Italian yhteisötalous: tilanne ja lainsäädäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Italian yhteisötalous: tilanne ja lainsäädäntö"

Transkriptio

1 Italian yhteisötalous: tilanne ja lainsäädäntö 1. Katsaus yhteisötalouden kansalliseen ja alueelliseen tilaan Italian voittoa tavoittelematon sektori Italian kansallisen tilastolaitoksen ISTATin tilastojen mukaan voittoa tavoittelemattoman sektorin vuotuinen liikevaihto, 38 miljardia euroa, on huomiota herättävä saavutus niin sosiaaliselta/yhteiskunnalliselta kuin taloudelliselta kannalta. Italiassa voittoa tavoittelemattomiksi organisaatioiksi lasketaan rekisteröidyt ja rekisteröimättömät yhdistykset, vapaaehtoisorganisaatiot, toimikunnat, säätiöt ja sosiaaliset osuuskunnat. Ensimmäinen voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja yritysten laskenta tehtiin Roomassa elokuussa 2001 ISTATin toimesta. Voittoa tavoittelematon sektori työllistää säännöllisesti palkattua henkilöä: vakituista työntekijää, määräaikaista ja etätyöntekijää tai etäohjattua työntekijää. Näiden lisäksi on otettava huomioon 3,2 miljoonaa vapaaehtoista, uskonharjoittajaa ja aseistakieltäytyjää. Kaiken kaikkiaan maassa on toimivaa voittoa tavoittelematonta organisaatiota, joista puolet Pohjois- Italiassa. Noin kaksi kolmasosaa toimii kulttuuri-, urheilu- ja viihdealalla. Ylivoimaisesti suurimmat määrät voittoa tavoittelemattomia organisaatioita löytyvät seuraavista maakunnista: Lombardia ( järjestöä), Veneto (21 092), Emilia Romagna (19 160) ja Toscana (18 021). Näiden järjestöjen tiheys asukasta kohti on vuorostaan suurin Trentinon (88,7) and Valle d Aostan (69,2) maakunnissa. Voittoa tavoittelemattomista organisaatioista 91,3 % on joko rekisteröityjä yhdistyksiä (61 313) tai rekisteröimättömiä ( ). Mutta joukkoon mahtuu myös säätiötä ja sosiaalista osuuskuntaa, joilla joskin niitä on vähemmän on huomattava rooli johtuen toiminnastaan, henkilökuntansa laajuudesta ja taloudellisten aloitteidensa pitkäjänteisyydestä. Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ilmoittama liikevaihto käsittää 38 miljardin euron tulot ja 36 miljardin euron menot. Laskennassa lasketut yritykset osa-aloittain (osuus kaikista lasketuista; lukumäärä): ala kulttuuri, urheilu ja viihde hyvinvointipalvelut ammattiyhdistystoiminta ja edunvalvonta opetus ja tutkimus terveydenhoito oikeuksien puolustaminen ja poliittinen toiminta uskonnollinen edistämis- ja koulutustoiminta taloudellinen kehitys ja sosiaalinen koheesio ympäristö kansainvälinen solidaarisuus ja yhteistyö hyväntekeväisyys ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen %-osuus lkm 63,1% ,7% ,1% ,2% ,4% ,1% ,1% ,0% ,5% ,6% ,6% 1 433

2 Voittoa tavoittelematon sektori Abruzzon maakunnassa Uusimpien BURAn eli Abruzzon maakunnan virallisen lehden tietojen mukaan ( ) alueella toimii 222 sosiaalista osuuskuntaa. Vapaaehtoisjärjestöistä 136 toimii hyvinvointi- ja terveyssektorilla, 97 sosiaaliturvasektorilla, 17 kulttuurialalla sekä 23 ympäristö- ja kansalaisturvasektorilla. Seuraavilta sivustoilta löytyy syvempää analyysia: 2. Yhteisötalouden lainsäädännölliset puitteet Kolmas sektori Jotta kolmas sektori voidaan määritellä, on tärkeää ymmärtää asiayhteys, mihin se viittaa ja jossa se kehittyy. Kolmannen sektorin komponentit eivät ole julkiset eivätkä ne muodosta markkinoita tai yritystä sanan perinteisessä merkityksessä. Julkinen sektori muodostuu valtiosta, alueista, paikallisviranomaisista, toimikunnista ja vastaavista toimeenpanoelimistä, ei-alueellisista tahoista sekä muista viranomaisista, joiden yhteisenä nimittäjänä on, etteivät ne harjoita omaa taloudellista toimintaa, vaan niillä on valta toteuttaa toimenpideohjelmia ja valtuuttaa muita toimijoita panemaan näitä toimeen. Yrityksen toimiala määräytyy siviililaista: se edustaa liiketoiminnan ammattimaista harjoittamista, joka tähtää tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen ja vaihtamiseen. Yritysten osalta tehdään jako sen mukaan onko omistajia yksi vai useampi. Jälkimmäisten lakisääteiset muodot löytyvät siviililaista ja tarjoavat kahdelle tai useammalle henkilölle mahdollisuuden harjoittaa liiketoimintaa päämääränä voittojen jakaminen. Kolmannelta sektorilta puuttuu julkiselle sektorille ominainen valtuuttamisen valta, mutta se pyrkii yleiseen hyvään eikä taloudellisen voittoon tai tämän jakamiseen., vaikka se päästäkseen päämääriinsä voi harjoittaa liiketoimintaa (ns. marginaalisessa muodossa). Vuodesta 1997 lähtien voittoa tavoittelemattomien ns. ONLUS-organisaatioiden (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale eli voittoa tavoittelematon yhteiskunnallisen hyödyn organisaatio) toimintaa on säätänyt asetus, joka pyrkii rationalisoimaan koko voittoa tavoittelematonta sektoria määrittelemällä uudestaan ei-kaupallisen liiketoiminnan kategorian. Seuraavanlaiset organisaatiot eivät voi täyttää onlus-tuntomerkkejä: julkisviranomaiset, liikeyritykset (muut kuin osuuskunnat), pankkisäätiöt, poliittiset puolueet, ammattiliittojärjestöt, työnantajayhdistykset ja ammattikuntayhdistykset. Vain yksityiset instituutiot voivat saada onlus-statuksen. Alueellisiin tai maakunnallisiin rekistereihin kirjatut vapaaehtoisjärjestöt saavat automaattisesti onlusaseman, samoin onlus-ehdot täyttävät kansalaisjärjestöt (NGO) ja sosiaaliset osuuskunnat. Onlusorganisaation toiminnan tulee olla yhteiskunnan hyväksi ja sen tavoitteiden tulee yksinomaan tähdätä yhteiskunnalliseen solidaarisuuteen. Tyypillistä onlus-toimintaa on esim. paikallisyhteisön hyvinvoinnin, hyväntekeväisyyden, kehitysyhteistyön, opetuksen, tutkimuksen, terveyden, luonnon- ja ympäristönsuojelun, kulttuurin, taiteiden tai urheilun alalla. Onlus-luokituksen saadakseen organisaation on huolehdittava siitä, että voittojen, toimintaylijäämän, rahastoitujen varojen, varantojen tai pääoman jakaminen epäsuorastikin on estetty. Onlus on velvollinen käyttämään voittoja ja toiminnan ylijäämää institutionaalisten tavoitteidensa tai näihin suoraan yhteydessä 2

3 olevien muiden tavoitteiden täyttämiseen. Tästä seuraa myös, että jos onlus syystä tai toisesta lopettaa toimintansa on sen varat siirrettävä toiseen onlus-organisaatioon tai yhteiseen hyvään. Onlus-aseman saaneiden organisaatioiden täytyy sisällyttää sääntöihinsä avoimuuden ja demokratian periaatteet. Näin on jotta demokratialle saadaan vankempi jalansija voittoa tavoittelemattomien järjestöjen toiminnassa. Demokratialla tarkoitetaan osallistumista ja että päätökset noudattavat enemmistötahtoa. Alla on lueteltu joitakin Italian kolmatta sektoria sääteleviä määräyksiä: Laki sosiaalisen edistämisen yhdistyksistä koskee voittoa tavoittelemattomia vapaaehtoisryhmiä. Yhdistys toimii sopimuspohjalla ja sillä on ei-taloudellinen, aatteellinen päämäärä (urheilu, kulttuuri, viihde jne.) Yhdistys voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön. Siviililain artiklat säätiöstä eli yhteisöstä, jonka päämääränä on yksityisvarojen hallinnointi yhteiseen hyvään. Pankkisäätiöt ovat lain mukainen erityismuoto (koskee julkisten pankkilaitosten ja säästöpankkien muuntamista). Siviililain artiklat toimikunnista: julkisvarojen keräys yleisessä intressissä olevaan päämäärään (apu, hyväntekeväisyys, julkiset työt, monumentit, näyttelyt, messut, juhlat). Laki vapaaehtoisjärjestöistä: henkilökohtainen, spontaani, korvaukseton ja (epäsuoraakaan) voittoa tavoittelematon toiminta, ainoana päämääränä solidaarisuus, joka suoritetaan järjestön kautta johon toimija kuuluu. Laki sosiaalisista osuuskunnista. Sosiaalinen osuuskunta on osuuskunta, joka pyrkii yhteiskunnan yleiseen hyvään kansalaisten syrjäytymisen estämisen kautta. Päämääriin voidaan pyrkiä seuraavin tavoin: hyvinvointi-, terveydenhoito- ja opetuspalvelujen hallinnointi/management, monenlaisten aktiviteettien suorittaminen (maatalous, kauppa, teollinen tuotanto tai palvelutuotanto), jotka tähtäävät syrjäytyvien integroimiseen (psyykkis-, henkis- tai aistivammaiset, entiset mielisairaalapotilaat, psyykkisen hoidon alaiset henkilöt, huumeriippuvaiset, alkoholistit, alaikäiset työikäiset, joilla on perheongelmia, vaihtoehtoiseen rangaistukseen tuomitut ihmiset). Kohderyhmä voi muodostaa 30 % osuuskunnan työvoimasta ja olla itse osuuskunnan jäseninä. Laki kansalaisjärjestöistä (ns. NGO-sektorista) koskee organisaatioita, jotka toimivat kehitysmaayhteistyön piirissä. Organisaatio voi saada NGO-aseman edellyttäen, että sen muotona on säätiö, rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys taikka toimikunta, että sen järjestöllisenä tavoitteena on suorittaa kehitysaputoimintoja kolmannen maailman väestön hyväksi, että se ei tavoittele voittoa ja että se korvamerkitsee kaikki tulonsa järjestön tarkoituksen mukaiseen toimintaan; ettei se ole voittoa tekevän organisaation alainen eikä muulla tavoin kytkennässä voittoon pyrkivien yksityisten tai julkisten tahojen etuihin, että se hyväksyy julkiset tilintarkastukset ja että se toimittaa vuosikertomukset käynnissä olevien suunnitelmiensa edistymisestä. Mainittakoon vielä seuraavat: laki julkisista hoito-, hoiva- ja hyväntekeväisyysinstituutioista (IPAB eli Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza), laki kirkollisyhteisöistä, asetus ooppera- ja musiikkiyhteisöistä, laki ammattikoulutuksesta, laki ja presidentin asetus vapaaehtoisen siviilipuolustuksen yhdistyksistä sekä lakisäädökset voittoa tavoittelemattomasta radiotoiminnasta, vammaisyhdistyksistä, aseistakieltäytymisestä ja kansainvälisten adoptioiden parissa työskentelevistä organisaatioista. 3. Yhteisötalouden edistäjät Italiassa Yhteisötalouden toimijoista mainittakoon yhdistykset ja konsortiot eli yhteenliittymät, joista tärkeimmät ovat ACLI (Italian työväen katolilainen yhdistys) ARCI Nuova Associazione (Uusi ARCI-yhdistys) AGESCI (Italian partilaisten ja oppaiden yhdistys) 3

4 Associazione Botteghe del Commercio Equo e Solidale (Reilun kaupan myymälöiden yhdistys) AIAB (Italian orgaanisen maatalouden yhdistys) CtmMag: Ctm altromercato Gruppo Abele Mani Tese (Auttavat kädet) Uisp (Italian kansanurheiluliitto) CESVI (Yhteistyö ja kehitys) Italia Nostra (Meidän Italiamme) Legambiente (Ympäristöliitto) ICS (Consorzio Italiano di Solidarità; Italian solidaarisuuskonsortio) WWF Italia (Maailman luonnonsäätiön Italian osasto) Mm. seuraavat yhdistykset ja konsortiot edustavat sosiaalista yrittäjyyttä: LEGACOOP (Osuuskuntien liitto) Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative; Italian osuuskuntien keskusliitto) CGM (Consorzio Gino Mattarelli) AGCI (Italian osuuskuntien yleinen yhdistys) SINAPSI ( Yritysjärjestelmäsynergiasovellukset ) Consorzio Meridia. Koulutusmahdollisuudet: Tänä päivänä Italiassa on runsaammin kuin koskaan tarjolla yhteisötalouteen erikoistuvia yliopistokursseja. Tämä tarjonta kattaa 70 yliopistoa (58 valtiollista ja 12 yksityistä), 416 tiedekuntaa (382 julkista, 34 yksityistä) ja tutkintoon johtavaa kurssia. Ilmiöstä kiinnostuneiden yliopistojen joukosta mainittakoon erityisesti Bolognan yliopisto (Forlin toimipiste), jonka tutkintoon johtava kurssi osuuskuntayritysten ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden talous on prof. Stefano Zamagnin perustama, sekä Trenton, Milanon, Venetsian, Urbinon ja Rooman yliopistot. Ylempien korkeakoulututkintojen kurssit kattavat monia osa-alueita. Lisätietoja varten suosittelemme seuraavia sivustoja: - Legacoop - Federsolidarietà Confcoperative - Sosiaalisten osuuskuntien konsortio "Socialcoop" Abruzzo Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja julkinen sektori Kansallisen tilastolaitoksen (ISTAT) mukaan valtaosassa Italian voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä (87,1 %) rahoituksesta on pääosin yksityistä; vain 12,9 % saa enemmän julkista kuin yksityistä rahaa. Mutta jos katsotaan instituutioiden juridista muotoa, voidaan todeta yksityisrahoituksen vallitsevan aseman olevan ilmeisin rekisteröimättömissä yhdistyksissä, kun taas sosiaalisten osuuskuntien enemmistö (58,8 %) saa enimmän osan tuloistaan julkisista lähteistä. Toimintasektoreittain tilastot kertovat, että pääasiassa yksityisesti rahoitettujen voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden osuus on suurin sellaisilla aloilla kuin uskonnollinen edistäminen ja koulutus (+10,1 4

5 prosenttiyksikköä), ammattiliittosuhteet ja edunvalvonta (+10,0), oikeuksien puolustaminen ja poliittinen toiminta (+6,5), hyväntekeväisyys ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen (+3,9) sekä kulttuurin edistäminen, urheilu ja viihde (+3,2). Yksityisrahoituksen osalta miinusmerkkisiä prosenttiosuuksia osoittavat puolestaan seuraavat alat: terveydenhoito ( 27,0 prosenttiyksikköä), hyvinvointipalvelut ja taloudellinen kehitys ( 13,5) sosiaalinen koheesio (samoin 13,5), ympäristö ( 12,9) sekä opetus ja tutkimus ( 7,2). Vastaavasti jälkimainituilla aloilla toimivien instituutioiden julkisen rahoituksen taso oli yli keskiarvon. Yhteistyön ja palvelujen tuottamisen esimerkkejä Alla on listattu esimerkkejä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista sosiaalisten yritysten kentällä: kunnan ulkoistamat vanhusten, vammaisten jne. kotipalvelut kunnan ulkoistamat lasten päivähoitopalvelut paikallisten terveysviranomaisten ulkoistamat terapiayhteisöjen ylläpito (esim. huumeriippuvaisten integrointi yhteiskuntaan) paikallisten terveysviranomaisten ulkoistamat integroidut terveydenhoito- ja hyvinvointipalvelut museoiden täydentävät palvelut (kirjakaupat, kahvilat, opetus, viihde jne.) majoitustiloja omistavien viranomaisten ulkoistama sosiaalipalvelumatkailun majoitustoiminta luonnonsuojelualueiden ylläpito. Voidaan lisäksi mainita moninaisia alueita, joiden toimintoja hoidetaan vapaaehtoisvoimin: terveydenhoitoa tiettyjä sairauksien tai vammojen osalta, elin- ja veriluovutus, sairaalahoiva, ensiapu, siviilipuolustus, kulttuuriperinnön vaaliminen ja siihen liittyvä opetustoiminta, ympäristövalistus jne. 5. Yhteisötalouden rahoitus Huomiota julkisesta rahankäytöstä Kaikki edellisessä kappaleessa mainitut toiminnat, joiden hallinnon viranomaiset ovat antaneet voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, rasittavat julkisia menoja ja ovat osa Italian hyvinvointijärjestelmää. Työ- ja sosiaalipolitiikkaministeriön helmikuussa 2003 julkaiseman Hyvinvoinnin valkoisen kirjan ( Ehdotuksia dynaamiseksi ja sympaattiseksi yhteiskunnaksi ) mukaan voidaan yleisemmin sanoa että julkiset sosiaalipalvelumenot suhteessa bruttokansantuotteeseen alittavat jossain määrin eurooppalaista keskiarvoa (25,3 % vastaan 27,6 % vuonna 1999). Jos lasketaan pois sosiaaliturvaa ja lääketieteellisiä palveluja, kunnat hallinnoivat valtaosaa julkista sosiaalimenoista. Tuoreiden tutkimusten mukaan hyvinvointipalvelujen kokonaisarvo vuonna 2000 oli n. 7,8 miljardia euroa eli 11,8 % kuntien kokonaismenoista. Nämä olivat lähes kokonaisuudessaan palveluihin liittyviä menoja. Tässä suhteessa maan pohjois- ja eteläosat eroavat suuresti toisistaan. Monissa eteläisissä maakunnissa menot henkilöä kohden ovat % pienemmät kuin pohjoisessa keskimäärin. On alleviivattava, että Italian palveluihin kohdistuva menovaje voi johtua alueellisesta epätasapainosta. Etelän tilanne on huolestuttava. Yleisemmällä tasolla kokonaismenojen epäoikeudenmukainen jakautuminen on edelleen suurimpia tulevien toimintaohjelmien ratkaistavia ongelmia. Voittoa tavoittelemattoman organisaation veroedut Italiassa voittoa tavoittelemattomat yleishyödylliset ns. onlus-organisaatiot saavat monia veroetuja. Tärkein näistä on, että niiden järjestötoimintaa suoran verotuksen suhteen ei lasketa kaupalliseksi ja että niihin liittyvistä toiminnoista syntyneet tulot ovat verovapaat. 5

6 Eettinen rahoitus Eettisellä rahoituksella tarkoitetaan rahoittamisen finanssivälineitä, joihin yksityiset sijoittajat voivat välittäjätahon kautta investoida markkinoilla. Kuten tavallisissakin rahoitussuhteissa, eettinen rahoitus on kolmen päätahon välinen suhde: rahoitetun tahon (sosiaalinen yritys tai voittoa tavoittelematon organisaatio), säästöjen keräämiseen erikoistunut taho sekä yleisinhimillisiin teemoihin suuntautunut eettinen sijoittaja tai yksityishenkilö. Mutta eettisten finanssioperaatioiden todellinen erottava piirre määräytyy vain, kun sijoittava taho suostuu siihen että finanssioperaatiot suoritetaan markkinaolosuhteiden ulkopuolella. Toisin sanoen eettisten sijoitusoperaatioiden tuotto-osuudet eivät ole suorassa suhteessa finanssimarkkinoiden kestoltaan ja määrältään vastaavien operaatioiden tuotto-osuuksiin. Siksi eettisiä finanssi-instrumentteja tarjotaan ja lunastetaan erityiseen palautusvaihtokurssiin. Eettisiä investointeja erottava piirre on, että sijoittaja pitäytyy vaatimasta markkinoiden mukaista tuottoa pääomalle. On muitakin eettisiä finanssivälineitä, jotka eivät vaadi sijoittajaa luopumaan osasta tuotto-osuutta, mutta nämä pelkästään sijoittavat kerätyt varat sellaisiin yhtiöihin, jotka täyttävät tietyt ennalta sovitut eettiset parametrit ja kriteerit. Tällaiset rahastot antavat sijoittajalle mahdollisuuden vaatia, että yritykset käyttäytyvät eettisesti ja kanavoida säästönsä vain sijoituksiin, jotka täyttävät tietyt ehdot. Nämä tapaukset eivät suoraan pidä sisällään voittoa tavoittelemattomia toimijoita, koska sijoituksella ei ole sen enempää suoria kuin epäsuoriakaan edunsaajia. Mutua Auto-Gestione Italian varhaisimpia kokemuksia eettisestä rahoituksesta edustavat MAG-osuuskunnat (Mutua Auto-Gestione = keskinäisen oma-avun järjestö), joiden tarkoitus on kerätä varoja jäsentensä kesken rahoittaakseen muiden jäsenten yhteiskunnallisesti tai ympäristöllisesti hyödyllisiä hankealoitteita lähinnä seuraavilla aloilla: Yhteiskunnallinen solidaarisuus: syrjäytyneiden tai vammaisten työhön integroimisen hankkeet; Ympäristö ja ekologia: hankkeet jotka koskevat jätteen erilliskeräilyä, orgaanisten ja luontoperäisten tuotteiden jakelua ja tuotantoa, ympäristön puhdistusta ja uudelleentasapainottamista, lääkitystä ja luonnollisia hoitoja, kulttuuria, virkistys- ja taideaktiviteettien tiedotusta, tukea ja edistämistä sekä kansalaisten vapaata ilmaisua; Sosiaalinen ja kulttuurinen edistäminen ja aktivointi; Reilu kauppa. Banca Popolare Etica (Kansan eettinen pankki) edustaa mittakaavansa puolesta merkittävintä eettisen rahoituksen kokemusta Italiassa. Pankki näyttää suuntaa vaihtoehtoiselle lähestymistavalle rahoitusajatteluun, hylkäämättä rahoituksen perusmekanismia (välitys, varainhankinta ja lainaus) se määrittelee uudestaan arvomaailmansa (kansa eikä pääoma, ajatus eikä varat, investointikohdetta reilusti kohteleva palautus eikä keinottelu). Riskin ja palautuksen lisäksi pankki kiinnittää huomionsa niihin heijastusvaikutuksiin, joita rahoitustoiminnalla on todelliseen talouteen muokaten samaa rahoituskäyttäytymistä yhteiskunnallisesti valveutuneempaan suuntaan ja ennen kaikkea pyrkien siihen, että se rahoittaa kaikkia inhimillisesti ja ekologisesti kestäviä toimintoja. Näiden toimien joukosta löytyy siten sekä perinteisiä voittoa tavoittelemattoman sektorin aktiviteetteja (sosiaalinen ja kansainvälinen yhteistyö, ekologia, kansalaisoikeuksien puolustaminen, kulttuuri ja vapaa-aika jne.) että vähemmän perinteisiä kuten reilu kauppa, orgaaninen ja biodynaaminen maatalous, ekoystävällinen tuotanto ja yleisemmin kaikkia alueellaan yhteiskunnallisia tai ympäristöllisiä hyötyjä tuottavia yritystoimintoja. Mitä työllistämiseen tulee, BPE on myöntänyt lainoja kolmannella sektorilla ja kansalaistaloudessa toimiville organisaatioille ja mieluiten seuraavilla aloilla toimiville osuuskunnille, yhdistyksille, säätiöille, viranomaisille ja kerhoille: Opetukselliset hyvinvointipalvelut, syrjäytymisen vastainen taistelu, heikkojen integrointi työelämään; Ympäristönsuojelu ja kulttuuriperinnön vaaliminen; Kehitysyhteistyö, kansainvälinen vapaaehtoistyö, reilu kauppa; 6

7 Elämänlaatu, kansanurheilun edistäminen ja kulttuurialoitteet. Lainanhakijoiden on vakuutettava, etteivät ne harjoita toimintaa, joka on PBEn tarkoitusten kanssa ristiriidassa. Lisäksi finanssi- ja pankkiryhmien monien eettisten rahastojen olemassaolo on toteamisen arvoinen seikka, vaikkakin tällä hetkellä näiden osuus kokonaisinvestoinneista on vain 0,8 %. Nämä ovat uusimmat rahastot: Pioneer Investments Ethical & Environmental Fund, Unicredit-ryhmän osakerahasto, joka kieltäytyy sijoittamasta yrityksiin, jotka toimivat ase-, alkoholi-, tupakka-, ydinvoima- ja uhkapelialoilla. Nexum, suljettu rahasto, jonka on perustanut E.Capital Partners ja teollisuuskonsulttifirma Valdani & Vicari. Rahasto investoi uuden talouden yrityksiin eettisten parametrien mukaisesti. European Ethical, Intesa Asset Management -varainhoitoyrityksen Geo-rahaston eettinen osio. Sitä hallinnoi San Paolo IMI, Italian lakien alla toimiva monialarahasto, joka omistautuu nimenomaisesti institutionaalisten sijoittajien (pankkisäätiöiden, täydentävien ja pakollisten viranomaisten, voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden, kotimaisten ja ulkomaisten pankkien) rahoitushallintotarpeille. Banca Nazionale del Lavoro (Kansallinen työn pankki) Telethon, sekaobligaatiorahasto joka sen lisäksi, että se noudattaa eettisiä kriteereitä valitessaan sijoituskohteita myös osoittaa puolet hallintopalkkioistaan Teletron-rahastolle tukeakseen lääke- ja muuta tieteellistä tutkimusta. 6. Yhteisötalouden näkymät Yhteisötalouden näkymistä on jo pidemmän aikaa käyty vilkasta keskustelua. Jotkut korostavat tarvetta säilyttää sektorin voittoa tavoittelematon luonne. Toiset vaativat yritysorientoitunutta evoluutiota, kun taas toiset ennustavat voittoa tavoittelemattoman sektorin voimallista kasvua seurauksena valtion pala palalta vähenevästä roolista hyvinvointijärjestelmän ylläpitäjänä. Kannaltamme erittäin mielenkiintoisen analyysin on tarjonnut professori Zamagni, Italian auktoritatiivisin teoreetikko alalla. Hän on analysoinut meneillään olevaa siirtymistä yhteisötaloudesta kansalaistalouteen. On maininnan arvoista tarkentaa, että termi kansalaistalous esiintyi ensimmäisen kerran vuoden 1753 poliittistaloudellisessa sanakirjassa, samana vuonna kun Napolin yliopistossa Antonio Genovesi piti maailman ensimmäisen kansantalouden kurssin. Genovesin mestariteos oli Lezione di economia civile ( Kansalaistalouden luentoja, 1756). Zamagni kysyy voidaanko markkinoita inhimillistää, voidaanko ne palauttaa kuten renessanssin aikana oli yhteiskunnallisia siteitä vahvistavaksi välineeksi edistämällä sekä tulonjakopolitiikkaa että sellaista talouden kenttää, jossa kaikki kansalaiset voivat toteuttaa niitä vastavuoroisuuden, solidaarisuuden ja myötätunnon arvoja, joita ilman markkinat itsessään eivät voisi olla olemassakaan. Tämän talouden kentän, jonka muodostavat ihmiset joiden taloudellinen toiminta on tiettyjen arvojärjestelmien inspiroima, tulisi muodostua markkinoiden itsensä sisään. Meidän tulisi pyrkiä markkinamalliin, joka voisi toimia yhteiskunnan sivistyksen rakenteena. Sellaista rakennetta voisi hyödyntää talouden inhimillistämiseen. Näillä markkinoilla on kolme pääfunktiota: 1) jakaa vaurautta poliittisella tasolla sovittujen oikeudenmukaisuussääntöjen mukaisesti; 2) toimia paikkana, missä voittoa tavoittelemattomatkin talouden arvoa ja sitä kautta vaurautta synnyttävät tahot voivat toimia sekä 3) olla kenttä, missä kuluttaja on kansalainen. Mutta tämän hetken liberalistis-individualistisinen markkinanäkemys ei salli yhtaikaista talouskasvua ja kansalaisten hyvinvoinnin edistystä niin, että lisääntyvä vauraus tekisi ihmisiä onnellisemmiksi. Zamagni toteaa, että yhteiskunnalla, joka kannustaa yhteiskuntamyönteiseen käyttäytymiseen eikä tukahduta sitä, on taipumus olla onnellisempi ja tyydyttävämpi kaikille. Siksi on tarpeen kannustaa taloudelliseen käyttäytymiseen, jossa vastavuoroisuus on yhteisö- ja kansalaistalouden perustana. Tämä vastavuoroisuus synnyttää keskinäisiä vaikutussuhteita ja tämän tuloksena sosiaalista pääomaa, kun taas pelkässä altruismissa aina piilee riippuvuuden vaara. 7

8 Vastavuoroisuuteen perustuva kanssakäymisten verkosto on ilmeinen kaikissa niissä yritysmuodoissa, jotka ulottuvat osuuskuntayrityksestä kansalaisyritykseen. Kuluttaja-asiakas ei kuitenkaan suunnittele itsenäisesti kulutustaan eikä hän ole vuorovaikutussuhteessa tarjoaviin tahoihin; hän on vain näennäisesti vapaa valitsemaan. Siitä syystä Zamagni haluaa kuvata kansalaisyhteiskuntaorganisaatioita kansalaistaloudellisina yrityksinä, jotka puuttuvat kysyntäpuoleen strukturoiden ja organisoiden sitä niin, että se itsenäisemmin pystyy vaikuttamaan tarjontapuoleen. Siinä missä sosiaalinen yritys on yhden intressitahon (single-stakeholder) hallinnoima, kansalaisyritys on monien intressien organisaatio (multistakeholders). Jos sosiaalisessa yrityksessä edelleen käytetään voittoa tavoittelemattoman järjestön hallintomallia, kansalaisyrityksellä on taipumus soveltaa organisaatiomallia, jota voisi verrata mansikan kasvuun: kun tämä saavuttaa tietyn koon, se irrottaa versoja omiksi hedelmää kantaviksi kasveiksi. Zamagnin mukaan sosiaalinen osuuskunta on kansalaisyrityksen todellinen perusmalli. Jos Englanti on yhteisötalouden kehto (ensimmäinen osuuskuntayritys perustettiin Rochdalessa Manchesterissa 1844), niin Italia on kansalaisyrityksen kehto, koska sosiaalisia osuuskuntia koskevaa lakia hyväksyttäessä vuonna 1991 näitä organisaatioita, joita alettiin kutsua sosiaalisiksi osuuskunniksi, oli ollut toiminnassa jo yli vuosikymmenen ajan. Mutta jos hyvinvointiyhteiskunnan näkymistä ei nykypäivänä keskustella, mielipiteet eivät tule olemaan yksimieliset, kun sen toteuttamista aletaan harkita. Teoreettisessa ja poliittisessa keskustelussa ja vertailussa esiintyy kolme päämallia: 1) myötätuntoinen konservatismin malli, jossa tarpeiden tyydyttäminen on uskottu hyväntekeväisyydelle ja valtiolle; 2) uusstaattinen malli, jossa valtio käyttää toimeksiantomonopoliaan hyvinvointipalvelujen täydelliseen tai osittaisen ulkoistamiseen sekä 3) hyvinvoinnin kansalaismalli, jonka mukaan kansalaisyhteiskunnan organisaatiolle on taattava ei vain juridinen vaan myös taloudellinen asema. Hyvinvoinnin monitoimijamallin eli ns. welfare mix -periaatteen näkökulmasta sosiaalinen yritys nähdään julkisen väliintulon henkiinherättämisen välineenä. Mutta voittotavoitteesta pidättyminen ei riitä, jollei myös suhde markkinoihin muutu rakenteellisesti. Tämä on syy siihen, mitä olemme kutsuneet voitontavoittelemattomuuden epäonnistumiseksi : kunhan voitonjakovelvoite on asetettu, tuottava organisaatio alkaa toimia minkä tahansa voittoa tekevän organisaation tavoin. Vaikka sen päämääränä ei ole voiton maksimointi, on vaarana että sosiaalinen yritys tarjoaa subjektiivista tulkintaa kohderyhmänsä tarpeista. Lopuksi Zamagni ehdottaa monitoimijamallia pidemmälle menevää pluralistista, monitahoista hyvinvointia, jossa kansalaisyritys ja sosiaalinen yritys täydentävät toinen toisiaan. Jotta monitahoinen hyvinvointi toimisi, tarvitaan sosiaalisen/yhteiskunnallisen laadun markkinoita. Täten niitä voimavaroja, jotka valtio päättää osoittaa hyvinvointiin, käytetään palveluiden kysynnän edistämiseen ja tukemiseen todellistaen tarpeen, joka muuten ei konkretisoituisi. Tuloksena olisimme siirtymässä tarjonnan julkistuesta kysynnän julkistukeen. Tällä hetkellä ihmisorientoituneiden sosiaalisten markkinoiden synty on ainoa realistinen hanke palveluiden yleispätevyyden turvaamiseksi ja rikastuttamiseksi. [Käännös pohjautuu osittain tiivistäen alkuperäistekstin englanninnokseen. Käänt.huom.] 8

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta Anne Bland (toim.), Jonathan Bland ja Pekka Pättiniemi Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys hoiva-alalla

Sosiaalinen yritys hoiva-alalla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2009 2 JUHA NYMAN Sosiaalinen yritys hoiva-alalla ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-397-4 Kuva: Paul Williams LISÄTIETOJA Juha Nyman puh. 050 341 6284 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Yhteisötalous. hyvinvoinnin tukena. opintoaineisto. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Juhani Laurinkari

Yhteisötalous. hyvinvoinnin tukena. opintoaineisto. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Juhani Laurinkari Yhteisötalous hyvinvoinnin tukena opintoaineisto Juhani Laurinkari Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Hämeentie 36 00530 Helsinki www.ksl.fi Opintoaineisto 2010 Helsinki

Lisätiedot

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin tutkimus Hagen Henrÿ, Jarmo Hänninen, Seija Paksu ja Päivi Pylkkänen Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin Hagen Henrÿ, Jarmo

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin. Ison-Britannian malli ja sen kokemukset

Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin. Ison-Britannian malli ja sen kokemukset Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin Ison-Britannian malli ja sen kokemukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 22/2010 jonathan bland Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Esipuhe. Pieksämäellä joulukuussa 2005 Selvityksen tekijät

Esipuhe. Pieksämäellä joulukuussa 2005 Selvityksen tekijät 7 Esipuhe Järjestö- ja yhdistystoimintaa pidetään olennaisena osana demokraattista yhteiskuntaa sekä kansalaisyhteiskuntaa. Myös palvelujen tuottamista kansalaisten tarpeisiin on pidetty kolmannen sektorin

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen cupore Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 22 Cuporen verkkojulkaisuja 22 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

- luova ja yhdistävä toimintatapa

- luova ja yhdistävä toimintatapa Yhteinen yritys -hanke INKA LILJA & JUSSI MANKKI Yhteiskunnallinen yritys - luova ja yhdistävä toimintatapa Selvitys yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Suomessa ja sen mahdollisuuksista työllistää heikossa

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

SÄÄTIÖT OMISTAJINA. Eeva Ahdekivi

SÄÄTIÖT OMISTAJINA. Eeva Ahdekivi SÄÄTIÖT OMISTAJINA Eeva Ahdekivi SÄÄTIÖT OMISTAJINA SISÄLTÖ ESIPUHE: MIKSI SÄÄTIÖT OVAT AJANKOHTAISIA?... 4 OSA I : TAUSTAA...5 KOLMAS SEKTORI... 6 Määritelmiä: mikä on kolmas sektori?... 8 Millaisia säätiöitä

Lisätiedot

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita Jenni Halava (84974) Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos A5 Kandidaatintutkielma Ohjaaja: Suvi Raitakari

Lisätiedot

KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI

KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI Kansalaisyhteiskunta 1 (2013), 6 31 ARTIKKELIT KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI Pasi Saukkonen* Johdanto Tämän artikkelin tausta on eräissä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiössä (Cupore) viime

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia

Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY BYARNA I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN RF 1 2 KYLÄT SUURET KANSOINEEN Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia Oy Coop

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4.

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4. SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA... 8 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET... 13 3.1 Kansalaistoiminnan erityispiirteet Suomessa...

Lisätiedot

Kolmas sektori vanha ja uusi

Kolmas sektori vanha ja uusi Kolmas sektori vanha ja uusi Paperi esitettäväksi Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivillä Mikkelissä 14. 15.2.2013 työryhmässä Kuntien ja järjestöjen muuttuvat suhteet. Ei saa lainata, kommentit

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Uusia keinoja pätevöittämiseen ja ammatilliseen kehitykseen käytetyn tavaran kaupan alalla

Uusia keinoja pätevöittämiseen ja ammatilliseen kehitykseen käytetyn tavaran kaupan alalla Uusia keinoja pätevöittämiseen ja ammatilliseen kehitykseen käytetyn tavaran kaupan alalla Ehdotus verkostomalliksi käytetyn tavaran kaupan ammattimaistumisprosessin vahvistamiseksi Heike Arold ITB - Institut

Lisätiedot

VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA. yhteisö kunnan palvelutuotannossa

VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA. yhteisö kunnan palvelutuotannossa VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA yhteisö kunnan palvelutuotannossa 1 2 Juhani Laurinkari Tuula Laukkanen Antti Miettinen Olli Pusa VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA yhteisö kunnan palvelutuotannossa KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa haasteet ja mahdollisuudet

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa haasteet ja mahdollisuudet Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa haasteet ja mahdollisuudet Ilona Kristiina Koto Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry.

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. REASONS FOR INCORPORATE

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Avance johtamiskoulutus. MBA-lopputyö JÄRJESTÖ TULOKSEN TEKIJÄNÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Avance johtamiskoulutus. MBA-lopputyö JÄRJESTÖ TULOKSEN TEKIJÄNÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Avance johtamiskoulutus MBA-lopputyö JÄRJESTÖ TULOKSEN TEKIJÄNÄ Tammikuu 2011 Laatija: Minna Riikka Järvinen Ohjaaja: Jyrki Kauppinen TIIVISTELMÄ Tutkimus määrittelee,

Lisätiedot

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Narratiivinen tutkimus henkilöstöjohtajien kokemuksista

Lisätiedot

äheisyys helpottaa kansakäymistä y it, menneet kokemukset esim. sodat. A tää taloudellisesti ja sosiaalisesti k siä ja väestöä. Nopeasti ikääntyvä v

äheisyys helpottaa kansakäymistä y it, menneet kokemukset esim. sodat. A tää taloudellisesti ja sosiaalisesti k siä ja väestöä. Nopeasti ikääntyvä v n edistämi pitkälti niiden lpailukykygurun Potterin u tietyllä maantieteellisellä alue jäolot, kysyntäolot, sekä yrityksen str ilanne ovat kohdallaan. Tuotantotek työvoimaa, infrastruktuuria, pääom luonnonvaroja.

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys Eurooppalainen UEmploy-raportti UEmploy: Consultancy for Employment Inclusion 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP Käännös: Greta

Lisätiedot