PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANTARAPORTTI 2009-2012"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANTARAPORTTI A203 * 2012

2 Sisällysluettelo KUVA- JA LÄHDELUETTELO...3 JOHDANTO...5 ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENTEEN MUUTOS...7 PÄIJÄT-HÄMEEN MUUTOS JA NYKYTILA YMPÄRISTÖ...9 VÄESTÖ...11 ASUMINEN JA ASUTUSRAKENNE...13 TYÖPAIKAT...17 PALVELUT...19 LIIKENNE...21 ALUETALOUS...22 ELINKEINOT...24 OSAAMINEN...26 OSALLISUUS...28 MAAKUNTAKAAVAN TOTEUTUMISTILANNE KAAVOITUSTILANNE KUNNISSA...31 TAAJAMAT...33 TYÖPAIKKA-, TEOLLISUUS- JA VARASTOALUEET...35 LIIKENNE...37 TEKNINEN HUOLTO...39 MAASEUTU...41 LOMA-ASUMINEN...43 KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAISEMA...45 LUONNONSUOJELU JA VIRKISTYS...47 KEHITTÄMISEN KOHDEALUEET (kk)...49 MAASEUDUN (mk) SEKÄ MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN (mv) KEHITTÄMISEN KOHDEALUEET...51 PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANTARAPORTTI A203*2012 ISBN ISSN

3 KUVA- JA LÄHDELUETTELO VALOKUVAT Päijät-Hämeen liitto LÄHTEET Paikka- ja tilastotiedot Hämeen ELY-keskus: useita aineistoja Päijät-Hämeen liitto: useita aineistoja Suomen ympäristökeskus (Hertta -tietojärjestelmä ja OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu): * Asemakaavoituksen seurantalomake * Kaavoituksen seurannan tietojärjestelmä * Päävesistöalueet * Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä (VAHTI) * useita aineistoja Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus: Yhdyskuntarakenteen seurannan tietojärjestelmä (YKR) Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmä Julkaisut, monisteet ja lehtiartikkelit Aarrevaara, Eeva & Uronen, Carita & Vuorinen Tapani (2006) Päijät-Hämeen maisemaselvitys Lahden ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen liitto & Hämeen ympäristökeskus. Etelä-Suomen liittouma (2006) Liikenteen runkoverkon kärkihankkeet. Kohti Etelä-Suomen aluerakenne 2030 visiota Kumpula, Tiina (2012) Päijät-Hämeen hiljaisten alueiden selvitys. Ramboll. Lahden seudun liikennetutkimus 2010, osaraportti 1. Maa- ja metsätalousministeriö (2006) Suomen maaseututyypit Julkaisusarja Maa- ja metsätalousministeriö 7/2006. Mäkinen, Jussi (2007) Hämeen Natura 2000 verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma. Julkaisusarja Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 02/2007. Hämeen ympäristökeskus. Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma (2011). WSP Finland Oy. Päijät-Hämeen liitto: * Päijät-Hämeen ekologinen verkosto (2006). * Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Henrik Wager (2006). * Päijät-Hämeen virkistys- ja retkeilyalueiden nykytila. Viivi Liuksiala (2012). Ville Santalahti (2012) Etelä-Suomea eteenpäin, esiselvitys. Etelä-Suomen liittouma RV Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 Suomen Yrittäjät, Elinkeinopoliittinen mittaristo 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto, Kuntien yritysilmasto 2011 Päijät-Hämeen vapaa-ajan asunnot 2009, työraportti, Päijät-Hämeen liitto 2011 Linea Konsultit Oy & Gispositio, Jaana Martikainen, Jaani Lahtinen & Sakari Somerpalo, Päijät-Hämeen keskusverkko, Päijät-Hämeen liitto 2011 Internetlähteet Hämeen ELY-keskus (2012). Pohjavesialueet. < > Hämeen ympäristökeskus (2008) Ympäristön tila. < Hämeen ELY-keskus (2012): Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila. Suomen ympäristökeskus (2012): Suomen jätevesipuhdistamoiden kuormitustiedot: > Maankäyttö ja rakent... > Elinympäristö ja yhd... > Yhdyskuntarakenteen... > Yhdyskuntarakenteen monikeskuksisuus ja kauppa > tai Päijät-Hämeen kuntien, Lahden tiede- ja yrityspuiston, Lahden Alueen kehittämisyhtiö Oy LAKES kotisivut > Sadan Megan maakunta hanke, > Päijät-Hämeen viljaklusteri, > Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen maaseutustrategia : > Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet valtioneuvoston periaatepäätöksessä, asp?node=1739&lan=fi>

4 Päijät-Hämeen POSKI projekti, > Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma (2012). Päijät-Häme 2035 maakuntasuunnitelma (2009). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Lastensuojelu Yle Uutiset Lahti Päijät-Häme syrjäytymisen synkässä kärjessä Etelä-Suomen Sanomat : Lahdessa kaksituhatta lastensuojeluilmoitusta vuosittain Taloussanomat : Nuori mies, kurjuuden kuningas? Verkkkotietokeskus: Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos: SOTKAnet Tilastokeskus: Statfin, Altika, Kunnittaiset toimipaikkatiedot, Elinkeinorakenne ja työssäkäynti Työ- ja elinkeinoministeriö: Kuntaliitto: 4

5 JOHDANTO Päijät-Hämeen seurantaraportissa tarkastellaan Päijät-Hämeen maakunnan kehitystä ja tilaa koko maakunnan suunnittelun näkökulmasta. Julkaisu saatetaan valtuustokautensa päättävän maakuntavaltuuston viimeiseen kokoukseen tiedoksi. Seuranta on osa liittojen tehtäväkenttää ja siitä saatua tietoa voidaan käyttää monissa eri tarkoituksissa. Julkaisu on toteutettu niin, että yksi aukeama muodostaa aihepiiriinsä liittyvän kokonaisuuden. Raportti alkaa tiiviillä katsauksella Etelä-Suomen kuuden maakunnan kehitykseen ja tilaan, jonka jälkeen siirrytään kuvaamaan Päijät-Hämeen tilaa. Päijät-Hämeen tila on yleispiirteinen katsaus maakunnan aluerakenteen nykytilaan ja muutoksiin vuodesta 1980 alkaen sekä maakunnan aluetalouden, elinkeinojen, osaamisen ja osallisuuden kehitykseen ja nykytilaan. Viimeisessä luvussa kuvataan Päijät-Hämeen 2008 vahvistuneen maakuntakaavan toteutumistilannetta. Aluerakenteen katsauksen aluejaoksi valittiin maaseututyypitys (Suomen maaseututyypit 2006, Maa- ja metsätalousministeriö). Siinä on rajattu kaupungeiksi Suomen toiminnallisesti keskeisten kaupunkiseutujen keskuskunnat. Niiden ulkopuoliset alueet on jaettu kolmeen maaseututyyppiin työssäkäynnin, alue- ja elinkeinorakenteen, maatilatalouden ja kehitysongelmien perusteella. Jako on tehty kuntaa tarkemmalla tasolla paikkatietoavusteisesti monimuuttujamenetelmillä ja yleistetty kuntarajoihin. Maaseututyypitys mahdollistaa nykyisistä kunta-aluejaoista parhaiten maakunnan eri osien karkean rakenteellisen vertailun. Aluejako ei kuitenkaan kuvaa maaseututyyppien välisiä toiminnallisia suhteita. Maaseututyypityksen rinnalle on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen toimesta kuntarajoista riippumaton aluetypologia, mutta sitä ei ole ollut mahdollista hyödyntää tässä seurantaraportissa. Aluerakennetta tarkastellaan joidenkin tärkeimpien laki-, säädös- ja ohjeperustaisten muuttujien valossa. Lähteinä on käytetty Tilastokeskuksen aluetilastoja, ympäristöhallinnon Oiva- ja Hertta-tietopalvelujen aineistoja, yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää (YKR-paikkatietoaineistoja) sekä liiton omia paikkatietoaineistoja. Osa luonnon tilaa kuvaavasta tekstistä on poimittu ja muokattu Hämeen ELY-keskuksen Internet-sivulta. Aluetalouden, elinkeinojen, osaamisen ja osallisuuden kuvaamisessa on käytetty useita tilastolähteitä: Tilastokeskus, Kuntaliitto, Verkkotietokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Maakuntakaavan toteutumistilanteen osalta seurantaraporttia laaditaan toista kertaa. Ensimmäinen raportti laadittiin Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006, Seurantaraportti 1 nimellä ja se annettiin edellisen valtuustokauden päätteeksi tiedoksi maakuntavaltuustolle. Maakuntakaavakaava vahvistui 2008 vähän ennen valtuustokauden alkua. Päijät-Hämeen tilan tavoin seuranta perustuu suurelta osin saatavilla olevaan paikkatietoaineistoon, Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelmassa 2012 esitettyihin tavoitteisiin, maakuntasuunnitelmassa 2009 osoitettuihin vastuullisen maakunnan kriteereihin sekä kunnista ja eri lähteistä saatuun tietoon. Edelliseen raporttiin nähden on tehty joitakin muutoksia aukeamien järjestykseen ja sisältöön. Lahdessa Jari Parkkonen Maakuntajohtaja 5

6 ETELÄ-SUOMEN VÄKILUVUN MUUTOS (%) VUOSINA , ,89 Maakuntaraja Väkiluvut kartalla vuosilta: muutos (%) Lähde: ETELÄ-SUOMEA ETEENPÄIN - ELLI aluerakenne Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 22/11, Varsinais-Suomen liitto ETELÄ-SUOMEN TYÖPAIKKOJEN MUUTOS (%) VUOSINA , ,53 Maakuntaraja Väkiluvut kartalla vuosilta: muutos (%) Lähde: ETELÄ-SUOMEA ETEENPÄIN - ELLI aluerakenne Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 22/11, Varsinais-Suomen liitto PENDELÖINTI MAAKUNTIEN VÄLILLÄ 2009 TYÖPAIKAN SIJAINTI ASUINALUE Uusimaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Uusimaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Lähde: Tilastokeskuksen elinkeinorakenne ja työssäkäynti -tietokanta 6

7 ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENTEEN MUUTOS Etelä-Suomen liittouman alueella, johon kuuluvat Päijät- Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala asuu puolet Suomen väestöstä. Liittouman alueen osuus on 60 % maamme bruttokansantuotteesta ja sillä sijaitsevat keskeiset koti- ja ulkomaan liikenteen valtaväylät. Suomen ainoa metropoli Helsinki kietoo vaikutukseensa laajimmillaan Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen. Alueena Etelä-Suomi on varsin heterogeeninen: väestötiheys vaihtelee Uudenmaan n. 224 asukasta km 2 pienimpään Etelä- Karjalan 24 asukkaaseen, elinkeinorakenteessa ja kulttuurisekä luonnonympäristössä on eroja. Pääosa maamme vientija tuontisatamista sijaitsevat Lounais- ja Etelä-Suomessa ja Etelä-Suomi on tärkeä linkki yhdentyvän Euroopan ja avautuvan Venäjän välillä. Etelä-Suomen aluerakenteen muutosta kartoitettiin esiselvityksellä Etelä-Suomea eteenpäin. Kartoitus perustui Suomen ympäristökeskuksen yllä pitämään yhdyskuntarakenteen seurannan tietojärjestelmään ja tarkastelu tehtiin pääosin seutukunnittain kuvaten muutosta ajanjaksolla Seuraavassa esitetään muutamia aluerakenteen muutosta kuvaavia poimintoja aineistosta. Väkiluvun kehitys oli voimakkaita Helsingin seutukunnan alueella. Väkiluku kasvoi ajanjaksolla lähes 17 %. Turunmaan seutukunta menetti puolestaan väestöä lähes 4,7 %. Lahden seutukunta, johon koko Päijät-Häme kuuluu, kasvoi 1,3 % ja jäi siten Riihimäen seudun 10 % ja Hämeenlinnan seudun 7 % varjoon. Voimakkaampaa väestön kasvua oli myös Porvoon, Salon ja Turun seuduilla. Muut seudun menettivät väkeä. Seutukuntien sisällä oli kuitenkin merkittäviä vaihteluita. Helsingin seudulla kasvu oli suurinta Espoossa lähes 28 % ja Vantaalla n. 19 %; Helsingin kasvun oli maltillisempaa 11 %. Lahti puolestaan kasvoi muuta seutukuntaa voimakkaammin eli 6 % tarkastelujaksolla. Kanta-Hämeessä Hämeenlinna oli voimakas kasvava kaupunki. Asuinrakentaminen lisääntyi kuitenkin kaikissa seutukunnissa väestön vähenemisestä riippumatta. Asuinkerrosalojen muutos vaihteli Kotka Hamina seutukunnan vajaasta 7 %:sta Riihimäen seudun 20 %:iin. Lahden seutukunnalla asuinkerrosalan määrä kasvoi reilut 13 %. KAUPAN SIJAINTIRAKENNUKSET 2000-LUVULLA Koko maa Etelä-Karjala Kymenlaakso Päijät-Häme Kanta-Häme Varsinais-Suomi Uusimaa 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 PT ja TT rak. k-m 2 /as. ET rak. k-m 2 TIVA rak. k-m 2 /as. AUTO AS. rak. k-m 2 /as. HUOLT. AS. rak. k-m 2 /as. Työpaikkakehitys keskittyi voimakkaasti Helsingin seudulle; kasvu oli yli 35 %. Turun seutu oli myös vetovoimainen työpaikkojen suhteen lähes 26 % kasvullaan. Lahdenseudun lähes 16 % kasvu jäi jälkeen Hämeenlinnan seudun 25 % ja Riihimäen seudun 22 % kasvulle. Liike- ja toimipaikkarakentamisen määrä kertoo kuitenkin muuta. Lahden seudulla liike- ja toimipaikkarakentamisen kerrosalojen muutos oli lähes 33 %, kun se oli Helsingin seudulla 27 %, Riihimäen seudulla 31 % ja Hämeenlinnan seudulla 28 %. Lappeenrannan seudulla työpaikkojen muutos oli Lahden seutua vähäisempää, mutta rakentamisen muutos kohosi lähes 26 %. Muutoksessa maakuntien välisessä työssäkäynnissä näkyi erityisesti työmatkaliikenteen kasvu Kanta-Hämeestä Uudellemaalle, mutta nähtävissä oli myös kasvu Päijät-Hämeen suunnasta. Kasvu ajanjaksolla oli Päijät-Hämeestä Uudellemaalle yli 1600 ja Kanta-Hämeestä n henkilöä. Prosentuaalinen kasvu oli voimakkain Päijät-Hämeestä. Vuonna 2009 Kanta-Hämeestä pendelöi lähes ja Päijät-Hämeestä lähemmäs 6000 henkilöä. Vastaavasti Varsinais-Suomesta pendelöi n henkilöä. Kasvua Varsinais-Suomen osalta oli vain n. 500 henkilön verran. Työmatkaliikenne Uudeltamaalta muualle oli kasvussa. Kasvu oli suurinta Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson suuntaan, mutta Päijät-Hämeeseenkin oli kasvua. Etelä-Suomen satamat hoitivat noin kolmen neljäsosaa koko maan tavaraliikenteestä. Kasvua ajanjaksolla oli n. 13 %. Merkittävin satama on Kilpilahti, joka kasvatti bruttotonnimääräänsä ajanjaksolla 32 %. Huomattava muutos oli Turun tavarakuljetusten väheneminen 31 %:lla. Suurimmat satamat olivat Kilpilahti, Helsinki ja Kotka. Etelä-Suomen liittouma yhteistyönä listattiin Etelä-Suomen runkoverkon tärkeimmät yhteydet ja kärkihankkeet vuosina , ja Ensimmäisen jakson kärkihankkeista itä-länsi yhteyksistä merkittävä toteutunut osuus oli moottoritien E18 Muurla Lohja väli. Raideliikenteen osalta valmistuivat puolestaan Lahti Luumäki ja Turku Salo palvelutason parannukset. Itäisissä tieyhteyksissä valmistui Lusi Vaajakoski välille useita ohituskaistoja. Läntisissä yhteyksissä toteutui kapasiteetin lisäämisiä ja parannustoimia sekä Kivenlahti Kirkkonummi moottoritien rakentaminen käynnistyi. Kaupan palveluiden eroja liittouman maakuntien välillä kuvaa Suomen ympäristökeskuksen kokoama tieto erityyppisten myymälärakennusten (huoltoasemat, autokaupat, tilaa vaativa kauppa, erikoistavarakauppa sekä päivittäistavara- ja tavaratalokauppa) kerrosalasta asukasta kohden vuonna (Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen monikeskuksisuus ja kauppa-hanke 2011). Päijät-Hämeessä 2000-luvulla rakennettiin eniten ja Kymenlaaksossa vähiten. Kouvolaan avautui m 2 :n kauppakeskus Veturi 2012, joka ei näy vielä tilastoissa. 7

8 PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUTYYPIT PÄÄVESISTÖALUEET MAISEMATYYPPIJAKO Harvaan asuttu maaseutu Pääjako Ydinmaaseutu Kaupunkien läheinen maaseutu Kaupunki Padasjoki Asikkala Sysmä Hartola Heinola Kokemäenjoki Kymijoki Länsi- Padasjoen metsäylänkö Päijänteen vuorimaa Etelä- Päijänteen viljelyseutu Sysmän- Hartolan viljelyseutu Heinolan järviseutu Hämeenkoski Hollola Lahti Nastola Porvoonjoki Hämeenkosken korpiylänkö Vesijärven laakso I Salpausselkä II Salpausselkä Nastolan järviseutu Kärkölä Orimattila Mustijoki Koskenkylänjoki Taasianjoki Teuronjokilaakson peltotasanko Porvoonjoen viljelyseutu Artjärven viljelyseutu Lähde: Suomen maaseututyypit 2006, Maa- ja metsätalousministeriö 7/2006 Lähde: Suomen ympäristökeskus 2008 Lähde: Päijät-Hämeen maisemaselvitys 2006 LUONTOARVOJA Luonnonsuojelualue Luonnonsuojeluohjelma-alue Naturakohde Pohjavesialue N km Luontotiedot: YKR/Syke & Tilastokeskus

9 YMPÄRISTÖ Suurin osa Päijät-Hämeestä kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen ja aivan maakunnan länsireuna Kokemäenjoen vesistöalueeseen. I Salpausselän eteläpuoliset vedet purkautuvat Musti-, Porvoon-, Koskenkylän- ja Taasianjoen kautta Suomenlahteen. Maakunnassa on noin tuhat järveä ja lampea sekä 2300 km virtavesiä. Vesipinta-alaa on 1440 km 2 (20 % pinta-alasta) ja rantaviivaa 5500 km. Etelä- ja keskiosien kallioperää hallitsee graniitti, pohjoisosien kiillegneissi ja granodioriitti. Maaperä on jääkauden seurauksena vaihtelevasti moreeni-, sora-, hiekka- ja savivaltaista ja pinnanmuodot monin paikoin reunamuodostumien ja pitkittäisharjujen hallitsemia. Savi on yleinen maalaji I Salpausselän eteläpuolella ja pintakalliot ovat yleisiä II Salpausselän pohjoispuolella. Maakunnassa on kolmentoista maisematyypin alueita. Näistä laajimmat ovat Heinolan järviseutu, Porvoonjoen viljelyseutu, Sysmän Hartolan viljelyseutu ja Päijänteen vuorimaa. Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista suurimmat ovat Porvoonjokilaakso Orimattilassa, Kastari Hatsina Kutajoki Hollolassa ja Kurhila Pulkkila Asikkalassa. Päijät-Hämeen pohjoisosa on harvaan asuttua ja lähes kaikki maakunnan määritetyt ns. hiljaiset alueet sijaitsevatkin Salpausselkien pohjoispuolella. Päijät-Hämeen luonnonsuojelualueet ovat enimmäkseen melko pieniä ja ne sijaitsevat maakunnan pohjoisosissa. I Salpausselän eteläpuolella pinta-alaltaan suurimmat kohteet ovat suojeltuja soita, pohjoisempaa löytyy myös laajempia vanhoja metsäalueita, kuten esimerkiksi Padasjoen Ammajanvuori (1,9 km 2 ) ja Vesijaon luonnonpuisto (1,1 km 2 ). Maapinta-alaltaan suurin kohde on Päijänteen kansallispuisto (16 km 2 ). Luonnonsuojelulaissa luetellaan yhdeksän erilaista suojeltavaa luontotyyppiä. Päijät-Hämeessä näistä on toistaiseksi rajattu noin 200 kohdetta, jotka ovat enimmäkseen jalopuumetsiköitä. Rajauspäätöksiä on tehty myös pähkinäpensaslehdoista, tervaleppäkorvista ja kahdesta luonnontilaisesta hiekkarannasta. Pintavesien luokittelussa on siirrytty entisestä vesien käyttökelpoisuusluokituksesta uuteen ekologiseen luokitukseen. Siinä veden kemiallisten ominaisuuksien lisäksi huomioidaan myös vesistön biologinen tila, johon vaikuttaa vesien rakentaminen ja säännöstely. Ekologiselta tilaltaan erinomaisia järviä ovat esimerkiksi Hartolan Rautavesi ja Heinolan Ala-Rieveli. Päijänne, suurin osa Konnivedestä, Ruotsalainen ja Jääsjärvi ovat vedenlaadultaan erinomaisia, mutta säännöstelynsä vuoksi ne on luokiteltu ekologiselta laadultaan vain hyviksi. Jokien ekologinen tila on järviä huonompi. Erityisesti Salpauselkien eteläpuolisen alueen joet ovat laadultaan heikentyneitä ja ne ovat luokitukseltaan pääasiassa tyydyttäviä. Suurin yksittäinen pintavesiämme rasittava ravinnepäästölähde on maatalous. Peltoviljely aiheuttaa noin 50 % fosforipäästöistä ja noin 40 % typpipäästöistä. Muita suuria kuormituslähteitä on fosforin osalta luonnonhuuhtouma ja haja-asutuksen jätevedet, typen osalta luonnonhuuhtouma ja laskeuma ilmasta. Yhdyskuntien jätevesien pistemäisiin päästöihin on ollut helpointa puuttua. Niiden suhteellinen osuus kokonaiskuormituksesta on vähentynyt puhdistustehojen parantumisen myötä. Päijät-Hämeessä puhdistamoiden kautta vesitöihin tuleva ravinnekuormitus oli 5 % fosforin ja noin 14 % typen kokonaiskuormituksesta. Fosforista saadaan poistetuksi maakunnan jätevedenpuhdistamoilla keskimäärin noin 95 %. Typen puhdistustehokkuus vaihtelee suuresti eri puhdistamoiden ja eri vuosien välillä typestä saatiin poistettua vuonna 2011 noin 56 %. Pohjavedet ovat pääosin hyvälaatuisia ja kelpaavat sellaisenaan talousvedeksi. Päijät-Hämeen 147 pohjavesialueesta 48 % on vedenhankintaa varten tärkeitä 1. luokan alueita. Alueita, joiden maaperään on voinut päästä haitallisia aineita alueen nykyisestä tai aikaisemmasta toiminnasta on Päijät-Hämeessä yli 900. Niistä yli 500 sijaitsee pohjavesialueilla. Erityisiä riskipohjavesialueita on tunnistettu 24 ja niistä 7 on huonossa kemiallisessa tilassa. Kemiallista tilaa heikentää useimmiten bensiinin lisäaine MTBE, torjunta-aineet, bentseeniyhdisteet ja maanteiden suolauksen nostama kloridipitoisuus. JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TYPPIPÄÄSTÖT (tonnia/vuosi) 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Harva maaseutu 18,2 15,0 25,3 16,9 26,3 19,5 24,9 Ydinmaaseutu 68,6 92,9 53,7 58,7 45,0 49,2 54,8 Lähimaaseutu 100,0 145,3 144,6 138,5 147,2 125,4 80,8 Lahti 358,8 334,0 324,5 397,9 231,8 168,9 160,6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN FOSFORIPÄÄSTÖT (tonnia/vuosi) 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Harva maaseutu 0,9 0,6 1,1 0,7 0,5 0,3 0,3 Ydinmaaseutu 5,6 1,4 1,3 0,5 0,9 0,6 0,7 Lähimaaseutu 3,0 2,4 2,1 0,8 1,1 1,2 0,7 Lahti 10,1 10,9 5,8 3,8 4,8 3,5 2,7 9

10 PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUTYYPIT Harvaan asuttu maaseutu Ydinmaaseutu Kaupunkien läheinen maaseutu Kaupunki Padasjoki Asikkala Sysmä Hartola Heinola VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS V Väestö 1980 / 2011 Muutos (lkm) Muutos (%) PÄIJÄT-HÄME / ,0% / ,2% / ,6% / ,6% VÄESTÖOMAVARAISUUS V JA 2011 Väestöomavaraisuus Päijät-Häme 1980/1,41 ja 2011/0,88 Kuolleet Syntyneet 1,11 0, ,75 0, ,70 1, Hämeenkoski Kärkölä Hollola Lahti Nastola / ,0% 1,58 0, Orimattila Lähde: Suomen maaseututyypit 2006, Maa- ja metsätalousministeriö 7/2006 Lähde: Tilastokeskus 2012 Lähde: Tilastokeskus VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOS VUOSINA VÄESTÖN LUKUMÄÄRÄN MUUTOS 1 km x 1 km RUUDUSSA Alle henkeä Ei muutosta Yli henkeä N km Väestötiedot: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2012

11 VÄESTÖ Harvaan asutun maaseudun väestö väheni vuosina %:lla. Muualla väestö kasvoi, eniten läheisellä maaseudulla (10,6 %). Se ja ydinmaaseutu kasvoivat 1980-luvulla, taantuivat hieman 1990-luvulla ja kasvoivat taas 2000-luvun alkuvuosina. Ydinmaaseudun kasvu on sittemmin pysähtynyt. Lahti on kasvanut 1990-luvun laman jälkeen, voimakkaimmin aivan viime vuosina. Maakunnan väkiluku kasvoi 9700:lla 1990-luvun lopun notkahdusta lukuun ottamatta ja ylitti vuonna Puolet maakunnan väestöstä asuu Lahdessa. Maakunnan väestöomavaraisuus (syntyneet/kuolleet) laski koko tarkastelukauden, pudoten alle yhden eli negatiiviseksi vuoden 2005 jälkeen. Maaseudulla omavaraisuus jopa tilapäisesti kasvoi 1980-luvun loppuvuosina, mutta on nykyisin positiivinen vain paikoin läheisellä maaseudulla. Miesten määrä kasvoi hivenen nopeammin niin, että naisia on maakunnassa nykyisin vajaat 52 % väestöstä. Lahti pysyi maakunnan naisvaltaisimpana alueena noin 53 % naisosuudella. Lasten määrä laski kaikkialla ja eniten harvaan asutulla maaseudulla (50 %). Työikäisten määrä on kohonnut 1990-luvun puolivälin jälkeen vain Lahdessa. Eläkeläisten määrä kohosi eniten läheisellä maaseudulla (123 %) ja vähiten harvaan asutulla maaseudulla (30 %). Läheinen maaseutu on lapsivaltaisinta ja harvaan asuttu maaseutu eläkeläisvaltaisinta aluetta. Lahdessa on lapsia keskimääräistä vähemmän alueen muuhun väestöosuuteen nähden. Maakunnan väestöllinen huoltosuhde ( 14-v v. / v.) on nykyisin 0,6. Se kasvoi harvaan asutulla maaseudulla 0,5:stä 0,7:ään, mutta muualla kasvu oli maltillista. Kasvu selittyy eläkeikäisten osuuksien kasvulla, lasten osuus on vähentynyt kaikkialla. Perheiden kokonaismäärä on maakunnassa varsin vakiintunut. Harvaan asutulla maaseudulla niiden määrä väheni silti lähes viidenneksellä v jälkeen. Lahdessa määrä kasvoi 6 %. Lapsiperheiden osuus laski 38 %:iin kaikista perheistä ja yksinhuoltajaperheiden osuus nousi 23 %:iin lapsiperheistä. Yksinhuoltajaperheiden määrä lisääntyi voi- Vuosi 2007 Lapset Työikäiset Eläkeläiset Perheet Lapsiperheet Y.h.-perheet Lahti Kaupunkien läheinen maaseutu Ydinmaaseutu Harvaan asuttu maaseutu Päijät-Häme Harva maaseutu LAPSIHUOLTOSUHDE Lahti Ydinmaaseutu Lähimaaseutu 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Harva maaseutu VANHUSHUOLTOSUHDE Lahti Ydinmaaseutu Lähimaaseutu makkaasti 1990-luvun alkuvuosina. Niitä on suhteellisesti eniten Lahdessa ja lapsiperheitä suhteellisesti vähiten harvaan asutulla maaseudulla, jossa yksinhuoltajien osuus on viime vuosina kasvanut. Ei-suomenkielisten määrä on kasvanut voimakkaasti vuoden 1990 jälkeen. Heitä asuu Päijät-Hämeessä 7000, joista lähes kolme neljäsosaa Lahdessa. Venäjänkieliset ovat ylivoimaisesti suurin kieliryhmä (40 %) ei-suomenkielisistä. IKÄ- JA SUKUPUOLIRAKENTEEN MUUTOS ALUETYYPEITTÄIN Naiset 1980 Naiset 2011 LAHTI LÄHIMAASEUTU YDINMAASEUTU HARVA MAASEUTU Miehet 1980 Miehet 2011 Naiset 1980 Naiset 2011 Miehet 1980 Miehet 2011 Naiset 1980 Naiset 2011 Miehet 1980 Miehet 2011 Naiset 1980 Naiset 2011 Miehet 1980 Miehet v. 50 v. 50 v. 50 v

12 PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUTYYPIT Harvaan asuttu maaseutu Ydinmaaseutu Kaupunkien läheinen maaseutu Kaupunki Sysmä Hartola ASUNTOKUNTIEN MÄÄRÄN KEHITYS V AHTAASTI ASUVAT ASUNTOKUNNAT V JA 2011 Asuntokunnat 1980 / 2011 Muutos (lkm) Muutos (%) PÄIJÄT-HÄME / ,4% / ,9% Kaikkien ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista (%) Ahtaasti asuvat lapsettomat asuntokunnat Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat 19,6% 7,7% Padasjoki Asikkala Heinola / ,6% / ,3% 17,4% 8,7% ,0% 8,0% Hämeenkoski Kärkölä Hollola Lahti Nastola / ,7% 16,4% 7,0% Orimattila Lähde: Suomen maaseututyypit 2006, Maa- ja metsätalousministeriö 7/2006 Lähde: Tilastokeskus 2012 Lähde: Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet ASUINHUONEISTOJEN MÄÄRÄN MUUTOS VUOSINA ASUINHUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄN MUUTOS 1 km x 1 km RUUDUSSA Alle -25 asuntoa Ei muutosta Yli asuntoa N km Asuinhuoneistotiedot: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2012

13 ASUMINEN JA ASUTUSRAKENNE Lahdessa asuu 758 asukasta maaneliökilometriä kohden, lähimaaseudulla 39, ydinmaaseudulla 18 ja harvaan asutulla maaseudulla 6. Maakunnassa on asuntokuntaa. Yhden ja kahden hengen asuntokuntien määrä lisääntyi ja suurempien asuntokuntien määrä väheni kaikkialla vuosina Lisääntyminen oli suhteellisesti suurinta lähimaaseudulla (118 %) ja väheneminen harvaan asutulla maaseudulla (54 %). Lahdessa lisääntyivät yhden hengen asuntokunnat 13000:lla niin, että niitä on lähes puolet kaupungin kaikista asuntokunnista. Lahdessa ja harvaan asutulla maaseudulla on suhteellisesti hieman vähemmän alaikäisiä asukkaita sisältäviä asuntokuntia (lapsiasuntokuntia) kuin muualla. Asuntokuntien pieneneminen edesauttoi sitä, että asuntokuntien määrät kasvoivat kaikissa asumismuodoissa ja kaikkialla paitsi harvaan asutulla maaseudulla, jossa omakoti- ja kerrostaloasuminen hivenen taantuivat. Viidennes Lahden, puolet läheisen maaseudun sekä kaksi kolmasosaa ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun asuntokunnista asuu nykyisin omakotitaloissa. Kerrostaloissa asuu 70 % lahtelaisista ja 36 % lähimaaseudun asuntokunnista. Rivitalossa asuu vain joka kymmenes päijäthämäläinen asuntokunta. Niiden osuus asumismuodoista kuitenkin kasvoi kaikkialla samalla kun kerrostaloasuminen suhteellisesti hieman väheni, vaikka rakenteelliset muutokset kahdenkymmenen vuoden aikana olivatkin pieniä. Maakunnassa on vuokra-asuntoja 32 % asuntokannasta. Lahdessa niiden osuus (41 %) on selkeästi suurempi kuin muualla. Yksin asuvista vajaa puolet asuu vuokralla. Omistusasuminen on sitä yleisempää mitä suurempi asuntokunta on kyseessä. Asumisväljyys on kasvanut perhekoon pienentyessä ja asukkaiden tilavaatimusten lisääntyessä 34 m2:sta yli 50 m2:een per asukas vuoden 1980 jälkeen. Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien määrä väheni viimeisten 15 vuoden aikana lähes 4000:lla, mutta hitaammin kuin muiden ahtaasti asuvien määrä, minkä seurauksena lapsiasuntokuntien osuus kaikista ahtaasti asuvista kasvoi 73:sta % 77:ään % lapsiasuntokuntaa asuu edelleen ahtaasti, harvaan asutulla maaseudulla vielä hieman ahtaammin kuin muualla. Kokonaisuutena ahtaasti asuminen vähentyi varsin yhtenäisessä rytmissä kaikkialla maakunnassa. Asunnottomien määrä laski vuosina runsaasta 700:sta runsaaseen kahteen sataan. Kolme neljäsosaa heistä on lahtelaisia. Harvaan asutun maaseudun asuntokunnista 43 % on 65 vuotta täyttäneiden ja 22 % 75 vuotta täyttäneiden asuntokuntia, Lahden asuntokunnista vastaavasti 27 % ja 13 %. Yli puolet molemmista ikäluokista asuu yksin. Osuus on pienempi kuin vielä v. 1990, mutta nousussa. Päijät-Hämeessä rakennettiin vuosina asuntoa, joista 37 % omakoti-, 21 % rivi- ja 42 % kerrostaloihin. Asuntotuotanto väheni maaseudulla nopeammin kuin Lahdessa. Asunnot lisääntyivät eniten Lahden kaupunkiseudun keskuksissa ja lähiöissä, mutta myös maaseudun kaupungeissa ja kirkonkylissä. Uusia asuntoryppäitä syntyi myös joihinkin lähimaaseudun kyliin ja harvakseltaan pääteiden varsille. Pohjoisen syrjäseutujen hidas autioituminen jatkui. ASUNTOTUOTANTO TALOTYYPEITTÄIN V Lahti Lähimaaseutu Ydinmaaseutu Harva maaseutu OMAKOTITALOASUNNOT RIVITALOASUNNOT KERROSTALOASUNNOT 13

14 ASUTUSRAKENTEEN MUUTOS VUONNA 2011 Taajama v Kylä v Pienkylä v Harva maaseutuasutus v Taajama v Kylä (yli 40 as.) v Pienkylä (20-39 as.) v Harva maaseutuasutus v N km Aluejakojen lähde: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2012

15 Suomen ympäristökeskus on seurannut asutusrakenteen muutoksia vuodesta 1980 lähtien osana yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää (YKR). Muutoksia on kartoitettu taajamien, kylien, pienkylien ja harvan maaseutuasutuksen osalta. YKR-taajaman määritelmän mukaan taajama on vähintään 200 asukkaan alue, jossa rakennusten lukumäärä ja kerrosala muodostavat ympäröivää haja-asutusta selkeästi tiheämmän ryhmittymän. Tällaisen taajaman ulkopuolinen alue määrittyy haja-asutusalueeksi, joka puolestaan sisältää asutuksen tiheyden mukaan kylämäistä asutusta, harvaa maaseutuasutusta sekä asumatonta aluetta. Kylämäinen asutus on erotettu harvasta maaseutuasutuksesta väestömäärän ja rakennusten sijainnin perusteella, ja se jaetaan väestömäärän mukaan vähintään 40 asukkaan kyliin ja asukkaan pienkyliin. Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus kilometrin säteellä. Päijät-Hämeen väestöstä noin 87 % asuu nykyään taajamissa. Osuus on kasvanut yli seitsemän prosenttia reilun kolmenkymmenen vuoden aikana, mikä tarkoittaa uutta taajama-asukasta. Väkiluvun ohella taajama-alueen pinta-ala on kasvanut noin 92 km², mikä osaltaan selittää taajamaväestön osuuden kasvua. Samalla taajamien määrä on kasvanut 80-luvun 18 taajamasta 24 vuoteen 2005 mennessä. Uusia taajamia on syntynyt 90-luvulta alkaen pääasiassa Lahden kaupunkiseudulle, esimerkiksi Hollolan kirkonseudulle. Lisäksi Villähde on kasvanut kiinni Nastolan taajamaan, joka muodostaa nykyisin lähes 15 kilometrin nauhataajaman Lahden itäpuolelle, ainakin toistaiseksi irralleen Lahden kaupunkiseudun taajamasta. Lähes kaikkien taajamien pinta-ala ja väkiluku ovat kasvaneet ja uusi väestö on asettunut enimmäkseen taajamien laajenemisalueille. Tosin maakunnan pohjoisimmissa kunnissa, Hartolassa, Sysmässä ja Padasjoella sekä Heinolassa, taajamien väkiluku on pääsääntöisesti pienentynyt 90-luvulta lähtien, ja Padasjoen Auttoinen on muuttunut taajamasta kyläalueeksi asutuksen harventuessa. Taajama-alueiden ohella kyläalueiden kehitys maakunnan pohjoisosissa on ollut taantuvaa väestön vähentyessä luvulla Hartolan ja Sysmän taajamien välisellä alueella oli sekä kyliä että pienkyliä luvulla samalla alueella on hajanaisia kyliä ja kylien muuttuminen harvan maaseutuasutuksen alueiksi on voimistunut. Toisaalta myös päinvastaista kehitystäkin on tapahtunut. Esimerkiksi Sysmän taajaman länsipuolella, Suopeltoon johtavan tien varrella ja Päijätsalossa kyläasutus on kuitenkin viime vuosina kasvanut. Samoin Hartolan ja Padasjoen taajamien läheisyyteen sekä Asikkalan Vähä-Äiniön eteläpuolelle ja Heinolan Vierumäelle on syntynyt uutta kyläasutusta. Maakunnan eteläosissa kehitys on ollut päinvastaista erityisesti Lahden kaupunkiseudun liepeillä. Esimerkkinä voidaan mainita Heinlammin alue, joka on kehittynyt tarkastelujakson aikana kylästä taajamaksi asutuksen kasvaessa. Myös Villähteen eteläpuolelle, Tapiolaan, on muodostunut laaja kyläasutuksen alue. Erilaisissa kylissä asuu edelleen noin viisi prosenttia päijäthämäläisistä, kun heitä vuonna 1980 oli yli seitsemän prosenttia. Pienkylissä asuvien osuus on pysytellyt noin prosentissa, mikä tarkoittaa noin asukasta. Kylissä asuvien määrä on muuttunut enemmän, ja kylien väestö on vähentynyt asukkaalla nykyiseen noin asukkaaseen tarkastellun reilun kolmenkymmenen vuoden aikana. Kylien kokonaispinta-ala on kuitenkin samaan aikaan kasvanut lähes 12 km² ja pienkylien 16 km². LAHDEN KAUPUNKISEUDUN TAAJAMAN LAAJENEMINEN VUOSINA LÄNSI-ORIMATTILAN KYLIEN LAAJENEMINEN VUOSINA VÄKILUKU ERI ALUEILLA VUOSINA Taajama Pienkylä Kylä Harva maaseutuasutus Aluejakojen lähde: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2012 Aluejakojen lähde: YKR/SYKE & Tilastokeskus

16 PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUTYYPIT Harvaan asuttu maaseutu Ydinmaaseutu Kaupunkien läheinen maaseutu Kaupunki Padasjoki Hämeenkoski Kärkölä Hollola Asikkala Sysmä Lahti Orimattila Nastola Hartola Heinola Lähde: Suomen maaseututyypit 2006, Maa- ja metsätalousministeriö 7/2006 TYÖPAIKKAMÄÄRIEN JA -OMAVARAISUUDEN KE- KEHITYS V Työpaikat 1980 / 2010 Muutos (lkm) Muutos (%) Omavaraisuus 1980 / 2010 PÄIJÄT-HÄME / ,6% 95,4 / 95, / ,1% 83,5 / 73, / ,8% 92,9 / 89, / ,9% 103,7 / 111, / ,3% 87,4 / 81,7 Lähde: Tilastokeskus 2012 TYÖSSÄKÄYNTI V Osuus lähtöalueen työmatkoista Alle 5% 5-10% 10-20% Yli 20% Päijät-Hämeen ulkopuolelle suuntautuvat työmatkat 74 0,6% ,3% ,4% 198 5,1% 264 6,8% 125 3,2% ,6% 806 6,0% 581 2,5% ,4% ,8% 84 0,2% ,7% ,3% ,1% 97 0,4% ,2% ,4% ,6% ,3% Lähde: Tilastokeskus TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄN MUUTOS VUOSINA TYÖPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄN MUUTOS 1 km x 1 km RUUDUSSA Alle työpaikkaa Yli työpaikkaa N km Työpaikkatiedot: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2012

17 TYÖPAIKAT Päijät-Hämeen työpaikat lisääntyivät 1980-luvulla, vähenivät :lla 1990-luvun talouslaman aikana, lisääntyivät sen jälkeen 8000:lla ja alkoivat taas vähetä 2000-luvulla. Pudotus oli suurin teollisuudessa, josta katosi työpaikkaa 30 vuodessa. Palvelutyöpaikat kasvoivat samassa ajassa runsaalla 6000:lla ja ohittivat teollisuuden maakunnan eniten työllistävänä toimialana 2000-luvun alussa. Kauppa on työllistänyt melko tasaisesti hieman toistakymmentä tuhatta työntekijää tarkastelujakson kuluessa. Rahoitus- ja muu liike-elämää tukeva toiminta on tuonut maakuntaan niin ikään runsaat 6000 työpaikkaa lisää. Noin 60 % maakunnan työpaikoista sijaitsee Lahdessa, noin neljännes sen läheisellä maaseudulla ja vajaa viidennes kauempana maaseudulla. Maakunnasta katosi työpaikkaa 1990-luvun lamaa edeltäneisiin huippuvuosiin verrattuna, josta lähes puolet läheiseltä maaseudulta. Ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun työpaikkojen taantuminen alkoi jo ennen lamaa. Ainoastaan Lahden työpaikkamäärä kasvaa 2000-luvullakin. Kaupunki on maakunnan ylivoimainen työpaikkakeskittymä myös toimialoittain tarkasteltuna. Poikkeuksen tekevät teollisuustyöpaikat, joita on lähimaaseudullakin runsaasti, sekä maa- ja metsätalous, jonka työpaikat sijaitsevat kauempana maaseudulla. Lahti profiloituu maakunnassa keskusroolinsa mukaisesti keskimääräistä suurempana kaupan, liikenteen, rahoitustoiminnan ja palvelujen työpaikkakeskittymänä. Sen läheisellä maaseudulla puolestaan teollisuus on maakunnan keskiarvoa merkittävämpi toimiala, muulla maaseudulla taas maatalous ja hivenen myös rakennustoiminta. Palvelut on selkeästi työllistävin toimiala Lahdessa ja harvaan asutulla maaseudulla, muualla myös teollisuus. PÄIJÄT-HÄMEEN TYÖPAIKAT 1980 = (pl. toimiala tuntematon) 10% % % % % % % Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Rah.ym. toiminta Palvelut PÄIJÄT-HÄMEEN TYÖPAIKAT 2010 = (pl. toimiala tuntematon) 3% % % % % % % Työpaikkaosuudet 2010 aluetyypeittäin Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Rah.ym. toiminta Palvelut Lahti Läheinen maaseutu Ydinmaaseutu Harva maaseutu YHTEENSÄ Lahden lähimaaseudun työpaikkaomavaraisuus on maan keskiverrosta selkeästi poiketen suurempi kuin maakunnan ydinmaaseudun. Tämä johtuu mm. Lahden ylivoimaisesta vahvuudesta maakunnan muihin keskuksiin nähden, sen tiiviydestä ja pienestä pinta-alasta, maakunnan lyhyistä välimatkoista ja lähimaaseudun taajamien työpaikkatarjonnasta. Toisin sanoen Lahti vetää työvoimaa myös ydinmaaseudulta, mutta maakunnan lähimaaseudulla on ydinmaaseutua paremmat paikalliset työmarkkinat. Tämä näkyy mm. niin, että ydinmaaseudulta pendelöidään neljä kertaa enemmän Lahteen kuin lähimaaseudulle. Harvaan asutun maaseudun vähäisestä pendelöinnistä runsas neljännes suuntautuu Lahteen ja 40 % maakunnasta ulos. Suhteellisesti eniten maakunnan ulkopuolelle pendelöidään kuitenkin ydinmaaseudulta (19 %). Työpaikat ovat keskittyneet voimakkaasti keskustaajamiin ja niiden läheisyyteen pääteiden varsille. Ne ovat siksi myös suurimpien työpaikkamuutosten tiivistymiä. Työmatkojen keskipituudet lähes kolminkertaistuivat 30 vuodessa kaikissa aluetyypeissä. Kasvu oli suurin harvaan asutulla maaseudulla, mutta pituus on nykyisin suurin ydinmaaseudulla (19 km). Työmatkojen keskipituus maakunnassa on 17 km. 17

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSVERKKO Terveyskeskusten saavutettavuus (aikaetäisyys minuutteina, väestöpainotettu keskiarvo) 6, , , , , , , , , , , , N km 18 Lähde: Päijät-Hämeen keskusverkkoselvitys. Linea Konsultit Oy & Gispositio Oy. Pohjakartta-aineisto Päijät-Hämeen liitto

19 PALVELUT Palvelujen kehitys mukailee yleistä aluerakenteen keskittymiskehitystä ja väestörakenteen muutoksia. Keskittyminen vaikuttaa palvelujen saavutettavuuteen. Kauppa, koulutus, sekä sosiaali- ja terveydenhuolto ovat sellaisia suuria toimialoja, joilla palvelujen muutokset ja muutospaineet erityisesti näkyvät. Vajaa puolet Päijät-Hämeen noin toimipaikasta ja yli puolet niiden henkilöstöstä sijaitsee Lahdessa ja noin neljäsosa molemmista läheisellä maaseudulla. Toimipaikkojen määrä kasvoi vuoden 1995 jälkeen kaikissa aluetyypeissä, mutta osuus maakunnan toimipaikoista vain ydinmaaseudulla, jossa sijaitsee nykyisin viidesosa kaikista toimipaikoista ja 13 % niiden henkilöstöstä. Vähittäiskaupan toimipaikat vähenivät kaikkialla sekä määrällisesti että suhteessa alueiden kaikkiin toimipaikkoihin. Lahden osuus maakunnan vähittäiskaupan toimipaikoista nousi 56 %:iin ja läheisen maaseudun osuus laski neljännekseen. Lahdessa ja lähimaaseudulla on keskimäärin yksi päivittäistavarakaupan myymälä 2000 asukasta kohden, ydinmaaseudulla 1600 asukasta kohden ja harvaan asutulla maaseudulla 750 asukasta kohden. Erikoiskauppoja on maakunnassa lähes kuusinkertaisesti niihin nähden. Maakunnan oppilaitosten määrä väheni 2000-luvulla kolmanneksella, 120:een. Harvaan asutulla maaseudulla peruskoulujen määrä väheni alle kolmannekseen. Päijäthämäläisissä oppilaitoksissa opiskelevien määrä kasvoi 10 %:lla :een. Määrä kasvoi toisella asteella 30 % ja korkeaasteella 20 %, mutta väheni perusasteella 10 %. Noin 1/3 maakunnan oppilaitoksista ja noin 4/5 toisen ja korkea-asteen opiskelupaikoista sijaitsee Lahdessa. Päijät-Häme ja Lahti ovat sairastavuudeltaan suomalaista keskitasoa. Väestön ikääntyminen näkyi keskimääräistä korkeampana ja voimakkaammin kohoavana sairastavuusindeksinä erityisesti harvaan asutulla maaseudulla viimeisten 20 vuoden aikana. Keskimääräistä terveempinä pysyteltiin paikoin läheisellä ja ydinmaaseudulla. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kaksinkertaistuivat viimeisten 15 vuoden aikana noin 3000 euroon/asukas/vuosi. Lahti on palvelujenhakumatkojen suuntautumisen perusteella palveluiltaan 3,2 kertaa vetovoimaisempaa aluetta kuin ydinmaaseutu, 2,5 kertaa vetovoimaisempi kuin harvaan asuttu maaseutu ja 2,3 kertaa vetovoimaisempaa kuin lähimaaseutu. Harvaan asutulta maaseudulta matkat suuntautuivat silti viime vuosina Lahden sijasta Heinolaan hieman useammin kuin aikaisemmin. Päivittäistavarakaupan saavutettavuus on hyvä maakunnan kaupunkiseuduilla sekä kuntakeskuksissa. Monin paikoin läheisellä maaseudulla sen saavutettavuus on jo selkeästi huonompi. Keskimäärin kahdeksan kymmenestä maakunnan asukkaasta asuu alle 1,5 kilometrin päässä kaupasta ja yksi yli neljän kilometrin päässä. Erikoiskaupan palvelut ovat heikoimmin saavutettavissa ydinmaaseudun eteläisimmistä ja pohjoisimmista osista, sekä harvaan asutulta maaseudulta käsin. PERUSKOULUN PÄÄTÖSVUOTENA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLE JÄÄNEET OPISKELIJAT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Lahti Lähimaaseutu Ydinmaaseutu Harva maaseutu Lähde: Tilastokeskus

20 LAHDEN SAAVUTETTAVUUS JOUKKOLIIKENTEELLÄ Taajamajuna oikoradan Luhdanjoen sillalla. (AR) HENKILÖMATKAT RAUTATEILLÄ v Rataosittaiset luvut osoittavat matkojen määrää (1000) Lähde: Päijät-Hämeen keskusverkkoselvitys 2011 TAMPERE 2000 SAVONLINNA PORI MIKKELI ORIVESI TOIJALA PARIKKALA 610 LAHTI KOUVOLA IMATRA LAPPEENRANTA RIIHIMÄKI 115 LUUMÄKI TURKU KARJAA KOTKA 125 HELSINKI HANKO Lähde: Ratahallintokeskus 2012 HENKILÖAUTOLIIKENTEEN MUUTOS VUOSINA Lähteet: Päijät-Hämeen keskusverkkoselvitys 2010, Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 20

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen n maakuntaliitto Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku - J. K. Paasikivi - SISÄLTÖ Itä-Suomen

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2006 SEURANTARAPORTTI 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2006 SEURANTARAPORTTI 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2006 SEURANTARAPORTTI 1 A171 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2006 SEURANTARAPORTTI 1 A171*2008 ISBN 978-951-637-165-1 ISSN 1237-6507 Karttojen julkaisulupa:

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leena Jäntti 12.10.2011

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leena Jäntti 12.10.2011 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leena Jäntti 12.10.2011 Aluekatsaukset tilastokeskus.fi/aluekatsaus Kerran vuodessa ilmestyviä kokoomajulkaisuja Valmiit diagrammit ja teemakartat

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Faktaa ja tavoitteita Päijät-Hämeestä Päijät-Hämeen liitto

Faktaa ja tavoitteita Päijät-Hämeestä Päijät-Hämeen liitto Faktaa ja tavoitteita Päijät-Hämeestä Päijät-Hämeen liitto Hämeen vaalipiiri Hämeen vaalipiiri on yksi eduskuntavaalien 15 vaalipiiristä. Siitä valitaan eduskuntaan 14 kansanedustajaa kaikkiaan 200 kansanedustajasta

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih.

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih. POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta! AKL 2.2011 Pohjois-Pohjanmaa asukkaita 395 000 pinta-ala 37 400 km2 asukastih. 11 as/km2 AKL 2.2011 1 Pohjois- Pohjanmaa 34 kuntaa (+Vaalan kunta Kainuusta liiton jäsen)

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2013 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 Elokuun työllikatsaus 8/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 25.9.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 3,0 % viime

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Maankäytön rakenne Seuranta

Maankäytön rakenne Seuranta Maankäytön rakenne 2013- Seuranta 2013-2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE 4.5.2016 ESIPUHE Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön rakenne 2013- rakennemallin kokouksessaan 14.5.2014.

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 Tammikuun työllikatsaus 1/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.2.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus tammikuu 2013 Kaakkois-Suomen asukkaista oli tammikuun lopussa työttömänä 20114

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ?

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? Poris sul menee hyvi, nii kaua ku alkaa mennä hyvi - Veli-Pekka Ketola - - Suomen kakkoskeskus - Melko täydellinen sijainti - Kasvava

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa Ikääntyneiden sijainti ja asuinolot Petra Reimi, Satu Vesala, Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Alue- ja yhdyskuntarakenne ryhmä Elokuu 2016 Taustaa Viidennes Suomen

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro 27.8.2013 Kunnille on annettu historiallinen mahdollisuus seutukunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Väestö ja väestön muutokset 2013

Väestö ja väestön muutokset 2013 Väestö ja väestön muutokset 2013 www.tampere.fi/tilastot 1 24.3.2014 Väkiluvun kasvu 2000-luvun ennätyslukemissa Tampereen väkiluku oli 31.12.2013 220 446 asukasta. Kasvua vuoden aikana oli 3 025 henkilöä.

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA I neljännes (tammi-maaliskuu) 2014 Kuva: Antero Saari Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Sisäinen ja ulkoinen elinvoima Kuva: Jan Virtanen 1. Työllisyyskehitys

Lisätiedot

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus:

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: Julkaistavissa 24.11.2009 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: www.te-keskus.fi/hame TYÖTTÖMYYS KASVOI EDELLEEN LOKAKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen TE-keskuksen

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki Sisältö 1.Yleistä väestönkehityksestä ja muuttoliikkeestä 2010-luvun Suomessa 2.Tilannekuva Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit Timo Vesiluoma, Krista Tupala, Katja Laitinen, Saku Vähäsantanen 11.4.2016 1. Muuttoliike ja väestö Lähtöarvo 2014 2015* 2016* 2017* Väkiluku v. 2013 224 556 223 983 223 381 222 887 222 431 Tavoite vähintään

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö 16.09.2016 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 TILASTOKATSAUS 4 / 2011 Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Irja Henriksson 27.6.2011 VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 Väkiluku kasvoi 0,7 % Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa

Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa Kuntarakenneuudistuksen perustietoa: Työssäkäynti, asiointi, asuminen, väestö, liikenne 17.11.2011 1 Kuntauudistuksen tarkastelunäkökulmat Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Alueelliset kehitysnäkymät 2/2016 Aika 26.9.2016, kello 8.30 12.00 Paikka FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti Juha Hertsi Kommenttipuheenvuoro

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Satakunnan ELY-keskus, Marja Karvonen 16.9. 2013 1 1990 1991 1992 1993 1994 199 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Itä ja Pohjois Suomi ohjelma. Jouni Backman 28.11.2011

Itä ja Pohjois Suomi ohjelma. Jouni Backman 28.11.2011 Itä ja Pohjois Suomi ohjelma Jouni Backman 28.11.2011 Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelma Työryhmän tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukainen kehittämisohjelma Itä- ja Pohjois-Suomelle. Pitkät etäisyydet

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 2 Omakotitalojen aloitukset

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot