MERITEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERITEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 2009"

Transkriptio

1 MERITEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 2009 MIETINTÖ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi (09) Fax (09) Fax

2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin selvittää meriteollisuuden suhdanne- ja työllisyystilannetta sekä arvioida vallitseva suhdanneja työllisyystilanne huomioonottaen mahdollisten meriteollisuuden työllisyyteen vaikuttavien julkisten hankintojen toteutusta ja kiireellisyyttä alan tilanteen parantamiseksi. Työryhmälle annettiin myös valtuudet esittää muita toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin johtaja Risto Paaermaa työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän jäseniksi nimettiin neuvotteleva virkamies Rita Linna liikenne- ja viestintäministeriöstä, joka toimi samalla varapuheenjohtajana sekä vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola puolustusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Juha Majanen valtiovarainministeriöstä, yksikönpäällikkö Markku Kukkamäki Suomen ympäristökeskuksesta, ryhmäpäällikkö Henrik Nordell Teknologiateollisuus ry:stä ja hallituksen puheenjohtaja Martin Landtman Meriteollisuusyhdistys ry:stä. Työryhmän sihteeriksi määrättiin erikoissuunnittelija Hanna Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmä otti nimekseen Meriteollisuustyöryhmä Työryhmä on kuullut asiantuntijoina seuraavia henkilöitä: Asiantuntija Veli-Matti Kauppinen, Metallityöväen liitto ry Vt. toimitusjohtaja Veijo Hiukka, Varustamoliikelaitos Finstaship Johtaja Mika Nykänen, Suomen Varustamot ry Ylitarkastaja Jatta Jussila, työ- ja elinkeinoministeriö Toimialapäällikkö Gunnar Holm, Rajavartiolaitos Kommodori Heikki Rauhala, Merivoimat Ylijohtaja Juhani Tervala, liikenne- ja viestintäministeriö Lisäksi työryhmä on teettänyt analyysin meriteollisuuden suhdanne- ja työllisyystilanteesta Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksella ja käynyt telakka- ja alihankkijavierailulla Turun seudulla. Työryhmä on pitänyt kahdeksan (8) kokousta. Työryhmän tuli toimeksiantonsa mukaisesti saada työnsä valmiiksi mennessä. Saatuaan tehtävänsä suoritetuksi, Meriteollisuustyöryhmä 2009 jättää esityksensä työ- ja elinkeinoministeriölle. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi (09) Fax (09) Fax

3 3 Helsingissä Risto Paaermaa työryhmän puheenjohtaja johtaja työ- ja elinkeinoministeriö Rita Linna työryhmän varapuheenjohtaja neuvotteleva virkamies liikenne- ja viestintäministeriö Tarja Jaakkola jäsen vanhempi hallitussihteeri puolustusministeriö Juha Majanen jäsen neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Markku Kukkamäki jäsen yksikönpäällikkö Suomen Ympäristökeskus Henrik Nordell jäsen ryhmäpäällikkö Teknologiateollisuus ry. Martin Landtman jäsen hallituksen puheenjohtaja Meriteollisuusyhdistys ry. Hanna Hämäläinen työryhmän sihteeri erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Kansainvälinen suhdannetilanne ja toimenpiteet Euroopan Unionissa Meriteollisuuden suhdanne- ja työllisyystilanne Suomessa Suhdannetilanne Telakoiden työllisyystilanne Meriteollisuusklusterin työllisyysvaikutukset Työryhmän käsittelemät hanke-esitykset Työryhmän käsittelemiin hankkeisiin vaikuttavia tekijöitä Suora budjettirahoitus Tilaaja-tuottaja -malli Hankintalainsäädäntö ja kilpailutus Huoltovarmuus Hanke-esitysten arviointikriteerit Työryhmän esitys hankkeittain ja hankkeiden priorisointi Työryhmä esittää lisärahoitusta tai rahoituksen aikaistamista Työryhmä ei esitä rahoitusta tai toimenpiteitä, koska esitetyt hankkeet ovat jo käynnistyneet Muita mahdollisia priorisoimattomia hankkeita Työryhmä ei esitä rahoitusta tai muita toimenpiteitä, koska hankkeiden aikataulua ei ole perusteltua nopeuttaa tai hankkeet eivät ole ajankohtaisia Muut esitykset Julkisesti tuettu rahoitus Laivanrakennuksen innovaatiotuki Tekesin tuet Työvoimakoulutus Tonnistovero edistämään huoltovarmuutta, kilpailukykyä ja uusinvestointeja Kotimaisten varustamojen alushankintojen edistäminen Tuulivoimalaitos - avomeripuistojen rakentamisen käynnistäminen Esitysten yhteenveto ja vaikutusten arviointi Hanke-esitykset Muut esitykset Esitysten taloudelliset, yhteiskunnalliset ja muut vaikutukset LIITTEET TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi (09) Fax (09) Fax

5 1. Johdanto Meriteollisuuden suhdanne- ja työllisyystilanne on heikentynyt nopeasti yleisen talouskriisin myötä. Laivatilausten volyymi on romahtanut 97 prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan verrattuna ja on arvioitu, että tilanne normalisoituu vasta usean vuoden kuluttua. Suomen telakat eivät ole saaneet yhtään tilausta vuoden 2008 kesän jälkeen. 1 Alan tilauskannan ohuus on vakava riski telakoiden ja koko meriteollisuusklusterin kannattavuudelle ja selviytymiselle sekä työllisyyden ja osaamisen ylläpidon ja säilymisen kannalta. Meriteollisuus klusterina työllistää henkilöä Suomessa, minkä lisäksi välilliset työllisyysvaikutukset ovat paljon laajemmat. Vuoden 1990 jälkeen Suomessa on valmistunut yhteensä 112 valtamerialusta, joista vientituloja on saatu yhteensä 15 miljardia euroa. Laivojen kotimaisuusaste on korkea, yli 80 prosenttia. Suomalaisen meriteollisuuden erityisosaaminen on olennaista myös tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Erityisosaaminen, joka on suomalaisen meriteollisuuden perusta, on olennainen tekijä myös huoltovarmuuden ylläpitämisessä. Lisäksi merellisen öljyntorjuntavalmiuden vahvistaminen on tärkeää. Vallitseva talouskriisi ja sen nopeus sekä alan ylikapasiteetti maailmanlaajuisesti ovat vähentäneet alusten kysyntää ja uusien tilausten saamista merkittävästi. Tilanteen helpottamiseksi on olennaista hakea mm. valtiovallan ratkaisuja. Julkisten hankintojen aikaistaminen voi toimia siltana vaikeimpien aikojen yli. Myös Euroopan Unioni on kannustanut jäsenvaltioita julkisten hankintojen aikaistamiseen talouskriisin aikana. Lisäksi hallituksen politiikkariihessä julkisten hankintojen aikaistaminen on nostettu hallituksen toimenpidelistalle. Myös kotimaisten varustamoiden tilaukset voivat tuoda työtä vaikean vajaatyöllisyyskauden yli. Työryhmän tehtäväksi annettiin selvittää meriteollisuuden suhdanne- ja työllisyystilannetta sekä arvioida vallitseva suhdanne- ja työllisyystilanne huomioonottaen mahdollisten meriteollisuuden työllisyyteen vaikuttavien julkisten hankintojen toteutusta ja kiireellisyyttä alan tilanteen parantamiseksi. Meriteollisuustyöryhmä 2009:n tehtävänannossa annetaan mahdollisuus myös muiden ratkaisujen esittämiseksi meriteollisuuden vaikeaan tilanteeseen. Työryhmä on tehnyt sen perusteella muita meriteollisuuden tilannetta helpottavia esityksiä. 1 lähde: Community of European Shipyards Associations (CESA) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi (09) Fax (09) Fax

6 6 Tässä muistiossa kuvataan ensiksi meriteollisuuden ajankohtainen suhdanne- ja työllisyystilanne, jonka jälkeen käsitellään meriteollisuuden julkisiin hankintoihin liittyviä yleisiä tekijöitä. Hanke-esitykset on arvioitu tiettyjen kriteerien valossa yksitellen ja kokonaisuutena. Hanke-esitysten jälkeen todetaan muut työryhmän esitykset. Lopuksi kaikki esitykset on koottuna arvioiden samalla esitysten taloudellisia ja muita vaikutuksia. Liitteissä on luetteloituna työryhmän arvioimat hanke-esitykset. 2. Kansainvälinen suhdannetilanne ja toimenpiteet Euroopan Unionissa Laivanrakennusala kasvoi vuodesta 2003 alkaen hyvin nopeasti koko maailmassa. Suuri osa laivanrakennuksen viime vuosien nopeasta kehityksestä on tapahtunut Kauko-Idässä. Kasvu on perustunut osaltaan hyvinkin spekulatiivisiin laivatilauksiin. Telakat saivat uusia tilauksia poikkeuksellisen paljon vuoteen 2007 saakka erityisesti Etelä-Koreassa, Japanissa ja Kiinassa, jolloin alalla oli huippuvuosi. Vuoden 2008 kesän jälkeen tapahtuneen taloustilanteen heikkenemisen myötä ei uusia tilauksia ole juurikaan saatu, mistä johtuen ylikapasiteettia on runsaasti erityisesti näissä maissa. Edellä mainitut maat ovat raportoineet myös huomattavia määriä tilausten peruutuksia, joiden ohella tilausten lykkäämiset ovat yleistyneet. Tämän vuoksi on olemassa vaara, että muissa maissa valtiot voivat ryhtyä pelastamaan telakoita erilaisten tukien avulla, joka puolestaan heikentää suomalaisten telakoiden toimintaedellytyksiä ja lisää kilpailua Suomen meriteollisuuden markkinasegmenteillä Tilaukset Toimitukset bruttovetoisuus Kuvio 1. Laivatuotannon toimitukset ja sopimukset koko maailmassa vuosina Lähde: Lloyds Register - Fairplay database ja Meriteollisuusyhdistys ry.

7 7 Euroopassa laivanrakennusalan kehitys on ollut samansuuntainen alemman jalostusasteen laivatuotannossa. Kasvun huippu saavutettiin kuitenkin jo vuoden 2005 jälkeen Aasiassa tehtyjen kapasiteettilaajennusten vuoksi. Risteilyalusten ja matkustaja-autolauttojen rakentaminen keskittyy pääsääntöisesti Eurooppaan. Koko maailmassa valmistuneesta aluskannasta kuitenkin vain 2,7 prosenttia oli vuonna 2007 risteilyaluksia tai matkustaja-autolauttoja alusten bruttovetoisuuden mukaan laskettuna. Euroopan muusta laivatuotannosta poiketen risteily- ja matkustajaalusten kysyntä kasvoi edelleenkin vuonna 2007 ja telakat saivat vielä silloin runsaasti uusia tilauksia. Talouskriisin seurauksena ei uusia risteily- ja matkustaja-autolauttatilauksiakaan ei ole saatu kesän 2008 jälkeen muutamaa yksittäistä tilausta lukuun ottamatta. Taloustilanteen heikkenemisestä, uusien tilausten vähenemisestä ja tilausten peruuttamisista huolimatta laivojen luovutukset maailmanlaajuisesti jatkavat edelleen kasvuaan, sillä jo tilattujen laivojen valmistumishuippu osuu vuoteen Laivanrakennuksen kapasiteettia on pakko sopeuttaa tilauskannan supistumisen myötä ja kääntynee laskuun viimeistään vuoden 2011 jälkeen. Euroopan Unionin jäsenmaat ovat edistäneet omaa meriteollisuuttaan erilaisin keinoin, vaikka suorat tuotantotuet ovat kiellettyjä. Käytetyin tukimuoto on erilaiset rahoitusinstrumentit, joiden osalta Finnvera Oyj ja Suomen Vientiluotto Oy ovat keskeiset toimijat Suomessa. Tuet tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä innovaatioihin ovat toinen keskeinen avustusmuoto. Suomessa tällä sektorilla toimii Tekes, jonka toimintamuotoja ovat avustukset, lainat ja niiden yhdistelmät. Investointi- ja innovaatiotuet ovat käytössä myös monissa muissa laivanrakennusmaissa. Euroopan Unionilla on käytössään myös omia kehittämisvaroja. Euroopan maissa on yleistynyt ns. tax lease -järjestelmä osana merenkulun tukijärjestelmiä. Mm. Ranska, Saksa, Espanja ja Iso-Britannia ovat ottaneet sen käyttöön. Myös Norja harkitsee vastaavan järjestelmän käyttöönottamista. Suomella ei ole vastaava järjestelmää käytössään. Tax lease -mallia on käsitelty tarkemmin kohdassa 8.6. Esitys: Työryhmä esittää, että Suomi toimii aktiivisesti Euroopan Unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä markkinoiden toimivuuden ja tukien läpinäkyvyyden edistämiseksi tavoitteena varmistaa suomalaisen meriteollisuuden tasavertaiset kilpailuedellytykset.

8 8 3. Meriteollisuuden suhdanne- ja työllisyystilanne Suomessa 3.1. Suhdannetilanne Tilaukset Toimitukset bruttovetoisuus vuosi Kuvio 2. Laivanrakennus Suomessa vuosina , uudet tilaukset ja luovutukset vuosittain. Lähde: Lloyds Register Fairplay database ja Meriteollisuusyhdistys ry. Suomessa meriteollisuuden tilanne on hyvin vaikea. Telakoiden tilauskanta on pienenemässä nopeasti, koska yhtään uutta tilausta ei ole saatu. Mm. STX Finlandin tilauskannassa on vain yksi laivatilaus, joka ulottuu vuodelle Sitä vastoin Aasiassa yleistyneitä laivatilausten peruutuksia tai lykkäämisiä ei Suomen telakoilla toistaiseksi ole tiedossa. Uusia kaupallisia tilauksia odotetaan saatavan vasta vuoden 2010 aikana. STX Finland Cruise:n viimeinen tilaus (P&O matkustaja-autolautat) saatiin kesällä Kun uusien tilausten saamiseen tulee lähes kolmen vuoden tauko, merkitsee se vääjäämättä telakoiden ja niiden alihankkijoiden työllisyydelle äärimmäisen vaikeita aikoja hankkeiden pitkien kestojen vuoksi. Aluksen rakentaminen etenee vaiheittain siten, että ensin on suunnitteluvaihe, sen jälkeen pääpaino on terästöissä ja lopuksi tulee niin sanottu varusteluvaihe. Yhden projektin läpiviemiseen kuluu aikaa 2-3 vuotta. Mikäli tilauksiin tulee kahden kolmen vuoden hiljainen jakso, merkitsee se toiminnan hiljentymistä ensin suunnittelussa ja sen jälkeen terästöissä vaikka aikaisemmin tilattujen laivojen rakentaminen ja varustelutyöt edelleen jatkuisivatkin vielä jonkin aikaa. Riski, että Suomen meriteollisuus ei selviä pitkästä tuotantokatkoksesta on suuri. Vajaatyöllisyyttä on voitu vähentää jossain määrin laivakorjaustöillä, mutta nopeita, jo ennen kesää 2009 tehtäviä toimia tarvitaan tilanteen helpottamiseksi.

9 9 Suomen telakoiden erikoisalusten (kuten risteilyalusten ja matkustajaautolauttojen) tuotannon kannalta Yhdysvaltojen ja EU:n kulutuskysyntä ja Venäjän markkinat ovat avainasemassa. Sen vuoksi on olennaista panostaa myös markkinointiin erityisesti Venäjän jäänmurtajatilausten saamiseksi Suomeen. Lisäksi on otettava huomioon, että Suomen telakoiden alustuotantoon vaikuttaa myös muiden maiden strategiamuutokset laivanrakennuksessa. Esimerkiksi korealaisilla ja japanilaisilla telakoilla on siirtymähalukkuutta jalostusasteeltaan kehittyneemmille markkinoille. Toisaalta on selvää, että samanlaisen meriteollisuusverkoston luominen kuin Suomessa jo nyt on, vie muissa maissa huomattavasti aikaa. Ensi vaiheessa korealaiset ovat siirtyneet ropax (matkustajaautolautta) -markkinoille. Japanilaiset ovat rakentaneet ensimmäisiä matkustajalaivoja vientiin. Talouskriisin oloissa laivatilauksia haetaan niin koti- kuin ulkomaillakin mahdollisuuksien mukaan myös perinteisen tuotevalikoiman ulkopuolelta. Suomen telakkateollisuuden kilpailukyvyn turvaamisessa reilun kilpailun edellytysten turvaaminen on pitkällä tähtäimellä olennaista, vaikka meneillään olevan kriisin vaikutusten helpottaminen onkin kiireellisin tehtävä Telakoiden työllisyystilanne Telakat työllistävät Suomessa noin 4000 henkilöä ja koko meriteollisuusklusteri noin henkilöä. Talouskriisin seurauksena klusterissa jouduttiin turvautumaan lomautuksiin vuoden 2008 lopulla. Lomautettavien määrä kasvaa koko ajan. Irtisanomisia on pyritty välttämään, mutta mikäli vajaatyöllisyyskausi pitkittyy ja pahenee, myös irtisanomiset ovat todennäköisiä. Telakkateollisuuden välilliset työllisyysvaikutukset ovat moninkertaiset telakoilta lomautettujen määrään verrattuna. Työllisyyden turvaamisen lisäksi keskeistä on säilyttää alan osaaminen Suomessa kriisin aikana. Mikäli tilauksia ei ole, alan yli 50-vuotiaisiin painottuva ikäjakauma vaikuttaa kielteisesti myös osaamisen säilymiseen ja alan kiinnostavuuteen nuorten ja alaa vaihtavien keskuudessa. Suomen suurin telakkayhtiö STX on lomauttanut vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa yhteensä noin 300 henkilöä Raumalla, Helsingissä ja Turussa. Lomautusten arvioidaan kuitenkin päättyvän Raumalla jo syksyllä telakan tilauskannan ollessa näillä näkymin vuodeksi eteenpäin parempi. Rauman telakan työllisyystilanne onkin Suomen telakoista paras. Tähän vaikuttavat mm. puolustusvoimien mahdolliset tilaukset. Turun telakalla on ilmoitettu laajoista yli 1000 henkilöä koskevista mahdollisista lomautuksista, joista noin 900 kohdistuisi terästuotannossa työskenteleviin ja noin 160 toimihenkilöihin. Turun telakalle ei ole saatu uusia laivatilauksia ja kun kaksi suurta Genesis -luokan alusta valmistuvat vuosien 2009 ja 2010 lopuilla, on uhkana, että työ loppuu telakan koko henkilöstöltä (2400 henkeä). Turussa uhkana on myös noin 800

10 10 yritystä kattavan alihankintaketjun pirstoutuminen ja häviäminen. Mahdollinen välivaiheen ratkaisu Turussa voisi olla kotimaisten automatkustaja-alustilausten ohella avomerituulimyllyjen runkojen, maantielauttojen ja tankkereiden valmistus. Tilanne on vaikein Helsingin telakalla. Koko telakan henkilöstö, noin 60 henkilöä lukuun ottamatta, on joko komennuksella Turun telakalla tai lomautettuna. Helsingin telakalle ei ole yhtään uudisrakennuslaivaa tilauskirjoissa. Helsinkiin pitäisi saada uusia tilauksia nopealla aikataululla ja yhtenä keinona voisi STX Finland Cruise:n mukaan olla arktisen kaluston, lähinnä jäänmurtajatilausten, varhentaminen. STX Finlandia pienempien suomalaisten telakoiden työllisyystilanne vaihtelee yrityksittäin. Osalla tilauskantaa ei juuri ole ja lomautuksia on jo vireillä. Kesän 2009 aikana tilanne vaikeutuu entisestään. Mikäli uusia tilauksia ei lähiaikoina saada, useissa yrityksissä jouduttaneen jo alkusyksyllä lomauttamaan koko henkilökunta. Alihankkijoiden joukossa on useampia pieniä yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet vaikeasti korvattaviin erikoisosaamisalueisiin, kuten vaativien alumiinitöiden suorittamiseen. Merivoimien tilaukset olisivat hyvin tärkeitä mm. erikoistuneiden laivasuunnittelijoiden työllistämiseen, minkä lisäksi Itämeren matkustajalaivojen peruskorjaukset ja uudisrakennukset olisivat toimittajaverkostojen työllisyyden ja osaamisen kannalta olennaisen tärkeitä Meriteollisuusklusterin työllisyysvaikutukset Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus on analysoinut Meriteollisuusyhdistys ry:n tilastojen ja meriteollisuuden alihankkijoilta kerätyn tiedon valossa sekä suoria että välillisiä työllisyysvaikutuksia 2. Kysely lähetettiin 124 suomalaiselle meriteollisuusalalla toimivalle yritykselle. Vastausprosentti oli 32 prosenttia. Tiedonkeruu toteutettiin vuoden 2009 huhtikuussa ja sen tulokset ovat vertailukelpoiset aikaisempiin tutkimuksiin mm. Suomen meriklusteria koskevaan tutkimukseen vuodelta Kyselyvastausten perusteella työvoiman määrä ei ole vielä oleellisesti vähentynyt vuoteen 2008 verrattuna. Työllisyysnäkymät ovat kuitenkin heikentyneet selvästi ja irtisanomis- ja/tai lomautussuunnitelmia on noin 40 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä. Näiden yritysten ilmoittama vähennys- ja lomautustarve on yhteensä noin 400 henkilöä (STX:n telakat poisluettuna), mikä tarkoittaa kahta prosenttia vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärästä. Toisaalta keskimääräinen irtisanottavien tai lomautettavien määrä on noin 17 prosenttia vähennyksiä tekevien yritysten henkilömäärästä. 2 Karvonen ja Holma (2009): Meriteollisuuden työllisyysvaikutukset ja näkymät Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. 3 Karvonen, Vaiste ja Hernesniemi (2008): Suomen Meriklusteri TEKES katsaus 226/2008.

11 11 Kyselyn tulosten valossa on tehty arvio tulevista henkilöstömuutoksista. Arvion taustalla on olettamus, että kaikista meriteollisuusyrityksistä (STX:n telakat pois luettuna) 40 prosenttia turvautuisi irtisanomisiin tai lomautuksiin, joiden keskimääräinen suuruus on 17 prosenttia yrityksen henkilöstöstä. Tämän arvion mukaan se merkitsisi Suomen meriklusteri -tutkimuksen lukuihin suhteutettuna noin henkilön vähennystä. STX:n Suomen telakoiden henkilöstöstä on yrityksen oman ilmoituksen mukaan vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ollut lomautettuna noin 400 henkilöä. Mikäli uusia tilauksia ei tule, lomautettujen määrä telakoilla nousee noin henkilöön loppuvuonna. STX:n arvion mukaan koko verkostosta lomautettuna on nyt noin henkilöä ja loppuvuodesta henkilöä. Kyselytutkimuksen lukujen perusteella tehty arvio on varsin samansuuruinen kuin STX:n esittämä arvio. On kuitenkin huomattava, että lukuihin sisältyy paljon tilastollista yleistystä, kun lasketaan prosenttiosuuksia otosaineistossa saatujen lukujen perusteella. Välilliset työllisyysvaikutukset perustuvat aina erilaisiin arvioihin. Vaikutukset ulottuvat mitä moninaisimpiin toimialoihin (mm. kuljetus- ja majoituspalveluihin, päivittäistavarakauppaan, palveluelinkeinoihin, kulttuuripalveluihin jne.) ja ne voivat olla varsinkin pienillä paikkakunnilla erittäin merkittäviä monelle muulle toimialalle. Kansainvälisten tutkimusten perusteella välillisten työllisyysvaikutusten kertoimen arvioidaan vaihtelevan 1,2 ja 2,0:n välillä. Suomen meriklusteri tutkimuksessa välilliset työllisyysvaikutukset meriklusterin ulkopuolelle arvioitiin noin 1,5-kertaisiksi suoriin vaikutuksiin verrattuna. Samalla kertoimella laskettuna irtisanomisten ja lomautusten välilliset vaikutukset merkitsisivät vuoden 2009 aikana noin henkilön jäämistä vaille työtä ainakin tilapäisesti. Jos meriteollisuuden näkymät pysyvät synkkinä eikä uusia laivatilauksia saada, merkitsee se vuoden 2010 alussa jo noin työpaikan menetystä välillisesti. Välillisten vaikutusten tarkka arvioiminen on vaikeaa ja siksi meriklusteritutkimuksessa päädyttiin käyttämään maltillista vaikutuskerrointa 1,5. Välilliset vaikutukset voivat siis olla suuremmatkin. Esitys: Työryhmä esittää, että uusien tilausten puuttuessa ja telakoiden ja niiden alihankkijoiden tilanteen kriittisesti heikentyessä, kaikkien osapuolien, sekä valtiovallan että kaupallisten toimijoiden, tulisi kiireellisesti ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin meriteollisuuden tilanteen parantamiseksi.

12 12 4. Työryhmän käsittelemät hanke-esitykset Työryhmän tehtävänä oli arvioida julkisen hankinnan kohteeksi mahdollisesti tulevien hankkeiden toteutusta ja kiireellisyyttä sekä muita keinoja meriteollisuutta uhkaavan vajaatyöllisyyden helpottamiseksi. Päätöksen työryhmän perustamisesta teki elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Useita työryhmän käsittelemiä hankkeita on esittänyt erityisesti Meriteollisuusyhdistys ry työ- ja elinkeinoministerille jättämässään kirjelmässä (liite 1). Työryhmä on työnsä aikana kartoittanut ja pyytänyt lisäselvityksiä esitetyistä hankkeista sekä kuullut asiantuntijoita. Niiden perusteella työryhmä on arvioinut kunkin hankkeen nykytilanteen valossa. Kuulemisten ja kartoitusten yhteydessä sekä suoraan alan muilta toimijoilta työryhmän käsiteltäväksi on tullut myös muita hankkeita. Työryhmä ei ole etsinyt aktiivisesti muita hankkeita. Työryhmä on julkisten hankintojen osalta rajannut käsittelemistään hanke-esityksistä pois sellaiset hankkeet, jotka eivät kuulu suoraan valtion budjetin alaan tai jotka eivät ole valtionhallinnon käyttämän tilaajatuottaja -mallin piirissä. Lisäksi toimeksiannon ulkopuolelle on rajattu hankkeet, joita saattaisi olla suunnitteilla esimerkiksi kunnilla, poliisilla, pelastuslaitoksilla ja tullilla. Työryhmän käsittelemät hanke-esitykset ovat liitteinä muistion lopussa. 5. Työryhmän käsittelemiin hankkeisiin vaikuttavia tekijöitä 5.1. Suora budjettirahoitus Julkiset hankinnat toteutetaan talousarvioon otetulla rahoituksella. Julkinen hankinta voidaan toteuttaa käyttämällä ao. viraston tai laitoksen toimintamenomäärärahaa tai mahdollisesti hankintojen tekemistä varten talousarvioon otettua erillistä määrärahaa tai valtuutta (tilausvaltuus), jonka käytöstä aiheutuvat menot, esimerkiksi hankkeen edetessä, katetaan myöhempien vuosien talousarvioissa. Päätös valtuudesta tai eduskunnan päättämä riittävä määräraha tarvitaan, jotta hankintaan oikeudellisesti sitova toimenpide voidaan toteuttaa, esimerkiksi tarjouspyyntö voidaan toimittaa tarjoajalle tai muuten julkaista. Talousarviossa julkisten hankintojen tekemiseen käytettävissä olevat määrärahat kuuluvat lähes poikkeuksetta valtiontalouden kehykseen. Hankintoja ja muita toimenpiteitä voidaan toteuttaa valtiontalouden kokonaiskehyksen rajoissa.

13 Tilaaja-tuottaja -malli Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla palvelujen hankinnassa on pääsääntöisesti käytössä ns. tilaaja-tuottaja -malli. Siinä viranomainen ostaa palveluja ja työtä ja alusten omistajat ovat itsenäisiä toimijoita. Kaikki hankinnat kilpailutetaan Suomen ja EU:n hankintalainsäädännön mukaisesti. Nykyisessä käytännössä esimerkiksi Merenkulkulaitos tilaa jäänmurtajapalveluja, joita tarjoaa sopimuksen perusteella mm. Varustamoliikelaitos Finstaship. Merenkulkulaitos tilaa myös yhteysaluspalveluja, joita tarjoavat kilpailutettujen sopimusten perusteella Varustamoliikelaitos Finstaship ja eräät muut yritykset. Tiehallinto puolestaan kilpailuttaa maantielauttojen ja -lossien reitit. Merkittävin näiden palvelujentarjoaja on Destia Oyj. Tämän mallin mukaan liikennepalveluja tarjoava yritys omistaa ja operoi aluksia. Yritykset myös vastaavat investoinneista uusiin aluksiin sekä olemassa olevan kaluston ylläpitoinvestoinneista palvelusopimusten mahdollistamissa rajoissa. Nykyiset lyhytkestoiset ja vanhalle kalustolle hinnoitellut palvelusopimukset eivät käytännössä mahdollista uusia alusinvestointeja tai merkittäviä ylläpitoinvestointeja. Uusintainvestoinnit ovat palveluja tarjoaville yrityksille käytännössä mahdollisia, mikäli tilaajaviranomaisen ja palveluntarjoajan välisten sopimusten kesto ja hintataso on mitoitettu sellaiseksi, että ne sisältävät uusinvestoinnin mahdollistamat pääomakustannukset. Tämä edellyttää, että tilaajaviranomaisella on käytettävissään tarvittava budjettirahoitus pitkäkestoisen (esim vuotta) ja uudelle kalustolle hinnoitellun palvelusopimuksen tekemiseen. Tilaaja-tuottaja -mallin soveltaminen lyhytkestoisine sopimuskausineen on käytännössä vaikeuttanut palveluntarjoajien aluskannan uudistamista ja tarvittavien uusien alustilausten tekemistä. Tilaaja-tuottaja -mallin kehittäminen ja liikennepalvelujen julkisten hankintojen kilpailuttaminen siirtyvät liikennealan virastouudistuksessa vuoden 2010 alusta perustettavan väyläviraston vastuulle. Myös aluehallintouudistus vaikuttaa osaltaan liikennealan julkisten hankintojen järjestämiseen. Esitys: Työryhmä esittää, että liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää huomiota liikennepalvelujen tilaaja-tuottaja -mallin kehittämiseen siten, että palveluja tarjoavien yritysten uudet alusinvestoinnit ja merkittävät ylläpitoinvestoinnit olisivat mahdollisia.

14 Hankintalainsäädäntö ja kilpailutus Hankintalaki (348/2007) toimii perustana julkisille hankinnoille. Sen lähtökohtana on kaikkien julkisten hankintojen kilpailuttaminen. Myös meriteollisuuden julkisten hankintojen osalta lähtökohtana on avoin kilpailutus. Hankintalain mukaan kaikki yli euron arvoiset hankinnat tulee kilpailuttaa kansallisesti. Ne hankinnat, joiden arvo ylittää EUkynnysarvon euroa, tulee kilpailuttaa EU-laajuisesti. Hankintalain 7 :n pykälän mukaan lakia ei sovelleta mm. hankintoihin, jotka ovat salassa pidettäviä tai joiden toteutuminen edellyttää lakiin perustuvia erityisiä turvatoimenpiteitä taikka jos valtion keskeiset turvallisuusedut sitä vaativat tai jos hankinnan kohde soveltuu pääasiallisesti sotilaalliseen käyttöön. Erityisesti puolustusministeriön hallinnonalan ja Rajavartiolaitoksen hankinnat voidaan toteuttaa usein perustellusti ilman lakiperusteista kilpailumenettelyä (käytännössä hankinnoissa kuitenkin usein toteutetaan kansallinen tarjouskilpailu). Kiireellisissä tapauksissa hankinnat voidaan toteuttaa nopeutetulla menettelyllä. Lisäksi EU on lieventänyt väliaikaisesti hankintasäännösten soveltamista taloudellisen kriisin oloissa. Meriteollisuuden osalta esitettyjen julkisten hankintojen osalta mahdollisuutta nopeutetun menettelyn käyttämiseen on perusteltua harkita kunkin hankinnan osalta erikseen. Julkisten hankintojen kilpailutuksessa laatutekijöiden parempi huomioon otto ja laajempaan palvelukonseptiin siirtyminen olisivat olennaisen tärkeitä. Palvelusopimusten lyhyet kestot ovat olleet tietyillä hallinnonaloilla ongelmana. Näiden sopimusten pidentäminen edistäisi investointihalukkuutta ja -mahdollisuuksia. Lisäksi on aloja, joilla kilpailua ei ole. Tällöin sopivien menettelytapojen löytäminen julkisissa hankinnoissa voi olla haastavaa Huoltovarmuus Huoltovarmuuden ylläpitämisessä meriteollisuudella on kokonaisuudessaan keskeinen rooli. Suomen lipun alla kulkevan laivaston ohella osaamisen, ja erityisesti talvimerenkulun osaaminen, on turvattava. Hallituksen liikennepoliittisen selonteon mukaan riittävän suuruinen oma kauppalaivasto on tärkeä, jotta luotettavat, tehokkaat ja turvalliset ulkomaankaupan kuljetukset voidaan turvata eri olosuhteissa. Selonteossa on arvioitu, että Suomen lipun alla olevan tonniston määrä on huoltovarmuuden näkökulmasta jo vähintään riskirajalla. Tällä hetkellä kotimaisen laivaston osuus on yhteensä 30,9 prosenttia, josta tuonnissa 39,1 prosenttia ja viennissä 20,3 prosenttia. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että Suomen lippu ei kriisitilanteessa välttämättä riitä takaamaan kaluston käytettävyyttä Suomen tarpeisiin. Ka-

TELAKKATEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 2009

TELAKKATEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 2009 TELAKKATEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 2009 MIETINTÖ 31.12.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4)

Lisätiedot

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Saatteeksi Valtiovarainministeriö asetti 24.4.2009 talouden kasvupotentiaalia vahvistavia investointeja valmistelevan virkamiestyöryhmän

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion

Lisätiedot

Suomen meriklusteri 2008. Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi. Tekesin katsaus

Suomen meriklusteri 2008. Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi. Tekesin katsaus Suomen meriklusteri 2008 Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi Tekesin katsaus 226/2008 Suomen meriklusteri 2008 Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi Tekesin katsaus 226/2008

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän

Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2008 Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän mietintö 31.10.2008 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Viennin rahoitus ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.)

Lisätiedot

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Salainen Monitoimimurtajat Jäänmurtajat Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lyhyt tausta-analyysi...

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Kirsi Uola 2012 2 TIIVISTELMÄ Uola, Kirsi 2012. Merenkulkualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Opetushallitus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Merenkulkualan

Lisätiedot

seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28

seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28 seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa SIVUT 12-21 Bureau Veritas perustanut laivapiirustusten hyväksyntäosaston SIVU 11 5 / 2006 seatec.fi Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28 Azipod

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VUOSINA 2009-2011

YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VUOSINA 2009-2011 Euroopan Komissio Kilpailun pääosasto 12.1.2012 TEM/2586/05.10.02/2011 YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla Työaikajoustot auttavat kysynnän vaihteluissa Suunnitteluala tokenee taantumasta T E K N O L O G I A T E O L L I S U U D E N S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 2 0 1 1 Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia

Lisätiedot

Alusrahoitusselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 42/2015

Alusrahoitusselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 42/2015 Alusrahoitusselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 42/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-327-010-7 KUVAILULEHTI 25.5.2015 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Julkaisun nimi Alusrahoitusselvitys

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström VÄYLÄ AUKI TULEVAISUUTEEN Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström PBI Research Institute Tammikuu 2013 Jenni

Lisätiedot

SHOKit vauhdissa Koulutusta lomautetuille Tehoa hankintatoimeen Ydinvoimaosaamista vientiin

SHOKit vauhdissa Koulutusta lomautetuille Tehoa hankintatoimeen Ydinvoimaosaamista vientiin SHOKit vauhdissa Koulutusta lomautetuille Tehoa hankintatoimeen Ydinvoimaosaamista vientiin TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2009 Taantumasta nousun skenaariot Gretel Ramsay Martin Landtman Raimo

Lisätiedot

LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009. vuosikertomus

LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009. vuosikertomus LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009 vuosikertomus FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 finnpilot 2009 SISÄLTÖ Luotsauspalvelua 24/7 vuoden jokaisena

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/2008. Jäänmurtopalvelujen kilpailulle avaaminen ja hankinnan kehittäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/2008. Jäänmurtopalvelujen kilpailulle avaaminen ja hankinnan kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/2008 Jäänmurtopalvelujen kilpailulle avaaminen ja hankinnan kehittäminen Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 6.10.2008 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet

Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 18.4.212 No 127 Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012

Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012 Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012 Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Kilpailuviraston vuosikirja 2009

Kilpailuviraston vuosikirja 2009 Kilpailuviraston vuosikirja 2009 Toimitus Kilpailuviraston viestintä Taitto Antti Hovila Kannen suunnittelu Harri Heikkilä Valokuvat Kuvatoimisto Rodeo Oy Painotyö Yliopistopaino 2009 ISSN 0788-9291 Sisällys

Lisätiedot