JALASJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus 2013 on hyväksytty Jalasjärven kunnanhallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JALASJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2013. Kaavoituskatsaus 2013 on hyväksytty Jalasjärven kunnanhallituksessa 12.5.2014"

Transkriptio

1 JALASJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsaus 2013 on hyväksytty Jalasjärven kunnanhallituksessa

2 Tämän kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee voimaan tulleen rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa. Kaavoituskatsaus kattaa vuoden Kaavoituksessa suunnitellaan ja päätetään, mihin rakennetaan asuinalueita ja työpaikkoja, katuja ja teitä, mihin sijoitetaan kauppoja, muita palveluja ja puistoja. Kaavoissa päätetään myös siitä, mitkä alueet jätetään rakentamatta. Kaava sovittaa yhteen eri osapuolten toiveita ja tarpeita. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vahvistaa kuntalaisen ja asukkaan asemaa kaavoituksessa. Lakiin sisältyy uusi käsite: osalliset. Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat ja asukkaat sekä kaikki muutkin, joiden oloihin kaava vaikuttaa. Kunta laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavoituksen alkaessa. Siinä esitellään kaavoituksen kohde. Lisäksi siinä kerrotaan miksi kaavoitukseen on ryhdytty ja mihin kaavoitus vaikuttaa. Siitä selviää miten osallinen voi seurata ja osallistua kaavan valmisteluun ja miten mielipiteen tai muistutuksen voi esittää. Kunta tiedottaa kaavoituksen alkamisesta ja samassa yhteydessä kerrotaan myös osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista. Kunnan ei enää tarvitse alistaa kaavoja valtion viranomaisen vahvistettavaksi. Ely - keskuksen rooli painottuu yhteistyöhön ja neuvontaan, sillä on kuitenkin oikaisukehotus ja valitusoikeus kunnan kaavapäätöksistä. Kunta lähettää tiedon kaavan hyväksymisestä alueen maanomistajille, muistutuksen tekijöille ja niille, jotka ovat sitä pyytäneet.

3 JALASJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavoittajana Jalasjärven kunnassa toimii mittausteknikko Insinööri Antti Tala, yhteystiedot puh ja i Jalasjärvellä kaavoitus kuuluu kunnanhallituksen toimialueeseen ja kaavoitusta johtaa kunnanjohtaja Juha Luukko. Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoitusohjelman KAAVOITUSMENETTELY Kaavoitusohjelman kohde Maanomistajan tai haltijan aloite Kunnanhallitus päättää aloittamisesta ja palkkiosta (Maankäyttösopimus)

4 Kunnanhallitus ilmoittaa kaavan vireille tulosta ja laaditusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta valmistelumateriaaleineen. Tässä yhteydessä osallisille annetaan mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osalliset ja muut kuntalaiset saavat tietoja lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. 62, 63 Mahdollisesti viranomaisneuvottelu, neuvottelun järjestämisestä tulee keskustella Ely-keskuksen (aik. alueellisen ympäristökeskuksen) kanssa 66 Kaavaluonnoksen laadinta ja valmisteluvaiheen kuuleminen merkittävissä kaavahankkeissa. Kunnanhallitus asettaa Luonnoksen/luonnokset nähtäville jotta osallisilla on mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Tiedottaminen osallistumissuunnitelman mukaisesti (kirje, kuulutus, tiedotustilaisuus). Kaavaprosessi etenee kunnanjohtajan johtamana ja teknisenjohtajan sekä rakennustarkastajan tukemana. Kaavaehdotus valmistellaan ja esitellään kunnanhallitukselle, joka päättää ehdotuksen asettamisesta nähtäville. Kunnanhallitus asettaa ehdotuksen on nähtäville ja pyytää lausunnot, nähtävilläoloaika 30 päivää (14 päivää lähinnä vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos) mahdollisten muistutusten tekemistä varten. 65

5 Yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot 1. maakunnan liitolta, 2. kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa ja tarpeen mukaan alueelliselta ely-keskukselta sekä muilta yleiskaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä esim. tielaitos ja museo. Kirjallinen ilmoitus ulkopaikkakuntaisille viikkoa ennen nähtävilläolon. Asemakaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot 1. maakunnan liitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa käsiteltyjä tai muutoin maakunnallisesti merkittäviä asioita, 2. alueelliselta elykeskukselta jos kaava saattaa koskea valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai rakennussuojelun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta tai maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta, 3 kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa ja tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa asemakaavassa käsitellään, sekä asemakaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä. Muistutusten ja lausuntojen käsittely kunnanhallitusta varten. Muistutuksen tehneille on ilmoitettava kunnan perusteltu kanta, jos he ovat sitä pyytäneet. Yleiskaavassa viranomaisneuvottelu (jos järjestetty myös aloitusvaiheessa), johon kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea.

6 Kunnanhallitus tekee esityksen kaavan hyväksymisestä kunnanvaltuustolle Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan Hyväksymisestä tiedotettava Ely-keskukselle ja niille, jotka ovat sitä nähtävillä ollessa pyytäneet. (Maanomistajat ja muistutuksentekijät)67 Mahdollisuus tehdä perusteltu valitus hallinto-oikeudelle. Ely-keskuksella on mahdollisuus tehdä oikaisukehotus kaavan hyväksymispäätöksestä ennen valituksen tekemistä. Korkein hallinto-oikeus antaa lopullisen päätöksen. Voimaantulokuulutus

7 MAAKUNTAKAAVOITUS Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan maakuntavaltuusto on hyväksynyt ja Ympäristöministeriö vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaan ei ole tehty muutoksia vuoden 2013 aikana. Maakuntakaava on nähtävissä Etelä-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla Maakuntakaavan vaihekaava 1., Tuulivoima Vaihekaava 2., Kauppa, liikenne ja maisema-alueet ja Vaihekaava 3. Turvetuotanto, suoluonto ja bioenergia ovat vireillä. Vaihekaavan asiakirjat ovat nähtävillä Etelä-pohjanmaan liiton verkkosivuilla. YLEISKAAVOITUS Yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Hyväksytty yleiskaava käsittää Kirkonseudun ja laajasti sen ympäristöä. Alueen laajuus on noin 7600 ha ja se käsittää Kirkonseudun lisäksi Keskikylän, Hirvijärven, Jokipiin ja Sikakylän alueet Juustoportilta Seinäjoentien varren Kulman risteykseen ja Jalastossa Matoluomaan saakka. Yleiskaava on hyväksytty oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavan tarkistus Hirvijärven alueelle hyväksyttiin

8 TUULIVOIMAN TUOTANTOA OHJAAVA ALUEKAAVOITUS Jalasjärven kunnan alueella on potentiaalisia alueita tuulivoima alueiksi. Tuulivoimaselvityksissä on Ilvesjoen ja Korvanevan alueet soveltuvat parhaiten tuulivoimatuotantoon. Valmisteilla olevaan maakuntakaavaan osoitetaan mahdolliset laajemmat alueet. Ilvesjoen tuulivoimahanke onkin maakuntakaavan tuulivoima-alueiden toteuttamissuunnitelmissa. Kunnan ohjaukseen jäävät pienemmät alle 10 voimalaitosyksikköä käsittävien puistojen suunnittelu ja kaavoitus toteutus. Jalasjärven kunta suhtautuu myönteisesti tuulivoiman rakentamiseen ja on valmis neuvottelemaan toimijoiden kanssa kaavan tarpeesta ja toteuttamisesta.

9 ASEMAKAAVOITUS ASEMAKAAVAN MUUTOS JOKIPII / URHO VILJANMAA OY:N ALUE Urho Viljanmaa Oy on esittänyt kunnalle Jokipiin kaavan laajentamista siten, että se sallii teollisuusrakentamisen sijoittamisen nykyisten tuotantotilojen viereiselle alueelle Jokipiin kylässä. Kaavan muutoksen tekemisestä laaditaan kaavoitussopimus, jonka mukaan Urho Viljanmaa Oy maksaa kaavamuutoksesta aiheutuvat kustannukset. Nykyiset tuotantotilat sijaitsevat tilalla Nahkala 1:302. Lisärakentamisesta on jätetty poikkeuslupahakemus. Aiottu rakentaminen sijoittuu yleiskaavan mukaisille AP/s4 alueille, joissa ei sallita teollisuusrakentamista. Jokipiin asemakaavassa alue on AM-merkinnällä. Kaavan muutoksella alueelle lisätään TY- merkintä, joka on teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueen kaavoituksesta tehty luonnos joka asetetaan esille.

10 ASEMAKAAVOITUS KÄRJENMÄENTIEN ALUEELLA Jalasjärven keskustan tuntumasta länteen lähtevän Kärjenmäentien varrella on toiminnassa oleva kiviainesmurskaamo, maa-ainesten käsittelyalue, hiekkapuhaltamo yms. Lisäksi kunnanvaltuusto on hyväksynyt kauppakirjan n. 10 ha:n alueen myynnistä maa-aineksen ottoa varten. Alueella oleva ja sinne suunnitteilla oleva toiminta edellyttää asemakaavan muutosta. Alue on Jalasjärven osayleiskaavassa merkitty M-3/T ja M-2 merkinnöillä. M-3/T tarkoittaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, joka on tarkoitus osayleiskaavan toteutusvuoden 2025 jälkeen osoittaa teollisuus- ja varastoalueeksi. Alue tulee suunnitella asemakaavalla. M-2 tarkoittaa Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue varataan metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle on sallittua maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Uudisrakentaminen tulee sijoittaa siten, että maiseman kannalta tärkeät metsäreunat säilyvät vapaina rakentamiselta. Alueelle tulevat kaavamerkinnät tarkentuvat kaavatyön yhteydessä.

11 KIVISTÖNKYLÄN ASEMAKAAVOITUS Noin 82,2 hehtaarin kokoinen asemakaava-alue sijaitsee välittömästi Jalasjärven keskustaajaman luoteispuolella, Kivistönkylän alueella. Asemakaavan muutoksen pinta-ala on noin 39,1 hehtaaria ja uuden asemakaavan noin 43,3 hehtaaria. Kirkonseudun osayleiskaavan mukaisesti alueelle sijoittuu erilaisia toimintoja, kuten asumista, yksityisiä ja julkisia palveluja, teollisuutta ja varastointia, toimitiloja, liikennettä, maa- ja metsätalousalueita sekä suojaviher- ja virkistysalueita. Asemakaavassa otetaan huomioon myös valtatie 3:n ja 19:n myöhemmin rakennettavat linjaukset ja eritasoliittymäjärjestelyt. Lisäksi kaavoitustyössä ajantasaistetaan Kirkon-kylän asemakaava-alueen kortteleita ja alueita. Samanaikaisesti asemakaavan laatimisen kanssa on Ramboll Oy suunnitellut vt 3:n ja vt 19:n liittymäalueen tiesuunnitelmaa. Kirkonseudun oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa nyt asemakaavoitettavana olevalle alueelle on osoitettu lukuisia eri toimintoja, kuten pientalovaltaisia asuntoalueita, palvelun ja hallinnon alueita, julkisten palvelujen ja hallinnon alueita, teollisuus- ja varastoalueita, lähivirkistysalueita, hautausmaaalue, maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. Lisäksi osayleiskaavassa on alueen läheisyyteen osoitettu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Valtateiden uusien linjausten yhteyteen on osoitettu melualue ja Jalasjärvelle suojavyöhyke tulvien varalta. Vanhankirkonmäen kaavoituksessa on merkinnällä /s2 turvattava asemakaavoituksessa ja rakentamisessa maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilyminen. Asemakaavan laadinnassa noudatetaan lähtökohtaisesti osayleiskaavan määräyksiä. Kaava vahvistunee alueelle 2013

12 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI Tehtävänä on laatia Jalasjärven asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi, joka koskee julkisten ja kaupallisten palveluiden tarvetta ja sijoittumista Jalasjärven keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Tarve on tullut esiin mm. Iloniemen kaavamuutoksen yhteydessä. Kuntakeskuksen alueella on voimassa Keskustan asemakaava, jota on laadittu useassa eri vaiheessa vuosikymmenten aikana. Lisäksi alueella on voimassa kunnanvaltuuston vuonna 2008 hyväksymä oikeusvaikutteinen Jalasjärven keskustan osayleiskaava, jossa on ilmaistu tavoitteita tuleville asemakaavamuutoksille. Yleiskaavoituksen yhteydessä laadittiin mm. kaupallinen selvitys Jalasjärven keskustan kehittämisestä (Entrecon Oy 2006). Selvityksessä on tarkasteltu mm. Jalasjärven kaupallisia näkymiä, kauppojen sijoittumisen suuntausta ja vaikutuksia, maankäytöllisiä näkökohtia sekä annettu suosituksia tulevaisuutta ajatellen. Tehtävässä on tarkoitus käyttää pohjana laadittua kaupallista selvitystä, mutta sen ajantasaisuus ja tarkistustarpeet on aluksi arvioitava. Työssä kartoitetaan eri hallintokuntien näkemykset tulevaisuuden kiinteistöinvestointitarpeista ja niiden vaihtoehtoisista sijoituspaikoista vähintäänkin 5-10 vuoden ajalle. Samalla listataan nykyiset kiinteistöt, niiden tiedossa oleva käyttökelpoisuus kyseiseen tarkoitukseen sekä laajentamismahdollisuudet. Käytännössä työ tapahtuu vuorovaikutteisesti kokoustamalla ao. hallintokuntien kanssa. Konsultti analysoi mahdollisesti jo laaditut sektoriselvitykset sekä tarvittaessa ohjaa hallintokuntien työskentelyä tavoitteiden ja tarpeiden määrittelyssä oman toimialansa osalta.

13 Tarvekartoituksessa huomioidaan seuraavat julkiset palvelut: Terveys- ja vanhustenhuollon palvelut JIK: hoiva- ja asumispalvelut, terveydenja sairaanhoito, ympäristöterveydenhuolto Sosiaalipalvelut: sosiaalityö ja kehitysvammahuolto Sivistyspalvelut: varhaiskasvatuspalvelut (päivähoito ja esiopetus), koulutuspalvelut (perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lukio ja kansalaisopisto), vapaa-aikapalvelut (liikunta, nuoriso, kulttuuri ja kirjastopalvelut) Hallintopalvelut, tekniset palvelut (jätehuolto, pelastustoimi, vesihuolto), ruokapalvelut Kaupallisten palvelujen tarvekartoitus perustuu laadittuun selvitykseen (Entrecon 2006) ja sen mahdolliseen ajantasaistukseen. Selvityksen mukainen kaupallisten kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala oli v n k-m2. Uudet tarpeet käydään läpi elinkeinotoimen kanssa. Samalla listataan nykyiset kiinteistöt, niiden tiedossa oleva käyttökelpoisuus kyseiseen tarkoitukseen sekä laajentamismahdollisuudet. Tehtävässä käydään läpi voimassa olevan asemakaavan tilanne palveluihin soveltuvien, vapaiden ja muutettavissa olevien tonttien osalta. Työ sisältää arvion toteutettavuudesta ja soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarpeisiin. Arvioinnissa huomioidaan mm. tontin pinta-ala ja kerrosala, maanomistussuhteet, liikenteellinen sijainti, synergia olemassa olevien toimintojen kanssa, ympäristölliset vaatimukset (kulttuuriympäristö, maisema, luonto), laajennusmahdollisuudet. Arviointi laaditaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Työn raportointi sisältää julkisten ja kaupallisten palvelujen tarvekartoituksen, nykyisten maankäyttövarausten arvioinnin ja esityksen rakennushankkeiden vaihtoehtoisista sijoituspaikoista. Työn tulokset esitellään kunnanhallitukselle kesäkuussa 2014.

14 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen ja Jalasjärven kunnan välinen maankäyttö- ja rakennuslain 8 :n mukainen kehittämiskeskustelu pidettiin Jalasjärvi Antti Tala mittausteknikko

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSOHJELMA 2013 2017

ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSOHJELMA 2013 2017 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSOHJELMA 2013 2017 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISTÄ 3 3 KUNTALAISTEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET 4 4 KAAVAJÄRJESTELMÄ 5 5 RAKENNUSJÄRJESTYS

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2012

KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot