KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti"

Transkriptio

1 Muutettu viimeksi Versio Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kristallviolettlösning REACH-rekisteröintinumero Tuote on valmiste. REACH-rekisteröintinumero katso kohta Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käyttötavat 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Koeputki-testeissä käytetty diagnostinen reagenssi, Analyysireagenssi Lisätietoja käytöstä Merck Chemicalsin internet-sivustolla. (www.merck-chemicals.com). Yritys Merck KGaA * Darmstadt * Saksa * Puh: Vastuullinen osasto EQ-RS * Hätäpuhelinnumero HUS Myrkytystietokeskus, puh: KOHTA 2. Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Syttyvä neste, Luokka 3, H226 Krooninen myrkyllisyys vesieliöille, Luokka 3, H412 Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Luokitus (67/548/ETY tai 1999/45/EY) Syttyvää R10 Ympäristölle vaarallinen R52/53 Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa Merkinnät Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Varoitusmerkit Huomiosana Varoitus Vaaralausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry. Sivu 1 / 46

2 Kristallviolettlösning H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Yksinkertaistettu varoitusmerkintä ( 125 ml) Varoitusmerkit Huomiosana Varoitus Vaaralausekkeet H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Merkinnät (67/548/ETY tai 1999/45/EY) R-lausekkeet 10-52/53 Syttyvää. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S-lausekkeet 61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. 2.3 Muut vaarat Ei tunneta. Yksinkertaistettu varoitusmerkintä ( 125 ml) R-lausekkeet 10-52/53 Syttyvää. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista Kemiallinen luonne Väriaineen etanoli-vesiliuos. Vaaraa aiheuttavat aineosat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Kemiallinen nimi (Pitoisuus) CAS-Nro. EY-Nro. / Rekisteröintinumero INDEX-Nro. Luokitus Heksametyylipararosaniliini (Kristallivioletti) (>= 0,25 % - < 1 % ) / *) Syöpää aiheuttavat vaikutukset, Luokka 2, H351 Välitön myrkyllisyys, Luokka 4, H302 Vakava silmävaurio, Luokka 1, H318 Välitön myrkyllisyys vesieliöille, Luokka 1, H400 Krooninen myrkyllisyys vesieliöille, Luokka 1, H410 Fenoli (< 1 % ) / *) Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset, Luokka 2, H341 Välitön myrkyllisyys, Luokka 3, H331 Välitön myrkyllisyys, Luokka 3, H311 Välitön myrkyllisyys, Luokka 3, H301 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, Sivu 2 / 46

3 Kristallviolettlösning Luokka 2, H373 Ihosyövyttävyys, Luokka 1B, H314 *) Tälle aineelle ei ole saatavilla rekisteröinti numeroa, koska aine tai s en käyttö on vapautettu rekisteröinnistä REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2 006 artiklan 2 perustella. Vuosittainen tonnimäärä ei edellytä rekisterö intiä tai rekisteröinti tapahtuu myöhäisempänä rekisteriöinti ajankohtan a. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Vaaraa aiheuttavat aineosat (1999/45/EY) Kemiallinen nimi (Pitoisuus) CAS-Nro. EY-Nro. INDEX-Nro. Luokitus Heksametyylipararosaniliini (Kristallivioletti) (>= 0,25 % - < 1 % ) Carc.Cat.3; R40 Xn, Haitallinen; R22 Xi, Ärsyttävä; R41 N, Ympäristölle vaarallinen; R50-53 N, Ympäristölle vaarallinen; R50/53 Fenoli (< 1 % ) Mut.Cat.3; R68 T, Myrkyllinen; R23/24/25 C, Syövyttävä; R34 Xn, Haitallinen; R48/20/21/22 Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Jos tuotetta on hengitetty: raittiiseen ilmaan. Jos on oireita, altistunut toimitetaan lääkärinhoitoon. Tuotteen jouduttua iholle: Huuhdeltava runsaalla vedellä. Saastuneet vaatteet riisuttava.. Tuotteen jouduttua silmiin: Huuhdeltava runsaalla vedellä, silmiä pidettävä avoimina. Tarvittaessa otettava yhteys silmälääkäriin. Jos tuotetta on nielty: Annettava altistuneelle välittömästi vettä juotavaksi (korkeintaan kaksi lasillista). Otettava yhteys lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Myrkytysoireiden kuvaus ei ole tiedossamme. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuva sammutusaine Hiilidioksidi (CO2), Vaahto, Jauhe Soveltumattomat sammutusaineet Tälle aineelle/seokselle ei ole annettu sammutusaineita koskevia rajoitu ksia. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Seos sisältää palavia aineita. Sivu 3 / 46

4 Kristallviolettlösning Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät pitkin lattiaa. Muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa kohonneissa lämpötiloissa. Tulipalon sattuessa on haitallisten höyryjen muodostuminen mahdollista. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet Vaara-alueella ei saa oleskella ilman paineilmahengityslaitetta. Ihon suojaamiseksi on pidettävä suojaväli ja käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Lisätietoja Kaasut/höyryt/sumut hajotetaan suihkuttamalla vettä. Estettävä sammutusvesien pääsy saastuttamaan pinta- tai pohjavesijärjestelmiä. Tulelle altistuvia suljettuja astioita jäähdytetään vesisumulla. KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Ohjeita muille kuin ensiapuhenkilöstölle. Vältettävä kosketusta aineen kanssa. Vältettävä höyryn, aerosolin hengittämistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Evakuoi vaara-alue, noudata hätätilanneohjeita, ota yhteys asiantuntijaa n. Ohjeita pelastushenkilökunta: Suojalaitteet, katso kappale Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa tyhjentää viemäriin. Räjähdysvaara. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Peitä viemärit. Kerää, sido ja pumppaa pois roiskeet. Huomioi mahdolliset materiaalirajoitukset (katso kappaleet 7.2 ja 10.5). Kerätään talteen absorptioaineen (esim. Chemizorb ) avulla. Siivousjäte toimitetaan asianmukaiset luvat omaavalle ongelmajätelaitokselle. Saastunut alue siivotaan. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Ohjeet jätteenkäsittelystä, katso kappale 13. KOHTA 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Noudatettava etiketin ohjeita. Palo-ja räjähdyssuojaus Eristettävä avoliekeistä, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Varastointilämpötila +15 C C. Tiedot soveltuvat koko pakkaukselle. 7.3 Erityinen loppukäyttö Kappaleessa 1.2 mainittujen käyttö tapojen lisäksi muita erityisiä käytt ö tapoja ei ole. Sivu 4 / 46

5 Kristallviolettlösning KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Altistuksen raja-arvot Aineosat Peruste Arvo Raja-arvot Huomautuksia Etanoli ( ) FN_OEL Lyhytaikaisen altistumisen raja (STEL): Aikapainotettu keskiarvo (TWA): ppm mg/m³ ppm mg/m³ Tunnettu haitallinen pitoisuus (Liite 1). Tunnettu haitallinen pitoisuus (Liite 1). Fenoli ( ) ECTLV Ihomerkintä: Voi imeytyä ihon lävitse. Aikapainotettu keskiarvo (TWA): 2 ppm 7,8 mg/m³ FN_OEL Lyhytaikaisen altistumisen raja (STEL): 5 ppm 20 mg/m³ Tunnettu haitallinen pitoisuus (Liite 1). Ihomerkintä: Voi imeytyä ihon lävitse. Aikapainotettu keskiarvo (TWA): 2 ppm 8 mg/m³ Tunnettu haitallinen pitoisuus (Liite 1). Suositellut seurantamenetelmät Työpaikan ilmanpuhtauden mittausmenetelmien on oltava normien DIN EN 482 ja DIN EN 689 vaatimuksien mukaisia. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet Henkilö suojaus perustuu ensisijaisesti teknisiin toimenpiteisiin ja asi an mukaisiin työtapoihin, joiden lisäksi käytetään henkilösuoja välinei tä. Katso kappale 7.1. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Suojavaatteet tulee valita työpaikkakohtaisesti ja riippuen vaarallisen aineen pitoisuudesta ja käsitellyistä määristä. Suojavaatteiden pitävyydestä kemikaaleille tulee ottaa selvää suojavaatteiden valmistajalta. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Saastuneet vaatteet riisuttava. Suojavoiteen käyttö suositeltavaa. Kädet pestävä käsittelyn jälken. Silmien tai kasvojen suojaus Suojalasit Käsiensuojaus täysikosketus: roiske kosketus: Käsinemateriaali: Käsineen paksuus: Läpäisyaika: butyylikumi 0,7 mm > 480 min Sivu 5 / 46

6 Kristallviolettlösning Käsinemateriaali: Käsineen paksuus: Läpäisyaika: Nitriilikumi 0,40 mm > 120 min Suojakäsineiden on oltava EU direktiivin 89/686/EEC ja EN374- standardin mukaiset, esim KCL 898 Butoject (täysikosketus), KCL 730 Camatril -Velours (roiske kosketus). Allamainitut läpäisyajat on määritetty KCL:n tekemissä EN374 mukaisissa laboratoriotesteissä käyttäennäytteitä suositelluista käsinemateriaaleista. Suositus soveltuu ainoastaan käyttöturvallisuustiedotteessa mainittulle tuotteelle, jonka me olemme toimittaneet ja käyttöön jonka me olemme määritelleet. Liuotettaessa tai sekoitettaessa tuotetta muiden aineiden kanssa tai olosuhteissa jotka eroavat EN374:ssä mainituista, ottakaa yhteys CE-hyväksyttyjen käsineiden toimittajaan. (esim. KCL GmbH, D Eichenzell, Internet: Muu suojavarustus Palonkestävä antistaattinen suojapuku Hengityksensuojaus tarpeellinen, jos höyryjä/aerosoleja muodostuu. Ympäristöaltistuksen torjuminen Ei saa tyhjentää viemäriin. Räjähdysvaara. KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Muoto neste Väri Haju Hajukynnys ph Sulamispiste Kiehumispiste sininen fenolinkaltainen Leimahduspiste 47 C Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysraja, alempi Räjähdysraja, ylempi Höyrynpaine Sivu 6 / 46

7 Kristallviolettlösning Suhteellinen höyryntiheys Suhteellinen tiheys 0,99 g/cm³ ajan 20 C Vesiliukoisuus ajan 20 C liukenee Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti, dynaaminen Räjähtävyys Hapettavat ominaisuudet 9.2 Muut tiedot ei mikään KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Höyry/ilma-seokset ovat räjähtäviä kuumennettaessa voimakkaasti Kemiallinen stabiilisuus Tuote on kemiallisesti stabiili normaaleissa ympäristö olosuhteissa (huo neen lämpö tila) 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Veden yleisesti tunnetut reaktiokumppanit Vältettävät olosuhteet Kuumennus. Lämpötilat, jotka ovat alle 15 Kelviniä leimahduspisteestä, tulee huomioida kriittisinä Yhteensopimattomat materiaalit tietoja ei ole saatavilla 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet tietoja ei ole saatavilla KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys suun kautta Välittömän myrkyllisyyden estimaatti: mg/kg Laskentamenetelmä Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Välittömän myrkyllisyyden estimaatti: 750 mg/l; höyry Laskentamenetelmä Sivu 7 / 46

8 Kristallviolettlösning Välitön myrkyllisyys ihon kautta imeytyminen Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : mg/kg Laskentamenetelmä Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohde-elimessä ilmeneväksi myrkyksi, kertaaltistuminen. Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohde-elimessä ilmeneväksi myrkyksi, toistuva altistuminen. Aspiraatiovaara Luokituskriteerit eivät täyty saatavien tietojen osalta Lisätietoja Kvantitatiivisia tietoja tuotteen myrkyllisyydestä ei ole saatavilla. Lisää toksikologisia tietoja: Tuotteen ainesosien perusteella odotettavissa oleva ominaisuus: Pitkäaikais kokeissa on rotilla ja hiirillä havaittu lisääntynyttä kasvainten esiintymistiheyttä eri kohde-elimissä. Saatavissa olevat pitkäaikaiskokeiden tulokset osoittavat, että altistuminen kristallivioletille /gentiaanivioletille voi johtaa parantumattomiin vaurioihin. Positiiviset löydötin-vitro perinnöllisyysmyrkyllisyyskokeessa viittaavat myöskin negatiiviseen suuntaan. Saatavissa olevat tiedot eivät kuitenkaan ole riittäviä, jotta väriaine voitaisiin luokitella ihmiselle syöpää aiheuttavaksi. Lisätietoja: Muut vaaralliset ominaisuudet ovat mahdollisia. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT/vPvB-arviointia ei ole suoritettu koska kemikalliturvallisuusarvioin tia ei vaadita/ei toteutettu Muut haitalliset vaikutukset Muuta ekologista tietoa Vältettävä päästämistä ympäristöön. Sivu 8 / 46

9 Kristallviolettlösning KOHTA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jäte materiaali on hävitettävä jäte direktiivin 2008/98/EY mukaisesti se kä muiden kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Jätä kemika alit niiden alkuperäisiin säiliöihin. Ei saa sekoittaa muun jätteen kans sa. Käsittele likaisia säiliöitä kuten itse tuotetta. Katso kemikaalien ja säiliöiden palauttamista koskevaa tietoa osoitteest a tai ota yhteys meihin jos sinulla on lisäkysymyk siä. 14. Kuljetustiedot ADR/RID UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONT. ETHANOL, ACETONE), 3, II Environmentally hazardous ei IATA UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONT. ETHANOL, ACETONE), 3, II Environmentally hazardous no IMDG UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONT. ETHANOL, ACETONE), 3, II EmS F-E S-D Marine pollutant no Kuljetussäännökset ADR/RID, IATA - DGR, IMDG -Code on mainittu kansainvä listen säännösten mukaisesti ja Saksassa sovellettavassa muodossa. Mahdo llisia kansallisia poikkeamia muissa maissa ei ole huomioitu. KULJETUSTIEDOT SOVELTUVAT PAKKAUKSELLE KOKONAISUUDESSAAN! KOHTA 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö EU-säädökset Suuronnettomuus lainsäädäntö 96/82/EC Syttyvää. 6 Määrä 1: t Määrä 2: t Työrajoitukset Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY. Kansallisia määräyksiä Säilytysluokka 3 Tiedot soveltuvat koko pakkaukselle Kemikaaliturvallisuusarviointi Tälle tuotteelle ei ole suoritettu kemikaali turvallisuus arviointia. Sivu 9 / 46

10 Kristallviolettlösning KOHTA 16. Muut tiedot Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. H226 H301 H302 H311 H314 H318 H331 H341 H351 H373 H400 H410 H412 R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 Syttyvä neste ja höyry. Myrkyllistä nieltynä. Haitallista nieltynä. Myrkyllistä joutuessaan iholle. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Myrkyllistä hengitettynä. Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. Epäillään aiheuttavan syöpää. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. R10 Syttyvää. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R34 Syövyttävää. R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R48/20/21/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R68 Pysyvien vaurioiden vaara. Koulutukseen liittyviä ohjeita Järjestettävä riittävästi tietoja, ohjeita ja koulutusta käyttäjille. Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset Käytetyt lyhenteet ja nimitykset (akronyymit) voi tarkistaa osoitteesta Kotimainen edustaja VWR International Oy * Pihatörmä 1 C 1 * FI ESPOO * Puh: +358 (0) * Telefax: +358 (0) * * Merck OY * Pihatörmä 1 C 1 * FI ESPOO * Puh: +358 (0) * Telefax: +358 (0) Tähän sisältyvä informaatio perustuu tämän hetkisiin tietoihimme ja karakterisoi tuotetta turvallisuuden kannalta. Informaatio ei ole takuu tuotteen ominaisuuksista. Sivu 10 / 46

11 Muutettu viimeksi Versio Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Lugols lösning stabiliserad REACH-rekisteröintinumero Tuote on valmiste. REACH-rekisteröintinumero katso kohta Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käyttötavat Koeputki-testeissä käytetty diagnostinen reagenssi, Analyysireagenssi Lisätietoja käytöstä Merck Chemicalsin internet-sivustolla. (www.merck-chemicals.com). 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys Merck KGaA * Darmstadt * Saksa * Puh: Vastuullinen osasto EQ-RS * Hätäpuhelinnumero HUS Myrkytystietokeskus, puh: KOHTA 2. Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Krooninen myrkyllisyys vesieliöille, Luokka 3, H412 Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Luokitus (67/548/ETY tai 1999/45/EY) Ympäristölle vaarallinen R52/53 Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa Merkinnät Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Vaaralausekkeet H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Yksinkertaistettu varoitusmerkintä ( 125 ml) Vaaralausekkeet H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Merkinnät (67/548/ETY tai 1999/45/EY) R-lausekkeet 52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Sivu 11 / 46

12 Lugols lösning stabiliserad S-lausekkeet 61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. 2.3 Muut vaarat Ei tunneta. Yksinkertaistettu varoitusmerkintä ( 125 ml) R-lausekkeet 52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista Kemiallinen luonne Epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden vesiliuos. Vaaraa aiheuttavat aineosat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Kemiallinen nimi (Pitoisuus) CAS-Nro. EY-Nro. / Rekisteröintinumero INDEX-Nro. Luokitus 1-Vinyylipyrrolidon-2-in homopolymeerin jodikompleksi (>= 3 % - < 10 % ) *) - Silmä-ärsytys, Luokka 2, H319 Krooninen myrkyllisyys vesieliöille, Luokka 2, H411 *) Tälle aineelle ei ole saatavilla rekisteröinti numeroa, koska aine tai s en käyttö on vapautettu rekisteröinnistä REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2 006 artiklan 2 perustella. Vuosittainen tonnimäärä ei edellytä rekisterö intiä tai rekisteröinti tapahtuu myöhäisempänä rekisteriöinti ajankohtan a. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Vaaraa aiheuttavat aineosat (1999/45/EY) Kemiallinen nimi (Pitoisuus) CAS-Nro. EY-Nro. INDEX-Nro. Luokitus 1-Vinyylipyrrolidon-2-in homopolymeerin jodikompleksi (>= 2,5 % - < 10 % ) Xi, Ärsyttävä; R36 N, Ympäristölle vaarallinen; R51/53 Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Jos tuotetta on hengitetty: Raittiiseen ilmaan. Tuotteen jouduttua iholle: Huuhdeltava runsaalla vedellä. Saastuneet vaatteet riisuttava.. Tuotteen jouduttua silmiin: Huuhdeltava runsaalla vedellä, silmiä pidettävä avoimina. Tarvittaessa otettava yhteys silmälääkäriin. Jos tuotetta on nielty: Annettava altistuneelle välittömästi vettä juotavaksi (korkeintaan kaksi lasillista). Jos oireita esiintyy, ota yhteys lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet ärsyttävät vaikutukset 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Sivu 12 / 46

13 Lugols lösning stabiliserad KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuva sammutusaine Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Soveltumattomat sammutusaineet Tälle aineelle/seokselle ei ole annettu sammutusaineita koskevia rajoitu ksia. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ei palavaa. Ympäröivä tuli voi vapauttaa vaarallisia kaasuja. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Lisätietoja Estettävä sammutusvesien pääsy saastuttamaan pinta- tai pohjavesijärjestelmiä. KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Ohjeita muille kuin ensiapuhenkilöstölle. Vältettävä höyryn, aerosolin hengittämistä. Vältettävä kosketusta aineen kanssa. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Evakuoi vaara-alue, noudata hätätilanneohjeita, ota yhteys asiantuntijaa n. Ohjeita pelastushenkilökunta: Suojalaitteet, katso kappale Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa tyhjentää viemäriin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Peitä viemärit. Kerää, sido ja pumppaa pois roiskeet. Huomioi mahdolliset materiaalirajoitukset (katso kappaleet 7.2 ja 10.5). Kerätään talteen absorptioaineen (esim. Chemizorb ) avulla. Siivousjäte toimitetaan asianmukaiset luvat omaavalle ongelmajätelaitokselle. Saastunut alue siivotaan. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Ohjeet jätteenkäsittelystä, katso kappale 13. KOHTA 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Noudatettava etiketin ohjeita. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Varastointilämpötila +15 C C. Tiedot soveltuvat koko pakkaukselle. 7.3 Erityinen loppukäyttö Kappaleessa 1.2 mainittujen käyttö tapojen lisäksi muita erityisiä käytt ö tapoja ei ole. Sivu 13 / 46

14 Lugols lösning stabiliserad KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet Henkilö suojaus perustuu ensisijaisesti teknisiin toimenpiteisiin ja asi an mukaisiin työtapoihin, joiden lisäksi käytetään henkilösuoja välinei tä. Katso kappale 7.1. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Suojavaatteet tulee valita työpaikkakohtaisesti ja riippuen vaarallisen aineen pitoisuudesta ja käsitellyistä määristä. Suojavaatteiden pitävyydestä kemikaaleille tulee ottaa selvää suojavaatteiden valmistajalta. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Saastuneet vaatteet riisuttava. Kädet pestävä käsittelyn jälken. Silmien tai kasvojen suojaus Suojalasit Käsiensuojaus täysikosketus: roiske kosketus: Käsinemateriaali: Käsineen paksuus: Läpäisyaika: Käsinemateriaali: Käsineen paksuus: Läpäisyaika: Nitriilikumi 0,11 mm > 480 min Nitriilikumi 0,11 mm > 480 min Suojakäsineiden on oltava EU direktiivin 89/686/EEC ja EN374- standardin mukaiset, esim KCL 741 Dermatril L (täysikosketus), KCL 741 Dermatril L (roiske kosketus). Allamainitut läpäisyajat on määritetty KCL:n tekemissä EN374 mukaisissa laboratoriotesteissä käyttäennäytteitä suositelluista käsinemateriaaleista. Suositus soveltuu ainoastaan käyttöturvallisuustiedotteessa mainittulle tuotteelle, jonka me olemme toimittaneet ja käyttöön jonka me olemme määritelleet. Liuotettaessa tai sekoitettaessa tuotetta muiden aineiden kanssa tai olosuhteissa jotka eroavat EN374:ssä mainituista, ottakaa yhteys CE-hyväksyttyjen käsineiden toimittajaan. (esim. KCL GmbH, D Eichenzell, Internet: Muu suojavarustus suojavaatetusta Hengityksensuojaus tarpeellinen, jos höyryjä/aerosoleja muodostuu. Ympäristöaltistuksen torjuminen Ei saa tyhjentää viemäriin. KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Sivu 14 / 46

15 Lugols lösning stabiliserad Muoto Väri Haju Hajukynnys neste ruskea hajuton ph 2,0 ajan C Sulamispiste Kiehumispiste Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysraja, alempi Räjähdysraja, ylempi Höyrynpaine Suhteellinen höyryntiheys Suhteellinen tiheys Vesiliukoisuus Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti, dynaaminen Räjähtävyys Hapettavat ominaisuudet ei määritettävissä ei määritettävissä ei määritettävissä 1,02 g/cm³ ajan 20 C liukenee 9.2 Muut tiedot ei mikään KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Katso kappale Sivu 15 / 46

16 Lugols lösning stabiliserad 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Tuote on kemiallisesti stabiili normaaleissa ympäristö olosuhteissa (huo neen lämpö tila) Stabilisaattori 1-Vinyylipyrrolidon-2-in homopolymeerin jodikompleksi 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Veden yleisesti tunnetut reaktiokumppanit Vältettävät olosuhteet tietoja ei ole saatavilla 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit tietoja ei ole saatavilla 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet tietoja ei ole saatavilla KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Ihon ärsytys Mahdolliset vauriot. heikko ärsytys Silmien ärsytys Mahdolliset vauriot. heikko ärsytys Herkistyminen Herkistyminen mahdollista. Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohde-elimessä ilmeneväksi myrkyksi, kertaaltistuminen. Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohde-elimessä ilmeneväksi myrkyksi, toistuva altistuminen. Aspiraatiovaara Luokituskriteerit eivät täyty saatavien tietojen osalta Lisätietoja Kvantitatiivisia tietoja tuotteen myrkyllisyydestä ei ole saatavilla. Lisätietoja: Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Sivu 16 / 46

17 Lugols lösning stabiliserad PBT/vPvB-arviointia ei ole suoritettu koska kemikalliturvallisuusarvioin tia ei vaadita/ei toteutettu Muut haitalliset vaikutukset Muuta ekologista tietoa Vältettävä päästämistä ympäristöön. KOHTA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jäte materiaali on hävitettävä jäte direktiivin 2008/98/EY mukaisesti se kä muiden kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Jätä kemika alit niiden alkuperäisiin säiliöihin. Ei saa sekoittaa muun jätteen kans sa. Käsittele likaisia säiliöitä kuten itse tuotetta. Katso kemikaalien ja säiliöiden palauttamista koskevaa tietoa osoitteest a tai ota yhteys meihin jos sinulla on lisäkysymyk siä. 14. Kuljetustiedot ADR/RID UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONT. ETHANOL, ACETONE), 3, II Environmentally hazardous ei IATA UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONT. ETHANOL, ACETONE), 3, II Environmentally hazardous no IMDG UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONT. ETHANOL, ACETONE), 3, II EmS F-E S-D Marine pollutant no Kuljetussäännökset ADR/RID, IATA - DGR, IMDG -Code on mainittu kansainvä listen säännösten mukaisesti ja Saksassa sovellettavassa muodossa. Mahdo llisia kansallisia poikkeamia muissa maissa ei ole huomioitu. KULJETUSTIEDOT SOVELTUVAT PAKKAUKSELLE KOKONAISUUDESSAAN! KOHTA 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö EU-säädökset Suuronnettomuus lainsäädäntö 96/82/EC Direktiivi 96/82/EY ei koske Työrajoitukset Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY. Kansallisia määräyksiä Säilytysluokka 3 Tiedot soveltuvat koko pakkaukselle Kemikaaliturvallisuusarviointi Sivu 17 / 46

18 Lugols lösning stabiliserad Tälle tuotteelle ei ole suoritettu kemikaali turvallisuus arviointia. KOHTA 16. Muut tiedot Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. H319 H411 H412 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R36 Ärsyttää silmiä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Koulutukseen liittyviä ohjeita Järjestettävä riittävästi tietoja, ohjeita ja koulutusta käyttäjille. Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset Käytetyt lyhenteet ja nimitykset (akronyymit) voi tarkistaa osoitteesta Kotimainen edustaja VWR International Oy * Pihatörmä 1 C 1 * FI ESPOO * Puh: +358 (0) * Telefax: +358 (0) * * Merck OY * Pihatörmä 1 C 1 * FI ESPOO * Puh: +358 (0) * Telefax: +358 (0) Tähän sisältyvä informaatio perustuu tämän hetkisiin tietoihimme ja karakterisoi tuotetta turvallisuuden kannalta. Informaatio ei ole takuu tuotteen ominaisuuksista. Sivu 18 / 46

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Propeeni (jäähdytetty)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Propeeni (jäähdytetty) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 tunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : Chemical Grade Propylene (refrigerated), Polymer Grade Propylene (refrigerated) :

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 DECAPANT 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 DECAPANT 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 22-26642i2 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

515 9370, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

515 9370, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 515 970, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot