Datapohjaiset visualisoinnit - tarkastelua teoreettisesta näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Datapohjaiset visualisoinnit - tarkastelua teoreettisesta näkökulmasta"

Transkriptio

1 Datapohjaiset visualisoinnit - tarkastelua teoreettisesta näkökulmasta Hypermedian jatko-opintoseminaari Anne-Maritta Tervakari

2 Filosofista pohdintaa... (ja päänsärkyä) Data (yksittäisiä, irrallisia merkkejä tai merkkijonoja), joilla ei olemassaolonsa lisäksi ole muuta merkitystä voi esiintyä missä muodossa tahansa (käytettävä tai ei) Kun dataa tarkastellaan suhteessa johonkin muuhun, luodaan datalle merkitys informaatio (tulkinta) - voi olla hyödyllistä tai hyödytöntä Ihmisen vastaanottaa, prosessoi ja tulkitsee (hänelle merkityksellistä) informaatiota, jolloin informaatio yhdistyy osaksi henkilön omaa, aiempaa tietämystä (knowledge), joka vaikuttaa henkilön toimintaan. Kysymys: Onko olemassa puhtaasti datapohjaista visualisointia? Visualisoinnin toteutuksessa kysymys valinnasta ja järjestämisestä mitä dataa visualisoidaan ja miten. > Aina informaation visualisointia? (Masud ym. 2010)

3 Visualisointi Tarkoitetaan yleensä prosessia, jossa data (informaatio tai tieto) muunnetaan visuaaliseksi esitykseksi, joka voidaan havaita näköaistin avulla. (Gershon, Eick & Card 1998)

4 Visualisoinnin tunnuspiirteitä Perustuu (ei-visuaaliseen) dataan, esim. valokuvaus ei ole visualisointia. Data ilmentää jollakin tavalla ilmiön tai objektin ominaisuutta. Visualisointiprosessin keskeisin tulos on datan visuaalinen presentaatio (visualisointi tuottaa informaatiota datasta). Visualisoinnin tulee olla katsojan ymmärrettävissä ja tunnistettavissa (readable and recognizable) (voi vaatia harjoitusta) pätee erityisesti pragmaattisiin visualisointeihin. Tällöin visualisointi auttaa katsojaa ymmärtämään dataa katsoja myös oivaltaa miten kuvaa luetaan. Taiteellisissa visualisoinneissa olennaisinta on hämmästyttävyys, kyky haastaa katsojaa (sublime). (vrt. Kosara 2007; Ziemkiewicz & Kosara 2009)

5 Dataan perustuvat visualisoinnit (Lewis ym. 2004) (Kosara 2007)

6 Pragmaattiset visualisoinnit Visualisointiprosessin tavoitteena tutkia, analysoida tai esittää informaatiota siten, että katsoja voi ymmärtää datan knowledge crystallization (Card, MacKinlay & Shneiderman 1999) Keskeistä on käyttäjäystävällisyys - informaation välittäminen nopeasti, vaivatta ja luotettavasti (immediate understanding). Usein samoja visualisointitekniikoita voidaan soveltaa eri tyyppiseen dataan. Pragmaattisia visualisointeja ovat esimerkiksi datavisualisoinnit tai tieteelliset visualisoinnit (scientific visualizations). informaation visualisoinnit. (Kosara 2007)

7 Datavisualisoinnit Terminä epätäsmällinen, voidaan tarkoittaa kaikkia kolmea perinteistä visualisointityyppiä: tieteellinen visualisointi, informaation visualisointi ja visuaalinen analytiikka TAI pelkästään tieteellistä visualisointia (scientific visualization). Olemassa olevan jatkuvan datan (esim. mittaustulokset) muuntaminen visuaalisiksi elementeiksi. Usein kuvallisia (pictoral) esityksiä, joista ei voida erotella erillisiä (esitys)muotoja, glyyfejä (esim. flow ja volume visualisoinnit). Staattisia tai dynaamisia visualisointeja. (Ziemkiewicz & Kosara 2009) Jarke J. van Wijk, Image Based Flow Visualization. ACM Transactions on Graphics, special issue, Proceedings ACM SIGGRAPH 2002, San Antonio, Texas.

8 Funktioiden visualisoinnit (Function Visualization) Voidaan tunnistaa omana visualisointityyppinä. Lähellä datavisualisointia. Lähtödata ei kuitenkaan ole ymmärrettävissä visualisoinnin perusteella (vrt. visualisoinnin tunnuspiirteet). Esimerkiksi matemaattisten funktioiden, algoritmien ja fraktaalien visualisoinnit, visuaalikieli (visual programming languages), visual proofs. (Ziemkiewicz & Kosara 2009) Kuva: Anders Sandberg CC-by-2.0 Flickr

9 Informaation visualisointi (InfoVis) [T]he use of computer-supported, interactive visual representations of data to amplify cognition (Card, MacKinlay & Shneiderman 1999) Visualisoinnit perustuvat diskreettiin dataan, joka on luonteeltaan abstraktia (ei välttämättä ole fyysistä vastinetta reaalimaailmassa) kuten esim. yhteydet Informaation visualisoinnin tunnuspiirteet Ziemkiewicz & Kosara (2009) mukaan: Perustuu olemassa olevaan datalähteeseen (data-driven). Jokaista yksittäistä informaatio palasta vastaa yksi visuaalinen elementti ja päinvastoin (bijective mapping). Käyttäjä voi kontrolloida näkymäänsä (nontrivial interactivity) Visualisointi muodostuu symboleista (voidaan eritellä esitysmuotoja, glyyfejä) (notationality) Notation = merkkikieli, symbolikieli vrt. nuotit

10 Informaation visualisointi (InfoVis) Merkitys nousut liiketalouden ja informaatioteknologian alueilla. Tavoitteena tukea käyttäjää informaation tutkimisessa ja löytämisessä sekä oivaltamisessa. Tehokas informaation saaminen ja ymmärtäminen sekä nopea päätöksenteko sen pohjalta Käyttäjät taidoiltaan ja taustoiltaan heterogeenisia > käytettävyys tärkeätä! Haasteena löytää toimivia visuaalisia metaforia informaation esittämiseksi sekä ymmärtää millaisia analyyttisia tehtäviä niiden avulla voidaan tukea. Monitieteiset juuret - yhdistää tieteellisen visualisoinnin, HCI, tiedonlouhinnan, kuvittamisen ja havainnollistamisen periaatteita (Fekete ym. 2008; Gershon, Eick & Card 1998).

11 Infografiikka (Information Graphics, Infographic) Datan graafinen esitys, jota käytetty erityisesti sanomalehdissä yms. tarinan kertomiseen (viestinnällinen funktio). Käyttögrafiikka, uutisgrafiikka. Luetaan toisinaan luokkaan informaation visualisointi. Ei vuorovaikutusmahdollisuutta (käyttäjä ei voi tutkia dataa) Kontrolli on visualisoinnin suunnittelijalla. Sisältävät usein myös ylimääräistä, informaation välittämisen kannalta epäolennaisia elementtejä (Chart Junk) (vrt. Tufte 2001) Florence Nightingale (1858

12 Tietämyksen visualisointi (Knowledge visualization) Visualisointia hyödynnetään tietämyksen siirtämisessä yksilöiden ja ryhmien välillä (collaborative context). Tavoitteena välittää tietoa siitä, mikä informaatio on olennaista, kenelle siitä on hyötyä, milloin ja miksi. Hyvin kontekstisidonnaisia. Yhdistetään eri visualisointimenetelmiä sekä eri medioita Luonnokset, diagrammit, kaaviot (Gantt-kaavio), käsitekartat jne. jne. Kuvaavat usein prosesseja, työnkulkua. (Bukhard 2004;Masud ym. 2010)

13 Taiteelliset visualisoinnit (Artistic Visualization) (Kosara 2007) Tavoitteena viestittää/välittää merkityksiä katsoja ymmärtää perusmerkityksen Ei varsinaisesti tue datan lukemista eikä ymmärtämistä. Dataa hyödynnetään kuitenkin raakamateriaalina ( tosiasiallinen tausta). Data muunnetaan kiinnostavaksi, inspiroivaksi ja tunteisiin vaikuttavaksi visuaaliseksi esitykseksi, joka mahdollistaa merkityksen ymmärtämisen. Olennaista on kiehtovuus, arvoituksellisuus ja koukuttavuus (osa esteettistä kokemusta), sopiva haastavuus - ei niinkään käyttäjäystävällisyys.

14 Informaation esteettinen visualisointi (Information Aesthetic Visualization) Periaatteessa kuten informaation visualisointi, mutta hyödyntää visuaalisen taiteen keinoja Pyrkii tukemaan käyttäjiä datan Esim. käyttäen tavanomaisia visualisointitekniikoita uudenlaisella tavalla uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Datan ymmärtämisessä ja tutkimisessa Datan perusmerkityksen tai -viestin ymmärtämisessä. Vrt. We Feel Fine Ambient Visualization, Informative Art Hyödyntävät visuaalisesti mielenkiintoisia esittämistapoja pyrkiessään tukemaan datan lukemista ja ymmärtämistä. Rebecca Xiong and Judith Donath PeopleGarden: Creating data portraits for Users. Lähentyvät visuaalista taidetta. (Lau & Moere 2007; Pousman, Stasko & Mateas 2007)

15 Visualization art (Data art) Hyödyntää usein moniselitteisiä ja tulkinnanvaraisia visualisointitapoja sekä uusimpia visualisointitekniikoita. Kysymyksessä visualisointitekniikoiden soveltaminen taiteeseen. Tavoitteena välittää vaikutelmia tai alleviivata datan sisältämä viesti, herättää katsojassa ajatuksia sekä haastaa katsoja (voi johtaa jopa turhautumiseen). Ei niinkään tue datan ymmärtämistä tai tutkimista. (Lau & Moere 2007; Pousman, Stasko & Mateas 2007) Smith, A. M., M. Romero, Z. Pousman, and M. Mateas Tableau Machine: A Creative Alien Presence. AAAI Spring Symposium on Creative Intelligent Systems.

16 Miksi asiaa sietää pohtia? Visualisointeja hyödynnetään kasvavassa määrin perinteisten alojen ulkopuolella mm. päätöksenteon tai suunnittelutyön tukena, kommunikointivälineenä. Eri (tieteen)aloilla erilaisia käsityksiä siitä, milloin voidaan puhua visualisoinnista. Ei selkeää teoreettista määritelmää käsitteelle visualisointi. Visualisointi yksinomaan analysointivälineenä, ongelmaratkaisun välineenä tai kommunikointivälineenä. Tarvitaan avointa ja monitieteistä keskustelua mm. Visualisointitekniikoista, käytänteistä ja toimintamalleista eri visualisointityypeistä ja niiden ominaisuuksista soveltuvuudesta eri tyyppiselle datalle tai informaatiolle >> Kontekstin, käyttötarkoituksen sekä käyttäjien tavoitteet huomioon ottavan visualisoinnin toteuttamiseksi. (Masud ym. 2010)

17 R. Lengler and M. J. Eppler. Towards a periodic table of visualization methods for management. In GVE 2007: Graphics and Visualization in Engineering. Acta Press, 2007.http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.pdf

18 That's all folks!

19 Lähteet Burkhard, R.A Learning from architects: the difference between knowledge visualization and information visualization. Proceedings of the Information Visualisation, Eighth International Conference, Card, S.K., MacKinlay, J.D. & Shneiderman, B Readings in Information Visualizations: Using Vision to Think. Morgan Kaufmann Publisher. Gershon, N., Eick, S.G. & Card, S Information visualization. Interaction, 5(2), Kosara, R The Missing Link Between Information Visualization and Art. Proceedings of the 11th International Conference Information Visualization, IEEE Computer Society Washington, DC, USA, Lau, A. & Moere, A.V Towards a Model of Information Aesthetics in Information Visualization. Proceeding IV '07 Proceedings of the 11th International Conference Information Visualization Washington, DC, USA,

20 Lähteet Lewis, J., Rosenholtz, R., Fong, N. & Neumann, U VisualIDs: Automatic distinctive icons for desktop interfaces. In Proceedings SIGGRAPH. ACM Press, Masud, L., Valsecchi, F., Ciuccarelli, P., Ricci, D. & Caviglia, G From Data to Knowledge. Visualizations as transformation processes within the Data-InformationKnowledge continuum. Proceedings of the 14th International Conference Information Visualisation, the July 2010 in London United Kingdom, Pousman, Z., Stasko, J.T. & Mateas, M Casual Information Visualization: Depictions of Data in Everyday Life. Journal IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 13(6), Tufte, E. R The Visual Display of Quantitative Information. 2nd edition. Cheshire, CT: Graphics Press. Ziemkiewicz, C. & Kosara, R Embedding Information Visualization within Visual Representation. Advances in Information and Intelligent Systems. Vol Studies in Computational Intelligence. Springer Berlin Heidelberg,

Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä

Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä Jukka Paukkeri (projektitutkija) Tampereen Teknillinen Yliopisto Matematiikan laitos Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

JUKKA PAUKKERI INFORMAATION VISUALISOINNIN LAADUKKUUSKRITEERIT Diplomityö

JUKKA PAUKKERI INFORMAATION VISUALISOINNIN LAADUKKUUSKRITEERIT Diplomityö JUKKA PAUKKERI INFORMAATION VISUALISOINNIN LAADUKKUUSKRITEERIT Diplomityö Tarkastajat: dosentti Ossi Nykänen tutkija Anne-Maritta Tervakari Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Dynaaminen visualisointi ja ajan esittäminen

Dynaaminen visualisointi ja ajan esittäminen Dynaaminen visualisointi ja ajan esittäminen Markku Reunanen, marq@iki.fi Johdanto Edward Tufte (1997, 23) esitti visualisoinnista viisi kysymystä kirjassaan Visual Explanations: Kuinka monta? Kuinka usein?

Lisätiedot

1. Johdanto aiheeseen verkkopalvelut ja niiden arvioiminen

1. Johdanto aiheeseen verkkopalvelut ja niiden arvioiminen 1. Johdanto aiheeseen verkkopalvelut ja niiden arvioiminen Palvelu ja verkkopalvelu Perinteinen palvelun määritelmä Palvelu on monimutkainen ja moniulotteinen ilmiö, jonka määritteleminen on vähintäänkin

Lisätiedot

Infografiikka ja datan visualisointi. Opas journalistiopiskelijoille

Infografiikka ja datan visualisointi. Opas journalistiopiskelijoille Infografiikka ja datan visualisointi Opas journalistiopiskelijoille Saija Sillanpää 2015 SISÄLLYS Johdanto 4 Infografiikkaa vai visualisoitua dataa? 5 Infografiikka 5 Infografiikan kategoriat 6 Datavisualisointi

Lisätiedot

4. Verkkopalvelu - tarvekartoitus, toiminta- ja asiointiprosessein määrittely

4. Verkkopalvelu - tarvekartoitus, toiminta- ja asiointiprosessein määrittely 4. Verkkopalvelu - tarvekartoitus, toiminta- ja asiointiprosessein määrittely Käsiteltävät teemat: Suunnittelun tavoitteet verkkopalvelun toimijoiden näkökulmasta o Sisällönhallinta, ansaintalogiikka,

Lisätiedot

Kohti ennakoivaa liiketoimintaa

Kohti ennakoivaa liiketoimintaa Harri Jalonen ja Antti Lönnqvist Kohti ennakoivaa liiketoimintaa Kaukoviisautta on se, että asiat mietitään etukäteen, ja kuvitellaan tapahtuvaksi sikseenkin elävästi, että kun se tapahtuu, ovat reitit

Lisätiedot

Infografiikka ja datan visualisointi opas journalisti- opiskelijoille. Saija Sillanpää

Infografiikka ja datan visualisointi opas journalisti- opiskelijoille. Saija Sillanpää Infografiikka ja datan visualisointi opas journalisti- opiskelijoille Saija Sillanpää Opinnäytetyö Journalismin koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä 30.1.2015 Tekijä Saija Sillanpää Koulutusohjelma Journalismin

Lisätiedot

Informaation visualisointitekniikoiden kehitys

Informaation visualisointitekniikoiden kehitys T-111.2211 INFORMAATIOVERKOSTOT: STUDIO 4 Informaation visualisointitekniikoiden kehitys Antti Häkkinen 17.3.2010 Lyhyt katsaus informaation visualisoinnin lähtökohtiin, historiaan ja tekniikoihin. Sisältö

Lisätiedot

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely 4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely Ei riitä, että edetään parhaan tämänhetkisen tiedon mukaan ja otetaan huomioon ne asiat, jotka tunnetaan

Lisätiedot

Paikan henki Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi

Paikan henki Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi SIlja Nikula Paikan henki Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksitorstaina

Lisätiedot

Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu

Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu Katsauksia Johanna Tuomisaari ja Taru Peltola Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu Johdanto Modernin yhteiskunnan yhtenä leimallisena piirteenä pidetään tieteellisen

Lisätiedot

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä Sami Somero Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Pro gradu tutkielma Syyskuu 2000 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Sami Somero:

Lisätiedot

Huomisen uutisia tiedon visualisointi internetin uutispalveluissa. Mikko Malinen

Huomisen uutisia tiedon visualisointi internetin uutispalveluissa. Mikko Malinen Huomisen uutisia tiedon visualisointi internetin uutispalveluissa Mikko Malinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Harri Siirtola

Lisätiedot

PowerPoint-muotoinen viestintästrategia strategiagenren edustajana intertekstuaalisia ja interdiskursiivisia piirteitä

PowerPoint-muotoinen viestintästrategia strategiagenren edustajana intertekstuaalisia ja interdiskursiivisia piirteitä Eronen, M. & M. Rodi-Risberg (toim.) 2013. Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Perspektivität als Herausforderung. VAKKI-symposiumi XXXIII 7. 8.2.2013. VAKKI Publications

Lisätiedot

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen Tämän artikkelin kannalta keskeisin kysymys valelääkäritapauksessa liittyy asiantuntemuksen tunnistamisen haasteisiin. Miten on mahdollista, että valelääkärit saattoivat työskennellä ammattiyhteisössä

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

VINE. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English

VINE. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English VINE Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English VALINTAKOEAINEISTO ENTRANCE EXAMINATION MATERIAL 2014 2 SISÄLLYS / TABLE OF CONTENTS

Lisätiedot

TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA

TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA DIPLOMITYÖ Janne Kivelä TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA Janne Kivelä 63133T 18.11.2013 AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Ainedidaktiikka IV 1 Jenni Kaikkonen Heidi Kemi Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa kartoitettiin lukion 1. vuosikurssin oppilaiden

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

Malliperustainen ohjelmistokehitys ja malliperustainen arkkitehtuuri

Malliperustainen ohjelmistokehitys ja malliperustainen arkkitehtuuri hyväksymispäivä arvosana arvostelija Malliperustainen ohjelmistokehitys ja malliperustainen arkkitehtuuri Henri Karhatsu Helsinki 4.2.2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN

Lisätiedot

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA Vesa Surakka 16.9.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Tässä

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Anu Santala. Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä

Anu Santala. Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä Anu Santala Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2010

Lisätiedot

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna Diplomityö Tarkastajat: Kari Systä ja Terhi Kilamo Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Helmikuu 2014 Anniina Tauriainen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen

Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen No. 2/2012 Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen Miten innovaatiotoimintaa voisi laaja-alaisemmin ja ajantasaisemmin seurata ja mitata? Mitä uusia mahdollisuuksia

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Pirjo Näkki KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN Tarkastelussa kouluretkien tarinat Diplomityö,

Lisätiedot