Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta"

Transkriptio

1 Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta Maakuntakaava tähtää Pirkanmaan säilymiseen ja kehittymiseen vetovoimaisena ja kilpailukykyisenä asuinalueena sekä yrityselämän toimintaympäristönä. Maakunnan aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena, verkottuvana ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana kokonaisuutena. Aluerakenteen runkona on olemassa olevien keskusten muodostama verkosto. Suunnitteluaineistossa korostuu Tampereen ja sen ydinkaupunkiseudun asema palvelujen tuottajana ja elinkeinoelämän moottorina. Maakuntakaavan luonnosaineistossa käy ilmi ajatus, että veturin ollessa voimissaan se vetää eteenpäin koko junaa. Maakunta tarvitsee vetovoimaisen ja vahvan veturin, mutta se ei pelkästään takaa toimivaa ja taloudellista elämistä ja elinkeinotoimintaa koko maakuntaan. Sastamalan kaupungin näkemyksen mukaan maakunta tarvitsee vahvan veturin lisäksi riittävän elinvoimaisia ja vahvoja seutukeskuksia, jotta koko maakunnassa voidaan taata elinvoimainen toimintaympäristö niin asukkaille kuin elinkeinotoiminnoille. Tämän vuoksi Sastamalan keskustaajamaa Vammalaa tulee kehittää vahvana seutukeskuksena. Seutukeskuksen lisäksi koko laajan kuntamme kehityksen edellytyksenä ovat Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelman keskusverkosto ja kehityksen tukeutuminen valtateihin 12 ja 11 sekä rautatiehen. Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa Mouhijärvi on kaupungin alakeskus. Pirkanmaan palveluverkko 2040 selvitys osoittaa, että Mouhijärvellä on hyvät sekä julkiset että kaupalliset palvelut. Sastamalan kaupunki edellyttääkin, että kaavaselostus liiteosan palvelukeskusverkkokartta muutetaan siten, että Vammala on kaupunkitasoinen seutukeskus, Mouhijärvi alakeskus, Keikyä paikalliskeskus, Kiikka, Kiikoinen, Suodenniemi ja Karkku pieniä paikalliskeskuksia ja Stormi on kylä. Maankäytön strategiset painopisteet -karttaan tulee pieninä paikalliskeskuksina lisätä Kiikoinen ja Suodenniemi. Tämän lisäksi Äetsä tulee muuttaa paikalliskeskukseksi ja muuttaa nimi Keikyäksi. Karttaan tulee tämän lisäksi lisätä valtatie 11 teiden joukkoliikenteen laatukäytäväksi ja Porin suunta merkittäväksi ylimaakunnalliseksi kehittämissuunnaksi. Joukkoliikenteen lisäksi valtatie 11 on hyvin merkittävä väylä logistiikan kannalta etenkin Porin satamaan. Porin satama on yksi Skandinavian johtavista sahatavaran vientisatamista. Selostuksen liikenne ja logistiikka kohdasta on jätetty kokonaan mainitsematta valtatie 11. Kartasta, jossa on esitetty Suomen keskeinen liikenneverkko, puuttuu myös kokonaan valtatie 11. Silti valtatielle on otettu kaksi uutta eri- SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, SASTAMALA, puh. (03) , faksi (03) Y-tunnus ,

2 Taajamatoimintojen alue (A) tasoliittymävarausta (Häijään kiertoliittymän kohdalle ja Kiikoisiin Vuolteen alueen kohdalle). Näkemyksemme ja selvityksiemme mukaan Häijään kiertoliittymän välityskyky on erittäin hyvä. Selvityksien perusteella se kestää huomattavan lisäyksen liikennevirtoihin. Häijään toimivaa isoa kiertoliittymää ei tule korvata eritasoliittymällä ja siksi esitämme, että eritasoliittymä poistetaan maakuntakaavasta. Samoin Vuolteen alueen kohdalla varaus tuntuu tarpeettomalta. Taajamatoimintojen alueet esitetään sekoittuneiden toimintojen alueina. Tämä antaa aiempaa enemmän aluevarausharkintaa kuntakaavoitukselle ja on olennainen muutos nykyiseen maakuntakaavaan nähden. Taajamatoimintojen merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää näihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, pienet ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikalliset merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit. Aluetta suunnitellaan asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. Taajamatoimintojen alueelle on sallittu kaupan rakentamista ja määräyksiin on kirjattu seudullisen merkittävyyden alarajat, jotka vaihtelevat eri keskustaajamissa. Sastamalan keskustaajamassa (Vammalan) ja Mouhijärven-Häijään taajamatoimintojen alueella paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alaraja on k-m2 ja vastaavasti päivittäistavaran ja muun erikoistavaran osalta se on k-m2, kuitenkin siten, että pelkän päivittäistavarakaupan osuus on k-m2. Muilla taajamatoimintojen alueilla vähittäiskaupan seudullisen merkittävyyden alaraja on kaikkien kaupan laatujen osalta k-m2. Sastamalaan maakuntakaavaluonnoksen taajamatoimintojen aluemerkintä on Keikyässä, Kiikassa, Kiikoisissa, Mouhijärvellä, Karkussa sekä Vammalassa keskustatoimintojen pohjois- että eteläpuolella sekä valtatien eteläpuolella. Suodenniemi ja Stormi on merkitty kohdemerkinnällä. Suodenniemen kohdalle tulee merkitä kohdemerkinnän sijaan taajamatoimintojen alue A liitekartan mukaisesti (liite 3.)

3 Maakuntakaavaluonnoksen aluevarausrajaukset eivät kaikilta osin vastaa Sastamalan kaupungin päätöksiä ja kehittämissuunnitelmia. Maakuntakaavaluonnoksen aluevarauksissa tulee tarkemmin ottaa huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymä Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 2030 sekä uudet voimassaolevat ja hyvin pitkälle valmistellut osayleiskaavat etenkin keskustaajaman rakenneosayleiskaava ja Mouhijärvi-Häijää-Salmi osayleiskaava. Taajamatoimintojen alueita tulee muuttaa etenkin Mouhijärven alueella liitekartan mukaisesti (liite 1). Sastamalan kaupungin suunnitelmissa on yhdistää rakenteellisesti Mouhijärven entinen kuntakeskus Uotsola ja Häijää. Rakenteellisen yhdistämisen pohjalta on laadittu mittavia liikenteellisiä selvityksiä ja päädytty suunnittelemaan ns. rinnakkaisväylä. Rinnakkaisväylä käsittää paikallistien ja kevyenliikenteenväylän. Valtatie 11 rinnakkaisväylän suunnitelmat ovat loppusuoralla. Suunnitelmassa on valtatien alitus nykyisen Tiisalantien ja valtatien risteyskohdasta hieman itään päin. Maakuntakaavan karttaan tulee kyseiseen kohtaan merkitä alikulun yhteystarve. Rinnakkaisväylällä parannetaan liikenneturvallisuutta, mutta samalla se mahdollistaa suunnitelmallisen maankäytön vetovoimaiselle alueelle. Taajamatoimintojen alueeksi tulee maakuntakaavaan osoittaa Särkijärven ja valtatie 11 välinen alue (ainakin sen länsipuoli), koska se on kytkettävissä suunniteltuun rinnakkaisväylään. Tämän lisäksi rinnakkaisväylään on kytkettävissä Tiisalantien ja Saikkalanjoen välinen alue. Tätä aluevarausta tulee laajentaa Saikkalanjokeen päin. Saikkalanjoen varteen jätetään viheryhteys (virkistysalue). Toisaalta luonnoksessa Mouhijärven taajamatoimintojen alue ulottuu luonnoksessa huomattavasti pidemmälle Suodenniemelle päin kuin kaupungin suunnitelmissa. Näiden lisäksi taajamatoimintojen aluetta tulee laajentaa Häijäässä Rieniläntiestä sekä itään että pohjoiseen. Rieniläntien varressa on Häijään uusi päiväkoti ja laajennettu koulu sekä uusi palloilukenttä ja lähiliikunta-alue, jolloin yhdyskuntarakenteen kannalta on järkevää osoittaa tämän alueen ympäristö taajamatoimintojen alueena. Taajamatoimintojen aluetta Häijäässä tulisi laajentaa myös valtatien pohjoispuolelle Huhtalankujan varteen, jolloin pystyttäisiin hyödyntämään olemassa olevaa infraa. Alueelta on kevyenliikenteen alikulku Perämaantien länsipuolelta, jolloin alueelta pääsee sekä kouluun että päiväkohtiin ja kaupallisiin palveluihin alikulun kautta. Kaupungin pitkän aikavälin suunnitelmissa on asemakaavoittaa asumiselle Sastamalantien ja Kellokiventien välialue aina Maakunnantiehen asti. Tämä ns. Häijäänmäen alue tulee myös osoittaa maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueena tai vähintäänkin taajamatoimintojen reservialueena AR.

4 Keskustatoimintojen alue (C) Kaupallisten palvelujen alue (KM) Sastamalan uudessa keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa taajamatoimintojen alue ulottuu radan pohjoispuolella koilliseen päin luonnoksessa esitettyä laajempana Kallialassa. Tämän alueen lisäksi taajamatoimintojen alue on Roismalan alueella osayleiskaavassa laajempi kuin maakuntakaavan luonnoksessa. Taajamatoimintojen alueet tulee laajentaa rakenneosayleiskaavan aluevarausten mukaiseksi. Alueitten laajennukset on esitetty lausunnon liitekartalla (liite 2). Merkinnällä on osoitettu valtakunnan osakeskus, kaupunkitasoiset keskukset ja Tampereen ydinkaupunkiseudun alakeskukset. Merkinnällä osoitetaan näiden keskusten keskustamaisen asumisen ja keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. Keskustatoimintojen alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Vammalan keskustatoimintojen alueen vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosalan enimmäismitoitus on k-m2. Keskustatoimintojen aluerajaus ulottuu keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa etelässä pitemmälle kuin maakuntakaavan luonnoksessa. Toisaalta C-alue on maakuntakaavassa pohjoisessa osayleiskaavan aluevarausta laajempi. Merkinnällä osoitetaan keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet ja keskittymät, jota yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan alueiksi. Suunnittelumääräyksen mukaan ne on mitoitettava ja niiden toteutus ajoitettava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, etteivät ne aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia seudun palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. Vähittäiskaupan suuryksiköt pyritään keskittämään edelleen ensisijaisesti keskusta-alueelle. Suuryksiköiden mitoituksesta on kuitenkin annettu väljät määräykset, joiden vuoksi taajamatoimintojen alueillekin voidaan sijoittaa yli 2000 m2 yksikköjä. Tämän vuoksi esimerkiksi Häijääseen ei enää ole ollut tarvetta merkitä suuryksikön erillistä merkintää. Vammalan keskustan osalta maakuntakaavassa annettu suuryksikköjen kokonaismitoitus jopa ylittää mahdollisuudet sijoittaa enimmäismitoitus fyysisesti keskustan alueelle.

5 Sastamalassa KM-merkinnällä on osoitettu valtatien 12 pohjoispuolinen alue (Roismala). Roismalan enimmäismitoitus on päivittäistavarakauppaa k-m2, erikoistavarakauppaa k-m2 ja paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa k-m2 eli yhteensä k-m2. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran mitoitus sisältää auto- ja huoltamokaupan. Osoitettu erikoistavarakaupan mitoitus voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa toteuttaa myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan kerrosalana. Roismalan risteysalue on esitetty aiempaa laajempana KM-alueena, joka ulottaa mahdollisuudet lisätä kaupan suuryksikköjä myös ns. Kauppakaaren alueelle. Myös tämän alueen kokonaismitoitus vastaa alueen rakentamismahdollisuuksia. Kaupallisten palveluiden mitoitukset ja määräykset ovat Sastamalan osalta samansuuntaiset kuin mitä kaupungin omissa tulevaisuuden suunnitelmissakin on. Työpaikka-alue (TP) Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät ja toimialarakenteeltaan monipuoliset liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantotoimintaan varatut alueet. Teollisuus- ja varastoalue (T) Sastamalassa on Vammalaan merkitty Vinkin ja Tyrvään sekä Nuupalan (Vaneri/Teknikum/Patria/Konepaja) työpaikka-alueet. Muita työpaikka-alueita ei ole katsottu seudullisesti merkittäviksi vaan ne sisältyvät taajamatoimintojen (sekoittuneeseen) alueeseen. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät tai muuten laajat teollisuus-, logistiikka- ja varastotoimintojen alueet. Sastamalassa on Vammalaan merkitty Ritakallion ja Karhun (entisen asevarikon) teollisuusalueet. Muut alueet (ei seudullisesti merkittävät) voidaan katsoa sisältyvän taajamatoimintojen alueisiin, jolloin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava riittävät varotoimenpiteet ja suojavyöhyke suhteessa asumiseen ja virkistysalueisiin. Teollisuus- ja varastoalueelle ei tule sijoittaa uutta asumista. Maakuntakaavaluonnokseen tulee lisätä Mouhijärvi-Häijää-Salmi osayleiskaavan ehdotuksen mukainen työpaikka-alue tai vähintään teollisuusalue Salmin risteysalueelle lausunnon liitekartan mukaisesti (liite 1). Palvelujen alueiden, työpaikka-alueiden ja teollisuus- ja varastoalueiden osalta Sastamalan kaupunki katsoo, että näihin tulee liittää näkemys siitä, milloin kyse on seudullisesti merkittävästä rakentamisesta.

6 Virkistys- ja retkeilyalueet (V, VR) Ulkoilu- ja melontareitit Nykyisessä maakuntakaavassa taajamiin liittyvät virkistysalueet Sastamalassa ovat olleet vaatimattomat. Vammalan pääkeskuksessa taajamaan tukeutuvaksi virkistysalueeksi on esitetty vain Vanhankirkonniemi ja Kallialan ketojen ranta-alue. Vaikeasti tavoitettava Liekosaari on esitetty retkeilyalueena. Uudessa maakuntakaavassa on Vammalaan aiempien lisäksi esitetty Sastamalan yhdyskuntasuunnittelun ehdotusten perusteella kaksi merkittävää virkistysaluekokonaisuutta. Näistä toinen tukeutuu Lousajan kuntorataan, toinen yhdistää Iisan ja Kukkurin rantaalueet Vinkin liikunta-alueeseen ja Houhajärveen. Mouhijärven Uotsolan taajaman virkistysalueen rajausta on täsmennetty yhdyskuntasuunnittelun antaman palautteen pohjalta. Karkussa Hörssinnokka on säilynyt virkistysalueena. Ritajärven retkeilyalue on laajentunut uudessa kaavaluonnoksessa hieman. Pienempien taajamien virkistysalueet sijoittuvat osana taajamatoimintojen aluetta. Keikyän ja Kiikan taajamien osalta on kuitenkin osoitettu edelleen viheryhteystarve. Virkistys- ja retkeilyalueverkostoa täydentävät laajemmat ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävät maa- ja metsätalousalueet (MK), joilla on katsottu olevan erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta. Seudullista ulkoilureittiverkostoa on sekä täydennetty että karsittu uudessa maakuntakaavassa. Aurajärven ja Kiikan Kiimajärven alueet on yhdistetty ohjeellisin ulkoilureitein sekä Keikyän ja Kiikan taajamiin että idässä myös Vammalaan ja Ritajärven retkeilyalueeseen ja edelleen Karkkuun ja Mouhijärvelle. Kiikan, Ylistenjärven ja Sammaljoen yhdistävä reitti on puolestaan jätetty uudessa kaavaluonnoksessa tavoiteverkon ulkopuolelle. Uutta verkostoa maakuntakaavassa on lisäksi Kiikoisten Kuorsumaan, Suodenniemen ja Mouhijärven yhdistävä ulkoilureitistö. Melontareitistön osalta ei ole nähtävissä muutoksia. Reitistö sisältää hyvinkin pieniä uomia, joiden käyttökelpoisuus seudullisena, virkistyksen ja luontomatkailun kannalta merkittävänä melontakelpoisena reitistönä ei ole maakuntakaava-aineiston perusteella arvioitavissa. Virkistykseen liittyvää selvitysaineistoa ei ole muun selvitysaineiston tapaan julkaistu, mikä vaikeuttaa maakuntakaavaluonnoksessa esitettyjen aluevarausten ja reitistöjen arviointia. Matkailu (RM, mv) Ellivuoren alue on säilyttänyt asemansa seudullisesti merkittävänä matkailupalvelujen alueena (RM). Uutta maakuntakaavaluonnoksessa on Ellivuoren merkintä myös tärkeänä vieras-, palvelu- ja kotisatamana.

7 Ellivuoren lisäksi Karkun golfalue on merkitty osaksi matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluetta (mv). Maakuntakaavan jatkotyössä tulisi selvittää Karkun opistoalueiden mahdollisuudet toimia matkailukäytössä erityisesti kesäaikaisesti lukukausien ulkopuolella. Virkistys-, retkeily-, ulkoilu- ja matkailusektoria on maakuntakaavassa kehitetty verkostoituvaksi ja taajama-alueita yhdistäväksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Jatkosuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota Karkun opistoalueiden mahdollisuuksiin toimia osana matkailukokonaisuutta. Kaivosalue (EK) Merkinnällä osoitetaan kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tarpeellisia alueita. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähialueen luonto-, matkailu- ja virkistysarvot. Sastamalassa merkinnällä on osoitettu Stormin kaivosalue. Määräyksen yhteydessä olisi hyvä täsmentää, mitä kaivosalueen lähialueilla tulee ottaa huomioon. Rikastamotoiminta kaivosalueella aiheuttaa tulvavaara-alueen, joka rajoittaa lähialueen rakentamista. Tulisi harkita, osoitetaanko maakuntakaavassa kuinka laajalle tällainen rakentamisrajoitus ulottuu. Tällöin maakuntakaava ohjaisi paremmin myös yleiskaavoitusta. Esimerkkinä valmisteilla oleva Stormin kyläosayleiskaava, jonka alueella on tarkemmin määrittelemätön tulvavaara-alue. Kaivosalue sijaitsee kylän lähellä ja ympäristössä on kiinnostusta asuinrakentamiseen. Maaseutualue (M) Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Ampuma- ja/tai moottorirata-alue (eu) Sastamalan kaupunki pitää tätä hyvänä mahdollistavana kuntakaavoituksen suunnittelumääräyksenä Maakuntakaavaan tulisi merkitä olemassa olevat Mouhijärven ampumarata (Kankaantie 167), Nevan Ampumarata ja Haukkalan Ampumarata Matinsuon ampumakeskuksen lisäksi, koska maakuntakaavaan esitetyt kahdeksan seudullista ampumarataa eivät riitä alueen metsästäjien ja urheiluampujien tarpeisiin. Näiden lisäksi Sastamalan kaupunki esittää uutta seudullista ampumaratavarausta valtatien 12 eteläpuolelle maa- ja kalliokiviainesten ottoalueelle Kiikkapääntien risteyksen läheisyyteen lausunnon liitekartan mukaisesti (liite 2). Samalle alueelle esitetään myös moottorirata-aluetta.

8 Tuulivoimaloiden alue (tv) Turvetuotanto (EO/t) Ampumaradan ja moottorirata-alueen rakentaminen olisi sopivaa jälkikäyttöä kiviainesten ottamisen jälkeen, kun suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan alueen jälkikäyttö huomioon. Lisäksi sekä ampumarataettä moottoriratatoiminnot ovat hyvin yhteen sovitettavissa alueelle merkittyyn tuulivoimaloiden alueeseen. Myös ampuma- ja moottorirata-alueiden osalta tulee määrittää seudullisesti merkittävyyden kriteerit. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet, joille on mahdollista sijoittaa kymmenen tai useampia voimaloita sekä maakuntakaavan taajamatoimintojen läheisyyteen varatulle alueille viisi tai useampia voimaloita. Sastaman alueelle tuulivoima-alueita on maakuntakaavaluonnoksessa esitetty kaikkiaan kolme aluetta ja yksi taajamatoimintojen läheisyyteen tuleva alue (Suodenniemen Kortekallion tuulivoima-alue). Alueet sijaitseva Suodenniemen eteläpuolella, valtatie 12 pohjoispuolella Kiikan ja Keikyän välissä, Keikyän länsipuolella rautatien molemmin puolin Huittisten rajalla sekä Kokemäen rajalla oleva alue. Tuulivoimaloiden alueilla, joille on mahdollista sijoittaa voimaloita 10 tai useampia, on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Tuulivoima-alueiden rajaukset ovat tehtyjen selvitysten mukaisia. Selvityksissä on tarkasteltu, mihin voimaloita voi rakentaa nykytilanteessa, niin etteivät ne aiheuta kohtuutonta melu- tai välkehaittaa nykyiselle asutukselle. Alueiden rajauksessa ei ole otettu huomioon sitä, että asuinrakentaminen on rakentamisrajoituksesta huolimatta mahdollista jopa aivan merkityn alueen rajalle, jolloin tuulivoimaloiden rakentaminen kaavaan merkitylle alueelle voi muuttua mahdottomaksi. Jotta kaavaan merkittyjen tuulivoima-alueiden toteutumismahdollisuus olisi turvattua, tulisi alueiden ympärillä olla puskurivyöhyke, jolla olisi voimassa rakentamisrajoitus. Suodenniemelle on merkitty Suodenniemen Kortekallion Tuulivoimaosayleiskaavahankkeen alue. Alueen rajaus on alkuperäisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukainen, jolloin tutkittiin mahdollisuutta sijoittaa alueelle kahdeksan myllyä. Hankkeen edetessä ja tehtyjen selvitysten perusteella myllyjen määrä on kuitenkin pienentynyt viiteen ja alue on suppeampi kuin maakuntakaavassa esitetty rajaus. Osayleiskaavan on tarkoitus valmistua syksyllä 2015 ja maakuntakaavaan on syytä merkitä valmiin osayleiskaavan rajaus kun se on vahvistettu. Maakuntakaavaluonnokseen merkityistä turvetuotannon kannalta tärkeistä alueista kolme on kokonaan tai osittain Sastamalan alueella.

9 Turvetuotantoalueet ja niihin liittyvät määräykset ovat samoja kuin turvetuotantoa koskevassa Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa. Viivamerkinnät Kehittämisperiaatemerkinnät Kaavakartalla on esitetty tärkeimmät seudulliset verkostoyhteydet sekä talousveden johtamisen että viemäröinnin osalta. Em. linjaukset tulee korjata jo toteutuneiden ja toteutusasteella olevien linjausten mukaisiksi. Lisäksi Kiikoinen-Kiikka -yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin ohjeellinen linjaus tulee korjata sijainniltaan oikeaksi ja kaavamerkintä tulee muuttaa ohjeellisesta todelliseksi, sillä ko. linjauksen sijaintiin tai toteuttamiseen ei enää liity epävarmuutta. Lausunnon liitekartoissa on esitetty yhdysvesijohtojen ja siirtoviemäreitten likimääräiset sijainnit. Tarvittaessa kaupunki voi lähettää tarkat linjakartat liittoon. Tampereen keskusjätevedenpuhdistamon purkuputken sijaintipaikaksi ei tule osoittaa Nokianvirtaa. Sastamalan kaupunki pitää hyvänä, että taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhykemerkintä (kk-5) on Keikyässä alueella, jolla on edellytyksiä kehittyä energiaintensiivisen yritystoiminnan ja biotalouden alueena. Kehittämismerkinnän alueeseen sisältyy asumiseen asemakaavoitettuja ja osin toteutuneita alueita. Tehdasalueelle johtanut pistoraide on purettu. Rajausta tulisi arvioida ottaen huomioon alueella oleva asuminen sekä vety- ja kloorituotteiden kuljetusten riskit raideliikenteessä ja putkilinjoissa. Kaupungin näkemyksen mukaan kehittämisvyöhykkeen painopistealueena on Kemiantien, Päätien ja Äetsäntien rajaama ranta-alue. Tämän lisäksi Vammalassa ja Karkussa on tiivistettävän asemanseudun merkintä. Molempien alueiden osalta säilytettävä pientalorakentaminen rajoittaa tiivistämismahdollisuuksia. Karkussa on matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluemerkintä. Merkinnällä on osoitettu Sastamalan Ellivuoren ja golfkentän alue. Aluerajausta tulisi laajentaa niin, että se käsittäisi Karkun oppilaitosten alueet (Hoikan opisto, Karkun evankelinen opisto, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos) liitekartan mukaisesti (liite 4). Näillä alueilla on jo nyt paljon majoituskapasiteettia ja niiden toimintaa on mahdollista kehittää matkailuun. Näiden kehittämismerkintöjen lisäksi Sastamalan alueelle tulisi lisätä maankäytön kehittämisen kohdealueita liikenteellisiin solmukohtiin Hyrkin alueelle (valtatien 12 ja Punkalaitumen tien risteysalue),

10 Häijään alueelle (Sastamalantien ja valtatien 11 risteysalue, kiertoliittymä) sekä Vuolteen alueelle (valtatien 11 ja kantatien 44 risteys) (liite 1,2 ja 6). Maisema-alueet Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajaukset ovat laajentuneet hieman Sastamalassa. Rautaveden kulttuurimaisema ulottuu uuden ehdotuksen mukaan keskustan edustalle Vammaskosken sillalle ja Tyrvään kirkolle saakka. Rajaus kulkee pääosin rantoja pitkin. Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema ulottuu lähemmäs keskustaa sisältäen Liekosaaren ja Nokkakylän ranta-alueen. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksissa on tapahtunut joitakin muutoksia. Mouhijärven kirkonseudun ja länsipuolen sekä Tupurlanjärven ympäristön kulttuurimaisemien alue on pienentynyt ja Uotsolan keskusta on jätetty alueen ulkopuolelle. Suodenniemen kulttuurimaisema on uusi maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Alueella on ennestään RKY 1993 alueita ja maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Maisema-alueet on merkitty kaavaluonnoksessa merkinnällä Mav ja Mam. Merkintään tulisi liittää indeksinumero tunnistamisen helpottamiseksi. Kulttuuriympäristöt Maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ovat Ellivuoren tanssilpaviljonki (uusi kohde), Karkun kirkon, emäntäkoulun ja Riippilänjärven huviloiden ympäristö, Keikyän kirkon ympäristö, Kiikan kirkon ympäristö ja raitti, Kiikoisten kirkko ja pappila, Sammaljoen kylä, Stormi, Suodenniemen keskusta, Suodenniemen Putajan kivisillat ja raitti (uusi kohde), Uotsola, Vammalan keskusta sekä Äetsän tehtaat ja voimalaitokset (uusi kohde). Kaavaselostuksen mukaan arvokkaiden kulttuuriympäristöjen alueiden tarkempi sijainti ja laajuus määritellään kuntakaavoituksessa niin, että rakennetaan tavoitteiden mukaista korkeatasoista kerroksellista taajamarakennetta ja tuetaan maisema-arvojen säilymistä. Suunnittelu tapahtuu vyöhykkeellä, jolla on kulttuurihistoriallista merkitystä. Yhteensovittaminen muiden maankäyttömuotojen ja erityisominaisuuksien kanssa on ratkaistu niin, että arvokas kulttuuriympäristö on päämaankäyttöä tukeva alueen erityisominaisuus. Aluevarausmerkintä osoittaa pääasiallisen maankäytön, mutta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon myös arvokkaan kulttuuriympäristön suunnittelumääräys. Maisema-alueet ja arvokas kulttuurimaisema ovat paikoitellen taajaman kanssa päällekkäisiä. Tällöin on kaavaselostuksen mukaan katsottu, et-

11 tä taajama voi täydennysrakentua tai laajentua arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, mutta maiseman ja rakennusperinteen säilymisen ehdoilla. Rakennetut kulttuuriympäristöt on esitetty kaavaluonnoksessa viivarajauksella, valtakunnalliset ja maakunnalliset alueet samalla merkinnällä. Merkintöihin tulisi liittää indeksinumerot tunnistamisen helpottamiseksi. Ellivuoren tanssipaviljongin alue ympäristöineen on asemakaavassa loma-asuntojen ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta. Ellivuoren matkailualueen elinvoimaisuuden säilyminen edellyttää mahdollisuutta alueen kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Maaseudun kulttuurimaisemat (Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet) ovat Pirkanmaan 1. maakuntakaavan MY- ja akm-alueita, joiden rajauksia on tarkistettu. Sastamalassa näitä alueita ovat: Tervahaudan, Jaaran, Raudun, Selkeen-Eskolan-Tervamäen, Valkaman-Rienilän-Tupurlan, Salmin, Sävijärven ja Koppelon kulttuurimaisemat, Leppijoen-Taipaleen-Kirkkojärven pellot, Kikkelänjoen, Vaunujoen, Vehmaan-Leinilän-Ekon, Kilpijoen- Hoipolan-Tyrväänkylän ja Rautaveden länsirannan kirkkojen kulttuurimaisemat sekä Kutalan, Kärppälän-Karkunkylän, Villilän-Kiviniemen ja Kaltsilan, Uudenkylän ja Vanhankylän kulttuurimaisemat. Selvityksessä on lisäksi ehdotettu maakunnallisesti arvokkaita maaseudun rakennetun ympäristön kohteita, jotka sijaitsevat edellä mainittujen alueiden sisällä. Näitä ovat Sastamalassa Selkeen kartano, Häijään Rienilän ja Salmin kylät sekä Kärppälän kylä. Vehmaan-Leiniälän-Ekon kulttuurimaisema ulottuu osin valmisteilla olevan Stormin kyläosayleiskaavan alueelle. Selkeen-Eskolan-Tervamäen kulttuurimaisema, Valkaman-Rienilän-Tupurlan kulttuurimaisema ja Salmin kulttuurimaisema ovat osittain valmisteilla olevan Mouhijärvi- Häijää-Salmi osayleiskaavan alueella. Vaunujoen kulttuurimaisema ulottuu osittain keskustan asemakaava-alueen luoteislaidalle ja Kilpijoen-Hoipolan-Tyrväänkylän sen lounaisreunalle. Rautaveden länsirannan kirkkojen kulttuurimaisema ulottuu keskustan asemakaava-alueen koillisosaan ja rakentuneen alueen reunalle. Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat on esitetty kaavaluonnoksessa sinisellä vinorasterilla. Vinorasterin värin olisi hyvä olla eri kuin maisema-alueiden väri, jotta ne erottuisivat paremmin. Merkintöihin tulisi liittää indeksinumerot tunnistamisen helpottamiseksi. Kaltsilan, Uudenkylän ja Vanhankylän viljelymaisema on RKY 2009 alue ja se on esitetty hieman laajempana maaseudun kulttuurimaisemien selvityksessä. Lukijalle voi selvityksestä tulla mielikuva, että alueen

12 status on valtakunnallisen sijasta maakunnallinen. Kaavaluonnokseen on merkitty vain RKY-alue. Valmisteilla olevan Mouhijärvi-Häijää-Salmin-osayleiskaavan tavoite pientalovaltaisesta asuntoalueesta ja maakuntakaavaluonnoksen kulttuurimaisema osuvat päällekkäin seuraavilla kohdin maakuntakaavaluonnoksen taajama-alueen ulkopuolella: Häijään eteläpuolella, Kellokiventien ja Rieniläntien risteyksen ympäristössä (AP-2). Rieniläntien-Kuusikontien varrella ja Tupurlantien varrella (AP-1). Valkaman-Rienilän-Tupurlan kulttuurimaiseman alueen merkittävimmät arvot kohdistuvat etenkin alueen itä- ja eteläosiin sekä Saikan pihapiirin ja Hiikkon sahan ympäristöön. Häijään keskustan lähiympäristö ei ole kulttuurimaiseman kannalta keskeisintä aluetta. Taajama-aluemerkintää tulisi kaavaluonnoksessa laajentaa pidemmälle Tupurlantien ja Rieniläntien varrella lainvoimaiseksi tulleen Sastamalan keskustan rakenneosayleiskaavan tavoite pientalovaltaisesta alueesta (AP) ja työpaikkaalueesta (TP) ja maakuntakaavaluonnoksen kulttuurimaisema osuvat päällekkäin keskustan koillispuolella, rautatien pohjoispuolisella alueella. Taajama-alue-merkintää tulisi kaavaluonnoksessa laajentaa Kallialassa rautatien pohjoispuolella. Ekologinen verkosto Pirkanmaan ekologinen verkosto selvityksessä on selvitetty maakunnan eri osien luonnon ominaispiirteet huomioiden merkittävimmät luonnon monimuotoisuuden ydinalueet ja niiden väliset yhteydet. Pirkanmaan ekologiseen verkostoon katsotaan lukeutuvan luonnon ydinalueet, luonnonsuojelualueet, maisema-alueet, (geologisesti) arvokkaat harjualueet sekä näiden kaikkien väliset yhteydet. Selvityksen mukaan Sastamalassa laajempi luonnon ydinalue (vanhaa kuusimetsää) on keskustan ja Mouhijärven välisellä alueella (osa kaupunkirakennesuunnitelman mukaisella hiljaisella alueella). Laajoja luonnontilaisia suoalueita on Mouhijärvi-järven koillispuolella ja Kokemäenjoen pohjoispuolella Sastamalan länsirajalla. Houhajärven itäpuolella on laajoja lehtomaisia ympäristöjä. Maakuntakaavaluonnokseen on merkitty luonnon monimuotoisuuden ydinalueita ja ekosysteemipalvelujen kannalta merkittäviä maa- ja metsätalousalueita (MK). MK-merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät laajat yhtenäiset luonnon ydinalueet tai luonnon- ja kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, joilla on tarvetta retkeilyn ja ulkoilun järjestämiseen. Alueet ovat osa maakunnan ekologista verkostoa, ja ne tukevat luonnonympäristöjen kytkeytyvyyttä, säilymistä ja virkistyskäyttöä. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä tai käyttöä vakituiseen tai loma-asumiseen.

13 Tulvavaara-alueet ja tulvariskien ehkäisy MK-alueita on kaavaluonnoksessa merkitty Kuorsumaanjärven ympäristöön, Mouhijärven ja keskustan väliselle hiljaiselle alueelle ja Sastamalan länsirajalle. Osa alueista limittyy tuulivoima-alueiksi (tv) varattujen alueiden kanssa. Ekojärven ympäristö on merkitty luonnon monimuotoisuuden ydinalueeksi. Suunnitteluaineistossa ei ole aineistoa tulvariskeistä ja selvitystä tulvavaara-alueista. Näkemyksemme mukaan tulvavaara-alueet tulee ottaa huomioon alueidenkäytön suunnittelussa, samoin kuin tulvariskien ehkäiseminen. Johtopäätökset Sastamalan kaupunki puoltaa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 jatkovalmistelua edellä esitetyin muutoksin ja lisäyksin. Lisäksi kaupunki toteaa hyvänä lähtökohtana sen, että maakuntakaavaluonnos on periaatteiltaan aikaisempaa mahdollistavampi. Uudessa maakuntakaavassa korostuu seudullisuuden merkitys. Toiminnot ja alueet, joiden vaikutukset jäävät paikallisiksi, on jätetty esittämättä maakuntakaavassa. Uusi maakuntakaava onkin pienissä kehittämishankkeissa aiempaa mahdollistavampi ja jättää harkinnan pääosin kuntakaavoituksen tehtäväksi. Tämä koskee myös maakuntakaavan valkoista aluetta, johon nykyisessä maakuntakaavassa ei ole liittynyt ohjaamistavoitteita. Uudessa maakuntakaavassa valkoinen alue on maaseutualuetta, jota voidaan kehittää paikallisesti merkittävän maankäytön rajoissa melko vapaasti maaseutuasumisen ja maaseutuelinkeinojen kehittämisen alueena. Maakuntakaavaehdotusta laadittaessa tulisi luonnosvaihetta paremmin ottaa huomioon kunnassa valmistellut tuoreet ja pitkälle edenneet keskeneräiset kaavat, joiden valmistelu on perustunut maakuntakaavatasoa tarkempiin selvityksiin. LIITE 1 LIITE 2 Mouhijärven taajamatoimintojen (A) aluelaajennukset Häijäänmäen taajamatoimintojen reservialue (Ar) Salmin teollisuusalue (T) Maankäytön kehittämisen kohdealue Poistettava eritasoliittymän varaus Vammalan taajamatoimintojen laajennusalueet Ampuma- ja moottorirata-alue Maankäytön kehittämisen kohdealue

14 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 Suodenniemen taajamatoimintojen alue Karkun matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueen laajennus Sastamalan alueen yhdysvesijohtojen ja siirtoviemäreitten likimääräiset linjaukset Maankäytön kehittämisen kohdealue Kiikoisissa Poistettava eritasoliittymän varaus

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOON

LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOON Mänttä-Vilppulan kaupunki 04.05.2015 Hallintopalvelut PL 69 35800 Mänttä Pirkanmaan liitto Nalkalankatu 12 PL 76 33201 Tampere LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOON Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Maakuntakaavaehdotus 2014

Maakuntakaavaehdotus 2014 Maakuntakaavaehdotus 2014 Täytä paikallisyhdistyksen huomiot maakuntakaavaehdotuksesta kommenttikenttään! Maakuntakaavaehdotuksen linjaukset: Lisätiedot: Paikallisyhdistyksen kommentit: Taajama-alueet

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Laaditut oikeusvaikutuksettomat osayleiskaavat

SASTAMALAN KAUPUNKI Laaditut oikeusvaikutuksettomat osayleiskaavat Suodenniemen Pohjoisten vesistöjen ranta Suodenneimen tuulivoima Mouhijärvi-Häijää-Salmin Häijään Kiikoisten taajama-alueen Karkun Rautaveden länsirannan Ellivuoren Kaavat\Kaavoitusohjelmat\Kaavoitusohjelma2016_17\Liitekartat\Työstö\Yleiskaavat.dwg

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset 2015 Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset TAAJAMATOIMINTOJEN ALUEET (A) Aluevarausmerkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta Maakuntahallitus 138 25.09.2017 Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta 391/05.01/2017 MHS 25.09.2017 138 Tiivistelmä Kaavaehdotusvaiheessa Karjaan läntisen taajaman

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LASTENLINNAN METSÄN ASEMA KAAVA (Kenraalikiven asemakaavan ja Lastenlinnan alueen asemakaavan muutokset) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.6.2016 Pälkäneen kunta LASTENLINNAN ASEMAKAAVA (Kenraalikiven

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään:

Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään: LIITE 3 / OTE MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA 1(5) Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään: Otteet maakuntakaavan tarkistusehdotuksesta (ei mittakaavassa) LIITE 3 / OTE MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan maakuntakaavatilanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemat Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Logistiikka Tuulivoima Viherrakenne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56,

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56, Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 18, 16.06.2015 Kunnanhallitus, 56, 22.06.2015 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta MjuDno-2015-275 Tekninen lautakunta,

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KORTTELIEN 133, 139, 140 SEKÄ NIIDEN YMPÄRISTÖN ASEMA- KAAVANMUUTOS

PUNKALAITUMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KORTTELIEN 133, 139, 140 SEKÄ NIIDEN YMPÄRISTÖN ASEMA- KAAVANMUUTOS PUNKALAITUMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KORTTELIEN 133, 139, 140 SEKÄ NIIDEN YMPÄRISTÖN ASEMA- KAAVANMUUTOS 11.10.2017 KAAVA-ALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI PUNKALAITUMEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.1.2015 Suunnittelukohde KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti SISÄLLYSLUETTELO SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Tavoitteena kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellemaalle Aikatähtäin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE OSAYLEISKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ALUEEN ORTOKUVA 2011 1 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaava: Rytökallio: Pikkumuolaan kaupunginosan asemakaavatonta aluetta. Forssan kaupunki/yksityiset maanomistajat

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaluonnos MKH 16.2.2015 Kaavamerkinnät ja määräykset TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ 1 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaluonnos MKH 16.2.2015 Kaavamerkinnät ja -määräykset Yleismääräykset

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka 15.9.2014 1 (3) Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet 4. vaihemaakuntakaavan yhteiset suunnitteluperiaatteet Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA IV ASEMAKAAVAN MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA IV ASEMAKAAVAN MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS VIISTOKUVA ALUEELTA vuodelta 2009 Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavamuutoksen tarkoitus Maakuntakaava Asemakaavan muutos Dnro: Linikkala IV: Linikkalan

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA Tekninen palvelukeskus 24.8.2015 Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 KOKKOLA Vastaus kyselyyn kaavatiedoista Kokkolan avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

Erityisenä painopisteenä Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa ovat seuraavat maakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet:

Erityisenä painopisteenä Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa ovat seuraavat maakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet: Tekninen lautakunta 38 07.04.2015 2. Vaihemaakuntakaavaluonnos Teknltk 38 Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Maakuntakaavan uudistamisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEIKYÄN PEHULAN KORTTELEIDEN 107 JA 109 OSIEN ASE- MAKAAVA N MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEIKYÄN PEHULAN KORTTELEIDEN 107 JA 109 OSIEN ASE- MAKAAVA N MUUTOS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEIKYÄN PEHULAN KORTTELEIDEN 107 JA 109 OSIEN ASE- MAKAAVA N MUUTOS 03.10.2016 Suunnittelualueen sijainti SASTAMALAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus MAL työpaja Joensuu 29.09.2014 Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Maakuntakaavan 4. vaihe eteneminen MKH päätti käynnistää mk 4. vaiheen

Lisätiedot

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset tuovat kaavasta yleisesti esille seuraavaa:

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset tuovat kaavasta yleisesti esille seuraavaa: 8.4.2015 KOMMENTTEJA PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 -LUONNOKSEEN 1. Yleistä Pirkanmaa on yksi Suomen nopeimmin kasvavia maakuntia. Maakunnan kehitystä ohjaamaan on laadittu luonnos maankäytön eri osa-alueet

Lisätiedot

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.2014, tark. 26.11.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KATUJA P28913 1.6.2016 Kaavan

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavoittajan vastine 1. Varsinais-Suomen ELYkeskus,

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavoittajan vastine 1. Varsinais-Suomen ELYkeskus, LIITE 5. Kilkunkadun ja Lepolankadun korttelialueen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 9.6.-1.8.2014, Kokemäen kaupunki Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Lausunnon antaja Lausunnon sisältö

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 29.2.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo pp.kk.-pp.kk.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERIAATTEET

SUUNNITTELUPERIAATTEET Uudenmaan liitto 10/2017 SUUNNITTELUPERIAATTEET Uusimaa-kaava 2050 Kaavan tärkeä raami: Tavoitteiden, suunnitteluperiaatteiden ja seutujen erityiskysymysten paketti Taustaselvitysten pohjalta Uusimaa-kaavalle

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA EHDOTUS 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

LIITE 5. Vuolteen asemakaavan muutos, korttelit 71 ja 74 Luonnos nähtävillä: Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä

LIITE 5. Vuolteen asemakaavan muutos, korttelit 71 ja 74 Luonnos nähtävillä: Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä LIITE 5. Vuolteen asemakaavan muutos, korttelit 71 ja 74 Luonnos nähtävillä: 18.6. 16.8.2013 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavoittajan vastine Elinkeino-,

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaavan. uudistaminen. Kaavaluonnos valmistunut. Maakuntakaavan. uudistaminen

Uudenmaan maakuntakaavan. uudistaminen. Kaavaluonnos valmistunut. Maakuntakaavan. uudistaminen Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen Kaavaluonnos valmistunut Maakuntakaavan uudistaminen Maakuntakaavan uudistamisen (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava) luonnos on valmistunut! Maakuntakaavan uudistamisessa

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2015 20.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot