Kauppatieteiden Pro gradu tutkielma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppatieteiden Pro gradu tutkielma"

Transkriptio

1 Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Kauppatieteiden Pro gradu tutkielma Nuorten johtajien johtamiskäytänteet asiantuntijaorganisaatioissa. Young leader s leadership practices in expert organizations. Työn ohjaajina ja tarkastajina ovat toimineet professori KTT Iiro Jussila ja KTM Pasi Tuominen. Helsingissä 2. Tammikuuta 2012 Teemu Mellas

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Mellas, Teemu Tutkielman nimi: Nuorten johtajien johtamiskäytänteet asiantuntijaorganisaatioissa. Tiedekunta: Kauppatieteellinen tiedekunta Pääaine: Johtaminen ja organisaatiot Vuosi: 2012 Pro gradu tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 119 sivua, 12 kuviota, 2 taulukkoa ja 1 liite Tarkastajat: prof. Iiro Jussila KTM Pasi Tuominen Hakusanat: johtaminen, nuori johtaja, johtamiskäytänteet, johtamisopit Johtajasukupolvet ovat vaihtumassa ja tulevaisuudessa tarvitaan yhä useampia nuoria johtajia täyttämään johtajien paikkoja. Tämä tutkimus osallistuu nuorista johtajista ja tällä hetkellä työelämässä olevasta nuorimmasta sukupolvesta käytävään tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää nuorten johtajien johtamiskäytänteitä asiantuntijaorganisaatioissa. Tutkimuksen on luonteeltaan kvalitatiivinen ja sen pääasiallinen aineisto koostuu kymmenen nuoren johtajan haastatteluista. Tutkimuksen mukaan nuoret johtajat ovat eettisiä ja autenttisia johtajia, jotka arvostavat johtamisessaan yhä enemmän niin sanottuja pehmeitä arvoja, kuten oikeudenmukaisuutta, avoimuutta, ihmisten kehittämistä, kuuntelutaitoa ja muiden huomioon ottamista sekä kykyä inspiroida. Nuoren johtajan tapa johtaa on valmentavaa ja esimerkillä johtamista, joka perustuu ennen kaikkea valtuuttamiselle ja yhteistyölle alaisten kanssa.

3 ABSTRACT Author: Mellas, Teemu Title: Young leader s leadership practices in expert organization Faculty: LUT, School of Business Major: Management and Organizations Year: 2012 Master s thesis: Lappeenranta University of Technology 119 pages, 12 figures, 2 tables and 1 appendix Examiners: prof. Iiro Jussila KTM Pasi Tuominen Keywords: leadership, leadership practices, young leader, leadership theory Leadership generations are changing and in the future we need more and more young leaders to fill leadership positions. This study contributes to scientific and societal discussion on young leaders and the youngest generation in working life. The objective of the study is to describe and understand young leaders leadership practices in expert organizations. The study is qualitative research and its main material consist of ten interviews of young leaders. According to the study, young leaders are ethical and authentic leaders, who appreciate in their leadership more and more so called soft values like integrity, openness, ability to develop people, ability to listen, consideration of others and ability to inspire. A young leader leads by coaching and by example and the leadership is based above all on empowerment and collaboration with subordinates.

4 ALKUSANAT Tämän pro gradu -tutkielman tekeminen oli haastava ja aikaa vievä prosessi, joka vaati paljon motivaatiota sen loppuun saattamiseksi. Matkan varrella oli hetkiä, jolloin motivaatiota ei tuntunut millään löytyvän prosessin edistämiseksi, vaan ajatukset olivat aivan muissa asioissa. Onneksi sain tukea ja kannustusta, joka mahdollisti prosessin kunniallisen loppuun saattamisen. En olisikaan selvinnyt tämän pro gradu tutkielman tekemisestä yksin ilman tukea ja kannustusta. Tahdon kiittää pro gradu tutkielmani ohjaajaa professori KTT Iiro Jussilaa tutkimukseni tekemisen aikana saamastani ohjauksesta ja tuesta sekä tutkielman tarkastamisesta. Kiitän myös tutkielman toisena tarkastajana toiminutta KTM Pasi Tuomista. Erityisesti haluan kiittää Mari Maanosta ja MPS Finland Consulting Oy:ta, jotka tarjosivat minulle mahdollisuuden tehdä tämän pro gradu tutkielma toimeksiantona tarjoten siihen hyvät puitteet ja kannustimet. Haluan myös kiittää kaikkia tutkimukseeni osallistuneita haastateltavia, jotka uhrasivat omaa aikaansa osallistumalla tutkimukseeni. Ilman heitä tutkimukseni tekeminen ei olisi ollut mahdollista. Kiitokset myös isälle ja äidille saamastani tuesta prosessin aikana sekä Tiina Mellakselle avusta gradupaikan hankinnassa ja gradun oikoluvussa. Helsingissä 2. Tammikuuta 2012 Teemu Mellas

5 1 JOHDANTO Katsaus aikaisempaan tutkimukseen aiheesta Tutkimukselle asetetut tavoitteet ja reunaehdot Menetelmät tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi Keskeisten käsitteiden määritelmät Tutkimuksen rakenne JOHTAMISEN KÄYTÄNTEET Perinteiset johtajuuden teoriat Johtajuuden piirreteoriat Johtajuuden käyttäytymisteoriat Kontingenssiteoriat Transaktionalinen ja transformaationalinen johtajuus Viimeaikaisia näkökulmia johtajuuteen Karismaattinen johtajuus Autenttinen ja eettinen johtajuus Tunneäly Johtajuuden muutos Nuoret johtajat ja johtajuus Y-sukupolvi Arvot ja asenteet Tehokas johtajuus Tutkimuksen teoreettinen viitekehys TUTKIMUSMENETELMÄT Tutkimusprosessi ja menetelmät Aineistot ja analyysit MPS Finland Consulting Oy Tutkimuksen luotettavuudesta ja uskottavuudesta NUORTEN JOHTAJIEN JOHTAMISKÄYTÄNTEET Kontekstin kuvaus Nuorten johtajien arvomaailma Menestyksellinen johtajuus... 64

6 4.2.2 Arvot Käytänteet Toiminta Tehoton johtaminen Motivointi Johtamisen tilannesidonnaisuus Johtaminen tänään Tiivistelmä: Nuorten johtajien johtamiskäytänteet JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio Kehittämisehdotuksia kohdeorganisaatiolle Jatkotutkimusmahdollisuuksia LÄHTEET LIITTEET Liite 1: Haastattelukysymykset

7 1 1 JOHDANTO Johtajuuden kasvot ovat nuortumassa ja tulevaisuudessa tarvitaan yhä useampia nuoria johtajia täyttämään johtajien paikkoja (McDermott 2001, 43; Anon 2011, 24-25). Nuorten asenteissa ja organisaatioiden toimintaympäristöissä onkin tapahtunut selkeitä muutoksia viime vuosien aikana. Tästä huolimatta johtamisen kehitys on ollut hidasta (Suoranta 2009, 1-2). Nuorten johtajuus on ollut viime aikoina vahvasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. On puhuttu niin sanotusta uudesta sukupolvesta (Y-sukupolvi), jonka edustajien arvomaailma, käyttäytyminen, asenteet ja toimintatavat poikkeavat aikaisempien sukupolvien tavoista toimia. He haastavat johtamisen ja vanhat toimintamallit luoden uudenlaisen näkemyksen organisaation johtamiseen. He ovat tulevaisuuden johtajia (Alch 2000, 32; Ahonen et al. 2010, 23-24; Hatfield 2002, 73; Weinstein 2009, 17). Tämä pro gradu -tutkielma osallistuu tähän nuorista johtajista käytävään tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun perehtymällä nuorten johtajien johtamisen käytänteisiin ja heidän tapaansa toteuttaa johtamista. Tutkielma on suoritettu toimeksiantona MPS Finland Consulting Oy:lle (tästä eteenpäin tekstissä MPS) ja sen tarkoitus on korjata sekä täyttää kyseisessä organisaatiossa havaittuja tietämyksen aukkoja tutkittavasta aiheesta, jotta kohdeorganisaatio voi paremmin kehittää omia johtamisen kehittämispalveluitaan vastaamaan entistä paremmin tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeita. Näitä johtamisen kehittämispalveluita ovat muun muassa esimiestyön kehittäminen, johdon kehittämisanalyysit, johtoryhmätyön kehittäminen, organisaatiotutkimukset ja henkilöstötutkimukset sekä osaamisen johtaminen. Tämä tutkimus auttaa siis omalta osaltaan kehittämään näitä johtamisen kehittämispalveluita muokkaamalla niitä entistä sopivammiksi nuorille johtajille ja uusille sukupolville.

8 2 Johtamisen ja esimiestyön kehittämistä täytyy tulevaisuudessa tarkastella yhä enemmän yksilöiden kautta, huomioiden ikä, tilannetekijät ja toimintaympäristö, jotta johtamisen kehittämispalveluita voidaan kohdentaa ja kehittää vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden tarpeita. Nuorten työelämäodotukset ovat MPS:n työnantajakuvamittauksien mukaan muuttuneet ja esimiestyöltä odotetaan yhä enemmän muun muassa yksilöllisyyden tukemista ja eettistä johtamista. Kohdeorganisaatiossa olevat ajankohtaiset haasteet ja tietämyksen aukot, joihin tällä tutkimuksella pyritään vastaamaan, liittyvät nuorten johtajien johtamisfilosofiaan, arvoihin, johtamiskäytänteisiin, johtamiskyvykkyyksiin, heidän tapaansa toteuttaa johtamista sekä haasteisiin, joita nuoret johtajat kokevat omassa johtamisessaan. Tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus määrittelevät tarkemmin kohdeorganisaatiossa olevat ajankohtaiset haasteet ja sen, mitä tällä tutkimuksella tulee saavuttaa, jotta nämä ajankohtaiset haasteet kohdeorganisaatiossa voidaan selättää. Tutkielma keskittyy pohtimaan nuorten johtajien ajatuksia siitä, millaisella johtamisella ja millaisilla johtamisen käytänteillä he aikovat toteuttaa johtajuutta ja lähiesimiestyötä. Yleinen oletus on, että nuorten johtajien johtamisen vuorovaikutustilanteet ja johtamisen käytänteet poikkeavat johtamisopeista esille nousevista johtamisen käytänteistä. Tutkimus pyrkii löytämään vastauksia siihen, onko näitä eroja olemassa ja jos on, niin minkälaisia ne ovat. Tutkimus selkeyttää myös omalta osaltaan sitä, miten nuorten johtamiskäytänteet vastaavat sitä, mitä nuoret odottavat johtamiselta ja esimiestyöltä. Johtamisen tutkimus on painottunut varsin paljon ns. perinteisille aloille, teollisuuteen ja erilaisiin asiantuntijaorganisaatioihin, joissa johtajat tyypillisesti ovat keski-ikäisiä tai iäkkäämpiä. Aiheena nuoret johtajat (lähinnä y-sukupolven edustajat) ja nuorten henkilöiden johtamiskäytänteet on melko uusi aihe, josta on tehty vain vähän empiiristä tutkimusta. Teoriat aiheesta voivat olla vanhoja, eivätkä täten kuvaa nykytilaa riittävän hyvin. Tutkimus luo omalta osaltaan uutta

9 3 empiiristä tietoa johtamisesta, joka auttaa korjaamaan näitä puutteita aikaisemmassa tiedossa. Nuorten johtajuuden tieteellinen tutkimus on melko rajoittunutta ja tiedeyhteisön tietämys kyseisestä aiheesta ei ole täydellistä. Tämä tutkimus voi osaltaan auttaa korjaamaan näitä aukkoja tietämyksessä, minkä takia aihe on tutkimisen arvoinen. Aihe on myös hyvin ajankohtainen jo siksikin, että kyseinen aihe on jatkuvasti muutoksessa. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten tehtyyn tutkimukseen aiheesta on jo syytä suhtautua kriittisesti, koska johtajat, jotka olivat silloin nuoria, eivät ole enää niin nuoria. Tämä tutkimus luo myös arvokasta uutta tietoa uuden sukupolven tavasta johtaa sekä nykypäivän johtajuudesta. Tutkimus auttaa myös ymmärtämään nuoria johtajia sekä sitä, mihin suuntaan johtajuus on tulevaisuudessa menossa. 1.1 Katsaus aikaisempaan tutkimukseen aiheesta Johtajuutta on tutkittu viimeisen 80 vuoden aikana paljon ja aiheesta on julkaistu lukuisia tutkimuksia. Vaikka johtajuutta onkin tutkittu laajasti ja siitä tiedetään paljon, löytyy aiheesta vielä monia kysymyksiä, joihin ei ole saatu vastauksia. (House & Aditya 1997, 409; Yukl 1989, ). Tästä syystä johtajuutta kannattaa ja tuleekin tukia lisää, jotta ymmärryksemme kyseisestä aiheesta paranee. Seuraavassa listataan tämän tutkimuksen kannalta oleellista aikaisempaa tutkimusta johtajuudesta. Johtajuuden varhaisimpia tutkijoita ovat muun muassa Taylor (1914), Stogdill (1948,1974) ja Mayo (1945). Johtajuutta on myös tutkinut laajasti mm. Bass (1990a) ja Yukl (1989, 2010). Tämä tutkimus lähtee tarkastelemaan johtajuutta perinteisten johtajuuden teorioiden kautta. Perinteisiksi johtajuuden teorioiksi luetaan piirreteoriat, käyttäytymisteoriat, kontingenssiteoriat sekä transaktionalinen ja transformaationalinen johtajuus.

10 4 Johtajuutta luonteen piirteenä on tutkinut muun muassa Stogdill (1948, 1974), Kirkpatrick & Locke (1991), Barrick & Mount 1991, Judge et al. (1999), Nystedt (1997), Bono & Judge (2004) ja Andersen (2006). Johtamiskäyttäytymisen tunnetuimpia tutkimuksia ovat Mintzbergin (1980) tutkimukset, Ohion ja Michiganin yliopiston tutkimukset (House & Aditya 1997, 420) sekä Blaken & Moutonin (1973) tutkimukset. Johtajuuden tilannesidonnaisuutta eli kontingenssiteoriaa on tutkinut muun muassa Fiedler (1972), House (1971), Hersey & Blanchard (1996), Kerr & Jermier (1978), Fiedler & Garcia (1987), Vroom ja Yetton (1973) sekä Graen & Uhl-Bien (1995). Transaktionaalista ja transformaationaalista johtajuutta on tutkinut muun muassa Burns (1978), Bass (1985, et al. 1987, 1990b, et al. 2003), Keller (1992, 1995, 2006), Avolio et al. (1999) ja Bono & Judge (2004). Näkökulmaa johtajuuteen pyritään laajentamaan tarkastelemalla viimeaikaisia näkemyksiä johtajuuteen. Viimeaikaisista johtajuuden näkökulmista tarkastellaan karismaattista johtajuutta, eettistä ja autenttista johtajuutta sekä tunneälyn vaikutusta johtajuuteen. Karismaattista johtajuutta on tutkinut mm. Weber (1947), Howell & Avolio (1992), Shamir et al. (1993), Sankowsky (1995) sekä Khurana (2002). Eettistä ja autenttista johtajuutta on tutkinut muun muassa Hollander (1995), Treviño et al. (2003), May et al. (2003), Avoilo et al. (2004), Brown et al. (2005) ja Novicevic (2006). Tunneälyä on taas tutkinut Solevey & Mayer (1990) ja Goleman (1998,2000). Johtajuuden muutos liittyy myös läheisesti tutkittavaan aiheeseen. Sitä ovat tutkineet muun muassa Bennis (1998, 1999), Dess & Picken (2000), Alvesson & Sveningsson (2003), McKenna & Yost (2004), Tengblad (2005), Uhl-Bien et al. (2007) Hamel (2009), Blanchard (2011) ja Nonaka & Takeuchi (2011). Nuorien johtajien johtamiskäytänteisiin ja johtajuuteen liittyvä tutkimus on

11 5 melko vähäistä. Tutkimukset, jotka käsittelevät y-sukupolvea ja johtajuutta painottuvat enimmäkseen sukupolvien vertailuun, jolloin vähemmälle tarkastelulle on jäänyt nuorten johtajien johtamiskäytänteiden tarkastelu johtamisen teorioiden/käytänteiden valossa. Tutkimusten kohteena on myös yleensä ollut jonkun sukupolven edustajat yleisesti, eikä niinkään nuoret johtajat. Julkaistu empiirinen tutkimus liittyen y-sukupolveen on parhaimmillaan sekavaa ja huonoimmillaan ristiriitaista (Deal et al. 2010, 191). Y- sukupolven käyttäytymistä, arvoja ja asenteita on tutkittu jonkun verran. Työhön liittyviä arvoja ja asenteita ja niiden eroja eri sukupolvien välillä ovat tutkineet muun muassa Smola & Sutton (2002), Kowske et al. (2010) ja Parry & Urwin (2011). Baldonado & Spangenburg (2009) ovat tutkineet y-sukupolven työmotivaatiota. Deal et al. (2010) on tutkinut sukupolvien eroja ja y-sukupolven työkäyttäytymistä. Hyvönen et al. (2009) ovat tutkineet nuorten johtajien ammatillista hyvinvointia heidän henkilökohtaisten työhön liittyvien tavoitteidensa kautta. Uen et al. (2009) on tutkinut nuorten johtajien ihmisten välisen stressin yhteyksiä johtamisen kehittämisen käytäntöihin. Muita aihetta käsitteleviä julkaisuja on kirjoittanut muun muassa Heselbarth (1999), Alch (2000), McDermott (2001), Weinstein (2009), Woodward (2009) ja Pratt (2010). Y-sukupolven käsityksiä johtajuudesta on tutkinut muun muassa Powell (2003); Dulin (2005) ja Gentry et al. (2011). Gentry et al. (2011) on tutkinut sitä, onko eri sukupolvilla erilaiset käsitykset siitä, mitkä johtamisen toimintatavat ovat tärkeitä organisaation menestyksen kannalta ja sitä, hallitsevatko johtajat näihin toimintatapoihin liittyvät taidot. Dulin (2005) on tutkinut sitä, mitä alaisina toimivat y-sukupolven edustajat pitävät hyvänä johtamisena. Powell (2003) on tutkinut sukupolvien välisiä eroja siitä, minkälaiseksi he kokevat tehokkaan johtamisen.

12 6 1.2 Tutkimukselle asetetut tavoitteet ja reunaehdot Tämän tutkimuksen tarkoitus on korjata sekä täyttää toimeksiantoorganisaatiossa havaittuja tietämyksen aukkoja liittyen nuoriin johtajiin ja nuorten johtajien johtamisen käytänteisiin, jotta johtamisen kehittämispalveluita voidaan kohdentaa ja kehittää vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden tarpeita. Kohdeorganisaatiossa tutkimustulokset auttavat siis parantamaan johtamisen kehittämisen palveluita nuorille johtajille/uusille sukupolville entistä sopivimmiksi. Kohdeorganisaatiossa ajankohtaiset haasteet sekä tietämyksen aukot ovat seuraavanlaisia Minkälaiselle johtamisfilosofialle nuorten johtajien johtaminen perustuu? Miten nuoret johtajat toteuttavat johtamista käytännössä? Miten he motivoivat ja sitouttavat/vahvistavat ihmisiä hyvään suoritukseen? Millaisilla johtamisen käytänteillä nuoret johtajat ajattelevat menestyvänsä? Millaista johtamissuoritusta nuoret johtajat odottavat itseltään? Mitkä työkalut he kokevat tärkeiksi johtamisessaan? Millaisia johtamiskyvykkyyksiä nuoret johtajat kokevat tarvitsevansa? Millaisia haasteita nuoret johtajat kohtaavat johtamisessa? Tutkimuksen tavoitteet määrittelevät sen, mitä tutkimuksella tulee saavuttaa, jotta tutkimuksen tarkoitus voidaan toteuttaa. Ottaen huomioon kohdeorganisaation aukot tietämyksessä koskien nuoria johtajia, muodostui tutkimuksen tavoitteeksi pyrkiä kuvaamaan ja ymmärtämään nuorten johtajien johtamisen käytänteitä. Tavoitteena on siis perehtyä nuorten johtajien johtamiseen sekä pyrkiä ymmärtämään sitä, mitkä asiat vaikuttavat heidän tapaansa toteuttaa johtamista. Tämä pyritään

13 7 kuvaamaan olemassa olevan tutkimustiedon avulla sekä haastattelemalla nuoria johtajia. Tutkimuksessa pyritään siis etsimään vastauksia siihen, millaisia johtamiskäytänteitä asiantuntijaorganisaatioissa toimivat nuoret johtajat käyttävät johtamisessaan ja eroavatko nämä käytänteet johtamisopeissa esille nousevista johtamisen käytänteistä. Tutkimuskysymykseksi pelkistettynä tutkimuksen tavoitteet voidaan ilmaista seuraavalla tavalla Millaisia ovat asiantuntijaorganisaatioissa toimivien nuorten johtajien johtamiskäytänteet ja poikkeavatko nämä käytänteet johtamisopeissa esille nousevista käytänteistä? Tutkimuskysymystä selventämään on asetettu seuraavat alakysymykset (1) Miten nuoret johtajat käsittävät hyvän johtajuuden ja mitkä asiat he kokevat tärkeiksi omassa johtamisessaan? (2) Millä tavoin nuoret johtajat toteuttavat johtamista käytännössä? (3) Minkälaisena nuoret johtajat näkevät nykypäivän johtamisen asiantuntijaorganisaatioissa? Tutkimusongelmaa tarkastellaan johtamisen näkökulmasta ja siinä keskitytään nuorten johtajien toimintaan. Tutkimuksen empiirisen osion tarkastelun kohde rajataan johtajien joukkoon, joka muodostuu MPS:n asiakkaista kootusta Suomessa toimivista keskisuurissa asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevistä nuorista johtajista.

14 8 Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan asiantuntijaorganisaatioissa toimivia nuoria johtajia, joten siitä rajataan pois muun tyyppisissä organisaatioissa toimivien nuorten johtajien tarkastelu. Rajausta ei kuitenkaan tehdä mihinkään tiettyyn toimialaan. Nuorten johtajien joukko koostuu tässä tutkimuksessa iältään 36-vuotiaista tai sitä nuoremmista johtajista ja joukkoon kuuluu sekä miehiä että naisia. Tähän joukkoon kuuluvat johtajat toimivat organisaatioissa erityyppisissä esimiestehtävissä, kuten tiiminvetäjän tehtävissä. Tutkimuksesta rajataan pois se johtajien joukko, jotka eivät iältään sijoitu tähän ikähaarukkaan. 1.3 Menetelmät tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi Tässä pro gradu -tutkielmassa käytetään tutkimusmenetelmänä laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on pyrkiä tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Se pyrkii kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tietynlaista toimintaa tai antamaan teoreettisen tulkinnan jostakin ilmiöstä (Hirsijärvi et al. 1997, ). Ottaen huomioon tutkielman aihe laadullinen tutkimus on luontevin valinta tämän tutkielman tutkimusmenetelmäksi. Aineistonkeruumenetelmänä on puolistrukturoitu haastattelu, joka tunnetaan myös nimellä teemahaastattelu (Hirsijärvi et al. 1997, 203; Koskinen et al. 2005, 104) ). Haastattelututkimus on luontevin valinta aineiston keruun menetelmäksi, koska se on usein ainut keino kerätä ihmisten asioille antamia merkityksiä ja tulkintoja (Koskinen et al. 2005, 106). Havaintojen tuottaminen haastattelututkimuksen avulla perustuu faktanäkökulmaan, jolloin voidaan myös todeta, että aineistoa tarkastellaan faktanäkökulman mukaisesti. Faktanäkökulmassa ollaan kiinnostuneita niistä tiedoista eli faktoista, joita käytettävät lähteet välittävät asiasta. Puhetta tai tekstiä tarkastellaan siis faktojen näkökulmasta (Koskinen et al. 2005, 62).

15 9 Haastattelut on suoritettu MPS:n asiakkaista kootuissa Suomessa toimivissa asiantuntijaorganisaatioissa, joissa haastateltiin kymmentä nuorta johtajaa, jotka toimivat johto- ja esimiestehtävissä. Haastattelujen tarkoituksena on löytää vastauksia tutkimusongelmaan ja laajentaa näkökulmaa, jolla tutkimusongelmaa tarkastellaan. Haastattelun kysymykset pohjautuvat teoreettisessa viitekehyksessä esille tulleeseen tieteelliseen kirjallisuuteen, jota kyseisestä aiheesta on kirjoitettu. Tutkimuksessa hyödynnetään kolmen tyyppistä kirjallisuutta. Näitä ovat tieteellinen kirjallisuus, lähinnä aiheesta julkaistut tieteelliset artikkelit, yhteiskunnallisen keskustelun pohjalta syntyneet julkaisut sekä metodologiakirjallisuus. Tieteellisen kirjallisuuden tarkoitus on luoda pohja tutkimusongelman tarkastelulle. Yhteiskunnallisen keskustelun pohjalta syntynyttä kirjallisuutta käytetään taas havainnollistamaan sitä, mitä johtamisen kentällä tapahtuu nykypäivänä. Metodologiakirjallisuus taas varmistaa sen, että tutkimus on suoritettu tieteellisesti hyväksytyllä tavalla ja siinä käytetyt menetelmät ovat perusteltuja. 1.4 Keskeisten käsitteiden määritelmät Seuraavassa osiossa määritellään tämän tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet. Nämä käsitteet ovat johtajuus, nuori johtaja, y-sukupolvi, johtamisen käytänteet sekä asiantuntijaorganisaatio. Johtajuudelle (leadership) on olemassa useita eri määritelmiä, jotka poikkeavat hieman toisistaan. Suurin osa määritelmistä perustuu kuitenkin ajatukselle, että johtaminen sisältää prosessin, jossa yksi henkilö pyrkii tarkoituksellisesti vaikuttamaan muihin ihmisiin opastamalla, organisoimalla sekä helpottamalla toimintoja ja ihmisten välisiä suhteita ryhmässä tai organisaatiossa (Yukl, 1989, 252; Yukl 2010, 3).

16 10 Nuorilla johtajilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa iältään 36 vuoden ikäisiä tai nuorempia henkilöitä, jotka toimivat johtotehtävissä asiantuntijaorganisaatiossa. Y-sukupolven edustajat ovat syntyneet vuosien välillä riippuen hieman määritelmästä. He ovat iältään noin vuotiaita, mikä on hyvin lähellä tässä tutkimuksessa tutkittavien nuorten johtajien ikäjoukkoa (Dulin 2005, 1; Parry & Urwin 2011, 80-89; Powell 2003, 10; Smola & Sutton 2002, 365). Johtamisen käytänteillä tarkoitetaan kaikkia niitä toimintatapoja, käyttäytymistä sekä ajattelua, joka liittyy läheisesti johtamiseen. Whittingtonin (2006) mukaan johtamisen käytänteillä tarkoitetaan jaettuja käyttäytymisrutiineita, perinteitä, normeja sekä toimintatapoja liittyen ajatteluun, toimintaan ja asioiden käyttämiseen. Asiantuntijaorganisaatio on palveluorganisaatio, joka ratkaisee asiakkaansa vaikeita ja monimutkaisia ongelmia. Asiantuntijaorganisaation toiminta perustuu aivotyöhön ja sen tarkoitus on tuottaa asiakkaalle tietoa tai osaamista, jota siltä puuttuu (Pesonen 2007, 25-29). Menestyvä johtaja on melko hankala määritellä yksiselitteisesti ja sen määritteleminen on vahvasti sidoksissa siihen, mitä kulloinkin pidetään menestyksenä. Tutkimuksissa on kuitenkin nostettu esille sellaisia ominaisuuksia kuten karisma, itseluottamus, suostuttelutaito, kuunteluntaito, kyky kehittää, tunnustuksen antaminen, rehellisyys, ongelmanratkaisukyky, kommunikointitaito, oikeudenmukaisuus ja rohkeus osana menestyvää johtajuutta (Andrews 2009, 22; Cohen 2002, 12-13; Schmidt & Sweeney 2001, 6; Thom 1996, 16 ).

17 Tutkimuksen rakenne Tämä pro gradu -tutkielma tulee koostumaan neljästä osasta. Ensimmäinen osa on teoreettinen viitekehys, jonka tarkoituksena on tuoda esille aiheeseen liittyviä teorioita, joita tieteellisessä kirjallisuudessa on julkaistu aikaisemmin. Näiden pohjalta luodaan tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukainen ja kattava teoriapohja tutkimusongelman tarkasteluun. Kyseisessä vaiheessa perehdytään johtamisen käytänteisiin ja johtamisoppeihin teoriatasolla. Toinen osa käsittelee tutkimuksessa käytettävää tutkimusmenetelmää, jonka avulla tutkimuskysymyksiin on pyritty löytämään vastuksia. Tässä osiossa kerrotaan myös tutkimusprosessin kulusta sekä siitä, miten aineistoa on käsitelty ja mihin sen tulkinta perustuu. Osiossa pohditaan myös tutkimuksen luotettavuutta sekä uskottavuutta. Aineiston analyysi on tutkielman kolmas vaihe. Tässä vaiheessa tehdään laadullinen analyysi teorian sekä haastatteluiden pohjalta saaduista tiedoista. Tarkoituksena on pyrkiä selkeyttämään aineistosta esille nousevia merkityksiä. Tässä vaiheessa tuodaan myös esille vastaukset tutkimusongelmaan sekä tehdään päätelmiä ja pohditaan johtopäätöksiä. Neljännessä ja viimeisessä osassa tehdään yhteenveto ja johtopäätökset aiheesta sekä pohditaan, minkälaisia vastauksia tutkimusongelmaan on saatu. Tässä vaiheessa pohditaan myös sitä, mikä on saatujen tulosten merkitys tutkimusalueella, sekä esitetään kehittämisehdotukset kohdeorganisaatiolle. Lopuksi mietitään myös mahdollisia ajatuksia, joita tutkielma on herättänyt ja pohditaan mahdollisia jatkotutkimusmahdollisuuksia sekä tarpeita.

18 12 2 JOHTAMISEN KÄYTÄNTEET Tämän teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on tuoda esille tieteellisessä kirjallisuudessa esitettyä teoriaa, jonka pohjalta tutkimusongelmaa tarkastellaan. Teoreettinen viitekehys luo pohjan tutkimusongelman tarkastelulle ja auttaa ymmärtämään tutkittavaa aihetta paremmin. Tähän osioon pyritään löytämään tutkimuksen kannalta kaikki aikaisemmin kirjoitettu oleellinen tieto, joka liittyy läheisesti tutkittavaan aiheeseen. Teoreettinen viitekehys toimii myös pohjana tutkielman empiiriselle osuudelle. Teoreettinen viitekehys on ikään kuin linssi, jonka kautta tutkimusongelmaa tarkastellaan. Seuraavissa osioissa käydään läpi perinteiset johtajuuden teoriat ja viimeaikaiset näkemykset johtajuuteen sekä esitellään johtajuuden muutosta ja nuoria johtajia käsittelevään tieteellistä kirjallisuutta. Perinteisiin teorioihin kuuluvat piirreteoriat, käyttäytymisteoriat, kontingenssiteoriat, transaktionalinen ja transformaationalinen johtajuus. Viimeaikaisista näkemyksistä johtajuuteen esitellään karismaattinen johtajuus, eettinen ja autenttinen johtajuus sekä tunneäly. Näiden teorioiden tarkoitus on antaa käsitys siitä, millaista on tehokas johtaminen ja millaiseksi johtajuus käsitetään näiden teorioiden valossa. Nämä teoriat luovat pohjan tässä tutkimuksessa myöhemmin tulevalle johtajuuden tarkastelulle. 2.1 Perinteiset johtajuuden teoriat Johtajuus on yksi keskustelluimmista ja väitellyimmistä aiheista sosiaalisissa tieteissä (Bass 1990a; Bennis 2007; Derue et al. 2011; Yukl 2010). Asioiden johtaminen management ja ihmisten johtaminen leadership ovat yleensä kaksi termiä, jotka erotellaan puhuttaessa johtamisesta (Kotter 1990, ). Tässä tutkielmassa käytetään sanaa johtajuus, jolla tarkoitetaan enimmäkseen ihmisten johtamista leadership.

19 13 John Kotterin (1990) mukaan asioiden johtaminen on selviytymistä monimutkaisuuden kanssa, kun taas johtajuus on selviytymistä muutoksen kanssa. Hänen käsityksensä mukaan ihmisten johtaminen täydentää asioiden johtamista sen sijaan, että se korvaisi sen kokonaan. Kotterin (1990) mukaan ihmisten johtajat osoittavat suunnan luomalla vision tulevasta. Tämän jälkeen he ohjaavat kommunikoinnin avulla ihmisiä tähän suuntaan sekä auttavat heitä pääsemään esteiden yli. Johtajuudelle (leadership) on olemassa useita eri määritelmiä, jotka poikkeavat hieman toisistaan. Stogdill (1974) toteaakin, että johtajuuden käsitteelle on olemassa lähes yhtä monta eri määritelmää, kuin on henkilöitä, jotka ovat yrittäneet sitä määritellä. Bennisin (2007) mukaan on melkein klisee, että johtamiskirjallisuudesta puuttuu selkeä määritelmä johtajuudelle. Bass (1990a) määrittelee johtajuuden vuorovaikutukseksi kahden tai useamman ryhmän jäsenen välillä, joka usein sisältää tilanteen organisoimista tai uudelleen organisoimista sekä jäsenten havaintoja ja odotuksia. Johtajat ovat muutoksen agentteja henkilöitä, joiden teot vaikuttavat muihin henkilöihin enemmän kuin muiden henkilöiden teot heihin. Johtajuutta tapahtuu, kun yksi ryhmän henkilö muokkaa muiden ryhmän henkilöiden motivaatiota tai kompetensseja (Bass 1990a, 19-20). Vaikka johtajuudelle on olemassa useita eri määritelmiä, niin suurin osa määritelmistä kuitenkin perustuu ajatukselle, että johtaminen sisältää prosessin, jossa yksi henkilö pyrkii tarkoituksellisesti vaikuttamaan muihin ihmisiin opastamalla, organisoimalla sekä helpottamalla toimintoja ja ihmistenvälisiä suhteita ryhmässä tai organisaatiossa (Yukl, 1989, 252; Yukl 2010, 3). Johtajuuden tutkimuksen varhaisimpiin tutkijoihin kuulunut Frederick W. Taylor (1914) esitti 1900-luvun alussa käsitteen tieteellinen liikkeenjohto,

20 14 joka on yksi tunnetuimmista sen ajan johtajuuden tutkimuksista. Taylorin käsitys hyvästä johtajuudesta perustui selkeästi määriteltyihini käskyvaltasuhteisiin, selkeään työnjakoon ja työntekijöiden erikoistumiseen. Hyvän johtajuuden lähtökohtana oli siis tiukka kontrolli, jossa johdon tehtävänä oli suunnitella ja valvoa toimintoja, kun taas työntekijöiden tehtävänä oli suorittaa annetut tehtävät mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Työntekijöiden motivoiminen mahdollisimman hyvään suoritukseen perustui materiaalisten palkkioiden antamiseen (Taylor 1914; Butler 1991, 23-27). Toinen johtajuuden varhaisimmista tutkijoista Elton Mayo ( ) edusti vastakohtaa Taylorin käsityksille. Hänen mukaansa johtajan tuli keskittyä ihmisten välisiin suhteisiin saavuttaakseen tehokasta johtajuutta. Mayo edusti ihmissuhteiden koulukuntaa, joka oli ensimmäisiä, jotka kiinnittävät huomiota ihmisten välisiin suhteisiin johtamisessa. Ihmissuhteiden koulukunnan merkittävimpiä tutkimuksia olivat Hawthornetutkimukset, jotka tarjosivat tärkeää tietoa liittyen työntekijöiden motivoimiseen. Nämä tutkimukset osoittivat, että fyysisten tekijöiden sijaan sosiaaliset tekijät sekä kiinnostus työntekijöitä kohtaan, ns. Hawthorneefekti, vaikutti työntekijöiden työsuoritukseen. Tutkimukset osoittivat myös, että ihmisten käyttäytyminen voi vaihdella sen mukaan, toimivatko he ryhmässä vai yksin (Mayo 1945, ; Powell 2003, 35; Kermally 2005, 15-19) Johtajuuden piirreteoriat Piirreteorioiden lähtökohtana on ajatus siitä, että hyvä johtaja määritellään hänen luonteenpiirteidensä perusteella. Tämän ajatuksen mukaan johtajilla on sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia (fyysiset ominaisuudet, persoonallisuuteen liittyvät ominaisuudet sekä tiedot ja taidot), joiden ansiosta he ovat sopivampia johtajiksi kuin muut (Andersen 2006, ; Yukl 2010, ). Johtajuuden piirreteorioiden

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ Johtaminen Pro - gradu - tutkielma Huhtikuu 2007 Laatija: Markku Pitkänen

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Työntekijöiden odotuksia yrityksen päivittäisestä johtamisesta

Työntekijöiden odotuksia yrityksen päivittäisestä johtamisesta Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työntekijöiden odotuksia yrityksen päivittäisestä johtamisesta Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Taru Eronen 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Osastonhoitajien kokemukset Syväjohtamisen valmennuksesta ja kehittymisestään hoitotyön johtajina

Osastonhoitajien kokemukset Syväjohtamisen valmennuksesta ja kehittymisestään hoitotyön johtajina Osastonhoitajien kokemukset Syväjohtamisen valmennuksesta ja kehittymisestään hoitotyön johtajina Tarja Palomaa Pro gradu -tutkielma Hoitotieteen laitos Tampereen Yliopisto Helmikuu 2008 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA - tapaustutkimus kaupan alan yrityksen kahdesta toimintayksiköstä Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma Janne Jauhiainen TIETOJOHTAMINEN KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ (SCRUM): CASE

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ Pk-yritysten johtamisen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä

Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Piirainen Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 354 Helsinki

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jaana Salomäki

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jaana Salomäki TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jaana Salomäki JOHTAJA TYÖHYVINVOINNIN RAKENTAJANA SUOMALAISTEN YRITYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN YLIMPIEN JOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Gradututkielma Maija Karppinen Ohjaaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strategiatutkimus Salla Juutinen KOSTRUKTIIVISEN MALLIN JA SUUNNITTELUMALLIN KÄYTTÖ AIKAKAUSLEHTIALALLA TAPAHTUVASSA MURROKSESSA Tarkastajat:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen Sari Eineluoto ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA SUOSITTELUKÄYTTÄYTYMINEN VAKUUTUSALALLA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella Pro gradu tutkielma Ella Karvo Kevät 2014 1 TIIVISTELMÄ Työn nimi:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta 8.11.2011 Johtaminen ja organisaatiot. Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta 8.11.2011 Johtaminen ja organisaatiot. Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta 8.11.2011 Johtaminen ja organisaatiot Kandidaatintutkielma Autenttisen johtajuuden ilmentyminen Ihminen tavattavissa ohjelmassa Authentic leadership in Ihminen tavattavissa-program

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Matti Kulla STRATEGIATYÖ PIENISSÄ JA KESKISUURISSA KASVU- YRITYKSISSÄ KOUVOLAN SEUDULLA Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot