Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta"

Transkriptio

1 Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta Maakuntakaava tähtää Pirkanmaan säilymiseen ja kehittymiseen vetovoimaisena ja kilpailukykyisenä asuinalueena sekä yrityselämän toimintaympäristönä. Maakunnan aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena, verkottuvana ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana kokonaisuutena. Aluerakenteen runkona on olemassa olevien keskusten muodostama verkosto. Suunnitteluaineistossa korostuu Tampereen ja sen ydinkaupunkiseudun asema palvelujen tuottajana ja elinkeinoelämän moottorina. Maakuntakaavan luonnosaineistossa käy ilmi ajatus, että veturin ollessa voimissaan se vetää eteenpäin koko junaa. Maakunta tarvitsee vetovoimaisen ja vahvan veturin, mutta se ei pelkästään takaa toimivaa ja taloudellista elämistä ja elinkeinotoimintaa koko maakuntaan. Sastamalan kaupungin näkemyksen mukaan maakunta tarvitsee vahvan veturin lisäksi riittävän elinvoimaisia ja vahvoja seutukeskuksia, jotta koko maakunnassa voidaan taata elinvoimainen toimintaympäristö niin asukkaille kuin elinkeinotoiminnoille. Tämän vuoksi Sastamalan keskustaajamaa Vammalaa tulee kehittää vahvana seutukeskuksena. Seutukeskuksen lisäksi koko laajan kuntamme kehityksen edellytyksenä ovat Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelman keskusverkosto ja kehityksen tukeutuminen valtateihin 12 ja 11 sekä rautatiehen. Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa Mouhijärvi on kaupungin alakeskus. Pirkanmaan palveluverkko 2040 selvitys osoittaa, että Mouhijärvellä on hyvät sekä julkiset että kaupalliset palvelut. Sastamalan kaupunki edellyttääkin, että kaavaselostus liiteosan palvelukeskusverkkokartta muutetaan siten, että Vammala on kaupunkitasoinen seutukeskus, Mouhijärvi alakeskus, Keikyä paikalliskeskus, Kiikka, Kiikoinen, Suodenniemi ja Karkku pieniä paikalliskeskuksia ja Stormi on kylä. Maankäytön strategiset painopisteet -karttaan tulee pieninä paikalliskeskuksina lisätä Kiikoinen ja Suodenniemi. Tämän lisäksi Äetsä tulee muuttaa paikalliskeskukseksi ja muuttaa nimi Keikyäksi. Karttaan tulee tämän lisäksi lisätä valtatie 11 teiden joukkoliikenteen laatukäytäväksi ja Porin suunta merkittäväksi ylimaakunnalliseksi kehittämissuunnaksi. Joukkoliikenteen lisäksi valtatie 11 on hyvin merkittävä väylä logistiikan kannalta etenkin Porin satamaan. Porin satama on yksi Skandinavian johtavista sahatavaran vientisatamista. Selostuksen liikenne ja logistiikka kohdasta on jätetty kokonaan mainitsematta valtatie 11. Kartasta, jossa on esitetty Suomen keskeinen liikenneverkko, puuttuu myös kokonaan valtatie 11. Silti valtatielle on otettu kaksi uutta eri- SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, SASTAMALA, puh. (03) , faksi (03) Y-tunnus ,

2 Taajamatoimintojen alue (A) tasoliittymävarausta (Häijään kiertoliittymän kohdalle ja Kiikoisiin Vuolteen alueen kohdalle). Näkemyksemme ja selvityksiemme mukaan Häijään kiertoliittymän välityskyky on erittäin hyvä. Selvityksien perusteella se kestää huomattavan lisäyksen liikennevirtoihin. Häijään toimivaa isoa kiertoliittymää ei tule korvata eritasoliittymällä ja siksi esitämme, että eritasoliittymä poistetaan maakuntakaavasta. Samoin Vuolteen alueen kohdalla varaus tuntuu tarpeettomalta. Taajamatoimintojen alueet esitetään sekoittuneiden toimintojen alueina. Tämä antaa aiempaa enemmän aluevarausharkintaa kuntakaavoitukselle ja on olennainen muutos nykyiseen maakuntakaavaan nähden. Taajamatoimintojen merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää näihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, pienet ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikalliset merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit. Aluetta suunnitellaan asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. Taajamatoimintojen alueelle on sallittu kaupan rakentamista ja määräyksiin on kirjattu seudullisen merkittävyyden alarajat, jotka vaihtelevat eri keskustaajamissa. Sastamalan keskustaajamassa (Vammalan) ja Mouhijärven-Häijään taajamatoimintojen alueella paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alaraja on k-m2 ja vastaavasti päivittäistavaran ja muun erikoistavaran osalta se on k-m2, kuitenkin siten, että pelkän päivittäistavarakaupan osuus on k-m2. Muilla taajamatoimintojen alueilla vähittäiskaupan seudullisen merkittävyyden alaraja on kaikkien kaupan laatujen osalta k-m2. Sastamalaan maakuntakaavaluonnoksen taajamatoimintojen aluemerkintä on Keikyässä, Kiikassa, Kiikoisissa, Mouhijärvellä, Karkussa sekä Vammalassa keskustatoimintojen pohjois- että eteläpuolella sekä valtatien eteläpuolella. Suodenniemi ja Stormi on merkitty kohdemerkinnällä. Suodenniemen kohdalle tulee merkitä kohdemerkinnän sijaan taajamatoimintojen alue A liitekartan mukaisesti (liite 3.)

3 Maakuntakaavaluonnoksen aluevarausrajaukset eivät kaikilta osin vastaa Sastamalan kaupungin päätöksiä ja kehittämissuunnitelmia. Maakuntakaavaluonnoksen aluevarauksissa tulee tarkemmin ottaa huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymä Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 2030 sekä uudet voimassaolevat ja hyvin pitkälle valmistellut osayleiskaavat etenkin keskustaajaman rakenneosayleiskaava ja Mouhijärvi-Häijää-Salmi osayleiskaava. Taajamatoimintojen alueita tulee muuttaa etenkin Mouhijärven alueella liitekartan mukaisesti (liite 1). Sastamalan kaupungin suunnitelmissa on yhdistää rakenteellisesti Mouhijärven entinen kuntakeskus Uotsola ja Häijää. Rakenteellisen yhdistämisen pohjalta on laadittu mittavia liikenteellisiä selvityksiä ja päädytty suunnittelemaan ns. rinnakkaisväylä. Rinnakkaisväylä käsittää paikallistien ja kevyenliikenteenväylän. Valtatie 11 rinnakkaisväylän suunnitelmat ovat loppusuoralla. Suunnitelmassa on valtatien alitus nykyisen Tiisalantien ja valtatien risteyskohdasta hieman itään päin. Maakuntakaavan karttaan tulee kyseiseen kohtaan merkitä alikulun yhteystarve. Rinnakkaisväylällä parannetaan liikenneturvallisuutta, mutta samalla se mahdollistaa suunnitelmallisen maankäytön vetovoimaiselle alueelle. Taajamatoimintojen alueeksi tulee maakuntakaavaan osoittaa Särkijärven ja valtatie 11 välinen alue (ainakin sen länsipuoli), koska se on kytkettävissä suunniteltuun rinnakkaisväylään. Tämän lisäksi rinnakkaisväylään on kytkettävissä Tiisalantien ja Saikkalanjoen välinen alue. Tätä aluevarausta tulee laajentaa Saikkalanjokeen päin. Saikkalanjoen varteen jätetään viheryhteys (virkistysalue). Toisaalta luonnoksessa Mouhijärven taajamatoimintojen alue ulottuu luonnoksessa huomattavasti pidemmälle Suodenniemelle päin kuin kaupungin suunnitelmissa. Näiden lisäksi taajamatoimintojen aluetta tulee laajentaa Häijäässä Rieniläntiestä sekä itään että pohjoiseen. Rieniläntien varressa on Häijään uusi päiväkoti ja laajennettu koulu sekä uusi palloilukenttä ja lähiliikunta-alue, jolloin yhdyskuntarakenteen kannalta on järkevää osoittaa tämän alueen ympäristö taajamatoimintojen alueena. Taajamatoimintojen aluetta Häijäässä tulisi laajentaa myös valtatien pohjoispuolelle Huhtalankujan varteen, jolloin pystyttäisiin hyödyntämään olemassa olevaa infraa. Alueelta on kevyenliikenteen alikulku Perämaantien länsipuolelta, jolloin alueelta pääsee sekä kouluun että päiväkohtiin ja kaupallisiin palveluihin alikulun kautta. Kaupungin pitkän aikavälin suunnitelmissa on asemakaavoittaa asumiselle Sastamalantien ja Kellokiventien välialue aina Maakunnantiehen asti. Tämä ns. Häijäänmäen alue tulee myös osoittaa maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueena tai vähintäänkin taajamatoimintojen reservialueena AR.

4 Keskustatoimintojen alue (C) Kaupallisten palvelujen alue (KM) Sastamalan uudessa keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa taajamatoimintojen alue ulottuu radan pohjoispuolella koilliseen päin luonnoksessa esitettyä laajempana Kallialassa. Tämän alueen lisäksi taajamatoimintojen alue on Roismalan alueella osayleiskaavassa laajempi kuin maakuntakaavan luonnoksessa. Taajamatoimintojen alueet tulee laajentaa rakenneosayleiskaavan aluevarausten mukaiseksi. Alueitten laajennukset on esitetty lausunnon liitekartalla (liite 2). Merkinnällä on osoitettu valtakunnan osakeskus, kaupunkitasoiset keskukset ja Tampereen ydinkaupunkiseudun alakeskukset. Merkinnällä osoitetaan näiden keskusten keskustamaisen asumisen ja keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. Keskustatoimintojen alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Vammalan keskustatoimintojen alueen vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosalan enimmäismitoitus on k-m2. Keskustatoimintojen aluerajaus ulottuu keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa etelässä pitemmälle kuin maakuntakaavan luonnoksessa. Toisaalta C-alue on maakuntakaavassa pohjoisessa osayleiskaavan aluevarausta laajempi. Merkinnällä osoitetaan keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet ja keskittymät, jota yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan alueiksi. Suunnittelumääräyksen mukaan ne on mitoitettava ja niiden toteutus ajoitettava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, etteivät ne aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia seudun palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. Vähittäiskaupan suuryksiköt pyritään keskittämään edelleen ensisijaisesti keskusta-alueelle. Suuryksiköiden mitoituksesta on kuitenkin annettu väljät määräykset, joiden vuoksi taajamatoimintojen alueillekin voidaan sijoittaa yli 2000 m2 yksikköjä. Tämän vuoksi esimerkiksi Häijääseen ei enää ole ollut tarvetta merkitä suuryksikön erillistä merkintää. Vammalan keskustan osalta maakuntakaavassa annettu suuryksikköjen kokonaismitoitus jopa ylittää mahdollisuudet sijoittaa enimmäismitoitus fyysisesti keskustan alueelle.

5 Sastamalassa KM-merkinnällä on osoitettu valtatien 12 pohjoispuolinen alue (Roismala). Roismalan enimmäismitoitus on päivittäistavarakauppaa k-m2, erikoistavarakauppaa k-m2 ja paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa k-m2 eli yhteensä k-m2. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran mitoitus sisältää auto- ja huoltamokaupan. Osoitettu erikoistavarakaupan mitoitus voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa toteuttaa myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan kerrosalana. Roismalan risteysalue on esitetty aiempaa laajempana KM-alueena, joka ulottaa mahdollisuudet lisätä kaupan suuryksikköjä myös ns. Kauppakaaren alueelle. Myös tämän alueen kokonaismitoitus vastaa alueen rakentamismahdollisuuksia. Kaupallisten palveluiden mitoitukset ja määräykset ovat Sastamalan osalta samansuuntaiset kuin mitä kaupungin omissa tulevaisuuden suunnitelmissakin on. Työpaikka-alue (TP) Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät ja toimialarakenteeltaan monipuoliset liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantotoimintaan varatut alueet. Teollisuus- ja varastoalue (T) Sastamalassa on Vammalaan merkitty Vinkin ja Tyrvään sekä Nuupalan (Vaneri/Teknikum/Patria/Konepaja) työpaikka-alueet. Muita työpaikka-alueita ei ole katsottu seudullisesti merkittäviksi vaan ne sisältyvät taajamatoimintojen (sekoittuneeseen) alueeseen. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät tai muuten laajat teollisuus-, logistiikka- ja varastotoimintojen alueet. Sastamalassa on Vammalaan merkitty Ritakallion ja Karhun (entisen asevarikon) teollisuusalueet. Muut alueet (ei seudullisesti merkittävät) voidaan katsoa sisältyvän taajamatoimintojen alueisiin, jolloin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava riittävät varotoimenpiteet ja suojavyöhyke suhteessa asumiseen ja virkistysalueisiin. Teollisuus- ja varastoalueelle ei tule sijoittaa uutta asumista. Maakuntakaavaluonnokseen tulee lisätä Mouhijärvi-Häijää-Salmi osayleiskaavan ehdotuksen mukainen työpaikka-alue tai vähintään teollisuusalue Salmin risteysalueelle lausunnon liitekartan mukaisesti (liite 1). Palvelujen alueiden, työpaikka-alueiden ja teollisuus- ja varastoalueiden osalta Sastamalan kaupunki katsoo, että näihin tulee liittää näkemys siitä, milloin kyse on seudullisesti merkittävästä rakentamisesta.

6 Virkistys- ja retkeilyalueet (V, VR) Ulkoilu- ja melontareitit Nykyisessä maakuntakaavassa taajamiin liittyvät virkistysalueet Sastamalassa ovat olleet vaatimattomat. Vammalan pääkeskuksessa taajamaan tukeutuvaksi virkistysalueeksi on esitetty vain Vanhankirkonniemi ja Kallialan ketojen ranta-alue. Vaikeasti tavoitettava Liekosaari on esitetty retkeilyalueena. Uudessa maakuntakaavassa on Vammalaan aiempien lisäksi esitetty Sastamalan yhdyskuntasuunnittelun ehdotusten perusteella kaksi merkittävää virkistysaluekokonaisuutta. Näistä toinen tukeutuu Lousajan kuntorataan, toinen yhdistää Iisan ja Kukkurin rantaalueet Vinkin liikunta-alueeseen ja Houhajärveen. Mouhijärven Uotsolan taajaman virkistysalueen rajausta on täsmennetty yhdyskuntasuunnittelun antaman palautteen pohjalta. Karkussa Hörssinnokka on säilynyt virkistysalueena. Ritajärven retkeilyalue on laajentunut uudessa kaavaluonnoksessa hieman. Pienempien taajamien virkistysalueet sijoittuvat osana taajamatoimintojen aluetta. Keikyän ja Kiikan taajamien osalta on kuitenkin osoitettu edelleen viheryhteystarve. Virkistys- ja retkeilyalueverkostoa täydentävät laajemmat ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävät maa- ja metsätalousalueet (MK), joilla on katsottu olevan erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta. Seudullista ulkoilureittiverkostoa on sekä täydennetty että karsittu uudessa maakuntakaavassa. Aurajärven ja Kiikan Kiimajärven alueet on yhdistetty ohjeellisin ulkoilureitein sekä Keikyän ja Kiikan taajamiin että idässä myös Vammalaan ja Ritajärven retkeilyalueeseen ja edelleen Karkkuun ja Mouhijärvelle. Kiikan, Ylistenjärven ja Sammaljoen yhdistävä reitti on puolestaan jätetty uudessa kaavaluonnoksessa tavoiteverkon ulkopuolelle. Uutta verkostoa maakuntakaavassa on lisäksi Kiikoisten Kuorsumaan, Suodenniemen ja Mouhijärven yhdistävä ulkoilureitistö. Melontareitistön osalta ei ole nähtävissä muutoksia. Reitistö sisältää hyvinkin pieniä uomia, joiden käyttökelpoisuus seudullisena, virkistyksen ja luontomatkailun kannalta merkittävänä melontakelpoisena reitistönä ei ole maakuntakaava-aineiston perusteella arvioitavissa. Virkistykseen liittyvää selvitysaineistoa ei ole muun selvitysaineiston tapaan julkaistu, mikä vaikeuttaa maakuntakaavaluonnoksessa esitettyjen aluevarausten ja reitistöjen arviointia. Matkailu (RM, mv) Ellivuoren alue on säilyttänyt asemansa seudullisesti merkittävänä matkailupalvelujen alueena (RM). Uutta maakuntakaavaluonnoksessa on Ellivuoren merkintä myös tärkeänä vieras-, palvelu- ja kotisatamana.

7 Ellivuoren lisäksi Karkun golfalue on merkitty osaksi matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluetta (mv). Maakuntakaavan jatkotyössä tulisi selvittää Karkun opistoalueiden mahdollisuudet toimia matkailukäytössä erityisesti kesäaikaisesti lukukausien ulkopuolella. Virkistys-, retkeily-, ulkoilu- ja matkailusektoria on maakuntakaavassa kehitetty verkostoituvaksi ja taajama-alueita yhdistäväksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Jatkosuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota Karkun opistoalueiden mahdollisuuksiin toimia osana matkailukokonaisuutta. Kaivosalue (EK) Merkinnällä osoitetaan kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tarpeellisia alueita. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähialueen luonto-, matkailu- ja virkistysarvot. Sastamalassa merkinnällä on osoitettu Stormin kaivosalue. Määräyksen yhteydessä olisi hyvä täsmentää, mitä kaivosalueen lähialueilla tulee ottaa huomioon. Rikastamotoiminta kaivosalueella aiheuttaa tulvavaara-alueen, joka rajoittaa lähialueen rakentamista. Tulisi harkita, osoitetaanko maakuntakaavassa kuinka laajalle tällainen rakentamisrajoitus ulottuu. Tällöin maakuntakaava ohjaisi paremmin myös yleiskaavoitusta. Esimerkkinä valmisteilla oleva Stormin kyläosayleiskaava, jonka alueella on tarkemmin määrittelemätön tulvavaara-alue. Kaivosalue sijaitsee kylän lähellä ja ympäristössä on kiinnostusta asuinrakentamiseen. Maaseutualue (M) Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Ampuma- ja/tai moottorirata-alue (eu) Sastamalan kaupunki pitää tätä hyvänä mahdollistavana kuntakaavoituksen suunnittelumääräyksenä Maakuntakaavaan tulisi merkitä olemassa olevat Mouhijärven ampumarata (Kankaantie 167), Nevan Ampumarata ja Haukkalan Ampumarata Matinsuon ampumakeskuksen lisäksi, koska maakuntakaavaan esitetyt kahdeksan seudullista ampumarataa eivät riitä alueen metsästäjien ja urheiluampujien tarpeisiin. Näiden lisäksi Sastamalan kaupunki esittää uutta seudullista ampumaratavarausta valtatien 12 eteläpuolelle maa- ja kalliokiviainesten ottoalueelle Kiikkapääntien risteyksen läheisyyteen lausunnon liitekartan mukaisesti (liite 2). Samalle alueelle esitetään myös moottorirata-aluetta.

8 Tuulivoimaloiden alue (tv) Turvetuotanto (EO/t) Ampumaradan ja moottorirata-alueen rakentaminen olisi sopivaa jälkikäyttöä kiviainesten ottamisen jälkeen, kun suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan alueen jälkikäyttö huomioon. Lisäksi sekä ampumarataettä moottoriratatoiminnot ovat hyvin yhteen sovitettavissa alueelle merkittyyn tuulivoimaloiden alueeseen. Myös ampuma- ja moottorirata-alueiden osalta tulee määrittää seudullisesti merkittävyyden kriteerit. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet, joille on mahdollista sijoittaa kymmenen tai useampia voimaloita sekä maakuntakaavan taajamatoimintojen läheisyyteen varatulle alueille viisi tai useampia voimaloita. Sastaman alueelle tuulivoima-alueita on maakuntakaavaluonnoksessa esitetty kaikkiaan kolme aluetta ja yksi taajamatoimintojen läheisyyteen tuleva alue (Suodenniemen Kortekallion tuulivoima-alue). Alueet sijaitseva Suodenniemen eteläpuolella, valtatie 12 pohjoispuolella Kiikan ja Keikyän välissä, Keikyän länsipuolella rautatien molemmin puolin Huittisten rajalla sekä Kokemäen rajalla oleva alue. Tuulivoimaloiden alueilla, joille on mahdollista sijoittaa voimaloita 10 tai useampia, on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Tuulivoima-alueiden rajaukset ovat tehtyjen selvitysten mukaisia. Selvityksissä on tarkasteltu, mihin voimaloita voi rakentaa nykytilanteessa, niin etteivät ne aiheuta kohtuutonta melu- tai välkehaittaa nykyiselle asutukselle. Alueiden rajauksessa ei ole otettu huomioon sitä, että asuinrakentaminen on rakentamisrajoituksesta huolimatta mahdollista jopa aivan merkityn alueen rajalle, jolloin tuulivoimaloiden rakentaminen kaavaan merkitylle alueelle voi muuttua mahdottomaksi. Jotta kaavaan merkittyjen tuulivoima-alueiden toteutumismahdollisuus olisi turvattua, tulisi alueiden ympärillä olla puskurivyöhyke, jolla olisi voimassa rakentamisrajoitus. Suodenniemelle on merkitty Suodenniemen Kortekallion Tuulivoimaosayleiskaavahankkeen alue. Alueen rajaus on alkuperäisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukainen, jolloin tutkittiin mahdollisuutta sijoittaa alueelle kahdeksan myllyä. Hankkeen edetessä ja tehtyjen selvitysten perusteella myllyjen määrä on kuitenkin pienentynyt viiteen ja alue on suppeampi kuin maakuntakaavassa esitetty rajaus. Osayleiskaavan on tarkoitus valmistua syksyllä 2015 ja maakuntakaavaan on syytä merkitä valmiin osayleiskaavan rajaus kun se on vahvistettu. Maakuntakaavaluonnokseen merkityistä turvetuotannon kannalta tärkeistä alueista kolme on kokonaan tai osittain Sastamalan alueella.

9 Turvetuotantoalueet ja niihin liittyvät määräykset ovat samoja kuin turvetuotantoa koskevassa Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa. Viivamerkinnät Kehittämisperiaatemerkinnät Kaavakartalla on esitetty tärkeimmät seudulliset verkostoyhteydet sekä talousveden johtamisen että viemäröinnin osalta. Em. linjaukset tulee korjata jo toteutuneiden ja toteutusasteella olevien linjausten mukaisiksi. Lisäksi Kiikoinen-Kiikka -yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin ohjeellinen linjaus tulee korjata sijainniltaan oikeaksi ja kaavamerkintä tulee muuttaa ohjeellisesta todelliseksi, sillä ko. linjauksen sijaintiin tai toteuttamiseen ei enää liity epävarmuutta. Lausunnon liitekartoissa on esitetty yhdysvesijohtojen ja siirtoviemäreitten likimääräiset sijainnit. Tarvittaessa kaupunki voi lähettää tarkat linjakartat liittoon. Tampereen keskusjätevedenpuhdistamon purkuputken sijaintipaikaksi ei tule osoittaa Nokianvirtaa. Sastamalan kaupunki pitää hyvänä, että taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhykemerkintä (kk-5) on Keikyässä alueella, jolla on edellytyksiä kehittyä energiaintensiivisen yritystoiminnan ja biotalouden alueena. Kehittämismerkinnän alueeseen sisältyy asumiseen asemakaavoitettuja ja osin toteutuneita alueita. Tehdasalueelle johtanut pistoraide on purettu. Rajausta tulisi arvioida ottaen huomioon alueella oleva asuminen sekä vety- ja kloorituotteiden kuljetusten riskit raideliikenteessä ja putkilinjoissa. Kaupungin näkemyksen mukaan kehittämisvyöhykkeen painopistealueena on Kemiantien, Päätien ja Äetsäntien rajaama ranta-alue. Tämän lisäksi Vammalassa ja Karkussa on tiivistettävän asemanseudun merkintä. Molempien alueiden osalta säilytettävä pientalorakentaminen rajoittaa tiivistämismahdollisuuksia. Karkussa on matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluemerkintä. Merkinnällä on osoitettu Sastamalan Ellivuoren ja golfkentän alue. Aluerajausta tulisi laajentaa niin, että se käsittäisi Karkun oppilaitosten alueet (Hoikan opisto, Karkun evankelinen opisto, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos) liitekartan mukaisesti (liite 4). Näillä alueilla on jo nyt paljon majoituskapasiteettia ja niiden toimintaa on mahdollista kehittää matkailuun. Näiden kehittämismerkintöjen lisäksi Sastamalan alueelle tulisi lisätä maankäytön kehittämisen kohdealueita liikenteellisiin solmukohtiin Hyrkin alueelle (valtatien 12 ja Punkalaitumen tien risteysalue),

10 Häijään alueelle (Sastamalantien ja valtatien 11 risteysalue, kiertoliittymä) sekä Vuolteen alueelle (valtatien 11 ja kantatien 44 risteys) (liite 1,2 ja 6). Maisema-alueet Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajaukset ovat laajentuneet hieman Sastamalassa. Rautaveden kulttuurimaisema ulottuu uuden ehdotuksen mukaan keskustan edustalle Vammaskosken sillalle ja Tyrvään kirkolle saakka. Rajaus kulkee pääosin rantoja pitkin. Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema ulottuu lähemmäs keskustaa sisältäen Liekosaaren ja Nokkakylän ranta-alueen. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksissa on tapahtunut joitakin muutoksia. Mouhijärven kirkonseudun ja länsipuolen sekä Tupurlanjärven ympäristön kulttuurimaisemien alue on pienentynyt ja Uotsolan keskusta on jätetty alueen ulkopuolelle. Suodenniemen kulttuurimaisema on uusi maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Alueella on ennestään RKY 1993 alueita ja maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Maisema-alueet on merkitty kaavaluonnoksessa merkinnällä Mav ja Mam. Merkintään tulisi liittää indeksinumero tunnistamisen helpottamiseksi. Kulttuuriympäristöt Maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ovat Ellivuoren tanssilpaviljonki (uusi kohde), Karkun kirkon, emäntäkoulun ja Riippilänjärven huviloiden ympäristö, Keikyän kirkon ympäristö, Kiikan kirkon ympäristö ja raitti, Kiikoisten kirkko ja pappila, Sammaljoen kylä, Stormi, Suodenniemen keskusta, Suodenniemen Putajan kivisillat ja raitti (uusi kohde), Uotsola, Vammalan keskusta sekä Äetsän tehtaat ja voimalaitokset (uusi kohde). Kaavaselostuksen mukaan arvokkaiden kulttuuriympäristöjen alueiden tarkempi sijainti ja laajuus määritellään kuntakaavoituksessa niin, että rakennetaan tavoitteiden mukaista korkeatasoista kerroksellista taajamarakennetta ja tuetaan maisema-arvojen säilymistä. Suunnittelu tapahtuu vyöhykkeellä, jolla on kulttuurihistoriallista merkitystä. Yhteensovittaminen muiden maankäyttömuotojen ja erityisominaisuuksien kanssa on ratkaistu niin, että arvokas kulttuuriympäristö on päämaankäyttöä tukeva alueen erityisominaisuus. Aluevarausmerkintä osoittaa pääasiallisen maankäytön, mutta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon myös arvokkaan kulttuuriympäristön suunnittelumääräys. Maisema-alueet ja arvokas kulttuurimaisema ovat paikoitellen taajaman kanssa päällekkäisiä. Tällöin on kaavaselostuksen mukaan katsottu, et-

11 tä taajama voi täydennysrakentua tai laajentua arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, mutta maiseman ja rakennusperinteen säilymisen ehdoilla. Rakennetut kulttuuriympäristöt on esitetty kaavaluonnoksessa viivarajauksella, valtakunnalliset ja maakunnalliset alueet samalla merkinnällä. Merkintöihin tulisi liittää indeksinumerot tunnistamisen helpottamiseksi. Ellivuoren tanssipaviljongin alue ympäristöineen on asemakaavassa loma-asuntojen ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta. Ellivuoren matkailualueen elinvoimaisuuden säilyminen edellyttää mahdollisuutta alueen kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Maaseudun kulttuurimaisemat (Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet) ovat Pirkanmaan 1. maakuntakaavan MY- ja akm-alueita, joiden rajauksia on tarkistettu. Sastamalassa näitä alueita ovat: Tervahaudan, Jaaran, Raudun, Selkeen-Eskolan-Tervamäen, Valkaman-Rienilän-Tupurlan, Salmin, Sävijärven ja Koppelon kulttuurimaisemat, Leppijoen-Taipaleen-Kirkkojärven pellot, Kikkelänjoen, Vaunujoen, Vehmaan-Leinilän-Ekon, Kilpijoen- Hoipolan-Tyrväänkylän ja Rautaveden länsirannan kirkkojen kulttuurimaisemat sekä Kutalan, Kärppälän-Karkunkylän, Villilän-Kiviniemen ja Kaltsilan, Uudenkylän ja Vanhankylän kulttuurimaisemat. Selvityksessä on lisäksi ehdotettu maakunnallisesti arvokkaita maaseudun rakennetun ympäristön kohteita, jotka sijaitsevat edellä mainittujen alueiden sisällä. Näitä ovat Sastamalassa Selkeen kartano, Häijään Rienilän ja Salmin kylät sekä Kärppälän kylä. Vehmaan-Leiniälän-Ekon kulttuurimaisema ulottuu osin valmisteilla olevan Stormin kyläosayleiskaavan alueelle. Selkeen-Eskolan-Tervamäen kulttuurimaisema, Valkaman-Rienilän-Tupurlan kulttuurimaisema ja Salmin kulttuurimaisema ovat osittain valmisteilla olevan Mouhijärvi- Häijää-Salmi osayleiskaavan alueella. Vaunujoen kulttuurimaisema ulottuu osittain keskustan asemakaava-alueen luoteislaidalle ja Kilpijoen-Hoipolan-Tyrväänkylän sen lounaisreunalle. Rautaveden länsirannan kirkkojen kulttuurimaisema ulottuu keskustan asemakaava-alueen koillisosaan ja rakentuneen alueen reunalle. Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat on esitetty kaavaluonnoksessa sinisellä vinorasterilla. Vinorasterin värin olisi hyvä olla eri kuin maisema-alueiden väri, jotta ne erottuisivat paremmin. Merkintöihin tulisi liittää indeksinumerot tunnistamisen helpottamiseksi. Kaltsilan, Uudenkylän ja Vanhankylän viljelymaisema on RKY 2009 alue ja se on esitetty hieman laajempana maaseudun kulttuurimaisemien selvityksessä. Lukijalle voi selvityksestä tulla mielikuva, että alueen

12 status on valtakunnallisen sijasta maakunnallinen. Kaavaluonnokseen on merkitty vain RKY-alue. Valmisteilla olevan Mouhijärvi-Häijää-Salmin-osayleiskaavan tavoite pientalovaltaisesta asuntoalueesta ja maakuntakaavaluonnoksen kulttuurimaisema osuvat päällekkäin seuraavilla kohdin maakuntakaavaluonnoksen taajama-alueen ulkopuolella: Häijään eteläpuolella, Kellokiventien ja Rieniläntien risteyksen ympäristössä (AP-2). Rieniläntien-Kuusikontien varrella ja Tupurlantien varrella (AP-1). Valkaman-Rienilän-Tupurlan kulttuurimaiseman alueen merkittävimmät arvot kohdistuvat etenkin alueen itä- ja eteläosiin sekä Saikan pihapiirin ja Hiikkon sahan ympäristöön. Häijään keskustan lähiympäristö ei ole kulttuurimaiseman kannalta keskeisintä aluetta. Taajama-aluemerkintää tulisi kaavaluonnoksessa laajentaa pidemmälle Tupurlantien ja Rieniläntien varrella lainvoimaiseksi tulleen Sastamalan keskustan rakenneosayleiskaavan tavoite pientalovaltaisesta alueesta (AP) ja työpaikkaalueesta (TP) ja maakuntakaavaluonnoksen kulttuurimaisema osuvat päällekkäin keskustan koillispuolella, rautatien pohjoispuolisella alueella. Taajama-alue-merkintää tulisi kaavaluonnoksessa laajentaa Kallialassa rautatien pohjoispuolella. Ekologinen verkosto Pirkanmaan ekologinen verkosto selvityksessä on selvitetty maakunnan eri osien luonnon ominaispiirteet huomioiden merkittävimmät luonnon monimuotoisuuden ydinalueet ja niiden väliset yhteydet. Pirkanmaan ekologiseen verkostoon katsotaan lukeutuvan luonnon ydinalueet, luonnonsuojelualueet, maisema-alueet, (geologisesti) arvokkaat harjualueet sekä näiden kaikkien väliset yhteydet. Selvityksen mukaan Sastamalassa laajempi luonnon ydinalue (vanhaa kuusimetsää) on keskustan ja Mouhijärven välisellä alueella (osa kaupunkirakennesuunnitelman mukaisella hiljaisella alueella). Laajoja luonnontilaisia suoalueita on Mouhijärvi-järven koillispuolella ja Kokemäenjoen pohjoispuolella Sastamalan länsirajalla. Houhajärven itäpuolella on laajoja lehtomaisia ympäristöjä. Maakuntakaavaluonnokseen on merkitty luonnon monimuotoisuuden ydinalueita ja ekosysteemipalvelujen kannalta merkittäviä maa- ja metsätalousalueita (MK). MK-merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät laajat yhtenäiset luonnon ydinalueet tai luonnon- ja kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, joilla on tarvetta retkeilyn ja ulkoilun järjestämiseen. Alueet ovat osa maakunnan ekologista verkostoa, ja ne tukevat luonnonympäristöjen kytkeytyvyyttä, säilymistä ja virkistyskäyttöä. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä tai käyttöä vakituiseen tai loma-asumiseen.

13 Tulvavaara-alueet ja tulvariskien ehkäisy MK-alueita on kaavaluonnoksessa merkitty Kuorsumaanjärven ympäristöön, Mouhijärven ja keskustan väliselle hiljaiselle alueelle ja Sastamalan länsirajalle. Osa alueista limittyy tuulivoima-alueiksi (tv) varattujen alueiden kanssa. Ekojärven ympäristö on merkitty luonnon monimuotoisuuden ydinalueeksi. Suunnitteluaineistossa ei ole aineistoa tulvariskeistä ja selvitystä tulvavaara-alueista. Näkemyksemme mukaan tulvavaara-alueet tulee ottaa huomioon alueidenkäytön suunnittelussa, samoin kuin tulvariskien ehkäiseminen. Johtopäätökset Sastamalan kaupunki puoltaa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 jatkovalmistelua edellä esitetyin muutoksin ja lisäyksin. Lisäksi kaupunki toteaa hyvänä lähtökohtana sen, että maakuntakaavaluonnos on periaatteiltaan aikaisempaa mahdollistavampi. Uudessa maakuntakaavassa korostuu seudullisuuden merkitys. Toiminnot ja alueet, joiden vaikutukset jäävät paikallisiksi, on jätetty esittämättä maakuntakaavassa. Uusi maakuntakaava onkin pienissä kehittämishankkeissa aiempaa mahdollistavampi ja jättää harkinnan pääosin kuntakaavoituksen tehtäväksi. Tämä koskee myös maakuntakaavan valkoista aluetta, johon nykyisessä maakuntakaavassa ei ole liittynyt ohjaamistavoitteita. Uudessa maakuntakaavassa valkoinen alue on maaseutualuetta, jota voidaan kehittää paikallisesti merkittävän maankäytön rajoissa melko vapaasti maaseutuasumisen ja maaseutuelinkeinojen kehittämisen alueena. Maakuntakaavaehdotusta laadittaessa tulisi luonnosvaihetta paremmin ottaa huomioon kunnassa valmistellut tuoreet ja pitkälle edenneet keskeneräiset kaavat, joiden valmistelu on perustunut maakuntakaavatasoa tarkempiin selvityksiin. LIITE 1 LIITE 2 Mouhijärven taajamatoimintojen (A) aluelaajennukset Häijäänmäen taajamatoimintojen reservialue (Ar) Salmin teollisuusalue (T) Maankäytön kehittämisen kohdealue Poistettava eritasoliittymän varaus Vammalan taajamatoimintojen laajennusalueet Ampuma- ja moottorirata-alue Maankäytön kehittämisen kohdealue

14 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 Suodenniemen taajamatoimintojen alue Karkun matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueen laajennus Sastamalan alueen yhdysvesijohtojen ja siirtoviemäreitten likimääräiset linjaukset Maankäytön kehittämisen kohdealue Kiikoisissa Poistettava eritasoliittymän varaus

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LASTENLINNAN METSÄN ASEMA KAAVA (Kenraalikiven asemakaavan ja Lastenlinnan alueen asemakaavan muutokset) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.6.2016 Pälkäneen kunta LASTENLINNAN ASEMAKAAVA (Kenraalikiven

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Laaditut oikeusvaikutuksettomat osayleiskaavat

SASTAMALAN KAUPUNKI Laaditut oikeusvaikutuksettomat osayleiskaavat Suodenniemen Pohjoisten vesistöjen ranta Suodenneimen tuulivoima Mouhijärvi-Häijää-Salmin Häijään Kiikoisten taajama-alueen Karkun Rautaveden länsirannan Ellivuoren Kaavat\Kaavoitusohjelmat\Kaavoitusohjelma2016_17\Liitekartat\Työstö\Yleiskaavat.dwg

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset 2015 Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset TAAJAMATOIMINTOJEN ALUEET (A) Aluevarausmerkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.1.2015 Suunnittelukohde KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti SISÄLLYSLUETTELO SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.06.2011 Muutettu 09.06.2011 EURAN KUNTA Kunta: Eura 050 Kylä: Kirkonkylä 407 Tilat: 1:190,2:87,2:91 Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus.

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 29.2.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo pp.kk.-pp.kk.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1610/2015 VP 44/3.9.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TOEJOKI 52. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 16 TONTTI 1001 (KESKIKATU 26) JA PUISTON RIITAVIIKIN AUKION (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1668 Maankäyttö-

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus MAL työpaja Joensuu 29.09.2014 Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Maakuntakaavan 4. vaihe eteneminen MKH päätti käynnistää mk 4. vaiheen

Lisätiedot

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KATUJA P28913 1.6.2016 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento Maakuntakaavatilanne Varsinais-Suomessa on voimassa seutukunnittain

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan kaupunki Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan yleiskaava 2035 (YK 6) 23.02.2015 Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet 1-21 Liite 1. Keravan voimassa oleva yleiskaavayhdistelmä

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

VIRRAT VIHERVERKKOSELVITYS ALUEELLE PUTTOSHAR- JU-AHJOLA

VIRRAT VIHERVERKKOSELVITYS ALUEELLE PUTTOSHAR- JU-AHJOLA Vastaanottaja Virtain kaupunki Päivämäärä 11/2016 VIRRAT VIHERVERKKOSELVITYS ALUEELLE PUTTOSHAR- JU-AHJOLA VIRRAT VIHERVERKKOSELVITYS ALUEELLE PUTTOSHARJU- AHJOLA Tarkastus 11.11.2016 Päivämäärä 10/11/2016

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6. viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.2013 Esityksen sisältö Maakunta Maakuntakaava osana kaavajärjestelmää j

Lisätiedot

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN 1 VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 6.6.2016/tark. 15.8.2016 2. 1. KUVA 1 Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on osoitettu

Lisätiedot

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset tuovat kaavasta yleisesti esille seuraavaa:

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset tuovat kaavasta yleisesti esille seuraavaa: 8.4.2015 KOMMENTTEJA PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 -LUONNOKSEEN 1. Yleistä Pirkanmaa on yksi Suomen nopeimmin kasvavia maakuntia. Maakunnan kehitystä ohjaamaan on laadittu luonnos maankäytön eri osa-alueet

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset 2014 Luonnonvarat ja luontoarvot KALLIOKIVIAINESTEN OTTOALUE (EO3, eo3) Aluemerkinnällä osoitetaan vähintään seudullista

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin Jämsänkosken taajamassa sijaitsevaa kaupunginosaa 205 (Virtasalmi) Koskenväylä Suunnittelualaueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 2 TONTTI 1 P30045 9.6.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEIKYÄN PEHULAN KORTTELEIDEN 107 JA 109 OSIEN ASE- MAKAAVA N MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEIKYÄN PEHULAN KORTTELEIDEN 107 JA 109 OSIEN ASE- MAKAAVA N MUUTOS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEIKYÄN PEHULAN KORTTELEIDEN 107 JA 109 OSIEN ASE- MAKAAVA N MUUTOS 03.10.2016 Suunnittelualueen sijainti SASTAMALAN KAUPUNKI

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI, ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PARKANON KAUPUNKI, ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PARKANON KAUPUNKI, ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.8.2008, 3.10.2008, 6.2.2009, 1.10.2009. 27.10.2010. SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 122-AK1506 SÄKYLÄN KUNTA KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.1.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIT 27 TONTTI 7 JA 8 SEKÄ KORTTELI 29 TONTIT 1, 2 JA 3 P27721

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot