesta ja sen vaikutuksesta erikoissairaanhoidon toimintaan. 6. Kiurun ruokapalveluyksikölle tuotiin kiitoksia. Esitettiin kysymys, olisiko Kiurun keittiössä kapasiteettia tuottaa myös laajemmin kotipalvelun asiakkaille ateriapalveluja esim Jytan alueella. 7. Puheenjohtaja kertoi Jytan hallintotilanteesta. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Roy Sabel poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 8.50.

Valtuusto ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTUS JA RAKENTAMISVALTUUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN. Kvalt 38

Valtuusto ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTUS JA RAKENTAMISVALTUUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN. Kvalt 38 Valtuusto 38 25.11.2013 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTUS JA RAKENTAMISVALTUUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN Kvalt 38 Hallitus 155 Pelastuslaitoksen palveluntuotannon liikkeenluovutus Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Lokakuun kuntalaskutuksessa:

Lokakuun kuntalaskutuksessa: Hallitus 168 16.12.2013 TALOUSKATSAUS 1.11.-30.11.2013 Hallitus 168 Valmistelu: talousjohtaja 9.12.2013 TOIMINTATUOTOT Runsaan 110 M :n suuruiset toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budje toi dun mu

Lisätiedot

Kesäkuussa toteutetussa kuntalaskutuksessa:

Kesäkuussa toteutetussa kuntalaskutuksessa: Hallitus 81 25.08.2014 TALOUSKATSAUS 1.1. - 31.7.2014 Hallitus 81 Valmistelu talousjohtaja 8.8.2014 TOIMINTATUOTOT Runsaan 124 M :n suuruiset toimintatuotot ovat tuloslaskelmassa to teu tu neet lähes budje

Lisätiedot

Sivu 129 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 129 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Hallitus Aika klo 08:00-10:05 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 129 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 130 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 131 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:57 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 4 TOIMINTATILANNE

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot