Sosiaalitoimen verkkoneuvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalitoimen verkkoneuvonta"

Transkriptio

1

2 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja 29 Yrjö Nikunlassi Sosiaalitoimen verkkoneuvonta Viranomaisen neuvontavelvollisuus, henkilötietojen käsittely ja käytännön toteutus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Rovaniemi 2008

3 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Myllärintie 35, ROVANIEMI Puh. (016) , fax (016) Oy Sevenprint Ltd Rovaniemi 2008 ISSN ISBN

4 3 SISÄLLYS ESIPUHE... 6 OSA I: SOSIAALIHUOLLON SÄHKÖISEN NEUVONNAN NORMIPERUSTA JA OIKEUDELLISET REUNAEHDOT 1 TUTKIMUSOSAN JOHDANTO Tutkimustehtävä ja aiheen rajaus Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen sijoittuminen oikeustieteellisessä tutkimuskentässä Sosiaalihuollon sähköisen asioinnin nykytila ja kehittäminen Sosiaalihuollon sähköisen asioinnin kehittämisen haasteet OIKEUSSÄÄNNÖT JA PERIAATTEET HALLINNON OIKEUSLÄHTEINÄ Oikeusnormien jaottelu Oikeusnormien välinen hierarkia ja voimassa olo Oikeusnormien tulkinnanvaraisuus ja joustavuus Oikeussääntöjen ja oikeusperiaatteiden välinen suhde Sosiaalihuollossa noudatettavat oikeusperiaatteet SOSIAALIHUOLLON TIETOSUOJAA JA SÄHKÖISTÄ NEUVONTAA KOSKEVAT KESKEISET KÄSITTEET JA SÄÄNNÖKSET Yksityiselämän ja yksityisyyden suoja perusoikeutena Henkilötietolaki Julkisuuslaki Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa Laki sähköisen viestinnän tietosuojasta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Muut säädökset ja ohjeet Henkilötietojen käsittelyn valvonta SOSIAALIVIRANOMAISEN NEUVONTAVELVOLLISUUS Hyvä hallinto ja hallinnon palveluperiaate Neuvonta ja tiedottaminen Viranomaisen yleinen neuvontavelvollisuus Neuvonta sosiaalihuollossa... 55

5 4 5 NEUVONTA SÄHKÖISENÄ ASIAKASPALVELUNA Sähköinen asiointi ja muu sähköinen hallinto Sähköpostin käyttö sosiaalihuollossa Viranomaisen asiakirja Tietojen käsittelyn yleiset edellytykset, tietojen käyttötarkoitus ja tarpeellisuus Henkilötietojen käsittelyn rajoitukset Rekisterinpitäjän huolellisuusvelvoite ja tietojen virheettömyys Tietojen säilyttäminen ja hävittäminen Tietoturvallisuus Hyvä tiedonhallintatapa NEUVONNAN JA ASIOINNIN VÄLINEN RAJANVETO Hallintoasiat ja tosiasiallinen viranomaistoiminta Neuvontapyyntö ja asian vireillepano Verkkoneuvonnassa annetut neuvot ja niiden oikeusvaikutukset TUTKIMUSOSAN YHTEENVETO OSA II: SOSIAALITOIMEN VERKKONEUVONNAN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 1 JOHDANTO SOSIAALITOIMEN VERKKONEUVONNAN KÄYTÄNTÖÖN ROVANIEMEN KAUPUNGIN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIDEN VERKKONEUVONTA Verkkoneuvonnan sisältö ja palvelun kehittämisen tarve Verkkoneuvonnan palveluprosessin kuvaus Mitä verkkoneuvonnasta on kysytty? Ketkä verkkoneuvontaa ovat käyttäneet? Miten kysymyksiin on vastattu? Miten verkkoneuvonta muuttaa sosiaalihuollossa tapahtuvaa asiakkaan neuvontaa? VERKKONEUVONNAN TOTEUTUKSESSA KOHDATUT OIKEUDELLISET HAASTEET Verkkoneuvonnan suhde viranomaisen neuvontavelvollisuuteen Verkkoneuvonnassa käsiteltävien tietojen käyttötarkoitus ja niiden rekisteröinti Asiakkaan suostumus tietojen käsittelyn erityisenä edellytyksenä Sosiaalihuollon viranomaisen lakiin perustuva tietojen käsittelyoikeus Asiakkaan tunnistaminen

6 5 4 VERKKONEUVONNAN SUUNNITTELU- JA KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSI Verkkoneuvonnan käyttöönoton valmistelu, resurssit ja toteutuksen organisointi Henkilöstön koulutus Verkkoneuvonnan avaaminen ja palvelusta tiedottaminen VERKKONEUVONNAN ARVIOINTIA JA KEHITYSNÄKYMIÄ Arvio verkkoneuvonnan toiminnasta, tarpeellisuudesta ja lainmukaisuudesta Verkkoneuvonnan ylläpito ja kehittäminen jatkossa Verkkoneuvonta tutkimuskohteena LOPUKSI LIITEET LÄHTEET LYHENTEET

7 6 ESIPUHE Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen innovoima ja kehittämä sosiaalitoimen verkkoneuvonta aloitettiin ensimmäisenä Suomessa Kemijärven kaupungissa joulukuussa Vuoden 2007 aikana palvelu otettiin käyttöön Tornion ja Rovaniemen kaupungeissa ja vuoden 2009 alussa palvelu avataan Kemissä. Verkkoneuvonta on sosiaalihuollon sähköinen palvelu, jonka kautta asiakkaat voivat kysyä neuvoja sosiaalitoimen palveluihin ja etuuksiin sekä arkielämän ongelmiin liittyen. Verkkoneuvonnan kehittäminen lähti liikkeelle käytännön tarpeesta kehittää tietoturvallinen menetelmä asiakkaan ja sosiaalihuollon viranomaisen väliseen yhteydenpitoon. Verkkoneuvonnalla parannetaan myös sosiaalityöntekijöiden ja muiden sosiaalitoimen työntekijöiden tavoitettavuutta, joka aika ajoin oli koettu asiakkaiden taholta ongelmalliseksi. Verkkoneuvonnan käytöstä saadut kokemukset ovat osoittaneet palvelun tarpeellisuuden. Asiakkaat ovat löytäneet verkkoneuvonnan ja he ovat oppineet hyödyntämään sitä asioidessaan sosiaalihuollon toimijoiden kanssa. Myös verkkoneuvojat eli verkkoneuvonnassa vastaajina toimivat viranhaltijat ja työntekijät ovat olleet tyytyväisiä palvelumalliin. Ensimmäisten vuosien kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja tästä on hyvä jatkaa palvelun kehittämistä kohti virtuaalista sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta. Kiitän pomoani Kaisa Kostamo-Pääkköä siitä, että hän on jaksanut kannustaa allekirjoittanutta verkkoneuvonnan kehittämistyössä ja antoi mahdollisuuden tämän teoksen kirjoittamiseen. Erityinen kiitos kuuluu kollegalleni Maarit Pirttijärvelle, jonka kanssa olen saanut verkkoneuvontaa yhdessä rakentaa. Kiitokset kuuluvat myös Maria Martinille, joka eri käänteissä on ojentanut auttavan kätensä. Kiitos myös Lapin lääninhallitukselle ja UULAprojektille, jonka projektityöntekijänä sain käyttää osan työajastani tämän teoksen kirjoittamiseen. Kemijärvellä Yrjö Nikunlassi

8 7 OSA I: SOSIAALIHUOLLON SÄHKÖISEN NEUVONNAN NORMIPERUSTA JA OIKEUDELLISET REUNAEHDOT 1 TUTKIMUSOSAN JOHDANTO 1.1 Tutkimustehtävä ja aiheen rajaus Teknologian nopea kehittyminen on tärkeä osatekijä yhteiskunnan muutoksessa sekä meillä Suomessa että globaalisti eri puolilla maailmaa. Laitteistojen ja ohjelmistojen uudistuminen sekä niiden innovatiivinen hyödyntäminen muuttavat samalla perinteisiä tapoja tehdä työtä ja tuottaa palveluja 1. Teknologian kehittymisen seurauksena on syntynyt täysin uudenlaista palvelutuotantoa, jolla täydennetään tai korvataan olemassa olevia perinteisiä palveluja 2. Tässä teoksessa käsiteltävä sosiaalihuollon sähköinen neuvonta on hyvä esimerkki siitä, miten palveluita voidaan tuottaa ja järjestää uudella tavalla muuttuvassa yhteiskunnassa. Samalla se tuo hyvin esiin niitä haasteita, joiden parissa sosiaalihuollon ammattilaiset joutuvat toimimaan sähköistyvässä toimintaympäristössä. Yhteiskunnan muutos ja teknologian lisääntyvä läsnäolo ihmisten arjessa ei tapahdu täysin kitkattomasti, vaan kehityksestä seuraa monia käytännöllisiä ja oikeudellisia ongelmia. Ongelmat ilmenevät ensiksikin kansalaisten ja kuntalaisten vaikeuksina hyödyntää uutta teknologiaa, jolloin ne voivat liittyä esimerkiksi laitteistojen käyttäjäystävällisyyteen tai henkilön omiin valmiuksiin käyttää tietoteknologiaa 3. Teknologian kehittymisen on esitetty aiheuttavan myös uudenlaista syrjäytymistä ja lisäävän yhteiskunnan epätasa-arvoisuutta 4. Sosiaalipalveluista keskusteltaessa esitetään lisäksi usein, että etenkin vanhusväestöllä olisi vaikeuk- 1 Hakala 2006, s Toivanen 2006, s Toivanen 2006, s Esimerkiksi sosiaalityöntekijät ovat esittäneet arvioita, että teknologian lisääntyvä käyttö aiheuttaa samalla uudenlaista syrjäytymistä, sillä teknologian kehittämisessä erityisryhmien tarpeita ei ole heidän mukaan otettu riittävästi huomioon. Ks. Jormalainen 2005, s. 84.

9 8 sia omaksua ja käyttää tietoteknologiaan pohjautuvia palveluita. Tämä pitää varmasti osittain paikkansa, mutta tutkitusti vanhusväestössä on paljon myös niitä, jotka kykenevät hyödyntämään tietoteknologiaan perustuvia palveluita arkisessa elämässään 5. Toiseksi ongelmat voivat olla yksilötasoa laajempia, jolloin ne liittyvät yhteiskunnan teknologiseen infrastruktuuriin ja ilmenevät etenkin kaupunkiseutujen ulkopuolella asuville kansalaisille siinä esiintyvinä puutteina 6. Esimerkkinä puutteellisesta teknologisesta infrastruktuurista voidaan mainita televisiolähetysten digitalisointi Suomessa. Analogiset televisiolähetykset päättyivät , jonka jälkeen televisiot pimenivät kotitalouksissa, jotka eivät kuuluneet kaapelitelevisioverkkoon ja sattuivat sijaitsemaan digitaalisten antennilähetysten niin sanotuilla katvealueilla. Yhteiskunnallista epätasa-arvoisuutta liittyy myös tietoliikenneverkkoihin, niiden rakentamiseen ja ylläpitoon. Suomessa tehdyn poliittisen ratkaisun johdosta tietoliikenneverkkojen rakentaminen toteutettiin markkinapohjaisesti, minkä seurauksena vielä vuonna 2006 asutuskeskusten ja pääliikenneväylien ulkopuolisilla syrjäseuduilla oli sivukyliä, joiden asukkaat olivat täysin vailla nykyaikaisia ja nopeita tietoliikenneyhteyksiä 7. Kolmanneksi teknologian kehittyminen tuo mukanaan uusia oikeudellisia ongelmia ja synnyttää oikeudellisia tulkintatilanteita, jotka asettavat haasteita palvelujen tuottajille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla 8. Teknologian nopean kehityksen johdosta toimintaa sääntelevä lainsäädäntö vanhenee nopeasti tai on vanhaa jo tullessaan voimaan. Kehityksen seurauksena voi myös syntyä tilanteita, joissa yksityiskohtainen erityislainsäädäntö puuttuu joko kokonaan tai on sisällöltään aukollista. Tällöin toimintaa voidaan joutua arvioimaan pitkälti yleisten oikeussäännösten ja oikeusperiaatteiden sekä verkkoyhteiskunnassa noudatettavien käytännesääntöjen pohjalta 9. Tässä tutkimuksessa huomio kohdis- 5 Tuorila Kytö 2005, s Mustikkamäki Viljamaa 2001, s Nikunlassi 2006, s Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin sääntelyssä ongelmia on aiheutunut erityisesti siitä, että lainsäädännössä, hallinnossa ja teknologian kielenkäytössä sähköistä asiointia sekä siihen sisältyviä ilmiöitä kuvaavat termit ja käsitteet ovat usein epäyhtenäisiä ja osittain päällekkäisiä. Ks. Pajukoski 2004, s Pöysti 2000, s. 96.

10 9 tuu juuri oikeudellisiin kysymyksiin ja ongelmakohtiin sosiaalihuollon sähköisen neuvonnan kontekstissa. Teoksen ensimmäisessä osassa tutkimuksen kohdeilmiönä on kunnallisen sosiaalihuollon sähköinen neuvonta. Tarkastelen ensiksi viranomaisen neuvontavelvollisuutta ja sen laajuutta. Viranomaisille on asetettu hallintomenettelyä koskevissa yleislaeissa yleinen neuvontavelvollisuus, joka velvoittaa viranomaisen antamaan asiakkailleen neuvoja ja ohjeita hallinnonalaansa kuuluvissa asioissa. Erityislainsäädännöllä, kuten sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetulla lailla (812/2000), viranomaisen neuvontavelvollisuutta on hallinnonalakohtaisesti laajennettu ja täsmennetty. Ensimmäinen tutkimustehtäväni on vastata kysymykseen, mitä sosiaalihuollon viranomaisen neuvontavelvollisuus tarkoittaa eli millaiseen neuvontaan se on velvoitettu. Samalla tutkin, mikä merkitys voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyvällä asiakkaan palveluperiaatteella on suhteessa viranomaisen neuvontavelvollisuuteen. Toisena tutkimustehtävänä selvitän, miten tietosuoja, yksityisyyden suoja ja hyvä tiedonhallintapa tulee huomioida kunnallisen sosiaalihuollon sähköisen neuvontapalvelun toteutuksessa. Tarkastelu kohdistuu tältä osin lähinnä sosiaalihuollon sähköisessä neuvonnassa tapahtuvaan tietojen käsittelyyn, josta yleisellä tasolla säädetään henkilötietolaissa (523/1999). Tietojen käsittelylle on lainsäädännössä asetettu lukuisia laadullisia vaatimuksia, jotka korostuvat etenkin tietojen sähköisessä käsittelyssä. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi henkilötietojen tarpeellisuus viranomaisen toiminnan kannalta niiden käsittelyn yleisenä edellytyksenä, sekä tietojen asiallinen käyttötarkoitus niiden keräämisen ja rekisteröimisen edellytyksenä. Tutkimuksen kohdeilmiö eli sosiaalihuollon sähköinen neuvonta on kunnan sosiaalihuollon viranomaisen ja asiakkaan välillä tapahtuvaa tietojen käsittelyä ja vaihtoa. Tämän rajauksen vuoksi en ota tutkimuksessa kantaa sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvaan viranomaisten väliseen tietojen käsittelyyn tai luovutukseen. Viranomaisen neuvontavelvollisuus ja sen konkreettinen ilmentymä eli viranomaisen antama neuvonta johdattavat kolmanteen tutkimustehtävään, jossa tarkastelen sosiaalihuollon neuvonnan ja asioinnin välisen rajanvedon problematiikkaa. Neuvonnan ja asioinnin välinen rajapinta on varsin häilyvä ja

11 10 usein on vaikeaa määritellä hetkeä, jolloin neuvonnasta siirrytään varsinaisen asioinnin puolelle. Pyrin osaltani määrittelemään neuvonnan ja asioinnin välistä eroa ja arvioin mitä merkitystä sillä on sosiaalihuollon sähköisesti annettavassa neuvonnassa. Tutkimuksen fokus on kuitenkin sosiaalihuollon sähköisessä neuvonnassa, minkä johdosta sähköiseen asiointiin liittyvät erityiskysymykset tulevat käsiteltäviksi vain, mikäli niillä on merkitystä neuvonnan ja asioinnin välisen rajanvedon selkeyttämiseksi. 1.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen sijoittuminen oikeustieteellisessä tutkimuskentässä Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että 1990-luvulta lähtien länsimaiset yhteiskunnat ovat muuttuneet informaatio- tai tietoyhteiskunniksi, mistä osoituksena ovat muun muassa informaatiomarkkinoiden ja tietotekniikan käytön huima kasvu sekä informaatioinfrastruktuurin monitahoiset muutokset. Henkilötietojen suojaa informaatio-oikeudellisesta näkökulmasta tutkineen oikeustieteen tohtori Rauno Korhosen mukaan termi tietoyhteiskunta ei ehkä kuitenkaan ole enää riittävä ja ajantasainen. Korhonen puhuisi mieluummin oikeudellista verkkoyhteiskunnasta, jossa toiminnot ja prosessit ovat järjestäytyneet erilaisten toisiinsa liittyneiden verkkojen muotoon ja jolle ominaisia piirteitä ovat tietotekniikkasidonnaisuus sekä sähköisessä muodossa olevan tiedon hyödyntäminen toiminnassa niin perusvoimavarana kuin -tuotteinakin. Oikeudellisessa verkkoyhteiskunnassa lainsäädäntö kehittyy nopeasti ja myös oikeudellisen elämän viestintätavat muuttuvat. 10 Tässä julkisoikeudellisessa tutkimuksessa päähuomio kohdistuu kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavan viranomaisen sähköisesti antamaan neuvontaan ja sen juridiseen sääntelyyn oikeudellisessa verkkoyhteiskunnassa. Tutkimuksessa on jonkin verran oikeusinformatiikan alaan lukeutuvia piirteitä, sillä tutkimuksen kohdeilmiönä olevaan sosiaalihuollon sähköiseen neuvontaan sisältyy sekä oikeudelliseen tietojenkäsittelyyn ja informaatioon 10 Korhonen 2003, s

12 11 että informaatio-oikeuteen ja tietotekniikkaoikeuteen liittyviä elementtejä ja niiden välisten suhteiden tarkastelua 11 Oikeustieteellisten tutkimusmenetelmien näkökulmasta arvioituna tämä tutkimus on lainopillinen eli oikeusdogmaattinen, jolloin tutkimuksen perustehtäväksi muodostuu tutkimuskohdetta koskevien oikeussäännösten paikallistaminen, niiden sisällöllinen tulkinta ja selventäminen. Tulkinnan lisäksi lainopilliseen tutkimukseen kuuluu pyrkimys eduskunnan säätämien lakien ja muun sääntelyn systematisointiin. Oikeuspositivistisen oikeusdogmatiikan mukaan oikeuden tulisi olla normatiivinen ja systemaattinen kokonaisuus, jossa toisistaan irrallisilla säädöksillä ja ratkaisuilla ei ole sijaa. Nykyinen yhteiskunta on kuitenkin kompleksinen ja sen rakenteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Muutos on vaikuttanut myös normisääntelyn luonteeseen ja määrään. Selkeiden käskyjen ja kieltojen muodossa annetusta sääntelystä on siirrytty kohti tavoitesääntelyä, jolloin oikeusdogmatiikan tavoittelemana ideaalina olevasta systemaattisuudesta on jouduttu tinkimään. Yhteiskunnan monimuotoisuuden ja kehittymisen seurauksena sääntely on lisääntynyt myös määrällisesti ja yhä uusia ilmiöitä joudutaan ottamaan sääntelyn piiriin. 12 Nämä muutokset ja niiden seuraukset käyvät myöhemmin hyvin ilmi myös tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevassa sääntelyssä. Oikeusdogmatiikan perusideologian mukaisessa paradigmassa ihanteena pidetään legalismia eli oikeuden ja arvosidonnaisten asioiden kuten politiikan erottamista toisistaan. Vaikka yhteiskunnan viimeaikaisen muutoksen myötä tavoitesääntely ja arvosidonnaiset käsitykset oikeudellisissa kannanotoissa ovatkin lisääntyneet, ei oikeusdogmatiikan mukaisesta paradigmasta ole syytä luopua kokonaan ja sillä on edelleen vahva paikkansa oikeudellisten ilmiöiden tutkimisessa. Legalismilla on kytkentä oikeuspositivistisen ajattelun, jonka mukaan normit ovat saaneet pätevyytensä, koska ne ovat suvereenin valtiomahdin asettamia. Normit voidaan alistaa tieteellisen tutkimuksen kohteeksi ja oi- 11 Oikeusinformatiikan määrittely oikeustieteen alana on vielä kesken eikä siitä vallitse täyttä yhteisymmärrystä. Erään laajaa kannatusta saaneen määrittelyn mukaan oikeusinformatiikka on tiedettä, joka tutkii oikeuden ja informaation sekä oikeuden ja tietotekniikan välistä suhdetta sekä näissä suhteissa ilmeneviä oikeudellisia sääntely- ja tulkintakysymyksiä. Kts. Saarenpää 2002, s. 1; Seipel 2004, s Husa 1995, s ; Siltala 2001, s

13 12 keustieteen tehtävä on tulkita ja systematisoida näitä säännöksiä. Oikeuspositivismin mukaan oikeustiede tutkii vain positiivisia oikeussäännöksiä eli voimassa olevaa oikeutta ja muuta oikeudellista materiaalia, jota ovat esimerkiksi oikeuskäytännössä annetut ennakkopäätökset ja lain esityöt. Tämän rajauksen vuoksi tutkijan tulisi välttää subjektiivisia kannanottoja ja pyrkiä tuottamaan luonteeltaan mahdollisimman neutraalia ja arvovapaata tietoa. 13 Perinteisistä oikeusdogmaattisista lähtökohdista harjoitettavaa lainoppia on kritisoitu, sillä arvosidonnaisia käsityksiä ei koskaan kyetä täysin erottamaan oikeudellisista kannanotoista. Oikeusnormit ovat myös itsessään usein hyvin arvolatautuneita ja kuvastavat yhteiskunnassa lainsäätämisen hetkellä vallitsevia arvoja. Tämän vuoksi puolueettomuus oikeustieteessä ei voi realistisesti tulla kysymykseen. Jotta oikeustieteen tutkimus tästä huolimatta säilyttäisi edes jotain objektiivisuudestaan, oikeustieteilijä ei saa esittää tutkimuskohteestaan vain yhtä tulkintaa, vaan hänen tulee esittää kannanotoissaan kaikki tutkimuksen kohteena olevan oikeusnormin merkitykset ja kyseisessä asiassa mahdolliset tulkintavaihtoehdot. 14 Selvitän tutkimuksessa sosiaalihuollon sähköistä neuvontaa sääntelevää voimassa olevaa oikeutta ja teen sitä koskevia perusteltuja tulkintoja. Käytän oikeuslähteinä kirjoitettuja oikeussääntöjä ja muuta oikeuslähdeaineistoa. Pyrin tulkinnoissani huomioimaan lainsäätäjän tarkoituksen, jota selvitän lainvalmisteluaineiston eli lähinnä hallituksen antamien lakiesitysten ja niitä koskevien valiokuntalausuntojen avulla. Täydennän kirjoitetusta lainsäädännöstä saatavaa tietopohjaa hallinto-oikeuden yleisistä opeista johdetulla informaatiolla. Voimassa olevien säännösten lisäksi hyödynnän tutkimuksessa myös aiemmin voimassa ollutta ja sittemmin kumottua aihealuetta käsittelevää lainsäädäntöä sekä oikeuskäytännöstä löytyviä asiaa koskevia ratkaisuja, sikäli kun sellaisia on tehty. Lisäksi 13 Husa 1995, s ; Siltala 2001, s Husa 1995, s ; Husa 1997a, s ; Kaarlo Tuori on tutkinut oikeuden sidonnaisuutta ympäröivään moderniin yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä oikeusnormien voimaantuloa ja pätevyyttä teoksessaan Kriittinen oikeuspositivismi. Tuori käsittää oikeuden monitasoisena ilmiönä, jossa oikeuden normatiivinen ja pinnallisena näyttäytyvä sisältö täsmentyy pinnanalaisissa kerrostumissa, joita Tuori kutsuu oikeuskulttuuriksi ja oikeuden syvärakenteeksi. Ks. Tuori 2000a, s

14 13 otan tulkinnoissani huomioon eräiden viranomaistoimintaa ohjaavien ja valvovien toimijoiden kuten Tietosuojavaltuutetun toimiston ja Kuntaliiton antamat ohjeistukset, suositukset ja kannanotot siltä osin, kuin ne sivuavat tutkimuksen kohdeilmiötä. Eri maiden lainsäädäntöä arvioivaan oikeusvertailevaan tutkimusotteeseen tämän tutkimuksen laajuus ei anna mahdollisuutta. Sosiaalihuollon viranomaisen neuvontavelvollisuuden selvittäminen ja sosiaalihuollon sähköistä neuvontaa sääntelevän normiston tulkinta sekä näiden molempien taustalla vaikuttavien oikeusperiaatteiden merkityksen arviointi edellyttävät niitä koskevien säännösten systemaattista tarkastelua. Viranomaiselle säädetty neuvontavelvollisuus ja sen perusteella annettu neuvonta saattavat käytännössä johtaa tilanteeseen, jossa annettujen neuvojen merkitys muuttuu asiakkaalle annettavista ohjeista viranomaista itseään sitoviksi normeiksi. Neuvontaan voi näin ollen sisältyä ristiriitaisia intressejä tai ainakin mahdollisuus, että neuvonnan tarkoitus ja merkitys muuttuvat neuvontaprosessin aikana. Tämän vuoksi pyrin tutkimuksessani systematisoimaan neuvontaan kohdistuvaa sääntelyä toisaalta asiakkaan siihen kohdistamien odotusten ja toisaalta asiakkaan sekä viranomaisen oikeusturvan kannalta. Jotta tämä teos ei rajoittuisi pelkästään lainopilliseksi oikeusteoreettiseksi pohdinnaksi, tarkastelen kohdeilmiötä teoksen toisessa osassa käytännön esimerkin eli Rovaniemen kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnan kautta. Verkkoneuvonta on sähköisesti tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaa neuvontaa, jota annetaan kuntalaisille ja kaupungissa asuville sosiaalisiin palveluihin ja ongelmiin liittyvissä asioissa. Verkkoneuvonnan tarkastelun teen tutkimuksessa esittämiäni teoreettisesti johdettuja tulkintoja hyödyntäen ja samalla pyrin esittämään arvioni verkkoneuvonnan lainmukaisuudesta. Mikäli tutkimukseni tai käsittelemäni esimerkkitapaus nostavat esille uuden sääntelyn tarvetta, niin oikeuspoliittisena kannanottonani esitän tutkimuksen lopussa sitä koskevat ehdotukseni. Samalla esitän käsitykseni aihepiiriä käsittelevän jatkotutkimuksen tarpeesta. 1.3 Sosiaalihuollon sähköisen asioinnin nykytila ja kehittäminen

15 14 Kunnissa sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi ovat toistaiseksi varsin kehittymättömiä. Kuntien sähköiset palvelut rajoittuvat valitettavan usein kuntien Internet-sivuilla oleviin palvelukuvauksiin, yhteystietoihin ja tulostettavissa oleviin lomakkeisiin. Tilanne on sama, kun tarkastelun kohteena on kunnallinen sosiaalihuolto eli kuntalaiset eivät voi vielä juurikaan asioida kuntien sosiaaliviranomaisten kanssa sähköisesti. Tarve sähköisen asioinnin lisäämiselle kuntien sosiaalitoimessa on ilmeinen. 15 Kunnallisen sosiaalihuollon ja sähköisen asioinnin kehitystyötä on viime vuosina tehty sekä valtakunnallisella, alueellisella että paikallisella tasolla. Vuoden 2007 lopussa päättynyt Sosiaalija terveysministeriön valtakunnallinen sosiaalialan kehittämishanke sisälsi alahankkeenaan sosiaalialan tietoteknologiahankkeen, jonka puitteissa tehtiin ennen kaikkea sosiaalialan sanaston, käsitteiden sekä termistön määrittely- ja luokitustyötä. Työn tarkoituksena on varmistaa, että tulevaisuudessa sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmissä tietojen kerääminen, käsittely ja dokumentointi tapahtuisivat yhtenäisen termistön ja luokituksen mukaisesti. 16 Edelleen jatkuvan määrittelytyön avulla pyritään siihen, että tulevaisuudessa asiakastietojärjestelmistä saataisiin enemmän esiin asiakastyötä suoraan palvelevaa tietoa ja että järjestelmät automaattisesti tuottaisivat hallintoa ja suunnittelua palvelevia tilastotietoja esimerkiksi asiakasmääriin ja palvelusuoritteisiin liittyen. Samalla määrittelytyössä tähdätään siihen, että asiakastietojärjestelmien välille voidaan muodostaa yhteiset rajapinnat tarpeellisten tietojen siirtämiseksi sähköisessä muodossa järjestelmistä toisiin. Tiedon keräämisen standardeilla valmistaudutaan lisäksi kansallisen sosiaalitoimen asiakastietoarkiston käyttöön ottoon, joka on tarkoitus toteuttaa 2010-luvulla. Valtakunnallisen, keskitetyn kehittämistyön ongelmana voidaan pitää sen hitautta. 17 Erittäin haastavaksi tämän työn on tehnyt se, että määrittelyyn liittyvää pohjatyötä ei ole tehty aiemmin ja hankkeessa työskentelevät henkilöt joutuivat lähtemään liikkeelle täysin alusta Toivanen 2006, s STM Hankesuunnitelma 2005:1, s ; Jokinen 2006, s STM Hankesuunnitelma 2005:1, s ; Botska 2007, s Tämä ilmenee vuoden 2007 lokakuun loppuun mennessä valmistuneista sosiaalihuollon perustietojen määritysasiakirjoista, joita ovat seuraavat: Asiakkaan perustiedot tietojärjestelmässä ja Palvelun antajan perustiedot tietojärjestel-

16 15 Valtakunnallisen työn rinnalla kehittämistyötä on tehty maakunnallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa 19, joissa on toteutettu muun muassa tarvekartoituksia sosiaalialan sähköisiin palveluihin ja henkilöstön tietotekniseen osaamiseen sekä koulutustarpeeseen liittyen 20. Alueelliseen kehittämistoimintaan kuuluu usein niin sanottu pilotointi, jossa uusia palvelumalleja kokeillaan rajatulla alueella tai kohderyhmällä. Alueellisen kehittämistyön eräänä puutteena pidetään sitä, etteivät sen tulokset ja tuotokset aina ole siirrettävissä tai eivät tule siirretyksi alueellisesti paikasta toiseen. Valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistoiminnan lisäksi sosiaalitoimen sähköistä asiointia on kehitetty paikallisesti kunnissa osana niiden omaa palveluiden kehittämistoimintaa Sosiaalihuollon sähköisen asioinnin kehittämisen haasteet Sosiaalihuollon sähköisen asioinnin kehittäminen tapahtuu viime kädessä kuntien itsensä toimesta. Tässä luvussa esittelen haasteita ja ongelmia, joita kunnallisen sosiaalihuollon sähköisen asioinnin kehittäjät kohtaavat palveluiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Ongelmakentän hahmottamisen helpottamiseksi olen jakanut haasteet ja ongelmat viiteen ryhmään. Esitän ne siinä järjestyksessä, jossa kunnallishallinnon poliittiset päätöksentekijät ja päätösten täytäntöönpanosta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät ne kohtaavat. On kuitenkin huomattava, että nyt esiteltävät ongelmalliset asiakokonaisuudet esiintyvät usein yhtäaikaisesti toinen toisiinsa vaikuttaen, eikä niiden erottaminen käytännössä ole aina välttämättä tarpeellista ja mielekästä. Ensimmäinen ongelmakokonaisuus muodostuu uuden palvelun aiheuttamista kustannuksista. Teknologian käyttöönottamisesmässä. Palvelukohtaisia tietojärjestelmien tietomäärityksiä oli valmistunut lastenvalvojan, toimeentulotuen, sosiaalisen luototuksen, lasten päivähoidon sekä adoptioneuvonnan asiakastiedoista. Ks. 19 Suuri osa Sosiaalialan tietoteknologia -hankkeen kehittämisestä tapahtui kuntien ja kuntayhtymien alueellisissa kehittämishankkeissa, joita tuettiin valtionavustuksin ja jotka päättyivät vuoden 2007 lopussa. Aluehankkeiden loppuraportteja ei ollut vielä julkaistu mennessä kolmea poikkeusta lukuun ottamatta. 20 Heikkinen 2007, s Hassinen 2007.

17 16 ta aiheutuvat kustannukset näyttelevät tärkeää osaa etenkin siinä vaiheessa, kun virkamiesjohto ja poliittiset päätöksentekijät tekevät päätöstä jonkin sähköisen palvelun avaamisesta kuntalaisille. Sähköisten palveluiden tuottaminen ja tarjoaminen kuntalaisille edellyttää usein uusien laitteiden ja ohjelmistojen hankintaa. Lisäksi kustannuksia aiheutuu muun muassa sähköisten palveluiden ylläpidosta, päivittämisestä ja henkilöstön koulutuksesta 22. Uudesta palvelusta on aina myös tiedotettava kuntalaisille ja siitäkin voi aiheutua huomattavia kuluja 23. Toinen ongelmakokonaisuus koostuu teknisistä ratkaisuista ja kunnan teknisistä resursseista. Ohjelmistohankintojen yhteydessä esiintyy toisinaan yhteensopivuusongelmia ja markkinoille tuodaan myös puolivalmiita tuotteita, jotka eivät toimi kunnolla. 24 Uuden teknologian käyttöön otolle voi olla myös kunnan perusinfrastruktuuriin liittyviä esteitä, joiden poistaminen voi olla huomattavan kallista. Kunnan käyttämä tietoverkko voi olla kapasiteetiltaan liian vaatimaton palveluiden edellyttämien tietosisältöjen kuten liikkuvan kuvan ja äänen yhtäaikaiseen siirtämiseen tai olemassa olevat laitteistot eivät sovellu esimerkiksi uudenlaisiin ohjelmistopohjaisiin videoneuvotteluihin. Kolmas ongelmakokonaisuus liittyy viranomaisten hallintokulttuuriin ja on osin organisatorinen. Hallintokulttuurissa muutos tapahtuu hitaasti, ja tätä selitetään usein eri hallinnonalojen välillä olevilla jäykillä rajoilla 25. Niihin törmätään myös tietotekniikan hyödyntämisessä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen välillä tietokantojen yhteiskäyttö on vielä varsin vähäistä. Myös kuntien viranomaisten ja valtion paikallishallintoviranomaisten organisatorisesti eriytetyt tehtävät hankaloittavat osaltaan tietotekniikan hyödyntämistä palvelutuotannossa ja voivat asiakkaan silmissä näyttäytyä hallinnon byrokraattisuutena ja hidasliikkeisyytenä 26. Nämä ongelmat on tiedostettu myös eduskunnan teettämässä tulevaisuusselonteossa. Suomalaisen tietoyhteiskunnan tulevaisuutta arvioinut filosofian tohtori Pekka Himanen on esittänyt, että hyvinvointivaltion ja tietoyhteiskunnan kehittäminen edellyt- 22 Taavila 2000, s mt., s Taavila 2000, s Ojala Pöyhönen 1994, s , Hosia 2001, s

18 17 täisi vahvempaa kansallisen tason johtamista sekä kriittisten, infrastruktuuria koskevien päätösten palauttamista paikalliselta tasolta kansalliselle tasolle 27. Neljäs ongelmakokonaisuus saa ilmentymänsä yksilötasolla. Tietotekniikan nopea kehitys asettaa käyttäjilleen lukuisia haasteita, joita ovat muun muassa jatkuvan kouluttautumisen ja uuden oppimisen vaatimukset 28. Tietotekniikan käyttäjät voivat kokea nämä vaatimukset rasitteina ja uhkina, jolloin uuden tekniikan käyttöönottoon liittyy ennakkoluuloja ja vastustusta 29. Tätä ilmenee käytännössä sekä palvelutuotannossa toimivien henkilöiden että asiakkaiden taholta 30. Palveluorganisaation ja etenkin siinä toimivien esimiesten haasteellinen tehtävä on määrittää henkilöstön koulutustarve sekä yhdistää työnantajan ja työntekijän koulutusintressit kulloinkin vallitsevan tilanteen mukaan 31. Viides ja tämän tutkimuksen kannalta merkittävin haaste teknologian käyttöönotolle ja sähköisten palveluiden tuottamiselle on oikeudellinen. Sähköisen asioinnin järjestämiseen liittyvät säädökset ovat usein hyvin vaikeaselkoisia ja niitä sisältyy useisiin erityislakeihin ja alemmanasteisiin säädöksiin. Lainsäädäntö ei myöskään aina anna suoria vastauksia sähköisen asiointipalvelun järjestämistavoista, vaan sääntely on jätetty avoimeksi tai sitä ei ole lainkaan. Kun kyse on lisäksi viranomaistoiminnasta, joka oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti on tiukasti sidottu lakiin varsinkin viranomaisen tehtävien ja toimivallan osalta, edellytetään sosiaalihuollon sähköisten palveluiden kehittäjiltä vahvaa perehtyneisyyttä myös oikeudellisiin kysymyksiin. Miten esimerkiksi sosiaalialan sähköisen neuvontapalvelun asiakkaan henkilötietoja tulee käsitellä, jotta menettely täyttäisi oikeudellisessa sääntelyssä sille asetetut vaatimukset? Kaikista kunnista ei välttämättä löydy tarvittavaa lainsäädäntöön ja tietoturvakysymyksiin liittyvää asiantuntemusta, jolla edellä esitetty kysymys saataisiin ratkaistua. Oikeudelliset haasteet täytyy kuitenkin osata ratkaista, jotta sähköisen asioinnin toteuttaminen ylipäänsä olisi mahdollista. Tämän johdosta tarvitaan pikaisesti 27 Himanen 2004, s Lampela 2004, s. 67; Syväjärvi 2005, s Syväjärvi 2005, s ; Taavila 2000, s Taavila 2000, s Lampela 2004, s

19 18 lisää tutkittua tietoa aihepiiriin liittyen. Pyrin tällä tutkimuksella osaltani edistämään sosiaalialan sähköisen asioinnin kehittämistä ja tuomaan aiheesta käytävään keskusteluun uusia oikeudellisia kannanottoja.

20 19 2 OIKEUSSÄÄNNÖT JA PERIAATTEET HALLINNON OIKEUSLÄHTEINÄ 2.1 Oikeusnormien jaottelu Oikeusnormeille on tyypillistä niiden yleisyys ja abstraktius. Normit asetetaan yleisellä tasolla, ne koskevat kaikkia mutta eivät kuitenkaan ketään erikseen ja ne konkretisoituvat, kun niitä sovelletaan tai kun niitä rikotaan. Normin rikkomisen seuraamusta nimitetään sanktioksi eli pakotteeksi. Normeihin liittyy näin yleensä vaatimus siitä, että niitä noudatetaan. 32 Yhteiskunnan taholta tapahtuvan reaktion edellytyksenä on poikkeaminen määrätystä käyttäytymismallista ja että on olemassa yksilöä koskeva normi, jonka mukaan tietyt edellytykset perustavat velvollisuuden käyttäytyä tietyllä tavalla. Oikeusnormin rakennetta analysoitaessa tällaista normia kutsutaan käyttäytymisnormiksi. 33 Käyttäytymisnormin rikkomisesta seuraa toinen normi, jonka perusteella viranomainen on velvollinen tietynlaiseen toimintaan. Tätä normia kutsutaan reaktionormiksi ja se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, tuomioistuin on velvollinen määräämään käyttäytymisnormin rikkomisesta säädetyn rangaistuksen joko omasta aloitteestaan tai asianomistajan sitä vaatiessa. Käyttäytymisnormin ja reaktionormin lisäksi oikeusnormin rakenteessa on erotettavissa reaktiotapanormeiksi kutsuttuja säännöksiä, jotka velvoittavat viranomaisen menettelemään aina tietyllä tavalla, kun se määrää esimerkiksi reaktionormin mukaista seuraamusta. 34 Käyttäytymisnormien kohteena ovat yksilöt ja niiden käyttäytyminen. Käyttäytymisnormit voidaan edelleen jakaa käsky-, kielto- ja lupanormeihin. Käskynormit ilmaisevat, miten tietyssä tilanteessa pitää menetellä, kieltonormit määräävät mikä tietyssä tilanteessa tulee jättää tekemättä ja lupanormit sääntelevät, mikä toiminta on sallittua tietyssä tilanteessa. Oikeusnormien tyypittely perustuu usein siihen tehtävään, joka asianomaisilla normeilla on 32 Makkonen 1998, s Makkosen mukaan pakote voi olla luonteeltaan hyvin erilainen. Pakote voi olla hyvin lievä, jolloin kyse voi olla esimerkiksi yleisestä paheksumisesta, mutta äärimmillään se voi merkitä pakkokeinoin toteutettavaa seuraamusta. 33 Aarnio 1989, s ; Laakso 1990, s Makkonen 1981, s ; Makkonen 1998, s

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS Ahti Saarenpää: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus 299 Ahti Saarenpää HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS 1. Oikeusjärjestyksen tavoitteet Oikeusjärjestys säädösten ja säännösten ja niiden soveltamiskäytäntöjen

Lisätiedot

AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA

AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Oikeusinformatiikka Maisteritutkielma Maiju Knuuti 0231617 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

VIETERIUKKODILEMMA. - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin

VIETERIUKKODILEMMA. - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin VIETERIUKKODILEMMA - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin OTM, lakimies Tanja Alatainio OTM, lakimies Jukka Kumpuvuori Vieteriukkodilemma -

Lisätiedot

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Paulina Tallroth Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Ahti Saarenpää: Oikeusinformatiikka 1 OIKEUSINFORMATIIKKA

Ahti Saarenpää: Oikeusinformatiikka 1 OIKEUSINFORMATIIKKA Ahti Saarenpää: Oikeusinformatiikka 1 Ahti Saarenpää OIKEUSINFORMATIIKKA Oikeusinformatiikka on oikeustieteellinen tutkimus- ja opetusala, jonka puitteissa tutkitaan ja opetetaan oikeuden ja informaation

Lisätiedot

Verohallinnon muuttuva norminanto

Verohallinnon muuttuva norminanto SEPPO IIVONEN Verohallinnon muuttuva norminanto ACTA WASAENSIA NO 249 OIKEUSTIEDE 9 TALOUSOIKEUS UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Kauko Wikström Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000 Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista HELSINKI 2000 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99. Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99. Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99 Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto HELSINKI 1999 0 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteet Pro gradu-tutkielma 7.6.2015 Maarit Natunen, 168484 Ohjaaja:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Sähköinen verohallinto

Sähköinen verohallinto S A R I H A K A P Ä Ä Sähköinen verohallinto Automatisoitu arvonlisäverotusmenettely ACTA WASAENSIA NO 199 O I K E U S T I E D E 7 TA L O U S O I K E U S U N I V E R S I TA S WA S A E N S I S 2 0 0 8 Esitarkastajat

Lisätiedot

OUTO LINTU OPISKELIJANA JA PERHEELLISENÄ

OUTO LINTU OPISKELIJANA JA PERHEELLISENÄ OUTO LINTU OPISKELIJANA JA PERHEELLISENÄ Perheellisen korkeakouluopiskelijan ja hänen perheensä ongelmia toimeentuloturvassa Eino Nissinen Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntapolitiikka Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Hallinto-oikeus Lari Tiikasalo Maisteritutkielma 2011 II Lähdeluettelo... IV Kirjallisuus:... IV Virallislähteet:... VI 1 Johdanto...

Lisätiedot

Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä

Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä Tietokuvaukset Versio 1.0 27.10.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen raportti Vastuullinen

Lisätiedot

Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Joulukuu 2014 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

e-asiantuntijuus sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnassa

e-asiantuntijuus sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnassa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja 34 Vuokko Ohtonen e-asiantuntijuus sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnassa Pro gradu -tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Sisällysluettelo... I. Lähteet... III. Kirjat ja artikkelit... III. Viralliset asiakirjat... VII. Lyhenteet... VII. Oikeuskäytäntö...

Sisällysluettelo... I. Lähteet... III. Kirjat ja artikkelit... III. Viralliset asiakirjat... VII. Lyhenteet... VII. Oikeuskäytäntö... Sisällysluettelo Sisällysluettelo... I Lähteet... III Kirjat ja artikkelit... III Viralliset asiakirjat... VII Lyhenteet... VII Oikeuskäytäntö... VII 1. Johdanto... 1 1.1. Yleistä... 1 1.2. Tutkimustehtävä

Lisätiedot

Kunnan maapolitiikka:

Kunnan maapolitiikka: Ilari Hovila Kunnan maapolitiikka: Oikeudelliset ohjauskeinot Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 129 Lapin yliopisto oikeustieteiden tiedekunta Ilari Hovila Kansi: Ruut Kiiskilä Taitto: Taittotalo

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Hallinto-oikeus 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot