Kauppatieteiden Pro gradu tutkielma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppatieteiden Pro gradu tutkielma"

Transkriptio

1 Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Kauppatieteiden Pro gradu tutkielma Nuorten johtajien johtamiskäytänteet asiantuntijaorganisaatioissa. Young leader s leadership practices in expert organizations. Työn ohjaajina ja tarkastajina ovat toimineet professori KTT Iiro Jussila ja KTM Pasi Tuominen. Helsingissä 2. Tammikuuta 2012 Teemu Mellas

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Mellas, Teemu Tutkielman nimi: Nuorten johtajien johtamiskäytänteet asiantuntijaorganisaatioissa. Tiedekunta: Kauppatieteellinen tiedekunta Pääaine: Johtaminen ja organisaatiot Vuosi: 2012 Pro gradu tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 119 sivua, 12 kuviota, 2 taulukkoa ja 1 liite Tarkastajat: prof. Iiro Jussila KTM Pasi Tuominen Hakusanat: johtaminen, nuori johtaja, johtamiskäytänteet, johtamisopit Johtajasukupolvet ovat vaihtumassa ja tulevaisuudessa tarvitaan yhä useampia nuoria johtajia täyttämään johtajien paikkoja. Tämä tutkimus osallistuu nuorista johtajista ja tällä hetkellä työelämässä olevasta nuorimmasta sukupolvesta käytävään tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää nuorten johtajien johtamiskäytänteitä asiantuntijaorganisaatioissa. Tutkimuksen on luonteeltaan kvalitatiivinen ja sen pääasiallinen aineisto koostuu kymmenen nuoren johtajan haastatteluista. Tutkimuksen mukaan nuoret johtajat ovat eettisiä ja autenttisia johtajia, jotka arvostavat johtamisessaan yhä enemmän niin sanottuja pehmeitä arvoja, kuten oikeudenmukaisuutta, avoimuutta, ihmisten kehittämistä, kuuntelutaitoa ja muiden huomioon ottamista sekä kykyä inspiroida. Nuoren johtajan tapa johtaa on valmentavaa ja esimerkillä johtamista, joka perustuu ennen kaikkea valtuuttamiselle ja yhteistyölle alaisten kanssa.

3 ABSTRACT Author: Mellas, Teemu Title: Young leader s leadership practices in expert organization Faculty: LUT, School of Business Major: Management and Organizations Year: 2012 Master s thesis: Lappeenranta University of Technology 119 pages, 12 figures, 2 tables and 1 appendix Examiners: prof. Iiro Jussila KTM Pasi Tuominen Keywords: leadership, leadership practices, young leader, leadership theory Leadership generations are changing and in the future we need more and more young leaders to fill leadership positions. This study contributes to scientific and societal discussion on young leaders and the youngest generation in working life. The objective of the study is to describe and understand young leaders leadership practices in expert organizations. The study is qualitative research and its main material consist of ten interviews of young leaders. According to the study, young leaders are ethical and authentic leaders, who appreciate in their leadership more and more so called soft values like integrity, openness, ability to develop people, ability to listen, consideration of others and ability to inspire. A young leader leads by coaching and by example and the leadership is based above all on empowerment and collaboration with subordinates.

4 ALKUSANAT Tämän pro gradu -tutkielman tekeminen oli haastava ja aikaa vievä prosessi, joka vaati paljon motivaatiota sen loppuun saattamiseksi. Matkan varrella oli hetkiä, jolloin motivaatiota ei tuntunut millään löytyvän prosessin edistämiseksi, vaan ajatukset olivat aivan muissa asioissa. Onneksi sain tukea ja kannustusta, joka mahdollisti prosessin kunniallisen loppuun saattamisen. En olisikaan selvinnyt tämän pro gradu tutkielman tekemisestä yksin ilman tukea ja kannustusta. Tahdon kiittää pro gradu tutkielmani ohjaajaa professori KTT Iiro Jussilaa tutkimukseni tekemisen aikana saamastani ohjauksesta ja tuesta sekä tutkielman tarkastamisesta. Kiitän myös tutkielman toisena tarkastajana toiminutta KTM Pasi Tuomista. Erityisesti haluan kiittää Mari Maanosta ja MPS Finland Consulting Oy:ta, jotka tarjosivat minulle mahdollisuuden tehdä tämän pro gradu tutkielma toimeksiantona tarjoten siihen hyvät puitteet ja kannustimet. Haluan myös kiittää kaikkia tutkimukseeni osallistuneita haastateltavia, jotka uhrasivat omaa aikaansa osallistumalla tutkimukseeni. Ilman heitä tutkimukseni tekeminen ei olisi ollut mahdollista. Kiitokset myös isälle ja äidille saamastani tuesta prosessin aikana sekä Tiina Mellakselle avusta gradupaikan hankinnassa ja gradun oikoluvussa. Helsingissä 2. Tammikuuta 2012 Teemu Mellas

5 1 JOHDANTO Katsaus aikaisempaan tutkimukseen aiheesta Tutkimukselle asetetut tavoitteet ja reunaehdot Menetelmät tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi Keskeisten käsitteiden määritelmät Tutkimuksen rakenne JOHTAMISEN KÄYTÄNTEET Perinteiset johtajuuden teoriat Johtajuuden piirreteoriat Johtajuuden käyttäytymisteoriat Kontingenssiteoriat Transaktionalinen ja transformaationalinen johtajuus Viimeaikaisia näkökulmia johtajuuteen Karismaattinen johtajuus Autenttinen ja eettinen johtajuus Tunneäly Johtajuuden muutos Nuoret johtajat ja johtajuus Y-sukupolvi Arvot ja asenteet Tehokas johtajuus Tutkimuksen teoreettinen viitekehys TUTKIMUSMENETELMÄT Tutkimusprosessi ja menetelmät Aineistot ja analyysit MPS Finland Consulting Oy Tutkimuksen luotettavuudesta ja uskottavuudesta NUORTEN JOHTAJIEN JOHTAMISKÄYTÄNTEET Kontekstin kuvaus Nuorten johtajien arvomaailma Menestyksellinen johtajuus... 64

6 4.2.2 Arvot Käytänteet Toiminta Tehoton johtaminen Motivointi Johtamisen tilannesidonnaisuus Johtaminen tänään Tiivistelmä: Nuorten johtajien johtamiskäytänteet JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio Kehittämisehdotuksia kohdeorganisaatiolle Jatkotutkimusmahdollisuuksia LÄHTEET LIITTEET Liite 1: Haastattelukysymykset

7 1 1 JOHDANTO Johtajuuden kasvot ovat nuortumassa ja tulevaisuudessa tarvitaan yhä useampia nuoria johtajia täyttämään johtajien paikkoja (McDermott 2001, 43; Anon 2011, 24-25). Nuorten asenteissa ja organisaatioiden toimintaympäristöissä onkin tapahtunut selkeitä muutoksia viime vuosien aikana. Tästä huolimatta johtamisen kehitys on ollut hidasta (Suoranta 2009, 1-2). Nuorten johtajuus on ollut viime aikoina vahvasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. On puhuttu niin sanotusta uudesta sukupolvesta (Y-sukupolvi), jonka edustajien arvomaailma, käyttäytyminen, asenteet ja toimintatavat poikkeavat aikaisempien sukupolvien tavoista toimia. He haastavat johtamisen ja vanhat toimintamallit luoden uudenlaisen näkemyksen organisaation johtamiseen. He ovat tulevaisuuden johtajia (Alch 2000, 32; Ahonen et al. 2010, 23-24; Hatfield 2002, 73; Weinstein 2009, 17). Tämä pro gradu -tutkielma osallistuu tähän nuorista johtajista käytävään tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun perehtymällä nuorten johtajien johtamisen käytänteisiin ja heidän tapaansa toteuttaa johtamista. Tutkielma on suoritettu toimeksiantona MPS Finland Consulting Oy:lle (tästä eteenpäin tekstissä MPS) ja sen tarkoitus on korjata sekä täyttää kyseisessä organisaatiossa havaittuja tietämyksen aukkoja tutkittavasta aiheesta, jotta kohdeorganisaatio voi paremmin kehittää omia johtamisen kehittämispalveluitaan vastaamaan entistä paremmin tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeita. Näitä johtamisen kehittämispalveluita ovat muun muassa esimiestyön kehittäminen, johdon kehittämisanalyysit, johtoryhmätyön kehittäminen, organisaatiotutkimukset ja henkilöstötutkimukset sekä osaamisen johtaminen. Tämä tutkimus auttaa siis omalta osaltaan kehittämään näitä johtamisen kehittämispalveluita muokkaamalla niitä entistä sopivammiksi nuorille johtajille ja uusille sukupolville.

8 2 Johtamisen ja esimiestyön kehittämistä täytyy tulevaisuudessa tarkastella yhä enemmän yksilöiden kautta, huomioiden ikä, tilannetekijät ja toimintaympäristö, jotta johtamisen kehittämispalveluita voidaan kohdentaa ja kehittää vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden tarpeita. Nuorten työelämäodotukset ovat MPS:n työnantajakuvamittauksien mukaan muuttuneet ja esimiestyöltä odotetaan yhä enemmän muun muassa yksilöllisyyden tukemista ja eettistä johtamista. Kohdeorganisaatiossa olevat ajankohtaiset haasteet ja tietämyksen aukot, joihin tällä tutkimuksella pyritään vastaamaan, liittyvät nuorten johtajien johtamisfilosofiaan, arvoihin, johtamiskäytänteisiin, johtamiskyvykkyyksiin, heidän tapaansa toteuttaa johtamista sekä haasteisiin, joita nuoret johtajat kokevat omassa johtamisessaan. Tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus määrittelevät tarkemmin kohdeorganisaatiossa olevat ajankohtaiset haasteet ja sen, mitä tällä tutkimuksella tulee saavuttaa, jotta nämä ajankohtaiset haasteet kohdeorganisaatiossa voidaan selättää. Tutkielma keskittyy pohtimaan nuorten johtajien ajatuksia siitä, millaisella johtamisella ja millaisilla johtamisen käytänteillä he aikovat toteuttaa johtajuutta ja lähiesimiestyötä. Yleinen oletus on, että nuorten johtajien johtamisen vuorovaikutustilanteet ja johtamisen käytänteet poikkeavat johtamisopeista esille nousevista johtamisen käytänteistä. Tutkimus pyrkii löytämään vastauksia siihen, onko näitä eroja olemassa ja jos on, niin minkälaisia ne ovat. Tutkimus selkeyttää myös omalta osaltaan sitä, miten nuorten johtamiskäytänteet vastaavat sitä, mitä nuoret odottavat johtamiselta ja esimiestyöltä. Johtamisen tutkimus on painottunut varsin paljon ns. perinteisille aloille, teollisuuteen ja erilaisiin asiantuntijaorganisaatioihin, joissa johtajat tyypillisesti ovat keski-ikäisiä tai iäkkäämpiä. Aiheena nuoret johtajat (lähinnä y-sukupolven edustajat) ja nuorten henkilöiden johtamiskäytänteet on melko uusi aihe, josta on tehty vain vähän empiiristä tutkimusta. Teoriat aiheesta voivat olla vanhoja, eivätkä täten kuvaa nykytilaa riittävän hyvin. Tutkimus luo omalta osaltaan uutta

9 3 empiiristä tietoa johtamisesta, joka auttaa korjaamaan näitä puutteita aikaisemmassa tiedossa. Nuorten johtajuuden tieteellinen tutkimus on melko rajoittunutta ja tiedeyhteisön tietämys kyseisestä aiheesta ei ole täydellistä. Tämä tutkimus voi osaltaan auttaa korjaamaan näitä aukkoja tietämyksessä, minkä takia aihe on tutkimisen arvoinen. Aihe on myös hyvin ajankohtainen jo siksikin, että kyseinen aihe on jatkuvasti muutoksessa. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten tehtyyn tutkimukseen aiheesta on jo syytä suhtautua kriittisesti, koska johtajat, jotka olivat silloin nuoria, eivät ole enää niin nuoria. Tämä tutkimus luo myös arvokasta uutta tietoa uuden sukupolven tavasta johtaa sekä nykypäivän johtajuudesta. Tutkimus auttaa myös ymmärtämään nuoria johtajia sekä sitä, mihin suuntaan johtajuus on tulevaisuudessa menossa. 1.1 Katsaus aikaisempaan tutkimukseen aiheesta Johtajuutta on tutkittu viimeisen 80 vuoden aikana paljon ja aiheesta on julkaistu lukuisia tutkimuksia. Vaikka johtajuutta onkin tutkittu laajasti ja siitä tiedetään paljon, löytyy aiheesta vielä monia kysymyksiä, joihin ei ole saatu vastauksia. (House & Aditya 1997, 409; Yukl 1989, ). Tästä syystä johtajuutta kannattaa ja tuleekin tukia lisää, jotta ymmärryksemme kyseisestä aiheesta paranee. Seuraavassa listataan tämän tutkimuksen kannalta oleellista aikaisempaa tutkimusta johtajuudesta. Johtajuuden varhaisimpia tutkijoita ovat muun muassa Taylor (1914), Stogdill (1948,1974) ja Mayo (1945). Johtajuutta on myös tutkinut laajasti mm. Bass (1990a) ja Yukl (1989, 2010). Tämä tutkimus lähtee tarkastelemaan johtajuutta perinteisten johtajuuden teorioiden kautta. Perinteisiksi johtajuuden teorioiksi luetaan piirreteoriat, käyttäytymisteoriat, kontingenssiteoriat sekä transaktionalinen ja transformaationalinen johtajuus.

10 4 Johtajuutta luonteen piirteenä on tutkinut muun muassa Stogdill (1948, 1974), Kirkpatrick & Locke (1991), Barrick & Mount 1991, Judge et al. (1999), Nystedt (1997), Bono & Judge (2004) ja Andersen (2006). Johtamiskäyttäytymisen tunnetuimpia tutkimuksia ovat Mintzbergin (1980) tutkimukset, Ohion ja Michiganin yliopiston tutkimukset (House & Aditya 1997, 420) sekä Blaken & Moutonin (1973) tutkimukset. Johtajuuden tilannesidonnaisuutta eli kontingenssiteoriaa on tutkinut muun muassa Fiedler (1972), House (1971), Hersey & Blanchard (1996), Kerr & Jermier (1978), Fiedler & Garcia (1987), Vroom ja Yetton (1973) sekä Graen & Uhl-Bien (1995). Transaktionaalista ja transformaationaalista johtajuutta on tutkinut muun muassa Burns (1978), Bass (1985, et al. 1987, 1990b, et al. 2003), Keller (1992, 1995, 2006), Avolio et al. (1999) ja Bono & Judge (2004). Näkökulmaa johtajuuteen pyritään laajentamaan tarkastelemalla viimeaikaisia näkemyksiä johtajuuteen. Viimeaikaisista johtajuuden näkökulmista tarkastellaan karismaattista johtajuutta, eettistä ja autenttista johtajuutta sekä tunneälyn vaikutusta johtajuuteen. Karismaattista johtajuutta on tutkinut mm. Weber (1947), Howell & Avolio (1992), Shamir et al. (1993), Sankowsky (1995) sekä Khurana (2002). Eettistä ja autenttista johtajuutta on tutkinut muun muassa Hollander (1995), Treviño et al. (2003), May et al. (2003), Avoilo et al. (2004), Brown et al. (2005) ja Novicevic (2006). Tunneälyä on taas tutkinut Solevey & Mayer (1990) ja Goleman (1998,2000). Johtajuuden muutos liittyy myös läheisesti tutkittavaan aiheeseen. Sitä ovat tutkineet muun muassa Bennis (1998, 1999), Dess & Picken (2000), Alvesson & Sveningsson (2003), McKenna & Yost (2004), Tengblad (2005), Uhl-Bien et al. (2007) Hamel (2009), Blanchard (2011) ja Nonaka & Takeuchi (2011). Nuorien johtajien johtamiskäytänteisiin ja johtajuuteen liittyvä tutkimus on

11 5 melko vähäistä. Tutkimukset, jotka käsittelevät y-sukupolvea ja johtajuutta painottuvat enimmäkseen sukupolvien vertailuun, jolloin vähemmälle tarkastelulle on jäänyt nuorten johtajien johtamiskäytänteiden tarkastelu johtamisen teorioiden/käytänteiden valossa. Tutkimusten kohteena on myös yleensä ollut jonkun sukupolven edustajat yleisesti, eikä niinkään nuoret johtajat. Julkaistu empiirinen tutkimus liittyen y-sukupolveen on parhaimmillaan sekavaa ja huonoimmillaan ristiriitaista (Deal et al. 2010, 191). Y- sukupolven käyttäytymistä, arvoja ja asenteita on tutkittu jonkun verran. Työhön liittyviä arvoja ja asenteita ja niiden eroja eri sukupolvien välillä ovat tutkineet muun muassa Smola & Sutton (2002), Kowske et al. (2010) ja Parry & Urwin (2011). Baldonado & Spangenburg (2009) ovat tutkineet y-sukupolven työmotivaatiota. Deal et al. (2010) on tutkinut sukupolvien eroja ja y-sukupolven työkäyttäytymistä. Hyvönen et al. (2009) ovat tutkineet nuorten johtajien ammatillista hyvinvointia heidän henkilökohtaisten työhön liittyvien tavoitteidensa kautta. Uen et al. (2009) on tutkinut nuorten johtajien ihmisten välisen stressin yhteyksiä johtamisen kehittämisen käytäntöihin. Muita aihetta käsitteleviä julkaisuja on kirjoittanut muun muassa Heselbarth (1999), Alch (2000), McDermott (2001), Weinstein (2009), Woodward (2009) ja Pratt (2010). Y-sukupolven käsityksiä johtajuudesta on tutkinut muun muassa Powell (2003); Dulin (2005) ja Gentry et al. (2011). Gentry et al. (2011) on tutkinut sitä, onko eri sukupolvilla erilaiset käsitykset siitä, mitkä johtamisen toimintatavat ovat tärkeitä organisaation menestyksen kannalta ja sitä, hallitsevatko johtajat näihin toimintatapoihin liittyvät taidot. Dulin (2005) on tutkinut sitä, mitä alaisina toimivat y-sukupolven edustajat pitävät hyvänä johtamisena. Powell (2003) on tutkinut sukupolvien välisiä eroja siitä, minkälaiseksi he kokevat tehokkaan johtamisen.

12 6 1.2 Tutkimukselle asetetut tavoitteet ja reunaehdot Tämän tutkimuksen tarkoitus on korjata sekä täyttää toimeksiantoorganisaatiossa havaittuja tietämyksen aukkoja liittyen nuoriin johtajiin ja nuorten johtajien johtamisen käytänteisiin, jotta johtamisen kehittämispalveluita voidaan kohdentaa ja kehittää vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden tarpeita. Kohdeorganisaatiossa tutkimustulokset auttavat siis parantamaan johtamisen kehittämisen palveluita nuorille johtajille/uusille sukupolville entistä sopivimmiksi. Kohdeorganisaatiossa ajankohtaiset haasteet sekä tietämyksen aukot ovat seuraavanlaisia Minkälaiselle johtamisfilosofialle nuorten johtajien johtaminen perustuu? Miten nuoret johtajat toteuttavat johtamista käytännössä? Miten he motivoivat ja sitouttavat/vahvistavat ihmisiä hyvään suoritukseen? Millaisilla johtamisen käytänteillä nuoret johtajat ajattelevat menestyvänsä? Millaista johtamissuoritusta nuoret johtajat odottavat itseltään? Mitkä työkalut he kokevat tärkeiksi johtamisessaan? Millaisia johtamiskyvykkyyksiä nuoret johtajat kokevat tarvitsevansa? Millaisia haasteita nuoret johtajat kohtaavat johtamisessa? Tutkimuksen tavoitteet määrittelevät sen, mitä tutkimuksella tulee saavuttaa, jotta tutkimuksen tarkoitus voidaan toteuttaa. Ottaen huomioon kohdeorganisaation aukot tietämyksessä koskien nuoria johtajia, muodostui tutkimuksen tavoitteeksi pyrkiä kuvaamaan ja ymmärtämään nuorten johtajien johtamisen käytänteitä. Tavoitteena on siis perehtyä nuorten johtajien johtamiseen sekä pyrkiä ymmärtämään sitä, mitkä asiat vaikuttavat heidän tapaansa toteuttaa johtamista. Tämä pyritään

13 7 kuvaamaan olemassa olevan tutkimustiedon avulla sekä haastattelemalla nuoria johtajia. Tutkimuksessa pyritään siis etsimään vastauksia siihen, millaisia johtamiskäytänteitä asiantuntijaorganisaatioissa toimivat nuoret johtajat käyttävät johtamisessaan ja eroavatko nämä käytänteet johtamisopeissa esille nousevista johtamisen käytänteistä. Tutkimuskysymykseksi pelkistettynä tutkimuksen tavoitteet voidaan ilmaista seuraavalla tavalla Millaisia ovat asiantuntijaorganisaatioissa toimivien nuorten johtajien johtamiskäytänteet ja poikkeavatko nämä käytänteet johtamisopeissa esille nousevista käytänteistä? Tutkimuskysymystä selventämään on asetettu seuraavat alakysymykset (1) Miten nuoret johtajat käsittävät hyvän johtajuuden ja mitkä asiat he kokevat tärkeiksi omassa johtamisessaan? (2) Millä tavoin nuoret johtajat toteuttavat johtamista käytännössä? (3) Minkälaisena nuoret johtajat näkevät nykypäivän johtamisen asiantuntijaorganisaatioissa? Tutkimusongelmaa tarkastellaan johtamisen näkökulmasta ja siinä keskitytään nuorten johtajien toimintaan. Tutkimuksen empiirisen osion tarkastelun kohde rajataan johtajien joukkoon, joka muodostuu MPS:n asiakkaista kootusta Suomessa toimivista keskisuurissa asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevistä nuorista johtajista.

14 8 Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan asiantuntijaorganisaatioissa toimivia nuoria johtajia, joten siitä rajataan pois muun tyyppisissä organisaatioissa toimivien nuorten johtajien tarkastelu. Rajausta ei kuitenkaan tehdä mihinkään tiettyyn toimialaan. Nuorten johtajien joukko koostuu tässä tutkimuksessa iältään 36-vuotiaista tai sitä nuoremmista johtajista ja joukkoon kuuluu sekä miehiä että naisia. Tähän joukkoon kuuluvat johtajat toimivat organisaatioissa erityyppisissä esimiestehtävissä, kuten tiiminvetäjän tehtävissä. Tutkimuksesta rajataan pois se johtajien joukko, jotka eivät iältään sijoitu tähän ikähaarukkaan. 1.3 Menetelmät tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi Tässä pro gradu -tutkielmassa käytetään tutkimusmenetelmänä laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on pyrkiä tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Se pyrkii kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tietynlaista toimintaa tai antamaan teoreettisen tulkinnan jostakin ilmiöstä (Hirsijärvi et al. 1997, ). Ottaen huomioon tutkielman aihe laadullinen tutkimus on luontevin valinta tämän tutkielman tutkimusmenetelmäksi. Aineistonkeruumenetelmänä on puolistrukturoitu haastattelu, joka tunnetaan myös nimellä teemahaastattelu (Hirsijärvi et al. 1997, 203; Koskinen et al. 2005, 104) ). Haastattelututkimus on luontevin valinta aineiston keruun menetelmäksi, koska se on usein ainut keino kerätä ihmisten asioille antamia merkityksiä ja tulkintoja (Koskinen et al. 2005, 106). Havaintojen tuottaminen haastattelututkimuksen avulla perustuu faktanäkökulmaan, jolloin voidaan myös todeta, että aineistoa tarkastellaan faktanäkökulman mukaisesti. Faktanäkökulmassa ollaan kiinnostuneita niistä tiedoista eli faktoista, joita käytettävät lähteet välittävät asiasta. Puhetta tai tekstiä tarkastellaan siis faktojen näkökulmasta (Koskinen et al. 2005, 62).

15 9 Haastattelut on suoritettu MPS:n asiakkaista kootuissa Suomessa toimivissa asiantuntijaorganisaatioissa, joissa haastateltiin kymmentä nuorta johtajaa, jotka toimivat johto- ja esimiestehtävissä. Haastattelujen tarkoituksena on löytää vastauksia tutkimusongelmaan ja laajentaa näkökulmaa, jolla tutkimusongelmaa tarkastellaan. Haastattelun kysymykset pohjautuvat teoreettisessa viitekehyksessä esille tulleeseen tieteelliseen kirjallisuuteen, jota kyseisestä aiheesta on kirjoitettu. Tutkimuksessa hyödynnetään kolmen tyyppistä kirjallisuutta. Näitä ovat tieteellinen kirjallisuus, lähinnä aiheesta julkaistut tieteelliset artikkelit, yhteiskunnallisen keskustelun pohjalta syntyneet julkaisut sekä metodologiakirjallisuus. Tieteellisen kirjallisuuden tarkoitus on luoda pohja tutkimusongelman tarkastelulle. Yhteiskunnallisen keskustelun pohjalta syntynyttä kirjallisuutta käytetään taas havainnollistamaan sitä, mitä johtamisen kentällä tapahtuu nykypäivänä. Metodologiakirjallisuus taas varmistaa sen, että tutkimus on suoritettu tieteellisesti hyväksytyllä tavalla ja siinä käytetyt menetelmät ovat perusteltuja. 1.4 Keskeisten käsitteiden määritelmät Seuraavassa osiossa määritellään tämän tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet. Nämä käsitteet ovat johtajuus, nuori johtaja, y-sukupolvi, johtamisen käytänteet sekä asiantuntijaorganisaatio. Johtajuudelle (leadership) on olemassa useita eri määritelmiä, jotka poikkeavat hieman toisistaan. Suurin osa määritelmistä perustuu kuitenkin ajatukselle, että johtaminen sisältää prosessin, jossa yksi henkilö pyrkii tarkoituksellisesti vaikuttamaan muihin ihmisiin opastamalla, organisoimalla sekä helpottamalla toimintoja ja ihmisten välisiä suhteita ryhmässä tai organisaatiossa (Yukl, 1989, 252; Yukl 2010, 3).

16 10 Nuorilla johtajilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa iältään 36 vuoden ikäisiä tai nuorempia henkilöitä, jotka toimivat johtotehtävissä asiantuntijaorganisaatiossa. Y-sukupolven edustajat ovat syntyneet vuosien välillä riippuen hieman määritelmästä. He ovat iältään noin vuotiaita, mikä on hyvin lähellä tässä tutkimuksessa tutkittavien nuorten johtajien ikäjoukkoa (Dulin 2005, 1; Parry & Urwin 2011, 80-89; Powell 2003, 10; Smola & Sutton 2002, 365). Johtamisen käytänteillä tarkoitetaan kaikkia niitä toimintatapoja, käyttäytymistä sekä ajattelua, joka liittyy läheisesti johtamiseen. Whittingtonin (2006) mukaan johtamisen käytänteillä tarkoitetaan jaettuja käyttäytymisrutiineita, perinteitä, normeja sekä toimintatapoja liittyen ajatteluun, toimintaan ja asioiden käyttämiseen. Asiantuntijaorganisaatio on palveluorganisaatio, joka ratkaisee asiakkaansa vaikeita ja monimutkaisia ongelmia. Asiantuntijaorganisaation toiminta perustuu aivotyöhön ja sen tarkoitus on tuottaa asiakkaalle tietoa tai osaamista, jota siltä puuttuu (Pesonen 2007, 25-29). Menestyvä johtaja on melko hankala määritellä yksiselitteisesti ja sen määritteleminen on vahvasti sidoksissa siihen, mitä kulloinkin pidetään menestyksenä. Tutkimuksissa on kuitenkin nostettu esille sellaisia ominaisuuksia kuten karisma, itseluottamus, suostuttelutaito, kuunteluntaito, kyky kehittää, tunnustuksen antaminen, rehellisyys, ongelmanratkaisukyky, kommunikointitaito, oikeudenmukaisuus ja rohkeus osana menestyvää johtajuutta (Andrews 2009, 22; Cohen 2002, 12-13; Schmidt & Sweeney 2001, 6; Thom 1996, 16 ).

17 Tutkimuksen rakenne Tämä pro gradu -tutkielma tulee koostumaan neljästä osasta. Ensimmäinen osa on teoreettinen viitekehys, jonka tarkoituksena on tuoda esille aiheeseen liittyviä teorioita, joita tieteellisessä kirjallisuudessa on julkaistu aikaisemmin. Näiden pohjalta luodaan tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukainen ja kattava teoriapohja tutkimusongelman tarkasteluun. Kyseisessä vaiheessa perehdytään johtamisen käytänteisiin ja johtamisoppeihin teoriatasolla. Toinen osa käsittelee tutkimuksessa käytettävää tutkimusmenetelmää, jonka avulla tutkimuskysymyksiin on pyritty löytämään vastuksia. Tässä osiossa kerrotaan myös tutkimusprosessin kulusta sekä siitä, miten aineistoa on käsitelty ja mihin sen tulkinta perustuu. Osiossa pohditaan myös tutkimuksen luotettavuutta sekä uskottavuutta. Aineiston analyysi on tutkielman kolmas vaihe. Tässä vaiheessa tehdään laadullinen analyysi teorian sekä haastatteluiden pohjalta saaduista tiedoista. Tarkoituksena on pyrkiä selkeyttämään aineistosta esille nousevia merkityksiä. Tässä vaiheessa tuodaan myös esille vastaukset tutkimusongelmaan sekä tehdään päätelmiä ja pohditaan johtopäätöksiä. Neljännessä ja viimeisessä osassa tehdään yhteenveto ja johtopäätökset aiheesta sekä pohditaan, minkälaisia vastauksia tutkimusongelmaan on saatu. Tässä vaiheessa pohditaan myös sitä, mikä on saatujen tulosten merkitys tutkimusalueella, sekä esitetään kehittämisehdotukset kohdeorganisaatiolle. Lopuksi mietitään myös mahdollisia ajatuksia, joita tutkielma on herättänyt ja pohditaan mahdollisia jatkotutkimusmahdollisuuksia sekä tarpeita.

18 12 2 JOHTAMISEN KÄYTÄNTEET Tämän teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on tuoda esille tieteellisessä kirjallisuudessa esitettyä teoriaa, jonka pohjalta tutkimusongelmaa tarkastellaan. Teoreettinen viitekehys luo pohjan tutkimusongelman tarkastelulle ja auttaa ymmärtämään tutkittavaa aihetta paremmin. Tähän osioon pyritään löytämään tutkimuksen kannalta kaikki aikaisemmin kirjoitettu oleellinen tieto, joka liittyy läheisesti tutkittavaan aiheeseen. Teoreettinen viitekehys toimii myös pohjana tutkielman empiiriselle osuudelle. Teoreettinen viitekehys on ikään kuin linssi, jonka kautta tutkimusongelmaa tarkastellaan. Seuraavissa osioissa käydään läpi perinteiset johtajuuden teoriat ja viimeaikaiset näkemykset johtajuuteen sekä esitellään johtajuuden muutosta ja nuoria johtajia käsittelevään tieteellistä kirjallisuutta. Perinteisiin teorioihin kuuluvat piirreteoriat, käyttäytymisteoriat, kontingenssiteoriat, transaktionalinen ja transformaationalinen johtajuus. Viimeaikaisista näkemyksistä johtajuuteen esitellään karismaattinen johtajuus, eettinen ja autenttinen johtajuus sekä tunneäly. Näiden teorioiden tarkoitus on antaa käsitys siitä, millaista on tehokas johtaminen ja millaiseksi johtajuus käsitetään näiden teorioiden valossa. Nämä teoriat luovat pohjan tässä tutkimuksessa myöhemmin tulevalle johtajuuden tarkastelulle. 2.1 Perinteiset johtajuuden teoriat Johtajuus on yksi keskustelluimmista ja väitellyimmistä aiheista sosiaalisissa tieteissä (Bass 1990a; Bennis 2007; Derue et al. 2011; Yukl 2010). Asioiden johtaminen management ja ihmisten johtaminen leadership ovat yleensä kaksi termiä, jotka erotellaan puhuttaessa johtamisesta (Kotter 1990, ). Tässä tutkielmassa käytetään sanaa johtajuus, jolla tarkoitetaan enimmäkseen ihmisten johtamista leadership.

19 13 John Kotterin (1990) mukaan asioiden johtaminen on selviytymistä monimutkaisuuden kanssa, kun taas johtajuus on selviytymistä muutoksen kanssa. Hänen käsityksensä mukaan ihmisten johtaminen täydentää asioiden johtamista sen sijaan, että se korvaisi sen kokonaan. Kotterin (1990) mukaan ihmisten johtajat osoittavat suunnan luomalla vision tulevasta. Tämän jälkeen he ohjaavat kommunikoinnin avulla ihmisiä tähän suuntaan sekä auttavat heitä pääsemään esteiden yli. Johtajuudelle (leadership) on olemassa useita eri määritelmiä, jotka poikkeavat hieman toisistaan. Stogdill (1974) toteaakin, että johtajuuden käsitteelle on olemassa lähes yhtä monta eri määritelmää, kuin on henkilöitä, jotka ovat yrittäneet sitä määritellä. Bennisin (2007) mukaan on melkein klisee, että johtamiskirjallisuudesta puuttuu selkeä määritelmä johtajuudelle. Bass (1990a) määrittelee johtajuuden vuorovaikutukseksi kahden tai useamman ryhmän jäsenen välillä, joka usein sisältää tilanteen organisoimista tai uudelleen organisoimista sekä jäsenten havaintoja ja odotuksia. Johtajat ovat muutoksen agentteja henkilöitä, joiden teot vaikuttavat muihin henkilöihin enemmän kuin muiden henkilöiden teot heihin. Johtajuutta tapahtuu, kun yksi ryhmän henkilö muokkaa muiden ryhmän henkilöiden motivaatiota tai kompetensseja (Bass 1990a, 19-20). Vaikka johtajuudelle on olemassa useita eri määritelmiä, niin suurin osa määritelmistä kuitenkin perustuu ajatukselle, että johtaminen sisältää prosessin, jossa yksi henkilö pyrkii tarkoituksellisesti vaikuttamaan muihin ihmisiin opastamalla, organisoimalla sekä helpottamalla toimintoja ja ihmistenvälisiä suhteita ryhmässä tai organisaatiossa (Yukl, 1989, 252; Yukl 2010, 3). Johtajuuden tutkimuksen varhaisimpiin tutkijoihin kuulunut Frederick W. Taylor (1914) esitti 1900-luvun alussa käsitteen tieteellinen liikkeenjohto,

20 14 joka on yksi tunnetuimmista sen ajan johtajuuden tutkimuksista. Taylorin käsitys hyvästä johtajuudesta perustui selkeästi määriteltyihini käskyvaltasuhteisiin, selkeään työnjakoon ja työntekijöiden erikoistumiseen. Hyvän johtajuuden lähtökohtana oli siis tiukka kontrolli, jossa johdon tehtävänä oli suunnitella ja valvoa toimintoja, kun taas työntekijöiden tehtävänä oli suorittaa annetut tehtävät mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Työntekijöiden motivoiminen mahdollisimman hyvään suoritukseen perustui materiaalisten palkkioiden antamiseen (Taylor 1914; Butler 1991, 23-27). Toinen johtajuuden varhaisimmista tutkijoista Elton Mayo ( ) edusti vastakohtaa Taylorin käsityksille. Hänen mukaansa johtajan tuli keskittyä ihmisten välisiin suhteisiin saavuttaakseen tehokasta johtajuutta. Mayo edusti ihmissuhteiden koulukuntaa, joka oli ensimmäisiä, jotka kiinnittävät huomiota ihmisten välisiin suhteisiin johtamisessa. Ihmissuhteiden koulukunnan merkittävimpiä tutkimuksia olivat Hawthornetutkimukset, jotka tarjosivat tärkeää tietoa liittyen työntekijöiden motivoimiseen. Nämä tutkimukset osoittivat, että fyysisten tekijöiden sijaan sosiaaliset tekijät sekä kiinnostus työntekijöitä kohtaan, ns. Hawthorneefekti, vaikutti työntekijöiden työsuoritukseen. Tutkimukset osoittivat myös, että ihmisten käyttäytyminen voi vaihdella sen mukaan, toimivatko he ryhmässä vai yksin (Mayo 1945, ; Powell 2003, 35; Kermally 2005, 15-19) Johtajuuden piirreteoriat Piirreteorioiden lähtökohtana on ajatus siitä, että hyvä johtaja määritellään hänen luonteenpiirteidensä perusteella. Tämän ajatuksen mukaan johtajilla on sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia (fyysiset ominaisuudet, persoonallisuuteen liittyvät ominaisuudet sekä tiedot ja taidot), joiden ansiosta he ovat sopivampia johtajiksi kuin muut (Andersen 2006, ; Yukl 2010, ). Johtajuuden piirreteorioiden

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Nuoret naiset johtamisurille Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Johtajuus on Tehtäväkokonaisuus, johon liittyy odotuksia, vastuita ja velvollisuuksia Suhde, jossa on määritelty

Lisätiedot

Näkökulmia verkostojen ja luottamuksen johtamiseen

Näkökulmia verkostojen ja luottamuksen johtamiseen Technopolis Business Breakfast Näkökulmia verkostojen ja luottamuksen johtamiseen Technopolis Innova, Piippukatu 11, Jyväskylä 31.8.2012 klo 8.30-9.45 Auvinen, Tommi (KTL, MTI), yliopistonopettaja Sajasalo,

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Strateginen johtaminen tässä ajassa. Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010

Strateginen johtaminen tässä ajassa. Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010 Strateginen johtaminen tässä ajassa Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010 Strateginen johtaminen organisaation ohjaavana voimana Vakiintuneen johtamisajattelun ja -tutkimuksen mukaan strategia muodostaa

Lisätiedot

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin.

Lisätiedot

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle?

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle? Kilpailuylivoimaa johtamisen avulla 1.6.2010 Mitkä ovat oikeita kysymyksiä? Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus j antaa johtamiselle? Väitöstutkimuksen tarkoitus TUTKIMUSKYSYMYS: Onko löydettävissä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2012 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2012 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2012 Inga Jasinskaja-Lahti Osa I Seminaarin tavoite Tukea pro gradu -tutkielman aiheen valintaa Perehdyttää tutkimussuunnitelman laatimiseen ja Käynnistää tutkielman

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Luottamuksesta osallisuutta nuorille. Eija Raatikainen, KT Twitter:

Luottamuksesta osallisuutta nuorille. Eija Raatikainen, KT Twitter: Luottamuksesta osallisuutta nuorille Eija Raatikainen, KT Twitter: raatikaineneij1@ Esityksen rakenne Luottamus mitä se on? Epäluottamus miten se ilmenee vuorovaikutuksessa? Luotettava ihminen mistä hänet

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

JOHTAMINEN UUDESSA MAAILMASSA kohti innostavaa ja vastuuttavaa johtamiskulttuuria DAN SOBACK

JOHTAMINEN UUDESSA MAAILMASSA kohti innostavaa ja vastuuttavaa johtamiskulttuuria DAN SOBACK JOHTAMINEN UUDESSA MAAILMASSA kohti innostavaa ja vastuuttavaa johtamiskulttuuria DAN SOBACK Johtamisen Suuri Murros Käännetään pyramidit JOHTO HENKILÖSTÖ Ohjeistaa ja hallinnoi Mahdollistaa ja tukee Henkilöstö

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko Ajatuksia valmentavasta johtamisesta Pasi Juvonen Aivolinko Kysymys osallistujille Nimeä jokin mielestäsi keskeinen johtamisen haaste? Kootaan vastaukset osallistujien tarkasteltaviksi (3 minuuttia) Oma

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

YHTEISÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN 4. lähiopetuskerta

YHTEISÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN 4. lähiopetuskerta YHTEISÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN 4. lähiopetuskerta organisaatiotjayhteisot.wordpress.com/ SEURAA KOTIBLOGIA 3.3.2016 Aikataulu 11.02.16 TO 12:00-16:00 LS5 18.02.16 TO 12:00-16:00 LS5 25.02.16

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Katsaus Mikä on kuntajakoselvittäjä? pro gradu tutkimukseen

Katsaus Mikä on kuntajakoselvittäjä? pro gradu tutkimukseen Katsaus Mikä on kuntajakoselvittäjä? pro gradu tutkimukseen Eero Vainio Tampereen yliopisto/ Johtamiskorkeakoulu Kunta-ja aluejohtaminen vainio.eero.a@student.uta.fi 041-4493002 Esityksen sisältö 1. Tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

Miten kehittää tulevia johtajia: Kuka? Missä? Miten? Anneli Valpola, Strato HR SUMMIT HELSINKI TYÖOIKEUS & HENKILÖSTÖ 2015

Miten kehittää tulevia johtajia: Kuka? Missä? Miten? Anneli Valpola, Strato HR SUMMIT HELSINKI TYÖOIKEUS & HENKILÖSTÖ 2015 Miten kehittää tulevia johtajia: Kuka? Missä? Miten? Anneli Valpola, Strato HR SUMMIT HELSINKI TYÖOIKEUS & HENKILÖSTÖ 2015 KEITÄ SUOMALAISIA? ISO JOHTAJUUS Johtajuus on helppo tunnistaa jälkikäteen, mahdoton

Lisätiedot

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Älykäs muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Pohjois-Savon liitto 11.3.2015 Pentti Sydänmaanlakka - Johtamisen suurimmat haasteet - Älykäs vai älytön organisaatio? - Älykäs

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Miten autan esimiestäni johtamaan minua? CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2013

CxO Mentor Oy. Miten autan esimiestäni johtamaan minua? CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2013 CxO Mentor Oy Miten autan esimiestäni johtamaan minua? CxO Academy 12.6.2013 Eerik Lundmark Pomon pulma Alaisen suoriutuminen - rooli johtajana Yksilön johtamisen ongelma Alaisen luontainen toiminta ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Willian Glasser MD kehitti Valinnan teorian kliinisessä työssään. 1965 ensimmäisen kirja Reality Therapy; A New Approach To Psychiatry Käytännön

Lisätiedot

Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY. Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere

Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY. Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 3.4.2014 Tampere Päivi Kupila Mentorointikokemuksia Yritysmaailma Tehtävien ja osaamisen siirto Tehtävien

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Verkostot kehittämistyössä

Verkostot kehittämistyössä Verkostot kehittämistyössä Lääkkeiden käytön järkeistämisen verkosto, työpaja 27.9.2012 Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita?

Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? - Verkostotalouden ja nettisukupolven vaikutukset johtamiseen - Tehokkuuden, uudistumisen ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ohjelma tänään: Etätehtävä täksi kerraksi. Toimiva työyhteisö organisaatiokäyttäytyminen LEA2LL068:28 Orientaatio Riitta Rautava

Ohjelma tänään: Etätehtävä täksi kerraksi. Toimiva työyhteisö organisaatiokäyttäytyminen LEA2LL068:28 Orientaatio Riitta Rautava Toimiva työyhteisö organisaatiokäyttäytyminen LEA2LL068:28 Orientaatio 17.1.2008 Riitta Rautava Ohjelma tänään: Tehtävän 1 purku (lehtiartikkeli) Mitä ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMINEN tarkoittaa yksilö ja ryhmäpohdintaa

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit

Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit Pasi Pakkala Mikkelin ammattikorkeakoulu Metsätalouden laitos 0400-780 029 pasi.pakkala@mamk.fi Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit

Lisätiedot

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Henrietta Grönlund Helsingin yliopisto / HelsinkiMissio ry Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015 Paula Viljanen Valmentaja Paula Viljanen Ekonomi LCF Life Coach Mindfulness Tunnetaitovalmentaja NLP Practitioner (NLP Master opiskelija) 10 vuoden

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Deep Lead Oy Timo Keinänen. Valmennuskuvaus

Deep Lead Oy Timo Keinänen. Valmennuskuvaus Deep Lead Oy Timo Keinänen Valmennuskuvaus 1. Mistä oikeastaan on kyse? Syväjohtaminen mallilla on kiistämättä ansionsa. Se niputtaa monet yleisesti tunnetuista hyvän henkilöjohtamisen parhaista käytännöistä

Lisätiedot

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Kuinka johtaminen tukee työntekoamme? Nykytila: 1. Valveillaoloajastamme lähes puolet töissä 2. Kesälomat pidetty talvilomaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn 1. Abstrakti määritelmä: verkosto

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet KTT Raili Kiviranta Dosentti, Jyväskylän yliopisto Toimitusjohtaja, Arki&Ilo Oy Raili Kiviranta (ent. Moilanen) 1980-1990-luvuilla Jyväskylän yliopiston AVANCE Johtamiskoulutuksessa

Lisätiedot

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ Jonna Luhtaniemi Taija Rämä 2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT... 3 3 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 4 4 LOPUKSI...

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Mitä on tieteellinen tutkimus? Rationaalisuuteen pyrkivää havainnointia ja

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi 24.11. TUL:n Seurapäivät Aluksi: seurahengestä ja kasvatuksesta Seurahenki

Lisätiedot

Organisaatiokäyttäytyminen. 21C00250, 6 op, , periodi I

Organisaatiokäyttäytyminen. 21C00250, 6 op, , periodi I Organisaatiokäyttäytyminen 21C00250, 6 op, 2016 2017, periodi I Tämän päivän oppimistavoitteet Ymmärtää, mitä motivaatio on ja mikä sen merkitys on työssä suoriutumiselle Oppia keskeisimmät motivaatioita

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot