TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

2 s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 1.4 Työsuojelusäädökset 1.5 Lupien tarkastus 1.6 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot 2 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 2.1 Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä 2.2 Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 3 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 3.1 Henkilö- ja ajoneuvoliikenne 3.2 Purkutyöt ja haitta-aineet 3.3 Väliaikaiset tuennat ja läpiviennit 3.4 Palosuojelu 3.5 Työmaan puhtaudenhallinta Yleistä Pölyn leviämisen estäminen Työmaan puhtaudenhallintaohje 3.6 Melun ja tärinän rajoittaminen 3.7 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 3.8 Rakennusvälineet 3.9 Liuotinohenteisten maalien, liimojen ja pohjustusaineiden käyttö 3.10 Henkilösuojaimet 3.11 Kaivu- ja täyttötyöt 3.12 Putoamissuojaus 3.13 Kattotyöt 4 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 4.1 Rakennusalueen rajoitukset 5 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 5.1 Työmaan aitaus ja kulkutiet 5.2 Rakenteiden ja tarvikkeiden suojaus sekä varastointi 5.3 Rakennuksessa työskentelevien suojaus 6 KÄYTTÄJÄN TURVAVAATIMUKSET 6.1 Ilmoitusmenettely 7 SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 7.1 Sähkökytkennät 8 LVI-TEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 8.1 Vesivuodot 8.2 Ilmanvaihdon keskeyttäminen

3 s.3/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen ja -asetuksen (RakVNp) 629/94 5. ja Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Sen lisäksi turvallisuuslasiakirja sisältää rakennuksen käytöstä rakennustyölle asetetut turvallisuusvaatimukset. Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Lisäksi tässä esitetään käyttöturvallisuudesta aiheutuvat rakennustyölle asetetut erityiset rajoitukset ja vaatimukset. Tämä asiakirja täydentää rakennus- ja erikoistyöselityksiä. 1.2 Päätoteuttaja Kohteen pääurakoitsijan (päätoteuttajan) valitsee tilaaja. Pääurakoitsija tarkoittaa rakennusurakoitsijaa, joka vastaa RakVNp:n 9 mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. Pääurakoitsija nimeää työmaalle vastaavan työnjohtajan. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Pääurakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehtynyt työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Hankkeessa käytetään urakkamuotona kokonaisurakkaa. Kokonaisurakkaan kuulumattomat työt toteutetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina ja alistamattomina erillishankintoina. 1.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Päätoteuttajan on valtoneuvoston asetuksen Vna 205/2009:n mukaan huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisista työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta. Käyttäjät vastaavat omalta osaltaan työmaan vastaanottotarkastuksien jälkeen luovutettujen osien ja alueiden sekä niihin liittyvien hankintojen työturvallisuudesta. 1.4 Työsuojelusäännökset Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka tulee olla nähtävillä työmaalla pääurakoitsijan toimesta. 1.5 Lupien tarkastus Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. töissä. Tyomaalla olevilla työntekijöillä (mukaan lukien ali- ja sivu-urakoitsijat), suunnittelijoilla, valvojilla, käyttajillä yms. kaikilla projektin henkilöstöllä tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä kuvallinen veronumeron sisältävä tunniste. Pääurakoitsija valvoo työmaan kuvallisten tunnisteiden käyttöa. 1.6 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja käyttäjän turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan, myös aliurakoitsijoiden tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavan henkilönsä tähän listaan.

4 s.4/10 Rakennuttaja asettaa hankkeelle myöhemmin nimettävän työturvallisuuskoordinaattorin. Turvallisuuskoordinaattorille ilmoitetaan kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat ja muutokset, myös tähän asiakirjaan liittyvät. 2 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 2.1 Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä Rakennuspaikka sijaitsee Äänekoskella osoitteessa Lossintie 19, Äänekoski. Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä olevan rakennuksen peruskorjauksen. Urakassa tehdään mm rakennuksen ympäristön maanrakennustöitä, kantavan seinärungon alaosia uusitaan, pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan ja tehdään huonetilamuutoksia. Taloteknisiä muutostöitä ovat mm. ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, sekä lämpöjohto-, käyttövesijohto- ja sähköasennusten uusimistyötä. Rakenteiden korjauksessa kiinnitetään huomiota sisäilmaparannuksiin tähtääviin toimenpiteisiin sekä työnaikaiseen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan. Rakennus on osittaisessa käytössä koko rakennustyön ajan. Urakoitsijan on huomioitava tämä erityisesti ja huolehdittava siitä, että työalueille sivullisten pääsy on estetty mahdollisimman tehokkaasti ja että työmaaliikenne ei aiheuta vaaraa sivullisille tai työmaalla työskenteleville. 2.2 Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit Rakennushanke on tyypillinen korjausrakennuskohde, jolle tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja riskejä sisältäviä työvaiheita ovat mm: työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalin käsittelyssä eri rakennusvaiheissa rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus työnaikaiset suojaus- ja telinetyöt telineiltä suoritettavat työt liuotinohenteisten maalien, liimojen sekä pohjustusaineiden käyttö kantavien rakenteiden purkutyöt mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyöt rakennuksen henkilöliikenne, osittainen käyttö toimintakeskuksena korjaustyön aikana tulityöt pölyävät ja melua aiheuttavat työvaiheet 3 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 3.1 Henkilö- ja ajoneuvoliikenne Päätoteuttaja vastaa työmaan liikennejärjestelyistä (ajoneuvot ja henkilöliikenne) huomioiden, että koko rakennustyön ajan osassa rakennusta toimii kehitysvammaisten työkeskustoiminta. Peruuttavien ajoneuvojen aiheuttamien vaarojen torjuntaan on kiinnitettävä huomiota. Työmaalta tulee välittömästi poistaa ajoneuvo, jonka peruutusvaroitin ei ole kunnossa. Työkoneiden työskentely ja liikkuminen on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta vaaraa työmaalla työskenteleville, rakennuksen asukkaille tai sivullisille. Työmaa-alue aidataan aloituskatselmuksessa sovittavalla tavalla siten, että asiattomien henkilöiden pääsy työalueelle tulee estetyksi.

5 s.5/ Purkutyöt ja haitta-aineet Purkutyöt kohteessa voidaan aloittaa vasta tilojen rakennuttajan ja rakennuttajan edustajien suorittaman suojaus- ja purkutöiden aloituskatselmuksen jälkeen. Purkutöiden sisältö erillisen purkutyöselostuksen ja suunnitelmien mukaisesti. Purkutyö sisältää pääosin vanhojen maa-ainesten poistoa, ulkoseinien alaosien, väliseinien ja kalusteiden purkua sekä vanhojen pintamateriaalien purkua. Kohteeseen ei ole teetetty haitta-ainekartoitusta. Urakoitsija on velvollinen jatkuvasti tarkkailemaan purettavia rakenneosia ja suorittamaan purkutyöt siten, että mahdollinen pöly ei vaaranna purkutyön suorittajien tai sivullisten terveyttä. Rakennus on rakennettu aikana (valmistunut 1992), jolloin asbestia sisältävien rakennusmateriaalien käyttö ja myynti on ollut kiellettyä. Jos asbestia tai muuta haitta-ainetta työn edetessä kuitenkin havaitaan, asbestipurkutyössä tulee käyttää viranomaisen hyväksymää erikoisurakoitsijaa. Mikäli rakenteista löytyy asbestia, jota ei ole ilmoitettu urakka-asiakirjoissa, tehdään asbestipurkutyö urakkaohjelman mukaisena lisätyönä. 3.3 Väliaikaiset tuennat ja läpiviennit Ulkoseinän ja kantavien väliseinien alaosien purkutöissä on huomioitava riittävä väliaikainen rungon tuenta. Rakennetta ei saa purkaa liian laajalta alueelta, jottei sen vakavuus vaarannu. Kantavien rakenteiden purusta urakoitsijan tulee tehdä purkutyösuunnitelma. Rakenteiden purussa noudatetaan erillisen purku- ja korjaustyöselityksen ohjeita ja selityksessä noudatettaviksi mainittujen asiakirjojen ohjeita. Näkyviä villapintoja ei saa jättää läpivientien kohdille eikä muualle. Läpiviennit tehdään ilmatiiviiksi, paloosastoivien seinien läpiviennit tiivistetään hyväksytyin palokatkomassoin, tai -mansetein. 3.4 Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan työkohteessa niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan työmaalla yleisiä tulityö- ja suojeluohjeita. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Tulitöitä ei saa aloittaa ennen kuin tulityölupa on myönnetty. Tulityöluvan myöntää rakennuttajan edustaja. Tulitöitä ovat mm. työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja josta aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta tai kuumailmapuhallinta. Avotulen käyttö tällä työmaalla on kielletty. Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleisvartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulipalovartioinnin ja vähintään kaksi tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija. Räjähdysaineita ei saa varastoida kohteessa. Tupakointi on toimintakeskuksen tontilla ehdottomasti kielletty. 3.5 Työmaan puhtaudenhallinta

6 s.6/ Yleistä Työ toteutetaan Sisäilmastoluokitus 2008 asiakirjaa 2008 (RT-kortti ) sekä Terve talo-kriteereitä (RT-kortti ) noudattaen. Rakennuksen sisäilmaston laatuluokka on S2, rakennustöiden puhtausluokka P1 ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1. Tavoitteena on puhtausluokan P1 rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöiden toteutuminen niin, että Sisäilmastoluokitus 2008 asiakirjan vaatimukset vastaanotettavan rakennuksen puhtaudelle ja sisäilman laadulle täyttyvät Pölyn leviämisen estäminen Rakentamissa tulee noudattaa P1-puhtausluokan periaatteita. Rakennustyössä syntyy määrätyissä työvaiheissa runsaasti pölyä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat esim. purkutyöt, piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta ja väärin menetelmin tehty siivous. Em. työvaiheissa on suositeltavaa käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita ja niiden käytössä on kaikkien urakoitsijoiden otettava huomioon rakennustöiden puhtausluokituksen P1 vaatimustaso sekä pölyn leviämisriski kiinteistön käytössä oleviin tiloihin. ympäristöön. Pölyn leviämisen estämiseksi tulee työmaalla noudattaa tarkasti suunniteltua ja toteutettua osastointia ja alipaineistusta. Purkujätteen käsittelyssä, pölyn leviämisen estämisessä, pölynpoistossa työkohteesta ja siivouksessa noudatetaan työmaamääräyksiä. Purkujätteet poistetaan rakennuksesta katetulle lavalle niin, että pölyn leviäminen ympäristöön estetään työmaan sisä- ja ulkotiloissa. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä suojaseiniä käyttämällä ja tukkimalla mahdolliset läpimenot. Tilojen rajapinnoilla on käytettävä alipaineistusta. Suojaseinien ja läpimenojen kunto ja tiiveys on tarkastettava säännöllisesti. Mahdolliset vuotopaikat on tukittava välittömästi. Tarkastusvälit sekä vastuuhenkilöt sovitaan yhdessä valvojan kanssa työmaan alussa. LVI-urakoitsija vastaa siitä, että kaikki kanavien päät pidetään tiiviisti tulpattuina asennuksen keskeytyessä ja asennuksen jälkeen. Työvaiheiden ajoituksessa huolehditaan siitä, että ilmanvaihdon asennustyöt voidaan tehdä pölyävien työvaiheiden jälkeen tai niiden välillä. Mikäli urakoitsijoiden laatimat asennusjärjestelyt ja aikataulu edellyttävät, puhtaat ilmanvaihdon asennusolosuhteet varmistetaan työnaikaisin osastoinnein. Asennusalue paineistetaan, mikäli pölyn leviämistä asennusalueelle ei voida estää osastoinnein. IVasennusalueen on täytettävä seuraavat vaatimukset: asennusalueella ei tehdä pölyäviä työvaiheita läpimenot talotekniikka-asennuksille ovat valmiit tiloista on poistettu pölyävä jäte ja lattiapinta ovat pölynimuripuhtaita (tarkistusimurointi päivittäin) kulkuväylillä on suojamuovit, jotka estävät pölyn leviämisen työmaaliikenteen mukana muuta työmaaliikennettä ei ohjata IV-asennusalueen läpi IV-asennuksissa käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä tai kohdepoistoa Pääurakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä ja tarvittaessa välittömästä siivouksesta. Siivouksessa käytetään pölyämättömiä menetelmiä kuten lattiankuivainta ja imurointia, harjasiivous on työmaalla kielletty. Rakennussiivouksen toteutus on kuvattu Urakkaohjelman liitteenä 1 olevassa Työmaan puhtaudenhallintaohjeessa. Työmaan rakentamisen aikainen siivous ja loppusiivous on kuvattu Urakkaohjelman liitteenä olevassa Työmaan puhtaudenhallintaohjeessa. Pääurakoitsija vastaa siitä, että siivousurakoitsijalla on käytössään vettä loppusiivouksen 1. vaiheen alkaessa. Lisäksi pääurakoitsija rakentaa P1-luokan tilassa lohkokohtaiset Sisäilmaluokitus 2008 (RT ) vaatimat puhtausosastointiseinät, urakoitsijoiden määrittelemän työjärjestyksen ja aikataulun vaatimusten mukaisesti. Pääurakoitsija vastaa tilojen paineistamisesta, mikäli pölyn leviämistä ei voida osastoinnein

7 s.7/10 estää työmaan muista osista Työmaan puhtaudenhallintaohje Pääurakoitsija laatii P1-työmaalle pölynhallintasuunnitelman. Pölynhallintasuunnitelmassa otetaan huomioon VPA /205 asettamat määräykset sekä kuvataan vähintään seuraavat asiat: pölyävät työvaiheet / puhtaita olosuhteita edellyttävät työvaiheet työvaiheen ajoitus pölyn vähentäminen ja leviämisen estäminen työssä käytettävät työmenetelmät työmaan osastointi ja alipaineistuksen järjestäminen 3.6 Melun ja tärinän rajoittaminen Rakennuksen sisällä tapahtuvaa melua ja tärinää ei ole aikarajattu. 3.7 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset Jos esim suojaseinien ja telineiden ankkurointien takia joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vaurioitua, pääurakoitsija pyytää katselmuksen johon osallistuvat valvoja ja urakoitsijan työnjohtaja. Puhtausluokkaan P1 varattujen tarvikkeiden varastointia, säilytystä ja kokoonpanoa varten varatun varaston/tilan tulee olla kuiva ja hyvin siivottu. Kanavat ja tarvikkeet säilytetään työmaalla katetussa välivarastossa hyvin suojattuina niin, että ne eivät joudu alttiiksi sateelle tai ulkopuolelta tulevalle lialle. Työmaan sisäpuoliset suojaseinät esitetään urakoitsijan laatimassa purkusuunnitelmassa, jonka rakennuttaja tarkastaa ja hyväksyy. 3.8 Rakennusvälineet Urakoitsijat vastaavat omien käyttämiensä teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Urakoitsijat vastaavat siitä, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheudu vahinkoa. 3.9 Liuotinohenteisten maalien, liimojen ja pohjustusaineiden käyttö Urakoitsijat vastaavat siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä liuotinpohjaisista tuotteista käyttöturvallisuustiedotteen työmaalle. Työmaalla tulee käyttää vain materiaalien päästöluokan M1 täyttäviä maaleja Henkilösuojaimet

8 s.8/10 Rakennustyössä noudatetaan voimassaolevia määräyksiä henkilökohtaisten turvavarusteiden (suojakypärä, heijastinvaatteet, turvakengät, silmä- ja kuulosuojaimet) käytöstä, ts. henkilökohtaisia turvavarusteita on käytettävä koko työmaan ajan työvaiheesta ja -kohteesta riippumatta Kaivu- ja täyttötyöt Maanrakennustyöt on tehtävä urakka-asiakirjojen mukaisesti ja turvallisesti. Kaivannon reunat luiskataan ja/tai tuetaan suunnitelmien mukaisesti, luiskista poistetaan irtonainen aines, kivet yms. Yli 2 metriä syvät kapeat kaivannot tehdään tuetussa kaivannossa, esim tukielementtien suojassa, mutta pääsääntöisesti kaivannot pyritään kaivamaan riittävän loiviksi. Kaivumassoja ei saa läjittää niin lähelle kaivannon reunaa, että se aiheuttaa sortumavaaran. Kaivannot on merkittävä ja aidattava niin, ettei putoamisvaaraa ole. Täyttötöissä tulee varmistaa käytettävän tiivistyskaluston kunto ja työntekijöiden henkilökohtainen suojavarustus. Rakennuksen perustustason alapuolelle ulottuvissa kaivutöissä on varmistettava rakennuksen vakavuuden säilyminen. Kaivantojen työaikaisesta kuivanapidosta on huolehdittava esim. kaivantoon sijoitettavilla uppopumpuilla tai kaivantojen sadesuojauksilla. Lähtökohtaisesti kaivantoa on täytettävä sitä mukaa, kun tarvittavat putkija eristystyöt saadaan etenemään Putoamissuojaus Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kaivannot on suojattava kaitein. Suojaukset tehnyt urakoitsija vastaa siitä, että putoamissuoja toteutetaan RakVNp:n mukaisesti rakennustöiden työturvallisuusmääräyksiä noudattaen Kattotyöt Vesikattotyöt tehdään vain ja ainoastaan turvavaljaita käyttäen. Valjaat täytyy olla asennettu valjaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ja kiinnitetty vesikatolla tukevaan kiinnityspisteeseen. Kattotöistä ei saa aiheutua vaaraa sivullisille. Mikäli asukkaiden ja muiden sivullisten turvallisuutta katolta putoavien esineiden varalta ei voida muuten taata, asennetaan maahan räystäiden alle lippusiimat ja alue merkitään työmaa-alueeksi min 1,5 metriä ulkoseinälinjasta ulospäin. Tarvittaessa sisäänkäyntien päälle rakennetaan puurunkoiset ja rakennuslevystä tehdyt suojakatokset. Katolle suoritettavat nostot on tehtävä rajaamalla nostoalue työmaa-alueeksi. Nostojen aikana urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että sivulliset eivät liiku alueella. Kaikkien käytettävien nosto- ja nostoapulaitteiden ja telineiden tulee olla tarkastettuja Vesikaton maksimikuormitus tasaiselle väliaikaiskuormalle on 500kg/m2. 4 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 4.1 Rakennusalueen rajoitukset Osa rakennuksesta on koko urakka-ajan kehitysvammaisten toimintakeskustoiminnassa, joka urakoitsijan täytyy huomioida turvallisuusasiakirjassa, turvallisuussäännöissä ja muissa urakka-asiakirjoissa mainitun mukaisesti. Urakoitsijan on työmaajärjestelyissä huomioitava myös, että hälytys-, pelastus- ja huoltoajoneuvoliikenteen reitit pidetään vapaana koko urakkasuorituksen ajan.

9 s.9/10 5 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 5.1 Työmaan aitaus ja kulkutiet Pääurakoitsija eristää varastointi ja työmaakulkualueen min. 1 metrin korkealla tukevalla aidalla muusta piha-alueesta työmaalla pidettävässä katselmuksessa sovittavalla tavalla. Lippusiimaa ei katsota riittäväksi työmaa-alueen rajaukseksi. Kulkutiet rakennukseen on suojattava aidoin niin, että niitä on turvallista käyttää. Työmaan aloituskatselmuksessa varmistetaan, että käytössä olevien tilojen hätäpoistumisreitit eivät kulje työmaa-alueiden lävitse. 5.2 Rakenteiden ja tarvikkeiden suojaus sekä varastointi Pääurakoitsijan velvollisuutena on järjestää keskeneräisten rakenteiden ja tarvikkeiden suojaus pölyltä, säältä tms. siten, että kosteus, pöly- tai muita vaurioita ei pääse tapahtumaan. Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista asianmukaisille alustoille ja suojauksesta (sekä peittämisestä sadesuojin) valmistajan ohjeiden ja P1- puhtausluokan mukaisesti niin, että niiden laatu ja ominaisuudet säilyvät. Rakennusmateriaalien ja laitteiden varastointia, säilytystä ja kokoonpanoa varten varatun varaston/ tilan tulee olla kuiva ja riittävän puhdas. Ulkoalueilla olevien varaston tulee olla irti maasta ja suojattu siten, että sade- ja pintavedet eivät pääse kastelemaan rakennustarvikkeita. Ilmanvaihtokanavien osat ja tarvikkeet säilytetään katetuissa välivarastoissa hyvin suojattuina niin, että ne eivät kastu tai likaannu. Sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat osat ja rakennustarvikkeet suojataan asianmukaisesti asennuspaikan välivarastoinnin, asennuksen aikana ja tarvittaessa asennuksen jälkeen. Urakoitsija suojaa keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat vahingoittumiselta työn keskeytyessä. Kuivatuotteet on varastoitava kuormalavoille, jotta lattiasta (tai maasta) ei imeydy kosteutta materiaaleihin. Materiaalit suojataan varastoinnin ajaksi suojapeitteillä. Sisätiloihin tulevien materiaalien ja laitteiden, kuten ilmanvaihdon päätelaitteiden, valaisimien ja lämpöpattereiden ja lattiapintojen suojaukset poistetaan vasta loppusiivouksen ensimmäisessä vaiheessa. Rikkoontuneet suojaukset korjataan välittömästi. Ilmanvaihtolaitteet, kanavat ja putket toimitetaan tulpattuina ja peitettyinä työmaalle. Kanavaosat on oltava laatikon lisäksi pussitettuna ja pussi on suljettava välittömästi, kun kanavaosa on otettu pois pussista. Isot kanavanosat on toimitettava omassa muovipussissaan (koskee sisä- ja ulkovarastointia). Mikäli kanavia ja osia ei ole suojattu asianmukaisesti, ne tulee puhdistaa ja pussittaa työmaalla välittömästi. Asennuksessa mahdollisesti avattavat kanavat tulpataan asennuspaikalla töiden keskeytyessä. 5.3 Rakennuksessa työskentelevien suojaus Päätoteuttaja vastaa, että työnaikaiset suojaseinät pysyvät tukevina ja tiiviinä ja eristävät työalueet käytössä olevista rakennuksen tiloista rakennuksen tarpeettoman likaantumisen tai terveydelle vaarallisten olosuhteiden leviämisen estämiseksi. Purkutöiden aikana käytetään työalueen koneellista alipaineistusta.

10 s.10/10 6 KÄYTTÄJIEN TURVAVAATIMUKSET 6.1 Ilmoitusmenettely Työsuorituksiin liittyviin toimenpiteisiin ja työsuorituksiin kuten kovaa ääntä tai tärinää aiheuttaviin töihin, veden-, lämmön-, ja sähkön jakelukatkoksiin jotka saattavat aiheuttaa häiriötä rakennuksessa tapahtuvalle toiminnalle, on saatava käyttäjän lupa ennen toimenpidettä. Luva saamiseksi lyhytaikaisiin häiriöihin on urakoitsijan ilmoitettava tapahtumasta pääurakoitsijalle kaksi päivää ennen toimenpidettä. Pääurakoitsija kokoaa ilmoitukset ja sopii käyttäjän kanssa toimenpiteen suorituksesta. Toimenpiteet kohdistetaan sellaiseen aikaan ja suoritetaan sellaisina kokonaisuuksina, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Saadut luvat, mahdolliset rajoitukset ja varotoimenpiteet merkitään työmaapäiväkirjaan. 7 SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 7.1 Sähkökytkennät Työmaa-aikaiset sähkökytkennät myös väliaikaissähköistysten osalta on suoritettava määräysten mukaisesti. Sähkökytkennöistä ja niiden turvallisuudesta vastaa kytkennän tehnyt urakoitsija. Kaikki kiinteät ja puolikiinteät sähköliitännät saa tehdä ja niistä vastaa ainoastaan ao. auktorisoidut asennusoikeudet omaava sähköurakoitsija Kaikki väliaikaiset sähköasennukset on kytkettävä jännitteettömäksi työpäivän päätyttyä. 8 LVI-TEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 8.1 Vesivuodot Odottamattomien vesivuotojen sattuessa on välittömästi suljettava verkosto ja otettava tarvittaessa yhteys Ääneseudun Energian vesihuoltoyksikköön ja kiinteistön kiinteistönhoitajaan. Urakoitsijan on etukäteen selvitettävä urakka-alueella mahdollisesti kulkevien vesiputkien sulkujen sijainti ja kokeiltava niiden toiminta ennen töiden aloitusta. Urakoitsijan on etukäteen selvitettävä tonttisulun sijainti ja kokeiltava sen toiminta. Vuodon sattuessa tonttisulku suljetaan ja korjaustyöt tehdään mahdollisimman nopeasti. Kaikki työmaalla tarvittavat vesiletkut tulee kytkeä paineettomaksi työajan päättyessä, ja sijoittaa siten, että esim. kompastumisvaaraa niihin ei ole. 8.2 Ilmanvaihdon keskeyttäminen Työmaa-alueilla pölyn leviäminen ilmastointikanaviin on estettävä suojauksin, ilmanvaihdon poiskytkemisellä ja alipaineistuksella. Äänekoskella Rakennuttamiskonsultti Jussi Ohvo

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 15.10.2016 Sivu 1/9 Tilaaja: Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Oitin ala-asteen väistötilat 2017 PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN TARKOITUS... 3 0.2 TOTEUTUSMUOTO JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET... 3 0.3 TYÖSUOJELUSÄÄDÖKSIÄ...

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNO VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ KAUNISMÄKI 1200 3 RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No UUDISRAKENNUS JA LAAJENNUS LIITE RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Turvallisuusasiakirja

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Turvallisuusasiakirja GRANLUND SAIMAA OY Luumäen Hyvinvointiasema 31.3.2017 Fysioterapian, hammashoitolan ja neuvolan tilat Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.1.1 Rakennuttaja... 4 1.1.2 Rakennuttajan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS Keittiön tilat MUUTOSTYÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita:

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Tilaaja Kårkulla Samkommun Rakennuskohde Rakennus 2 Talot A, B ja C Kårkullavägen 142, Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Purkutyöt Versio: 1.0 Tarjouspyyntövaihe HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Nivan yritysalueen pihan saneeraus

Nivan yritysalueen pihan saneeraus Nivan yritysalueen pihan saneeraus Sisällys 0.1 RAKENNUTTAJA... 3 0.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIJA... 3 0.3 KOHDE... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 4 1.2 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö TYÖTURVALLISUUSLIITE 11-88 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työturvallisuusasiakirja Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Uusi parkkipaikka Kårkullavägen 142, PARAINEN

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Uusi parkkipaikka Kårkullavägen 142, PARAINEN Tilaaja Kårkulla Samkommun Kohde Uusi parkkipaikka Kårkullavägen 142, Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Maanrakennusurakka Versio: 1.0 Tarjouspyyntövaihe HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI OLE NIIN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS Sivu 1/10 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/10 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJA MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy 1 (6) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus 11.2.2013 Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 1 (5) PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 2 (5) 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

YLEISOHJE Päivittäiset korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä investointihankkeet, joihin ei ole laadittu hankekohtaisia turvallisuusasiakirjoja

YLEISOHJE Päivittäiset korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä investointihankkeet, joihin ei ole laadittu hankekohtaisia turvallisuusasiakirjoja Sivu 1/11 YLEISOHJE Päivittäiset korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä investointihankkeet, joihin ei ole laadittu hankekohtaisia turvallisuusasiakirjoja Turvallisuusasiakirja ja -säännöt, yleinen Tämä turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja Punkalaitumen kunta Tekninen toimi 22.3.2017 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS...

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA URAKKATIE 2 URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 5 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt ja -säännöt Sivu 1/11 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Yläasteen kaksikerroksisen osan purku-urakka Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt Asiakirjan versiopäivitykset 15.2.2016, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Turvallisuusasiakirja 10.6.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN 3 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN

Lisätiedot

KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 5.12.2015 KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖ 1054 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus 0.2 Päätoteuttaja 0.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Työturvallisuusasiakirja P14142 21.5.2012 FCG Finnish

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

Barnens By r.f. Ruokalarakennuksen muutostyöt 2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA. laskentavaihe Pvm Laatija Demaco Oy /Claes Stigzelius

Barnens By r.f. Ruokalarakennuksen muutostyöt 2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA. laskentavaihe Pvm Laatija Demaco Oy /Claes Stigzelius r.f. TURVALLISUUSASIAKIRJA Rev. laskentavaihe Pvm. 29.3.2016 Laatija Demaco Oy /Claes Stigzelius turvallisuusasiakirja 29.3.2016 2(9) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (15) PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Laadittu: 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Sotkamon kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 27.1.2017 Viite SOTKAMON KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN Päivämäärä 27.1.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Teemu Heikkinen Juha Hämäläinen

Lisätiedot

UUDISRAKENNUS TYÖTURVALLISUUSLIITE

UUDISRAKENNUS TYÖTURVALLISUUSLIITE OULAISTEN UUSI RYHMÄKOTI Kuntotie, 86300 OULAINEN UUDISRAKENNUS TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.11 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 1.2 Kohteen määrittely... 3 Kohteeseen liittyviä erityistietoja ja -vaatimuksia... 3 1.3 Menettelyohjeiden velvoittavuus...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Tunturialueen hirsikoulut 2016 27.1.2016 Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat: Turvallisuusasiakirja Turvallisuussäännöt Menettelyohjeet 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1 HANKKEEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU PITKÄNIEMEN KASVIHUONELAITOS PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden

Lisätiedot