TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

2 s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 1.4 Työsuojelusäädökset 1.5 Lupien tarkastus 1.6 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot 2 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 2.1 Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä 2.2 Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 3 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 3.1 Henkilö- ja ajoneuvoliikenne 3.2 Purkutyöt ja haitta-aineet 3.3 Väliaikaiset tuennat ja läpiviennit 3.4 Palosuojelu 3.5 Työmaan puhtaudenhallinta Yleistä Pölyn leviämisen estäminen Työmaan puhtaudenhallintaohje 3.6 Melun ja tärinän rajoittaminen 3.7 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 3.8 Rakennusvälineet 3.9 Liuotinohenteisten maalien, liimojen ja pohjustusaineiden käyttö 3.10 Henkilösuojaimet 3.11 Kaivu- ja täyttötyöt 3.12 Putoamissuojaus 3.13 Kattotyöt 4 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 4.1 Rakennusalueen rajoitukset 5 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 5.1 Työmaan aitaus ja kulkutiet 5.2 Rakenteiden ja tarvikkeiden suojaus sekä varastointi 5.3 Rakennuksessa työskentelevien suojaus 6 KÄYTTÄJÄN TURVAVAATIMUKSET 6.1 Ilmoitusmenettely 7 SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 7.1 Sähkökytkennät 8 LVI-TEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 8.1 Vesivuodot 8.2 Ilmanvaihdon keskeyttäminen

3 s.3/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen ja -asetuksen (RakVNp) 629/94 5. ja Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Sen lisäksi turvallisuuslasiakirja sisältää rakennuksen käytöstä rakennustyölle asetetut turvallisuusvaatimukset. Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Lisäksi tässä esitetään käyttöturvallisuudesta aiheutuvat rakennustyölle asetetut erityiset rajoitukset ja vaatimukset. Tämä asiakirja täydentää rakennus- ja erikoistyöselityksiä. 1.2 Päätoteuttaja Kohteen pääurakoitsijan (päätoteuttajan) valitsee tilaaja. Pääurakoitsija tarkoittaa rakennusurakoitsijaa, joka vastaa RakVNp:n 9 mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. Pääurakoitsija nimeää työmaalle vastaavan työnjohtajan. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Pääurakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehtynyt työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Hankkeessa käytetään urakkamuotona kokonaisurakkaa. Kokonaisurakkaan kuulumattomat työt toteutetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina ja alistamattomina erillishankintoina. 1.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Päätoteuttajan on valtoneuvoston asetuksen Vna 205/2009:n mukaan huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisista työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta. Käyttäjät vastaavat omalta osaltaan työmaan vastaanottotarkastuksien jälkeen luovutettujen osien ja alueiden sekä niihin liittyvien hankintojen työturvallisuudesta. 1.4 Työsuojelusäännökset Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka tulee olla nähtävillä työmaalla pääurakoitsijan toimesta. 1.5 Lupien tarkastus Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. töissä. Tyomaalla olevilla työntekijöillä (mukaan lukien ali- ja sivu-urakoitsijat), suunnittelijoilla, valvojilla, käyttajillä yms. kaikilla projektin henkilöstöllä tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä kuvallinen veronumeron sisältävä tunniste. Pääurakoitsija valvoo työmaan kuvallisten tunnisteiden käyttöa. 1.6 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja käyttäjän turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan, myös aliurakoitsijoiden tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavan henkilönsä tähän listaan.

4 s.4/10 Rakennuttaja asettaa hankkeelle myöhemmin nimettävän työturvallisuuskoordinaattorin. Turvallisuuskoordinaattorille ilmoitetaan kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat ja muutokset, myös tähän asiakirjaan liittyvät. 2 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 2.1 Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä Rakennuspaikka sijaitsee Äänekoskella osoitteessa Lossintie 19, Äänekoski. Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä olevan rakennuksen peruskorjauksen. Urakassa tehdään mm rakennuksen ympäristön maanrakennustöitä, kantavan seinärungon alaosia uusitaan, pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan ja tehdään huonetilamuutoksia. Taloteknisiä muutostöitä ovat mm. ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, sekä lämpöjohto-, käyttövesijohto- ja sähköasennusten uusimistyötä. Rakenteiden korjauksessa kiinnitetään huomiota sisäilmaparannuksiin tähtääviin toimenpiteisiin sekä työnaikaiseen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan. Rakennus on osittaisessa käytössä koko rakennustyön ajan. Urakoitsijan on huomioitava tämä erityisesti ja huolehdittava siitä, että työalueille sivullisten pääsy on estetty mahdollisimman tehokkaasti ja että työmaaliikenne ei aiheuta vaaraa sivullisille tai työmaalla työskenteleville. 2.2 Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit Rakennushanke on tyypillinen korjausrakennuskohde, jolle tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja riskejä sisältäviä työvaiheita ovat mm: työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalin käsittelyssä eri rakennusvaiheissa rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus työnaikaiset suojaus- ja telinetyöt telineiltä suoritettavat työt liuotinohenteisten maalien, liimojen sekä pohjustusaineiden käyttö kantavien rakenteiden purkutyöt mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyöt rakennuksen henkilöliikenne, osittainen käyttö toimintakeskuksena korjaustyön aikana tulityöt pölyävät ja melua aiheuttavat työvaiheet 3 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 3.1 Henkilö- ja ajoneuvoliikenne Päätoteuttaja vastaa työmaan liikennejärjestelyistä (ajoneuvot ja henkilöliikenne) huomioiden, että koko rakennustyön ajan osassa rakennusta toimii kehitysvammaisten työkeskustoiminta. Peruuttavien ajoneuvojen aiheuttamien vaarojen torjuntaan on kiinnitettävä huomiota. Työmaalta tulee välittömästi poistaa ajoneuvo, jonka peruutusvaroitin ei ole kunnossa. Työkoneiden työskentely ja liikkuminen on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta vaaraa työmaalla työskenteleville, rakennuksen asukkaille tai sivullisille. Työmaa-alue aidataan aloituskatselmuksessa sovittavalla tavalla siten, että asiattomien henkilöiden pääsy työalueelle tulee estetyksi.

5 s.5/ Purkutyöt ja haitta-aineet Purkutyöt kohteessa voidaan aloittaa vasta tilojen rakennuttajan ja rakennuttajan edustajien suorittaman suojaus- ja purkutöiden aloituskatselmuksen jälkeen. Purkutöiden sisältö erillisen purkutyöselostuksen ja suunnitelmien mukaisesti. Purkutyö sisältää pääosin vanhojen maa-ainesten poistoa, ulkoseinien alaosien, väliseinien ja kalusteiden purkua sekä vanhojen pintamateriaalien purkua. Kohteeseen ei ole teetetty haitta-ainekartoitusta. Urakoitsija on velvollinen jatkuvasti tarkkailemaan purettavia rakenneosia ja suorittamaan purkutyöt siten, että mahdollinen pöly ei vaaranna purkutyön suorittajien tai sivullisten terveyttä. Rakennus on rakennettu aikana (valmistunut 1992), jolloin asbestia sisältävien rakennusmateriaalien käyttö ja myynti on ollut kiellettyä. Jos asbestia tai muuta haitta-ainetta työn edetessä kuitenkin havaitaan, asbestipurkutyössä tulee käyttää viranomaisen hyväksymää erikoisurakoitsijaa. Mikäli rakenteista löytyy asbestia, jota ei ole ilmoitettu urakka-asiakirjoissa, tehdään asbestipurkutyö urakkaohjelman mukaisena lisätyönä. 3.3 Väliaikaiset tuennat ja läpiviennit Ulkoseinän ja kantavien väliseinien alaosien purkutöissä on huomioitava riittävä väliaikainen rungon tuenta. Rakennetta ei saa purkaa liian laajalta alueelta, jottei sen vakavuus vaarannu. Kantavien rakenteiden purusta urakoitsijan tulee tehdä purkutyösuunnitelma. Rakenteiden purussa noudatetaan erillisen purku- ja korjaustyöselityksen ohjeita ja selityksessä noudatettaviksi mainittujen asiakirjojen ohjeita. Näkyviä villapintoja ei saa jättää läpivientien kohdille eikä muualle. Läpiviennit tehdään ilmatiiviiksi, paloosastoivien seinien läpiviennit tiivistetään hyväksytyin palokatkomassoin, tai -mansetein. 3.4 Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan työkohteessa niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan työmaalla yleisiä tulityö- ja suojeluohjeita. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Tulitöitä ei saa aloittaa ennen kuin tulityölupa on myönnetty. Tulityöluvan myöntää rakennuttajan edustaja. Tulitöitä ovat mm. työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja josta aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta tai kuumailmapuhallinta. Avotulen käyttö tällä työmaalla on kielletty. Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleisvartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulipalovartioinnin ja vähintään kaksi tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija. Räjähdysaineita ei saa varastoida kohteessa. Tupakointi on toimintakeskuksen tontilla ehdottomasti kielletty. 3.5 Työmaan puhtaudenhallinta

6 s.6/ Yleistä Työ toteutetaan Sisäilmastoluokitus 2008 asiakirjaa 2008 (RT-kortti ) sekä Terve talo-kriteereitä (RT-kortti ) noudattaen. Rakennuksen sisäilmaston laatuluokka on S2, rakennustöiden puhtausluokka P1 ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1. Tavoitteena on puhtausluokan P1 rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöiden toteutuminen niin, että Sisäilmastoluokitus 2008 asiakirjan vaatimukset vastaanotettavan rakennuksen puhtaudelle ja sisäilman laadulle täyttyvät Pölyn leviämisen estäminen Rakentamissa tulee noudattaa P1-puhtausluokan periaatteita. Rakennustyössä syntyy määrätyissä työvaiheissa runsaasti pölyä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat esim. purkutyöt, piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta ja väärin menetelmin tehty siivous. Em. työvaiheissa on suositeltavaa käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita ja niiden käytössä on kaikkien urakoitsijoiden otettava huomioon rakennustöiden puhtausluokituksen P1 vaatimustaso sekä pölyn leviämisriski kiinteistön käytössä oleviin tiloihin. ympäristöön. Pölyn leviämisen estämiseksi tulee työmaalla noudattaa tarkasti suunniteltua ja toteutettua osastointia ja alipaineistusta. Purkujätteen käsittelyssä, pölyn leviämisen estämisessä, pölynpoistossa työkohteesta ja siivouksessa noudatetaan työmaamääräyksiä. Purkujätteet poistetaan rakennuksesta katetulle lavalle niin, että pölyn leviäminen ympäristöön estetään työmaan sisä- ja ulkotiloissa. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä suojaseiniä käyttämällä ja tukkimalla mahdolliset läpimenot. Tilojen rajapinnoilla on käytettävä alipaineistusta. Suojaseinien ja läpimenojen kunto ja tiiveys on tarkastettava säännöllisesti. Mahdolliset vuotopaikat on tukittava välittömästi. Tarkastusvälit sekä vastuuhenkilöt sovitaan yhdessä valvojan kanssa työmaan alussa. LVI-urakoitsija vastaa siitä, että kaikki kanavien päät pidetään tiiviisti tulpattuina asennuksen keskeytyessä ja asennuksen jälkeen. Työvaiheiden ajoituksessa huolehditaan siitä, että ilmanvaihdon asennustyöt voidaan tehdä pölyävien työvaiheiden jälkeen tai niiden välillä. Mikäli urakoitsijoiden laatimat asennusjärjestelyt ja aikataulu edellyttävät, puhtaat ilmanvaihdon asennusolosuhteet varmistetaan työnaikaisin osastoinnein. Asennusalue paineistetaan, mikäli pölyn leviämistä asennusalueelle ei voida estää osastoinnein. IVasennusalueen on täytettävä seuraavat vaatimukset: asennusalueella ei tehdä pölyäviä työvaiheita läpimenot talotekniikka-asennuksille ovat valmiit tiloista on poistettu pölyävä jäte ja lattiapinta ovat pölynimuripuhtaita (tarkistusimurointi päivittäin) kulkuväylillä on suojamuovit, jotka estävät pölyn leviämisen työmaaliikenteen mukana muuta työmaaliikennettä ei ohjata IV-asennusalueen läpi IV-asennuksissa käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä tai kohdepoistoa Pääurakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä ja tarvittaessa välittömästä siivouksesta. Siivouksessa käytetään pölyämättömiä menetelmiä kuten lattiankuivainta ja imurointia, harjasiivous on työmaalla kielletty. Rakennussiivouksen toteutus on kuvattu Urakkaohjelman liitteenä 1 olevassa Työmaan puhtaudenhallintaohjeessa. Työmaan rakentamisen aikainen siivous ja loppusiivous on kuvattu Urakkaohjelman liitteenä olevassa Työmaan puhtaudenhallintaohjeessa. Pääurakoitsija vastaa siitä, että siivousurakoitsijalla on käytössään vettä loppusiivouksen 1. vaiheen alkaessa. Lisäksi pääurakoitsija rakentaa P1-luokan tilassa lohkokohtaiset Sisäilmaluokitus 2008 (RT ) vaatimat puhtausosastointiseinät, urakoitsijoiden määrittelemän työjärjestyksen ja aikataulun vaatimusten mukaisesti. Pääurakoitsija vastaa tilojen paineistamisesta, mikäli pölyn leviämistä ei voida osastoinnein

7 s.7/10 estää työmaan muista osista Työmaan puhtaudenhallintaohje Pääurakoitsija laatii P1-työmaalle pölynhallintasuunnitelman. Pölynhallintasuunnitelmassa otetaan huomioon VPA /205 asettamat määräykset sekä kuvataan vähintään seuraavat asiat: pölyävät työvaiheet / puhtaita olosuhteita edellyttävät työvaiheet työvaiheen ajoitus pölyn vähentäminen ja leviämisen estäminen työssä käytettävät työmenetelmät työmaan osastointi ja alipaineistuksen järjestäminen 3.6 Melun ja tärinän rajoittaminen Rakennuksen sisällä tapahtuvaa melua ja tärinää ei ole aikarajattu. 3.7 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset Jos esim suojaseinien ja telineiden ankkurointien takia joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vaurioitua, pääurakoitsija pyytää katselmuksen johon osallistuvat valvoja ja urakoitsijan työnjohtaja. Puhtausluokkaan P1 varattujen tarvikkeiden varastointia, säilytystä ja kokoonpanoa varten varatun varaston/tilan tulee olla kuiva ja hyvin siivottu. Kanavat ja tarvikkeet säilytetään työmaalla katetussa välivarastossa hyvin suojattuina niin, että ne eivät joudu alttiiksi sateelle tai ulkopuolelta tulevalle lialle. Työmaan sisäpuoliset suojaseinät esitetään urakoitsijan laatimassa purkusuunnitelmassa, jonka rakennuttaja tarkastaa ja hyväksyy. 3.8 Rakennusvälineet Urakoitsijat vastaavat omien käyttämiensä teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Urakoitsijat vastaavat siitä, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheudu vahinkoa. 3.9 Liuotinohenteisten maalien, liimojen ja pohjustusaineiden käyttö Urakoitsijat vastaavat siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä liuotinpohjaisista tuotteista käyttöturvallisuustiedotteen työmaalle. Työmaalla tulee käyttää vain materiaalien päästöluokan M1 täyttäviä maaleja Henkilösuojaimet

8 s.8/10 Rakennustyössä noudatetaan voimassaolevia määräyksiä henkilökohtaisten turvavarusteiden (suojakypärä, heijastinvaatteet, turvakengät, silmä- ja kuulosuojaimet) käytöstä, ts. henkilökohtaisia turvavarusteita on käytettävä koko työmaan ajan työvaiheesta ja -kohteesta riippumatta Kaivu- ja täyttötyöt Maanrakennustyöt on tehtävä urakka-asiakirjojen mukaisesti ja turvallisesti. Kaivannon reunat luiskataan ja/tai tuetaan suunnitelmien mukaisesti, luiskista poistetaan irtonainen aines, kivet yms. Yli 2 metriä syvät kapeat kaivannot tehdään tuetussa kaivannossa, esim tukielementtien suojassa, mutta pääsääntöisesti kaivannot pyritään kaivamaan riittävän loiviksi. Kaivumassoja ei saa läjittää niin lähelle kaivannon reunaa, että se aiheuttaa sortumavaaran. Kaivannot on merkittävä ja aidattava niin, ettei putoamisvaaraa ole. Täyttötöissä tulee varmistaa käytettävän tiivistyskaluston kunto ja työntekijöiden henkilökohtainen suojavarustus. Rakennuksen perustustason alapuolelle ulottuvissa kaivutöissä on varmistettava rakennuksen vakavuuden säilyminen. Kaivantojen työaikaisesta kuivanapidosta on huolehdittava esim. kaivantoon sijoitettavilla uppopumpuilla tai kaivantojen sadesuojauksilla. Lähtökohtaisesti kaivantoa on täytettävä sitä mukaa, kun tarvittavat putkija eristystyöt saadaan etenemään Putoamissuojaus Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kaivannot on suojattava kaitein. Suojaukset tehnyt urakoitsija vastaa siitä, että putoamissuoja toteutetaan RakVNp:n mukaisesti rakennustöiden työturvallisuusmääräyksiä noudattaen Kattotyöt Vesikattotyöt tehdään vain ja ainoastaan turvavaljaita käyttäen. Valjaat täytyy olla asennettu valjaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ja kiinnitetty vesikatolla tukevaan kiinnityspisteeseen. Kattotöistä ei saa aiheutua vaaraa sivullisille. Mikäli asukkaiden ja muiden sivullisten turvallisuutta katolta putoavien esineiden varalta ei voida muuten taata, asennetaan maahan räystäiden alle lippusiimat ja alue merkitään työmaa-alueeksi min 1,5 metriä ulkoseinälinjasta ulospäin. Tarvittaessa sisäänkäyntien päälle rakennetaan puurunkoiset ja rakennuslevystä tehdyt suojakatokset. Katolle suoritettavat nostot on tehtävä rajaamalla nostoalue työmaa-alueeksi. Nostojen aikana urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että sivulliset eivät liiku alueella. Kaikkien käytettävien nosto- ja nostoapulaitteiden ja telineiden tulee olla tarkastettuja Vesikaton maksimikuormitus tasaiselle väliaikaiskuormalle on 500kg/m2. 4 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 4.1 Rakennusalueen rajoitukset Osa rakennuksesta on koko urakka-ajan kehitysvammaisten toimintakeskustoiminnassa, joka urakoitsijan täytyy huomioida turvallisuusasiakirjassa, turvallisuussäännöissä ja muissa urakka-asiakirjoissa mainitun mukaisesti. Urakoitsijan on työmaajärjestelyissä huomioitava myös, että hälytys-, pelastus- ja huoltoajoneuvoliikenteen reitit pidetään vapaana koko urakkasuorituksen ajan.

9 s.9/10 5 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 5.1 Työmaan aitaus ja kulkutiet Pääurakoitsija eristää varastointi ja työmaakulkualueen min. 1 metrin korkealla tukevalla aidalla muusta piha-alueesta työmaalla pidettävässä katselmuksessa sovittavalla tavalla. Lippusiimaa ei katsota riittäväksi työmaa-alueen rajaukseksi. Kulkutiet rakennukseen on suojattava aidoin niin, että niitä on turvallista käyttää. Työmaan aloituskatselmuksessa varmistetaan, että käytössä olevien tilojen hätäpoistumisreitit eivät kulje työmaa-alueiden lävitse. 5.2 Rakenteiden ja tarvikkeiden suojaus sekä varastointi Pääurakoitsijan velvollisuutena on järjestää keskeneräisten rakenteiden ja tarvikkeiden suojaus pölyltä, säältä tms. siten, että kosteus, pöly- tai muita vaurioita ei pääse tapahtumaan. Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista asianmukaisille alustoille ja suojauksesta (sekä peittämisestä sadesuojin) valmistajan ohjeiden ja P1- puhtausluokan mukaisesti niin, että niiden laatu ja ominaisuudet säilyvät. Rakennusmateriaalien ja laitteiden varastointia, säilytystä ja kokoonpanoa varten varatun varaston/ tilan tulee olla kuiva ja riittävän puhdas. Ulkoalueilla olevien varaston tulee olla irti maasta ja suojattu siten, että sade- ja pintavedet eivät pääse kastelemaan rakennustarvikkeita. Ilmanvaihtokanavien osat ja tarvikkeet säilytetään katetuissa välivarastoissa hyvin suojattuina niin, että ne eivät kastu tai likaannu. Sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat osat ja rakennustarvikkeet suojataan asianmukaisesti asennuspaikan välivarastoinnin, asennuksen aikana ja tarvittaessa asennuksen jälkeen. Urakoitsija suojaa keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat vahingoittumiselta työn keskeytyessä. Kuivatuotteet on varastoitava kuormalavoille, jotta lattiasta (tai maasta) ei imeydy kosteutta materiaaleihin. Materiaalit suojataan varastoinnin ajaksi suojapeitteillä. Sisätiloihin tulevien materiaalien ja laitteiden, kuten ilmanvaihdon päätelaitteiden, valaisimien ja lämpöpattereiden ja lattiapintojen suojaukset poistetaan vasta loppusiivouksen ensimmäisessä vaiheessa. Rikkoontuneet suojaukset korjataan välittömästi. Ilmanvaihtolaitteet, kanavat ja putket toimitetaan tulpattuina ja peitettyinä työmaalle. Kanavaosat on oltava laatikon lisäksi pussitettuna ja pussi on suljettava välittömästi, kun kanavaosa on otettu pois pussista. Isot kanavanosat on toimitettava omassa muovipussissaan (koskee sisä- ja ulkovarastointia). Mikäli kanavia ja osia ei ole suojattu asianmukaisesti, ne tulee puhdistaa ja pussittaa työmaalla välittömästi. Asennuksessa mahdollisesti avattavat kanavat tulpataan asennuspaikalla töiden keskeytyessä. 5.3 Rakennuksessa työskentelevien suojaus Päätoteuttaja vastaa, että työnaikaiset suojaseinät pysyvät tukevina ja tiiviinä ja eristävät työalueet käytössä olevista rakennuksen tiloista rakennuksen tarpeettoman likaantumisen tai terveydelle vaarallisten olosuhteiden leviämisen estämiseksi. Purkutöiden aikana käytetään työalueen koneellista alipaineistusta.

10 s.10/10 6 KÄYTTÄJIEN TURVAVAATIMUKSET 6.1 Ilmoitusmenettely Työsuorituksiin liittyviin toimenpiteisiin ja työsuorituksiin kuten kovaa ääntä tai tärinää aiheuttaviin töihin, veden-, lämmön-, ja sähkön jakelukatkoksiin jotka saattavat aiheuttaa häiriötä rakennuksessa tapahtuvalle toiminnalle, on saatava käyttäjän lupa ennen toimenpidettä. Luva saamiseksi lyhytaikaisiin häiriöihin on urakoitsijan ilmoitettava tapahtumasta pääurakoitsijalle kaksi päivää ennen toimenpidettä. Pääurakoitsija kokoaa ilmoitukset ja sopii käyttäjän kanssa toimenpiteen suorituksesta. Toimenpiteet kohdistetaan sellaiseen aikaan ja suoritetaan sellaisina kokonaisuuksina, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Saadut luvat, mahdolliset rajoitukset ja varotoimenpiteet merkitään työmaapäiväkirjaan. 7 SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 7.1 Sähkökytkennät Työmaa-aikaiset sähkökytkennät myös väliaikaissähköistysten osalta on suoritettava määräysten mukaisesti. Sähkökytkennöistä ja niiden turvallisuudesta vastaa kytkennän tehnyt urakoitsija. Kaikki kiinteät ja puolikiinteät sähköliitännät saa tehdä ja niistä vastaa ainoastaan ao. auktorisoidut asennusoikeudet omaava sähköurakoitsija Kaikki väliaikaiset sähköasennukset on kytkettävä jännitteettömäksi työpäivän päätyttyä. 8 LVI-TEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 8.1 Vesivuodot Odottamattomien vesivuotojen sattuessa on välittömästi suljettava verkosto ja otettava tarvittaessa yhteys Ääneseudun Energian vesihuoltoyksikköön ja kiinteistön kiinteistönhoitajaan. Urakoitsijan on etukäteen selvitettävä urakka-alueella mahdollisesti kulkevien vesiputkien sulkujen sijainti ja kokeiltava niiden toiminta ennen töiden aloitusta. Urakoitsijan on etukäteen selvitettävä tonttisulun sijainti ja kokeiltava sen toiminta. Vuodon sattuessa tonttisulku suljetaan ja korjaustyöt tehdään mahdollisimman nopeasti. Kaikki työmaalla tarvittavat vesiletkut tulee kytkeä paineettomaksi työajan päättyessä, ja sijoittaa siten, että esim. kompastumisvaaraa niihin ei ole. 8.2 Ilmanvaihdon keskeyttäminen Työmaa-alueilla pölyn leviäminen ilmastointikanaviin on estettävä suojauksin, ilmanvaihdon poiskytkemisellä ja alipaineistuksella. Äänekoskella Rakennuttamiskonsultti Jussi Ohvo

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009 UTAJÄRVI Ahmasjärvi Viemäröinti Turvallisuusasiakirja Työ: E23196 Oulu, 29.9.2009 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot