PÄÄTÖS Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä."

Transkriptio

1 Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen DNr:o YM2/5222/2013 ASIA Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Sisäasiainministeriö Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava käsittää Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, liikennejärjestelmään, vähittäiskaupan palveluverkkoon ja haja-asutuksen ohjaukseen liittyvät alueidenkäyttöratkaisut. Maakuntakaava kumoaa osittain alueella voimassa olevat maakuntakaavat. Sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet maakuntakaavasta lausunnon. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista tai lausuttavaa kaavasta. Sisäasiainministeriö on todennut, ettei kaavan vaikutusten arvioinneissa ole huomioitu turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Lausunnossa on viitattu tältä osin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskeviin tavoitteisiin ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuviin haittoihin ja riskeihin, poikkeuksellisiin luonnonoloihin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, tulvavaara-alueisiin ja tulvariskeihin liittyen. Sisäasiainministeriön mukaan kaavasta ei käy ilmi, miten tulvavaara-alueet on otettu huomioon rakentamisen sijoittamisessa. Tulvavaaroihin liittyen ei löydy mainintoja lainkaan. Kaavan perusteella ei ole mahdollista arvioida, miten yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen tärkeiden toimintojen suojaaminen tai niiden sijoittaminen siten, että ympäristö- ja henkilövahinkoriskit on otettu huomioon, on toteutettu. Turvallisuuteen vaikuttavia elementtejä tulisi ottaa huomioon jo maakuntakaavassa. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ympäristöuhat ja poikkeukselliset luonnonolot ja niiden vaikutukset tulisi kattavammin ottaa huomioon samoin kuin tulvavaara-alueet sekä erityisen tärkeät toiminnot, joihin liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä. PL 35, VALTIONEUVOSTO

2 2 Puolustusministeriö Puolustusministeriön mukaan kaavassa on päivitetty puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueiden melualueet niiltä osin, kuin ne ovat olleet kaavan luonnosvaiheen valmistelussa. Näiden merkintöjen osalta puolustusministeriöllä ei ole ollut huomauttamista. Kaavan alueella on todettu olevan myös sellaisia puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita, joiden melualueita ei ole merkitty. Näiden maanpuolustukseen tarpeellisten alueiden toimintaedellytysten turvaaminen on nähty tärkeänä siten, että myös niiden melualueet otetaan huomioon tulevassa maakuntakaavoituksessa. Maakuntaliittoa on tältä osin pyydetty olemaan yhteydessä puolustusvoimiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö on todennut, että kaavaan liittyy selvitys Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaista kulttuuriympäristöistä. Niitä ei ole kuitenkaan esitetty kaavakartalla. Kaavakarttaa on täydennetty valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) osalta. Muilta osin nykyisten maakuntakaavojen kulttuuriympäristöä koskevat merkinnät jäävät voimaan. Kulttuuriympäristö tulisi ottaa seuraavan maakuntakaavan teemaksi, jotta koko maakunnan alueella voitaisiin myös maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt käsitellä yhdenmukaisesti oikeusvaikutteisella kaavakartalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on puoltanut näillä huomautuksilla kaavan vahvistamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausunnon Museovirastolta, jonka lausunnossa on todettu muun muassa seuraavaa. Kulttuuriympäristöteemaa on käsitelty kaavakartalla vain valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) osalta. Ympäristön kulttuurihistoriallisten arvojen säilymiseen on kiinnitetty sen lisäksi huomiota kaavan keskeisten aluevarausmerkintöjen suunnittelumääräyksissä. Nykyisten maakuntakaavojen kulttuuriympäristöä ja maisemaa koskevat merkinnät jäävät voimaan. Kulttuuriympäristöjen vaikutusten arvioinnin periaatteita, heijastumista kaavaratkaisuun ja huomioon ottamista alueidenkäytön suunnittelussa on tarkennettu kaavaselostuksessa. Maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen selvitys (Missä maat on mainiommat) sisältää aiemmin puuttuneet kohdekuvaukset. Selvityksessä määriteltyjä kulttuuriympäristöjä ei ole otettu kaavakartalle, mutta kaavaselostuksessa viitataan tähän tausta-aineistoon tarkemman maankäytön suunnittelun apuna ja sen tuloksia todetaan hyödynnetyn maakuntakaavan aluevarausten määrittelyssä. Selostuksen liitteenä on selvitykseen perustuva kartta kohdeluetteloineen. Eri kaavojen epäyhtenäinen merkintätapa vaikeuttaa kaavan tulkintaa. Kulttuuriympäristöselvitykseen sisältyy kartta myös tunnetuista muinaisjäännöksistä sekä arvio inventointitilanteesta puutteineen, mikä auttaa osoittamaan lisäselvitystarpeen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suunnittelussa. Muinaisjäännöksiä koskeva selvitysvelvollisuus on otettu esille lisäksi kaavaselostuksessa kohdassa maakuntakaavan oikeusvaikutuksista viittaamalla muinaismuistolakiin. Kulttuuriympäristö tulee ottaa keskeiseksi teemaksi seuraavassa vaihemaakuntakaavassa, jotta maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö voidaan viimein arvioida ja käsitellä oikeusvaikutteisella kaavakartalla yhdenmukaisesti koko Uudenmaan alueella. Kulttuuriympäristön vaalimiseen painottunut kokonaisvaltainen tarkastelu on erityisen tärkeä maakunnassa, johon kohdistuu tulevaisuudessa suuria kasvu- ja muutospaineita. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kulttuuriympäristöä koskeva tausta-aineisto antaa työlle hyvän lähtökohdan, joskin sen täydentämistarpeet tulee vielä erikseen arvioida. Museovirasto on katsonut kaavan täyttävän kulttuuriympäristöä koskevat maakuntakaavan sisältövaatimukset ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja puoltanut kaavan vahvistamista.

3 3 Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriön lausunnossa on todettu, ettei kaavan vahvistamiselle ole estettä. Lausunnossa on kuitenkin kiinnitetty huomioita seuraaviin seikkoihin. Kaavan keskeisenä tavoitteena on ollut yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Kaavakartan yksityiskohtaisuudesta johtuen kuntakaavoitukselle näyttäisi jäävän esitetyllä tarkkuudella varsin vähän liikkumavaraa. Maakuntakaavan pitkävaikutteisuuden takia kaavan olisi tullut olla strategisempi ja sen olisi tullut mahdollistaa myös vaihtoehtoisia suuntaviivoja maakunnan kehitykselle. Helsinkiin osoitetun keskustatoimintojen alueen on todettu olevan "valtakunnan keskus". Koska valtakunnallisia palvelu-, hallinto- ja muita toimintoja voi sijaita myös muualla ja muiden maakuntien alueella, merkinnän vaikutusta rakentamisen ohjaukseen olisi syytä kaava-asiakirjoissa tarkentaa. Myönteisenä on nähty se, että vaikutusten arvioinnissa on pyritty selvittämään myös vaikutukset maa- ja metsätaloudelle. Uusimaa on valtaosaltaan maaseutua, ja alueen kasvuolosuhteet tarjoavat hyvät mahdollisuudet esimerkiksi erikoiskasvien viljelyyn ja elintarviketuotantoon. Taajamatoimintojen aluemerkinnän sisälle jää maa- ja metsätalouskäytössä olevia alueita. Taajamatoimintojen aluemerkinnän suunnittelumääräys näyttää sisältävän lukuisia vaatimuksia taajaman yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Määräys ei kuitenkaan sisällä elinkeinon harjoittamiseksi tarvittavia turvaavia ja kehittäviä toimenpiteitä. Myös esimerkiksi lisääntyvät virkistystarpeet ja tiivistyvän aluerakenteen ympäristöön kohdistamat haitat saattavat vaikuttaa mahdollisuuksiin tuottaa laadukkaita elintarvikkeita tai harjoittaa maa- ja metsätalouselinkeinoja ilman merkittäviä häiriöitä. Suunnittelumääräyksessä edellytetään, että rakentamattomat rannat varataan yleiseen virkistykseen, jollei muu erityinen tarve edellyttäisi alueen osoittamista muuhun käyttöön. Määräys vaikuttaa varsin kategoriselta ja vie mahdollisuuksia tiivistettävien alueiden rakenteen monipuoliselta käytöltä. Määräyksen perusteeksi olisi tarvittu tarkempia selvityksiä rantojen nykyisestä käytöstä, soveltuvuudesta virkistyskäyttöön tai rantojen virkistyskäyttötarpeista. Kaavan virkistysaluemerkinnällä on osoitettu yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja alueita. Nämä tulevat olemaan pääkaupunkiseudun asukasmäärä huomioon ottaen runsaassa käytössä. Suunnittelumääräyksessä olisi tullut painottaa, miten alueita voidaan myös kehittää ja valmentaa jatkuvaa kulutusta kestäviksi. Vaihemaakuntakaavan lähtökohdista metsät nähdään pitkälti virkistysalueina ja alueina, joita tarvitaan monimuotoisuuden turvaamiseen ja ekosysteemipalvelujen tuottajina. Uudenmaan metsillä on omistajilleen ja laajemminkin aluetaloudelle kuitenkin myös taloudellista merkitystä, eikä yksityisen maan ole tarkoitus toimia vain kasvavien taajamien virkistysalueina. Uudenmaan maakuntakaavoituksen ja vaihekaavan tavoitteiden valossa sekä Suomen tiheimmin rakennetulla seudulla olisi suotavaa, että virkistystä ja ekosysteemipalveluja pyrittäisiin tuottamaan taajamissa, missä näille seikoille on suurin tarve. Tämä edistäisi myös innovatiivisen kaupunkisuunnittelun kehittämistä ja muun muassa katutilojen, pihojen ja puistojen tarkoituksenmukaista mitoitusta, monipuolista suunnittelua ja käyttöä. Vaihemaakuntakaavalla olisi mahdollista ohjata kuntakaavoitusta ja rakentamista tähän suuntaan, mutta kaavan viheralueita koskeva osuus painottuu luonnonsuojeluun jättäen käytännön toimintamallit avoimeksi. Maakuntakaavan valkoiset alueet ovat pääasiassa maa- ja metsätalouden ja harvahkosti rakennettujen alueiden käytössä. Muiden maankäyttömuotojen vaatiessa lisää tilaa joutuu metsätalous yleensä väistymään alueelta tai sen harjoittamiselle tulee rajoitteita. Erityisen kovat paineet tähän ovat Uudellamaalla.

4 Kaavaa valmisteltaessa on haluttu turvata myös maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä kiinnittämällä huomiota pelto- ja metsäalueiden yhtenäisyyteen sekä estämällä suunnittelumääräyksellä ja kehittämissuosituksella valkoisten alueiden tarpeeton pirstominen. On hyvä, että kaavassa on otettu huomioon peltomaan merkitys Uudellemaalle myös muun muassa huoltovarmuuden, luonnon monimuotoisuuden ja lähiruuan tuotannon mahdollisuuksien näkökulmasta. Edelleen myönteisenä on pidettävä, että vaihemaakuntakaavassa on tuotu esiin ilmastonmuutoksen vaikutukset Uudellemaalle, kuten sään ääri-ilmiöt sekä tulvat ja merkittävimmät tulvariskialueet. Tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkinnän suunnittelumääräyksen mukaan alueet tulee suunnitella joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana. Suunnittelumääräyksessä ei siten ole otettu huomioon alueilla olevia työpaikkoja, mahdollisuuksia lisätä tulevaisuudessa työpaikkoja tai esimerkiksi muualle maakuntaan tai kauemmas suuntautuvan työmatka- ja asiointiliikenteen realistista toteuttamista. Tiivistettävien alueiden yhdyskunta- ja taajamarakenteen yksipuolistumista pelkiksi asuntoalueiksi tulisi välttää, ja niiden suunnittelumääräyksissä tulisi painottaa rakenteen monipuolisuutta ja muun muassa työpaikkamahdollisuuksien luomista, mikä osaltaan voisi vähentää liikenteen lisääntymistä ja sen haittavaikutuksia myös muualle maakuntaan. Kylien kehittämisen tulisi lähteä alueiden tarpeista, ja kehittyvien kylien verkko valikoituisi sen mukaisesti. Kylämerkintöjen sijoittuminen maakuntakaavassa ei näytä asiakirjojen perusteella perustuvan Uudenmaan maaseudun kehittämisen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Maaseututoimintoja ja taajamien ja maaseutualueiden välistä vuorovaikutusta voidaan vahvistaa pääosin muilla välineillä kuin maakuntakaavalla. Uudenmaan maaseutualueille tulisi turvata monipuoliset luonnonvaraelinkeinojen mahdollisuudet. Kaikkien kylien kehittämisellä ei tule tavoitella asuintoimintojen sijoittamista, mihin kaavamerkintä ja selitys nyt ohjaavat. Rakentamisen sijoittuminen ja sen tiiviys riippuvat kuitenkin harjoitettavan toiminnan tarpeista. Esimerkiksi uusiutuvan energian tuotanto voi toimia verkottuen ja useita erillisiä yksikköjä muodostavalla rakenteella. Elintarviketuotannon harjoittamiselle on puolestaan eduksi, että se sijaitsee erillään muusta asutuksesta. Suunnittelumääräyksen tiiviin rakentamisen tavoite kyläalueilla ei kannusta kylille ominaiseen omavaraisuuteen ja lähitoimintoihin perustuvaan toimintaan. Suunnittelumääräyksessä olisi tullut painottaa näitä seikkoja ja mahdollistaa siten myös kestävän ja innovatiivisen yrittäjyyden lisääntyminen maaseutualueille. Tätä painotetaan sekä EU:n tavoitteissa maaseudun kehittämiseksi, Suomen nykyisessä maaseudun kehittämisohjelmassa sekä maaseuturahaston valmisteilla olevassa Suomen ohjelma-asiakirjassa. Kaavaselostuksessa tulisi selkeästi tuoda esille, että viheryhteystarvemerkinnästä ei aiheudu metsänhoidollisia rajoituksia eikä se rajoita maa- ja metsätalouden harjoittamista näillä alueilla. Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö on todennut, että kaava on kestävän yhdyskuntarakenteen ja tarkoituksenmukaisen liikennejärjestelmän näkökulmasta luonteeltaan ennen kaikkea mahdollistava. Myönteisenä on pidetty sitä, että kaavassa on merkittävä painotus raideliikenteeseen tukeutuvassa aluerakenteen kehittämisessä sekä tätä tavoitetta tukevassa joukkoliikenteen toteuttamisen ja asuinalueiden rakentamisen ajallisessa yhteensovittamisessa. Liikenteen pitkän aikavälin kehittämistarpeita on arvioitu riittävän vaikutusten arvioinnin kautta ja niihin on kaavassa varauduttu. Liikennejärjestelmän kokonaistarkastelua ei ole voitu tehdä, sillä Uudenmaan liikennejärjestelmään osana kuuluva meriliikenne on jätetty tarkastelualueen ulkopuolelle. Kaavan tavoitteet alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä ovat kunnianhimoisia ottaen huomioon kaavassa osoitetut laajat yhdyskuntarakenteen laajenemisalueet. Kaavassa on otettu huomioon joukkoliikenteen kehittämistarpeet mahdollistamalla yhdyskuntarakenteen kehittäminen tiiviimmäksi. Tiivistäminen olisi voinut kaavassa olla paikoin tavoitteellisempaakin. 4

5 Joukkoliikenteen edistäminen on maakuntakaavassa otettu huomioon ja erityisesti raideliikenteen varauksiin on siis panostettu. Kaavassa on huomioitu myös linja-autoliikenteen merkitys liikkumistarpeen kannalta, varsinkin alueilla, jonne raideliikenteen ulottaminen ei ole mahdollista. Kaavassa on esitetty tärkeimmät joukkoliikenteen vaihtopaikat, joiden tilavaraukset tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Myönteisenä on pidetty sitä, että pyöräilyn ja kävelyn edistäminen on huomioitu ainakin suunnittelumääräystasolla. Näiden kulkumuotojen edistäminen on yhteydessä moneen sekä maakunnan että koko yhteiskunnan kannalta tärkeään tavoitteeseen. Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita edistämällä saavutettavuus ja sen myötä julkisen ja yksityisen palveluverkon tuottavuus paranevat, päästöt pienenevät ja elinympäristön viihtyisyys lisääntyy. Maakuntakaavan lähtökohta raideliikenteeseen perustuvasta yhdyskuntarakenteen kehittämisestä on vastannut hyvin valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon mukaisia linjauksia. Heli-radan varauksen poisjättäminen maakuntakaavasta on ollut perusteltua, kun vastaavasti kaavaan on merkitty varaus Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta itään suunnitellulle radalle. Sekä Pisara että Lentorata on esitetty maanalaisina varauksina. Lentoradan tarkempi linjaus ei tässä vaiheessa olisi ollut tarkoituksenmukaista sen pitkän ja epävarman toteuttamisaikataulun huomioon ottaen. Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa on luvattu edistää pääkaupunkiseudun metrohankkeita. Maakuntakaavassa Länsimetro on maanalaisena varauksena Saunalahteen saakka ja yhteystarvemerkinnällä Kirkkonummen Sundsbergiin. Helsinki-Malmin lentoaseman lentoliikenteen aiheuttama lentomelualue on merkitty maakuntakaavaan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristölupapäätöksen mukaisena. Lentomelualue on hieman laajentunut alueen kaakkoisosassa verrattuna voimassa olevaan Uudenmaan maakuntakaavaan. Nyt vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa osoitettu lentomelualue perustuu Finavia Oyj:n ympäristölupahakemuksen yhteydessä tekemään arvioon melun leviämisestä. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaan ei ole merkitty Helsinki-Vantaan lentoaseman lentotoiminnan mukaista melualuetta. Vuonna 2006 vahvistetun maakuntakaavan mukainen lentotoiminnan melualue perustuu vuonna 2001 laadittuun ja vuonna 2002 tarkistettuun lentomelun verhokäyrään. Kyseisen melulaskelman viimeinen ennustevuosi on Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Finavia Oyj:lle ympäristöluvan Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaan Päätökseen liittyvänä tausta-aineistona on ollut muun muassa Finavia Oyj:n vuonna 2008 tarkentama laskelma lentomelualueesta. Ympäristölupa-aineistoon liitetty melualuerajaus on vuonna 2002 tehdystä ennusteesta jonkin verran muuttunut osittain tarkemman laskentamenetelmän ja osittain pidemmälle ulottuvan ennusteen vuoksi. Maakuntakaavan melualueiden pitää perustua uusimpiin selvityksiin. Luonnosvaiheen kaavaselostuksessa on todettu, että melualue voidaan ottaa uudelleen tarkasteluun, jos ympäristölupapäätöksessä esitetään maakuntakaavasta poikkeavaa ratkaisua. Liikenne- ja viestintäministeriö on katsonut, että vastaavasti kuin Helsinki-Malmin lentoaseman kohdalla on tehty, tulisi ympäristölupahakemuksen yhteydessä esitetyn Helsinki-Vantaan lentoaseman melualuekartan olla myös Uudenmaan maakuntakaavan ratkaisujen pohjana. Uudenmaan liitto on valittanut kyseisestä ympäristölupapäätöksestä ja siihen liittyvästä melualuerajauksesta Vaasan hallinto-oikeuteen. Se on vaatinut, että aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen liitteestä 2 ilmenevä toiminnan melualue muutetaan Uudenmaan vuonna 2006 vahvistetun maakuntakaavan lentomelualueiden sekä kuntien yleis- ja asemakaavojen mukaiseksi. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään (00403/12/5129) hylännyt Uudenmaan liiton tekemän lentotoiminnan melualuetta koskevan valituksen. 5

6 Maakuntakaavan ja ympäristöluvan ei tulisi olla ristiriidassa keskenään. Liikenne- ja viestintäministeriö on edellyttänyt, että kaavassa esitetään Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikenteen melualue ajantasaisten melulaskentojen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston Finavia Oyj:lle myöntämän ympäristöluvan mukaisesti vastaavasti kuin Helsinki-Malmin lentoaseman melualue. Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös tukee tätä vaatimusta. Jotta maakuntakaava ja ympäristölupa eivät olisi ristiriidassa keskenään, on lausunnossa vaadittu maakuntakaavan palauttamista lentomelun osalta uudelleen valmisteltavaksi. Kaavan keskeisenä tavoitteena on ollut yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja maakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen. Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen on Suomen kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeää. Valtiovarainministeriö on esittänyt vuoden 2013 toisessa lisätalousarvioesityksessään Finavia Oyj:lle 200 miljoonan euron määrärahaa Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentamishankkeelle, mikä osoittaa, että valtiovalta haluaa turvata muun muassa Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaedellytysten kehittämisen. Satamia ei ole merkitty kaavakarttaan, vaan aikaisemmat kaavat jäävät näiltä osin voimaan. Vaihemaakuntakaavan liikennealueita koskeva muutettu suunnittelumääräys korvaa voimassa olevan maakuntakaavan suunnittelumääräyksen, mutta muutos ei kuitenkaan ole satamien toiminnan kannalta olennainen. Läntisen ja itäisen Uudenmaan alueella sovelletaan nyt satama-alueisiin erilaisia merkintätapoja ja suunnittelumääräyksiä. Aiemmassa Uudenmaan maakuntakaavassa satama-alueet on merkitty liikennealuemerkinnällä ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa satamaaluemerkinnällä. Selkeyden vuoksi satama-alueiden merkintätapa ja niitä koskevat suunnittelumääräykset olisi viimeistään seuraavassa vaihemaakuntakaavassa syytä yhtenäistää. Liikenne- ja viestintäministeriössä laaditaan parhaillaan meriliikennestrategiaa. Seuraavaa vaihemaakuntakaavaa laadittaessa olisi hyvä käsitellä myös meriliikennettä ja sen edellyttämiä väyliä ja satamia. Maantielain 4 :n mukaan Liikennevirasto määrää, mitkä maantiet ovat seututeitä ja mitkä yhdysteitä. Maakuntakaavaan on jäänyt virheitä tieverkon toiminnalliseen luokitukseen. Nikkilä Nikinmäki-yhteys ja Kilpilahden uusi tieyhteys on kaavassa merkitty seututieksi. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan molempien yhteyksien tulee olla yhdysteitä. Kilpilahden tieyhteys (maantie 11746) on rakennettu ympäröivää maankäyttöä palvelevana yhdystienä. Sen toiminnallisen luokan tulee jatkossakin olla yhdystie, sillä alueelle johtaa jo yksi seututieluokkainen tieyhteys. Nikkilä Nikinmäki-yhteydellä (maantie 1521) ei ole seututeiltä edellytettävää verkollista merkitystä. Ympäröivä maankäyttö ja asutus puolestaan tukevat yhteyden merkitsemistä yhdystienä. Liikenne- ja viestintäministeriö viittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja liikennevastuualueiden laatimaan lausuntoon, jossa tieverkon toiminnallisen luokituksen muutosehdotukset on esitetty. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tieverkon toiminnalliseen luokitukseen on tehtävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon mukaiset tarkistukset. Kaavaselostuksessa on käsitelty kaavaratkaisun edellyttämiä liikennejärjestelmän kehittämistarpeita, kuten rahoitusta, liikennemuotojen kysyntään vaikuttamista, erilaisten hankkeiden kohdentamista sekä eri liikennemuotojen erityistarpeita ja uhkakuvia. Myönteisenä on pidetty sitä, että kaavaselostuksessa on nostettu nämä pääosin liikenne- ja viestintäministeriön liikennepoliittisia tavoitteita vastaavat asiat käsittelyyn. Merkittävä yhteys maankäytön ja liikenteen ratkaisujen toteutumisen kannalta on myös maakuntakaavan kytkeytyminen muihin kuntien ja valtion välisiin sopimusmenettelyihin. Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksilla saattaa olla vaikutusta tulevaisuuden kunta- ja seutukohtaisen maankäytön ja liikenteen toteutumiseen. Työpaikka- ja teollisuusalueiden suunnittelumääräyksissä tulisi ottaa huomioon turvalliset, kestävät ja sujuvat kulkuyhteydet jatkosuunnittelun pohjaksi. Kylien, palvelujen alueiden, seutukeskusten ja virkistysalueiden suunnittelumääräyksiin olisi hyvä lisätä saavutettavuus julkisella liikenteellä sekä turvalliset kulkuyhteydet. 6

7 Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntoon liitetyssä Finavia Oyj:n lausunnossa on todettu muun muassa seuraavaa. Vaihemaakuntakaavan aineistossa ei ole tunnistettu lentoliikenteen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitystä Suomen tai maakunnan kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän yhtenä keskeisimmistä tekijöistä. Kaavaa laadittaessa ei ole otettu huomioon sen liikenteen kehittymistä sekä vuoteen 2025 ulottuvaa ennustetta lentokonemelusta. Meluennustetta laadittaessa on käytetty kansainvälisesti suositeltuja arviointimenetelmiä, jotka uudistuivat 2000-luvun puolivälissä. Melualue on sisällytetty Etelä-Suomen aluehallintoviraston lentoaseman ympäristölupapäätökseen ( ). Sen sijaan vaihemaakuntakaavassa on käytetty vanhentunutta Uudenmaan maakuntakaavassa esitettyä melualuetta. Tuusulan Rykmentinpuistoon on osoitettu taajamatoimintojen alue, joka mahdollistaa asuinalueiden kaavoittamisen suoraan lentoaseman kolmannen kiitotien laskeutumislinjalla sijaitsevalle alueelle. Ympäristöluvan mukaisen melualueen perusteella alueelle ei tulisi osoittaa asuinrakentamista. Finavia Oyj on lisäksi kiinnittänyt lausunnossaan huomiota eri maakuntaliittojen vaihtelevaan tapaan käyttää ympäristöministeriön ohjeen mukaisia melualuetta koskevia merkintöjä. Melualueen merkintään tulisi käyttää aaltoviivaa, joka sopii paremmin maakuntakaavan muiden merkintöjen tarkkuustasoon. Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö on todennut, että Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan valmistelussa on pääsääntöisesti otettu huomioon tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Terveyden edistämisen ja terveydensuojelun näkökulmasta myönteistä kaavassa on nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja täydentäminen joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen, piirissä olevilla alueilla. Melusta aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi kaavaan on merkitty Helsinki-Malmin lentokentän melualue ja puolustusvoimien melualueet. Myös Hangon lentokentän aiheuttama meluhaitta on otettu huomioon kaavassa. Helsinki-Vantaan lentokentän melualue on säilytetty ennallaan johtuen meneillään olevasta ympäristölupaprosessista. Liikenneväylien suunnittelumääräysten mukaan on otettava huomioon muun muassa luonnonsuojelu, pohja- ja pintavesien suojelu sekä Natura verkostoon kuuluville alueille aiheutuva meluhaitta. Sosiaali- ja terveysministeriö on pitänyt puutteellisena sitä, että olemassa olevalle asutukselle aiheutuvan meluhaitan torjunnasta ei ole suunnittelumääräyksissä mitään mainintaa. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut lausunnossaan muun muassa seuraavaa. Kaavaan sisältyvä arviointi kaavan vaikutuksista Natura verkostoon on riittävä lukuun ottamatta Vanhankaupunginlahden lintuvesi -nimistä Natura verkostoon kuuluvaa aluetta. Kivinokan virkistysalueen osoittaminen taajamatoimintojen alueeksi olisi edellyttänyt luonnonsuojelulain 65 :n mukaista arviointi- ja lausuntomenettelyä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kiinnittänyt huomiota erityisesti yhteisvaikutusten arviointitarpeeseen saman Natura verkostoon kuuluvan alueen läheisyydessä vireillä olevien muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa. Lausunnon mukaan vaihemaakuntakaavassa seututeinä osoitetut Kilpilahden tieyhteys (maantie 11746) ja Nikkilä-Nikinmäki-tieyhteys (maantie 1521) ovat toiminnalliselta luokitukseltaan kaavasta poiketen yhdysteitä. 7

8 8 VALITUKSET Valittajat Valitusten sisältö Maakuntavaltuuston päätöksestä ovat valittaneet: 1. Finavia Oyj, Vantaa 2. Finsora Oy, Tuusula 3. Kiinteistö Oy Hyrylän Nurmikko, Tuusula 4. Yhteisellä valituskirjelmällä valittajat A, Tuusula 5. valittajat B, Tuusula 6. Lemmikäinen Oyj, Helsinki 7. Yhteisellä valituskirjelmällä Pirilän Kukkatalo Oy, Tuusula; Kiinteistö Oy Amerintie 88, Tuusula ja Kukkatalon Puutarha Oy, Tuusula 8. Yhteisellä valituskirjelmällä Ruokakesko Oy, Helsinki; Helsingin Osuuskauppa Elanto, Helsinki; Kiinteistö Oy Voisalmen Liiketalo, Helsinki ja Kiinteistö Oy Lommilan Kauppakeskus, Espoo 9. Yhteisellä valituskirjelmällä valittaja C, Vantaa; Kiinteistö Oy Petikontie 1, Vantaa; Kiinteistö Oy Meripetikko, Vantaa; Kiinteistö Oy Vantaan Porttisuontie 11, Vantaa; Unikulma Oy, Vantaa ja Petikko-Varisto kauppiasyhdistys ry, Vantaa 10. Tuusulan kunta 11. valittaja D, Raasepori 12. valittaja E, Vihti 13. valittaja F, Vihti 14. Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry 15. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki 16. valittaja G, Helsinki 17. Yhteisellä valituskirjelmällä valittajat H, Helsinki 18. valittaja I, Lohja 19. Pro Barösundin saaristo ry, Inkoo 20. valittaja J, Tuusula 1. Finavia Oyj Valituksessa on vaadittu Tuusulan Rykmentinpuiston alueelle osoitetun taajamatoimintojen alueen sekä Tuusulan Hyrylän keskustatoimintojen alueen ja tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkinnän vahvistamatta jättämistä. Kaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi on vaadittu tältä osin ohjeistaen, että Helsinki-Vantaan lentoaseman melun uuden verhokäyrän mukaiselle alueelle ja sen välittömään läheisyyteen ei osoiteta uutta asutusta. Lisäksi on vaadittu muuttamaan Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualue vastaamaan ympäristöluvan yhteydessä vahvistettua ajantasaista lentomelualuetta. Vaatimusten perusteluina on esitetty muun muassa seuraavaa. Kaavan vaikutuksia ei ole selvitetty maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä säädetyllä tavalla. Valittaja on viitannut selvityksiä koskevaan oikeuskirjallisuuteen ja todennut muun muassa, että vaikutukset on tarpeen selvittää ja arvioida riittävän aikaisessa vaiheessa kaavaa laadittaessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Helsinki-Vantaan lentoaseman toiminnalle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen toistaiseksi voimassaolevan luvan (49/2011/1, dnro ESAV/75/04.08/2010). Ympäristölupaharkinnan perusteena on ollut valittajan laatima lentokoneiden melua koskeva ennuste vuoteen 2025 saakka. Ympäristöluvassa ei ole asetettu määräyksiä melualueen laajuudesta. Ympäristöluvasta on valittanut muiden ohella Uudenmaan liitto. Keskeinen valitusperuste liittyy siihen, että lentomelualue olisi tullut sitovasti määrätä ympäristöluvassa Uudenmaan maakuntakaavassa esitetyn mukaisena. Uudenmaan maakuntakaavan melualue ei kuitenkaan valittajan mukaan vastaa viimeisintä ja ajantasaisinta käsitystä Helsinki-

9 Vantaan lentomelualueen laajuudesta ennustetilanteessa Tämän erimielisyyden vuoksi Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualue on jätetty päivittämättä valituksenalaisessa kaavassa vastaamaan ajantasaisia tietoja lentomelusta. Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomessa poikkeuksellinen, koska sen kautta on järjestetty kaikki keskeiset Suomen ulkomaan lentoyhteydet. Muu Suomen lentoasemaverkko toimii pääasiassa maan sisäisen lentoliikenteen asemina, joilta järjestetään syöttöliikenteenä myös yhteydet ulkomaille Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Suomen kansantalouden kannalta on erittäin tärkeää, että turvataan suomalaisen talouselämän jatkuvuus ja muiden ohella suomalaisia palvelevan lentoliikenteen kehittämisedellytykset. Lentoliikenteelle ei ole korvaajaa talouselämän kansainvälisten yhteyksien ylläpidossa. Liikematkustuksen edellytysten kehittäminen ja turvaaminen niin Helsinki-Vantaan lentoasemalla kuin koko maan lentoasemaverkolla on Suomelle elintärkeää. Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittyminen ja tuottavuus mahdollistavat harvaan asutun ja samalla pinta-alaltaan suuren maan liikennepalvelujärjestelmän tärkeän palveluverkon osan kustannustehokkaan ylläpidon. Tämän kansallisen edun säilyminen riippuu jatkossakin Helsinki- Vantaan lentoaseman kehittymismahdollisuuksista. On tärkeää, ettei lentomelualueelle kaavoiteta uutta asutusta, joka voisi vaikuttaa lentoaseman toimivuuteen, turvallisuuteen ja kehitykseen. Helsinki-Vantaan lentoasema on sijainnut nykyisellä paikallaan vuodesta 1952 lähtien. Sen toiminnan kehittämisen turvaaminen on ollut lähtökohtana jo valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, joita sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaisesti kaikkiin kaavoihin ja 28 :n 1 momentin nojalla vuoksi erityisesti maakuntakaavoihin. Tästä huolimatta kaava perustuu vanhentuneisiin tietoihin. Merkittävien lentoasemien kehittämismahdollisuuksien valtakunnallinen turvaaminen alueidenkäytössä on siten otettava huomioon. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja lentoliikenteen kehittyminen on myös ollut yleisesti tunnettua ja sitä koskevaa tietoa on ollut saatavissa runsaasti julkisista lähteistä. Kiitoteiden laskeutumislinjojen sijainti ja kasvavan liikenteen ohjaaminen eri kiitoteille sekä melualueen keskeiset piirteet ja muodot olisi tullut ottaa huomioon jo pitkään lähialueiden maankäytön suunnittelussa. Näin ollen ajan tasalla oleva melun verhokäyrä tulee ottaa huomioon kaavoitettaessa uutta asutusta melualueelle ja tämän tulee nimenomaan lähteä jo maakuntakaavoituksesta. Lentomelualueen ja asutuksen väliin tulisi lentomelun erityisluonteesta johtuen jättää riittävä suoja-alue eikä kaavoissa tulisi osoittaa asutusta aivan kiinni verhokäyrän melualueeseen. Tästä olisi tarpeen määrätä palautuspäätöksessä. Esimerkiksi lentokonetyyppien kehittymisen, lentoliikenteen toimintatapojen muutosten ja melun laskentamenetelmien kehityksen johdosta lentomelualueissa saattaa jatkossakin tapahtua muutoksia, joiden perusteella suoraan lentomelualueen kulloiseenkin rajaan kiinni osoitettu asuminen saattaa muodostua ongelmalliseksi. Vaihemaakuntakaavassa ei ole otettu huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, joten kaava tulee kumota edellä esitettyjen merkintöjen osalta myös tällä perusteella. Kaava mahdollistaa tiivistä asuinrakentamista Tuusulan Rykmentinpuiston alueelle, mikä estää Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämisen ja rinnakkaisten kiitoteiden välttämättömän ja ennusteen 2025 mukaisen käytön. Näin ollen se johtaa ympäristön ja talouden kannalta kestämättömiin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin ja vaarantaa maakunnan sekä koko valtakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n 3 momentin kohtien 3 ja 5 vastaisesti. Lentoasemaa ympäröivillä kaavoilla voi olla suurikin merkitys lentoliikenteen toimivuuden turvaamiselle. Lisäksi sen toiminta on siten erikoislaatuista, että sen vaikutukset ulottuvat toimintaalueen ulkopuolisiin suunnitteilla oleviin kaavoihin. Muun muassa tämän johdosta valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on otettu huomioon lentoasemien tulevaisuuden turvaaminen, minkä pitäisi kaavojen ohjausvaikutuksen kautta heijastua lentoasemia ympäröivien kaavojen laa- 9

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 9.6.2010 Ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS 0 (151) 1 (151) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET 11.4.2006 LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET KESKI-SUOMEN KUNNAT...1 NAAPURILIITOT...22 NAAPURIKUNNAT...24 VIRANOMAISET...26 YRITYKSET...57 YHDISTYKSET...63 YKSITYISET...85 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo selostus Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo Uudenmaan liiton julkaisuja A 32-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe KAAVASELOSTUS 28.10.2013 0 Esipuhe... 2 Tiivistelmä... 3 JOHDANTO... 4 Maakuntakaava osana suunnittelujärjestelmää... 4 Maakuntakaavan sisältövaatimukset...

Lisätiedot