YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON"

Transkriptio

1 YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON Taru Suurmaa - Susan Väisänen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Suurmaa, Taru & Väisänen, Susan. Yritätkö oksentaa? Kouluterveydenhoitajan näkökulma syömishäiriöiden tunnistamiseen ja puheeksi ottoon, Helsinki 2005, 62 s. 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma, terveydenhoitaja (AMK) Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, miten kouluterveydenhoitajat tunnistavat syömishäiriöitä yläasteikäisten nuorten keskuudessa ja kuinka he ottavat asian puheeksi nuorten kanssa. Tavoitteenamme on, että opinnäytetyömme korostaisi syömishäiriöiden tunnistamisen tärkeyttä kouluterveydenhuollossa sekä antaisi alan ammattilaisille ja opiskelijoille informaatiota puheeksi ottamisen keinoista. Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Kohderyhmäksi valitsimme Vantaan yläasteiden kouluterveydenhoitajat, joita oli 19. Aineiston keräsimme syksyllä 2004 ohjeistetuilla esseekysymyksillä, joihin tutkimukseemme osallistuneet terveydenhoitajat vastasivat vapaamuotoisesti. Tutkimukseemme vastasi 13 terveydenhoitajaa. Terveydenhoitajat tunnistivat syömisongelmia nuorten muuttuneista ruokailu- ja liikuntatottumuksista. Fyysisistä muutoksista terveydenhoitajat kiinnittivät huomiota pääasiassa kasvukäyrien poikkeamiin. Psyykkisiä tunnusmerkkejä nuorella olivat vääristymät kehonkuvassa ja minäkuvassa sekä nuoren ahdistavat tuntemukset. Sosiaalisiin tunnusmerkkeihin kuului kaveripiirin kaventuminen ja nuoren lähiyhteisön huolestuminen. Terveydenhoitajat kokivat suoran ja rohkean lähestymistavan parhaimmaksi tavaksi ottaa mahdolliset syömisongelmat puheeksi nuoren kanssa. Ilmapiirin luominen luottamukselliseksi ja nuoren syyllistämisen välttäminen koettiin myös tärkeäksi. Terveydenhoitajat pitivät haastattelua merkittävimpänä työvälineenään työskenneltäessä nuorten kanssa. Asiasanat: terveydenhoitajat, syömishäiriöt, kouluterveydenhuolto, vuorovaikutus, tunnistaminen

3 ABSTRACT Suurmaa, Taru & Väisänen, Susan. Are you throwing up? How to identify and approach eating disorders from school nurses points of view., Helsinki, Spring 2005, Language: Finnish, 62 pages, 4 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education; Public Health Nurse The purpose of this thesis is to find out how school nurses identify and bring up eating disorders among adolescents in upper level comprehensive school (grades 7-9). Our goal is to increase school nurses knowledge of their methods of identifying and bringing up eating disorders for discussion. 19 school nurses in Vantaa, Finland were asked to write essays about their working methods with adolescents who might suffer from eating disorders. Thirteen of the nurses responded. The data was collected in autumn 2004 and analysed in winter The study is qualitative and the data was analysed using content analysis. The result of the study shows that school nurses identified eating disorders from adolescents changed eating and physical exercise habits. The most significant physical sign in eating problems was an abnormal growth curve. Psychological signs were distortions of body image and self image. The adolecents who had problems with eating also suffered from anxiety. Other consequences were that social relationships became less important and the adolecents isolated. Concern shown about the adolescents physical and psychological health by family and friends gave the school nurses a further possibility to identify eating problems. The school nurses felt that the best way to approach difficult and sensitive subjects with adolecents was direct and active intervention. They mentioned that it is important to create a confidential and secure athmosphere, because a good athmosphere makes interaction with adolecents easier. Nurses also states that student/nurse consultation was a significant tool in their work with adolescents. Keywords: school nurses, eating disorders, school health care, interaction, identification

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO 2 NUORUUS Nuoruusiän kehitys ja kehitystehtävät Nuoren minäkuvan ja kehonkuvan muotoutuminen 8 3 YMPÄRISTÖ Perhe ja ystävät Yhteiskunta ja koulu osana nuoren kehitystä 12 4 KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuollon tarkoitus ja tavoite Kouluterveydenhoitajan työ 14 5 SYÖMISHÄIRIÖT Syömishäiriöiden määrittelyä Syömishäiriöiden yleisyys ja syyt 18 6 SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Psykososiaalisen hyvinvoinnin arviointi Fyysisen hyvinvoinnin arviointi 22 7 PUHEEKSI OTTAMINEN TERVEYDENHOITAJAN OSAAMISALUEENA Vuorovaikutus osana puheeksi ottamista Terveydenhoitajien toimintatavat 28

5 8 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimustehtävät Tutkimusmenetelmä Kohderyhmä ja aineiston keruu Aineiston analysointi 33 9 TUTKIMUSTULOKSET Syömisongelmien havaitseminen ja tunnistaminen Muuttuneet elintavat Fyysinen vointi Psyykkinen vointi Sosiaalisen elämän muutokset Puheeksi otto Vuorovaikutus ja kohtaaminen Lähestymistapa TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA JA JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys Kehittämisehdotuksia ja jatkotutkimushaasteita Eettinen pohdinta Työskentelyprosessin eteneminen 55 LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Tutkimuslupahakemus Liite 2. Tutkimuslupa Liite 3. Saatekirje ja esseiden ohjeistus Liite 4. Tulosten luokittelutaulukko

6 1 JOHDANTO Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi. Ongelmien moniulotteisuus on haaste nuorten kanssa toimiville työntekijöille ja vaatii yhä laajempaa osaamista ja asiantuntijuutta. Nuoruusikä itsenäistymiskriiseineen ja identiteetin hakemisineen vaatii paljon nuorilta itseltään sekä heidän perheiltään. Erilaiset koulu- ja perheongelmat aiheuttavat usein vielä lisäpaineita nuorten elämään. Mikäli nuoren kriisit pitkittyvät tai muuttuvat vaikeammiksi, voi nuori häiriintyä psyykkisesti. Syömishäiriö on yksi monista nuorten yleisimmistä psyykkisistä häiriöistä. (Friis, Eirola & Mannonen 2004, 7; Punkanen 2001, 9, ) Opinnäytetyömme aiheena ovat yläasteikäisten nuorten syömishäiriöiden tunnistaminen ja niiden puheeksi otto kouluterveydenhoitajan näkökulmasta. Opinnäytetyömme tutkimustehtävinä oli tarkoitus selvittää miten kouluterveydenhoitajat havaitsevat nuorten syömishäiriöt ja kuinka kouluterveydenhoitajat ottavat puheeksi havaitsemansa syömishäiriön. Valitsimme aiheen, koska opiskelemme molemmat terveydenhoitajiksi ja näemme kouluterveydenhoitajan työn varsin mielenkiintoisena ja haastavana. Mielestämme ongelma on vakava ja heijastaa nyky-yhteiskuntamme vääristynyttä arvomaailmaa. Opinnäytetyömme aihevalintaan on vaikuttanut oma mielenkiintomme syömishäiriöitä kohtaan. Koemme, että arkojen asioiden puheeksi ottaminen terveydenhoitajan työssä ei ole itsestään selvää tai helppoa, joten halusimme selvittää erilaisia lähestymistapoja ongelmien esille tuomiseksi. Nuorten lisääntyneet ongelmat ovat suuri haaste kouluterveydenhoitajan työlle. Herkkyys tunnistaa nuorten ongelmia on tärkeä osa kouluterveydenhoitajan asiantuntijuutta ja monenlaisten ongelmien tunnistamisen vaikeus lisää kouluterveydenhoitajan työn haasteita. Myös kouluterveydenhoitajan vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa. Tutkimuksemme on suunnattu ennen kaikkea kouluterveydenhoitajille sekä muille terveydenhoitoalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

7 2 NUORUUS Nuoruusiän kehitys ja kehitystehtävät Nuoruusiän kehitys on kokonaisvaltainen ja yksilöllinen prosessi, jossa nuori muokkaa itseään ja ympäristöään aikuisuuteen sopivaksi. Tässä elämänvaiheessa nuori kasvaa ja kehittyy niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Kehitystehtävien seurauksena on yksilön psyykkisen ja sosiaalisen elämän uudelleen jäsentyminen. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilen 2003, ) Friisin, Eirolan ja Mannosen mukaan nuoruusikä ajoittuu ikävuosien välille. Yläasteelle siirtyessään varhaisnuoret muuttuvat murrosikäisiksi nuoriksi. Nuoruusiässä yksilön fyysinen ja psyykkinen minä kehittyvät ja sosiaaliset suhteet muuttuvat. Nuorten kehitystehtävinä pidetään muun muassa identiteetin löytämistä, vastuuseen kasvamista ja yhteiskuntaan integroitumista. Kehitystehtävällä tarkoitetaan normaaliin elämänkulkuun kuuluvaa tapahtumaa, jolloin yksilö hakee omia voimavarojaan ja tarpeitaan suhteessa ympäristöönsä. Hän punnitsee mennyttä ja tulevaa sekä hakee tarkoitusta elämälleen. (Friis, Eirola & Mannonen 2004, 44; Aaltonen ym. 2003, ) Nuoruuden kehitys on pitkälti psyykkinen prosessi, joka näkyy ulospäin eri tavoin. Nuori voi myös tiedostamattaan vältellä kehitystehtäviään. Kehitystehtävien ilmenemismuodot voidaan jaotella eri kehitysreitteihin. Näitä ovat tasainen, vaihtelevasti kuohuva, kovasti kuohuva, kehityksen välttäminen sekä hyppy suoraan aikuisuuteen. Kuohuva kehitys, yritys hypätä suoraan aikuisuuteen tai kehityksen välttäminen ovat selvimpiä merkkejä siitä, että nuori on kehityksellisissä vaikeuksissa ja avun tarpeessa. (Rantanen 2004, ) Yläasteen jälkeen nuoret yleensä aikuistuvat ja irtautuvat lopullisesti lapsuudesta. Sosiaalinen kehitys johtaa siihen, että nuorten asema muuttuu perheen ja ystävien keskuudessa. Nuoret kritisoivat ja pyrkivät kyseenalaistamaan aiemmin hyväksymänsä auktoriteetit. Kodin ulkopuoliset asiat muuttuvat kiinnostaviksi, jolloin kavereista tulee entistä tärkeämpiä. Samanlaisuus muiden nuorten

8 8 kanssa tuntuu välttämättömältä. Ystävien kanssa tutkitaan, kokeillaan ja omaksutaan aikuisuuteen liittyviä ihanteita, arvoja ja käyttäytymistapoja. (Friis ym. 2004, 44; Aaltonen ym. 2003, ) Dunderfelt ja Laukkanen kirjoittavat puberteetin olevan fysiologinen kypsymisprosessi, johon kuuluvat muun muassa hormonierityksen muutokset, rintojen kasvu, lantion pyöristyminen, karvoituksen ilmaantuminen sekä sukukypsyyden saavuttaminen. Tutustuminen omaan muuttuneeseen fyysiseen olemukseen ja oman seksuaalisuuden hyväksyminen ovat nuoren keskeisimpiä kehitystehtäviä. Nuoruusiän kehityksessä keho ja mieli nivoutuvat hyvin läheisesti yhteen. Nopea kasvu ja kypsyminen voivat järkyttää mielen tasapainoa sekä käsitystä itsestä ja kehosta. (Dunderfelt 1999, 92; Laukkanen 1995, ) 2.2 Nuoren minäkuvan ja kehonkuvan muotoutuminen Nuori pyrkii selkiyttämään minäkuvaansa itsensä etsimisen prosessissa. Minäkuvalla tarkoitetaan ihmisen piirteiden tai ominaisuuksien kuvaamista. Ihmisen mieli rakentuu niistä tunteista, ajatuksista, toiveista ja odotuksista, joita ihminen havaitsee omassa mielessään. Nuori testaa kykyjään, lahjojaan ja taitojaan voidakseen rakentaa selkeän kuvan itsestään. Hän tarvitsee mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan omista hyvistä ja huonoista ominaisuuksistaan. Silloin kun kuva itsestä fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti muodostuu mahdollisimman lähelle totuutta, löytyvät omat rajat ja kehittyy hyvä itsetunto. Tähän vaiheeseen kuuluvat tunteiden herkkyys ja haavoittuvaisuus kaikesta arvostelusta. (Laine 1996, ; Ojanen 1996, 27; Vuorinen 1998, 5.) Kehonkuva on sisäinen käsitys oman ruumiin muodosta ja toiminnoista. Se sisältää käsityksen ihmisen ulkonäöstä sekä sen sosiaalisesta kelpaavuudesta. Kehonkuvan kokonaisuuteen kuuluu käsitys kehon antamista ja välittämistä aistikokemuksista, kuten mielihyvästä ja kivusta sekä niiden laadusta ja sijainnista. Kehonkuva muodostuu erityisen tärkeäksi etenkin nuoruusiässä. Kehonkuvaan vaikuttavat nuoren tietoiset ja piilotajuiset tunne-elämykset sekä minäkuvaan liittyvät tekijät. Hormonitoiminnan aktivoituminen aiheuttaa kasvupyrähdyksen ja koko kehon muuttumisen. Nämä muutokset saattavat hämmentää nuorta ja voi-

9 9 vat aiheuttaa nuoren kehonkuvan hajoamisen ja kehon hallitsemisen vaikeuden. Nuori on korostuneen tietoinen kehostaan ja sen rajoista. Tytöillä voi esiintyä vaikeutta hyväksyä naisellista aikuistuvaa identiteettiä, joka saattaa näkyä muun muassa naisellisuuden ja seksuaalisuuden täydellisenä torjumisena, esimerkiksi syömishäiriön kautta. (Rantanen 2004, 46 47; Huttunen 1993, 150. Taipale 1998, ) Saastamoinen on tutkimuksessaan määritellyt identiteetin tavoiksi, joilla yksilö tai yhteisö määrittelee itseään erilaisuuden tai samankaltaisuuden ulottuvuuksilla suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä. Kyse on erottautumisesta tai samastumisesta. Identiteetti siis tarkoittaa tapoja, joilla ihmiset ymmärtävät ja määrittelevät itsensä suhteessa itseensä, sosiaaliseen ympäristöönsä sekä kulttuuriinsa. Perinteinen tapa määritellä sosiaalista identiteettiä on ollut kytkeä se erilaisiin sosiaalisen tason määreisiin kuten sosioekonomiseen luokkaan, sukupuoleen, etnisyyteen, kansallisuuteen tai ammattiin. (Saastamoinen 2001.) Identiteetti määräytyy aluksi perhesuhteiden ja vanhempien sosiaalisen aseman perusteella. Myöhemmin identiteettiä luonnehtivat erilaista asemaa, työtä ja sosiaalisia suhteita kuvaavat nimitykset. Nuoruusiälle on ominaista erilaisten roolien kokeilu. Terve ja eheä identiteetti voi kehittyä vain, jos aikaisemmat samaistumiset ovat sulautuneet toisiinsa ristiriidatta. Identiteettikriisi syntyy, jos uudet roolit eivät jäsenny, vaan aiheuttavat hämmennystä. Mikäli nuori ei ole muodostanut selkeää identiteettiä nuoruusiän päättyessä, seurauksena voi olla epätietoisuus omasta roolista tai nuori ehkä elää toteuttaen toisten toiveita ja odotuksia. Itsetunto-ongelmien pohjalla on kosketuksen menettäminen omaan itseen. Nuori aikuinen kykenee identiteettikriisinsä onnistuneen ratkaisun jälkeen rakastamaan toista ja ylläpitämään läheisiä ihmissuhteita. Epäonnistuminen johtaa puolestaan yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden tunteeseen. (Laine 1996, ; Ojanen 1996, 32 35; Raitanen 2001, 191.) 3 YMPÄRISTÖ

10 10 Ympäristön käsite voidaan jakaa fyysiseen, sosiaaliseen tai symboliseen ympäristöön. Fyysinen ympäristö tarkoittaa ihmisen elinympäristöä sekä konkreettista olemisen ympäristöä. Sosiaalinen ympäristö käsittää ihmisen sosiaalisen verkoston ja sen luoman haasteen, tuen ja kontrollin ihmisen elämälle. Symboliseen ympäristöön vaikuttavat muun muassa ihmisen koulutus ja kasvatus. Symbolisen ympäristön perusta muodostuu kulttuurin, kielen, uskonnon ja yhteisön normien kautta. (Lauri & Elomaa 1999, ) 3.1 Perhe ja ystävät Pysyvät ja merkitykselliset ihmissuhteet ovat myönteisiä mielenterveyden voimavaroja nuoren elämässä. Ne luovat uteliaisuutta elämään, luottamusta tulevaisuuteen sekä kohottavat itsetuntoa. Mielenterveyden voimavarat vähentävät riskiolosuhteiden vaikutuksia nuoreen sekä rakentavat lapsen ja nuoren myönteistä minäkuvaa ja auttavat solmimaan uusia ihmissuhteita. Riskiolosuhteita voivat olla muun muassa fyysinen pahoinpitely, tunteiden ilmaisun vaikeus, perheen korkea vaatimustaso ja koulukiusaaminen (Rantanen 2004, 327). Nuoren mielenterveyttä ylläpitäviä ja rakentavia voimavaroja voivat olla perhe ja muu lähiyhteisö. (Noppari 2004, 316.) Perhe on nuoren tärkein lähiyhteisö, jonka ensisijaisena tehtävänä on sosiaalistaa nuoret vallitsevan kulttuurin arvoihin ja normeihin. Nuoret itse puolestaan muuttavat vallitsevia käsityksiä ja käytäntöjä sekä luovat uusia asenteita ja käyttäytymismuotoja. Kodin tärkeä tehtävä on myös harjaannuttaa nuorta kohtaamaan vastoinkäymisiä. Omassa perheessään nuori oppii elämään yhteisössä. Nykynuoren elämä on varsin pirstaleista, joten on tärkeää, että nuorella on jokin taho, johon hän voi luottaa ja josta hän voi saada rakkautta ja hyväksyntää. (Laine 1996, 31; Aaltonen ym. 2003, ) Nuoruusikään kuuluu, että nuori muodostaa uudelleen suhteen vanhempiinsa. Osana itsenäisyysprosessia nuori kyseenalaistaa vanhempien auktoriteetin. Varhaisnuorilla tämä näkyy konkreettisissa, joskus kärjistyneissäkin vuorovaikutustilanteissa ja myöhemmin mielen sisäisenä asiana. Suhteessa vanhempiin nuori ottaa usein avuksi uhmakkuuden, arvojen kieltämisen ja liittymisen nuori-

11 11 sokulttuuriin. Toisaalta nuori ajoittain turvautuu entiseen lapsenomaiseen käyttäytymismalliin ja tyydytyksen etsimiseen vanhemmiltaan, joka kuuluu terveeseen kehitykseen. (Dunderfelt 1999, 92; Laukkanen 1995, ; Rantanen 2004, ) Nuori alkaa harjoitella itsenäistä päätöksentekoa ja erilaisia rooleja koulussa, kotona ja vapaa-ajalla. Nuoren kehitystä edistää ja irrottautumista vanhemmista edesauttaa ikätovereiden kanssa oleminen. Nuorten keskinäinen yhdessäolo vahvistaa kehittyvän nuoren minuuden ja identiteetin tunnetta. Kokemukset omassa ikäryhmässä kehittävät sosiaalisen todellisuuden tajuamista. Ystävät toimivat ikään kuin standardeina, joihin peilataan itseään. Itsetunnon kehittymiselle on tärkeää ystävien hyväksyvä suhtautuminen ja positiivinen palaute. Ystävyyssuhteet tarjoavat myös mahdollisuuden päästä mukaan sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin, joissa nuoret voivat oppia sosiaalisia taitoja. Huolestuttavaa on, jos nuoren ystävyyssuhteet katkeavat ja hän jää vaille ystäviltä tulevaa kasvuvoimaa. Ystävien puute voi olla nuorelle hyvin vaurioittava kokemus sekä itsetunnon että sosiaalisten taitojen kehittymisessä. Itsetunnon kehittymisellä on tärkeä tovereiden hyväksyvä suhtautuminen ja positiivinen palaute. (Aaltonen ym. 2003, 81-94: Terho 2000, 102: Vuorinen 1997, ) Nuoruus on terveyden kannalta hyvin kriittistä aikaa, sillä silloin omaksutut terveystottumukset säilyvät yleensä myös aikuisiässä. Kaveripiiri vaikuttaa nuoreen, jolloin tärkeäksi muodostuu se, kuinka nuori pystyy vastustamaan sosiaalisia paineita, jotka liittyvät haitallisiin terveystottumuksiin. (Pietilä 1998, 119.)

12 Yhteiskunta ja koulu osana nuoren kehitystä Nuoruuden keskeinen kehitystehtävä on oppia työstämään tunne- ja viettitalouden jännitteitä. Nykyisessä yhteiskunnassamme tärkeä kanava tähän on media, jonka ärsyketulva luo paineita itsekurin ja todellisuudentajun kehittämiseen. Nuoren kyky erotella fiktiota faktasta ei välttämättä ole itsestään selvää. Kirjat, lehdet, elokuvat, televisio ja musiikkikulttuurin tuotteet antavat elementtejä nuorten maailmankuvaan ja identiteettityöhön. Nuoret valikoivat mediatulvasta aineksia omien tarpeidensa mukaisesti. Länsimaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa on laihuutta ja ulkonäköä korostuneesti ihannoiva kauneuskäsitys. Syömishäiriöiden lisääntyminen on seurannut esimerkiksi valokuvamallien ulkomuodon hoikistumista. Todennäköisesti kulttuuriset tekijät altistavat syömishäiriön synnylle, mutta eivät yksin selitä sitä. (Näre 1996, ; Lähteenmaa & Näre 1992, 17; Rantanen 2004, 327.) Koulu on merkittävä kehitysympäristö nuorille. Koulussa nuoret kehittävät taitojaan ja testaavat niitä. Samalla kun koulu kasvattaa nuoria tavoitteellisesti, se tuo nuorten kehitykselle haasteita. Näitä haasteita ovat muun muassa siirtyminen yläasteelle ja peruskoulun päättäminen. Ylä-asteelle siirtyminen tuo tullessaan uusia haasteita, joista selviytymiseen osaltaan vaikuttavat nuoruusiän kehityksen tuoma epävarmuus ja itsetunnon haavoittuvuus. Nuoret kokevat koulun monesti ikäväksi paikaksi, jonka tärkeintä antia ovat erilaiset tiedot ja taidot. Koulu opettaa myös sosiaalista toimintaa, johon kuuluvat sopeutuminen ryhmään, ryhmätyöt, luokkahenki ja kavereiden tapaaminen. Toisaalta nuori ei vielä tunne ympäristön vaatimuksia ja rakenteita. Hän joutuu monesti ennakoimaan tuntematonta ja saattaa näin epäillä ja pelätä, ettei täytä vaatimuksia. Tietty arkuus on luonnollista nuoruudessa. Nuori saattaa olla jännittynyt erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja jopa välttää niitä ja hän kritisoi itseään herkemmin kuin aiemmin. Tämä epävarmuus saattaa heikentää nuoren elämänhallinnan tunnetta ja vaikuttaa siten myös nuoren hyvinvointiin. (Aaltonen ym. 2003, 81 82; Näre 1996, ; Turunen 1996, 105; Kaivosoja 2000, 108.)

13 4 KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuollon tarkoitus ja tavoite Kouluterveydenhuollon perimmäisenä tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle hänen edellytystensä mukainen, mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, juurruttaa koululaisiin terveyttä edistävät elämäntavat ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on suunnitelmallinen, oppilaskeskeinen ja kokonaisvaltainen toiminta, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveyskasvatus, terveysongelmien ennaltaehkäisy ja yhteistyö koko kouluyhteisössä sekä myös oppilaiden ja heidän vanhempien kanssa. (Terho 2000, ) Kouluterveydenhuoltoa säätelee kansanterveyslaki. Tämän kansanterveyslain 14, 1. Mom mukaan kunnan tulee kansanterveystyöhön kuuluvana tehtävänä ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon luetaan kunnassa sijaitsevien peruskoulujen sekä lukioiden terveydellisten olojen valvonta ja oppilaan terveydenhoito sekä oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus. Kansanterveyslain ja asetuksen keskeisenä tarkoituksena on taata kaikille koululaisille ja opiskelijoille tasa-arvoiset oikeudet ja mahdollisuudet terveydenhuollon palveluihin. (Suomen laki 2004, 167.) Kouluterveydenhuollon ohjeiden mukaan kouluterveydenhuollon pitäisi kiinnittää yhä enemmän huomiota koululaisten psykososiaaliseen terveyteen. Nuorten kokonaisvaltainen terveys on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana. Mielenterveyden häiriöt ja monet niihin liittyvät psykososiaaliset ongelmat ovat yleistyneet. Uudelle vuosituhannelle siirryttäessä lasten ja nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin puuttuminen on ollut keskeisesti esillä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sen tavoitteissa ovat ehkäisevä sosiaali- ja terveyspolitiikka, varhainen puuttuminen sekä lasten ja nuorten terveydenhuollon ja mielenterveystyön kehittäminen. Tämä on myös kouluterveydenhuollon tavoite. Yhteiskunnan muutosten myötä kouluterveydenhuollon painopiste on siirtynyt fyysisistä ongelmista psykososiaalisten ongelmien ja ennaltaehkäisyn suuntaan. Mitä varhaisemmin ongelmat nähdään ja niihin puututaan, sitä paremmin pystytään tukemaan nuo-

14 ren hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä tervettä kehitystä aikuiseksi. (Terho 2000, ) 14 On tärkeää tehdä yhteistyötä myös nuoren vanhempien kanssa. Nuoren ja hänen huoltajansa tapaaminen, nuoren haastattelu ja huoltajan kuvaus tämän sekä perheen tilanteesta on merkityksellistä kartoitettaessa nuoren hyvinvointia ja elämäntilannetta. Peruskouluikäisten lasten huoltajat kutsutaan osallistumaan lastensa laajoihin terveystarkastuksiin ja tarvittaessa muulloinkin. Huoltajille ilmoitetaan kaikista koululaisen terveystarkastuksista ja heillä on mahdollisuus osallistua myös muihin kuin laajoihin terveystarkastuksiin. Terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamista terveystarkastuksista annetaan nuorelle, huoltajalle ja opettajalle palaute. Kouluterveydenhuollossa kiinnitetään erityisesti huomiota mielenterveysongelmien, kuten masentuneisuuden tai syömishäiriöiden varhaiseen havaitsemiseen ja hoitoon ohjaukseen sekä ongelmiin, jotka voivat johtaa koulun keskeyttämiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004) 4.2 Kouluterveydenhoitajan työ Kouluterveydenhuolto on kouluikäisten lasten ja nuorten kokonaisvaltaista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja pitkäaikaisseurantaa. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Tarvittaessa siihen osallistuvat toimenkuvansa mukaisesti kuitenkin muutkin terveyskeskuksen työntekijät, kuten psykologit, fysioterapeutit, puheterapeutit ja ravitsemusterapeutit. (Terho 2000, ) Kokonaisvaltaisen kouluterveydenhuollon perustana on myönteinen, voimavaralähtöinen terveyskäsitys ja terveyttä edistävä näkökulma. Tavoitteena on luoda terveyttä, elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä tukevia olosuhteita ja elinympäristöjä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa koululaisen kykyä vastata terveydestään sekä vahvistaa terveyttä ja elämänhallintaa koskevia tietoja, taitoja ja arvostuksia. (Tossavainen, Tupala, Turunen & Larjomaa 2002, 11.) Kouluterveydenhoitajan päätehtävänä on nuoren kasvun ja kehityksen kokonaisvaltainen seuranta ja edistäminen. Yhteistyössä perheiden ja kouluviran-

15 15 omaisten kanssa hänen tulee tukea myös oppilaan terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä. Terveydenhoitaja toimii terveyden edistäjänä, toimintahäiriöiden ehkäisijänä ja tunnistajana kouluyhteisössä. Työn onnistuminen edellyttää jatkuvuutta ja luottamuksellisuutta. Jokaiselle oppilaalle tehtävä yksilöllinen oma terveydenhuollon suunnitelma yhdistää tiedot lastenneuvolasta, nuorten vanhemmilta, opettajilta ja terveydenhuollosta yhdeksi kokonaisuudeksi. (Ruski 2000, ) Kouluterveydenhoitajan työssä painottuvat oppilaskohtainen terveydenhoitotyö ja terveyden edistämistyö. Kouluterveydenhoitajan yleisimmät toimintamenetelmät ovat määräaikaiset terveystarkastukset seulontatutkimuksineen ja sairaanhoito. Terveydenhoitotyö on samalla jokaisen oppilaan voimavarojen ja kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista ja tukemista. Tavoitteena on, että terveydenhoitaja tapaa jokaisen nuoren vähintään kerran vuodessa. (Tossavainen ym. 2002, 19; Terho 2000, 33.) Tähän liittyy myös oppilaiden elinympäristön hyvinvoinnin huomioiminen, joka voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön ja muuhun sosiaaliseen ympäristöön, johon kuuluvat muun muassa koti, perhe ja kaverit. (Tossavainen, Turunen, Leskinen & Sivonen 2000, ) Määräaikaisen terveystarkastuksen yhteydessä arvioidaan nuoren kasvu ja kehitys, sosiaaliset suhteet, koulunkäynnin sujuminen, nuoren terveysriskit, nuoren voimavarat ja niiden puute, sekä ohjataan ja keskustellaan nuoren kanssa esiin nousevista asioista. Määräaikaiset koko ikäluokkaa koskevat terveystarkastukset ja seulontatutkimukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Terveystarkastuksilla ja seulontatutkimuksilla arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Seulontatutkimuksilla tarkoitetaan koko ikäluokkaan kohdistuvia määräaikaisia tutkimuksia, joiden avulla etsitään piilevää sairautta, terveydellistä riskitekijää tai ongelmaa. Riski voi olla joko psyykkinen, fyysinen tai elämäntapoihin liittyvä. (Tossavainen ym. 2002, 11; Kouluterveydenhuolto 2002.)

16 16 Terveydenhoitotyöhön koulussa kuuluu runsaasti neuvontaa, ohjausta ja opettamista niin yksilö-, ryhmä- ja luokkatasolla. Terveysneuvonnassa ja ohjauksessa tärkein lähtökohta on sen vastaaminen nuorten ajankohtaisiin tarpeisiin. Tällöin lähtökohtana toimii kokonaisvaltainen tietojen kerääminen nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista ensisijaisesti kuuntelemalla heitä itseään. (Tossavainen ym. 2002, 20.) Lohinivan (1999, 56) tutkimuksen mukaan terveydenhoitajat pitivät tärkeimpänä tavoitteenaan työssään sairauksien varhaista toteamista. Myös sairaiden ja avun tarpeessa olevien elämänlaadun parantaminenkin painottui terveydenhoitajien työn tavoitteisiin. Terveydenhoitajien työn tavoitteissa korostui terveyskeskeisyys, koskien sekä omaa että asiakkaiden hyvinvointia sekä asiakas- ja voimavarakeskeisyyttä. Tossavaisen, Turusen, Leskisen ja Sivosen tutkimuksessa kouluterveydenhoitajat arvioivat toteuttamaansa oppilaan kasvua ja kehitystä koskevaa terveysneuvontaa. Terveysneuvonta toteutui parhaiten fyysisen ja psyykkisen kasvun ja kehityksen ja terveyttä edistävien elämäntapojen osalta. Siinä toteutui hyvin myös psyykkisen terveyden alueella itsetuntoon ja sosiaaliseen terveyteen kuten käyttäytymiseen ja ihmissuhteisiin kohdistuva neuvonta. Vastaavasti ongelmallisempana aihealueena oli psyykkistä hyvinvointia tukevat ja sitä heikentävät aiheet. (Tossavainen ym. 2000, ) Tutkimusten mukaan nuoret ovat käyneet terveydenhoitajan vastaanotolla hyvin erilaisissa hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajan luokse oli luonnollista mennä, koska suhde terveydenhoitajaan oli luonteva. Terveydenhoitajan luona tapahtuvia käyntejä ei tarvinnut arkailla, koska se ei ollut leimaavaa, eikä aiheuttanut kiusaamista kouluyhteisössä. Käyntejä terveydenhoitajan luona pidettiin normaaleina koulupäivään kuuluvina tapahtumina. (Antikainen 1994, 14; Mäenpää 1999, ) 5 SYÖMISHÄIRIÖT

17 5.1 Syömishäiriöiden määrittelyä 17 Syömishäiriöillä tarkoitetaan tilanteita, joissa ruokaa ja ravinnonottoa käytetään tietoisen tarkoituksellisella tavalla muokkaamaan ulkonäköä ja kehon painoa. Ruualla on tällöin ainoastaan välineellinen merkitys. Rantasen artikkelissa Hilde Bruch näkee syömishäiriön ratkaisuna tiedostamattomaan ongelmaan. Tällöin nuori käyttää ruokaa ja ruokailua välikappaleena, jolla tiedostamattomia psykologisia sisäisiä tai ympäristöön liittyviä ristiriitoja voidaan välttää. Syömishäiriöille on tyypillistä, että siihen sairastuneet eivät tunnista nälän ja kylläisyyden tunnetta (Charpentier 1998, 10). Syömishäiriöillä on usein tapana vaihdella oirekuvaansa, esimerkiksi anorektikosta voi tulla ahmija tai ylipainoinen aikuinen. Jotkut ihmiset saattavat koko ikänsä taistella sisäisen ruokailukontrollin kanssa tavoitteenaan pysyä laihoina, mutta eivät elämänsä missään vaiheessa täytä syömishäiriöiden kriteereitä. (Rantanen 1995, ) Syömishäiriöistä tunnetuin on anorexia nervosa (laihuushäiriö). Uudempi syömishäiriön tyyppi on bulimia nervosa (ahmimishäiriö). Muita syömishäiriön epätyypillisiä muotoja ovat muun muassa ortorexia, jossa henkilön pakkomielle kohdistuu ruuan terveellisyyteen ja binge eating disorder (BED), jossa ihminen syö itsensä sairaalloisen lihavaksi. Laihuushäiriö alkaa vähitellen sellaisella nuorella, joka kokee itsensä liian lihavaksi ja joka pyrkii rajoittamaan ruokavaliotaan aluksi terveellisempään suuntaan. Ajan kuluessa ruokavalio kaventuu entisestään. Laihtuminen tapahtuu vähitellen tai hyvin nopeasti. Koulunkäyntiään ja harrastuksiaan nuoret jatkavat normaalisti ja tuntevat voivansa loistavasti. Tästä syystä aliravitsemustilan toteaminen on usein perheelle yllätys. Laihuushäiriöisille nuorille on tyypillistä oireidensa kieltäminen, minkä vuoksi heidän motivoimisensa hoitoon saattaa olla hankalaa ja aikaa vievää. (Rantanen 1995, ; Anred 2005.)

18 18 Ahmimishäiriöön sairastuminen alkaa anoreksian tavoin tyytymättömyydestä vartalon muotoon ja pyrkimyksestä laihduttaa. Laihduttaminen tapahtuu yleensä erittäin ankarien dieettien avulla. Oksentamisella, pakonomaisella liikunnalla tai laksatiivien ja diureettien väärinkäytöksillä pyritään ahmimisen lihottava vaikutus poistamaan. Oireyhtymälle on tyypillistä toistuvat ylensyömiskohtaukset sekä sairaalloinen keskittyminen painon tarkkailuun, mikä johtaa liikasyömiseen ja siitä seuraavaan oksentamiseen ja ulostuslääkkeiden käytön vuorotteluun. (Charpentier 1998, 8; Rantanen 1995, ) 5.2 Syömishäiriöiden syyt ja yleisyys Syömishäiriöiden syille on löydettävissä useita eri selitysmalleja, joita voivat olla muun muassa persoonallisuuteen liittyvät tekijät, elimistön toimintahäiriöt, psykologiset syyt tai syömishäiriö saattaa olla myös monien tekijöiden summa. Syyt syömishäiriöihin sairastumiseen ovat yksilöllisiä, mutta yhteisiä taustatekijöitä on todettu esiintyvän useilla syömishäiriöpotilailla. Taustalla ajatellaan olevan tiettyjä persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka edesauttavat sairastumista. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi voimakas kunnianhimo, tottumus tukahduttaa omat tarpeet toisten tarpeiden vuoksi, suuret itseen kohdistuvat vaatimukset, kyvyttömyys kohdata ahdistusta sekä valmistautumattomuus kohtaamaan aikuistumisen tuomia vaatimuksia. Huomion kohdistaminen omaan kehoon tarjoaa hallittavissa olevan kanavan pyrkimykselle saada kaaokseen jotain järkeä. (Charpentier 1998, 10.) Buckroydin (1997, 56) mukaan monet tutkijat ovat etsineet syömishäiriöiden syitä elimistön toimintahäiriöistä. Nämä sairaudet ovat kuitenkin lisääntyneet merkittävästi hyvin lyhyessä ajassa ja etenkin teollisuusmaissa sekä koskien lähinnä nuoria naisia. Näistä syistä johtuen on epätodennäköistä, että syömishäiriöt johtuisivat fysiologisista tekijöistä. Sairauksien syiden selvittäminen vie aina useita vuosia ja näin ollen ei voida kokonaan pois sulkea vaihtoehtoa, että syömishäiriöiden puhkeamiseen liittyisivät ainoastaan elimelliset tai geneettiset syyt. Lääkärit ovat yleisesti sitä mieltä, että syömishäiriöillä ei ole elimellistä syy-

19 tä, vaan psykologinen tarkoitus ja päämäärä. Tähän vaikuttavat yksilö itse ja hänen perheensä sekä kulttuuri ja yhteiskunta, jossa hän elää. 19 Nuoruuden ajan kehitykselliset vaikeudet ja aikuistumisen pelko ovat olleet tutkimuksen alla. Nykypäivän käsityksen mukaan anoreksia ja bulimia nähdään taustaltaan monitekijäisinä, ja ajattelutapa, jossa nähdään niille altistavia, laukaisevia ja ylläpitäviä tekijöitä, on sovellettavissa kliiniseen käytäntöön. Tällöin tulee arvioida ja suunnitella yksilöllisesti jokaisen syömishäiriöisen nuoren hoito. (Rantanen 1995, ) Monesti nuoren laihduttajan ravintotietous on erittäin puutteellista. He tietävät hyvin ruoka-aineiden kalorimäärät ja välttävät rasvaa ja sokeria, mutta muu ravintotietous on vähäistä. Ruokavalion jatkuvasti tiukentuessa, ruokavaliosta jätetään pois ruoka-aine toisensa jälkeen, kunnes jäljelle jäävät vain salaatinlehdet ja vesi, joita myös säännöstellään. Koska yhä useampi ruoka-aine koetaan lihottavana, nuoren painotavoite alenee jatkuvasti ja syöksykierre kohti vakavaa nälkiintymistilaa on valmis. Syömiseen saattaa liittyä voimakkaita pelon ja inhon tunteita, koska ruoka-aineisiin liitetään negatiivisia mielikuvia. Nuoren mielessä pyörii jatkuvasti ruoka ja syöminen, kun laihduttaminen on muuttunut syömishäiriöksi. Hän saattaa lisäksi valmistaa maukkaita aterioita läheisilleen. (Charpentier 1998, 7.) Syömishäiriöt kuuluvat nuorten naisten tavallisimpiin mielenterveysongelmiin Suomessa. Jopa viidesosa naisista sairastaa jonkinasteista syömishäiriötä. Myös poikien ja miesten syömishäiriöt lisääntyvät jatkuvasti. Tavallisimmin anoreksia nervosaan sairastunut nuori on vuotias. Bulimiaan sairastumisikä on keskimäärin korkeampi, noin 18 vuotta. Anoreksiaa sairastaa noin 1-5 % ja bulimiaa 1-3 % naisista. Tarkkojen lukujen esittäminen on vaikeaa, koska kaikki tapaukset eivät tule ilmi. Miehillä anoreksia ja bulimia ovat harvinaisempia. On arvioitu, että noin 0,5 % miehistä sairastaisi anoreksiaa tai bulimiaa. Tiettyjen urheilulajien harrastajilla, kuten mäkihyppääjillä, balettitanssijoilla ja voimistelijoilla, anoreksia on tavallista yleisempää. Tämä johtuu siitä, että näissä urheilulajeissa painoon ja ruokavalioon kiinnitetään paljon huomiota. (Syömishäiriöliitto 2005; Tukiasema.net 2005.)

20 6 SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Psykososiaalisen hyvinvoinnin arviointi On tärkeää todeta varhain mahdollinen syömishäiriö jo perusterveydenhuollossa. Hoitotulokset ovat sitä paremmat mitä aikaisemmin syömishäiriöinen nuori ohjataan hoitoon. Anoreksiapotilas on helpoin tunnistaa poikkeuksellisesta laihuudesta, mutta bulimia on vaikeampi havaita, koska bulimikot ovat usein normaalipainoisia. Yleisimmin syömishäiriöistä kärsivät henkilöt hakeutuvat perusterveydenhuollon vastaanotoille ruuansulatuselimistön tai gynekologisten vaivojen vuoksi. Psyykkisinä oireina ilmenee huonoa itsetuntoa, itseinhoa, keskittymishäiriöitä, eristäytymistä, yksinäisyyttä sekä pakkomielteistä keskittymistä ruokaan ja kaloreihin sekä ylenmääräistä liikuntaa, joka tähtää laihtumiseen. (Suokas, Muhonen & Viljanen 2000, ; Buckroyd 1997, 17; Rantanen 1995, ) Terveystarkastuksessa fyysisen terveyden tarkastuksen lisäksi yhä tärkeämpää on psykososiaalisen hyvinvoinnin kartoitus ja arviointi. Häiriö jollakin terveyden osa-alueella vaikuttaa aina muihin alueisiin. Arvioinnissaan kouluterveydenhoitaja tukeutuu nuoren vanhempiin, oppilashuoltoon ja opetushenkilökuntaan ja heiltä saamiinsa tietoihin. Syömishäiriön tunnistamisessa valppautta tarvitaan kouluterveydenhoitajan lisäksi myös koulun opettajilta, erityisesti liikunnanopettajilta ja kouluruokalan henkilökunnalta. Heillä on mahdollisuudet havaita niukasti syövät tai laihtuvat nuoret ja ohjata heidät oppilasterveydenhuoltoon. (Terho 2000, 143; Anttila 2000, 327.) Kouluterveydenhuollon tarkastuksissa tulee tietoisesti seurata syömishäiriöiden mahdollisuutta. Syömishäiriöihin liittyvä oksentelu voidaan havaita varhaisessa vaiheessa etuhampaiden kiilteen liukenemisesta, jonka suun terveydenhuollon henkilöstö saattaa huomata ensimmäisenä. Jokainen työntekijä koulussa on vastuussa oppilaasta ja siten myös velvollinen tarttumaan asiaan epäillessään esimerkiksi oppilaan ravitsemuksesta johtuvaa terveydentilan ongelmaa. Kouluruokailun yhteydessä on esimerkiksi helppo huomata oppilaiden syömishäiriöitä. Ensisijaisesti epäilyt tulisi osoittaa terveydenhoitajalle, jonka puoleen oppi-

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 12 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 12 Anoreksia

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA

SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA Opinnäytetyö Saila Häkkinen, Taru Liimatainen Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Riku Rautamäki & Cecilia Storgård NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Sosiaali- ja terveysala 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riku Rautamäki ja

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 13 Anoreksia ja bulimia nuorten hoitoyössä -opas

Lisätiedot

Kun ystävä sairastaa syömishäiriötä Laadullinen kyselytutkimus tyttöjen kokemuksista ystävänsä syömishäiriöstä

Kun ystävä sairastaa syömishäiriötä Laadullinen kyselytutkimus tyttöjen kokemuksista ystävänsä syömishäiriöstä Kun ystävä sairastaa syömishäiriötä Laadullinen kyselytutkimus tyttöjen kokemuksista ystävänsä syömishäiriöstä Pro gradu - tutkielma Lea Koskela Henna-Riikka Viitala Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy

Lisätiedot

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ TUNTOSARVET PYSTYSSÄ Erityistuen tarpeessa olevan lapsiperheen tunnistaminen Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö 20.04.2007 Päivyt Erkkilä Kati Kolehmainen Päivi Pellikka HELSINGIN

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA OPETUSTUNTIEN PITO ALPPILAN LUKIOSSA Laura Mennander Terveydenhoitajan kehittämistyö, OT2, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ Elina Vuorinen Sivuainelaudatur (20op) Syksy 2008 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Kotitalousopettajan

Lisätiedot

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIOPINTOJEN (ET) LOPPUTYÖ 2 ULLA

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen Tiina Peksiev Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI Kelppe-Räsänen Elina Nieminen Suvi Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN Heidi Sipilä Alina Tuomisaari Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

WWW.TERKKARI.FI. Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä

WWW.TERKKARI.FI. Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä WWW.TERKKARI.FI Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä Pia Kiiski Mirja Tanttula Opinnäytetyö, Syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden Ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Nuorten kokemuksia Enni Haapaniemi Marjut Laukkanen Petriina Pääkkö Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot