ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Siikajoki Jaakkolan maatalousyhtymä Tuomiojantie 281 b Ruukki

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO... 3 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 3 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ... 3 Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne... 3 Toiminta... 4 Eläintilat ja tuotanto... 4 Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely... 4 Laiduntaminen... 5 Jätteet ja varastointi... 5 Liikenne... 5 Eläinsuojan toiminta-alue ja ympäristö... 5 Asutus ja maankäyttö... 5 Suojelukohteet ja pohjavesialueet sekä vesistöalue... 6 Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön... 6 Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä... 6 Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä... 6 HAKEMUKSEN KÄSITTELY... 6 Lupahakemuksen täydentäminen... 6 Lupahakemuksen muutos... 7 Hakemuksesta tiedottaminen... 7 Kuuleminen hakemuksen muutoksesta... 7 Lausunnot... 7 Muistutus... 9 Hakijan vastine... 9 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Ympäristöluparatkaisu Lupamääräykset Eläinsuojat Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely Hajuhaittojen torjunta Lannan ja jätevesien hyödyntäminen Jaloittelualue ja laiduntaminen Jätteet ja varastointi Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi Muut määräykset RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut VASTAUS LAUSUNTOIHIN Luvan voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Korvattava päätös PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ratkaisu Perustelut Oikeusohje MUUTOKSENHAKU... 22

3 3 HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO Jaakkolan maatalousyhtymän eläinsuojan toimintaa koskeva lupahakemus on tullut vireille Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Toiminta sijoittuu Siikajoen kunnan Tuomiojan kylään. Nykyinen tilakeskus, jossa on nykyinen nuorkarjapihatoksi jäävä navettarakennus, sijaitsee tilalla Jaakkola Rn:o , noin 2,5 kilometriä Ruukin taajamasta lounaaseen osoitteessa Tuomiojantie 281. Uusi lypsykarjapihatto on suunniteltu tilalle Suonpää Rn:o noin neljä kilometriä nuorkarjanavetasta etelään. Lypsykarjapihaton osoite on Koivumaanperäntie 699. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Eläinsuojan toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 11 a) kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen on aluehallintovirasto vähintään 75 lypsylehmän eläinsuojan toimintaa koskevassa asiassa. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne Olemassa olevalle eläinsuojalle on myönnetty ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa olemassa oleva eläinsuoja on alueella, joka on osoitettu mk-4-merkinnällä. Merkintä mk tarkoittaa maaseudun kehittämisen kohdealuetta. Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Lisämerkintä mk-4 tarkoittaa Siikajokilaakson aluetta, jossa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon sekä joen vedenlaadun parantamiseen. Uuden eläinsuojan alueelle ei maakuntakaavassa ole osoitettu erityisiä kohteita.

4 4 Toiminta Eläintilat ja tuotanto Tilalle on suunniteltu uusi lypsykarjapihatto, jossa on tilat 200 lypsylehmälle ja 50 alle kuuden kuukauden ikäiselle vasikalle. Nykyisestä navetasta tulee nuorkarjapihatto, jossa on tilat 130 hieholle ja 50 alle kuuden kuukauden ikäiselle vasikalle. Eläinmäärä nykyisessä eläinsuojassa on 60 lypsylehmää, 40 hiehoa ja 26 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa. Tilan vuosittainen tuotanto laajennuksen jälkeen on 1,7 miljoonaa kiloa maitoa. Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely Lypsylehmien ja hiehojen lanta käsitellään lietelantamenetelmällä. Hakemuksen mukaan nykyisten edelleen käyttöön jäävien lietesäiliöiden tilavuus on m 3. Tilavuudesta kahdeksan prosenttia (200 m 3 ) on katettu. Nuorkarjapihaton yhteydessä on m 3 :n lietesäiliö. Lisäksi käytössä on m 3 :n osuus etälietesäiliöstä. Lietesäiliöt ovat betonirakenteisia. Lannanpoisto lypsykarjapihatosta tapahtuu syviä kuiluja pitkin pumppauskaivoon, josta se pumpataan lietealtaaseen. Lietekuilujen tilavuus nykyisessä eläinsuojassa on 63 m 3 ja suunnitellussa lypsykarjapihatossa 600 m 3. Hakija on vastineessa ilmoittanut, että lieteallas tehdään alkuperäistä suunnitelmaa (4 512 m 3 ) suurempana siten, että altaan pituus kasvaa viisi metriä ja allasta syvennetään 20 cm, jolloin altaan tilavuus olisi m 3. Lypsykarjapihaton yhteyteen suunniteltu lieteallas rakennetaan suunnitelman mukaan betonista paikallaan valaen, siten että rakenne on sama sekä pohjassa että seinissä. Lietealtaan malli on valittu kestävyyden takia suunnitelmien mukaiseksi. Lieteallas ympäröidään aidalla. Allas täyttyy navetasta pumpattavalla lietteellä, josta se levitetään suoraan pelloille tai talven mittaan siirretään tarpeen mukaan etäsäiliöön. Altaan vaurioita ja mahdollisia vuotoja tarkkaillaan vuosittain silmämääräisesti tyhjennyksen yhteydessä. Lisäksi altaan ympärille asennetaan salaojaputket, jonka tarkastuskaivoista näkee, mikäli allas vuotaa. Lietealtaan muoto on valittu vinoseinäiseksi, jotta maanpaineen vaikutus lietealtaan rakenteisiin olisi pienempi. Lietealtaasta aiheutuva vahingonvaara on hakemuksen mukaan pienempi kuin normaalista pyöreästä lietesäiliöstä johtuva vaara. Vasikat ovat molemmissa eläinsuojissa kestokuivikepohjilla. Virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Eläinsuoja on lämpöeristetty. Eläinsuojien lattiat ja kuivikepohjien reunat ovat betonia. Kuivitettujen alueiden pinta-alat ovat nuorkarjapihatossa 72 m 2 ja 78 m 2 sekä uudessa eläinsuojassa 72 m 2. Kuivikkeen paksuus on cm. Kuivikkeena käytetään olkea. Kuivikkeet tyhjennetään 2 3 kertaa vuodessa yleensä suoraan pellolle ja mahdollisesti myös lantalaan. Nuorkarjanavetan yhteyteen sijoittuvan betonirakenteisen lantalan pinta-ala on 36 m 2 ja reunojen korkeus on 60 cm. Lantalan ajoluiskan korkeus on 10 cm. Maitohuoneen pesuvesiä tulee hakemuksen mukaan 120 m 3 ja eläinsuojan muita pesuvesiä 30 m 3 vuodessa. Vedet johdetaan lietesäiliöön. Wc-vedet johdetaan umpisäiliöön. Säilörehua valmistetaan esikuivattuna laakasiiloon tonnia vuodessa. Puristeneste johdetaan lietesäiliöön. Hakemuksen mukaan puristenesteitä johdetaan lietesäiliöön noin 10 m 3 vuodessa.

5 Laiduntaminen Lannanlevitykseen on käytettävissä yhteensä 195 hehtaaria peltoa, josta hakijan omaa on 170 hehtaaria, vuokrapeltoa 5 hehtaaria ja sopimuspeltoa 20 hehtaaria. Lanta levitetään pellolle viikoilla 20 21, ja Hakija on hakemuksen täydennyksessä ilmoittanut, että kesän 2012 aikana raivataan noin 5 hehtaaria lisää peltoalaa ja tulevina vuosina vielä 20 hehtaaria lisää. Navetan lähipelloilla laidunnetaan ummessa olevia lehmiä (10 20 kpl). Laidunala on 2,85 hehtaaria. Eläimiä pidetään laitumella 2,5 kuukautta vuodessa. Lehmät pidetään laidunkaudella öisin sisällä. Osa laitumista rajoittuu vesistöön. Juottamista varten laitumella on vesijohtovedellä automaattisesti täyttyvä juoma-allas. Jätteet ja varastointi Liikenne Eläinsuojan toiminta-alue ja ympäristö Kuolleet eläimet, 15 kpl vuodessa, toimitetaan raadonkeräyksen kautta Honkajoelle. Muovit, 400 kg vuodessa, toimitetaan hakemuksen mukaan Huumolaan ja sijoitetaan kaatopaikalle. Jäteöljyt (120 litraa vuodessa), akut (3 kpl vuodessa) ja vanhat loisteputket (10 kpl vuodessa) toimitetaan kunnan varastolle ja kierrätetään. Pilaantuneet rehut, 100 tonnia vuodessa, käytetään lannoitteena pellolla. Metalliromu, 100 kg vuodessa, toimitetaan romua ostavalle yritykselle. Tilalla oleva polttoainesäiliötilavuus on litraa. Säiliöllä on suoja-allas ja katos. Muita öljytuotteita varastoidaan tilalla 500 litraa, joita säilytetään samassa katoksessa polttoainesäiliön kanssa. Lypsykoneen pesuainetta, jota käytetään 150 litraa vuodessa, varastoidaan maitohuoneessa. AIV 2 plus säilöntäainetta, jota käytetään litraa vuodessa, varastoidaan yhden kuution säiliöissä. Tilan toiminnasta aiheutuu hakemuksen mukaan liikennettä siten, että maitoauto käy tilalla joka toinen päivä, eläimiä kuljetetaan noin kahden viikon välein ja rehuja kuukausittain. Omaa liikennettä on useita ajokertoja päivittäin. Muuta liikennettä aiheuttavat vierailijat silloin tällöin. 5 Asutus ja maankäyttö Eläinsuojat sijoittuvat maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle. Lähimmät naapureiden asuinrakennukset sijoittuvat noin 86 metriä, 114 metriä ja 190 metriä etelään nykyisestä nuorkarjapihatoksi muutettavasta eläinsuojarakennuksesta. Eläinsuojasta noin 240 metriä itäkaakkoon on toisen maatilan talouskeskuksessa oleva asuinrakennus. Tilakeskuksen lietesäiliö sijoittuu naapureista katsoen eläinsuojarakennuksen taakse. Etäisyys lietesäiliöstä lähimpään naapurin asuinrakennukseen on noin 120 metriä. Uusi lypsykarjapihatto sijoittuu noin neljä kilometriä nuorkarjapihatosta etelään. Kyseessä on uusi eläinsuojan sijoituspaikka. Sijoituspaikalla on tällä hetkellä metsää. Lähimmät naapureiden asuinrakennukset sijoittuvat 255 metriä ja 305 metriä länsilounaaseen suunnitellusta lypsykarjapihatosta. Etäisyys suunnitellusta lietealtaasta lähimpiin naapureiden asuinrakennuksiin on noin 180 metriä ja 230 metriä.

6 6 Suojelukohteet ja pohjavesialueet sekä vesistöalue Tuotantorakennukset, lannanvarastointisäiliöt tai lannanlevityspellot eivät sijaitse pohjavesialueella tai suojelualueella. Toimintoja ei sijaitse havaituilla tulva-alueilla. Olemassa oleva nuorkarjapihatoksi muutettava eläinsuoja, etälietesäiliö ja osa lannanlevityspelloista sijaitsevat Vuolunojan alaosan (57.094) vesistöalueella, joka laskee Siikajoen alaosan alueelle. Uusi lypsykarjapihatto ja osa lannanlevityspeltoja sijaitsevat Tuomiojan (57.097) vesistöalueella, joka laskee Vuolunojan kautta Siikajoen alaosan alueelle. Etäisyys suunnitellusta lypsykarjapihatosta Tuomiojaan on noin 100 metriä ja suunnitellusta lietealtaasta noin 150 metriä. Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Hakemuksen mukaan kemiallisten lannoitteiden käyttö vähenee ja orgaanisten lannoitteiden käyttö ja parempi hyödyntäminen tehostuu, koska suurin osa peltopinta-alasta tulee olemaan suuremman eläinmäärän johdosta nurmituotannossa, jolloin lietteen levitys on helpompi toteuttaa sijoittamalla. Nurmituotannon seurauksena valumat pelloilta vesistöihin vähenevät, koska lietteen hajalevitys jää lähes kokonaan pois. Pellot ovat myös vähemmän kynnettyinä. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuva riski on, että rankkasateet estävät lietteen levittämisen pellolle, jolloin lietesäiliöt tulevat yli ja vuotavat ympäristöön. Tällaisen tilanteen varalta lähellä olevan vesistön ja säiliön välissä on maavalli, joka estää lietteen valumisen vesistöön. Navettaan tulevat valvontakamerat ja automaattinen palohälytysjärjestelmä lisäävät turvallisuutta. Sähkökatkojen varalta tilalla on aggregaatti. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä Hakemuksen mukaan lietteen ilmastuksessa käytetään Hapexilmastusreaktiota. Liete levitetään pelloille sijoittamalla se vantaiden avulla maahan. Tulevaisuudessa liete käsitellään mahdollisesti omassa biokaasulaitoksessa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydentäminen Hakemusta on täydennetty uuden lypsykarjapihaton rakentamishanketta koskevalla pohjatutkimusraportilla ja perustamistapalausunnolla. Lisäksi on toimitettu laajennettavan eläinsuojan pohjapiirustus. Hakemusta on täydennetty mm. tiedoilla raivattavasta lisäpeltoalasta ja kuivalantalan sijainnista. Täydennyksessä on todettu, että uuden navetan yhteyteen rakennetaan riittävän iso lantala ja että nykyisen navetan yhteydessä oleva laajennusosa on jo valmis. Hakija on toimittanut laidunnusta koskevat tiedot sekä kartat raivattavasta peltoalasta.

7 7 Lupahakemuksen muutos Hakija on muuttanut hakemustaan siten, että uuden lypsykarjapihaton asemapiirrosta on muutettu mm. lietealtaan sijainnin osalta. Hakija on toimittanut uuden hakemuslomakkeen liitteineen ja toimittanut pyydettyjä täydennyksiä. Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Siikajoen kunnan ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Siikajoen kunnassa ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Kuulutuksen julkaisemisesta on erikseen tiedotettu asianosaisille. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Siikajoen kunnalta, Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä patoturvallisuusviranomaiselta Kainuun elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksesta. Kuuleminen hakemuksen muutoksesta Aluehallintovirasto on hakemuksen muutoksen johdosta ollut puhelimitse yhteydessä Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviranomaisen lausunnon allekirjoittaneeseen ylitarkastajaan. Patoturvallisuusviranomaisen edustajan mukaan lietesäiliön mittojen muutos on suhteellisen pieni, eikä sen johdosta ole tarpeen muuttaa aiemmin annettua lausuntoa. Lausunnot 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Olemassa olevalle eläinsuojalle on myönnetty ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa (6 ) ja toiminta on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Ympäristölupa on lausunnon liitteenä. Tuotantorakennukset, lannanvarastointisäiliöt tai lannanlevityspellot eivät sijaitse pohjavesialueella tai suojelualueella. Toimintoja ei sijaitse havaituilla tulva-alueilla. Lietelantaa, virtsaa tai muita jätevesiä ei saa levittää pohjavesialueelle. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (vahvistettu ) on olemassa oleva eläinsuoja alueella, joka on osoitettu mk-4-merkinnällä. Merkintä mk tarkoittaa maaseudun kehittämisen kohdealuetta. Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Lisämerkintä mk-4 tarkoittaa Siikajokilaakson aluetta, jossa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon sekä joen vedenlaadun parantamiseen. Uuden eläinsuojan alueelle ei ole maakuntakaavassa osoitettu erityisiä kohteita. Olemassa oleva eläinsuoja, etälietesäiliö ja osa lannanlevityspelloista sijaitsevat Vuolunojan alaosan (57.094) vesistöalueella, joka laskee Siikajoen alaosan alueelle. Uusi eläinsuoja ja osa lannanlevityspeltoja sijaitsevat

8 Tuomiojan (57.097) vesistöalueella, joka laskee Vuolunojan kautta Siikajoen alaosan alueelle. Oulujoen Iijoen vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa (Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma : Osa 2) todetaan, että Vuolunojan ekologinen tila on välttävä ja Siikajoen alaosan alueen ekologinen tila on tyydyttävä. Ekologisen tilan parantamiseksi tarvitaan nykykäytännön mukaisten vesiensuojelutoimien lisäksi lisätoimenpiteitä. Siikajoella käytettävät lisätoimenpiteet ovat: 8 toteutetaan laajamittaisesti lisätoimenpiteitä, jotka optimoivat peltojen lannoitusta ja vähentävät korkeita peltomaan fosforipitoisuuksia ja ravinnetaseita toteutetaan toimenpiteitä lannan ravinteiden huuhtoutumisriskien pienentämiseksi perustetaan peltojen suojavyöhykkeitä ja monivaikutteisia kosteikkoja Toimintaa koskevissa lupamääräyksissä tulisi soveltuvin osin huomioida vesienhoitoalueelle kohdistuvat tavoitteet. Maatalouden vesienhoidon tehostamiseksi luvanhakijan tulee seurata lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyviä tekniikkojen kehittymistä. Myös lantavarastoihin ja lannankäsittelyjärjestelmiin liittyvää uutta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osin käyttöön jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Hakemuksen mukaan tässä vaiheessa ei ole suunnitteilla jaloittelutarhaa. ELY-keskuksen mielestä on lupamääräyksiin tästä huolimatta syytä asettaa määräykset suunnitelman hyväksyttämisestä valvontaviranomaisella, mikäli myöhemmässä vaiheessa jaloittelutarha haluttaisiin toteuttaa. Hakemuksessa todetaan, että eläinsuojan wc-vedet johdettaisiin lietesäiliöön. Eläinsuojan wc-vedet tulee kuitenkin johtaa yleiseen jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön ja toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai jätevedet on käsiteltävä siten, että se täyttää Valtioneuvoston asetuksessa (209/2011) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla määritetään vaadittavat puhdistustehot. Hakemuksen pohjapiirroksessa on lietesäiliön mitoituslaskelmat tehty 8 kk:n varastoinnille. Nitraattiasetuksen (931/2000) mukaisesti tulee lannan varastointitilat mitoittaa 12 kk:n varastointikapasiteetille. 2. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / patoturvallisuusviranomainen Hakemuksessa esitettyä lieteallasta voidaan tarkastella patoturvallisuuslain 4 3 momentin tarkoittamana jätepatona. Patoturvallisuusasiat tulee tarpeen mukaan ottaa huomioon luvan käsittelyssä ja luvassa tulee antaa riittävät kunnossapitoa ja tarkkailua koskevat määräykset. Hakemuksessa on esitetty, että tilakeskukseen rakennetaan uusi tilavuudeltaan m 3 lieteallas, joka korvaa aikaisemmin käytössä olleen lietealtaan. Lieteallas rakennetaan paikallaan valuna. Kauempana eläinsuojasta sijaitsee m 3 lieteallas. Uusi lietesäilö sijaitsee 150 m päässä Tuomiojasta. Hakemukseen on liitetty lietealtaan pohja- ja leikkauspiirustukset. Leikkauspiirustuksesta käy ilmi, että lietealtaan kaivannon syvyys

9 on noin 3,0 metriä altaan pohjatasosta. Penkereen korkeus tulisi olemaan noin 0,5 metriä yläpuolella olemassa olevasta maanpinnasta. Nestepinnan korkeus tulisi tällöin olla korkeintaan 2,7 m, jolloin altaan kuivavaraksi jäisi 30 cm ja maan yläpuolisen penkereen nestekorkeudeksi jäisi 20 cm. Padon omistajalle asetettavat vaatimukset porrastetaan padosta aiheutuvan vahingonvaaran mukaan luokittelemalla padot kolmeen luokkaan. Luokittelua ei tarvitse tehdä, jos patoturvallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei aiheudu vaaraa. Käytössä olevan tiedon perusteella lieteallas tulee jäämään luokittelun ulkopuolelle, sillä lietealtaassa ei ole juurikaan padotusta eikä siitä aiheudu patoturvallisuuslain mukaista vahingonvaaraa. Luokittelematta jättäminen ei vaikuta rakentamisvaiheessa padon rakenteille asetettuihin vaatimuksiin. Rakentamisessa tulisi noudattaa patoturvallisuusoppaassa kohdassa "3.1.3 Tekniset turvallisuusvaatimukset" esitettyjä ohjeita soveltuvin osin. Luokittelemattomaan patoon sovelletaan, mitä patoturvallisuuslain 15 :ssä säädetään padon kunnossapidosta, 16 :ssä padon käytöstä, 24 :ssä onnettomuuksien ehkäisemisestä ja 6 luvussa näiden säännösten valvonnasta. Padon rakenteen vakavuuden sekä rakenneosien toiminnan ja mitoituksen on oltavia riittäviä varmistamaan padon turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Padon kuntoa ja mahdollisia vaurioita tarkkaillaan säännöllisesti, sillä lietesäiliö sijaitsee eläinsuojan välittömässä läheisyydessä. Ympäristölupaan tulee muiden lakien perusteella sisällyttää riittävät kunnossapitoa ja tarkkailua koskevat määräykset. 9 Muistutus Liikenneviraston puolesta Liikenneviraston valtuuttama isännöitsijä Pöyry CM Oy Muistutuksessa todetaan, että Liikennevirastolla ei radanpitäjän ominaisuudessa ole huomautettavaa Jaakkolan Maatalousyhtymän eläinsuojaa koskevassa ympäristölupa-asiassa Siikajoella. Ylivieska Oulu -radan Tuomiojalla sijaitsevat Paavolan ja Matelanperän tasoristeykset tullaan tämän hetkisten tietojen mukaan korvaamaan alikulkusilloilla ensi kesän 2012 aikana, jolloin Jaakkolan Maatalousyhtymän eri kiinteistöillä sijaitsevien toimintojen välinen liikennöinti tulee muuttumaan turvallisempaan suuntaan. Hakijan vastine Aluehallintovirasto on varannut hakijoille tilaisuuden vastineen antamiseen lausunnoista. Vastineessaan hakija vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon, että piirustuksissa on esitetty tilavuudeltaan m 3 lietesäiliö, mikä ei riitä täyttämään nitraattisasetuksessa vaadittua 12 kuukauden varastointikapasiteettiä. Kahdentoista kuukauden lantamäärä olisi m 3, lisäksi vaaditaan 30 cm:n kuivavara (577 m 3 ). Tähän päästään tekemällä lietesäiliön mittoihin muutoksia. Lisäämme altaalle pituutta viisi metriä ja syvennämme sitä 20 cm. Näillä muutoksilla säiliöön saadaan tilavuutta m 3, mikä kattaa kahdentoista kuukauden aikana 200 lehmältä tulevan lannan varastointitarpeen ja täyttää näin nitraattiasetuksen vaatimukset.

10 Hakija toteaa tekevänsä wc-vesiä varten erillisen umpisäiliön, josta ne toimitetaan jätteenkäsittelyyn, koska wc-vesien johtaminen lietesäiliöön on kielletty. Jaloittelutarhan perustamisesta hakija toteaa, ettei sitä varmuudella tulla koskaan tekemään ja se kannattaa ottaa huomioon. Navetan lähipelloilla laidunnetaan todennäköisesti joitakin eläimiä, joten jos se vaatii kirjauksen ja huomion ympäristölupaan, niin se kannattaa tehdä. 10 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Ympäristöluparatkaisu Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan Petteri, Sirkka, Iikka ja Kalle Yrjänälle (Jaakkolan maatalousyhtymä) eläinsuojan toiminnalle Siikajoen kunnassa hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti siten kuin lupamääräyksistä ilmenee. Lupamääräykset Eläinsuojat 1. Uusi eläinsuoja on sijoitettava ja rakennettava hakemuksessa esitettyjen piirustusten mukaisesti; asemapiirros (laajennus) , pohjapiirros (laajennus) , asemapiirros (uudisrakennus) , pohjapiirros (uudisrakennus ). Päivitetty lietealtaan pohja- ja leikkauspiirros on toimitettava Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle kuukausi ennen rakentamisen aloittamista. Lieteallas on sijoitettava asemapiirroksessa esitettyyn paikkaan. Uuden eläinsuojan ja lietealtaan sekä Koivumaanperäntien välissä tulee säilyttää noin 50 metriä leveä suojametsä. 2. Eläinsuojiin saa sijoittaa enintään 200 lypsylehmää, 130 hiehoa ja 100 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa. Eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuottoa. Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely 3. Eläinsuojassa muodostuva lietelanta sekä toiminnassa muodostuvat pesuvedet ja säilörehun puristenesteet tulee varastoida vesitiiviiksi rakennetuissa varastoissa. Eläinsuojien pohjarakenteiden ja lannanvarastointitilojen tulee olla vesitiiviitä ja täyttää rakenteeltaan maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset (MMM-RMO C4). Lietelannan, sadevesien, eläinsuojan pesuvesien ja säilörehun puristenesteen 12 kuukauden varastotilaa tulee olla käytettävissä vähintään m³. Kuivalannan varastointitilaa tulee olla käytettävissä vähintään 400 m³.

11 Hakijan tulee rakentaa puuttuva kuivikelannan varastointitilavuus lypsykajapihaton yhteyteen. Lantalan pohja- ja leikkauspiirros on toimitettava ELYkeskukselle vähintään kuukausi ennen rakentamisen aloittamista. Kuivalantala tulee varustaa kolmella vähintään 50 cm:n korkuisella seinämällä. Kuivalantalassa tulee lisäksi olla neljännellä reunalla 50 cm:n korkuinen ajoluiska ja sen ulkopuolella tiivispohjainen kuormauslaatta. Eläinsuojan rakenteiden ja käytön tulee estää lannan tai niistä johtuvien valumavesien joutuminen pinta- tai pohjavesiin. Eläinsuojien katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla lannanvarastointitilojen kuntoa ja viivytyksettä korjata mahdolliset niissä havaitut puutteet ja vauriot. Lantavarastot on tyhjennettävä ja tarkastettava perusteellisesti vuosittain. 4. Eläinsuojan sosiaalitilojen wc-vedet tulee johtaa yleiseen jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön ja toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai jätevedet on käsiteltävä siten, että ympäristöön johtuvaa kuormitus vähenee orgaanisen aineksen (BHK7) osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 %. Käymälävesiä ja saostuskaivolietteitä ei saa levittää peltoon ilman asianmukaista käsittelyä. 5. Lypsykarjapihaton yhteyteen rakennettavan lietealtaan padon rakenteen vakavuuden sekä rakenneosien toiminnan ja mitoituksen on oltavia riittäviä varmistamaan padon turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Lietealtaan sekä lietteen johtamisrakenteiden tulee olla käyttövalmiina ennen toiminnan aloittamista. Lietealtaan läheisyyteen pohjaveden virtaussuunnan alapuolelle tulee asentaa pohjavesiputki. 11 Hajuhaittojen torjunta 6. Nuorkarjanavetan yhteydessä oleva m 2 :n lietesäiliö tulee täyttää lietepinnan alapuolelta ja se tulee tarvittaessa kattaa kelluvalla katteella. Kelluvaksi katteeksi käyvät esimerkiksi turve, leca-sora ja kelluvat levykannet. Lannan ja jätevesien hyödyntäminen 7. Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lantaa voidaan tämän lisäksi toimittaa myös käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavalle vastaanottajalle, jos ennen lannan luovutusta esitetään ELY-keskukselle lannan luovutussopimus. Tilalla on oltava jatkuvasti käytettävissä lannan levitykseen luvan mukaisella eläinmäärällä vähintään 200 hehtaaria peltoa. Luvan saajan hallussa olevista lannanlevityspeltoaloista on oltava ajantasaiset vuokra- ym. sopimukset ja ne on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

12 Lannan peltolevityksessä tulee noudattaa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiä, ellei lupamääräyksissä jäljempänä muuta vaadita. Lisäksi lannan levitysmäärissä on otettava huomioon maaperän viljavuustutkimukset, lannan typpi- ja fosforipitoisuudet sekä kasvien ravinnetarve. 8. Lannan kuormaus ja kuljetus tulee hoitaa tarkoitukseen suunniteltua tiivistä kalustoa käyttäen siten, ettei lietettä tai lantaa pääse ympäristöön, kuljetusteille, ojiin, vesistöön tai pohjaveteen ja, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa tien varrella asuville asukkaille ja muille tien käyttäjille. Mikäli kuljetusteille pääsee valumaan lietettä tai lantaa, tulee likaantuneet alueet puhdistaa välittömästi. Lannan levitys tulee hoitaa siten, ettei naapureille ja lannan levitysalojen läheisyydessä asuville asukkaille aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa. Muualle kuin kasvustoon levitetty lanta tulee mullata mahdollisimman pian, viimeistään vuorokauden kuluessa levityksestä. 9. Lannan pintalevitys on kielletty pellolla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 %. Lantaa ei saa levittää routaiseen, lumipeitteiseen tai veden kyllästämään maahan. Lannanlevitys on kielletty välisenä aikana. Lantaa voidaan kuitenkin levittää syksyllä enintään asti ja aloittaa keväällä aikaisintaan 1.4., jos maa on sula ja kuiva, jolloin huuhtoutumista vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Lantaa ei saa levittää nurmikasvuston pintaan jälkeen. Lannan käyttö on kielletty kymmenen metriä lähempänä vesistöä. Suojavyöhykealueita ei lasketa edellä mainittuun levitysalaan mukaan. Lannan pintalevitys on kielletty pelloilla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 %. Ravinteiden ja lannoitteen huuhtoutumisen estämiseksi tulee viljellä ensisijaisesti peltoja, joilla ei ole tulvan uhkaa. Viljeltäessä tulvanalaisia peltoja tulee tulvan mahdollisuus ottaa huomioon. Lanta tulee levittää pelloille vasta tulvan jälkeen. Peltoja ei tule kyntää syksyllä vaan vasta keväällä tulvan jälkeen. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lannan vastaanottajat ja lannan kuljetuksesta vastaavat tahot ovat tietoisia tämän päätöksen lannan käsittelyä ja levittämistä koskevista määräyksistä. Luokitelluilla pohjavesialueilla sijaitseville pelloille ei saa levittää lietelantaa, virtsaa, jätevesiä, puristenestettä tai muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta, ellei toiminnanharjoittaja maaperätutkimusten tai vastaavien luotettavien selvitysten perusteella osoita, ettei siitä aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa. Kuivalannan levitys on sallittu pohjavesialueen ulkorajan sekä pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen väliselle vyöhykkeelle, kun levitys tapahtuu keväällä ja lanta mullataan välittömästi levityksen jälkeen. Talousvesikaivojen ympärille tulee jättää vähintään 30 metriä leveä, lietteellä, lannalla ja virtsalla käsittelemätön vyöhyke. Kasvinsuojeluaineita käytettäessä tulee varmistaa, että tuotteet soveltuvat pohjavesialueen viljelyyn. 12 Jaloittelualue ja laiduntaminen 10. Mikäli eläinsuojan yhteyteen tullaan perustamaan jaloittelutarha, tulee se varustaa reunoilla ja jätevesien keräyskaivolla. Suunnitelma jaloittelutarhan rakenteista ja jätevesien käsittelystä tulee toimittaa Pohjois-

13 Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi vähintään kolme kuukautta ennen hankkeen toteuttamista. Laiduntavan karjan määrä tulee sopeuttaa laidunalueen pinta-alaan, jottei ylitetä alueen maaperän ja kasvillisuuden kestävyyttä. Eläinsuojasta laidunalueelle johtavien kulkuteiden tulee olla kovapohjaisia ja niille kertyvä lanta tulee poistaa säännöllisesti. Laidunalueet tulee pitää hyvässä kunnossa ja laidunpaine tulee pitää kohtuullisena eroosion välttämiseksi. Laiduneläinten väliaikaiset juotto- ja ruokintapaikat tulee olla järjestetty siten, etteivät ne aiheuta epäsiisteyttä eivätkä haju- ja terveyshaittaa. Eläimiä ei saa laiduntaa alle 50 metrin etäisyydellä talousvesikaivoista. Laiduntavien eläinten pääsy vesistöön tulee estää. 13 Jätteet ja varastointi 11. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvien jätteiden ja kemikaalien varastointi on järjestettävä siten, ettei varastoinnista aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa tai maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Kemikaalit ja ongelmajätteet on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla, jossa on reunallinen suojarakenne. 12. Polttoainesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä polttoaineen varastointiin. Polttoneste- ja öljysäiliöiden alustan sekä tankkauspaikan alustan tulee olla tiiviitä. Polttoainesäiliöt tulee sijoittaa katokselliseen suojaaltaaseen sekä varustaa ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteilla. Suoja-allasta ja katosta ei tarvita, mikäli säiliö on vuodonilmaisulla varustettu kaksivaippainen säiliö. Säiliöiden sijoittelussa on huomioitava riittävät suojaetäisyydet vesistöihin ja ojiin. Tankkauspaikan läheisyydessä on oltava imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Tankkauspaikka on tehtävä määräyksen mukaiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä. 13. Jätehuolto on hoidettava Siikajoen kunnan alueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ongelmajätteet, kuten esimerkiksi loisteputket, akut, jäteöljyt, öljynsuodattimet ja käyttökelvottomat torjuntaaineet, on toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Hyötyjätteet, kuten esimerkiksi muovi, paperi, pahvi, metalli, lasi on kerättävä erilleen ja toimitettava ensisijaisesti hyötykäyttöön. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi toimijalle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Jätteitä ei saa polttaa omatoimisesti. Pilaantunut rehu on varastoitava tiivispohjaisella alustalla. Rehu on hyödynnettävä lannoitteena pellolla. 14. Kuolleet eläimet on viipymättä toimitettava käsiteltäväksi asianmukaisen luvan saaneeseen käsittelylaitokseen tai käsiteltävä muulla kunnan eläinlääkärin hyväksymällä tavalla. Kuolleiden eläinten varastointia tulee välttää. Mikäli ruhoja varastoidaan tilalla pidempiaikaisesti, tulee varastoinnin tapahtua jäähdytetyssä varastotilassa tai erillisessä kylmäsäilytyskontissa. Lyhytaikainen varastointi tulee hoitaa tiiviillä alustalla ja peitettynä.

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia,

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta lupahakemuksesta.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta lupahakemuksesta. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.3.2012 Lupanro: 2011-8 Dnro: 349/2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja -1, YMPLA 8.5.2014 16:30 OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja Dufva Kimmo jäsen Halme Raili Hodju Juhani Hynninen Markku Jaakkola Pekka Mannerkorpi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta 1 YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA HAKIJA

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa.

Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa. KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 28.1.2015 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 Diaarinumero 248/11.01.00/2014 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot