Päiväys: Versio 10, , tulostettu , käännetty Edellinen päiväys:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: Versio 10, 1.10.08, tulostettu 3.10.08, käännetty 3.3.09 Edellinen päiväys:"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: Versio 10, , tulostettu , käännetty Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Väripasta (Paste Coloranti) Pigmentoitu muovi, joka ei sisällä liuotinta. Tunnuskoodi Väripasta (Paste Coloranti) Reach-rekisteröintinumero 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Polyesterimuovin väriaine Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Levanto Oy Yhteystiedot Katuosoite Teollisuustie 5 Postinumero ja -toimipaikka Postilokero PL 11 Postinumero ja -toimipaikka KAUNIAINEN KAUNIAINEN Puhelin (09) Telefax (09) Sähköpostiosoite Y-tunnus FI Ulkomaisen valmistajan tiedot Tenax Spa Via I Maggio VOLARGNE (VR) ITALIA (puh faksi sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite HYKS, (09) 4711 (Levanto Oy, (09) ) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Luokitus Direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY mukaan, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, tämä aine on vaarallinen aine. Siksi tälle aineelle vaaditaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja siihen tehtyjen muutosten mukainen käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoja terveys- ja/tai ympäristövaaroista löytyy tämän tiedotteen kohdista 11 ja 12. R-lausekkeet Sivu 1

2 2.2 Vaaran tunnistus ÄRSYTTÄÄ IHOA. VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ PÄÄSTESSÄÄN IHOLLE. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero ja rekisteröintinumero Ei mitään ilmoitettavaa Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Aineesta tehty asetuksen liitteen 2 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Muut tiedot 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Ei ilmoituksia siitä, että aineella olisi terveydelle haitallisia vaikutuksia. Kuitenkin suositellaan, että noudatettaisiin hyvää teollisuushygieniaa. 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys 4.3 Iho 4.4 Roiskeet silmiin 4.5 Nieleminen 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten 5.5 Muita ohjeita Anna säilytysastioiden jäähtyä turvallisuussyistä tuotteen hajoamisen ja sellaisten aineiden syntymisen estämiseksi, jotka saattaisivat vahingoittaa terveyttä ja olla vaarallisia. Pidä sammutusvälineet koko ajan käyttövalmiina. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä 6.3 Puhdistusohjeet Rajoita vuodot maa-aineksella tai neutraloivalla materiaalilla. Poista suurin osa tuotteesta ja huuhtele sitten altistuneet alueet vesisuihkulla. 6.4 Muita ohjeita Sivu 2

3 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely 7.2 Varastointi Varmista, että astioiden jäähdyttämiseen tarvittavat välineet ovat käytettävissä, jotta ylipainevaaraa ei syntyisi eikä ylikuumenemista tapahtuisi, jos tulipalo syttyisi lähistöllä. Terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat vaarat, ks. tämän käyttöturvallisuustiedotteen muut kohdat. 7.3 Erityiset käyttötavat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistumisen raja-arvot Raja-arvotiedot Ei sovellettavissa HTP-arvot Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Noudata hyvää teollisuushygieniaa ja käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita kuten suojakäsineitä ja suojapukua. Älä syö tai polta silloin, kun käsittelet tuotetta. Pese kädet ennen ruokailua ja työvuoron päätyttyä. Säännöllisiä terveystarkastuksia suositellaan Hengityksensuojaus Käsien suojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Olomuoto Tahna Väri Värillinen Haju Tyypillinen 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Ei sovellettavissa Kiehumispiste/kiehumisalue Ei sovellettavissa Leimahduspiste 100 C Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Palamista ylläpitävät ominaisuudet Syttymislämpötila Ei sovellettavissa 300 C Sivu 3

4 9.2.5 Räjähdysominaisuudet Räjähdysominaisuudet Ei sovellettavissa Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Hapettavat ominaisuudet Höyrynpaine Ei sovellettavissa Suhteellinen tiheys 1,400 kg/l Kiintoainepitoisuus 100,00 % VOC (direktiivi 1999/13/EY) 0 VOC-pitoisuus (volatile carbon) Liukoisuus Vesiliukoisuus Ei liukene veteen Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei sovellettavissa Viskositeetti cps (25 C) Höyryntiheys Ei sovellettavissa Haihtumisnopeus Ei sovellettavissa 9.3 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Tuote on stabiili normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. Jos tapahtuu lämpöhajoamista tai syttyy tulipalo, voi syntyä terveydelle haitallisia höyryjä Vältettävät olosuhteet 10.2 Vältettävät materiaalit 10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tällä hetkellä saatavissa olevien tietojen perusteella tuotteesta ei ole toistaiseksi aiheutunut terveyshaittoja. Käsittelyssä noudatettava hyvää teollisuuskäytäntöä Välitön myrkyllisyys Jos ainetta pääsee iholle, se voi aiheuttaa ärsytystä, punoitusta, turvotusta, kuivumista ja sieretystä. Kosketus silmiin voi aiheuttaa lievää ärsytystä. Höyryn hengittäminen voi hieman ärsyttää ylähengitysteitä. Nieleminen saattaa aiheuttaa terveyshaittoja kuten vatsakipua ja pistelyä sekä kuvotusta ja pahoinvointia. Päästessään iholle tuote aiheuttaa herkistymistä (ihotulehdusta). Ihotulehduksen aiheuttaa ihoärsytys alueella, joka joutuu toistuvasti kosketuksiin herkistävän aineen kanssa. Ihovaurioihin voi liittyä punoitusta, turvotusta, näppylöitä, rakkoja, märkärakkuloita, hilsettä, haavaumia ja tulehdusperäistä tihkumista, jonka laajuus vaihtelee sairauden vakavuuden ja altistuneiden alueiden mukaan. Punoitus, Sivu 4

5 turvotus ja tulehdusperäinen tihkuminen kuuluvat akuuttiin vaiheeseen. Hilseilevä iho, kuivuus, haavaumat ja ihon paksuuntuminen kuuluvat krooniseen vaiheeseen Ärsyttävyys ja syövyttävyys 11.3 Herkistyminen 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin 11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Käytä tätä tuotetta hyvien työkäytäntöjen mukaisesti. Vältä roskaamista. Ilmoita toimivaltaisille viranomaisille, jos tuotetta on päässyt vesistöön, viemäreihin, maaperään tai kasvistoon Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Kulkeutuvuus 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyys 12.5 PBT-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT EI MITÄÄN ILMOITETTAVAA. 14. KULJETUSTIEDOT Tämä tuote ei ole vaarallinen voimassa olevien, kansainvälisissä maantie- (ADR), rautatie- (RID), meri- (IMDG) ja ilmakuljetuksissa (IATA) sovellettavien vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten mukaan YK-numero 14.2 Pakkausryhmä 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys Muita tietoja Sivu 5

6 14.4 Merikuljetukset IMDG-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Varoitussymbolit: Ei ole Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet R-lausekkeet R38 R43 Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Kan ge allergi vid hudkontakt S-lausekkeet S2 S23 S24/S25 S29 S36/S37 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Undvik kontakt med huden och ögonen. Ei saa tyhjentää viemäriin. Töm ej i avloppet. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja sopivia suojakäsineitä. Använd lämpliga skyddskläder och lämpliga skyddshandskar. Vaaramerkinnät direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, mukaiset Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteelle 15.2 Kansalliset määräykset 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista Sivu 6

7 16.2 Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot 16.5 Käytetyt tietolähteet YLEINEN KIRJALLISUUSLUETTELO 1. Direktiivi 1999/45/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 2. Direktiivi 67/548/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna (tekninen muutos XXIX) 3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 4. Merck Index, 10. painos 5. Handling Chemical Safety (turvallisuus kemiallisten aineiden käsittelyssä) 6. Niosh Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (Niosh kemiallisten aineiden myrkytysvaikutusten rekisteri) 7. INRS Fiche Toxicologique (myrkyllisyystiedote) 8. Patty Industrial Hygeine and Toxicology (hygieenisyys ja myrkyllisyys teollisuusympäristössä) 9. N.I. Sax Dangerous properties of Industrial Materials-7 (teollisuudessa käytettävien materiaalien vaaralliset ominaisuudet), vuoden 1989 painos Huomautus käyttäjille Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot perustuvat tietämykseemme sinä ajankohtana, jolloin viimeinen versio julkaistiin. Käyttäjien on tarkistettava annettujen tietojen sopivuus ja kattavuus tuotteen kulloisenkin käyttötarkoituksen perusteella. Tämä asiakirja ei ole mikään tuotteen ominaisuuksia koskeva takuu. Tämän tuotteen käyttö ei ole suoran valvontamme alainen. Siksi käyttäjien on omalla vastuullaan noudatettava voimassa olevia terveydestä ja turvallisuudesta annettuja lakeja ja määräyksiä. Valmistaja ei vastaa millään lailla mahdollisen epäasiallisen käytön seurauksista Lisäykset, poistot ja muutokset Muutokset edelliseen tarkistukseen Seuraavat osat muutettiin: 01 / 09 Sivu 7

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 01.08.2010 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STONEX-REUNAKIVILIIMA,

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

2.2.2 Aineosan nimi# 2.2.3 Pitoisuus# etyylialkoholi. > 80 % pain. synteettinen muovi. < 20 % pain.

2.2.2 Aineosan nimi# 2.2.3 Pitoisuus# etyylialkoholi. > 80 % pain. synteettinen muovi. < 20 % pain. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.6.2005 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot*

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 04.02.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.168 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot