Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava"

Transkriptio

1 Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaluonnoksen palauteraportti Ympa Ympa liite

2 Asia 145/712/2008 Kaavan laatija: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti Puh (09) Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa Ympa liite 9 Ympa Ympa liite 3 Perusselvitykset Ympa Ympa liite 2 Ympa Ympa liite 3 Kaavaluonnos Ympa Ympa liite 2 Palauteraportti Kaavaehdotus Vastineet Kaavan hyväksyminen Toteutusohjelma

3 Tässä palauteraportissa on kootusti ja tiivistetysti Nummelan eteläosien osayleiskaavaluonnoksesta saatu palaute ja vastaukset palautteeseen. Vastaukset sisältävät myös ehdotuksia palautteen johdosta kaavaan tehtäviksi muutoksiksi. Palauteraportti ja alkuperäiset palautteet (ilman henkilötietoja) julkaistaan kunnan internet-kotisivuilla: Palauteraporttia voi tilata paperisena Vihdin kunnan kaavoituksesta. Palauteraportin on laatinut kaavoitusarkkitehti Suvi Lehtoranta. Työhön ovat osallistuneet: Matti Hult Tiina Hartman Eila Siikanen Eila Oulujärvi Anne Riikonen Timo Hovi Tarja Johansson Mari Pihlaja-Kuhna Risto Salonen Tapio Lankinen Hannu Luoto Palauteraportin valokuvat ja teemakartat Vihdin kunnan kaavoitus Pohjakartat ja ilmakuvat Maanmittauslaitos, lupa nro 17/MYY/08 & 5/ILMA/2008 Genimap Oy, Lupa L6197/08 Vihdin kunnan mittaustoimi

4 1 km 2 Nummelan eteläosien osayleiskaava

5 Esipuhe Kaavoittamalla suunnitellaan tulevaisuutta ja valmistuessaan kaava ohjaa tulevia ympäristömuutoksia. Näin luonnosvaiheessa on aika keskittyä sen tulevaisuuskuvan löytämiseksi, mikä parhaiten vastaisi Vihdin kunnan ja kuntalaisten tavoitteita. Kaavaluonnokseen ollaan ehdottamassa runsaasti muutoksia saadun palautteen pohjalta. Ennen kaavaehdotuksen laittamista nähtäville on tehtävä vielä tarkempi vaikutusten arviointi. Lisäksi joitakin selvityksiä joudutaan päivittämään kaavaan tulevien muutosten johdosta. Osayleiskaavaluonnos ratkaisuineen on tuonut Vihtiä pääkaupunkiseudun kartalle ennen kokemattomalla tavalla. Julkisuus on lisännyt osallisten mielenkiintoa kaavoittamista kohtaan. Myös seudulliset hankkeet, joissa kunta ei ole suunnittelijana, kuten rata, maakaasuputki tai sähkölinjat, ovat saaneet osansa parantuneesta osallisaktiivisuudesta. Tämä raportti sisältää koosteen niistä muutoksista, joita Nummelan eteläosien osayleiskaavatyössä jatkossa tutkitaan. Aivan kaikkia muutostoiveita ei ole pystytty huomioimaan, sillä parhaimmillaan ne ovat ristiriitaisia keskenään jopa saman henkilön palautteessa. Kaavoitus haluaa esittää erityiskiitoksen Vihdin yrittäjille ja naapurikunnille hyvästä yhteistyöstä. Suvi Lehtoranta Kaavoitusarkkitehti Alue tulee säilyttää ennallaan koska ihmiset ovat muuttaneet tänne juuri oman rauhan takia, ei sen takia että saisimme taajaman ja palvelut lähelle vaan nimenomaan kauaksi niistä. -asukas Ympa liite 2 PIENENNÖS \NEOYK pohja dgn :16:41 Nummelan eteläosien osayleiskaava 3

6 Sisällysluettelo Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet 2 Esipuhe 3 Nummelan eteläosien osakaavaluonnoksesta saatu palaute 6 Tiivistelmä palautteesta 7 Tiivistelmä muutoksista 8 Palaute ja vastaukset 10 Kaava-alueen laajentaminen 11 Tiedottaminen 12 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 13 Maakuntakaava 13 Kaupan suuryksikkö 15 Liikennejärjestelyt 16 Tien siirtäminen tai poistaminen 19 Ratasuunnittelu 20 Sähkö 21 Siirtoviemäri 22 Verisuon maankaatopaikka 23 Pelastustoimen palvelut 23 Vanha asutus työpaikka-alueilla tai kerrostaloalueilla 23 Asutuksen lisääminen 25 Asuntoalueiden pienentäminen 26 As. Oy Laavukolmio 26 4 Nummelan eteläosien osayleiskaava

7 Maa- ja metsätalous 26 Työpaikka-alueiden lisääminen 27 Työpaikkojen sijoittuminen muualle kuin työpaikka-alueille 28 Työpaikka-alueiden vähentäminen 28 Palvelut 29 Ali-Rosti 30 Suojeluasiat 30 Pinta- ja pohjavedet 33 Selvitysten riittävyys 34 Natura-arvio 34 Historiallinen suojelu 34 Vaikutusten arviointia 35 Melu 36 Virkistysalueiden poistaminen tai siirtäminen 37 Tuusankorven suojaviheralue 37 Ulkoilureittien poistaminen 38 Oikeusvaikutukset 38 Rakennuskielto 39 Mitoitus ja ajoittaminen 40 Nummelan eteläosien osayleiskaava 5

8 Nummelan eteläosien osakaavaluonnoksesta saatu palaute Nummelan eteläosien osayleiskaavan valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta saatiin noin 50 mielipidettä, joissa on yhteensä vähän vajaa 100 allekirjoittajaa. Tällä kertaa tuli vain yksi nimetön palaute, eikä kukaan jättänyt yli kymmentä palautetta. Sähköistä palautetta jätettiin todella vähän, suurin osa mielipiteistä tuli kirjallisena. Muutamaan palautteeseen liittyy vain kartalle tehtyjä muistiinpanoja. Palautetta saatiin joka puolelta kaava-aluetta. Väestön suhteen palaute ei jakautunut yhtä tasaisesti, omakotiasujat ja maanomistajat ovat yliedustettuja. Vakiintuneelta taajama-alueelta Huhdanmäeltä tuli vain yksi palaute, vaikka siellä asuu eniten kaava-alueen nykyisiä asukkaita. Myös saadun palautteen sisällöstä huomaa, että muutokset ympäristössä ovat suurin motivoiva tekijä osallistua kaavaprosessiin. Lausuntoja saatiin yhteensä 23 seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, Espoon kaupunki, Fingrid Oyj, FortumSähkönsiirto Oy, HSL (Helsingin seudun liikenne), HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä), Kirkkonummen kunta, Huhmarin kylätoimikunta, Lohjan kaupunki, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys, Museovirasto, Ratahallintokeskus, Tiehallinto, Uudenmaanliitto, Vihdin maa- ja metsätaloustuottajain yhdistys, Vihdin Yrittäjät ry, Vihti-Seura, Vihdin ympäristövalvonta, Nuorisolautakunta, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunta. Lausuntoaktiivisuus parantui selvästi aikaisempaan osayleiskaavaprosessiin verrattuna, jolloin luonnoksesta saatiin lausuntoja vain 10. Saadun osallispalautteen jakaantuminen kaava-alueella väestöpohjaan suhteutettuna. Huhdanmäki Lusila Kuusikko Kivikko Pajuniitty Ruusula Linnanniittu Hurri Peräkylä Höytiönnummi Lapinsuo Torhola Mäkelä Lehtimäki Honkasalo Ali-Rosti Länsirinne Huhmarnummi Yöviläntie Huhmarjärvi Huhmari Palajärventie Tuusankorpi Palojärvi Osayleiskaavaluonnoksessa käytetty aluejako nimistöineen. 6 Nummelan eteläosien osayleiskaava

9 Tiivistelmä palautteesta Osallisten palautteessa otettiin eniten kantaa Huhmarin alueen maankäyttöratkaisuihin. Tuusankorven työpaikka-alueita ja kaupan suuryksikköä toivottiin muutettavaksi asuinalueiksi, maa- ja metsätalousalueiksi, suojaviheralueeksi, suojelualueeksi tai virkistysalueeksi. Toisaalta myös suojaviheralue nähtiin riskinä. Palajärventien ympäristössä toivottiin lisää pientaloaluetta ja työpaikka-alueiden muuttamista asumiseen. Myös suojeluvarausta haluttiin pienentää. Huhmarnummella Pihtisillantiellä toivottiin kerrostaloalueen muuttamista asuntoalueeksi ja virkistysalueen muuttamista kerrostaloalueeksi. Torholan ja Hurrin alueella toivottiin muutoksia tielinjauksiin, virkistysalueen siirtämistä, asuntoalueiden lisäämistä ja poistamista sekä suojelumerkintöjen poistamista. Saatujen lausuntojen yleisin teema oli Ideaparkhanke vaikutuksineen. Erilaiset kaavan vaikutusarviointiin liittyvät kysymykset tulevat olemaan jatkossa suurin yksittäinen osa-alue, jota tulee täydentää kaavatyön kuluessa. Uudenmaan ELY-keskus edellyttää, että radanvarren kaavoitusta tulisi jatkaa vasta kun ratahanke on jo toteutusvaiheessa. Pahimmillaan tämä pysäyttäisi Nummelan kasvun etelään seuraavaksi 50 vuodeksi. Selkeimmät erot viranomaislausuntojen ja osallispalautteen välillä nousivat suhtautumisessa luonnonsuojeluun. Valvovat viranomaiset haluaisivat kaavaan voimakkaampaa otetta luonnonsuojelulle, pääosin maanomistajilta tullut palaute on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikenlaista suojelua vastaan. Länsirinteen alueella toivottiin asuntoalueiden laajentamista, työpaikkavarausten poistamista, melusuojausta ja ulkoilureitin siirtämistä suolle. Lusilassa toivottiin suojelumerkintöjen poistamista, virkistysalueen poistamista sekä ulkoilureittiyhteyden poistamista. Lusilaan esitettiin myös kaava-alueen laajantamista ja asuntoalueiden laajentamista. Honkasalonmäen alueelle toivottiin lisää työpaikka-alueita, työpaikka-alueiden muuttamista virkistysalueeksi tai maa- ja metsätalousalueeksi, sähkölinjan kaapelointia sekä tievarauksen poistamista. Lehtimäellä toivottiin uusien tieyhteyksien poistamista. Ali-Rostin työpaikka-aluetta esitettiin muutettavaksi maa- ja metsätalousalueeksi sekä asuntoalueeksi, tieyhteys haluttiin pois, asuntoalue muutettavaksi maa- ja metsätalousalueeksi sekä sähköasemavaraus poistettavaksi. Kuusikon työpaikka-alueet esitettiin muutettavaksi maa- ja metsätalousalueeksi ja siirtolapuutarhaalue asuntoalueeksi. Ruusulan ja Lapinsuon välinen virkistysyhteys toivottiin muutettavan asuntoalueeksi. Näiden lisäksi oli useita ehdotuksia tieyhteyksien siirtämiseksi eri puolella kaava-aluetta. Osayleiskaavaote: Länsirinne ja Huhmarniitty Nummelan eteläosien osayleiskaava 7

10 Tiivistelmä muutoksista Näitä muutoksi ja korjauksia kaavoittaja on esittämässä tehtäväksi kaavan jatkotyön aikana. On todennäköistä, että vaikutusarvioiden perusteella on tulossa lisää muutoksia. Kaavan tavoitevuosi 2030 tullaan lisäämään useampaan kohtaan kaavaselostuksessa. Tavoitevuosi lisätään myös kaavan nimeen. Kaava-aluetta laajennetaan Lusilantien vartta koilliseen. Alueelle tutkitaan sijoitettavaksi asuinpientaloja tai kesäasuntoja. Pääkartalle merkitään alueet umpivärillä, ajoitus osoitetaan vinjettikartalla pääkartan yhteydessä. Huhmarin vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä (KM) Huhmarissa korvataan tilaa vaativan kaupan merkinnällä (P). C-K alueen kaavamääräykseen lisätään rajoitus vähittäiskaupan suuryksikön koolle. Tutkitaan Kuuselan työpaikka-alueen erottamista selkeämmin omaksi alueeksi omalla kaavamääräyksellä. Syrjämäen käyttäminen työpaikkarakentamiseen tutkitaan uudestaan kaavaluonnoksen vaikutusten arvioinnissa ennen kaavaehdotuksen laatimista. Honkasalonmäellä arvioidaan täysimittaisen louhinnan vaikutus. Enäjärven rantaan tutkitaan rakentamisalueen laajentamista jo rakennettujen rantasaunojen väliselle alueelle. Asuin- ja työpaikka-alueiden välisiä rajauksia tarkistetaan Länsirinteellä ja selvitetään EV-alueiden tarve. Tutkitaan asunto- työpaikka- ja siirtolapuutarhaalueiden laajentamista Kuusikossa länteen ja poh-joiseen siten, että kaavaluonnokseen merkitty maa- ja metsätalouskaistale radan varressa poistuu. Kaavaselostukseen lisätään materiaalia ELVI-raportista ja päivitetään maakuntakaavatilanne. Kaavaselostuksen kirjoitusvirheet ja sivunumerointiviittaukset korjataan. Kaavaselostuksen sisältämä kaavatiivistelmä päivitetään. Kaavan vaikutusten arviointiin lisätään seudullista tarkastelua. Kaavan taloudellisten vaikutusten arviointia täydennetään. Kaavaselostusta päivitetään yhdyskuntateknisen huollon osalta vastaamaan HSY:n lausunnossaan ilmoittamia muutoksia. Kaavasta tehtävässä vaikutustenarvioinnissa kiinnitetään huomiota myös ilmastovaikutuksiin. Kaava-alueen energiaratkaisuja selvitetään lisää. Siirtoviemärilinjaus merkitään kaavakarttaan ohjeellisena katkoviivamerkinnällä. Kaavaselostuksen tekstiä täydennetään Fingrid Oy:n lausunnon pohjalta. 110 kv johtolinjaus korjataan kaavakartalle Fortum Sähkönsiirto Oy:n liitteen mukaisesti. 110 kv sähkölinjaa tutkitaan siirrettäväksi kaavaalueen itäreunassa Palajärventien länsipuolelle kunnan maille. Varsinaista linjasuunnittelua tekee Fingrid Oy. Tieto toimitetaan myös heille. Olemassa olevasta kaukolämpöverkostosta tehdään liitekartta kaavaselostukseen, samoin kuin muista yhdyskuntateknisistä verkostoista. Kaavakartalta poistetaan valtatiet aluevarauksina ja näiden tilalle tehdään ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset viivamerkinnät. Todelliset kaistat ja liittymien muodot päivitetään pohjakarttamateriaaliin. Valtateiden viereisten aluevarausten reunat osoittavat myös tiealueiden reunat. Kaavamääräyksiä täydennetään ja sinne lisätään mm. liikennetunnelit ja asemat. Tieyhteyksien esitystekniikkaa kaavakartalla parannetaan selkeämmäksi. Tiepohja ja rinne muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi Hurrin asuntoalueen eteläisimmässä kärjessä. Verisuon maankaatopaikan kaavamääräystä täydennetään. 8 Nummelan eteläosien osayleiskaava

11 Lisätään maisema-analyysin osuutta kaavan lähtötietoihin, perusteluihin ja vaikutusten arviointiin. Kaavakartalle päivitetään Nummelanharjun pohjavesialueen rajat vuonna 2009 tehdyn selvityksen mukaisiksi. Kaavakartalle merkitään tärkeimmät eläinten reittiyhteystarpeet valtateiden poikki. Kaavaselostukseen kohteen S35 perusteluihin lisätään, että viitasammakko ja saukko ovat luonnonsuojelulain 49 :n mukaisesti suojeltavia lajeja (luontodirektiivin liite IV). Kaavaselostukseen lisätään analyysia liito-oravien kulkureiteistä. S-alueet muutetaan M-alueiksi ja luontoinventoinneissa löytyneet lakikohteet merkitään s-päällekkäisrajauksella. Kaavaselostukseen lisätään tiivistelmä eri ympäristölakien sisältämistä maankäytön rajoitteista ja suojelumääräyksistä. Rajakallion vanha rajapyykki merkitään kaavakarttaan. Vanhan Meritien säilyneet osat Palajärventiellä tutkitaan merkittäväksi historiallisena tienä. Kaavaehdotuskartalla Muinaisjäännösten numeroinnin eteen lisätään kirjaimet SM, jotta ne erottu-vat paremmin rakennuskohteista. Kaavamääräystä täsmennetään niin muinaismuistokohteiden kuin arkeologisten intressialueiden kohdalla. Kaavaselostusta täydennetään tiivistelmällä muinaismuistolain maanomistajalle aiheuttamista vel-vollisuuksista ja korvauskysymyksistä. Kaavaselostuksen vaikutusarviointia täydennetään vaikutuksilla kulttuuriympäristöön. Kaavamääräyksiä tarkennetaan hulevesien käsittelyn osalta. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tutkitaan lisää ennen kaavaehdotuksen laittamista nähtäville. Kaavakartalle lisätään Hanko-Hyvinkää junaradan melualue. Tärinäselvitysten tuloksia lisätään kaavaselostukseen. Ratalinjausta ja radan suunnitteluvarausta tarkennetaan tehdyn alustavan ESA-ratasuunnittelun pohjalta kaavaehdotukseen. Kaavaselostukseen lisätään tietoa tehdyistä tärinäselvityksistä. Kaavakarttaan tutkitaan lisättäväksi melusuojauksen tarve merkintä niihin paikkoihin, missä melusuojaukselle on erityistä tarvetta. Kivikontien kurvia siirretään pari milliä etelämmäksi. Huhmarnummentien jatketta tutkitaan siirrettäväksi toiseen paikkaan Ehdotettu Lusilan laajennus osayleiskaava-alueeseen Lisätään vaikutusarvioon maa- ja metsätalouden osuutta. Nummelan eteläosien osayleiskaava 9

12 Palaute ja vastaukset Uudenmaan ELY-keskus on se viranomaistaho, joka valvoo, että kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia. Siksi heidän lausuntonsa on tässä esitelty lähes kokonaisena. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) katsoo, että monet alueidenkäyttötavoitteista on konkretisoitu ja otettu osayleiskaavaluonnoksessa huomioon asianmukaisesti, mutta kaava ei kuitenkaan kaikilta osin edistä tavoitteiden toteutumista. Kuinka valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat kaavan tavoitevaiheessa suunnanneet suunnittelua, ei ilmene selostuksesta. KM-aluevaraus on maakuntakaavan vastainen. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Höytiönnummen ja Huhmarin keskustatoimintojen alueiden suhde maakuntakaavaan tulee tutkia. Keskustatoimintojen alueiden toimivuus ja toteuttaminen suhteessa rataan ja Nummelan palveluihin tulee myös selvittää esitettyä tarkemmin. Samalla tulee varmistaa riittävien liityntäpysäköintialueiden varaaminen asemien yhteyteen. Osayleiskaavassa tulee arvioida kaavan toteuttamisen vaikutukset Natura-alueeseen. Espoo-Vihti-Lohja rataan tukeutuvien laajenemissuuntien maankäytön suunnittelussa on tärkeä kytkeä rakennettavien alueiden kaavoitus ja toteuttaminen sekä liikennejärjestelmän suunnittelu ja uuden ratayhteyden rakentaminen tiiviisti toisiinsa. Länsiradan kehityskuvaselvityksessä on tarkasteltu ratakäytävän maankäytön kehitysnäkymiä, mutta osayleiskaavan aluevarauksen taustalta puuttuvat sitovat ylikunnalliset maankäyttöpäätökset. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että työpaikka-alueiden esittäminen osayleiskaavassa on mahdollista siltä osin, kuin maakuntakaavan määräykset sen sallivat. Esimerkiksi Palojärven työpaikka-alue on muusta yhdyskuntarakenteesta irrallinen yksikkö ja siten yhdyskuntarakennetta hajauttavana ilmeisesti maakuntakaavan vastainen. Suunnittelualueen läpi kulkeva ainoa Nuuksion suunnalta Siuntioon suuntautuva viheryhteys on paikoin varsin kapea. Kaavan jatkosuunnittelussa on laajennettava vihervyöhykettä siellä, missä se vielä on mahdollista. Myös Nummelanharjulle suuntautuvan ja muiden viheryhteyksien riittävään toimivuuteen ja leveyteen tulee kiinnittää huomiota. Asemaseutujen rakentamisen tulee olla niin tehokasta, että se parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Asuntoalueiden toteuttamisjärjestykseen ja ajoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyden ja toimivuuden varmistamiseksi sekä vajaakäyttöisten investointien välttämiseksi. Kaavaselostuksessa on esitetty niukasti asuntoalueiden mitoitustietoja. Kaavaselostuksesta puuttuvat tiedot siitä, kuinka paljon työpaikkoja suunnittelualueelle arvioidaan sijoittuvan. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että kaavan mittavat aluevaraukset huomioon ottaen tarkemman toteuttamisjärjestyksen ja ajoituksen esittäminen kolmeen vaiheeseen jaoteltuna olisi vielä perustellumpi. Ensivaiheessa toteutettavia voisivat olla välittömästi Nummelan nykyisen taajamarakenteen eteläpuolella olevat asuntoalueet ja osa keskeisimmistä työpaikka-alueista. Esimerkiksi valtatien 2 itäpuolisten Torholan ja Palajärventien asuntoalueiden osoittamista ensisijaisesti asemakaavoitettaviksi on syytä tarkastella kriittisesti uudelleen. Liito-orava-alueita on osoitettu kaavaluonnoksessa suojelukohteina (s). Kuitenkin osa selvityksiin sisältyneistä kohteista puuttuu kaavasta; esim. Huhmarjärven eteläpuolella oleva kohde. Kaavaan tulee merkitä kaikki tiedossa olevat kohteet. Kaavamääräyksiin on tarpeen tehdä lisäys, jonka mukaan Iiito-oravatilanne on tarkistettava asemakaavoituksen yhteydessä. Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä on rajattu kaksi luonnonsuojelulain 29 :n mukaista luontotyyppiä Linnanniityn alueella. Nämä suojellut pähkinäpensaslehdot on syytä merkitä selkeästi kaavaan luonnonsuojelulain 29 :n mukaisiksi alueiksi. Kaava-asiakirjoista ei täysin ilmene, millä perusteella osa arvokkaista luontoalueista on merkitty suojelualuiksi (S) ja osa suojelukohteiksi (s). Em. alueet voisi olla parempi osoittaa M/s -merkinnällä, jolloin ne voitaisiin tarvittaessa ja maanomistajien halutessa perustaa luonnonsuojelualueiksi. Kaavan jatkosuunnittelussa tulee harkita MRL 43.2 :n mukaisen toimenpiderajoituksen lisäämistä suojelukohteiden s-merkinnän määräyksiin. Melualue on tarpeen merkitä myös Hanko-Hyvinkää radan ympärille. Myös potentiaaliset tärinähaittojen alueet olisi hyvä merkitä kaavakartalle. Pohjavesialueen raja tulee merkitä kaavakarttaan ja merkintään tulee liittää pohjaveden suojelumääräys. Virkistys- ja suojaviheralueilla kaavamääräyksiä on syytä täydentää hulevesiin liittyvällä määräyksellä. Osayleiskaavan vaikutusten arviointi on kaavan seudulliseen merkitykseen nähden suppeahko. Vaikutukset ulottuvat osittain myös naapurikuntien puolelle. Suojelualueiden kaavamerkintöjä ja määräyksiä on tarkoituksenmukaista tarkastella uudelleen. Kaavaan tulee merkitä kaikki tiedossa olevat liito-orava-alueet ja tarvittaessa osoittaa yhteydet metsäalueille. Kaavan vaikutusten arviointia tulee täydentää ja tarkentaa. 10 Nummelan eteläosien osayleiskaava

13 Kaavan nimi Nyt esillä olevassa kaavassa nimike on Etelä Nummelan kaava. Kaava-alueen koko on kuitenkin jättimäiset 2100 ha, ja sen tiiveimmät taajamatoiminnot on suunniteltu toteutettavaksi aina Huhmarissa asti. Huhmari taas ei kuulu Nummelaan, samalla tavalla kuin Ojakkala ei ole Itä-Nummela, tai Hiidenranta Pohjois-Nummela. Jotta kaava-alueen nimi vastaisi sen sijaintia, tulisi kaavan nimi muuttaa Etelä-Vihdin osayleiskaavaksi. Kaavaselostuksessa kerrotaan, että Nummelan eteläosien osayleiskaavatyön tavoitteena on määritellä Nummelan kehittyminen ja laajentuminen vuoteen 2030 saakka. Kyseinen tavoitevuosi voisi olla selkeämmin esillä mm. väestöennusteen kohdalla sekä itse kaavan nimessä. Nummelan eteläosien osayleiskaavan nimi on sopiva kaavan nimi, sillä se ohjaa Nummelan taajaman kasvua etelään. Kaavaan sisältyy alueita Härköilän, Torholan, Ritalan, Nummenkylän ja Palajärven maarekisterikylistä. Ympäristöministeriö on vahvistanut vuonna 2003 Vihtiin osayleiskaavan, jonka nimi on Osayleiskaava, joka koskee osia Tervalammen, Hulttilan, Ojakkalan, Ollilan, Salmen ja Härkälän kylistä. Tällaisia nimihirviöitä ei enää haluta. Kaava ei myöskään ole Etelä- Vihdin kaava, sillä etelässä on vielä Palojärven osayleiskaava-alue. Kaavan tavoitevuosi 2030 tullaan lisäämään useampaan kohtaan kaavaselostuksessa. Tavoitevuosi lisätään myös kaavan nimeen. Kaava-alueen laajentaminen Palojärven kylän itäosa, Palojärven Metsätien alue, rajoittuu idässä Kirkkonummen kaavoitettuun Veikkolan taajamaan. Nummelan eteläosien osayieiskaavasta on muodostumassa alueen länsiraja. Näiden kahden kaavoitetun alueen väliin on jäämässä Metsätien alue vaille rakentamista ohjaavaa kaavaa, kovien rakentamispaineiden keskelle. Ehdotamme, että Vihdin ja Kirkkonummen raja-alue, Palojärven Metsätien alue liitettäisiin Nummelan eteläosien osayleiskaavaan, jolloin sen tuleva maankäyttö suunniteltaisiin osayleiskaavan jatkotyön yhteydessä. Nummelan eteläosien osayleiskaavan aluerajausta ei ole luontevaa kasvattaa Metsätien alueelle tässä vaiheessa. Metsätien ympäristöön muodostunut asutus liittyy läheisesti Kirkkonummen Veikkolaan ja tämän alueen osalta on tarkoitus lisätä kaavan vaikutusten arviointia niin yhdyskuntarakenteeseen kuin sosiaalisten vaikutusten osalta. Metsätien ympäristö kuuluu Palojärven osayleiskaava-alueeseen, jonka aloittaminen ei ole vielä edes harkinnassa. Pohjoispuolella alue rajoittuu Tervalammen osayleiskaava-alueeseen, jonka suunnittelu on juuri alkamassa. Tervalammen luontoselvitysten aluerajaus on jo siirretty kattamaan Metsätien ympäristö, myös Tervalammen kaava-alueen rajausta tutkitaan siirrettäväksi siten, että saadaan Metsätie mukaan kaavaan. Nummelan eteläosien kaava-aluetta esitetään laajennettavaksi Enäjärven rantaa itään, jolloin voidaan ottaa suunnittelun kohteeksi koko Lusilantien ranta-alue. Laajentunut kaava-alue käsittäisi rantaan rajautuvan kiinteistöryppään. Sitä esitetään merkittäväksi asuinpientaloalueeksi (AP). Samaa asuinpientaloaluetta voisi tutkia laajennettavaksi käsittämään kahden naapurikiinteistöjen rantasaunojen väliset alueet, jotka olivat kaavaluonnoksessa virkistysalueita. Kaava-alueen laajentaminen itään Lusilantietä on perusteltua, jotta saadaan rannan läheisyyteen muodostunut rakennuskanta kaavatarkasteluun jo nyt, eikä vasta Lusilan osayleiskaavaa tehtäessä. Alueen ottaminen osayleiskaavaan ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kunnallinen vesihuoltoverkosto rakennettaisiin alueelle tässä vaiheessa. Se vaatisi alueen asemakaavoittamista tai erillisen päätöksen vesihuoltoalueen laajentamisesta. Kaava-aluetta laajennetaan Lusilantien vartta koilliseen. Alueelle tutkitaan sijoitettavaksi asuinpientaloja tai kesäasuntoja. Metsätien ympäristö liitetään Tervalammen osayleiskaava-alueeseen. Yleiskaavassa Lusilan pientaloalueeksi suunniteltu alue katkeaa kesken Lusilantietä. Maankäytön ja kaavasuunnittelun kannalta olisi perusteltua ottaa huomioon alueella vallitsevat maanmistusolot ja jatkaa osayleiskaava-aluetta Lusilan suuntaan siten, että suunnittelualue ulottuisi ainakin Reuhoonlahteen Enäjärveen laskevaan valtaojaan saakka, mieluiten kuitenkin pidemmälle eli esimerkiksi lusilan kylän rajalle siten, että osayleiskaavaalueen piiriin tulisivat myös Ruskiamäen alueen asutus sekä Härköilän Hemmilän Reuhoonalue. Nummelan eteläosien osayleiskaava 11

14 Tiedottaminen Vastustan nykyistä eteläosien osayleiskaavaa se on tehty maanomistajilta ilmoittamatta. Siitä on monta versiota, milloin kevytväylä kulkee taloni läpi, milloin taas pellolla tai tien toisella puolella. Tiedoitustilaisuudet Huhmarnummen koululla taas on kuin huutokauppatilaisuus ei puheenjohtajaa joka tarttuisi mikkiin ja jakaisi puheenvuoroja vaan joku kunnan edustaja kuiskii jotakin, järjestys ja ääntä informaatiotilaisuuksiin. Minulle ei ole ilmoitettu että alueeni kaavoitetaan. Minulta ei ole koskaan kysytty myynkö maata vai ei. Onko Vihti kuin Neuvostoliitto että voitte lähettää asukkaat vaikka Siperiaan. Osallistumismahdollisuuksien määrä on ollut kiitettävää kaavan valmisteluvaiheessa. Lausunnonantajille järjestettävien tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien ajankohta olisi kuitenkin jatkossa siirrettävä ehdottomasti ilta-aikaan, jotta työssäkäyvilläkin olisi mahdollisuus osallistua niihin. Kaavaselostuksen esipuheessa kerrotaan Länsiradan maankäytön kehityskuvasta. Siksi kaavaselostuksessa olisi aiheellista selostaa myös ELVI-selvityksen ja ratahankkeeseen liittyvän kehityskuvan sisältöä ja lähtökohtia tarkemmin kuten asemien määrää ja sijaintia, niihin mahdollisesti liittyviä epävarmuustekijöitä erityisesti Höytiönnummen aseman suhteen sekä ratahankkeen rakentamisaikataulua. Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry pitää huonona asiana sitä, että osayleiskaavan valmistelussa ei voida Huhmarissa järjestettävässä tiedotustilaisuudessa yhtä aikaa keskustella osayleiskaavasta, ratavarauksesta, sähkölinjavarauksesta ja moottoritien kolmannesta kaistasta, koska Huhmarin tiedotustilaisuuteen ei kunta hyväksynyt muita osapuolia kunnan lisäksi. Kaikki neljä asiaa vaikuttavat toisiinsa ja ne on otettava yhtä aikaa huomioon kaavaa valmisteltaessa, muuten eri toimijat laativat omat suunnitelmansa toisistaan tietämättä ja seurauksena voi olla keskenään ristiriitaisia suunnitelmia. Nummelan eteläosien osayleiskaavan vireille tulosta ja luonnoksen nähtävillä olemisesta on tiedotettu Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan ohjesäännön edellyttämällä tavalla. Kunta ostaa maata aktiivisesti pääasiassa strategisesti merkittäviltä alueilta. Yöviläntien asuntoalueen maanomistus on niin pirstaleista, että kunta tuskin jatkossakaan pyrkii hankkimaan sieltä maaomaisuutta. Kaavaluonnoksen virallinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidettiin kunnan virastotalolla ja siellä oli puheenjohtajana kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jarmo Kuosa. Huhmarnummen koululla pidettävä tilaisuus oli tarkoitettu osallisille, jotka haluavat keskustella kaavoittajien kanssa yksityisemmin ilman julkisuutta. Tämän tilaisuuden saama yleisömenestys yllätti järjestäjät täysin ja mikäli jatkossa järjestetään vastaavanlaisia tilaisuuksia, tulee käyttöön ajanvaraus. Valtion ja naapurikuntien viranomaisia ei koskaan kielletä osallistumasta Vihdin kaavoituksen asukastilaisuuksiin! On vain vaikea saada heitä paikalle työajan ulkopuolella pidettäviin tilaisuuksiin, kun kaikki työasiat kumminkin hoidetaan virka-aikana yhteisissä viranomaisneuvotteluissa. Suunnitelmia ei tehdä toisista tietämättä. Kunnan virkamiehet pyrkivät osaltaan käymään valtion ja naapurikuntien järjestämissä asukastilaisuuksissa, mikäli siellä esitellään Vihtiin liittyviä asioita. Mielipiteessä kaivataan todennäköisimmin ns. laajapohjaista asiantuntijailtaa, jolloin paikalla olisi kattava edustus eri toimialojen edustajia, poliitikkoja, virkamiehiä, ja sana olisi vapaa. Näin laajan tilaisuuden puheenjohtajaksi sopisi parhaiten kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja, ei kaavoittaja. Naapurikunnissa tämmöisiä tilaisuuksia on jo järjestetty, Vihdissäkin poliittisille päättäjille ja yrittäjille. Kaavaselostuksen listauksesta puuttuu joitakin dokumentteja, listaa päivitetään työn kuluessa. Kaikki tehdyt selvitykset on toimitettu lausunnonantajille, myös Huhmarin liito-oravaselvitys. Ylimääräinen esittelytilaisuus virka-aikaan on aikaisemmin järjestetty vain viranomaistahoille. Tällä kertaa halusimme antaa myös muille lausunnonantajille mahdollisuuden tulla paikalle. Kaavan pääasiallinen tiedotustilaisuus oli iltatilaisuus , joka oli kaikille avoin. Kaavaselostuksen koko tulee olemaan ehdotusvaiheessa yli 100 sivua. ELVI-raportti itsessään on yli 50 sivua A3 kokoisena. ELVI-selvityksestä liitetään kaavaselostukseen lyhyt tiivistelmä, mikäli se on mahdollista tehdä mielekkäästi alle sivun pituisena. Muutoin kaavaselostuksessa on tyydyttävä vain viittaamaan ELVI-raporttiin. Osayleiskaavan määräyksellä ei oteta kantaa siihen, mikä yrittäjä millekin alueelle sijoittuu. Siksi osayleiskaavan selostuksessa ei ole tarkemmin kuvausta eri hankesuunnitelmista, mitä yrittäjillä itsellään on. Jotta hitaasti liikkuva osayleiskaava pystyisi vastaamaan nopearytmisen yritysmaailman tarpeisiin, sen tulee olla yleispiirteisesti mahdollistava, ei tarkasti rajoittava. Seudullisesti merkittäviä kaupan hankkeita kontrolloivat Uudenmaan ELY-keskus ja Ympäristöministeriö. Kaavaselostukseen lisätään materiaalia ELVI-raportista ja päivitetään maakuntakaavatilanne. 12 Nummelan eteläosien osayleiskaava

15 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kaavaselostuksen alussa on kolmella sivulla esitelty ne valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat olleet vaikuttamassa kaavaratkaisuihin. Kuinka nämä tavoitteet on huomioitu kaavaluonnoksessa, on esitelty kaavaselostuksen lopussa kolmella sivulla. Maakuntakaava Maakuntakaavaan on merkitty taajamarakenteen laajenemissuuntaa osoittava nuoli Huhmarista kaakkoon. Vastaava nuoli on Veikkolasta luoteeseen (Huhmariin) päin. Nämä nuolet edellyttävät kuntarajat ylittävää yhdyskuntarakenteen laajenemisen suunnittelua. Vastaava nuoli on Espoossa Histan kohdalla ja sinne ollaan suunnittelemassa noin asukkaan taajama. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan taajamarakenteen suunnittelussa on näillä alueilla otettava huomioon yhdyskuntarakenteelliset ja liikenteelliset edellytykset uusien rakentamisalueiden toteuttamiselle, viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuus sekä alueen luonnon ja maiseman ominaispiirteet. Vihdin kunta on tehnyt yhteistyössä naapurikuntien ja valtion viranomaisten kanssa kuntarajat ylittävää suunnittelua ja selvitystä Espoon kehä III:lta Lohjan keskustaan ulottuvalla vyöhykkeellä. Vuonna 2005 on valmistunut Vihdin, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Siuntion sekä Uudenmaan liiton yhteistyössä laatima raportti E18 väylän liikenteellisten solmukohtien maankäytön ja elinkeinopolitiikan selvitys Hiiden alueella (nk. ELVI-raportti). Kesäkuussa 2009 valmistui kuntien, YTV:n, Uudenmaan ympäristökeskuksen, Uudenmaan liiton, Uudenmaan tiepiirin ja Ratahallintokeskuksen yhteistyössä tekemä Länsiradan maankäytön kehityskuva. Vihdin kunnanhallitus päätti ottaa Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvityksen lähtökohdaksi yleiskaavasuunnitelmien ja muiden maankäytön suunnitelmien laadinnassa. Vastaavanlaisen päätöksen ovat tehneet Kirkkonummen kunnanhallitus , Lohjan kaupunginhallitus sekä Espoon kaupunginhallitus Maakuntakaavamääräyksen edellyttämää kuntarajat ylittävää yhdyskuntarakenteen suunnittelua on siis tehty niin virkamies- kuin poliittisella tasolla. Nummelan eteläosien osayleiskaava osaltaan toteuttaa näitä naapurikuntien yhteisiä maankäytön tavoitteita. Länsiradan maankäytön kehityskuvatarkastelu vastaa maakuntakaavan tarkoittamaa kuntarajat ylittävän yhdyskuntarakenteen laajenemisen selvittämis- ja suunnittelutarvetta. Uudenmaan liitto Voimassa olevassa maakuntakaavassa on Huhmarin kohdalla maankäytön kehittämisen kohdealue liikenteellisessä solmukohdassa. Tämä kaavamerkintä mahdollistaa mm. logistiikkakeskuksen, huoltoaseman ja varikkoalueen sijoittamisen. Maakuntakaavan suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset maakuntakaavan selostuksesta: Moottoriväylien liittymien ympäristöihin muodostuu autoliikenteellä hyvin tavoitettavia alueita, jotka ovat kiinnostavia sijoittumiskohteita monille yrityksille. Alueet soveltuvat hyvin liikenteen ja kuljetuksen palveluiden sekä erilaisten logististen toimintojen sijainnille. Varsinkin taajamien läheiset liittymäalueet saattavat houkutella muitakin toimintoja. Yleiskaavatasolla voidaan tutkia tilaa vaativan kaupan sijoittumista, mutta edes paikallisia erikois- ja päivittäistavarakaupan suuryksiköitä ei tulisi sallia näille alueille. Asuinalueet soveltuvat liittymien ympäristöihin huonosti ja saattavat hajauttaa yhdyskuntarakennetta. Asumisen määrä tulisikin suhteuttaa alueilla olevien toimintojen tarpeisiin. Kaavaehdotuksessa Huhmarin alueelle tutkitaan sijoitettavaksi tilaa vaativan kaupan alue. Maakuntakaavan kaavamääräysten siirtäminen tarkasti maastoon ei ole tarkoituksenmukaista. Maakuntakaavan logistiset toiminnat mahdollistava kaavamääräys on hyvä esimerkki yleispiirteisestä kaavamääräyksestä, jonka tulkintaa ei kannata ottaa liian millintarkasti. Aluerajaus yltää Torholantieltä aina Palojärven rantaan saakka ja sisältää mm. Yöviläntien ja Palajärven asuntoalueet kokonaan. Näillekö alueille olisi siis mahdollista toteuttaa liikenteelle, matkailulle ja logistiikkatoiminnoille tarpeellisia tienvarsipalveluita sekä mm. tilaa vievän kaupan alueita? Vaikka osayleiskaavan yksi tärkeimpiä tavoitteita on työpaikka-alueiden saaminen Vihtiin, ollaan kaavatyössä esittämässä työpaikka-alueita vain siihen parhaiten soveltuville alueille. Nummelan eteläosien osayleiskaava 13

16 Nummelanharjun arvokas eteläreuna ei yllä osayleiskaava-alueelle, vaikka maakuntakaavaan harjualuemerkintä yltääkin. Maasto on merkinnän kohdalla todellisuudessa lähes tasaista savipohjaista kalliomoreenialueen reunaa. Arvokas harju alkaa junaradan toisella puolella teollisuusalueen takana. Harjun pohjavesialue yltää kaava-alueelle ja sen päivitetty reuna tullaan merkitsemään kaavakarttaan. Ratalinjauksen osalta maakuntakaavaan on merkitty Länsirata ohjeellisena linjauksena. Kuntakaavoituksessa on varmistettava linjauksen toteuttamismahdollisuudet, kunnes suunnitelmat tarkentuvat. Ratalinjaukseen liittyen ei edellytetä, että rakentaminen tai rakentamisen suunnittelu sidotaan radan suunnitteluun tai toteuttamiseen. Myöskään taajamatoimintojen suunnittelumääräyksessä ei edellytetä rataverkkoon sidottua suunnittelua tai toteuttamista. On turvattava joukkoliikenteen kehittämisedellytykset sekä edistettävä kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä tukevaa yhdyskuntarakennetta. Vaikka Nummelassa varaudutaan raskaan raideliikenteen toteuttamiseen, joukkoliikenne pystytään hoitamaan linja-autoilla radan toteuttamiseen saakka. Linja-autoliikenne tavoittaa käyttäjiä rataa laajemmalta alueelta, mikäli mittana käytetään kävelyetäisyyttä pysäkille. Osayleiskaavan asuntoalueiden sijoittelussa, ajoituksessa, tielinjauksissa ja palvelukeskittymissä on huomioitu linja-autoliikenteen kehittäminen ja myöhempi siirtyminen juna-aseman syöttöliikenteeksi. Palojärven asuntoalue on jo nyt pitkälle toteutunut. Alueella on mahdollisuus täydennysrakentamiseen, mutta mikään uusi alue se ei ole. Palajärventie on osa vanhaa Meritietä, jonka linjaus on vanhalla paikallaan juuri Palojärven asuntoalueen kohdalla. Vanha Rustholli sijaitsee Palajärventien varrella kaava-alueen eteläpuolella. Palojärven työpaikka-alue on Rusthollin vastapäätä. Moottoritien alitse on jo olemassa oleva kulkuyhteys. Maakuntakaavaan on merkitty viheryhteystarve aivan kaava-alueen itärajalle ja se on kaavaluonnoksessa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi lähes kilometrin levyisenä. Toinen viheryhteystarve on Lusilasta Nuuksioon ja se on kaavaluonnoksessa kapeimmillaankin noin 500 metriä leveä. Nummenkylän viheryhteystarvemerkintä ei osu kaavaluonnoksen alueelle. Nummelanharjulle on kaavaluonnokseen merkitty kolme erillistä reittiä, joista ainoastaan yksi on reilun kokoinen ja kunnolla toteutettavissa, sillä Hanko-Hyvinkää junarata penkkoineen estää vapaan liikkumisen suunnittelualueelta harjulle. Kevytliikenteen reittien ja ulkoilureittien lisäämistä harjun suuntaan tutkitaan lisää. Kaavakartalle päivitetään Nummelanharjun pohjavesialueen rajat vuonna 2009 tehdyn selvityksen mukaisiksi. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Osayleiskaava-alueen rajaus on esitetty kuvassa punaisella katkoviivalla. 14 Nummelan eteläosien osayleiskaava

17 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistyvät Siksi 2. vaihemaakuntakaava käsittää jatkossa koko Uudenmaan alueen. Maakuntakaavan uudistamisessa pääpaino on yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen liittyvissä aluerakenteellisissa kysymyksissä. Kaavatyön pohjaksi maakuntaliitot ovat laatineet rakennemalliselvityksen, jossa tarkastellaan alue- ja yhdyskuntarakenteen vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Rakennemallit ovat parhaillaan lausunnoilla ja niistä voi jättää palautetta myös yksityishenkilöt 31. elokuuta saakka. Materiaali on saatavilla osoitteesta Palautetta on pyydetty sähköpostitse osoitteeseen uudenmaanliitto.fi. Kaupan suuryksikkö Kaupan suuryksikön sijoittuminen n. neljän kilometrin päähän Nummelan keskustan kaupallisista ja muista palveluista tulee muuttamaan kaupan rakennetta ja samalla koko Nummelan yhdyskuntarakennetta ja taajamakuvaa niin paljon, ettei Vihti-Seura pidä sitä ekologisesti tai sosiaalisesti kestävänä. Ns. tilaavievän kaupan (moottoriajoneuvojen kauppa sekä niiden varaosien ja tarvikkeiden kauppa, rengaskauppa, vene- ja veneilvtarvikkeiden kauppa, matkailuvaunujen kauppa, huonekalukauppa, rauta-, rakennustarvike- ja sisustustarvikekauppa, maatalous- ja puutarha-alan kauppa sekä kodintekniikkakauppa) sijoittumisella Huhmarin kaupallisten palvelujen alueelle ei olisi yhtä suurta negatiivista vaikutusta. Vihdin kaupan palveluverkkoselvityksen mukaan Nummelan nykyisellä keskustalla olisi tällöin paremmat mahdollisuudet kehittyä kaupallisesti vetovoimaisena ja kaupunkimaisena kohtaus- ja ajanviettopaikkana. Tällöin myös työpaikkoja syntyisi suhteellisesti enemmän Nummelan nykyiseen keskustaan. Höytiönnummen ja Huhmarin asemanseuduille syntyisi omat suuremmat ja monipuolisemmat kaupalliset keskuksensa, jotka palvelisivat lähipalvelukeskuksina asukkaiden arkea vähittäiskaupan suuryksikköä paremmin. Vihdin Yrittäjät pitää erittäin tärkeänä kehityskohteena sekä kaavoituksellisesti yhtenäisenä kokonaisuutena Nummelan eteläosien aluetta. Yrittäjien mielestä Nummelan eteläosien osayleiskaavan kaavaluonnos on hyvä. Siinä on erinomaisesti sekä alueellisesti että liikenteellisesti osoitettu kaupalle ja työpaikka-alueelle varatut paikat. Kaupan ja työpaikka-alueen määrät ovat kaavaluonnoksessa tällä hetkellä riittävät, koska niitä on tarvittaessa mahdollista kaavoittaa lisää vt1:n molemmin puolin. Kaupalle ja työpaikka-alueelle osoitettavia alueita ja määriä ei tule ainakaan vähentää, vaan mieluummin lisätä. Vihdin Yrittäjien mielestä vt1;n ja vt2:n kulmauksessa oleva kaupallisten palvelujen alue tulee suunnitella ja kehittää riippumatta siitä mikä kaupallinen toimija sitä on toteuttamassa. Kaupalle varatun alueen vt1:n ja vt2:n kulmauksessa tulisi olla Vihdin Portti, eli näyttävästi esillä. Ko. alueen rakentaminen tulisi olla sallittua vain liikekeskus- tai kauppakeskustyyppisenä ja arkkitehtuurisesti riittävän laadukkaasti. Valtateiden 1 ja 2 risteykseen esitetty kaupan suuryksikkö on seudullisilta vaikutuksiltaan merkittävä. Seudullisesti mittavan hankkeen vireillä olo heijastuu laajalle alueelle ja hidastaa koko vaikutusalueen kaupan kehittymistä. Vihdin kaupan palveluverkkoselvityksen mukaan siirtäisi kaupan suuryksikkö täysimääräisesti toteutuessaan neljänneksen erikoiskaupan ja ravintoloiden Ote osayleiskaavaluonnoksesta, Huhmarin kaupan alue ostovoimasta Lohjalta Vihtiin. Siirtymä vaikuttaa haitallisesti erityisesti Lohjan kaupunkikeskustan kaupalliseen kehittämiseen Lohjan kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Lohjan kaupungin näkökulmasta kaupallisten palvelujen aluevaraukset tulisi seudullisesti suunnitella siten, että erikoiskaupassa tuetaan keskustan kaupallista asemaa Lohjalla. Suuren vähittäiskaupan yksikön merkintä Alhonpää kohdalla tulee poistaa kaavaehdotuksesta koska alueen luontoarvot eivät mahdollista 46 ha yhtenäisen vähittäiskaupan alueen toteuttamista. Huhmariin merkittyä kaupan suuryksikön aluetta tullaan kaavaehdotuksessa tutkimaan tilaa vaativan kaupan alueena. Tällainen toiminta on nykyisen maakuntakaavan ja lainsäädännön mukaista. Alueen maaperä- tai rinneolosuhteet eivät ole rakentamiseen mahdottomat vaan paikoin jopa erittäin hyvät. Alueen sijainti on niin hyvä, että myös perustuksellisesti kalliimmat ratkaisut ovat selvittämisen arvoisia. Rakentamisen sijoittelua ja perustamista tutkitaan tarkemmin asemakaavavaiheessa. Huhmarin vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä (KM) Huhmarissa korvataan tilaa vaativan kaupan merkinnällä (P). Nummelan eteläosien osayleiskaava 15

18 Liikennejärjestelyt Liikenneasioissa Tiehallinnon lausunnolla on oma erityinen sijansa osa tiehallinnon toiminnoista siirtyi Liikennevirastoon ja tiepiiri siirtyi ELY-keskukseen. Nyt laadittavassa osayleiskaavassa valtatiet 1 ja 2 on esitetty aluemerkinnällä (L). Osayleiskaavan mukaisten asemakaavojen toteuttamisen varmistamiseksi olisi hyvä osoittaa nyt laadittavassa osayleiskaavassa maantiealueet viivamerkinnöillä. Osayleiskaavassa esitettyjen alueiden toteuttaminen samassa vaiheessa raideyhteyden kanssa on keskeinen edellytys alueiden käyttö- ja liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. Toteuttamisjärjestyksessä tulee tukea Höytiönnummen ja Huhmarin aseman seudun/ keskustan ja palvelutarjonnan muodostumista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Joukkoliikenteen edellytysten tukemiseksi tulee jatkosuunnittelussa asutuksen painopiste sijoittaa mahdollisimman lähelle tulevia raideliikenteen asemia, mieluiten kävelyetäisyydelle (alle 1 km). Selostuksessa vaiheittain toteuttaminen on kuvattu yleisellä tasolla ja jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota uusien asuinalueiden ja niiden joukkoliikenneyhteyksien ja kevyenliikenteen väylien toteuttamiseen samassa vaiheessa. Osayleiskaavatyössä on varauduttava myös siihen, että kaupan suuryksikköä ei sijoiteta Huhmariin tai Huhmarin asemaa ei rakenneta, mikä vaikuttaa alueen maankäytön toteutumisaikatauluun sekä väestö- ja liikenne-ennusteisiin. Maankäytön voimakkaat muutokset Etelä-Nummelan alueella lisäävät liikennettä kaava-alueen tieverkolla sekä kaava-alueen ulkopuolella ja vaikuttavat näin ollen myös kaava-alueen ulkopuolisen tieverkon kehittämistarpeisiin, kuten Meritien parantamiseen, rinnakkaistieyhteyden järjestämiseen valtatie 2 rinnalle Meritien liittymästä eteenpäin sekä valtatie 25 parantamiseen. Vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen Huhmariin vaatii maantien 110 ja valtatien 2 liittymän merkittävää parantamista. Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä on esitetty kolme vaihtoehtoa Huhmarin alueen liikennejärjestelyistä. Jatkosuunnittelun ja maankäytön suunnittelun pohjaksi liikenneselvityksessä suositellaan vaihtoehdon 3 mukaisia järjestelyjä, joita kaavamerkinnät eivät kuitenkaan mahdollista. Kaupan suuryksikön sijoittaminen irti yhdyskuntarakenteessa lisää henkilöautoliikennettä. Valtaosan (80 %) asiakkaista on oletettu tulevan alueelle henkilöautolla. Myös raskas liikenne lisääntyy kaupan, työpaikka ja teollisuustoimintojen myötä. Raideyhteyden ja Höytiönummen ja Huhmarin asemien toteuttamisen jälkeen joukkoliikenne on jokseenkin kilpailukykyinen Helsinkiin suuntatuvilla matkoilla. Ennen raideyhteyden toteuttamista henkilöauto on matkaajaltaan joukkoliikennettä selvästi houkuttelevampi useimmilla matkoilla. Ennen raideyhteyden valmistumista, uusien asuinalueiden joukkoliikenne tulee hoitaa linja-autoliikenteellä. SuunnittelualueelIa on nykyisellään harva kevyen liikenteen verkosto. Jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilutieverkosto aluevarauksissa on kuitenkin kattava. Maantien 110 varteen on merkitty varaukset kevyen liikenteen väylille. Näiden rakentaminen ei ole tiepiirin lähiaikojen toteutusohjelmassa, mutta on kuitenkin syytä osoittaa reitit osayleiskaavassa tulevaisuuden tarpeina ottamatta kantaa mahdolliseen toteuttajaan. Valtateiden 1 ja 2 sekä maantien 110 ympärille on osoitettu useita melualueita. Tulevaisuudessa melualueet laajenevat entisestään liikenteen lisääntyessä. Uudenmaan tiepiiri ei vastaa olevien väylien melualueelle sijoitetun uuden asutuksen tai muun toiminnan suojauksesta. Uusien rakennettavien alueiden sadevesiä ja puhdistettuja jätevesiä ei tule johtaa maanteiden ojaan. Alueiden kuivatus on suunniteltava niin, että nämä vedet johdetaan sadevesiviemäreihin. Kaavamerkinnöistä puuttuvat liikennetunnelit sekä asemat. Kun valtateiden 1 ja 2 merkinnät muutetaan aluemerkinnästä viivamerkintään, tulee kaavamerkintöihin lisätä myös liittymämerkit. C-alueen kaavamääräyksiin on hyvä sisällyttää varaukset liityntäpysäköintipaikoista ja määristä. Asemien ympärillä on varauduttava autoliityntäpysäköintiin, mutta myös muilla liikennemuodoilla tulee olla hyvät ja turvalliset kulkuyhteydet ja liityntäpysäköintipaikat asemilla. Selostuksen sivulla 54 on mainittu, että kevytliikenteen kulkijoille on kaava-alueella esitetty Porintien (vt 2) ylitse neljä siltaa ja kaksi alikulkutunnelia. Kaavakartassa on kuitenkin merkitty vain kolme olemassa olevaa ylitystä Porintien yli ja yksi uusi linjaus. Valtatien 1 ylityksiä ei ole tarkoituksenmukaista esittää kaavakartalla. Osayleiskaavassa on linjaus sähkölinjalle, joka kulkee osittain valtatie 1 vierellä ja ylittää Palojärven liittymän. Pääsääntöisesti voimalinjojen pylväät tulee sijoittaa maanteiden suoja-alueiden ulkopuolelle. Maantien ja sähkölinjan suoja-alueet voivat olla päällekkäisiä. Valtatietä 1 on pidemmällä aikavälillä tarkoitus leventää 3+3 kaistaiseksi Palojärven liittymästä Helsinkiin päin. Valtatien 1 tarvitsema lisätilantarve on huomioitava sähkölinjan Iinjauksessa. Selostuksen sivulla 34 on virheellisesti kirjoitettu, että Meritie, Asematie ja Hiidenmäentie ovat paikallisteitä (pt). Paikallistiet ovat lakanneet olemasta, kun maantielaki tuli voimaan Meritie, Asematie (11237) ja Hiidenmäentie (11236) ovat yhdysteitä tai katuja. Myös selostuksen sivulla 32 puhutaan virheellisesti paikallisteistä. Selostuksen sivuilla 44, 45 ja 55 on viitattu selostuksessa myöhemmin oleviin lukuihin, mutta sivujen numerointi puuttuu viittauksesta. 16 Nummelan eteläosien osayleiskaava

19 Alueen tiejärjestelyjä on tarkasteltu Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja kevytliikenteen käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi on annettu kehittämissuosituksia jatkosuunnittelua varten. Osayleiskaavaluonnoksen uudet yhdystiet ovat linjaukseltaan ohjeellisia, varsinainen tiesuunnittelu tehdään asemakaavasuunnittelun yhteydessä. Samalla täsmentyy liittymien sijainti ja tyyppi. Kaava-alueelta on tehty hyvät liikennelaskelmat rakentamisen eri vaiheita ja liikennetarpeita huomioon ottaen. Laaja kaupan suuryksikkö olisi vaatinut tiejärjestelyjen parantamista, jotta lauantain ruuhka-aikaan asiakasliikenne ei jumittaisi valtateitä. Nyt kun paikalle tutkitaan tilaa vaativan kaupan yksikköä, kaupan aiheuttamat liikennemäärät tippuvat huipputunteinakin 50 % - 70 %. Näin ollen nykyiset liikennejärjestelyt riittävät hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Varmuuden vuoksi Huhmarin alueesta teetetään uudet laskelmat vähentyneillä liikennemäärillä. Vanha Turuntie vaatii joka tapauksessa parantamistoimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, erityisen kevytliikennettä silmällä pitäen, oli alueen maankäyttötarkoitus mikä tahansa. Huhmarissa on jo nyt hyvät julkisen liikenteen yhteydet linja-autolla. Huhmarin risteysalueella pysähtyvät niin Porintien kuin Vanhan Turuntien kautta kulkevat linjat. Nykyinen liityntäpysäköintialue on vain 12 autopaikan suuruinen, mutta alueelle tullaan rakentamaan merkittävästi enemmän liityntäpysäköintitilaa. Huhmari toimii siis myös joukkoliikenteen välittäjänä. Osayleiskaavalla ohjataan maankäyttöä seuraavien vuosikymmenten tarpeisiin. Siksi kaikkia palveluitakaan ei vielä ole valmiina, vaan ne rakentuvat ja toteutuvat yhdessä muun yhdyskuntarakenteen kanssa. Osayleiskaavan tehtävä on mahdollistaa kevytliikenteen reittien toteutuminen jatkosuunnittelussa. Millään suunnittelulla ei voida valvoa miten lapset käyttäytyvät liikenteessä. Suunnittelulla pyritään turvalliseen ympäristöön, mutta vanhemmat ovat viime kädessä vastuussa lasten liikkumisesta. Osayleiskaavassa on merkitty kevytliikenneyhteydet Vanhalle Turuntielle sekä kaikille yhdysteille. Huhmarnummen koulun ympärillä on kaksi paikkaa, joissa Porintien alitse pääsee jo olemassa olevaa tunnelia pitkin. Kumpikin (nykyisin yksityiskäytössä oleva) tunneli on merkitty kaavaluonnoksessa osaksi julkista kevytliikenteen verkkoa. Myös Vanhan Turuntien suurimpiin risteyksiin Huhmarissa on suunniteltu eritasoalituksia kevytliikenteelle, vaikka ne eivät kaavakartalla näy. Kaavaselostuksessa on tästä maininta, alustavat luonnoskartat löytyvät Etelä-Nummelan liikenneselvityksestä. Osayleiskaavaluonnoksessa on merkitty asemien lähialueet tiivisti rakennettaviksi asuinkerrostaloalueiksi tai työpaikka-alueiksi. Myös linjaautoreittien varret on merkitty kaavaluonnokseen tiiviisti rakennettaviksi alueiksi. Asemaseutujen suunnittelu pysäköintialueineen tehdään asemakaavavaiheessa. Joukkoliikenteen ja kevytliikenteen suunnittelua on tehty ja analysoitu yleiskaavatasolla Nummelan eteläosien liikenneselvityksessä. Osayleiskaavaluonnokseen on merkitty kattava kevytliikenteen verkosto sekä ulkoilureittiverkosto. Vanhalla Turuntiellä kulki vuoden 2008 laskentojen mukaan keskimäärin ajoneuvoa vuorokaudessa Huhmarista Veikkolaa kohden. Ennuste vuodelle 2030 on ajoneuvoa vuorokaudessa. Vaikka kasvu on näin pientä, siihenkin on pyritty vaikuttamaan kaavasuunnittelussa. Kaavaluonnoksessa on varauduttu liikenneselvityksen ehdottamiin toimenpiteisiin Vanhalla Turuntiellä. Myös joukkoliikenteeseen tehtävät parannukset vähentävät läpiajoa Veikkolaan. Viranomaisneuvottelujen yhteydessä on käynyt ilmi, että Vihtiin ei ole luvassa uusia liittymiä VT 1:lle. Palajärven liittymää on mahdollista parantaa kaksikaistaiseksi ja valtatietä laajentaa 3+3 kaistaiseksi Palajärven liittymästä itään. Huhmarin kaupan suuryksikön varaus muutetaan tilaa vaativan kaupan varaukseksi. Tällöin arvioitu liikennemäärä kaupan alueella noin puolittuu. Meritien parantaminen, rinnakkaistieyhteyden järjestäminen valtatie 2 rinnalle Meritien liittymästä eteenpäin sekä valtatie 25 parantaminen ovat osa toimenpiteitä, jotka olivat mukana Etelä- Nummelan liikenneselvityksessä. Rinnakkaistieyhteyden asemakaavoittaminen on jo vireillä. Osayleiskaavatasolla ei ole mielekästä sisällyttää kaavamääräyksiin parkkipaikkojen lukumäärää, kun kaavalla ei määrätä edes rakennustehokkuutta tai rakentamisen määrää. Pysäköintialueiden suunnittelu kuuluu asemakaavavaiheeseen. Osayleiskaavaluonnos mahdollistaa kattavan liityntäpysäköintiverkon, jota on tutkittu tarkemmin Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä. Nummelan eteläosien osayleiskaava 17

20 Osayleiskaavan toteuttamismahdollisuuksia on tarkasteltu liikenteellisesti myös siltä varalta, että junarata ei ehdi toteutua yhtä nopeasti kuin taajaman rakentuminen. Siksi taajamarakenne on sellainen, että se mahdollistaa toimivan linjaautoihin pohjautuvan joukkoliikenteen radan rakentamista odotellessa. Osayleiskaavakartalla ei oteta kantaa siihen toteutuuko rata tai joku asemista vai ei. Kuntakaavoituksen tehtävänä on mahdollistaa radan toteutuminen ja tehdyn Länsiradan maankäyttöselvityksen pohjalta on arvioitu, että Nummelan eteläosien osayleiskaavaluonnos tukee radan rakentumista. Radan suunnittelualuevarauksen rakentamisrajoitusmääräys mahdollistaa väliaikaista maankäyttöä ratavyöhykkeelle, kuten esim. liityntäpysäköintiä tai varastointia, kunnes ratasuunnittelu etenee Huhmariin ja Höytiönnummelle saakka. Porintien ylitse on kaavaluonnoskartassa kevytliikenteelle kolme nykyistä ylityssiltaa ja yksi uusi silta. Siis yhteensä neljä, kuten kaavaselostuksessa on mainittu. Ympäristöministeriön ohjeiden mukainen viivamerkintä valtateiden osalta on symbolinen, eikä välitä mitenkään mittakaavaa tai tiealueen ulottuvuuksia. Erityisesti liittymäalueiden viivamerkinnät poikkeavat todellisuudesta merkittävästi. Osayleiskaavaluonnokseen on merkitty valtateiden tiealueet niiden tarvitseman tilatarpeen mukaan nimenomaan asemakaavoitusta ohjaamaan. Valtatie 1:n osalta on huomioitu myös laajentamistarve tien pohjoispuolelle. Koska selkeyden vuoksi kaistat ja liittymät olisi hyvä saada kaavakartalle nykyisen kaltaisena, pohjakarttaan merkitään valtatiet tiesuunnitelman tarkkuudella. Tällöin näkyy myös paremmin valtatie 1:n laajennusvara. Tiehallinto oli mukana Etelä-Nummelan liikenneselvityksen ohjausryhmässä. Tiehallinnon kanta työn yhteydessä oli, että konsultin esittämä vaihtoehto 2 ei ole toivottava tai toteutuskelpoinen (ks. kokousmuistio ). Myös vaihtoehto 3 jäi pois kaavatarkastelusta, sillä se ei mahdollista vaiheittain toteuttamista. Kaavaluonnokseen valittu vaihtoehto 1 hyödyntää parhaiten olemassa olevaa rakennetta. Valtatieliittymien osalta maankäytön on kuitenkin pakko sopeutua Tiehallinnon päätöksiin, joten liittymäjärjestelyistä tulee käydä neuvotteluja ennen kaavaehdotuksen valmistelua. Sähkölinjasuunnittelua tekevät Fingrid Oy ja Fortum Sähkönsiirto Oy. He ovat yhteydessä Tiehallintoon tarpeellisista varoalueista. Valtatien 1 tilatarve 3+3 kaistaisena Palojärven liittymästä itään on huomioitu kaavaluonnoksessa. ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt Höytiönnummen keskusta-alueen rakentamisen sitouttamista radan toteuttamiseen. Tämä tarkoittaisi tosiaan sitä mitä Vihti-Seurakin lausuu, että linja-autoliikenteeseen tukeutuva joukkoliikennelenkki uhkaa jäädä torsoksi. Osayleiskaavan tulee taipua myös sellaiseen vaihtoehtoon, että junarata tulee vasta vuoden kuluttua tai ei ehkä koskaan. Siksi ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton kanssa tullaan neuvottelemaan erilaisista kehitysvaihtoehdoista, jotka mahdollistaisivat Nummelan kasvamisen joukkoliikenteeseen tukeutuen myös ilman junarataa. Kaavakartalta poistetaan valtatiet aluevarauksina ja näiden tilalle tehdään ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset viivamerkinnät. Todelliset kaistat ja liittymien muodot päivitetään pohjakarttamateriaaliin. Valtateiden viereisten aluevarausten reunat osoittavat myös tiealueiden reunat. Kaavamääräyksiä täydennetään ja sinne lisätään mm. liikennetunnelit ja asemat. Tieyhteyksien esitystekniikkaa kaavakartalla parannetaan selkeämmäksi. Kaavaselostuksen kirjoitusvirheet ja sivunumerointiviittaukset korjataan. Ote Oulun yleiskaavasta, jossa tiemerkinnät on esitetty Ministeriön ohjeiden mukaisesti. Oulun Kaupunki 18 Nummelan eteläosien osayleiskaava

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006 Palauteraportti 12.12.2006 Ympa 12.12.2006 130 Ympa liite 1 NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10 PALAUTERAPORTTI 12.12.2006 Toivomme viranhaltijoiden kasvuhuumassa ottavan

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen)

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen) Muistutukset 1 Vihti-seura 2 Armfelt Marita 3 Sievänen Eija 4 Jokela Marjo 5 Starracing Oy 6 Nieminen Markku ja Anna-Liisa 7 Lehikoinen Tomi ja Liisa 8 Häkkinen, kuolinpesä 9 Johansson Tarja ja Markku

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Dnr 000/000/2012 Kh nro 0/00.0.2000 00 I Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi INKILÄNPORTTI Asemakaavalla muodostuvat korttelit 3070-3073 sekä niihin rajautuvat tie-, katu-, virkistys-

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo selostus Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo Uudenmaan liiton julkaisuja A 32-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878 SIPOON KUNTA Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava 0630 - C3878 Selostus 30.11.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 1 (35) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi:

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Ympa 16.2.2010 21 Ympa om d Asia 276/713/2008 Vihti, Nummela, Ennärannan ja Huhdanmäen taajamanosien asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET 11.4.2006 LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET KESKI-SUOMEN KUNNAT...1 NAAPURILIITOT...22 NAAPURIKUNNAT...24 VIRANOMAISET...26 YRITYKSET...57 YHDISTYKSET...63 YKSITYISET...85 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot