Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava"

Transkriptio

1 Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaluonnoksen palauteraportti Ympa Ympa liite

2 Asia 145/712/2008 Kaavan laatija: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti Puh (09) Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa Ympa liite 9 Ympa Ympa liite 3 Perusselvitykset Ympa Ympa liite 2 Ympa Ympa liite 3 Kaavaluonnos Ympa Ympa liite 2 Palauteraportti Kaavaehdotus Vastineet Kaavan hyväksyminen Toteutusohjelma

3 Tässä palauteraportissa on kootusti ja tiivistetysti Nummelan eteläosien osayleiskaavaluonnoksesta saatu palaute ja vastaukset palautteeseen. Vastaukset sisältävät myös ehdotuksia palautteen johdosta kaavaan tehtäviksi muutoksiksi. Palauteraportti ja alkuperäiset palautteet (ilman henkilötietoja) julkaistaan kunnan internet-kotisivuilla: Palauteraporttia voi tilata paperisena Vihdin kunnan kaavoituksesta. Palauteraportin on laatinut kaavoitusarkkitehti Suvi Lehtoranta. Työhön ovat osallistuneet: Matti Hult Tiina Hartman Eila Siikanen Eila Oulujärvi Anne Riikonen Timo Hovi Tarja Johansson Mari Pihlaja-Kuhna Risto Salonen Tapio Lankinen Hannu Luoto Palauteraportin valokuvat ja teemakartat Vihdin kunnan kaavoitus Pohjakartat ja ilmakuvat Maanmittauslaitos, lupa nro 17/MYY/08 & 5/ILMA/2008 Genimap Oy, Lupa L6197/08 Vihdin kunnan mittaustoimi

4 1 km 2 Nummelan eteläosien osayleiskaava

5 Esipuhe Kaavoittamalla suunnitellaan tulevaisuutta ja valmistuessaan kaava ohjaa tulevia ympäristömuutoksia. Näin luonnosvaiheessa on aika keskittyä sen tulevaisuuskuvan löytämiseksi, mikä parhaiten vastaisi Vihdin kunnan ja kuntalaisten tavoitteita. Kaavaluonnokseen ollaan ehdottamassa runsaasti muutoksia saadun palautteen pohjalta. Ennen kaavaehdotuksen laittamista nähtäville on tehtävä vielä tarkempi vaikutusten arviointi. Lisäksi joitakin selvityksiä joudutaan päivittämään kaavaan tulevien muutosten johdosta. Osayleiskaavaluonnos ratkaisuineen on tuonut Vihtiä pääkaupunkiseudun kartalle ennen kokemattomalla tavalla. Julkisuus on lisännyt osallisten mielenkiintoa kaavoittamista kohtaan. Myös seudulliset hankkeet, joissa kunta ei ole suunnittelijana, kuten rata, maakaasuputki tai sähkölinjat, ovat saaneet osansa parantuneesta osallisaktiivisuudesta. Tämä raportti sisältää koosteen niistä muutoksista, joita Nummelan eteläosien osayleiskaavatyössä jatkossa tutkitaan. Aivan kaikkia muutostoiveita ei ole pystytty huomioimaan, sillä parhaimmillaan ne ovat ristiriitaisia keskenään jopa saman henkilön palautteessa. Kaavoitus haluaa esittää erityiskiitoksen Vihdin yrittäjille ja naapurikunnille hyvästä yhteistyöstä. Suvi Lehtoranta Kaavoitusarkkitehti Alue tulee säilyttää ennallaan koska ihmiset ovat muuttaneet tänne juuri oman rauhan takia, ei sen takia että saisimme taajaman ja palvelut lähelle vaan nimenomaan kauaksi niistä. -asukas Ympa liite 2 PIENENNÖS \NEOYK pohja dgn :16:41 Nummelan eteläosien osayleiskaava 3

6 Sisällysluettelo Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet 2 Esipuhe 3 Nummelan eteläosien osakaavaluonnoksesta saatu palaute 6 Tiivistelmä palautteesta 7 Tiivistelmä muutoksista 8 Palaute ja vastaukset 10 Kaava-alueen laajentaminen 11 Tiedottaminen 12 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 13 Maakuntakaava 13 Kaupan suuryksikkö 15 Liikennejärjestelyt 16 Tien siirtäminen tai poistaminen 19 Ratasuunnittelu 20 Sähkö 21 Siirtoviemäri 22 Verisuon maankaatopaikka 23 Pelastustoimen palvelut 23 Vanha asutus työpaikka-alueilla tai kerrostaloalueilla 23 Asutuksen lisääminen 25 Asuntoalueiden pienentäminen 26 As. Oy Laavukolmio 26 4 Nummelan eteläosien osayleiskaava

7 Maa- ja metsätalous 26 Työpaikka-alueiden lisääminen 27 Työpaikkojen sijoittuminen muualle kuin työpaikka-alueille 28 Työpaikka-alueiden vähentäminen 28 Palvelut 29 Ali-Rosti 30 Suojeluasiat 30 Pinta- ja pohjavedet 33 Selvitysten riittävyys 34 Natura-arvio 34 Historiallinen suojelu 34 Vaikutusten arviointia 35 Melu 36 Virkistysalueiden poistaminen tai siirtäminen 37 Tuusankorven suojaviheralue 37 Ulkoilureittien poistaminen 38 Oikeusvaikutukset 38 Rakennuskielto 39 Mitoitus ja ajoittaminen 40 Nummelan eteläosien osayleiskaava 5

8 Nummelan eteläosien osakaavaluonnoksesta saatu palaute Nummelan eteläosien osayleiskaavan valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta saatiin noin 50 mielipidettä, joissa on yhteensä vähän vajaa 100 allekirjoittajaa. Tällä kertaa tuli vain yksi nimetön palaute, eikä kukaan jättänyt yli kymmentä palautetta. Sähköistä palautetta jätettiin todella vähän, suurin osa mielipiteistä tuli kirjallisena. Muutamaan palautteeseen liittyy vain kartalle tehtyjä muistiinpanoja. Palautetta saatiin joka puolelta kaava-aluetta. Väestön suhteen palaute ei jakautunut yhtä tasaisesti, omakotiasujat ja maanomistajat ovat yliedustettuja. Vakiintuneelta taajama-alueelta Huhdanmäeltä tuli vain yksi palaute, vaikka siellä asuu eniten kaava-alueen nykyisiä asukkaita. Myös saadun palautteen sisällöstä huomaa, että muutokset ympäristössä ovat suurin motivoiva tekijä osallistua kaavaprosessiin. Lausuntoja saatiin yhteensä 23 seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, Espoon kaupunki, Fingrid Oyj, FortumSähkönsiirto Oy, HSL (Helsingin seudun liikenne), HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä), Kirkkonummen kunta, Huhmarin kylätoimikunta, Lohjan kaupunki, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys, Museovirasto, Ratahallintokeskus, Tiehallinto, Uudenmaanliitto, Vihdin maa- ja metsätaloustuottajain yhdistys, Vihdin Yrittäjät ry, Vihti-Seura, Vihdin ympäristövalvonta, Nuorisolautakunta, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunta. Lausuntoaktiivisuus parantui selvästi aikaisempaan osayleiskaavaprosessiin verrattuna, jolloin luonnoksesta saatiin lausuntoja vain 10. Saadun osallispalautteen jakaantuminen kaava-alueella väestöpohjaan suhteutettuna. Huhdanmäki Lusila Kuusikko Kivikko Pajuniitty Ruusula Linnanniittu Hurri Peräkylä Höytiönnummi Lapinsuo Torhola Mäkelä Lehtimäki Honkasalo Ali-Rosti Länsirinne Huhmarnummi Yöviläntie Huhmarjärvi Huhmari Palajärventie Tuusankorpi Palojärvi Osayleiskaavaluonnoksessa käytetty aluejako nimistöineen. 6 Nummelan eteläosien osayleiskaava

9 Tiivistelmä palautteesta Osallisten palautteessa otettiin eniten kantaa Huhmarin alueen maankäyttöratkaisuihin. Tuusankorven työpaikka-alueita ja kaupan suuryksikköä toivottiin muutettavaksi asuinalueiksi, maa- ja metsätalousalueiksi, suojaviheralueeksi, suojelualueeksi tai virkistysalueeksi. Toisaalta myös suojaviheralue nähtiin riskinä. Palajärventien ympäristössä toivottiin lisää pientaloaluetta ja työpaikka-alueiden muuttamista asumiseen. Myös suojeluvarausta haluttiin pienentää. Huhmarnummella Pihtisillantiellä toivottiin kerrostaloalueen muuttamista asuntoalueeksi ja virkistysalueen muuttamista kerrostaloalueeksi. Torholan ja Hurrin alueella toivottiin muutoksia tielinjauksiin, virkistysalueen siirtämistä, asuntoalueiden lisäämistä ja poistamista sekä suojelumerkintöjen poistamista. Saatujen lausuntojen yleisin teema oli Ideaparkhanke vaikutuksineen. Erilaiset kaavan vaikutusarviointiin liittyvät kysymykset tulevat olemaan jatkossa suurin yksittäinen osa-alue, jota tulee täydentää kaavatyön kuluessa. Uudenmaan ELY-keskus edellyttää, että radanvarren kaavoitusta tulisi jatkaa vasta kun ratahanke on jo toteutusvaiheessa. Pahimmillaan tämä pysäyttäisi Nummelan kasvun etelään seuraavaksi 50 vuodeksi. Selkeimmät erot viranomaislausuntojen ja osallispalautteen välillä nousivat suhtautumisessa luonnonsuojeluun. Valvovat viranomaiset haluaisivat kaavaan voimakkaampaa otetta luonnonsuojelulle, pääosin maanomistajilta tullut palaute on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikenlaista suojelua vastaan. Länsirinteen alueella toivottiin asuntoalueiden laajentamista, työpaikkavarausten poistamista, melusuojausta ja ulkoilureitin siirtämistä suolle. Lusilassa toivottiin suojelumerkintöjen poistamista, virkistysalueen poistamista sekä ulkoilureittiyhteyden poistamista. Lusilaan esitettiin myös kaava-alueen laajantamista ja asuntoalueiden laajentamista. Honkasalonmäen alueelle toivottiin lisää työpaikka-alueita, työpaikka-alueiden muuttamista virkistysalueeksi tai maa- ja metsätalousalueeksi, sähkölinjan kaapelointia sekä tievarauksen poistamista. Lehtimäellä toivottiin uusien tieyhteyksien poistamista. Ali-Rostin työpaikka-aluetta esitettiin muutettavaksi maa- ja metsätalousalueeksi sekä asuntoalueeksi, tieyhteys haluttiin pois, asuntoalue muutettavaksi maa- ja metsätalousalueeksi sekä sähköasemavaraus poistettavaksi. Kuusikon työpaikka-alueet esitettiin muutettavaksi maa- ja metsätalousalueeksi ja siirtolapuutarhaalue asuntoalueeksi. Ruusulan ja Lapinsuon välinen virkistysyhteys toivottiin muutettavan asuntoalueeksi. Näiden lisäksi oli useita ehdotuksia tieyhteyksien siirtämiseksi eri puolella kaava-aluetta. Osayleiskaavaote: Länsirinne ja Huhmarniitty Nummelan eteläosien osayleiskaava 7

10 Tiivistelmä muutoksista Näitä muutoksi ja korjauksia kaavoittaja on esittämässä tehtäväksi kaavan jatkotyön aikana. On todennäköistä, että vaikutusarvioiden perusteella on tulossa lisää muutoksia. Kaavan tavoitevuosi 2030 tullaan lisäämään useampaan kohtaan kaavaselostuksessa. Tavoitevuosi lisätään myös kaavan nimeen. Kaava-aluetta laajennetaan Lusilantien vartta koilliseen. Alueelle tutkitaan sijoitettavaksi asuinpientaloja tai kesäasuntoja. Pääkartalle merkitään alueet umpivärillä, ajoitus osoitetaan vinjettikartalla pääkartan yhteydessä. Huhmarin vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä (KM) Huhmarissa korvataan tilaa vaativan kaupan merkinnällä (P). C-K alueen kaavamääräykseen lisätään rajoitus vähittäiskaupan suuryksikön koolle. Tutkitaan Kuuselan työpaikka-alueen erottamista selkeämmin omaksi alueeksi omalla kaavamääräyksellä. Syrjämäen käyttäminen työpaikkarakentamiseen tutkitaan uudestaan kaavaluonnoksen vaikutusten arvioinnissa ennen kaavaehdotuksen laatimista. Honkasalonmäellä arvioidaan täysimittaisen louhinnan vaikutus. Enäjärven rantaan tutkitaan rakentamisalueen laajentamista jo rakennettujen rantasaunojen väliselle alueelle. Asuin- ja työpaikka-alueiden välisiä rajauksia tarkistetaan Länsirinteellä ja selvitetään EV-alueiden tarve. Tutkitaan asunto- työpaikka- ja siirtolapuutarhaalueiden laajentamista Kuusikossa länteen ja poh-joiseen siten, että kaavaluonnokseen merkitty maa- ja metsätalouskaistale radan varressa poistuu. Kaavaselostukseen lisätään materiaalia ELVI-raportista ja päivitetään maakuntakaavatilanne. Kaavaselostuksen kirjoitusvirheet ja sivunumerointiviittaukset korjataan. Kaavaselostuksen sisältämä kaavatiivistelmä päivitetään. Kaavan vaikutusten arviointiin lisätään seudullista tarkastelua. Kaavan taloudellisten vaikutusten arviointia täydennetään. Kaavaselostusta päivitetään yhdyskuntateknisen huollon osalta vastaamaan HSY:n lausunnossaan ilmoittamia muutoksia. Kaavasta tehtävässä vaikutustenarvioinnissa kiinnitetään huomiota myös ilmastovaikutuksiin. Kaava-alueen energiaratkaisuja selvitetään lisää. Siirtoviemärilinjaus merkitään kaavakarttaan ohjeellisena katkoviivamerkinnällä. Kaavaselostuksen tekstiä täydennetään Fingrid Oy:n lausunnon pohjalta. 110 kv johtolinjaus korjataan kaavakartalle Fortum Sähkönsiirto Oy:n liitteen mukaisesti. 110 kv sähkölinjaa tutkitaan siirrettäväksi kaavaalueen itäreunassa Palajärventien länsipuolelle kunnan maille. Varsinaista linjasuunnittelua tekee Fingrid Oy. Tieto toimitetaan myös heille. Olemassa olevasta kaukolämpöverkostosta tehdään liitekartta kaavaselostukseen, samoin kuin muista yhdyskuntateknisistä verkostoista. Kaavakartalta poistetaan valtatiet aluevarauksina ja näiden tilalle tehdään ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset viivamerkinnät. Todelliset kaistat ja liittymien muodot päivitetään pohjakarttamateriaaliin. Valtateiden viereisten aluevarausten reunat osoittavat myös tiealueiden reunat. Kaavamääräyksiä täydennetään ja sinne lisätään mm. liikennetunnelit ja asemat. Tieyhteyksien esitystekniikkaa kaavakartalla parannetaan selkeämmäksi. Tiepohja ja rinne muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi Hurrin asuntoalueen eteläisimmässä kärjessä. Verisuon maankaatopaikan kaavamääräystä täydennetään. 8 Nummelan eteläosien osayleiskaava

11 Lisätään maisema-analyysin osuutta kaavan lähtötietoihin, perusteluihin ja vaikutusten arviointiin. Kaavakartalle päivitetään Nummelanharjun pohjavesialueen rajat vuonna 2009 tehdyn selvityksen mukaisiksi. Kaavakartalle merkitään tärkeimmät eläinten reittiyhteystarpeet valtateiden poikki. Kaavaselostukseen kohteen S35 perusteluihin lisätään, että viitasammakko ja saukko ovat luonnonsuojelulain 49 :n mukaisesti suojeltavia lajeja (luontodirektiivin liite IV). Kaavaselostukseen lisätään analyysia liito-oravien kulkureiteistä. S-alueet muutetaan M-alueiksi ja luontoinventoinneissa löytyneet lakikohteet merkitään s-päällekkäisrajauksella. Kaavaselostukseen lisätään tiivistelmä eri ympäristölakien sisältämistä maankäytön rajoitteista ja suojelumääräyksistä. Rajakallion vanha rajapyykki merkitään kaavakarttaan. Vanhan Meritien säilyneet osat Palajärventiellä tutkitaan merkittäväksi historiallisena tienä. Kaavaehdotuskartalla Muinaisjäännösten numeroinnin eteen lisätään kirjaimet SM, jotta ne erottu-vat paremmin rakennuskohteista. Kaavamääräystä täsmennetään niin muinaismuistokohteiden kuin arkeologisten intressialueiden kohdalla. Kaavaselostusta täydennetään tiivistelmällä muinaismuistolain maanomistajalle aiheuttamista vel-vollisuuksista ja korvauskysymyksistä. Kaavaselostuksen vaikutusarviointia täydennetään vaikutuksilla kulttuuriympäristöön. Kaavamääräyksiä tarkennetaan hulevesien käsittelyn osalta. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tutkitaan lisää ennen kaavaehdotuksen laittamista nähtäville. Kaavakartalle lisätään Hanko-Hyvinkää junaradan melualue. Tärinäselvitysten tuloksia lisätään kaavaselostukseen. Ratalinjausta ja radan suunnitteluvarausta tarkennetaan tehdyn alustavan ESA-ratasuunnittelun pohjalta kaavaehdotukseen. Kaavaselostukseen lisätään tietoa tehdyistä tärinäselvityksistä. Kaavakarttaan tutkitaan lisättäväksi melusuojauksen tarve merkintä niihin paikkoihin, missä melusuojaukselle on erityistä tarvetta. Kivikontien kurvia siirretään pari milliä etelämmäksi. Huhmarnummentien jatketta tutkitaan siirrettäväksi toiseen paikkaan Ehdotettu Lusilan laajennus osayleiskaava-alueeseen Lisätään vaikutusarvioon maa- ja metsätalouden osuutta. Nummelan eteläosien osayleiskaava 9

12 Palaute ja vastaukset Uudenmaan ELY-keskus on se viranomaistaho, joka valvoo, että kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia. Siksi heidän lausuntonsa on tässä esitelty lähes kokonaisena. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) katsoo, että monet alueidenkäyttötavoitteista on konkretisoitu ja otettu osayleiskaavaluonnoksessa huomioon asianmukaisesti, mutta kaava ei kuitenkaan kaikilta osin edistä tavoitteiden toteutumista. Kuinka valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat kaavan tavoitevaiheessa suunnanneet suunnittelua, ei ilmene selostuksesta. KM-aluevaraus on maakuntakaavan vastainen. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Höytiönnummen ja Huhmarin keskustatoimintojen alueiden suhde maakuntakaavaan tulee tutkia. Keskustatoimintojen alueiden toimivuus ja toteuttaminen suhteessa rataan ja Nummelan palveluihin tulee myös selvittää esitettyä tarkemmin. Samalla tulee varmistaa riittävien liityntäpysäköintialueiden varaaminen asemien yhteyteen. Osayleiskaavassa tulee arvioida kaavan toteuttamisen vaikutukset Natura-alueeseen. Espoo-Vihti-Lohja rataan tukeutuvien laajenemissuuntien maankäytön suunnittelussa on tärkeä kytkeä rakennettavien alueiden kaavoitus ja toteuttaminen sekä liikennejärjestelmän suunnittelu ja uuden ratayhteyden rakentaminen tiiviisti toisiinsa. Länsiradan kehityskuvaselvityksessä on tarkasteltu ratakäytävän maankäytön kehitysnäkymiä, mutta osayleiskaavan aluevarauksen taustalta puuttuvat sitovat ylikunnalliset maankäyttöpäätökset. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että työpaikka-alueiden esittäminen osayleiskaavassa on mahdollista siltä osin, kuin maakuntakaavan määräykset sen sallivat. Esimerkiksi Palojärven työpaikka-alue on muusta yhdyskuntarakenteesta irrallinen yksikkö ja siten yhdyskuntarakennetta hajauttavana ilmeisesti maakuntakaavan vastainen. Suunnittelualueen läpi kulkeva ainoa Nuuksion suunnalta Siuntioon suuntautuva viheryhteys on paikoin varsin kapea. Kaavan jatkosuunnittelussa on laajennettava vihervyöhykettä siellä, missä se vielä on mahdollista. Myös Nummelanharjulle suuntautuvan ja muiden viheryhteyksien riittävään toimivuuteen ja leveyteen tulee kiinnittää huomiota. Asemaseutujen rakentamisen tulee olla niin tehokasta, että se parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Asuntoalueiden toteuttamisjärjestykseen ja ajoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyden ja toimivuuden varmistamiseksi sekä vajaakäyttöisten investointien välttämiseksi. Kaavaselostuksessa on esitetty niukasti asuntoalueiden mitoitustietoja. Kaavaselostuksesta puuttuvat tiedot siitä, kuinka paljon työpaikkoja suunnittelualueelle arvioidaan sijoittuvan. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että kaavan mittavat aluevaraukset huomioon ottaen tarkemman toteuttamisjärjestyksen ja ajoituksen esittäminen kolmeen vaiheeseen jaoteltuna olisi vielä perustellumpi. Ensivaiheessa toteutettavia voisivat olla välittömästi Nummelan nykyisen taajamarakenteen eteläpuolella olevat asuntoalueet ja osa keskeisimmistä työpaikka-alueista. Esimerkiksi valtatien 2 itäpuolisten Torholan ja Palajärventien asuntoalueiden osoittamista ensisijaisesti asemakaavoitettaviksi on syytä tarkastella kriittisesti uudelleen. Liito-orava-alueita on osoitettu kaavaluonnoksessa suojelukohteina (s). Kuitenkin osa selvityksiin sisältyneistä kohteista puuttuu kaavasta; esim. Huhmarjärven eteläpuolella oleva kohde. Kaavaan tulee merkitä kaikki tiedossa olevat kohteet. Kaavamääräyksiin on tarpeen tehdä lisäys, jonka mukaan Iiito-oravatilanne on tarkistettava asemakaavoituksen yhteydessä. Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä on rajattu kaksi luonnonsuojelulain 29 :n mukaista luontotyyppiä Linnanniityn alueella. Nämä suojellut pähkinäpensaslehdot on syytä merkitä selkeästi kaavaan luonnonsuojelulain 29 :n mukaisiksi alueiksi. Kaava-asiakirjoista ei täysin ilmene, millä perusteella osa arvokkaista luontoalueista on merkitty suojelualuiksi (S) ja osa suojelukohteiksi (s). Em. alueet voisi olla parempi osoittaa M/s -merkinnällä, jolloin ne voitaisiin tarvittaessa ja maanomistajien halutessa perustaa luonnonsuojelualueiksi. Kaavan jatkosuunnittelussa tulee harkita MRL 43.2 :n mukaisen toimenpiderajoituksen lisäämistä suojelukohteiden s-merkinnän määräyksiin. Melualue on tarpeen merkitä myös Hanko-Hyvinkää radan ympärille. Myös potentiaaliset tärinähaittojen alueet olisi hyvä merkitä kaavakartalle. Pohjavesialueen raja tulee merkitä kaavakarttaan ja merkintään tulee liittää pohjaveden suojelumääräys. Virkistys- ja suojaviheralueilla kaavamääräyksiä on syytä täydentää hulevesiin liittyvällä määräyksellä. Osayleiskaavan vaikutusten arviointi on kaavan seudulliseen merkitykseen nähden suppeahko. Vaikutukset ulottuvat osittain myös naapurikuntien puolelle. Suojelualueiden kaavamerkintöjä ja määräyksiä on tarkoituksenmukaista tarkastella uudelleen. Kaavaan tulee merkitä kaikki tiedossa olevat liito-orava-alueet ja tarvittaessa osoittaa yhteydet metsäalueille. Kaavan vaikutusten arviointia tulee täydentää ja tarkentaa. 10 Nummelan eteläosien osayleiskaava

13 Kaavan nimi Nyt esillä olevassa kaavassa nimike on Etelä Nummelan kaava. Kaava-alueen koko on kuitenkin jättimäiset 2100 ha, ja sen tiiveimmät taajamatoiminnot on suunniteltu toteutettavaksi aina Huhmarissa asti. Huhmari taas ei kuulu Nummelaan, samalla tavalla kuin Ojakkala ei ole Itä-Nummela, tai Hiidenranta Pohjois-Nummela. Jotta kaava-alueen nimi vastaisi sen sijaintia, tulisi kaavan nimi muuttaa Etelä-Vihdin osayleiskaavaksi. Kaavaselostuksessa kerrotaan, että Nummelan eteläosien osayleiskaavatyön tavoitteena on määritellä Nummelan kehittyminen ja laajentuminen vuoteen 2030 saakka. Kyseinen tavoitevuosi voisi olla selkeämmin esillä mm. väestöennusteen kohdalla sekä itse kaavan nimessä. Nummelan eteläosien osayleiskaavan nimi on sopiva kaavan nimi, sillä se ohjaa Nummelan taajaman kasvua etelään. Kaavaan sisältyy alueita Härköilän, Torholan, Ritalan, Nummenkylän ja Palajärven maarekisterikylistä. Ympäristöministeriö on vahvistanut vuonna 2003 Vihtiin osayleiskaavan, jonka nimi on Osayleiskaava, joka koskee osia Tervalammen, Hulttilan, Ojakkalan, Ollilan, Salmen ja Härkälän kylistä. Tällaisia nimihirviöitä ei enää haluta. Kaava ei myöskään ole Etelä- Vihdin kaava, sillä etelässä on vielä Palojärven osayleiskaava-alue. Kaavan tavoitevuosi 2030 tullaan lisäämään useampaan kohtaan kaavaselostuksessa. Tavoitevuosi lisätään myös kaavan nimeen. Kaava-alueen laajentaminen Palojärven kylän itäosa, Palojärven Metsätien alue, rajoittuu idässä Kirkkonummen kaavoitettuun Veikkolan taajamaan. Nummelan eteläosien osayieiskaavasta on muodostumassa alueen länsiraja. Näiden kahden kaavoitetun alueen väliin on jäämässä Metsätien alue vaille rakentamista ohjaavaa kaavaa, kovien rakentamispaineiden keskelle. Ehdotamme, että Vihdin ja Kirkkonummen raja-alue, Palojärven Metsätien alue liitettäisiin Nummelan eteläosien osayleiskaavaan, jolloin sen tuleva maankäyttö suunniteltaisiin osayleiskaavan jatkotyön yhteydessä. Nummelan eteläosien osayleiskaavan aluerajausta ei ole luontevaa kasvattaa Metsätien alueelle tässä vaiheessa. Metsätien ympäristöön muodostunut asutus liittyy läheisesti Kirkkonummen Veikkolaan ja tämän alueen osalta on tarkoitus lisätä kaavan vaikutusten arviointia niin yhdyskuntarakenteeseen kuin sosiaalisten vaikutusten osalta. Metsätien ympäristö kuuluu Palojärven osayleiskaava-alueeseen, jonka aloittaminen ei ole vielä edes harkinnassa. Pohjoispuolella alue rajoittuu Tervalammen osayleiskaava-alueeseen, jonka suunnittelu on juuri alkamassa. Tervalammen luontoselvitysten aluerajaus on jo siirretty kattamaan Metsätien ympäristö, myös Tervalammen kaava-alueen rajausta tutkitaan siirrettäväksi siten, että saadaan Metsätie mukaan kaavaan. Nummelan eteläosien kaava-aluetta esitetään laajennettavaksi Enäjärven rantaa itään, jolloin voidaan ottaa suunnittelun kohteeksi koko Lusilantien ranta-alue. Laajentunut kaava-alue käsittäisi rantaan rajautuvan kiinteistöryppään. Sitä esitetään merkittäväksi asuinpientaloalueeksi (AP). Samaa asuinpientaloaluetta voisi tutkia laajennettavaksi käsittämään kahden naapurikiinteistöjen rantasaunojen väliset alueet, jotka olivat kaavaluonnoksessa virkistysalueita. Kaava-alueen laajentaminen itään Lusilantietä on perusteltua, jotta saadaan rannan läheisyyteen muodostunut rakennuskanta kaavatarkasteluun jo nyt, eikä vasta Lusilan osayleiskaavaa tehtäessä. Alueen ottaminen osayleiskaavaan ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kunnallinen vesihuoltoverkosto rakennettaisiin alueelle tässä vaiheessa. Se vaatisi alueen asemakaavoittamista tai erillisen päätöksen vesihuoltoalueen laajentamisesta. Kaava-aluetta laajennetaan Lusilantien vartta koilliseen. Alueelle tutkitaan sijoitettavaksi asuinpientaloja tai kesäasuntoja. Metsätien ympäristö liitetään Tervalammen osayleiskaava-alueeseen. Yleiskaavassa Lusilan pientaloalueeksi suunniteltu alue katkeaa kesken Lusilantietä. Maankäytön ja kaavasuunnittelun kannalta olisi perusteltua ottaa huomioon alueella vallitsevat maanmistusolot ja jatkaa osayleiskaava-aluetta Lusilan suuntaan siten, että suunnittelualue ulottuisi ainakin Reuhoonlahteen Enäjärveen laskevaan valtaojaan saakka, mieluiten kuitenkin pidemmälle eli esimerkiksi lusilan kylän rajalle siten, että osayleiskaavaalueen piiriin tulisivat myös Ruskiamäen alueen asutus sekä Härköilän Hemmilän Reuhoonalue. Nummelan eteläosien osayleiskaava 11

14 Tiedottaminen Vastustan nykyistä eteläosien osayleiskaavaa se on tehty maanomistajilta ilmoittamatta. Siitä on monta versiota, milloin kevytväylä kulkee taloni läpi, milloin taas pellolla tai tien toisella puolella. Tiedoitustilaisuudet Huhmarnummen koululla taas on kuin huutokauppatilaisuus ei puheenjohtajaa joka tarttuisi mikkiin ja jakaisi puheenvuoroja vaan joku kunnan edustaja kuiskii jotakin, järjestys ja ääntä informaatiotilaisuuksiin. Minulle ei ole ilmoitettu että alueeni kaavoitetaan. Minulta ei ole koskaan kysytty myynkö maata vai ei. Onko Vihti kuin Neuvostoliitto että voitte lähettää asukkaat vaikka Siperiaan. Osallistumismahdollisuuksien määrä on ollut kiitettävää kaavan valmisteluvaiheessa. Lausunnonantajille järjestettävien tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien ajankohta olisi kuitenkin jatkossa siirrettävä ehdottomasti ilta-aikaan, jotta työssäkäyvilläkin olisi mahdollisuus osallistua niihin. Kaavaselostuksen esipuheessa kerrotaan Länsiradan maankäytön kehityskuvasta. Siksi kaavaselostuksessa olisi aiheellista selostaa myös ELVI-selvityksen ja ratahankkeeseen liittyvän kehityskuvan sisältöä ja lähtökohtia tarkemmin kuten asemien määrää ja sijaintia, niihin mahdollisesti liittyviä epävarmuustekijöitä erityisesti Höytiönnummen aseman suhteen sekä ratahankkeen rakentamisaikataulua. Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry pitää huonona asiana sitä, että osayleiskaavan valmistelussa ei voida Huhmarissa järjestettävässä tiedotustilaisuudessa yhtä aikaa keskustella osayleiskaavasta, ratavarauksesta, sähkölinjavarauksesta ja moottoritien kolmannesta kaistasta, koska Huhmarin tiedotustilaisuuteen ei kunta hyväksynyt muita osapuolia kunnan lisäksi. Kaikki neljä asiaa vaikuttavat toisiinsa ja ne on otettava yhtä aikaa huomioon kaavaa valmisteltaessa, muuten eri toimijat laativat omat suunnitelmansa toisistaan tietämättä ja seurauksena voi olla keskenään ristiriitaisia suunnitelmia. Nummelan eteläosien osayleiskaavan vireille tulosta ja luonnoksen nähtävillä olemisesta on tiedotettu Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan ohjesäännön edellyttämällä tavalla. Kunta ostaa maata aktiivisesti pääasiassa strategisesti merkittäviltä alueilta. Yöviläntien asuntoalueen maanomistus on niin pirstaleista, että kunta tuskin jatkossakaan pyrkii hankkimaan sieltä maaomaisuutta. Kaavaluonnoksen virallinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidettiin kunnan virastotalolla ja siellä oli puheenjohtajana kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jarmo Kuosa. Huhmarnummen koululla pidettävä tilaisuus oli tarkoitettu osallisille, jotka haluavat keskustella kaavoittajien kanssa yksityisemmin ilman julkisuutta. Tämän tilaisuuden saama yleisömenestys yllätti järjestäjät täysin ja mikäli jatkossa järjestetään vastaavanlaisia tilaisuuksia, tulee käyttöön ajanvaraus. Valtion ja naapurikuntien viranomaisia ei koskaan kielletä osallistumasta Vihdin kaavoituksen asukastilaisuuksiin! On vain vaikea saada heitä paikalle työajan ulkopuolella pidettäviin tilaisuuksiin, kun kaikki työasiat kumminkin hoidetaan virka-aikana yhteisissä viranomaisneuvotteluissa. Suunnitelmia ei tehdä toisista tietämättä. Kunnan virkamiehet pyrkivät osaltaan käymään valtion ja naapurikuntien järjestämissä asukastilaisuuksissa, mikäli siellä esitellään Vihtiin liittyviä asioita. Mielipiteessä kaivataan todennäköisimmin ns. laajapohjaista asiantuntijailtaa, jolloin paikalla olisi kattava edustus eri toimialojen edustajia, poliitikkoja, virkamiehiä, ja sana olisi vapaa. Näin laajan tilaisuuden puheenjohtajaksi sopisi parhaiten kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja, ei kaavoittaja. Naapurikunnissa tämmöisiä tilaisuuksia on jo järjestetty, Vihdissäkin poliittisille päättäjille ja yrittäjille. Kaavaselostuksen listauksesta puuttuu joitakin dokumentteja, listaa päivitetään työn kuluessa. Kaikki tehdyt selvitykset on toimitettu lausunnonantajille, myös Huhmarin liito-oravaselvitys. Ylimääräinen esittelytilaisuus virka-aikaan on aikaisemmin järjestetty vain viranomaistahoille. Tällä kertaa halusimme antaa myös muille lausunnonantajille mahdollisuuden tulla paikalle. Kaavan pääasiallinen tiedotustilaisuus oli iltatilaisuus , joka oli kaikille avoin. Kaavaselostuksen koko tulee olemaan ehdotusvaiheessa yli 100 sivua. ELVI-raportti itsessään on yli 50 sivua A3 kokoisena. ELVI-selvityksestä liitetään kaavaselostukseen lyhyt tiivistelmä, mikäli se on mahdollista tehdä mielekkäästi alle sivun pituisena. Muutoin kaavaselostuksessa on tyydyttävä vain viittaamaan ELVI-raporttiin. Osayleiskaavan määräyksellä ei oteta kantaa siihen, mikä yrittäjä millekin alueelle sijoittuu. Siksi osayleiskaavan selostuksessa ei ole tarkemmin kuvausta eri hankesuunnitelmista, mitä yrittäjillä itsellään on. Jotta hitaasti liikkuva osayleiskaava pystyisi vastaamaan nopearytmisen yritysmaailman tarpeisiin, sen tulee olla yleispiirteisesti mahdollistava, ei tarkasti rajoittava. Seudullisesti merkittäviä kaupan hankkeita kontrolloivat Uudenmaan ELY-keskus ja Ympäristöministeriö. Kaavaselostukseen lisätään materiaalia ELVI-raportista ja päivitetään maakuntakaavatilanne. 12 Nummelan eteläosien osayleiskaava

15 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kaavaselostuksen alussa on kolmella sivulla esitelty ne valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat olleet vaikuttamassa kaavaratkaisuihin. Kuinka nämä tavoitteet on huomioitu kaavaluonnoksessa, on esitelty kaavaselostuksen lopussa kolmella sivulla. Maakuntakaava Maakuntakaavaan on merkitty taajamarakenteen laajenemissuuntaa osoittava nuoli Huhmarista kaakkoon. Vastaava nuoli on Veikkolasta luoteeseen (Huhmariin) päin. Nämä nuolet edellyttävät kuntarajat ylittävää yhdyskuntarakenteen laajenemisen suunnittelua. Vastaava nuoli on Espoossa Histan kohdalla ja sinne ollaan suunnittelemassa noin asukkaan taajama. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan taajamarakenteen suunnittelussa on näillä alueilla otettava huomioon yhdyskuntarakenteelliset ja liikenteelliset edellytykset uusien rakentamisalueiden toteuttamiselle, viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuus sekä alueen luonnon ja maiseman ominaispiirteet. Vihdin kunta on tehnyt yhteistyössä naapurikuntien ja valtion viranomaisten kanssa kuntarajat ylittävää suunnittelua ja selvitystä Espoon kehä III:lta Lohjan keskustaan ulottuvalla vyöhykkeellä. Vuonna 2005 on valmistunut Vihdin, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Siuntion sekä Uudenmaan liiton yhteistyössä laatima raportti E18 väylän liikenteellisten solmukohtien maankäytön ja elinkeinopolitiikan selvitys Hiiden alueella (nk. ELVI-raportti). Kesäkuussa 2009 valmistui kuntien, YTV:n, Uudenmaan ympäristökeskuksen, Uudenmaan liiton, Uudenmaan tiepiirin ja Ratahallintokeskuksen yhteistyössä tekemä Länsiradan maankäytön kehityskuva. Vihdin kunnanhallitus päätti ottaa Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvityksen lähtökohdaksi yleiskaavasuunnitelmien ja muiden maankäytön suunnitelmien laadinnassa. Vastaavanlaisen päätöksen ovat tehneet Kirkkonummen kunnanhallitus , Lohjan kaupunginhallitus sekä Espoon kaupunginhallitus Maakuntakaavamääräyksen edellyttämää kuntarajat ylittävää yhdyskuntarakenteen suunnittelua on siis tehty niin virkamies- kuin poliittisella tasolla. Nummelan eteläosien osayleiskaava osaltaan toteuttaa näitä naapurikuntien yhteisiä maankäytön tavoitteita. Länsiradan maankäytön kehityskuvatarkastelu vastaa maakuntakaavan tarkoittamaa kuntarajat ylittävän yhdyskuntarakenteen laajenemisen selvittämis- ja suunnittelutarvetta. Uudenmaan liitto Voimassa olevassa maakuntakaavassa on Huhmarin kohdalla maankäytön kehittämisen kohdealue liikenteellisessä solmukohdassa. Tämä kaavamerkintä mahdollistaa mm. logistiikkakeskuksen, huoltoaseman ja varikkoalueen sijoittamisen. Maakuntakaavan suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset maakuntakaavan selostuksesta: Moottoriväylien liittymien ympäristöihin muodostuu autoliikenteellä hyvin tavoitettavia alueita, jotka ovat kiinnostavia sijoittumiskohteita monille yrityksille. Alueet soveltuvat hyvin liikenteen ja kuljetuksen palveluiden sekä erilaisten logististen toimintojen sijainnille. Varsinkin taajamien läheiset liittymäalueet saattavat houkutella muitakin toimintoja. Yleiskaavatasolla voidaan tutkia tilaa vaativan kaupan sijoittumista, mutta edes paikallisia erikois- ja päivittäistavarakaupan suuryksiköitä ei tulisi sallia näille alueille. Asuinalueet soveltuvat liittymien ympäristöihin huonosti ja saattavat hajauttaa yhdyskuntarakennetta. Asumisen määrä tulisikin suhteuttaa alueilla olevien toimintojen tarpeisiin. Kaavaehdotuksessa Huhmarin alueelle tutkitaan sijoitettavaksi tilaa vaativan kaupan alue. Maakuntakaavan kaavamääräysten siirtäminen tarkasti maastoon ei ole tarkoituksenmukaista. Maakuntakaavan logistiset toiminnat mahdollistava kaavamääräys on hyvä esimerkki yleispiirteisestä kaavamääräyksestä, jonka tulkintaa ei kannata ottaa liian millintarkasti. Aluerajaus yltää Torholantieltä aina Palojärven rantaan saakka ja sisältää mm. Yöviläntien ja Palajärven asuntoalueet kokonaan. Näillekö alueille olisi siis mahdollista toteuttaa liikenteelle, matkailulle ja logistiikkatoiminnoille tarpeellisia tienvarsipalveluita sekä mm. tilaa vievän kaupan alueita? Vaikka osayleiskaavan yksi tärkeimpiä tavoitteita on työpaikka-alueiden saaminen Vihtiin, ollaan kaavatyössä esittämässä työpaikka-alueita vain siihen parhaiten soveltuville alueille. Nummelan eteläosien osayleiskaava 13

16 Nummelanharjun arvokas eteläreuna ei yllä osayleiskaava-alueelle, vaikka maakuntakaavaan harjualuemerkintä yltääkin. Maasto on merkinnän kohdalla todellisuudessa lähes tasaista savipohjaista kalliomoreenialueen reunaa. Arvokas harju alkaa junaradan toisella puolella teollisuusalueen takana. Harjun pohjavesialue yltää kaava-alueelle ja sen päivitetty reuna tullaan merkitsemään kaavakarttaan. Ratalinjauksen osalta maakuntakaavaan on merkitty Länsirata ohjeellisena linjauksena. Kuntakaavoituksessa on varmistettava linjauksen toteuttamismahdollisuudet, kunnes suunnitelmat tarkentuvat. Ratalinjaukseen liittyen ei edellytetä, että rakentaminen tai rakentamisen suunnittelu sidotaan radan suunnitteluun tai toteuttamiseen. Myöskään taajamatoimintojen suunnittelumääräyksessä ei edellytetä rataverkkoon sidottua suunnittelua tai toteuttamista. On turvattava joukkoliikenteen kehittämisedellytykset sekä edistettävä kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä tukevaa yhdyskuntarakennetta. Vaikka Nummelassa varaudutaan raskaan raideliikenteen toteuttamiseen, joukkoliikenne pystytään hoitamaan linja-autoilla radan toteuttamiseen saakka. Linja-autoliikenne tavoittaa käyttäjiä rataa laajemmalta alueelta, mikäli mittana käytetään kävelyetäisyyttä pysäkille. Osayleiskaavan asuntoalueiden sijoittelussa, ajoituksessa, tielinjauksissa ja palvelukeskittymissä on huomioitu linja-autoliikenteen kehittäminen ja myöhempi siirtyminen juna-aseman syöttöliikenteeksi. Palojärven asuntoalue on jo nyt pitkälle toteutunut. Alueella on mahdollisuus täydennysrakentamiseen, mutta mikään uusi alue se ei ole. Palajärventie on osa vanhaa Meritietä, jonka linjaus on vanhalla paikallaan juuri Palojärven asuntoalueen kohdalla. Vanha Rustholli sijaitsee Palajärventien varrella kaava-alueen eteläpuolella. Palojärven työpaikka-alue on Rusthollin vastapäätä. Moottoritien alitse on jo olemassa oleva kulkuyhteys. Maakuntakaavaan on merkitty viheryhteystarve aivan kaava-alueen itärajalle ja se on kaavaluonnoksessa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi lähes kilometrin levyisenä. Toinen viheryhteystarve on Lusilasta Nuuksioon ja se on kaavaluonnoksessa kapeimmillaankin noin 500 metriä leveä. Nummenkylän viheryhteystarvemerkintä ei osu kaavaluonnoksen alueelle. Nummelanharjulle on kaavaluonnokseen merkitty kolme erillistä reittiä, joista ainoastaan yksi on reilun kokoinen ja kunnolla toteutettavissa, sillä Hanko-Hyvinkää junarata penkkoineen estää vapaan liikkumisen suunnittelualueelta harjulle. Kevytliikenteen reittien ja ulkoilureittien lisäämistä harjun suuntaan tutkitaan lisää. Kaavakartalle päivitetään Nummelanharjun pohjavesialueen rajat vuonna 2009 tehdyn selvityksen mukaisiksi. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Osayleiskaava-alueen rajaus on esitetty kuvassa punaisella katkoviivalla. 14 Nummelan eteläosien osayleiskaava

17 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistyvät Siksi 2. vaihemaakuntakaava käsittää jatkossa koko Uudenmaan alueen. Maakuntakaavan uudistamisessa pääpaino on yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen liittyvissä aluerakenteellisissa kysymyksissä. Kaavatyön pohjaksi maakuntaliitot ovat laatineet rakennemalliselvityksen, jossa tarkastellaan alue- ja yhdyskuntarakenteen vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Rakennemallit ovat parhaillaan lausunnoilla ja niistä voi jättää palautetta myös yksityishenkilöt 31. elokuuta saakka. Materiaali on saatavilla osoitteesta Palautetta on pyydetty sähköpostitse osoitteeseen uudenmaanliitto.fi. Kaupan suuryksikkö Kaupan suuryksikön sijoittuminen n. neljän kilometrin päähän Nummelan keskustan kaupallisista ja muista palveluista tulee muuttamaan kaupan rakennetta ja samalla koko Nummelan yhdyskuntarakennetta ja taajamakuvaa niin paljon, ettei Vihti-Seura pidä sitä ekologisesti tai sosiaalisesti kestävänä. Ns. tilaavievän kaupan (moottoriajoneuvojen kauppa sekä niiden varaosien ja tarvikkeiden kauppa, rengaskauppa, vene- ja veneilvtarvikkeiden kauppa, matkailuvaunujen kauppa, huonekalukauppa, rauta-, rakennustarvike- ja sisustustarvikekauppa, maatalous- ja puutarha-alan kauppa sekä kodintekniikkakauppa) sijoittumisella Huhmarin kaupallisten palvelujen alueelle ei olisi yhtä suurta negatiivista vaikutusta. Vihdin kaupan palveluverkkoselvityksen mukaan Nummelan nykyisellä keskustalla olisi tällöin paremmat mahdollisuudet kehittyä kaupallisesti vetovoimaisena ja kaupunkimaisena kohtaus- ja ajanviettopaikkana. Tällöin myös työpaikkoja syntyisi suhteellisesti enemmän Nummelan nykyiseen keskustaan. Höytiönnummen ja Huhmarin asemanseuduille syntyisi omat suuremmat ja monipuolisemmat kaupalliset keskuksensa, jotka palvelisivat lähipalvelukeskuksina asukkaiden arkea vähittäiskaupan suuryksikköä paremmin. Vihdin Yrittäjät pitää erittäin tärkeänä kehityskohteena sekä kaavoituksellisesti yhtenäisenä kokonaisuutena Nummelan eteläosien aluetta. Yrittäjien mielestä Nummelan eteläosien osayleiskaavan kaavaluonnos on hyvä. Siinä on erinomaisesti sekä alueellisesti että liikenteellisesti osoitettu kaupalle ja työpaikka-alueelle varatut paikat. Kaupan ja työpaikka-alueen määrät ovat kaavaluonnoksessa tällä hetkellä riittävät, koska niitä on tarvittaessa mahdollista kaavoittaa lisää vt1:n molemmin puolin. Kaupalle ja työpaikka-alueelle osoitettavia alueita ja määriä ei tule ainakaan vähentää, vaan mieluummin lisätä. Vihdin Yrittäjien mielestä vt1;n ja vt2:n kulmauksessa oleva kaupallisten palvelujen alue tulee suunnitella ja kehittää riippumatta siitä mikä kaupallinen toimija sitä on toteuttamassa. Kaupalle varatun alueen vt1:n ja vt2:n kulmauksessa tulisi olla Vihdin Portti, eli näyttävästi esillä. Ko. alueen rakentaminen tulisi olla sallittua vain liikekeskus- tai kauppakeskustyyppisenä ja arkkitehtuurisesti riittävän laadukkaasti. Valtateiden 1 ja 2 risteykseen esitetty kaupan suuryksikkö on seudullisilta vaikutuksiltaan merkittävä. Seudullisesti mittavan hankkeen vireillä olo heijastuu laajalle alueelle ja hidastaa koko vaikutusalueen kaupan kehittymistä. Vihdin kaupan palveluverkkoselvityksen mukaan siirtäisi kaupan suuryksikkö täysimääräisesti toteutuessaan neljänneksen erikoiskaupan ja ravintoloiden Ote osayleiskaavaluonnoksesta, Huhmarin kaupan alue ostovoimasta Lohjalta Vihtiin. Siirtymä vaikuttaa haitallisesti erityisesti Lohjan kaupunkikeskustan kaupalliseen kehittämiseen Lohjan kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Lohjan kaupungin näkökulmasta kaupallisten palvelujen aluevaraukset tulisi seudullisesti suunnitella siten, että erikoiskaupassa tuetaan keskustan kaupallista asemaa Lohjalla. Suuren vähittäiskaupan yksikön merkintä Alhonpää kohdalla tulee poistaa kaavaehdotuksesta koska alueen luontoarvot eivät mahdollista 46 ha yhtenäisen vähittäiskaupan alueen toteuttamista. Huhmariin merkittyä kaupan suuryksikön aluetta tullaan kaavaehdotuksessa tutkimaan tilaa vaativan kaupan alueena. Tällainen toiminta on nykyisen maakuntakaavan ja lainsäädännön mukaista. Alueen maaperä- tai rinneolosuhteet eivät ole rakentamiseen mahdottomat vaan paikoin jopa erittäin hyvät. Alueen sijainti on niin hyvä, että myös perustuksellisesti kalliimmat ratkaisut ovat selvittämisen arvoisia. Rakentamisen sijoittelua ja perustamista tutkitaan tarkemmin asemakaavavaiheessa. Huhmarin vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä (KM) Huhmarissa korvataan tilaa vaativan kaupan merkinnällä (P). Nummelan eteläosien osayleiskaava 15

18 Liikennejärjestelyt Liikenneasioissa Tiehallinnon lausunnolla on oma erityinen sijansa osa tiehallinnon toiminnoista siirtyi Liikennevirastoon ja tiepiiri siirtyi ELY-keskukseen. Nyt laadittavassa osayleiskaavassa valtatiet 1 ja 2 on esitetty aluemerkinnällä (L). Osayleiskaavan mukaisten asemakaavojen toteuttamisen varmistamiseksi olisi hyvä osoittaa nyt laadittavassa osayleiskaavassa maantiealueet viivamerkinnöillä. Osayleiskaavassa esitettyjen alueiden toteuttaminen samassa vaiheessa raideyhteyden kanssa on keskeinen edellytys alueiden käyttö- ja liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. Toteuttamisjärjestyksessä tulee tukea Höytiönnummen ja Huhmarin aseman seudun/ keskustan ja palvelutarjonnan muodostumista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Joukkoliikenteen edellytysten tukemiseksi tulee jatkosuunnittelussa asutuksen painopiste sijoittaa mahdollisimman lähelle tulevia raideliikenteen asemia, mieluiten kävelyetäisyydelle (alle 1 km). Selostuksessa vaiheittain toteuttaminen on kuvattu yleisellä tasolla ja jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota uusien asuinalueiden ja niiden joukkoliikenneyhteyksien ja kevyenliikenteen väylien toteuttamiseen samassa vaiheessa. Osayleiskaavatyössä on varauduttava myös siihen, että kaupan suuryksikköä ei sijoiteta Huhmariin tai Huhmarin asemaa ei rakenneta, mikä vaikuttaa alueen maankäytön toteutumisaikatauluun sekä väestö- ja liikenne-ennusteisiin. Maankäytön voimakkaat muutokset Etelä-Nummelan alueella lisäävät liikennettä kaava-alueen tieverkolla sekä kaava-alueen ulkopuolella ja vaikuttavat näin ollen myös kaava-alueen ulkopuolisen tieverkon kehittämistarpeisiin, kuten Meritien parantamiseen, rinnakkaistieyhteyden järjestämiseen valtatie 2 rinnalle Meritien liittymästä eteenpäin sekä valtatie 25 parantamiseen. Vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen Huhmariin vaatii maantien 110 ja valtatien 2 liittymän merkittävää parantamista. Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä on esitetty kolme vaihtoehtoa Huhmarin alueen liikennejärjestelyistä. Jatkosuunnittelun ja maankäytön suunnittelun pohjaksi liikenneselvityksessä suositellaan vaihtoehdon 3 mukaisia järjestelyjä, joita kaavamerkinnät eivät kuitenkaan mahdollista. Kaupan suuryksikön sijoittaminen irti yhdyskuntarakenteessa lisää henkilöautoliikennettä. Valtaosan (80 %) asiakkaista on oletettu tulevan alueelle henkilöautolla. Myös raskas liikenne lisääntyy kaupan, työpaikka ja teollisuustoimintojen myötä. Raideyhteyden ja Höytiönummen ja Huhmarin asemien toteuttamisen jälkeen joukkoliikenne on jokseenkin kilpailukykyinen Helsinkiin suuntatuvilla matkoilla. Ennen raideyhteyden toteuttamista henkilöauto on matkaajaltaan joukkoliikennettä selvästi houkuttelevampi useimmilla matkoilla. Ennen raideyhteyden valmistumista, uusien asuinalueiden joukkoliikenne tulee hoitaa linja-autoliikenteellä. SuunnittelualueelIa on nykyisellään harva kevyen liikenteen verkosto. Jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilutieverkosto aluevarauksissa on kuitenkin kattava. Maantien 110 varteen on merkitty varaukset kevyen liikenteen väylille. Näiden rakentaminen ei ole tiepiirin lähiaikojen toteutusohjelmassa, mutta on kuitenkin syytä osoittaa reitit osayleiskaavassa tulevaisuuden tarpeina ottamatta kantaa mahdolliseen toteuttajaan. Valtateiden 1 ja 2 sekä maantien 110 ympärille on osoitettu useita melualueita. Tulevaisuudessa melualueet laajenevat entisestään liikenteen lisääntyessä. Uudenmaan tiepiiri ei vastaa olevien väylien melualueelle sijoitetun uuden asutuksen tai muun toiminnan suojauksesta. Uusien rakennettavien alueiden sadevesiä ja puhdistettuja jätevesiä ei tule johtaa maanteiden ojaan. Alueiden kuivatus on suunniteltava niin, että nämä vedet johdetaan sadevesiviemäreihin. Kaavamerkinnöistä puuttuvat liikennetunnelit sekä asemat. Kun valtateiden 1 ja 2 merkinnät muutetaan aluemerkinnästä viivamerkintään, tulee kaavamerkintöihin lisätä myös liittymämerkit. C-alueen kaavamääräyksiin on hyvä sisällyttää varaukset liityntäpysäköintipaikoista ja määristä. Asemien ympärillä on varauduttava autoliityntäpysäköintiin, mutta myös muilla liikennemuodoilla tulee olla hyvät ja turvalliset kulkuyhteydet ja liityntäpysäköintipaikat asemilla. Selostuksen sivulla 54 on mainittu, että kevytliikenteen kulkijoille on kaava-alueella esitetty Porintien (vt 2) ylitse neljä siltaa ja kaksi alikulkutunnelia. Kaavakartassa on kuitenkin merkitty vain kolme olemassa olevaa ylitystä Porintien yli ja yksi uusi linjaus. Valtatien 1 ylityksiä ei ole tarkoituksenmukaista esittää kaavakartalla. Osayleiskaavassa on linjaus sähkölinjalle, joka kulkee osittain valtatie 1 vierellä ja ylittää Palojärven liittymän. Pääsääntöisesti voimalinjojen pylväät tulee sijoittaa maanteiden suoja-alueiden ulkopuolelle. Maantien ja sähkölinjan suoja-alueet voivat olla päällekkäisiä. Valtatietä 1 on pidemmällä aikavälillä tarkoitus leventää 3+3 kaistaiseksi Palojärven liittymästä Helsinkiin päin. Valtatien 1 tarvitsema lisätilantarve on huomioitava sähkölinjan Iinjauksessa. Selostuksen sivulla 34 on virheellisesti kirjoitettu, että Meritie, Asematie ja Hiidenmäentie ovat paikallisteitä (pt). Paikallistiet ovat lakanneet olemasta, kun maantielaki tuli voimaan Meritie, Asematie (11237) ja Hiidenmäentie (11236) ovat yhdysteitä tai katuja. Myös selostuksen sivulla 32 puhutaan virheellisesti paikallisteistä. Selostuksen sivuilla 44, 45 ja 55 on viitattu selostuksessa myöhemmin oleviin lukuihin, mutta sivujen numerointi puuttuu viittauksesta. 16 Nummelan eteläosien osayleiskaava

19 Alueen tiejärjestelyjä on tarkasteltu Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja kevytliikenteen käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi on annettu kehittämissuosituksia jatkosuunnittelua varten. Osayleiskaavaluonnoksen uudet yhdystiet ovat linjaukseltaan ohjeellisia, varsinainen tiesuunnittelu tehdään asemakaavasuunnittelun yhteydessä. Samalla täsmentyy liittymien sijainti ja tyyppi. Kaava-alueelta on tehty hyvät liikennelaskelmat rakentamisen eri vaiheita ja liikennetarpeita huomioon ottaen. Laaja kaupan suuryksikkö olisi vaatinut tiejärjestelyjen parantamista, jotta lauantain ruuhka-aikaan asiakasliikenne ei jumittaisi valtateitä. Nyt kun paikalle tutkitaan tilaa vaativan kaupan yksikköä, kaupan aiheuttamat liikennemäärät tippuvat huipputunteinakin 50 % - 70 %. Näin ollen nykyiset liikennejärjestelyt riittävät hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Varmuuden vuoksi Huhmarin alueesta teetetään uudet laskelmat vähentyneillä liikennemäärillä. Vanha Turuntie vaatii joka tapauksessa parantamistoimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, erityisen kevytliikennettä silmällä pitäen, oli alueen maankäyttötarkoitus mikä tahansa. Huhmarissa on jo nyt hyvät julkisen liikenteen yhteydet linja-autolla. Huhmarin risteysalueella pysähtyvät niin Porintien kuin Vanhan Turuntien kautta kulkevat linjat. Nykyinen liityntäpysäköintialue on vain 12 autopaikan suuruinen, mutta alueelle tullaan rakentamaan merkittävästi enemmän liityntäpysäköintitilaa. Huhmari toimii siis myös joukkoliikenteen välittäjänä. Osayleiskaavalla ohjataan maankäyttöä seuraavien vuosikymmenten tarpeisiin. Siksi kaikkia palveluitakaan ei vielä ole valmiina, vaan ne rakentuvat ja toteutuvat yhdessä muun yhdyskuntarakenteen kanssa. Osayleiskaavan tehtävä on mahdollistaa kevytliikenteen reittien toteutuminen jatkosuunnittelussa. Millään suunnittelulla ei voida valvoa miten lapset käyttäytyvät liikenteessä. Suunnittelulla pyritään turvalliseen ympäristöön, mutta vanhemmat ovat viime kädessä vastuussa lasten liikkumisesta. Osayleiskaavassa on merkitty kevytliikenneyhteydet Vanhalle Turuntielle sekä kaikille yhdysteille. Huhmarnummen koulun ympärillä on kaksi paikkaa, joissa Porintien alitse pääsee jo olemassa olevaa tunnelia pitkin. Kumpikin (nykyisin yksityiskäytössä oleva) tunneli on merkitty kaavaluonnoksessa osaksi julkista kevytliikenteen verkkoa. Myös Vanhan Turuntien suurimpiin risteyksiin Huhmarissa on suunniteltu eritasoalituksia kevytliikenteelle, vaikka ne eivät kaavakartalla näy. Kaavaselostuksessa on tästä maininta, alustavat luonnoskartat löytyvät Etelä-Nummelan liikenneselvityksestä. Osayleiskaavaluonnoksessa on merkitty asemien lähialueet tiivisti rakennettaviksi asuinkerrostaloalueiksi tai työpaikka-alueiksi. Myös linjaautoreittien varret on merkitty kaavaluonnokseen tiiviisti rakennettaviksi alueiksi. Asemaseutujen suunnittelu pysäköintialueineen tehdään asemakaavavaiheessa. Joukkoliikenteen ja kevytliikenteen suunnittelua on tehty ja analysoitu yleiskaavatasolla Nummelan eteläosien liikenneselvityksessä. Osayleiskaavaluonnokseen on merkitty kattava kevytliikenteen verkosto sekä ulkoilureittiverkosto. Vanhalla Turuntiellä kulki vuoden 2008 laskentojen mukaan keskimäärin ajoneuvoa vuorokaudessa Huhmarista Veikkolaa kohden. Ennuste vuodelle 2030 on ajoneuvoa vuorokaudessa. Vaikka kasvu on näin pientä, siihenkin on pyritty vaikuttamaan kaavasuunnittelussa. Kaavaluonnoksessa on varauduttu liikenneselvityksen ehdottamiin toimenpiteisiin Vanhalla Turuntiellä. Myös joukkoliikenteeseen tehtävät parannukset vähentävät läpiajoa Veikkolaan. Viranomaisneuvottelujen yhteydessä on käynyt ilmi, että Vihtiin ei ole luvassa uusia liittymiä VT 1:lle. Palajärven liittymää on mahdollista parantaa kaksikaistaiseksi ja valtatietä laajentaa 3+3 kaistaiseksi Palajärven liittymästä itään. Huhmarin kaupan suuryksikön varaus muutetaan tilaa vaativan kaupan varaukseksi. Tällöin arvioitu liikennemäärä kaupan alueella noin puolittuu. Meritien parantaminen, rinnakkaistieyhteyden järjestäminen valtatie 2 rinnalle Meritien liittymästä eteenpäin sekä valtatie 25 parantaminen ovat osa toimenpiteitä, jotka olivat mukana Etelä- Nummelan liikenneselvityksessä. Rinnakkaistieyhteyden asemakaavoittaminen on jo vireillä. Osayleiskaavatasolla ei ole mielekästä sisällyttää kaavamääräyksiin parkkipaikkojen lukumäärää, kun kaavalla ei määrätä edes rakennustehokkuutta tai rakentamisen määrää. Pysäköintialueiden suunnittelu kuuluu asemakaavavaiheeseen. Osayleiskaavaluonnos mahdollistaa kattavan liityntäpysäköintiverkon, jota on tutkittu tarkemmin Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä. Nummelan eteläosien osayleiskaava 17

20 Osayleiskaavan toteuttamismahdollisuuksia on tarkasteltu liikenteellisesti myös siltä varalta, että junarata ei ehdi toteutua yhtä nopeasti kuin taajaman rakentuminen. Siksi taajamarakenne on sellainen, että se mahdollistaa toimivan linjaautoihin pohjautuvan joukkoliikenteen radan rakentamista odotellessa. Osayleiskaavakartalla ei oteta kantaa siihen toteutuuko rata tai joku asemista vai ei. Kuntakaavoituksen tehtävänä on mahdollistaa radan toteutuminen ja tehdyn Länsiradan maankäyttöselvityksen pohjalta on arvioitu, että Nummelan eteläosien osayleiskaavaluonnos tukee radan rakentumista. Radan suunnittelualuevarauksen rakentamisrajoitusmääräys mahdollistaa väliaikaista maankäyttöä ratavyöhykkeelle, kuten esim. liityntäpysäköintiä tai varastointia, kunnes ratasuunnittelu etenee Huhmariin ja Höytiönnummelle saakka. Porintien ylitse on kaavaluonnoskartassa kevytliikenteelle kolme nykyistä ylityssiltaa ja yksi uusi silta. Siis yhteensä neljä, kuten kaavaselostuksessa on mainittu. Ympäristöministeriön ohjeiden mukainen viivamerkintä valtateiden osalta on symbolinen, eikä välitä mitenkään mittakaavaa tai tiealueen ulottuvuuksia. Erityisesti liittymäalueiden viivamerkinnät poikkeavat todellisuudesta merkittävästi. Osayleiskaavaluonnokseen on merkitty valtateiden tiealueet niiden tarvitseman tilatarpeen mukaan nimenomaan asemakaavoitusta ohjaamaan. Valtatie 1:n osalta on huomioitu myös laajentamistarve tien pohjoispuolelle. Koska selkeyden vuoksi kaistat ja liittymät olisi hyvä saada kaavakartalle nykyisen kaltaisena, pohjakarttaan merkitään valtatiet tiesuunnitelman tarkkuudella. Tällöin näkyy myös paremmin valtatie 1:n laajennusvara. Tiehallinto oli mukana Etelä-Nummelan liikenneselvityksen ohjausryhmässä. Tiehallinnon kanta työn yhteydessä oli, että konsultin esittämä vaihtoehto 2 ei ole toivottava tai toteutuskelpoinen (ks. kokousmuistio ). Myös vaihtoehto 3 jäi pois kaavatarkastelusta, sillä se ei mahdollista vaiheittain toteuttamista. Kaavaluonnokseen valittu vaihtoehto 1 hyödyntää parhaiten olemassa olevaa rakennetta. Valtatieliittymien osalta maankäytön on kuitenkin pakko sopeutua Tiehallinnon päätöksiin, joten liittymäjärjestelyistä tulee käydä neuvotteluja ennen kaavaehdotuksen valmistelua. Sähkölinjasuunnittelua tekevät Fingrid Oy ja Fortum Sähkönsiirto Oy. He ovat yhteydessä Tiehallintoon tarpeellisista varoalueista. Valtatien 1 tilatarve 3+3 kaistaisena Palojärven liittymästä itään on huomioitu kaavaluonnoksessa. ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt Höytiönnummen keskusta-alueen rakentamisen sitouttamista radan toteuttamiseen. Tämä tarkoittaisi tosiaan sitä mitä Vihti-Seurakin lausuu, että linja-autoliikenteeseen tukeutuva joukkoliikennelenkki uhkaa jäädä torsoksi. Osayleiskaavan tulee taipua myös sellaiseen vaihtoehtoon, että junarata tulee vasta vuoden kuluttua tai ei ehkä koskaan. Siksi ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton kanssa tullaan neuvottelemaan erilaisista kehitysvaihtoehdoista, jotka mahdollistaisivat Nummelan kasvamisen joukkoliikenteeseen tukeutuen myös ilman junarataa. Kaavakartalta poistetaan valtatiet aluevarauksina ja näiden tilalle tehdään ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset viivamerkinnät. Todelliset kaistat ja liittymien muodot päivitetään pohjakarttamateriaaliin. Valtateiden viereisten aluevarausten reunat osoittavat myös tiealueiden reunat. Kaavamääräyksiä täydennetään ja sinne lisätään mm. liikennetunnelit ja asemat. Tieyhteyksien esitystekniikkaa kaavakartalla parannetaan selkeämmäksi. Kaavaselostuksen kirjoitusvirheet ja sivunumerointiviittaukset korjataan. Ote Oulun yleiskaavasta, jossa tiemerkinnät on esitetty Ministeriön ohjeiden mukaisesti. Oulun Kaupunki 18 Nummelan eteläosien osayleiskaava

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan maakuntakaavatilanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemat Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Logistiikka Tuulivoima Viherrakenne

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asia 563/713/2004 VIHDIN KUNTA Ympa 25.11.2004 Ympa liite 3 Ympa 28.2.2006, kaavaselostuksen liitteenä 1 OTALAMMEN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 1-7, 10, 30, 30, 31 JA 35

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Asemanseudun osayleiskaava

Asemanseudun osayleiskaava INKOON KUNTA Asemanseudun osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.12.2014 P25714 Salomaa Kristina 3.12.2014 Sisällysluettelo 1 KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET... 1 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA...

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Työ: 24624

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Työ: 24624 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1 Työ: 24624 Turku, 7.6.2011, tark. 20.8.2012, 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Tavoitteena kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellemaalle Aikatähtäin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot