BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA"

Transkriptio

1 BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA Jatkoselvitys bilika-projekti NELI hanke Mylläri Mikko Ahlberg Arto

2 NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima logistiikan kehitysohjelma. Ohjelma toimii logistiikan ja siihen liittyvän teknologian ja liiketoiminnan kehittämisen yhteistyöfoorumina Kymenlaaksossa. NELI tukee ja täydentää muita logistiikan T&K toimijoita hakemalla konkreettisia tutkimus- ja kehitystuloksia elinkeinoelämää ja koulutusta varten. NELI toimii yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten logistiikkaklusterien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa työtä, jossa NELI etsii ja arvioi logistiikan tutkimus- ja kehitysideoita, valmistelee projektin aihealueen parhaiden osaajien kanssa ja hankkii projektille rahoituksen sekä tapauskohtaisesti osallistuu hankkeen toteutukseen. Bilika-projekti toteutettiin 4/ ver. b

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 5 2 SELVITYKSEN TAUSTA Liikennepolttoaineiden hintakehitys Biokaasun valmistus Kymenlaaksossa Ympäristövaikutukset 6 3 BIOKAASUN EDUT VERRATTUNA MUIHIN LIIKENNEPOLTTOAINEISIIN Liikenteen kehitys Kasvihuonekaasupäästöt elinkaarella mitattuna Huolto ja hyötysuhde Verotus 8 4 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT Kaupunkien sitoumukset Hankintatoimi 9 5 UUDEN LAIN ASETTAMAT VAATIMUKSET HANKINTATOIMELLE Kilpailutusvaihtoehto Kilpailutusvaihtoehto Joustavuustekijät 11 6 ESIMERKKEJÄ BIOKAASUN KÄYTÖSTÄ KAUPUNKILIIKENTEESSÄ Biokaasun liikennekäytön edistämisesimerkkejä Saksan ympäristövyöhykkeet 14 7 TANKKAUSMAHDOLLISUUDET NYT JA TULEVAISUUDESSA Kaasuverkoston laajentamissuunnitelma 15 8 PAIKALLISET OLOSUHTEET Hamina Kotka Kouvola 18 9 KUSTANNUSVAIKUTUKSET Kustannusvertailu hybridiautoon Hankintakustannus Käyttökustannus Kustannuslaskelmat Kustannussäästö ajettua kilometriä kohti Konversiot Dual-fuel konversio ELINKAAREN AIKAISET HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT POTENTIAALISET AJONEUVOMALLIT 29

4 11.1 Hintavertailua EHDOTETUT JATKOTOIMENPITEET Poliittiset päätökset Henkilöstön sitouttaminen Nopea siirtymä Vähittäinen siirtymä Biokaasun valmistuksen ja tulevaisuuden huomioon ottaminen YHTEYSHENKILÖLUETTELO 32 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS LIITTEET

5 1 JOHDANTO Tämä raportti on jatkoa valmistuneeseen esiselvitysraporttiin Kymenlaakson kuntien biokaasun ajoneuvokäyttöön siirtymisen kustannus- ja ympäristövaikutuksista. Selvityksen tekijänä on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima NELI -hanke. Esiselvityksessä lähetettiin tämän hetkistä ajoneuvotilannetta koskeva kysely kunnille, kunnallisille liikelaitoksille ja kuntien osakkuusyhtiöille. Kyselyn perusteella koostettiin ajoneuvoyhteenveto, jossa määritettiin ajoneuvojen käyttövoimaan ja ajosuoritteisiin perustuvia taloudellisuusvertailuita ja päästölaskelmia. [1] Tässä selvityksessä esitetään Jatkotoimintamalli, joka pohjautuu esiselvityksessä tutkittujen taloudellisten vaikutusten, saavutettavien ympäristöhyötyjen, ja käytännön toteutuksen vaatimista toimenpiteistä. Malli on rakennettu yhteistyössä kuntien liikennelaitosten kanssa ja sovitettu eri kaupungeille kaupunkikohtaisesti johtuen erilaisesta liikenneinfrastruktuurista sekä biokaasun saatavuudesta. Tutkimusmetodina käytettiin pääasiassa henkilökohtaisia keskusteluja kaupunkien ja energialaitosten päättävien vastuuhenkilöiden kanssa, sekä puhelinkeskusteluja sidosryhmien kanssa ja sähköpostiviestintää. Tutkimus on kooste yhteisestä toimintamallista, joka on muodostunut edellä mainituista yhteydenotoista, ja muista selvityksistä. Tutkimusraportissa on pyritty mahdollisimman tiiviiseen ilmaisuun, jotta itse asian ydin tulee selville, eikä luettavuus kärsi. Laajemmat selvitykset ovat saatavissa käyttämällä lähdetietoja. 2 SELVITYKSEN TAUSTA Kymenlaakso on alueellisesti erinomainen paikkakunta biokaasun valmistuksen ja käytön suhteen. Gasum Oy:n laaja kaasuverkosto, sekä Haminan Energian kaasuverkosto mahdollistavat biokaasun jakelun käyttäjille ilman pitkiä tankkausmatkoja. Alueellista etua saadaan myös biokaasun valmistuksen mahdollistavasta maataloudesta, joka Kymenlaaksossa on merkittävä tekijä suunniteltaessa ja rakennettaessa biokaasun tuotantolaitoksia. 2.1 Liikennepolttoaineiden hintakehitys Liikennepolttoaineiden hinnat ovat vaihdelleet esiselvityksen jälkeen keväällä ja kesällä 2012 keskimäärin +2 % - +7,5 %, esiselvityksen laskentaperusteista. Öljyn hinta ja euron kurssi suhteessa dollariin huojuttavat hintoja, mutta ei ole näköpiirissä, että hinnat kääntyisivät laskuun. Öljyn hintaherkkyyden lisäksi sen saatavuuden ja laadun

6 ennustetaan heikkenevän vuodesta 2025 alkaen. Taloudelliset vaikutukset siirryttäessä bio- ja maakaasun käyttöön tulevat olemaan entistäkin edullisemmat. Maakaasun hinta on sidottu kivihiilen ja raskaiden polttoöljyjen hintaan, sekä kotimarkkinoiden energiahintaindeksiin, eikä ole niin suhdanneherkkää. Biokaasun ja maakaasun hintavaihtelu on vastaavana aikana ollut vain + 1 %. Paikallisesti tuotettu biokaasu voidaan kustannus -ja energiatehokkaimmin käyttää juuri liikennepolttoaineena. Kymenlaaksossa ei vielä ole luotu toimivaa infrastruktuuria biokaasun liikennekäytölle. Tämän selvityksen tavoite on tukea infrastruktuurin luomista. 2.2 Biokaasun valmistus Kymenlaaksossa Biokaasun valmistuskapasiteettia tullaan Kymenlaaksossa huomattavasti lisäämään, ja se tulee ottaa huomioon kaupunkien autojen pitkän aikavälin polttoaineratkaisuja tehtäessä. Anjalankosken Hyötyvirta-alueelle on tulossa nurmirehusta biokaasua valmistava laitos, joka valmistuttuaan pystyy tuottamaan polttoaineen yli 6000 kappaleelle km:n vuotuisen ajosuoritteen henkilöautolle. Haminan Energia Oy rakentaa Virojoelle biokaasulaitoksen, jonka kapasiteetti kokonaan liikenteen käyttöön muutettuna vastaa n kpl henkilöautoja edellä mainituin laskentaperustein. Kouvolan Mäkikylän jo toimivan biokaasulaitoksen kapasiteetin liikennekäytön osuus on tällä hetkellä noin 450 autoa. Näin ollen jo nyt on biokaasua Gasum Oy:n kaasuverkossa, ja lisää tuotantoa on tulossa. Lisäksi jakeluverkko on jo nyt riittävä huomattavalle käytön lisäykselle. Biokaasun käyttöönoton ongelmista on sanottu sen olevan muna-kana ilmiö. Ilman toista ei voi olla toista. Tämä ongelma on poistunut Kymenlaaksosta, joten käytölle ja käytön lisäämiselle ei enää ole esteitä. Paikallisesti tuotetulla biokaasulla on myös työllisyyttä edistävä vaikutus paikkakunnalle [2],[3],[4]. 2.3 Ympäristövaikutukset Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen on tärkeää useammassakin mielessä. Kaupunkilaiset saavat puhtaamman kaupunki-ilman hengittääkseen, ja päättäjät voivat tehokkaasti toteuttaa ympäristösopimuksia ja sitoumuksia, joita ovat kaupunkien valtuuttamina tehneet. Maapallon ilmaston lämpeneminen ja ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien nousu on kiistaton tosiasia. Erityisenä haasteena on miten pystymme muuttamaan globaalina ymmärretyn ongelman kansalliseksi, paikalliseksi ja edelleen yksilötason toiminnaksi. Toimimalla tämän tutkimuksen pohjalta vähän vaivaa nähden, on mahdollista viedä globaalius yksilötasolle [7].

7 3 BIOKAASUN EDUT VERRATTUNA MUIHIN LIIKENNEPOLTTOAINEISIIN Biokaasu on täydellisesti uusiutuva polttoaine, joka korvaa fossiilisia polttoaineita. Pääosa sen raaka-aineista on tuotettu tai syntynyt yhden tai korkeintaan muutaman edellisen kasvukauden aikana, ja kaikkien päästöjen tase on tällä aikavälillä nolla tai jopa negatiivinen. Biokaasun tuotantoon parhaiten soveltuva resurssi on nopeasti hajoava biojäte, joka on pakko joka tapauksessa käsitellä. Raaka-aine syntyy yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesistä, yhdyskuntien ja teollisuuden biojätteistä, kaatopaikkakaasuista, ja maatalouden jätteistä. Biokaasua voidaan tuottaa jokaisessa kunnassa. Biokaasun tuotantoprosessi säilyttää ja jopa parantaa mädätysjäännöksen lannoitearvoa ja samalla poistaa siitä taudinaiheuttajat. Mädätysjäännös on käytettävissä lannoitteena maa- ja metsätaloudessa [12]. 3.1 Liikenteen kehitys Liikenne on ainut sektori, jossa kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa edelleen kasvavat, joten se on ilmastopoliittisesti korkeimman prioriteetin sektori. Myös Kymenlaakson kaupungeissa on meneillään trendi, jossa asukkaat liikkuvat aina vain enemmän omilla autoillaan. Työmatkat ovat pidentyneet ja autoistumisaste on kasvanut. Kauppakeskuksien laajentuminen valtateiden varteen ohjaa ihmisiä liikkumaan yhä enemmän omilla autoilla. Liikenne on eniten raakaöljystä riippuva sektori, ja resurssiongelman takia riskinä ovat suuret hinnan vaihtelut ja tulevaisuudessa myös toimituskatkot. Suomessa liikenne aiheuttaa 5-kertaiset kasvihuonekaasupäästöt energiayksikköä kohti sähköntuotantoon verrattuna, joten biopolttoaineen käyttö liikenteessä alentaa päästöjä paljon enemmän kuin käyttö sähkön tuotannossa. Liikennekäytössä fossiilisten korvaamiseen on paljon vähemmän vaihtoehtoja kuin sähkön ja lämmön tuotannossa. Siten liikennepolttoaineeksi soveltuvia bioresursseja tulisi ensisijaisesti käyttää liikenteessä. Biokaasun käyttö on onnettomuustilanteissa turvallisempaa kuin tavanomaisten polttoaineiden, koska keveydestä johtuen se karkaa nopeasti vuotokohdasta, sen alin syttymispitoisuus on korkea ja sen itsesyttymislämpötila on korkea.

8 Muut päästöt, mukaan lukien melu, ovat biokaasulla vedyn jälkeen kaikista liikennepolttoaineista alhaisimmat. Biokaasun edut ovat suurimmillaan kaupunkiliikenteessä, jossa sen avulla voidaan parantaa kaupunki-ilman laatua ja meluongelmia [12]. 3.2 Kasvihuonekaasupäästöt elinkaarella mitattuna Biokaasulla on kaikista liikennebiopolttoaineista alhaisimmat kasvihuonekaasupäästöt elinkaarella mitattuna. Osalla biokaasusta (lantaperäiset) on elinkaaressa jopa negatiiviset kasvihuonekaasupäästöt johtuen muussa tapauksessa ilmaan pääsevän metaanin polttamisesta hiilidioksidiksi eli selvästi heikommaksi kasvihuonekaasuksi. 3.3 Huolto ja hyötysuhde Biokaasuautojen huoltokustannukset ovat samat kuin bensiini- ja dieselautojen. Biokaasu on erinomainen polttoaine liikennekäyttöön. Biokaasun käytöllä voidaan tehokkaasti vähentää kaupunkiliikenteen päästöjä niin hiilidioksidin, typpipäästöjen kuin hiukkaspäästöjenkin osalta. Biokaasua voidaan käyttää sekä otto- että dieselmoottoreissa (ja monissa muissakin moottorityypeissä mukaan lukien polttokennot). Ottomoottorikäyttöiset autot voivat olla joko pelkästään kaasukäyttöisiä (raskaat ajoneuvot) tai bi-fuel-autoja (kevyet ajoneuvot), jolloin ne voivat käyttää myös bensiiniä. Dieselmoottorikäyttöiset kaasuautot ovat dual-fuel-autoja (raskaat ajoneuvot), jotka käyttävät kaasua ja dieselpolttoainetta yhtä aikaa siten, että kaasun osuus vaihtelee kuormituksen mukaan 0-90 %. Biokaasuajoneuvoissa voidaan käyttää myös maakaasua. Kaasumaisilla polttoaineilla on saavutettavissa korkeampi hyötysuhde kuin nestemäisillä polttoaineilla johtuen paremmasta polttoaineen ja ilman sekoittumisesta. Biokaasun oktaaniluku on 140 eli se on ottomoottoreihin moottoriteknisesti paljon parempaa polttoainetta kuin bensiini ja parempaa kuin kaikki muutkin liikennepolttoaineet. Se mahdollistaa bensiinikäyttöisiä moottoreita korkeamman hyötysuhteen [12]. 3.4 Verotus Paikallisesti tuotettu biokaasu on polttoaineverotonta, eikä hallitus ole tekemässä tässä asiassa linjanmuutoksia. Hallitusohjelmaan on kirjattu biokaasun liikennekäytön edistäminen [6]. Biokaasun hyötysuhde on korkeampi kuin käytettäessä kasveja polttoai-

9 neena lämmöntuotannossa tai valmistettaessa niistä nestemäisiä liikenteen polttoaineita, joten edullisuusvertailussa se on ylivoimainen. Kaupallisen liikennebiokaasun hinta on tällä hetkellä Suomessa noin % bensiiniä alempi energiasisältöinä mitattuna. Omakustannushinta kunnille on vielä halvempi. Tästä syystä Kymenlaaksossa biokaasun tuotannon kasvaessa, kuntien tulisi käyttää yksinomaan biokaasua ajoneuvoissaan vaikka maakaasun jakeluhinta olisikin alempi [5]. 4 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT Kymenlaakson maakuntaohjelmassa on esitetty tavoite hiilineutraalista Kymenlaaksosta. Biopolttoaineiden osuuden liikennepolttoaineista vuoteen 2020 mennessä tulee kasvaa 20 % ja suurin osa siitä on tuotettu alueen omista raaka-aineista. Liikenteestä aiheutuvan kuormituksen tulee pienentyä nykyisestä. Kuormituksen pienentäminen on ongelmallista koska autoistuminen ja ajosuoritteiden määrä kunnissa kasvaa koko ajan. Tällöin tavoitteeseen pääsemiseksi tulee käyttää kaikki jo olemassa olevat ratkaisut ja mahdollisimman lyhyellä aikajänteellä. Ympäristönäkökohtia ei saa sivuuttaa ainoastaan edullisemman hankintahinnan vuoksi. Tällä tutkimuksella on osoitettavissa, että säästöä syntyy käytön myötä. Lisäksi uusi laki julkisista hankinnoista velvoittaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamista. Tällä toimintamallilla saavutetaan sekä säästöt että puhtaampi ympäristö. 4.1 Kaupunkien sitoumukset Kotkan kaupunki on allekirjoittanut sekä työ -ja elinkeinoministeriön energiankäytön tehokkuussopimuksen että Aalborgin -sitoumuksen. Haminan kaupunki on allekirjoittanut työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen. Kouvolan kaupunki on ilmoittanut vähentävänsä kaupunkiliikenteen päästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä. Kaupunkien omissa ympäristöohjelmissa esitetyt tavoitteet tulee ottaa määrääviksi tekijöiksi suunniteltaessa biokaasun käytön lisäämistä kaupunkiliikenteessä. Kaupungit voivat tehokkaasti toteuttaa itse asettamiaan ympäristövelvoitteita ottamalla biokaasun täysimääräisesti käyttöön omassa ajoneuvokalustossaan. Lisäksi tämä edistää kaupunkien imagon luomista vihreään suuntaan, ja on hyvänä esimerkkinä myös kaupunkilaisille. 4.2 Hankintatoimi Uusituvan energian käyttötavoitteet tulee sisällyttää hankintatoimeen niin, että biokaasukäyttöisen kulkuneuvon hankinta on aina arvioitava ensimmäiseksi hankintaa

10 tehtäessä. Perusteltujen syiden, jotka estävät biokaasukulkuneuvon hankinnan tulee olla selkeästi toteennäytetyt. Tulevaisuudessa päästörajoitukset tiukkenevat. Esimerkiksi Euro 6 direktiivin tullessa voimaan 2015, nostaa se Diesel-moottoreiden hintaa huomattavasti tiukentuneiden hiukkaspäästö-normien vuoksi. Tämä muutos voi jopa pudottaa joitakin malleja kokonaan pois tarjonnasta. Tällöin voidaan tulla tilanteeseen, jossa hiukkaspäästöistä puhdas kaupunki-ilma voidaan saavuttaa biokaasuautolla jopa edullisemmalla hankintahinnalla kuin perinteinen Diesel-auton hankinta. Ekologisen ympäristön toteuttaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen on ollut prioriteeteista ensimmäinen suunniteltaessa vähäpäästöisten autojen ja kuljetuspalveluiden hankintadirektiiviä 2009/33/EY. Direktiivi on ollut voimassa kesäkuusta 2009 ja se on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä Hankintaviranomaisille ei vielä asiasta ole virallisesti tiedotettu. Direktiivi kuitenkin velvoittaa heidät ja he ovat hallinto- ja siviilituomioistuinten edessä vastuussa sen käyttämisestä kaikissa alkaen tehdyissä hankinnoissa [8].. 5 UUDEN LAIN ASETTAMAT VAATIMUKSET HANKINTATOIMELLE Laki julkisista hankinnoista 1509/2011, joka on tullut voimaan ja määrittelee hankittaville ajoneuvoille energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja typen oksidien sekä hiukkaspäästöjen osalta rajoituksia, jotka on otettava hankintatoimessa huomioon. Kulkuneuvojen kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa on laskennassa otettava huomioon kulkuneuvon elinkaari ja sille määritelty kustannus, joka muodostuu päästöille määritellystä hinnasta. Kustannussäästö ja sitä kautta tuleva hyötykäyttö on toiminnan kannalta toissijainen, mutta merkittävä lisäetu, joka on savutettavissa ekologisella toimintatavalla. Autojen suhteellisen pitkän elinkaaren ja toimittajien kanssa tehtävien sopimusten vuoksi tulevaisuudessa tapahtuvat infrastruktuurin muutokset tulee ajoissa ottaa huomioon. EU-direktiivi antaa 5 artiklan 3 kohdassa kaksi vaihtoehtoa kilpailutuksen tekemiseksi.

11 Kilpailutusvaihtoehto Asetetaan energia- ja ympäristötehokkuutta koskevat tekniset vaatimukset tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostamista koskevissa asiakirjoissa kunkin huomioon otettavan vaikutuksen osalta sekä mahdollisten muiden ympäristövaikutusten osalta Kilpailutusvaihtoehto Sisällytetään energia- ja ympäristövaikutukset ostopäätökseen, jolloin tämä tehdään käyttämällä näitä vaikutuksia valintaperusteina, jos sovelletaan hankintamenettelyä, ja käytetään 6 artiklassa esitettyä menetelmää, jolla näille vaikutuksille määritetään rahallinen arvo sisällytettäväksi ostopäätökseen. 5.3 Joustavuustekijät Direktiivin johdanto-osassa on määritelty useita joustavuustekijöitä sovellettavaksi molempia kilpailutusvaihtoehtoja käytettäessä: Joustavuustekijä 1: Valintaperusteet eivät estä asettamasta etusijalle vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja. Se tarkoittaa oikeutta asettaa etusijalle biokaasukäyttöiset ajoneuvot. Joustavuustekijä 2: Valintaperusteet eivät estä konvertoitujen ajoneuvojen hankkimista. Se tarkoittaa mm. jälkiasennetuilla kaasujärjestelmillä varustettuja ajoneuvoja. Joustavuustekijä 3: Hankintaviranomaiset, jotka jo ovat ottaneet käyttöön ympäristönsuojelun kannalta hyviä hankintasääntöjä, voivat jatkaa niiden käyttämistä [9]. Hankintatoimeen voidaan siis suoraan sisällyttää käyttövoimavaatimus. Kaupunkien edustajien kanssa hankintatoimen lakimuutoksista keskusteltaessa oli yksimielinen näkökanta riippumatta käytettävästä järjestelmästä (pisteytys, vaaditut ominaisuudet), että tarjouspyyntöön voidaan suoraan sisällyttää vaatimus käyttövoimasta. Tällöin tarjontaan tulee vain kaasukäyttöisiä kulkuneuvoja.

12 Uusi laki ja siihen liittyvät toimenpiteet ohjeistuksineen on selvitetty kilpailutusohjeessa kunnille: [9]. Kuva 1. Malli hankintatoimen rakenteesta. 6 ESIMERKKEJÄ BIOKAASUN KÄYTÖSTÄ KAUPUNKILIIKENTEESSÄ Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa biokaasuliikennöinti on jo pitkällä verrattuna Suomeen. Suomessa kaasuautojen käyttö on lähtenyt hitaasti liikkeelle. Ruotsin kunnat ovat saaneet aikaan 50 liikennebiokaasun tuotantopaikkaa, 200 tankkausasemaa ja ajoneuvoa. Ensisijaisesti Ruotsin kunnat ovat siirtäneet biokaasulle kaupungin bussiliikenteen, jäterekkaliikenteen, kunnan yhtiöiden ajoneuvot ja kunnan omat ajoneuvot. Tämä on johtanut biokaasun käyttöönottoon muiden tahojen ajoneuvoissa, erityisesti sidonnaisajoneuvoissa, jotka kokonaan tai valtaosin liikennöivät yhden kunnan alueella tai muuten rajatulla alueella eivätkä siten edellytä biokaasun tankkausinfrastruktuuria muualla [12].

13 6.1 Biokaasun liikennekäytön edistämisesimerkkejä Esimerkkejä muista biokaasua käyttävistä sidonnaisajoneuvoista ovat muut julkisen sektorin ajoneuvot, taksit, huoltoajoneuvot, postiautot, kuriiriyhtiöiden ajoneuvot ja muut paikallisesti liikkuvat yritysten ajoneuvot sekä paikallisjunat. Biokaasun liikennekäytön edistämisinstrumentteja on Ruotsin kunnissa käytössä runsaasti. Niihin kuuluvat: Biokaasuajoneuvojen priorisointi kuntien hankintasäännöstöissä ja kuntien yhteishankinnat Paikallisbussiliikenteen ja jäteautojen siirtäminen biokaasulle tekemällä kilpailutus ainoastaan biokaasukäyttöisiä busseja, ja jäterekkoja tarjoavien välillä Biokaasun tankkauspaikkojen toteuttaminen Ilmainen pysäköinti Taksi-, bussi- ja kimppakyytikaistojen käyttöoikeus yksinkin ajaessa Biopolttoainetakseille varattu kaupungin parhaimmat taksipysäkit ja oikeus ohittaa jonossa dieseltaksit Yrityksille ja yksityisille biokaasuajoneuvojen investointituki ja ilmaista kaasua aluksi Veroalennuksia yrityksille, jotka hankkivat työsuhdebiokaasuajoneuvoja Kunnallisverotuksessa verotusarvon alentaminen vastaavaan bensiiniautoon verrattuna Vapautus ruuhkamaksusta Laaja tiedotuspalvelu

14 6.2 Saksan ympäristövyöhykkeet Berliinissä otettiin vuonna 2008 käyttöön 4 ympäristövyöhykettä (Umweltzone), joiden kunkin sisälle on määritelty autojen päästörajat koskien kaikkia autotyyppejä ja kaikkien tahojen omistamia autoja. Keskusta kuuluu vyöhykkeeseen 4, jolla on korkeimmat vaatimukset ja siellä on ajokielto muille kuin vyöhykkeen 4 autoille. Vaatimuksenmukaisuus osoitetaan auton tuulilasissa olevalla tarralla, joka on pakollinen myös ulkomaisille vierailijoille ja Berliinin kaupungin ja sen yhtiöiden autoille. Berliinin jälkeen monet muut Saksan kaupungit ovat seuranneet esimerkkiä. Suomessa on varattu vähäpäästöisille autoille pysäköintitilaa Kauppakeskus Triossa Lahdessa sekä Martinlaakson ostoskeskuksessa Vantaalla [12]. Esimerkit ovat hyvä osoitus siitä, että monia edistämiskeinoja biokaasun käytölle kyllä löytyy, kunhan asiaan on vain tahtoa. 7 TANKKAUSMAHDOLLISUUDET NYT JA TULEVAISUUDESSA Biokaasua ja maakaasua voidaan Kymenlaakson alueella tankata jokaisessa kaupungissa olevalla asemalla. Kouvolan ja Haminan tankkausasemat sijaitsevat keskustassa eivätkä ole lisäkustannus tankkausmatkojen suhteen. Osalla Kouvolan kotipalvelun autoista on pitkät tankkausmatkat keskustan asemalle. Autojen valinnassa tulee ottaa huomioon nykyinen pitkähkö tankkausmatka. Auton oikealla valinnalla voidaan ongelmaa nykyisestään vähentää ja tulevaisuudessa kokonaan poistaa. Kotkan kaupungin alueella tankkauspiste sijaitsee Amiraalissa eli noin 10 km:n päässä kaupungista. Tämä ei kuitenkaan ole kaupungin ajoneuvojen suhteen mikään ongelma, sillä noin 80 % kaupungin ajoneuvokannasta sijaitsee Karhulan alueella eli noin 3 kilometrin päässä tankkauspisteestä. Esimerkiksi kotipalvelun autot (30 40 autoa), ovat Karhulan sairaalan alueella. Tulevaisuudessa tankkauspisteiden määrä tulee kasvamaan ja tällöin monet tämän päivän ongelmat poistuvat. Autojen hankinta on pitkäjänteistä, ja nämä muutokset tulee ottaa huomioon hankintaa tehtäessä.

15 7.1 Kaasuverkoston laajentamissuunnitelma Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä alan asiantuntijoiden toimesta osana GasHighWay-hanketta laadittu suunnitelma kaasuverkoston laajentumisesta Suomessa osoittaa, että jo lähitulevaisuudessa voidaan biokaasua tankata myös Suomen pohjoisimpien osien ajoneuvoliikenteessä. Paikallisia biokaasulaitoksia on paljon suunnitteilla ja tämä mahdollistaa tankkauksen myös kaasun putkiverkoston ulkopuolella. Gasumin tavoitteena on laajentaa nykyistä maakaasuverkon alueella olevaa 14 julkisen aseman verkostoaan 30 asemaan vuoteen 2020 mennessä. Vaikka Suomen maakaasuverkko on pieni, sen alueella on monta suurta kaupunkia ja suuri osa Suomen ajoneuvokannasta. Vuoden 2020 tavoitteet ajoneuvokannan kehityksen osalta voidaan toteuttaa jo pelkästään maakaasuverkon alueella. Eteläisessä Suomessa on jo hyvät mahdollisuudet kaasuautoiluun sillä perusverkosto on jo olemassa. Kaasun jakeluasemia on jo 14 paikkakunnalla. Tällä hetkellä toiminnassa olevat jakeluasemapaikkakunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Lohja, Hyvinkää, Riihimäki, Mäntsälä, Lahti, Kouvola, Kotka, Hamina, Lappeenranta, Tampere, ja Jyväskylä. Uusimpana juuri avattu Imatran jakeluasema. Tankkausasemaverkosto on laajenemassa ympäri Suomen ja nykyinen asemaverkosto tihenee sekä uudet suunnitteilla olevat tankkausasemat täydentävät verkostoa eri puolilla Suomea [11],[12]. Gasumin tämänhetkinen kaasuverkosto ja tankkausasemat

16 8 PAIKALLISET OLOSUHTEET 8.1 Hamina Haminan kaupungin yhtenä menestystekijänä on kirjattu ekologinen kestävä kehitys. Uusituvan energian käyttö ja tuotanto on Haminassa vielä suhteellisen vähäistä. Biokaasun tuotannon lisääntyessä myös käytön tulee seurata mukana. Maakaasua voidaan jo nyt käyttää liikenteessä, mutta tämän lisäksi biokaasun tuotannon toteutuessa mahdollisesti jo ensi vuonna saadaan paikallisesti tuotettua biokaasua ajettua kaasuverkkoon. Ruotsissa kuntien päättäessä biokaasun tuotannosta ne samalla päättävät myös käytöstä. Tähän tulisi Suomessakin pyrkiä. Haminan kaupungin ajoneuvot on hankittu pääasiassa autoliikkeen kanssa tehdyllä sopimuksella (Auto-Suni). Sopimuksessa on määritelty sopimuksen kohteena olevat ajoneuvot, lisävarusteet sekä alennusprosentit. Sopimus on edullinen kaupungille alennusten vuoksi, sekä keventää hankinnan tarjouspyyntöjen tekemistä. Toisaalta se antaa myös edun autoliikkeelle. Auto-Sunilla ei tällä hetkellä ole tarjottavanaan kaasukäyttöisiä autoja, joten sopimukset tulee ottaa uudestaan harkintaan. Sopimukset ovat päättymässä vuonna On erittäin tärkeää, että Hamina uusia sopimuksia tehdessään ottaa huomioon biokaasun käytön ajoneuvoissaan. Hamina laskee kustannusvertailussaan edullisuutta bi-fuel auto verrattuna diesel-autoon (laskelmat sivulla 23). Nykytilanteessa säästöt jäävät tällä tavoin vertaillen pienemmäksi johtuen dieselöljyn pienemmästä kulutuksesta ja hinnasta. Säästöä kuitenkin syntyy ja hiukkaspäästöt vähenevät. Elinkaaren aikaiset laskelmat, jotka tulee tehdä, ( Laki julkisista hankinnoista 1509/2011) nostavat diesel-vaihtoehdon hintaa johtuen suuremmista hiilidioksidipäästöistä. Ympäristövaikutuksiltaan Dieselin hiukkaspäästöt ovat huomattavasti suuremmat kuin biokaasu-vaihtoehdon. Tulevaisuudessa euronormien kiristyessä ( ) Diesel- tekniikan hinta tulee huomattavasti nousemaan ja ostohintaero biokaasuautoon verrattuna menettää merkityksensä. Haminan keskustassa sijaitseva tankkauspiste (St1) tekee kaasukäytön helpoksi, sillä Haminan ajoneuvojen lähtöpiste on keskustassa, eikä tällöin aiheuta pidennystä tankkausmatkoihin.

17 8.2 Kotka Kotkan kaupungin ylin johto on sitoutunut tekemään energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä. Kaupunki on allekirjoittanut sekä Aalborgin (Eurooppalaisten kuntien sitoumus) sopimuksen että TEM/YM (työ- ja elinkeinoministeriön ympäristöliiketoiminnan ja vihreän talouden edistäminen ns. cleantech-ajattelu) energiatehokkuussopimuksen. Molempiin sopimuksiin kuuluu energiansäästövelvoite, sekä uusituvan energiankäytön osuuden lisääminen. Kotkan kaupunki on sitoutunut ottamaan huomioon energia-asiat kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa [13],[14]. Biokaasukäyttöiset autot sopivat hyvin Kotkan energiatehokkuushankkeisiin sekä Aalborgin sopimukseen. Biokaasun käyttöönotto antaa kaupungille ympäristönäkökohdat huomioon ottavan imagon, sekä vie käytännön tasolle kaupungin tekemiä sopimuksia. Kotkan kaupungin ajoneuvot ovat kaikki leasing-sopimuksella hankittuja, mikä sitoo kaupunkia hankittujen autojen osalta sopimuksen voimassaolon ajan. Myös leasingautoja voidaan hankkia kaasukäyttöisinä. Tämänhetkinen leasing-sopimus rajaa hankittavien ajoneuvojen mallia ja merkkiä. Esimerkiksi Karhulan varikolla on mahdollisuus tehdä vuokrasopimus kolmesta erimallisesta Skodasta. Tulevaisuudessa kaasukäyttöisten leasing-autojen jäännösarvon takaisinsaanti helpottuu, koska kaasuautojen kysyntä käyttöedullisuuden, tankkausverkoston laajenemisen sekä yleisen tietoisuuden kautta lisääntyy. Kymenlaaksossa tehtävät biokaasun tuotannon merkittävät lisäykset tulevat myös edistämään kaasukäyttöisten autojen kysyntää. Nyt hankittavat kaasuautot tulevat myyntiin 5-10 vuoden päästä, joten silloin myös yleinen ilmapiiri on kaasuautomyönteinen, ja yksityishenkilöillä on kiinnostusta kaasuauton hankintaan. Jo nyt on näkyvissä mielenkiinnon kaasuautoihin huomattavasti lisääntyneen esimerkiksi yksityisautoihin tehtyjen konversioiden muodossa [10]. Kotkan kaupungin tekemät leasing-sopimukset päättyvät On erittäin tärkeää, että uusia sopimuksia tehtäessä otetaan huomioon biokaasukäyttöiset autot.

18 8.3 Kouvola Kouvolan kaupungin strategian yksi kuudesta päämäärästä on ympäristöystävällinen Kouvola. Päämäärä pitää sisällään mm. liikenteen energiatehokkaat ratkaisut. Kouvolassa on ongelmana pidentyneet työmatkat ja päivittäistavarakauppojen siirtyminen keskustasta taajamiin. Tämä lisää autojen käyttöä. Esimerkkinä Kouvolan kaupungin omien ajoneuvojen muuntaminen biokaasukäyttöisiksi on merkittävä. Kouvolan kaupungin ajoneuvoista on 54 henkilöautoa, jotka toimivat bensiinillä sekä 22 dieselkäyttöistä henkilöautoa. Kaasukäyttöisiä henkilöautoja on jo 4 kappaletta, joten Kouvolassa on käyttökokemuksia kaasukäyttöisistä autoista. Kouvolan kaupungin yhtiöjärjestelyjen kautta yli 90 prosenttisesti omistaman Kymen Bioenergian tuottama biokaasu tekee kaasukäytön Kouvolan liikenneajoneuvoissa erittäin edulliseksi ja suositeltavaksi. Kouvolan kaupungin tuleekin pyrkiä maksimaaliseen biokaasun käyttöön. Tässä tutkimuksessa kustannusvaikutusten laskentaan on käytetty markkinahintoja, jotta säästövaikutukset olisivat yhdenmukaisia, mutta Kouvolan tapauksessa säästö on moninkertainen. Kouvolassa on ongelmana suuri maakunta, ja autojen käytön osalta pitkät etäisyydet. Kaasun tankkausasemalle käyttökohteesta voi tulla kymmeniä kilometrejä. Tällaisessa käytössä on autoja, joilla ajetaan paljon (jopa km/ vuosi). Tällöin useat pitkät tankkausmatkat ja siihen käytetty aika vähentävät hyötyjä. Tämä tulee hankinnoissa ottaa huomioon siten, että selvitetään myös autojen konvertointimahdollisuus. Nykyään oikein mitoitetulla kaasusäiliöillä voidaan pienelläkin autolla ajaa km. yhdellä tankkauksella. Konvertoidussa (tai uudessa) autossa on suuri bensiinitankki, joka mahdollistaa nykyisen käytön, mutta myös useamman päivän ajoa varten kaasutankki, jolla voidaan vähintään puolittaa bensiinin käytön osuus. Kouvolassa säästöä syntyy tietysti vielä enemmänkin johtuen biokaasun omistuspohjasta. Konversion hinta on noin 2300 euroa. Suurempia määriä konvertoitaessa voidaan toimittajan kanssa sopia hinnanalennuksista [11]. Tällöin kilometriä vuodessa ajettavalla ajoneuvolla muutoksen kustannus voidaan säästää 0,7 vuodessa vaikka otetaan huomioon myös tuleva käyttövoimavero. Tämä säästö toteutuu markkinahinnoin laskettuna.

19 9 KUSTANNUSVAIKUTUKSET Kaupunkien hankintatoimessa nähdään, että alkuvaiheessa biokaasuajoneuvojen hankinta kohdentuisi pieniin henkilö- ja pakettiautoihin sekä avolava-autoihin. Kaasuauto markkinat Suomessa ovat heräämässä ja uusia malleja on tulossa muun muassa pieniin henkilöautoihin esimerkkeinä VW up ja Seat Mii. Avolava ja pakettiautopuolella löytyy VW Transporter bensiiniversiona, joka on helposti konvertoitavissa. Kaupunkien hankintatoimessa on määritelty hintaluokka, joissa rajoissa hankittavien ajoneuvojen tulisi olla. Biokaasuautoja hankittaessa tulee ottaa huomioon autojen alhaisempi käyttökustannus. Kokonaistaloudellinen edullisuus ei muodostu ainoastaan hankintahinnasta vaan myös ajoneuvon elinkaaren aikaista kustannusvähenemistä. 9.1 Kustannusvertailu hybridiautoon Elinkaaren aikaiset kustannukset ja ympäristövaikutukset ovat merkittävä tekijä mietittäessä vaihtoehtoja kaasukäyttöisille autoille esimerkiksi hybridi vaihtoehtoa. Monet automerkit ovat alkaneet valmistaa hybridiautoja, eli useampimoottorisia ajoneuvoja, joissa tavallisesti on bensiini tai Dieselmoottori ja sähkömoottori. Kehitys on alkuvaiheessa ja autot ovat hyvin kalliita. Hybridiautoilla on vielä hintaeroa tavalliseen malliin verrattuna noin euroa mallista riippuen. Lisäksi ongelmana ovat pitkät latausajat, sekä pieni kilometrimäärä (2-50 km yksinomaan sähköllä), jonka yhdellä latauksella pääsee. Pidemmät päivittäiset ajosuoritteet tarkoittavat fossiilisen polttoaineen käyttöä. Merkittävä osa auton korkeasta hinnasta muodostuu akuista ja pitkälle kehitetystä automaatiotekniikasta, tämä voi nostaa huoltokustannuksia autoja pidempään käytettäessä. Ympäristövaikutusten osalta esimerkiksi blug-in hybridiautoilijan tulisi voida vaikuttaa lataussähkön alkuperään, koska ympäristöhyöty menetetään, jos sähkö valmistetaan fossiilisilla polttoaineilla. Tuulivoimalla tuotettu sähkö antaisi täyden ympäristöhyödyn elinkaariajattelun mukaisesti. Kaupunkien tapauksessa päätäntävalta ostetun sähkön valmistustavasta on eri asia kuin ajoneuvohankinta. Hybridiauton käytössä säästöä syntyy huomattavasti pienemmästä kulutuksesta verrattuna mono-fuel polttomoottoriin. Säästövaikutus on parhaimmillaan samaa luokkaa kuin biokaasuvaihtoehdossa. Vertailussa biokaasun edullisuus tulee paikallisuudesta ja hankintahintaerosta. Polttoaine on ympäristöystävällinen ja paikallisesti tuotettu, sekä sillä on paikallinen työllistämisvaikutus. Hybridiautossa on edelleen kaikki fossiilisen polttoaineen käytöstä aiheutuvat haitat. Etuna on vain, että kaksi hybridiautoa aiheuttaa

20 samat päästöt kuin yksi perinteinen polttomoottoriauto. Hybridiautolla saavutetaan vain pienemmästä kulutuksesta tuleva säästövaikutus verrattuna nykyisiin ajoneuvoihin, tämäkin vasta hyvin suurella kilometrimäärällä. Henkilöautojen kohdalla vaihdettaessa bensiinikäyttöinen auto kaasukäyttöiseen saavutetaan suurimmat säästöt, koska polttoaineen suhteellinen hintaero on suuri ja nykyään hankintahintaero on varsin pieni. Diesel-käyttöisen auton konvertointi dual-fuel käyttöiseksi eli kaasu ja diesel yhteiskäyttö vaatii suuremman kilometrimäärän, jotta säästöä syntyy. Lisäksi kulutussuhde Diesel/biokaasu vaihtelee kuormituksen mukaan. Huippukuormituksella saavutetaan %:n kaasukäyttö, mutta pienemmillä kuormituksilla jäädään huomattavasti alemmas. Diesel-käyttöisten henkilö- ja pakettiautojen suhteen suurimmat säästöt saavutetaan vaihtamalla ne bi-fuel autoiksi. Dieselautoissa on otettava huomioon niiden suuret hiukkaspäästöt verrattuna biokaasuautoon ja päästöjen vaikutus kaupunki-ilmaan. Vaihtamalla diesel-moottori bi-fuel moottoriin päästään hiukkaspäästöistä. 9.2 Hankintakustannus Hankintakustannusero on esiselvityksessä tehtyjen laskelmien jälkeen pienentynyt. Bensiinin ja Dieselin hinnannousu vaikuttaa suoraan investoinnin takaisinmaksuaikaan, silloin kun maakaasun ja biokaasun hinta ei nouse. Uusia malleja on tulossa useilta automerkeiltä, ja hankintakustannus verrattuna nestemäisiä polttoaineita käyttäviin autoihin tulee alenemaan. Tällä hetkellä hankintahintaeroa on malleista riippuen euroa, mutta joissain malleissa hintaero on jo negatiivinen. Esimerkiksi Volkswagen Caddy 2,0 tavara-auto on 3700 euroa halvempi kaasuversiona kuin Diesel-versiona. Tämänlaatuinen hintakehitys tulee varmasti jatkumaan. Auton hankintavero on jo nyt hieman edullisempi kaasukäyttöisellä kuin yksinomaan bensiiniä käyttävillä (n eur). Euro 6 direktiivi tulee nostamaan diesel-moottoreiden hintaa ja lisäämään autonmyyjien tarjontaa vaihtoehtoisiin edullisempiin malleihin. Esimerkiksi VW on tähän mennessä tarjonnut kaasukäyttöisiä autoja, mutta halvemman hintaluokan Skoda ei. 9.3 Käyttökustannus Yleissääntönä voidaan sanoa, että käytössä bio- tai maakaasukäyttöinen auto säästää kyllä hankinnasta aiheutuvat lisäkulut ja takaisinmaksuaika riippuu suoraan ajokilo-

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa

Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi) Projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke Puheenjohtaja, Suomen biokaasuyhdistys

Lisätiedot

Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle.

Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. TANKKAA AUTOOSI PUHTAAMPAA. VALITSE LUONNONKAASU. Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. Suomessa asiat ovat hyvin. Voit valita autosi polttoaineeksi puhtaamman vaihtoehdon luonnonkaasun. Maakaasu

Lisätiedot

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Biokaasu ajoneuvokäytössä BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Liikennebiokaasu Miksi biokaasua autojen tankkeihin? Kaasuliikenteen mahdollistavat tekniikat

Lisätiedot

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä Kohti päästötöntä liikennettä 2045 Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä 23.1.2018 1 Liikenteen päästövähennystavoitteet energia- ja ilmastostrategiassa ja Kaisussa Liikenteen päästöjä tulee

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa Tausta Tiekartta laadittu Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen toimeksiantona.

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista Helsingissä, jos omistat vähäpäästöisyyden kriteerit

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 2 Gasum s year 2015 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 3 24.05.2016 Gasum Oy Jussi

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Vähäpäästöisyyden kriteerit (voimassa alkaen 1.1.2017) Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista

Lisätiedot

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI SISÄLTÖ 1. Ehdokkuuden vaatimukset 2. Ehdokkaat 3. Arviointi 4.

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1

22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 BIOKAASUMARKKINOIDEN KEHITYS SUOMESSA BIOLAITOSYHDISTYKSEN JUHLASEMINAARI 21-22.10.2015 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 2 Biokaasun tuotanto jäteraaka-aineista MÄKIKYLÄ,

Lisätiedot

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma Liikenneverotus Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma 7.12.2017 Leo Parkkonen Liikenteen verotus Kokonaisuutena verotuksen painopistettä on

Lisätiedot

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Lisätiedot

Lausunto 1 (6)

Lausunto 1 (6) Lausunto 1 (6) viite: LVM048:00/2017 Liikenne- ja viestintäministeriölle kirjaamo@lvm.fi Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA GASUMIN PÄÄMÄÄRÄ Luomme monipuolisilla energiaratkaisuilla puhtaampaa hyvinvointia. PAIKALLISJAKELUN TUNNUSLUVUT 2008 Maakaasun myynti 452 GWh Verkoston pituus 550

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Liikenne ja ilmasto -seminaari 22.9.2009, Jyväskylä Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy www.biokaasufoorumi.fi 1 Biokaasuprosessin raaka-aineet Biohajoavat

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA 30.3.2010 ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄ EHDOTTAA SEURAAVAA: Vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen

Lisätiedot

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan 1. Kansallinen liikennebiokaasuseminaari Liikennebiokaasu ja Suomi, Tiedepuisto, Joensuu 31.5.2010 Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan Ari Lampinen, projektipäällikkö Joensuun Seudun

Lisätiedot

POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010

POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010 POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010 Leo Parkkonen 26.3.2010 VM:N TOIMEKSIANTO VTT:LLE Energiatuotteiden ja niiden ympäristöhyötyjen kartoitus verotuksen kehittämiseksi Onko olemassa

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi

Lisätiedot

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA Esiselvitys 18.1.2012 NELI hanke Mylläri Mikko Häkkinen Jouni-Juhani NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima logistiikan

Lisätiedot

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN Reijo Mäkinen 4.12.2007 Sisältö YTV:n tehtävä Bussipalveluiden kilpailuttaminen HKL:n, YTV:n ja Neste Oilin biopolttoainehanke Yhteenveto MISSIO YTV tuottaa

Lisätiedot

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA KAASUPÄIVÄ 12.11.2015 JUKKA METSÄLÄ 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 1 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 2 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 3 KULUTTAJAN

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi Kaasuauto Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere Miksi kaasua autoihin? Maa- ja biokaasu on edullinen polttoaine verrattuna öljyjalosteisiin jopa 40% säästöä polttoainekustannuksissa

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. Talousvaliokunta Eleonoora Eilittä

Hallituksen esitys laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. Talousvaliokunta Eleonoora Eilittä Hallituksen esitys laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta Talousvaliokunta 21.4.2017 Eleonoora Eilittä 1 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 2030 mennessä

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia 10.02.2017 Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Esityksen rakenne Nykyisen energia- ja liikenneverotuksen rakenne, tasot ja

Lisätiedot

Toimintamalli kunnille biokaasun liikennekäytön edistämiseksi

Toimintamalli kunnille biokaasun liikennekäytön edistämiseksi Toimintamalli kunnille biokaasun liikennekäytön edistämiseksi Biokaasu ja kunnat Kunnat voivat olla avainasemassa biokaasun tuotannon ja erityisesti käytön lisäämisessä. Paikallisesti tuotettu biokaasu

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015 Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015 Talousvaliokunta Energiaverotus Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet veronalaisia EVD:ssä Turpeen verotukseen ei sovelleta EVD:tä Sähköllä

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 EU:n päästövähennystavoitteet EU:n komissio antoi heinäkuussa 2016 ehdotuksensa

Lisätiedot

St1:n asiantuntijalausunto Liikenne- ja viestintävaliokunnalle: VNS 7/2017 keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030

St1:n asiantuntijalausunto Liikenne- ja viestintävaliokunnalle: VNS 7/2017 keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030 St1:n asiantuntijalausunto Liikenne- ja viestintävaliokunnalle: VNS 7/2017 keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030 St1, Mika Aho 1 30% velvoitetta ei pidä lukita EU säädöstö auki

Lisätiedot

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1 Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)

Lisätiedot

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 AUTO- JA AJONEUVOVERO Autoveron veroprosentti on 1.1.2008 alusta lukien määräytynyt auton ominaishiilidioksidipäästön

Lisätiedot

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAA ON TEHTÄVÄ JO TÄNÄÄN ENERGIATEKNOLOGIOILLA PÄÄSTÖT ALAS TOMMY MATTILA 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 2 Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

KAASUN TOIMITTAJAN NÄKEMYKSET KAASUMARKKINOIDEN KEHITYSSUUNNISTA

KAASUN TOIMITTAJAN NÄKEMYKSET KAASUMARKKINOIDEN KEHITYSSUUNNISTA KAASUN TOIMITTAJAN NÄKEMYKSET KAASUMARKKINOIDEN KEHITYSSUUNNISTA 22.10.2015 Gasum Kotimainen putkikaasumarkkina Maakaasun käyttö Suomessa (TWh) Maakaasun verotus on noussut kohtuuttomasti suhteellisen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus

Liikenne- ja viestintävaliokunta Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 21.11.217

Lisätiedot

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi U 67/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea

Lisätiedot

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 6 Liikenne Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Henkilöautoliikenne Sähkö- ja hybridiautot Kiskoliikenne Lisätietoja 2 YLEISTÄ 3 Liikenteen energia

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Uusiutuvan liikenne-energian projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy (www.liikennebiokaasu. )

Uusiutuvan liikenne-energian projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy (www.liikennebiokaasu. ) SETCOM-seminaari Biokaasuliikenne matkailualalla Ari Lampinen (etunimi.sukunimi at liikennebiokaasu. ) Uusiutuvan liikenne-energian projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy (www.liikennebiokaasu.

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa?

Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa? Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa? Johan Saarela, Ab Stormossen Oy Puh. +358 (0)50 376 5054 S-posti. johan.saarela@stormossen.fi BioE-logia, Liminka, 25.9.2014 Sisältö Historia

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen

Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen 12.10.2016 Tausta Jari Laurisella kaasuautoilukokemusta n. 200 000 km verran. Lähipiirissä käyttökokemusta lisäksi n.

Lisätiedot

BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA

BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA BioG: Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Mikko Aalto, Oamk Kuva: Lea Ruotsalainen, Ammattiopisto Lappia BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.15 Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja viestintäministeriö Tieliikenne on yhä lähes täysin riippuvaista

Lisätiedot

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Energia- ja ilmastostrategia ja Kaisu EU:n komissio antoi ehdotuksensa eri

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 4.4.2017 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 4.4.2017 Uudistuva liikenne, Joensuu 1 Biokaasuekosysteemiä kehitettiin yhteistyössä Sitran kanssa vuonna 2016 Keski-Suomen

Lisätiedot

Biojätteiden synnyn ehkäisy Biokaasun liikennekäytön edistäminen Ruotsissa

Biojätteiden synnyn ehkäisy Biokaasun liikennekäytön edistäminen Ruotsissa Biojätteiden synnyn ehkäisy Biokaasun liikennekäytön edistäminen Ruotsissa Työpaja Salossa 7.9.2010 Erja Heino Tutkija MTT, W-fuel-hanke erja.heino@mtt.fi Biojätteiden ja lietteiden synnyn ehkäisy Kotitalouksissa,

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013

TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013 TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013 Vuosiseminaari Ari Juva RED dir. 2009/28/EC: EU polttoainedirektiivit ohjaavat kehitystä Uusiutuva energia (polttoaine + sähkö) liikenteessä min.10% 2020 Suomen tavoite

Lisätiedot

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen Suomen Biokaasuyhdistyksen biokaasuseminaari Missä menet biokaasu Ympäristötekniikan messut, Helsingin messukeskus 11.10.2012 Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi)

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp) TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp) Kuva: Tredea 20.4.2017 Nils-Olof Nylund Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi 1.1.2010 alkaen HKL HKL-Rv HKL-Metro HKL-Infra SL Oy Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050

Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050 Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050 Kohti älykästä energiajärjestelmää Mistä älykäs, fiksu energiajärjestelmä koostuu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Älykkään energiajärjestelmän

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Osakeyhtiö perustettu 1.1.2015, sitä ennen liikelaitoksena vuodesta 1995 Oulun kaupungin 100 %:sti omistama

Lisätiedot

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Mitkä ovat kiertotalouden uudet ratkaisut? Seinäjoki Esityksen sisältö Biokaasun tuotannosta uutta liiketoimintaa maaseudulle Biokaasun tuottajan

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus

Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Tausta 2. Kilpailuttamisperiaatteet 3. Ympäristöbonus

Lisätiedot

E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin

E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin Tiedotustilaisuus 7.12.2010 Tekn. tri Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskus Oy SOVELTUVUUS AUTOMALLEIHIN Tietoja soveltuvuuslistasta ja autokaupalta Julkaisemme

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA Motivan HANKINTAPALVELU KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU-

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta 2010-2014 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot