Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa."

Transkriptio

1 Rauman kaupunki Tuomoniemen hiekkakuoppa AK Asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. Asemakaavamuutos koskee Rauman kaupungin 19. kaupunginosan kortteleita 1914 ja 1916 sekä Tuomoniemenpuistoa. Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 19. kaupunginosan korttelit 1914,1916,1928 ja 1929 ja katu- ja virkistysaluetta. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. Sitova tonttijako: Kaavan laatija: RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS Kaavoitusarkkitehti Henri Raitio, kaavoitusharjoittelija Laura Liikamaa Kanalinranta Rauma Puh Vireille tulo: kaavoituskatsaus 2014 Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto..2014,

2 2 Sisällysluettelo: Tiivistelmä Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Maisema Pintavedet Pohjavedet Rakennettu ympäristö Muinaisjäännökset Maaperän pilaantuneisuus Melu Tulvariski Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Osayleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Maanomistus Asemakaavan tavoitteet Tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Seutu- ja yleiskaavoista johdetut tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Valmistelu Asemakaavaluonnos Asemakaavaehdotus Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Korttelialueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavan vaikutukset Nimistö Asemakaavan toteutus Asemakaavan toteutus Liiteasiakirjat: 1. Tilastolomake 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hakemistokartta 4. Poistuva asemakaava 5. Asemakaavakartta Havainnepiirros Rakentamistapaohjeet Lausunnot ja mielipiteet

3 3 Tiivistelmä Asemakaavan tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusia erillispientalotontteja olemassa olevalle Tuomoniemen pientaloalueelle ja luoda edellytykset uusien omakotitalojen rakentamiselle Tuomoniemeen. Uusi asemakaava tiivistää ja täydentää kaupunkirakennetta. Uudella asemakaavalla säilytetään viheryhteys Tuomoniemenpuistosta Tuomoniementien pohjoispuolelle. Kaavaprosessin vaiheet Tuomoniemen hiekkakuopan kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin joka talouteen jaetussa kaavoituskatsauksessa 2014 sekä kaupungin www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Vireillä olevan Vanha-Lahden osayleiskaavan yhteydessä on teetetty maisemaselvitys ja luontoselvitys, jotka koskevat Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-aluetta. Näitä selvityksiä on käytetty Tuomoniemen hiekkakuopan asemakaavaa suunniteltaessa. Asemakaavaluonnos on nähtävillä Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Asemakaava Uudella asemakaavalla muodostetaan 21 uutta erillispientalotonttia ja osa Tuomoniemenpuistoa. Kaava muodostaa kaksi uutta päättyvää katua, Vendavaheen ja Jiippivaheen. Kaava-alueen pinta-ala on 4,54 ha. Kaava-alueen rakennusoikeus on yhteensä 5705 kem 2. Asemakaavalla muodostuu 21 uutta erillispientalotonttia. Asemakaava-alueen erillispientalojen korttelialueen pinta-ala on 2,10 ha. Tonttien asuinrakennusten rakennusoikeudet vaihtelevat 200 kem 2 :stä 250 kem 2 :n. Talousrakennusten rakennusoikeus on 60 kem 2. Asukasmääräksi alueelle voidaan arvioida n. 74 henkeä (3,5 asukasta / asunto). Lähivirkistys- eli VL-aluetta asemakaava-alueella on 2,18 ha. Tälle alueelle on merkitty leikkikentälle varattu alueen osa (vk). Asemakaava-alueella on uutta tiealuetta yhteensä 0,26 ha, noin 250 m. Poistuva asemakaava Vanhaa hyväksyttyä asemakaavaa muutetaan siten, että asuinkerrostalojen korttelialue (AK-8) ja yleisten väestönsuojarakennusten korttelialue (YVS-1) poistuvat. Leikkikentälle varattu alueen osa (vk) säilyy uudessa kaavassa, mutta sen paikkaa muutetaan hieman. Asemakaavan toteuttaminen Kaava-alueen rakentuminen alkaa kunnallistekniikan rakentamisella, kun asemakaava on saanut lainvoiman. Kunnallistekniikan alueelle rakentaa kaupunki. Erillispientalojen toteutuksesta vastaavat pääosin yksityishenkilöt. Asemakaava-alueelle on laadittu rakentamistapaohjeet.

4 4 1 Lähtökohdat 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijaitsee n. 4 km päässä Rauman kaupungin keskustasta luoteeseen. Alueen lähettyvillä sijaitsevat Uusi-Lahden, Merirauman ja Syvärauman pientaloalueet, Vanha-Lahden kartanoalue ja Pyytjärven kuntoilualue. Alueelta merelle on n. 150 metriä (Salinkedonlahti). Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-aluetta rajaavat Tuomoniementie, Luovivahe, Lenssitien kortteli 1914 ja Tuomoniemenpuisto. Kaava-alueella on rakentamattomat asuinkerrostalojen korttelialue, yleisten väestönsuojarakennusten korttelialue sekä leikkikentälle varattu alueen osa. Alueen läpi kulkee polkuja. Asemakaavaluonnoksen pinta-ala on 4,54 hehtaaria. Kaava-alue on pääosin kallioista metsää, alueen pohjoisreunassa on epäsiisti, metsittynyt vanha maanottopaikka. Ilmakuva kaava-alueesta (2013).

5 Luonnonympäristö Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-alue on hyvin puustoista, missä kalliota on paikoittain näkyvissä. Alueen pohjoisosassa on metsittynyt vanha maanottoalue. Alueen maasto on topografialtaan loivasti polveilevaa. Vanha maanottoalue vaatii täyttöä, kun taas alueen itä- ja etelälaidassa on korkeampaa kalliota. Maaperälajiltaan alue on kalliota ja hiekkaa tai hiekkamoreenia. Ote maaperälajikartasta. Kaava-alueen maaperä on pääosin lajiltaan kalliota (Ka) ja hiekkaa tai hiekkamoreenia (Hk). Ote kallioperäkartasta. Kaava-alueen kallioperä on tonaliittia.

6 6 Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-aluetta koskee Vanha-Lahden osayleiskaavan yhteydessä laadittu Rauman Vanhalahden luontoselvitys. Luontoselvityksen on laatinut Ahlman Konsultointi ja suunnittelu vuonna Ote Rauman Vanha-Lahden luontoselvityksen rajauksesta, kaava-alue ympyröity mustalla. Luontoselvityksen mukaan Vanhalahden alueella on arvokkaita metsälain (10 ) nojalla suojeltavia kalliomuodostumia (punaiset alueet) sekä edustavia kokonaisuuksia, joiden säilyttäminen on suotavaa (siniset alueet). Jepyrtien jatkon kaava-alueella ei ole näitä arvokkaita alueita. Vanha-Lahden arvokkaat alueet. Kaava-alue ympyröity vihreällä. Luontoselvityksen mukaan koko Vanhalahden alueelta ei löytynyt lainkaan liitooravan jätöksiä. Näin ollen lajia ei tarvitse huomioida kaavoituksessa.

7 7 Luontoselvityksen perusteella Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-alueelle sijoittuvat kasvillisuusalueet 30 ja 31. Alueen luontotyypit ovat pääosin tavanomaisia, eikä uhanalaisuusluokituksen mukaan alueella ole kuin korkeintaan silmälläpidettäviä kuvioita. Alueelle ei ole merkittäviä luontoarvoja, jotka vaikuttaisivat maankäyttöön. KAAVA-ALUE Ote kasvillisuus ja luontotyypit -kartasta 30. Joutomaa-alue Väljästi rajattu joutomaa-alue, johon on aikoinaan kaivettu useita monttuja. Kuviolla kasvaa jo kookasta puustoa. Lajisto on kokonaisuudessaan hyvin sekavaa, mutta heinät ovat leimaa-antavia. Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 31. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas Tuore kangas, jossa kuusi on valtapuu. Seassa kasvaa kuitenkin yleisinä sekä koivu että mänty. Mustikka muodostaa hyvin tiheitä kasvustoja, mutta paikoin myös puolukka on runsas. Tyypillisiä ruohoja edustavat oravanmarja ja metsätähti. Heiniä esiintyy tyypillisen niukasti. Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

8 8 Linnustoselvityksessä kaava-alueelta löydettiin seuraavien lajien edustajia: punarinta, pajulintu, lehtokerttu, sinitiainen, harmaasieppo, sinitiainen, peippo ja keltasirkku. Pajulintu, peippo, keltasirkku ja sinitiainen kuuluvat luontoselvitysalueen yleisimpiin lintuihin. Alueen lajisto on tavanomaista ja paritiheydet ovat keskitasoista. Kaavaalueella ei ole uhanalaisia lajeja, joten linnustolla ei ole vaikutusta maankäyttöön Maisema Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-alue sisältyy vireillä olevan Vanha-Lahden osayleiskaavan yhteydessä laadittuun maisemaselvitykseen. Vanha-Lahden maisemaselvitys on laadittu WSP:n toimesta vuonna Selvitysalue on pinta-alaltaan 3,57 km 2 suuruinen alue ja Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-alue sijoittuu selvitysalueen eteläreunaan. Maisemaselvitys perustuu kevään ja kesän 2011 aikana tehtyihin kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin, maastokäynteihin ja aiempiin inventointeihin ja selvityksiin sekä viranomaisten tietokantoihin. Maisemaselvityksen rajaus. Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-alue on ympyröity mustalla. Kaava-alue sijaitsee kaupunkikeskustan pohjoispuolella, tiiviin kaupunkirakenteen puristuksissa. Alue on noin 1 km etäisyydellä maakunnallisesti merkittävästä Vanha- Lahden kartanoympäristöstä.

9 9 Ote maisemarakennekaaviosta. Kaava-alue on pääosin laaksoa ja eteläreunasta selännettä. Vanha-Lahden merkittävimmät avovedet ovat alueeseen rajautuvat merenlahdet. Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-alue sijaitsee lähellä Salinkedonlahtea. Kaavaalueella ei ole ojia tai valuma-alueita. Ote Vanha-Lahden vesiolosuhteet -kartasta. Kaava-alue sijaitsee lähellä Salinkedonlahtea. Alue ei ole valuma-alueella. Rauman kaupungin yleiskaavan yhteydessä on tarkasteltu keskustan kaupunkikuvaa ja viherverkostoa. Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-aluetta ei ole osoitettu millään merkinnällä kyseisessä kartassa. Alueen ylitse kulkee kehitettävä/säilytettävä viherverkosto/katuvihreä. Itä-länsisuuntainen viherakseli yhdistää mantereen Salinkedonlahteen ja Vaikkusiin.

10 10 Ote keskustan kaupunkikuvaa ja viherverkostoa koskevasta tarkastelusta. Maisemaselvityskartta. Kaava-alue on merkitty laaksoksi. Maisemaselvityksessä Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-alue sijoittuu hyvin muutoksia kestävälle alueelle, mutta sen läpi kulkee säilytettävä viher- ja virkistysyhteys. Kaava-alue sijoittuu Merirauman ja itä-länsisuuntaisen viheralueen väliin jäävälle metsäiselle alueelle. Alueen luontotyypit ovat monipuolisia. Alueella ei itsessään ole erityisiä maisemallisia arvoja, mutta ympäröivät arvot tulee huomioida. Vanha-Lahden

11 11 kartano, itä-länsisuuntainen viherakseli ja Salinkedonlahti luetaan alueen vaalittaviin arvoihin. Alueen toimenpidesuositusten mukaan alueen vaalittavat arvot ja olemassa olevat asuinalueet tulee huomioida suunnittelussa. Alue soveltuu parhaiten pientalorakentamiseen. Pohjois-eteläsuuntainen viheryhteys tulee säilyä. Ote maisemalliset arvot -kartasta. Kaava-alue sijaitsee hyvin muutoksia kestävällä alueella (vihreä). Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa säilytettävä viher- ja virkistysyhteys Pintavedet Tontin haltija on velvollinen huolehtimaan tontin kuivauksesta myös tilanteissa, joissa virkistysalueelta valuu pintavesiä tontille Pohjavedet Kaava-alue ei ole pohjavesialueella Rakennettu ympäristö Kaava-alue on rakentamaton. Kaava-alueen itä- ja länsipuolella on tiivistä pientaloasutusta. Alueen eteläpuolta rajaa Tuomoniemenpuisto, joka on hoitamatonta kallioista metsää. Tuomoniemenpuiston läpi kulkee metsäpolkuja. Tuomoniemenpuiston eteläpuolella on pientaloasutusta. Tuomoniementien pohjoispuoli on toistaiseksi rakentamaton. Alueelta Salinkedonlahteen on n. 150 metriä. Rauman purjehdusseuran kotisatama ja Kuuskarin paviljonki sijaitsee reilu puoli kilometriä kaava-alueelta länteen Kuuskarintien päässä. Kilometrin päässä kaava-alueesta koilliseen sijaitsee Vanha-Lahden kartano. Kartanoympäristö on Satakunnan maaseutukaavassa osoitettu merkittäväksi rakenne-

12 12 tuksi ympäristöksi (kh). Vanha-Lahden kartano on uusrenessanssityylinen kartano 1800-luvulta ja ainoa laatuaan Raumalla. Kartanon ympäristö peltoineen ja lehmuskujineen muodostaa merkittävän kokonaisuuden Muinaisjäännökset Kaava-alueelle ei ole tehty muinaisjäännösinventointia Maaperän pilaantuneisuus Kaava-alueella on Rauman Salinkedon leikkipaikan maaperän haitta-ainetutkimus. Selvitys on laadittu Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta vuonna Alueelle, joka on alun perin ollut sorakuoppa, on tuotu Syväraumanlahdelta 600m 3 ruopattua pohjasedimenttiä täyttömaaksi. Täytetty alue on kooltaan noin 25m x 30 m. Alueelta otettiin kolme näytettä, yksi otettiin kokoomanäytteenä viidestä kohdasta ja kaksi muuta näytettä otettiin yksittäisnäytteinä. Kaikista näytteistä määritettiin kuivaaine, hehkutusjäännös ja siitä hehkutushäviö sekä tiheys. Kokoomanäytteestä määritettiin elohopea (Hg), kadmium (Cd), kromi (Cr), kupari (Cu), lyijy (Pb), nikkeli (Ni), sinkki (Zn) ja arseeni (As). Kaikista näytteistä määriteltiin raekoostumus. Kokoomanäytteestä määriteltiin PAH-pitoisuudet ja PCB-pitoisuudet. Kaikistä näytteistä määriteltiin tributyylitinan pitoisuudet. Maaperän haitta-ainetutkimusten havaintopaikkojen sijainti Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-alueella.

13 13 Maanäytteet olivat pääosin hiekkaa tai soraa, saven osuus oli hyvin pieni. Kuivaainepitoisuus oli % ja orgaanisen aineen määrä hehkutusjäännöksenä kaikissa näytteissä vain 1 %. Alueelta otetun kokoomanäytteen raskasmetallipitoisuudet olivat lyijyä lukuun ottamatta pienempiä kuin ympäristöministeriön tavoitearvo saastuneelle maaperälle. Lyijypitoisuus oli 2,5-kertainen tavoitearvoon verrattuna, mutta kuitenkin selvästi saastuneen maaperän alempaa ohjearvoa pienempi. Kokoomanäytteen PAH-pitoisuudet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) olivat selvästi ympäristöministeriön saastuneelle maaperälle asetettuja tavoitearvoja pienempiä. PCB-kongeneerien pitoisuudet olivat kaikissa näytteissä alle määritystarkkuuden. PCB-kongeneerien summapitoisuus on alempaa ohjearvoa selvästi pienempi. Tributyylitinan summapitoisuus on pienempi kuin valtioneuvoston asetusluonnoksessa ( ) annettu tavoitearvo. Haitta-ainepitoisuudet alueella olivat näytteiden perusteella varsin pieniä. Syväraumanlahdesta siirrettyjen sedimenttien mukana ei siirtynyt suuria määriä haittaaineita. Rauman kaupungin ympäristösuojelutarkastaja Raija Hakanen on arvioinut, että selvitys on riittävä eikä aiheuta toimenpiteitä. Kaivuuvaiheessa on tarkkailtava silmämääräisesti maaperää poikkeamien löytämiseksi. Ympäristöterveydenhuollon terveysinsinööri Riku Eriksson totesi puhelimitse, että alueen pientalorakentamisen rakentamisen yhteydessä tulee varautua maaperästä nousevan radonin torjuntaan Melu Kaava-alueelle ei ole tehty meluselvitystä. Liikennemäärät ja ajonopeudet huomioon ottaen meluarvot jäävät matalaksi.

14 Tulvariski Rauma merkittävä vedenkorkeus 1,91 m (N2000) Tulvariski kartan mukaan tulvariski kaava-alueella on vähäinen. Asemakaava toteutetaan rakennusjärjestyksessä määräyksen mukaa eli asunnon alimman rakentamiskorkeuden merenranta-alueilla on oltava vähintään 2,3 metriä. Alueen itälaidassa oleva vanha hiekkakuoppa täytetään ennen alueen rakentamista.

15 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Ote ympäristöministeriön vahvistamasta Satakunnan maakuntakaavasta. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallintooikeuden päätöksellä. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n nojalla viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteutumisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maakuntakaavassa kaavoitettava Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-alue on taajamatoimintojen aluetta (A). A Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksessä todetaan muun muassa seuraavaa: Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta.

16 16 Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Noin kilometrin säteellä alueesta sijaitsee maailmansotien aikainen muinaismuistoalue (sm) ja merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Vanha-Lahden kartanoalue (kh). sm Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja muinaisjäännösalueita ja -kohteita. Suunnittelumääräyksessä todetaan muun muassa seuraavaa: Muinaismuistoalueiden ja kohteiden ja niiden lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja hoitoa suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava huomioon niiden suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin tai kulttuuriympäristöihin. Kaikista aluetta koskevista suunnitelmista tulee Museovirastolle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. kh Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävät, alle 10 ha:n laajuiset rakennetunympäristön kohteet. Suunnittelumääräyksessä todetaan muun muassa seuraavaa: Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä niiden arvojen säilymistä. Merkittävistä kohdetta koskevista suunni-telmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

17 Yleiskaava Alueella on voimassa hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava, jossa kaava-alue on osoitettu asuntoalueeksi (A). Alue rajautuu virkistysalueeseen (V) ja pohjois-eteläsuunnassa kulkee ulkoilureitti. Ote yleiskaavasta (2003). Alue on ympyröity punaisella. Kaava-alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan strategisen vaiheen Visio kartassa suunnittelualue on osoitettu asuinalueeksi (A) ja virkistysalueeksi (V). Ote yleiskaavan strategisen vaiheen Visio kartasta

18 Osayleiskaava Asemakaava Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaava. Alueella on vireillä Vanha-Lahden osayleiskaava. Asemakaava voimassa olevasta hyväksytystä asemakaavasta. Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava AK Alueella on VL- eli lähivirkistysalue, jonka keskellä on vk-merkintä eli ohjeellinen leikkikenttäalue. Alueella itälaidan korttelissa on AK-8-merkintä eli asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennukset tulee tehdä korttelialueittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Rakennusten julkisivut on oltava tiili- tai klinkkeripintaisia. Maanpinnan tasossa olevien asuntojen yhteyteen tulee rakentaa asuntopiha, jonka syvyys on vähintään 3 metriä. Asuntopiha tulee aidata lauta- tai pensasaidalla. Parvekkeisiin saa tehdä lasiseinät. Tontilla tulee olla yhtenäistä leikki- ja oleskelutilaa vähintään 10 m 2 asuntoa kohti. Korttelin sisäisiä tontin rajoja ei saa aidata. Pihalle sijoitettavat pölytys- ja kuivaustelineet sekä jätesäiliöt on varustettava näkösuojan antavin aitauksin ja istutuksin. Korttelin tehokkuusluku eli kerrosalan suhde alueen pinta-alaan on e=0,55. Asemakaavassa on rakennusalat viidelle kerrostalolle. Kaksi läntistä taloa ovat enintään kolmikerroksisia ja kolme itäistä taloa ovat enintään viisikerroksista. Korttelissa on kaksi rakennusalaa autonsäilytyspaikoille. Rakennusalojen kerroslukumäärä on yksi. Korttelin autopaikkamääräys on 1autopaikka asuntoa kohden. Alueen pohjoisosassa Tuomoniementien varressa YVS-1 merkintä eli yleisten väestönsuojarakennusten korttelialue. Alueelle saa lisäksi rakentaa kokoontumistiloja.

19 19 Kerrosluku on yksi. Korttelin tehokkuus luku on e=0,30. Korttelin autopaikkamääräys on 1autopaikka asuntoa kohden. Kaavoitettavan alueen itäpuolilla on rakennettuja erillispientalojen korttelialueita Rakennusjärjestys 1.3 Pohjakartta Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen , voimaantulopäivä oli Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/99 vaatimukset. 1.4 Maanomistus Alue on kaupungin omistuksessa. Ote maanomistuskartasta. Kaupungin omistamat alueet on kuvattu harmaalla ja yksityisessä omistuksessa olevat valkoisella.

20 20 2 Asemakaavan tavoitteet 2.1 Tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on täydentää olemassa olevaa asuinaluetta ja mahdollistaa uusien pientalojen rakentamisen. Kaavalla pyritään takaamaan pohjois-eteläsuuntainen viheryhteyden säilyminen. 2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Seutu- ja yleiskaavoista johdetut tavoitteet Kaava-alue on yleispiirteisemmissä kaavoissa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Aluetta suunniteltaessa on otettava huomioon läheiset tärkeät virkistysalueet ja -reitit. Tuomoniemen hiekkakuopan asuinkorttelit täydentävät olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja kaava on siltä osin yleispiirteisten kaavojen tavoitteiden mukainen Kaupungin asettamat tavoitteet Uudet pientalotontit varmistavat osaltaan kaupungin tonttitarjonnan riittävyyttä Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaprosessin tavoitteena oli aluksi kaavoittaa 12 erillispientalotonttia alueelle. Tonttitarjonnan riittävyyden takaamiseksi aluetta tutkittiin uudelleen. Perusedellytyksenä oli viheryhteyden säilyminen. Alueesta laadittiin luonnoksia erityyppisistä ratkaisuista, joissa kaikissa todettiin maksimaaliseksi tonttien lukumääräksi keskimäärin 20. Lopullisessa ratkaisussa uusia erillispientalotontteja kaavoitetaan 21 tonttia. Lisäksi alueella on lähivirkistysaluetta ja leikkipaikalle varattu alueen osa. Pohjoiseteläsuuntainen viheryhteys säilyy. Luonnonympäristö ja luontoselvitys Tuomoniemen hiekkakuopan kaava-alue maaperälaji on kalliota ja hiekkaa tai hiekkamoreenia. Tontit on pyritty järjestämään kaava-alueelle siten, että suurimmat kalliot jäävät koskemattomaksi. Rakentamistapaohjeiden mukaan avokalliota tulee pyrkiä säilyttämään mahdollisimman paljon. Lähivirkistysalueeseen rajoittuvia kallioita ei saa louhia ja pihamaan liittyminen kalliomaastoon tulee olla mahdollisimman luontevaa. Olemassa olevaa puustoa on hyvä säilyttää mahdollisimman paljon. Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

21 21 Luontoselvityksessä on kartoitettu alueen linnustoa. Kaava-alueella esiintyvät lajit ovat pääosin runsaslukuisia koko luontoselvityksen alueella, minkä lintutiheys on tavanomainen. Maisemaselvitys Maisemaselvityksessä korostetaan itä-länsisuuntaisen mantereen ja Salinkedonlahden ja Vaikkusen yhdistävän viherakselin säilyttämistä. Kaava-alue ei häiritse tätä yhteyttä. Tuomoniemen hiekkakuopan pohjois-eteläsuuntaisen viheryhteyden säilyttäminen on merkittävää. Viheryhteys on huomioitu kaavoituksessa, Tuomoniemenpuisto ulottuu Tuomoniementielle asti. Kaava-alue sijoittuu hyvin muutoksia kestävälle alueelle. Alueella ei ole itsessään merkittäviä maisemallisia arvoja. Maisemaselvityksen mukaan alue soveltuu parhaiten pientaloalueeksi. Kaavalla täydennetään olemassa olevaan pientaloaluetta uusilla pientalotonteilla. Poistuvassa kaavassa alueelle on varattu asuinkerrostalojen korttelialue. Maaperän pilaantuneisuus Kaava-alueelle on tehty maaperän pilaantuneisuusselvitys, koska alueelle on tuotu Syväraumanlahdelta pohjasedimenttiä täyttömaaksi. Tutkimusten perusteella haittaainepitoisuudet ovat maaperässä varsin pieniä. Siirrettyjen sedimenttien mukana ei siirtynyt suuria määriä haitta-aineita, mikä estäisi maankäytön. 3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Rauman kaupunki on asettanut tavoitteeksi lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa siten, että vuosittain olisi tarjolla 50 uutta tonttia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on ollut tarpeellista aloittaa Tuomoniemen hiekkakuopan kaavoittaminen pientalotonteiksi. Voimassa olevan kaava ei ole rakentunut Valmistelu Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin joka talouteen jaetussa kaavoituskatsauksessa 2014 sekä kaupungin www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Jepyrtien jatkon asemakaavatyötä tukevia selvityksiä ovat Ahlman Konsultointi ja suunnittelun laatima Vanhalahden luontoselvitys (2011), WSP:n laatima Vanha- Lahden maisemaselvitys (2011) ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laatima Rauman Salinkedon leikkipaikan maaperän haitta-ainetutkimus (2005) Asemakaavaluonnos Kaavoitusjaosto hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja rakentamistapaohjeen kokouksessaan Asemakaavan luonnos oli nähtävillä

22 22 Lausunnot ja vastineet Tekninen lautakunta : Tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan seuraavaa; Kaupungingeodeetti Juhani Korpinen : Omakotitonttien tarjonta Asemakaavan muuttaminen vastaa Ympäristö ja kiinteistöt tulosalueen aiemmin esittämää tavoitetta. Kerrostalotontteihin ei ole kohdistunut toteutukseen saakka edenneitä hankkeita. Omakotitontteina alue monipuolistaa Rauman kaupungin omakotitonttien tarjontaa. Rakentamisen tilatarve Asemakaavassa osoitetaan 21 omakotitonttia. Niiden keskipinta-ala on 1000 m2. Kiinteistö- ja mittaustoimen ja rakennusvalvonnan asiakastilanteissa on ilmennyt, että rakennusten ja rakennelmien mahtuminen tonteille mm. Tuomoniemessä saattaa olla hankalaa. Nyt luonnostellussa asemakaavassa tonttien koko, leveys ja syvyys vaikuttavat pääosin sellaisilta, jotka eivät kärjistä ko. ongelmaa. Asemakaavan muuttamisen jatkotyössä soisi kuitenkin vielä harkittavan mahdollisuutta lisätä rakentamisen tilaa varsinkin ehdotuksen hankalanmuotoisilla tonteilla. Usein yksikin lisämetri voi helpottaa rakennusten ja rakennelmien sijoittelua. Rakennusoikeus Tonttien hinnoittelussa tultaneen käyttämään yhtenä osatekijänä rakennusoikeutta. Vendavaheen kulmassa olevalla tontilla on muita selvästi pienempi rakennusoikeus 170 kerros-m2. Ratkaisua voitaneen osaksi perustella rakennuksen yksikerroksisuudella. Toivottavaa kuitenkin on, että asemakaavan muuttamisen jatkotyössä selvitetään mahdollisuus ko. rakennusoikeuden kasvattamiseen esimerkiksi 200 kerros-m2:iin. Uusenergia Ympäristölautakunnan lausunnoissa on takavuosina tavoiteltu asemakaavan ohjausta uusenergiaratkaisuihin. Nyt käsillä olevan asemakaavan rakentamistapaohjeissa aurinkopaneeleita sallitaan pihanpuoleiselle lappeelle. Käytännössä paneelit olisi tarkoituksenmukaista suunnata auringon suuntaan. Toinen merkittävä aihe uusissa energiaratkaisuissa on ollut maalämpö. Rakennusvalvonnalla on siihen valtakunnallisista ohjeista kootut käytäntönsä. Sen sijaan esimerkiksi maalämpöenergian kerääminen viereiseltä puistoalueelta edellyttänee kaupunkimaanomistajan erillistä periaateratkaisua siinä tapauksessa, että maalämmön suosio energialähteenä säilyy. Asemakaavaohjaukseen ei asiassa päästäne. Meluntorjunta

23 23 Asemakaavaluonnoksessa on osaan tonteista merkitty rakennusten rakenteellisen meluntorjunnan vaatimus. Merkintäkäytäntöä voidaan pitää tämän tyyppisissä kohteissa vanhentuneena. Nykyisten rakenteiden äänieristävyys täyttää vähimmilläänkin sellaisen meluntorjuntavaatimuksen, jota ko. määräyksellä Tuomoniementien varressa tavoitellaan. Asemakaavamerkinnän luoma mielikuva saattaa tarpeettomasti hämmentää tontinetsijää. Kunnallistekniikka Rauman kaupungin kunnallistekninen yksikkö on ilmoittanut, ettei sillä ole asemakaavan muutosluonnoksesta huomautettavaa. Vastine Teknisen lautakunnan lausuntoon: Kaavanlaadinnassa on pyritty tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun. Kaavaehdotuksessa on jollain tonteilla muutettu ja kasvatettu rakennusalan muotoa mm. rakennussuunnittelun helpottamiseksi. Lisäksi korttelissa 1916 tonttien 6, 8, 9 ja 10 kokoa on jonkin verran kasvatettu. Vendavaheen kulman tontin asuinrakennuksen rakennusalaa on kasvatettu ja rakennusoikeutta lisätty 200 kerrosneliömetriin. Rakennustapaohjeista poistettiin aurinkopaneeleiden kohdalta maininta pihanpuoleisesta lappeesta. Näin aurinkopaneelin saa tehdä minkä tahansa lappeen suuntaisesti. Maalämpöenergian keräämistä puistoalueilta tulisi käsitellä laajempana kokonaisuutena, kuin yksittäisessä pientaloasemakaavassa. Asemakaavamerkintä meluntorjunnasta helpottaa hahmottamaan tontin mahdollisuuksia ja rajoitteita. Ympäristölautakunta : Ympäristö lautakunnan lausunto on saman sisältöinen kuin Teknisen lautakunnan lausunto lukuun ottamatta Kunnallistekniikan ilmoitusta. Vastine ympäristölautakunnan lausuntoon: Kaavanlaadinnassa on pyritty tarkoituksen mukaiseen ratkaisuun. Kaavaehdotuksessa on jollain tonteilla muutettu ja kasvatettu rakennusalan muotoa mm. rakennussuunnittelun helpottamiseksi. Lisäksi korttelissa 1916 tonttien 6, 8, 9 ja 10 kokoa on jonkin verran kasvatettu. Vendavaheen kulman tontin asuinrakennuksen rakennusalaa on kasvatettu ja rakennusoikeutta lisätty 200 kerrosneliömetriin. Näin tontin pihaalue jää melko ahtaaksi. Lappeen suuntaiset aurinkopaneelit mahdollistavat mahdollisimman laajan aurinko energian talteenoton, vaikka ilman suunta ei olekaan optimi. Näin aurinkopaneelit ovat osa rakennusta. Vastaavassa laajuudessa ei tontilla pystytä sijoittamaan järkevästi paneeleja.

24 24 Maalämpöenergian keräämisestä puistoalueilta tulisi käsitellä laajempana kokonaisuutena, kuin yksittäisessä pientaloasemakaavassa. Asemakaava merkintä meluntorjunnasta helpottaa hahmottamaan tontin mahdollisuuksia ja rajoitteita. Ympäristöterveydenhuolto : Ympäristöterveydenhuollon terveysinsinööri Riku Eriksson totesi puhelimitse, että alueen pientalorakentamisen rakentamisen yhteydessä tulee varautua maaperästä nousevan radonin torjuntaan. Vastine Ympäristöterveydenhuollon kommenttiin: Rakentamistapa ohjeissa suositellaan varautumaan radonin torjuntaan. Satakuntaliitto : Satakuntaliitolla ei ole huomautettavaa luonnoksesta. Teknisenä tarkistuksena selostuksen maakuntakaavoista koskevaan kohtaan tulisi lisätä, että Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Vastine Satakuntaliiton lausuntoon: Maininta maakuntakaavan hyväksymisestä on lisätty selostukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus : Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ( ELYkeskus ) ei ole aihetta lausunnon antamiseen. Rauman Energian : Rauman Energia Oy toivoo lähettämässään sähköpostissa, että Vendavaheen risteyksen kohtaa muutetaan siten, että olemassa olevat jakokaapit voisivat jäädä nykyiselle paikalleen. Vastine Rauman Energian lausunnon kommenttiin: Vendavaheen linjausta ei voida siirtää muuttamatta kaavaa radikaalisti. Jakokaappeja joudutaan siirtämään jonkin verran. Kaapit voidaan siirtää Luovivaheen ja Vendavaheen risteyksessä olevan tontin laidalle. DNA Oy:n lausunto : DNA Oy:lla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. Mielipiteet ja vastineet Satakunnan pelastuslaitos : Satakunnan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavamuutoksesta. Lähelle rakentamisessa on huomioitava paloosastointivaatimukset. Jaakko Kivimäen mielipide : Uudet tontit ovat aivan kiinni nykyisissä, jo rakennetuissa tonteissa, vaikka tilaa olisi siirtää niitä hieman kauemmas nykyisestä asutuksesta. Aikoinaan kun valitsimme tonttia, yksi kriteereistä oli se, että tälle puolelle ei tule asutusta aivan viereen. Tämän kaavan toteutus luonnoksen mukaisesti vaikuttaa asumisviihtyvyyteen jo rakennusaikana ja myös sen jälkeen. Se voi vaikuttaa talon jälleenmyyntiarvoon, sekä myyntiin negatiivisesti. Suurimmalla osalla alueen tonteista ne rajoittuvat joltain

25 25 sivultaan puistoon, joten naapuria ei ole heti rajan takana, niin miksi tässä tapauksessa on pakko rakentaa tiiviisti, vaikka tilaa kyllä on? Pyydän huomioimaan mielipiteeni ja ehdotan 20 metrin viherkaistaletta nykyisten ja uusien tonttienväliin, koska tilaa siihen on olemassa. Näin saataisiin rauhallisempi elinympäristö ja uskoisin, että kaikki asukkaat olisivat tyytyväisiä, niin vanhat kuin uudetkin Myös uusien tonttien asukkaat arvostaisivat tätä tontteja valitessaan. Vastine Jaakko Kivimäen mielipiteeseen: Mielipiteen jättäjän tontin länsipuolella on voimassa olevassa asemakaavassa YVS-1-merkinnän mukaan Yleisten väestönsuojarakennusten korttelialue. Alueelle saa lisäksi rakentaa kokoontumistiloja. Tontin pinta-ala on 2926,0 neliömetriä ja rakennusoikeus 878 kerrosneliömetriä Kyseinen kaava on vahvistunut samaan aikaan kuin muistutuksen jättäjän tontin asemakaava. Mielipiteen jättäjällä on siis ollut tiedossa, että tontti ei rajaudu puistoon vaan väestösuojarakennuksen korttelialueelle. Kyseinen kortteli on tällä hetkellä rakentamatta. Uusi asuinkortteli saadaan ulkonäöllisesti paremmin sopimaan alueelle kuin väestösuojarakennukset. Uusien asuintonttien rakennusalat on sijoitettu siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän nykyisiä asukkaita. Mielipiteen jättäjän ehdotus väliin jätettävästä 20 metrin virkistys- /metsikköalueesta vähentäisi uuden kaavan tonttien lukumäärää ja heikentäisi näin kaavataloutta. Tontit on suunniteltu asemakaavassa tarkoituksen mukaisimpaan paikkaan. 20 metrin virkistys alueelle tulisi todennäköisesti ainakin epävirallinen polku, mikä aiheuttaisi liikennettä muistutuksen jättäjän tontin länsipuolella. Tero ja Outi Tommilan mielipide: Uudessa kaavaluonnoksessa on kaavoitettu omakotitontteja Lenssitien jo rakennettujen tonttien rajanaapureiksi. Aikoinaan tontteja haettaessa sekä rakennusvaiheessa annoimme itsemme ymmärtää kyseisen alueen olevan puistoksi kaavoitettu sekä osa väestösuojan tontiksi, eli oletus oli ettei naapureita siihen suuntaan ole milloinkaan tulossa. Nyt kuitenkin alueen ja kotien ympäristö tulee muuttumaan huomattavasti aiheuttaen esim. rakennettujen kiinteistöjen arvon alenemista sekä alueen omaleimaisuuden katoamista. vähin asia, mitä kaavoitus voi tehdä, on jättää rakennettujen tonttien ja uusien tonttien, välille vähintään 20 metrin viheralueen. Vastine Tero ja Outi Tommilan mielipiteeseen: Mielipiteen jättäjän tontin länsipuolella on voimassa olevassa asemakaavassa VL- eli lähivirkistysalue, jonka pohjoispuolella on YVS-1- eli yleisten väestönsuojarakennusten korttelialue. Uusien asuintonttien rakennusalat on sijoitettu siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän nykyisiä asukkaita.

26 26 Mielipiteen jättäjän ehdotus väliin jätettävästä 20 metrin viheralue vähentäisi uuden kaavan tonttien lukumäärää ja heikentäisi näin kaavataloutta. Tontit on suunniteltu asemakaavassa tarkoituksen mukaisimpaan paikkaan. 20 metrin viheralueelle tulisi todennäköisesti ainakin epävirallinen polku, mikä aiheuttaisi liikennettä muistutuksen jättäjän tontin länsipuolella. Muistutuksen jättäjän tontin lounaisnurkasta jää yhteys lähivirkistysalueelle. Pasi Eskolan mielipide : Asumme osoitteessa Lenssitie 48 ja nykyisin meidän tonttimme rajoittuu takarajalta lähivirkistysalueeseen. Tontin valintaan tämä seikka vaikutti aikanaan ratkaisevasti. Nyt kuitenkin kaupunki olisi ottamassa takarajaltamme lähivirkistysalueen pois ja se korvattaisiin omakotitalojen tonteilla, jotka rajoittuvat tonttimme takarajaan. Ei ole mielestämme oikein tuoda uusia tontteja kiinni meidän takarajaamme ja samalla antaa lähes kaikille tonteille mahdollisuus rajoittua virkistysalueeseen ainakin tontin yhdeltä sivulta. Lisäksi katsomme kiinteistömme arvon alenevan kun kolmelle sivulle sijoittuisi tontit. Olemme pettyneitä kaupungin kaavoitukseen, koska nykyisiltä asukkailta ei ole kaavaluonnosta tehdessä kysytty asiasta mielipidettä. Ehdotuksemme uuteen kaavaan olisikin, että tonttimme ja uusien tonttien väliin jätettäisiin 20 metrin virkistys-/metsikköalue. Tästä hyötyisikin myös uusien tonttien asukkaat. Vastine Pasi Eskolan mielipiteeseen: Mielipiteenjättäjän jättäjän tontin länsipuolella on voimassa olevassa asemakaavassa VL- eli lähivirkistysalue ja YVS-1- eli yleisten väestönsuojarakennusten korttelialue. Alueelle saa lisäksi rakentaa kokoontumistiloja. Väestönsuojarakennusten korttelialueen tontin pinta-ala on 2926,0 neliömetriä ja rakennusoikeus 878 kerrosneliömetriä Kyseinen kaava on vahvistunut samaan aikaan kuin muistutuksen jättäjän tontin asemakaava. Mielipiteen jättäjällä on siis ollut tiedossa, että tontti rajautuu vain osin lähivirkistysalueelle. Kyseinen kortteli on tällä hetkellä rakentamatta. Uusien asuintonttien rakennusalat on sijoitettu siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän nykyisiä asukkaita. Mielipiteen jättäjän ehdotus väliin jätettävästä 20 metrin viheralue vähentäisi uuden kaavan tonttien lukumäärää ja heikentäisi näin kaavataloutta. Tontit on suunniteltu asemakaavassa tarkoituksen mukaisimpaan paikkaan. 20 metrin viheralueelle tulisi todennäköisesti ainakin epävirallinen polku, mikä aiheuttaisi liikennettä muistutuksen jättäjän tontin länsipuolella. Asemakaavan laadinnan yhteydessä on käytetty normaalia kuulemismenettelyä.

27 Asemakaavaehdotus Asemakaava ehdotukseen muutettiin korttelin 1916 rajausta hieman. Joidenkin tonttien rakennusaloja ja rakennusoikeuksia muutettiin. Selostusta ja rakentamistapaohjetta täydennettiin. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Asemakaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Muistutukset ja vastineet Pasi ja Kirsi Eskolan muistutus : Nykyisin tonttimme rajoittuu takarajalta lähivirkistysalueeseen. Aikanaan uuden talomme paikkaa valitessamme tämän tontin valintaan vaikutti ratkaisevasti juuri lähivirkistysalue. Nyt kuitenkin kaupunki olisi ottamassa takarajaltamme virkistysalueen pois ja se korvattaisiin omakotitalotonteilla, jotka rajoittuisivat meidän naapuriemme tontteihin. Ei ole mielestämme oikein tuoda uusia tontteja kiinni meidän tonttiimme ja samalla antaa lähes kaikille uusille tonteille mahdollisuus rajoittua virkistysalueeseen ainakin yhdeltä sivulta. Lisäksi katsomme kiinteistömme arvon alenevan kun tontin kaikki sivut rajoittuvat muihin tontteihin tai tiehen. Ehdotuksemme uuteen kaavaan olisi, että tonttimme ja uusien tonttien väliin jätettäisiin noin 20 metrin virkistys/metsikköalue. Tästä hyötyisivät meidän lisäksemme myös uudet asukkaat. Lisäksi tuolla 20 metrin alueella kulkee nykyinen jo vuosikymmeniä vanha reitti nykyiseltä Tuomoniementieltä lähimetsään. Miksi tuhota nykyinen kaikkien tuntema reitti ja tehdä uusia korvaavia reittejä. Tämä muutos ehdotuksemme ei aiheuttaisi kaavaan muuta muutosta kuin uusien tonttien siirtäminen hiukan lähemmäksi Luovivahetta. Tämä muutos ei vähentäisi yhtään uutta tonttia, mutta tekisi monet ihmiset tyytyväisiksi kaupungin toimintaan. Vastine Pasi ja Kirsi Eskolan muistutukseen: Muistutuksen jättäjän tontin länsipuolella on voimassa olevassa asemakaavassa VL- eli lähivirkistysalue ja YVS-1- eli yleisten väestönsuojarakennusten korttelialue. Alueelle saa lisäksi rakentaa kokoontumistiloja. Väestönsuojarakennusten korttelialueen tontin pinta-ala on 2926,0 neliömetriä ja rakennusoikeus 878 kerrosneliömetriä Kyseinen kaava on vahvistunut samaan aikaan kuin muistutuksen jättäjän tontin asemakaava. Muistutuksen jättäjällä on siis ollut tiedossa, että tontti rajautuu vain osin lähivirkistysalueelle. Kyseinen kortteli on tällä hetkellä rakentamatta. Uusien asuintonttien rakennusalat on sijoitettu siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän nykyisiä asukkaita.

28 28 Muistutuksen jättäjän ehdotus väliin jätettävästä 20 metrin viheralue vähentäisi uuden kaavan tonttien lukumäärää ja heikentäisi näin kaavataloutta. Tontit on suunniteltu asemakaavassa tarkoituksen mukaisimpaan paikkaan. Muistutuksen perusteella asemakaavaehdotukseen ei ole syytä tehdä muutoksia. Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa 2014, joka sisältyi Raumalla joka talouteen jaettavaan kaupungin tiedotuslehteen. Kaavoituskatsaus oli lisäksi saatavana kaupungin palvelupisteissä ja nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui ja se lähetettiin tiedoksi kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille, eri viranomaisille ja lautakunnille. Tuomoniemen hiekkakuopan asemakaavamuutosluonnos oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Varsinais-Suomen ELY -keskukselta, Satakuntaliitolta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä. Luonnoksesta jätettiin kolme mielipidettä. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Ehdotuksesta jätettiin yksi muistutus.

29 29 Asemakaavan kuvaus 4.1 Kaavan rakenne Tuomoniemen hiekkakuopan asemakaavan muutoksella muodostetaan uusia pientalotontteja olemassa olevalle pientaloalueelle. Kaava sisältää 21 uutta erillispientalotonttia, katu- ja virkistysaluetta. Uudet korttelit merkitään erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Lähivirkistysalueella (VL) on leikkipaikalle varattu alueen osa (vk). Lähivirkistysalueella säilytetään pohjois-eteläsuuntainen viheryhteys. 4.2 Korttelialueet Kaavalla muodostetaan neljä erillispientalojen korttelialuetta, joilla on yhteensä 21 tonttia. Tonteille on osoitettu asuinrakennusten ja talousrakennusten tai auton säilytyspaikan rakennusalat. Asuinrakennukset on pääosin sijoitettava samalle etäisyydelle kadusta (6 m). Näin katutilajulkisivut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Asuinrakennusten kerrosluvut vaihtelevat yhdestä kahteen. Talousrakennukset on rakennettava yksikerroksisina. Talousrakennusten rakennusoikeus on jokaisella tontilla 60 k-m 2. Korttelien 1914, 1928 ja 1929 asuinrakennukset rakennetaan yksikerroksisina ja niiden rakennusoikeus on 200 k-m 2. Tontin asuinrakennuksen rakennusoikeus on 225 k-m 2. Tontin asuinrakennuksen rakennusoikeus on 200 k-m 2. Molemmat rakennetaan yksikerroksisina. Tonttien asuinrakennukset tulee rakentaa kaksikerroksisiksi ja niiden rakennusoikeus on 250 k-m 2. Rakentamistapaohjeissa on annettu tarkempia määräyksiä koskien rakennusten muotoa, materiaaleja ja värejä sekä tontin käsittelyä ja aitaamista.

30 Kaavamerkinnät ja -määräykset Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Kaupungin- tai kunnanosan numero. Korttelin numero. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Merkintä osoittaa erillisen talousrakennuksen kerrosalan. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Merkintä osoittaa rakenteelta vaadittavan palosuojauksen.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1610/2015 VP 44/3.9.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TOEJOKI 52. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 16 TONTTI 1001 (KESKIKATU 26) JA PUISTON RIITAVIIKIN AUKION (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1668 Maankäyttö-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/433/2015 VP 31/28.5.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIINAHARJAN 26. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1663 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 17.7.2012_Päivitetty 14.11.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 17.7.2012_Päivitetty 14.11.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 187 JA PUISTOALUEILLA (RAJATIEN JA MESIMARJANTIEN VÄLISELLÄ ALUEELLA) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Tallinmäen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/1239/2016 VP 18/26.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJARANTA 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 58 ASEMAKAAVAN MUUTOS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot