KONTTIKOTI. Kestävä kehitys ammattilaisen arjessa I S A T S E M I N A A R I T Y Ö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTTIKOTI. Kestävä kehitys ammattilaisen arjessa I S A T S E M I N A A R I T Y Ö"

Transkriptio

1 I S A T Kestävä kehitys ammattilaisen arjessa KONTTIKOTI S E M I N A A R I T Y Ö T E K I J Ä T : Soili Junes Anne Kohonen Sanna Louhelainen Terhi Pippuri

2 2 (42) SISÄLLYS JOHDANTO KONTTIKOTI (DUOKOTI) KESTÄVÄ KEHITYS EKOLOGINEN ULOTTUVUUS Ekologisesti kestävän kehityksen määritelmä Konttikodin nykytilanteen arviointi ekologisen kehityksen kannalta Konttikodin tulevaisuuden näkymät ja visiot ekologisesta näkökulmasta Rakennuspaikka Rakennuksen tilaratkaisut Materiaalit ja rakenteet Energiantuotanto ja vesi Käyttö, huolto ja jätteet YHTEISKUNNALLINEN ULOTTUVUUS Yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen määritelmä Konttikodin nykytilanteen arviointi yhteiskunnallisen kehityksen kannalta Perusoikeudet Hyvinvointi Tasa-arvo Osallistuminen ja vastuunotto Velkaantuminen Työttömyys ja syrjäytyminen Konttikodin tulevaisuuden näkymät ja visiot yhteiskunnallisesta näkökulmasta KULTTUURISESTI KESTÄVÄ KEHITYS Kulttuurisesti kestävän kehityksen määritelmä Konttikodin nykytilanteen arviointi kulttuurisen kehityksen kannalta Konttiarkkitehtuurin esimerkkejä Suomesta Eräiden arkkitehtien määrittelyjä ekologiselle arkkitehtuurille Duokodin rakennuttajien mietteitä konttikodin vaikutuksista arkkitehtuuriin Konttikodin tulevaisuuden näkymät ja visiot kulttuurisesta näkökulmasta Ekososiaalinen tiedostaminen ja kulutuskulttuurin muuttaminen konttikotien avulla Sukupolvien yhdistäminen konttikotien avulla Kontit ekokylien ja ekokaupunginosien yhtenä osana... 27

3 3 (42) Vähemmän on enemmän Konttikotien monet mahdollisuudet Konttikotien riskit ja kehittämiskohteet kulttuurisen kehityksen kannalta METKA-MALLI (METROPOLIALUEELLE KESTÄVÄ ALUERAKENNE) Metka-mallin lähtökohdat ja määritelmä Konttikoti metka-mallin näkökulmasta YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET SÄHKÖPOSTIHAASTATTELU KUVIA DUOKODISTA ASUNTOMESSUILTA

4 4 (42) JOHDANTO Tämä seminaarityömme on tehty ISAT- kesäkoulun kurssilla, joka on nimeltään Kestävä kehitys ammattilaisen arjessa. Projektityöryhmäämme on kuulunut muotoilun, liiketalouden ja energiateknologian opiskelijoita. Monialaisen seminaarityömme tarkastelun aiheena on ollut Suomen ensimmäinen rakennusluvan saanut konttikoti, Duokoti. Olemme jakaneet vastuuta niin, että Soili Junes on toiminut projektipäällikkönä ja vastannut myös kulttuurisen kehityksen osa-alueesta. Sanna Louhelainen ja Terhi Pippuri ovat työskennelleet ekologisen kestävyyden parissa. Anne Kohonen on tarkastellut Metka-mallia ja vastannut yhteiskunnallisen kestävyyden osa-alueesta. Olemme olleet yhteydessä viikoittain ACPyhteyden ja sähköpostin avulla. Duokodista on vain vähän tietoa saatavilla, koska asunto on vasta konseptivaiheessa ja siinä ei ole vielä asuttu. Olemme keränneet tietoa siitä Duokodin rakennuttajilta sähköpostihaastattelun ja asuntomessuilla vierailun avulla. Kestävän kehityksen tarkastelu painottuu työssämme vahvasti tulevaisuuden visiointiin. Seminaarityössä hahmotamme eräänlaisen toimintamallin, jonka avulla tunnistamme, huomioimme ja pystymme arviomaan kestävän kehityksen periaatteita yleensä ja erityisesti seminaarityömme aiheessa, Kontti-asumisessa. Pienryhmämme laati kestävän kehityksen arvioinnin työkalun Kontti-asumisen arviointia varten. Seminaarityössä tarkastelemme kuinka Konttiasuminen tukee ympäristövastuullisuutta, yhteiskuntaosallisuutta, luonnon monimuotoisuutta ja elinympäristön hyvinvointia (Taulukko 1.). Kestävän kehityksen ohella seminaarityö ja etätyöskentely opettavat ryhmäläisille myös tiimityötaitoja, tiedonhakutaitoja, verkkokirjoitustaitoja, raportointitaitoja sekä systemaattisia toiminnan tarkastelu- ja arviointitaitoja. (Seminaarityön ohjeistus.)

5 5 (42) 1 KONTTIKOTI (DUOKOTI) Hyvinkään asuntomessuille valmistunut Duokoti (Kuva 1.) on rakennettu kahteen high-cube merikonttiin. Messujen jälkeen Duokoti nostetaan rekkojen kyytiin ja kuljetetaan Tuusulaan, jonne se on saanut rakennusluvan asunnoksi. Duokoti toimii elinkaarensa ajan koeasuntona, jossa testataan yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia teknisiä ratkaisuja ja käytäntöjä. (Elämän tähden ry.) Duokodin huoneistoala on noin 50 neliötä (Kuva 2). Kontit on eristetty SPU-eristeellä sisältäpäin, jotta ne säilyttäisivät alkuperäisen ulkonäkönsä ulkoapäin. Vain kuusi erilaista ikkunaa sekä kolme lasista ulko-ovea viestivät, että kontit on rakennettu asunnoksi. (Elämän tähden ry.) Yksilöllisesti muuntuva Duokoti tarvitsee vain sähköliittymän ja käyttötarkoituksesta riippuen ei välttämättä sitäkään. Sen sisältä löytyvässä teknisessä tilassa on käyttövesisäiliö ja harmaavesisäiliö pumppuineen. Kylpyhuoneessa voi olla kompostoiva ekokäymälä. Konttikoti on myös varustettavissa kunnallistekniikan vaatimilla liittymillä, jolloin vesisäiliöiltä vapautuvaa tilaa voidaan käyttää vaikka varastona tai hyödyntää neliöt asuintiloissa. Duokoti on varustettu kaikilla arjen mukavuuksilla astianpesukoneesta alkaen. Duokodissa on myös varaava injektoritakka ja lämmön talteenotto. (Elämän tähden ry.) Tämän kontin neliöhinnaksi tuli noin 2000e/m2, eli Duokodin lopullinen kustannusarvio on noin euroa. Jos konttikoti rakennettaisiin vapaa-ajan asunnoksi, se maksaisi euroa vähemmän. Tämä siksi, että ympärivuorokautisessa asumisessa täytyy olla ns. vara lämmitysjärjestelmä, jolle tulee hintaa. (Elämän tähden ry.)

6 6 (42) Kuva 1. Duokoti esittelyssä Hyvinkään Asuntomessuilla. (Kuva Soili Junes) Kuva 2. Duokodin pohjapiirustus. (Iltalehti)

7 7 (42) 2 KESTÄVÄ KEHITYS Mitä kestävä kehitys on? Bruntlandin komission määritelmässä vuodelta 1987 kestävä kehitys määriteltiin siten, että se tarkoittaa ihmiskunnan nykyisten tarpeiden tyydyttämistä niin, että tulevilta sukupolvilta ei viedä mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan (Kestävän kehityksen määritelmä). Kestävä kehitys jaetaan vähän eri tavoilla riippuen milloin jakoperusteet on tehty ja kuka ne on tehnyt. Suomen kestävän kehityksen toimikunta on vuonna 1995 jakanut kestävän kehityksen suurelle yleisölle tunnetun ympäristötaloudellisen eli ekologisen ulottuvuuden lisäksi yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen ulottuvuuteen. (Kestävän kehityksen määritelmä.) Käytämme tässä seminaarityössä näitä kestävän kehityksen ulottuvuuksia arvioidessamme konttiasumista kestävän kehityksen näkökulmasta. Emme pohdi vaan kontti-asumista sellaisena kun sitä nyt lanseerataan tai miten se nyt tunnetaan. Näkökulmamme on myös visio siitä millaista konttiasuminen voisi tulevaisuudessa olla. Näemme, että tällainen visio voi hyödyttää rakentajaa ja tuoda ajatuksia kuluttajalle, joka pohtii vaihtoehtoisia asumismuotoja kestävän kehityksen näkökulmasta. 3 EKOLOGINEN ULOTTUVUUS 3.1 Ekologisesti kestävän kehityksen määritelmä Suomen kestävän kehityksen toimikunta määritteli vuonna 1995 ekologisen kestävän kehityksen siten, että perusehtona on luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn (Kestävän kehityksen määritelmä). Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen. (Ympäristöministeriö.) Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen mukaan ympäristön tilan heikkenemistä estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden tieteellisen näytön puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset. Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen synnyn ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Lisäksi haittojen kustannukset peritään mahdollisuuksien mukaan niiden aiheuttajalta. (Ympäristöministeriö.)

8 8 (42) 3.2 Konttikodin nykytilanteen arviointi ekologisen kehityksen kannalta Ekologisen kehityksen kannalta konttikodin nykytilanteessa on jo paljon hyvää. Haastattelusta paljastuu, että konttikodissa on käytössä ekokäymälä ja käyttövesi tuodaan tuhannen litran säiliöön. Vedenkulutus on tämän myötä vähentynyt ja periaatepäätöksenä asukkailla on käyttää biohajoavia tai luontoystävällisiä pesuaineita. Konttikodissa on lämmön talteenottojärjestelmä ja tulossa on myös varaava takka. Materiaalit ja aliurakoitsijat on pyritty löytämään läheltä. Haastattelusta selviää myös, että merikontin käyttöön liittyvä ekologinen asia on jo itsessään se, että niitä jää Suomeen enemmän, kuin lähtee pois, joten jatkokäyttö on vain järkevää. (Stranden, Soini. 2013). Asuminen on luonnonvarojen kulutuksessa toiseksi suurin osa-alue liikenteen jälkeen. Asumisen osa-alueiden TMR-lukujen keskiarvojen suuruusjärjestys suurimmasta pienimpään on tie, rakennus, piha, lämpö, vesi ja sähkö. (Kotakorpi & Lähteenoja, &Lettenmeier 2008, 41.) Konttikodin rakentaminen olemassa olevista konteista eli jatkokäyttäminen pitkäikäiseksi rakennukseksi on ekologisesti kestävää. Uusi, erilainen käyttötapa lisää perinteisesti käytettävän kontin käyttöikää, eikä siten rasita luontoa. Konttikodin koko rasittaa luonnon ekosysteemiä ja monimuotoisuutta vähemmän, kuin tavallinen omakotitalo, joka peittää alleen suuremman maakaistaleen, kuin kontti. Perinteinen omakotitalo aiheuttaa rakennettaessa ympäröivälle luonnolle enemmän tuhoa, kuin konttikodin rakentaminen. Kaikki rakentaminen tapahtuu pienemmässä koossa, joten myös luontoon tapahtuvat vauriot rakennusvaiheessa ovat vähäisempiä. Monissa omakotitaloissa tapahtuu myös ylimitoitusta, joka takia luonnon kestokykyä rasitetaan materiaalien, lämmityksen, sähkön, veden ja muiden hyödykkeiden osalta enemmän, kun olisi tarpeen tehdä. Konttikoti edustaa toista ääripäätä, sen kompakti koko pitää luonnonvarojen käytön minimissä, eikä turhaa rasitusta esimerkiksi materiaalien tai lämmityksen osalta luonnolle tule. Kaiken alla piilee ensisijaisesti taloudellinen toiminta. Se panee raivaamaan peltoja, hakkaamaan metsiä ja muokkaamaan muitakin ekosysteemejä sekä puuttumaan kovalla kädellä makean veden ja erinäisten muidenkin aineiden kiertokulkuun. Jos ekosysteemejä muutetaan kovin voimakkaasti, ne köyhtyvät. Jotta tältä vältyttäisiin, ihmisen aiheuttamien ympäristömuutosten pitäisi muistuttaa ekosysteemien luontaisia muutoksia. (Niemelä ym. 2011, ) Kun edellä olevaa tekstiä miettii konttikodin kannalta, on selvää, että kompaktin kokonsa sekä jo olemassa olevan materiaalinsa puolesta konttikoti on elolliselle ja elottomalle luonnolle siedettävämpi vaihtoehto, kuin moni perinteisemmin rakennettu rakennus. Vaikka ekosysteemin luontaisia muutoksia ei konttiasumisella pystyttäisikään jäljittelemään, on sen etuna raaka-

9 9 (42) aineiden käyttö. Niin kauan, kun käytettyjä, alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poistettuja kontteja pystytään siirtämään ilman pitkiä kuljetusmatkoja konttikotikäyttöön, on se luonnolle hyväksi. Asukkaasta itsestään riippuu paljon konttikodin ekologisuus. Nykytilannetta on arvioitu yhden perheen kokeilun perusteella, mutta varsinaiset konkreettiset asumisen ekologiseen kestävyyteen vaikuttavat asiat selviävät vasta tulevaisuudessa kontissa asumisen ja arjen pyörittämisen myötä. 3.3 Konttikodin tulevaisuuden näkymät ja visiot ekologisesta näkökulmasta Konttikodin ekologisuuden parantamiseen on monia mahdollisuuksia. Kaikki materiaalivalinnoista, eristeistä ja maaleista huonekaluihin ja muihin kalusteisiin voidaan miettiä ekologisuuden kautta. Myös lämmitykseen, vedenkäyttöön ja sähköön voidaan miettiä erilaisia ratkaisuja aurinkopaneeleista, lämpöpumppuihin, tuulivoimaan ja erilaisiin keräimiin asti. Ekologisia valintoja miettiessä tulisi mielessä pitää myös varsinaisen käyttöiän jälkeinen kierrätys. Onko materiaalille mahdollista löytää uusi käyttötarkoitus tai miten muuten se on mahdollista kierrättää. Internetistä ja kirjallisuudesta löytyy erilaisia rakentajan muistilistoja. Näitä muistilistoja kannattaa käyttää myös ekologisessa rakentamisessa. Konttikodin kohdalla tulevaisuuden ekologisia valintoja ja visioita mietittäessä lähtökohtana ovat perinteisen rakentamisen ekologiset mallit, niitä soveltamalla löytyy paljon käyttökelpoisia ideoita myös konttikotiin. Teollistunut yhteiskunta ei ole vapauttanut ihmistä ekologisista sidonnaisuuksista, vaikka näin on joskus ajateltu. Saattaa toki näyttää siltä, että teolliset tuotantotavat menestyvät omillaan, ilman yhteyttä elolliseen luontoon. Tosiasiassa yhteiskunta ei ole miltään osin irtautunut luonnosta, eikä se olisi mahdollistakaan. Talous perustuu vahvasti luonnon hyödyntämiseen, kuten ovat korostaneet kaikki modernin taloustieteen klassikot Adam Smithistä Karl Marxiin. Inhimillinen pääoma ja luonnon pääoma eli ihmisen työ ja tekniikka ja luonnon tuottava voima eivät korvaa toisiaan vaan täydentävät toisiaan. Ihmisen talous on toisin sanoen osa biosfäärin energiavirtoja ja aineiden kiertoa. Jos ne häiriintyvät, sen pahempi ihmiselle. (Niemelä ym. 2011, 76.) Länsimaisen moraalin poikkeuksellista ihmiskeskeisyyttä on pidetty yhtenä syynä ympäristön tuhoutumiseen. Se selittäisi niin sanotun ekologisen kriisin syntymisen. Koska ekologinen kriisi on pahasta, on moraalia muutettava: ihmiskeskeisyys on korvattava ajatuksella luonnon itseisarvosta tai luonnon oikeuksista. (Niemelä ym. 2011, 83.)

10 10 (42) Talon ekologinen kestävyys on monen osatekijän summa. Energiatehokkuus on kestävän rakentamisen kuuma ydin, mutta ei suinkaan ainut osatekijä. Talon tekninen ja esteettinen pitkäikäisyys ovat oleellinen osa kestävää rakentamista samoin kuin tilojen toimivuus, tehokkuus ja muunneltavuus, materiaalivalinnat, vedenkulutus, jätteidensynnyn vähentäminen ja kierrätys, luonnon monimuotoisuuden säilymisen turvaaminen sekä uusiutuvien energiamuotojen suosiminen ja liittäminen osaksi arkkitehtuuria. (Suomen arkkitehtiliitto.) Rakennuspaikka Rakennuspaikan sijainti vaikuttaa talon energiankulutukseen ja muuhun ympäristökuormaan: talon sijainti suhteessa muuhun yhdyskuntarakenteeseen vaikuttaa liikennepakotteeseen ja tontin pienilmasto puolestaan rakennuksen lämmitys- ja viilennystarpeeseen. (Suomen arkkitehtiliitto.) Konttikoti on mahdollista rakentaa sekä kaupunki- että maaseutuympäristöön, siitä on mahdollista tehdä omakotitalo, rivitalo tai kerrostalo. Kaikissa vaihtoehdoissa on myös ekologiset puolensa. Suomen arkkitehtiliiton mukaan uudisrakentaminen on ekotehokkainta kohdentaa jo olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen (Suomen arkkitehtiliitto). Rakennetun ympäristön yhteyteen rakentaminen vähentää liikennettä, julkiset kulkuvälineet, pyöräily ja kävely voivat olla jopa nopeampia liikkumisvaihtoehtoja, kuin yksityisautoilu. Työpaikat, palvelut sekä harrastusmahdollisuudet ovat lähellä. Myös kunnallistekniikkaan liittyminen on helpompaa. Pienen kokonsa vuoksi konttikoti on mahdollista rakentaa kaupungeissa tonteille, joille normaali rakentaminen ei olisi mahdollista, tai sijoittaa omakotityyppinen asunto jo olemassa olevan rakennuksen katolle. Maaseutuympäristön etuna taas on luonnonmukaisuus. Mahdollisuus pitää omaa kasvimaata ja kasvihuonetta sekä kompostia saattaa houkutella oman rauhan lisäksi. Myös talon sijaintiin voi vaikuttaa enemmän kuin kaupunkiolosuhteissa, ottaen huomioon luonnonolosuhteet ja -arvot. Rakennuspaikan pienilmasto vaikuttaa rakennuksen lämmitys- ja viilennystarpeeseen. Suojainen etelärinne on parempi kuin varjoisa, tuulinen tai kostea paikka. Vastaavasti varjostava kasvillisuus vähentää kesällä jäähdytyksen tarvetta ilmastonmuutoksen seurauksena viilennystarve tulee Suomessa kasvamaan ja lisäämään osaltaan energiankulutusta. Pienilmastoltaan epäedulliselle paikalla rakennettu talo saattaa tarvita jopa 30 % enemmän lämmitysenergiaa kuin suotuisalla paikalla sijaitseva talo. (Suomen arkkitehtiliitto.) Pienen kokonsa vuoksi konttikodin saa laitettua puiden katveeseen. Erityisesti lehtipuut ovat hyviä kesällä ne varjostavat ja talvella, pudotettuaan lehtensä, valo ja aurinko pääsevät lämmittämään.

11 11 (42) Rehevä, luonnonmukainen piha tai istutusalue tarjoaa elinympäristön useammalle lajille kuin leikattu nurmikko. Se sitoo nurmea tehokkaammin hiilidioksidia ja tasaa kosteus- ja lämpötilavaihteluita. Parhaimmillaan uudisrakennus tai korjauskohde pihoineen ja muine istutusalueineen voi rikastuttaa alueen luonnon monimuotoisuutta ja lisätä yleistä viihtyisyyttä. (Suomen arkkitehtiliitto.) Rakennuspaikan olosuhteet kannattaakin ottaa hankkeen suunnittelun lähtökohdaksi. Mitkä ovat paikan mahdollisuudet ja voimavarat, mitkä taas heikkoudet? Rakentamisen tulisi olla tasapainossa ympäristön kanssa yksittäisen ihmisen mittakaavasta koko maapallon mittakaavaan. Paikallinen omavaraisuus energian, materiaalien ja aineiden kierron, ravinnon ja toisaalta työn ja virkistyksen suhteen on kestävyyden perusta. (Suomen arkkitehtiliitto.) Pieni on energiatehokasta. Rakennusten energiatehokkuudesta saatu hyöty menetetään rakennusten koon kasvaessa. Energiatehokas talo on tilaohjelmaltaan tehokas. Hukkaneliöiden lämmittäminen lisää energiankulutusta. Talo tulisi mitoittaa sen todellisia käyttötarpeita varten. (Suomen arkkitehtiliitto.) Rakennuksen tilaratkaisut Rakennuksen tilaratkaisuihin kuuluvat muun muassa talon energiatehokkuus, tilasuunnittelu ja muunneltavuus. Nämä asiat tulee konttikodin kohdalla jo melkein pakosta mietittyä. Tilasuunnittelu on konttikodissa erityisen tärkeää, sillä ylimääräistä tilaa ei ole. Konttikodin neliöt ovatkin ekologisia, sillä hukkatilaa (käytäviä ja auloja) ei ole. Tilojen suunnittelu monikäyttöisiksi lisäisi entisestään asumismukavuutta ja tilaa. Erityisesti konttiasumiseen suunnitellut kokoontaitettavat monitoimikalusteet ja seinä- ja kattotilan hyödyntäminen säilytysratkaisuissa olisi tarkoituksenmukaista. Myös osa väliseinistä voisi olla suunniteltu liikuteltaviksi liukuovien tapaan, mikä mahdollistaisi tilaratkaisujen muunneltavuuden. Mietittäessä konttikodin tilaratkaisuja entistä ekologisemmaksi, voisi tilasuunnittelun miettiä siten, että passiivinen aurinkoenergia tulisi hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Lämpöä vaativat tilat tulisi suunnitella samalle puolelle ja kontti tulisi suunnata oikein aurinkoon nähden. Myös lämmönlähteen sijoituksella on merkitystä. Takka tai muu lämmönlähde tulisi sijoittaa mahdollisimman keskelle. Vesipisteiden sijainti tulisi olla suunniteltu siten, että turhat putkivedot vähenevät. Tämä vähentäisi myös talvella putkiston jäätymistä.

12 12 (42) Mahdolliset tulevat energiajärjestelmät tulisi huomioida. Jos esimerkiksi aurinko- ja tuulienergia on tulevaisuudessa harkinnassa, tulisi niiden mahdolliseen tuloon varautua jo rakennusvaiheessa. Pääsisäänkäynnin yhteyteen tulisi rakentaa riittävä tuulikaappi, viherhuone, lasikuisti tai muu vastaava tila ulkoa tulevan ilman puskurivyöhykkeeksi. Ikkuna-aukkojen suuntaus ja koko vaikuttavat osaltaan energiankulutukseen, talvella lämpöenergian karkauksena ja kesällä ylikuumenemisena. Muunneltavuudella tarkoitetaan usein sitä, että koti joustaa perhekoon muutoksissa. Konttikodin kohdalla voisi miettiä mahdollisuutta siihen, että tarpeen vaatiessa kontteja voisi lisätä tai vähentää. Konttikodin ekologisuutta lisäisi se, että ratkaisut olisi mietitty siten, että siinä olisi mukava elää vauvasta vanhuuteen. Esteettömyys ja toimintarajoitteisuus olisi mahdollista huomioida esimerkiksi säädeltävillä työtasoilla ja riittävän leveillä oviaukoilla Materiaalit ja rakenteet Ekologisuuteen vaikuttaa materiaalien, tarvikkeiden ja rakennusosien ympäristöystävällisyys. Näitä pystyy vertailemaan ja arvioimaan ympäristöluokitusten ja -merkkien avulla. Rakennustuotteiden ja -tarvikkeiden RT-ympäristöselosteita ja rakennusmateriaalien päästöluokitusmerkkejä ylläpitää Rakennustietosäätiö. Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki ja EU:n virallinen ympäristömerkki on taas käytössä koko EU:n alueella. M1-tuotteista haihtuu vähiten orgaanisia yhdisteitä ja FCS on puutavaran merkitsemisjärjestelmä. Kaikki materiaalit ja rakenteet tulisi valita siten, että ne olisi tarvittaessa helppo korjata, huoltaa tai uusia. Mutta ennen kaikkea, että ne olisivat pitkäikäisiä. Kuitenkin huomioiden kuljetusmatkat, läheltä hankittu on aina parempi, kun kaukaa rahdattu. Uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja tulisi suosia. Koska konttikoti on rakennettu konttiin, voisi sisärakenteisiin käyttää mahdollisimman paljon FSC- sertifikaatin omaavaa puuta ja puutuotteita, jotka sitovat kasvaessaan hiilidioksidia ja varastoivat hiiltä. Konttikodin materiaalit ja rakenteet tulisi valita siten, että ne on mahdollista tulevaisuudessa kerätä talteen ja kierrättää. Konttikotia rakentaessa voisi myös miettiä sitä, voisiko siihen käyttää kierrätystuotteita. Oivallisia kierrätettäviä materiaaleja löytyy esimerkiksi kierrätyskeskuksista, niitä ovat esimerkiksi keittiökaapit, kahvat ja ovet. Yläpohja (katto), ulkoseinät ja alapohja muodostavat rakennuksen vaipan. Vaippa eristää kylmältä ja suojaa sateelta ja tuulelta. Vaippa on talon turkki ja ihmisen kolmas iho. Vaipan

13 13 (42) lämmöneristyskyvyllä tarkoitetaan vaipan eli yläpohjan, seinien ja alapohjan kykyä suojata sisätilaa kylmältä, ja sillä on ratkaiseva vaikutus energiankulutukseen. Rakennuksen hyvä lämmöneristyskyky ja tiiviys ovatkin Pohjolassa ekotalon tärkein ominaisuus. Mikäli talon kantava rakenne ei ole itsessään lämpöä eristävää, rakenteeseen lisätään eristekerros. (Rakentajanekolaskuri.) Mitä kompaktimpi rakennus on eli mitä pienempi sen vaipan suhde lattiapinta-alaan on, sitä energiatehokkaampi se on. Pallo tai kuutio olisi energiatehokkain muoto. Käytännössä selkeä suorakaide on energiatehokkain, sillä tällöin rakennus voidaan tehokkaimmin suunnata kohti aurinkoa. (Suomen arkkitehtiliitto.) RT-ympäristöselosteen mukaan eristeenä tulisi käyttää puukuitueristeitä mineraalivillojen ja polyuretaanieristeiden sijasta. Ruotsalaisen ekoarkkitehti Varis Bokaldersin (2004) mukaan vältettäviä eristemateriaaleja ovat muun muassa lasivilla, kivivilla, polyeteeni ja polystyreeni. Parhaina vaihtoehtoina ympäristön kannalta hän pitää käsittelemätöntä puukuitua, pellavaeristettä, kuitusementtilevyä, puukuitulevyä, korkkia, kookoskuitua, kutterilastua, turvetta ja olkea. Toissijaisina vaihtoehtoina hän pitää muun muassa käsiteltyä (boori) tai kierrätyskuidusta valmistettua selluvillaa, kevytsoraa, kevytbetonia, reikätiiltä ja jätepaperia. (Rakentajanekolaskuri.) Pintamateriaalien suhteen ekologisia ja miellyttäviä materiaaleja ovat puu, linoleumi ja korkki. Laattalattian valmistus vie energiaa, mutta on kestävä vaihtoehto. Parketin kohdalla tulee katsoa puulajia, sillä osa niistä tuodaan sademetsistä. Lautalattian etuna on se, että sitä voi hioa ja käsitellä useampaan kertaan ja se on kestävä. Liimojen, tasoitteiden ja maalien tulisi täyttää ympäristömerkkikriteerit. Ympäristömerkitty tuote on ympäristön kannalta varmin vaihtoehto. Myös vahaus on yksi vaihtoehto sisätilojen lattioille. Muovimaaleja tulee välttää, ne ovat ympäristön kannalta haitallisimpia. Kalusteista kestävimpiä ovat massiivipuiset tuotteet. Massiivipuisia kalusteita voi korjata ja niitä löytää käytettyinä, jolloin ekologinen kestävyys on taattu Energiantuotanto ja vesi Ekologisesti kestävän talon ensimmäinen lähtökohta on mahdollisimman pieni energiantarve. Negawattitunti on ympäristön kannalta paras energiamuoto. Vuoden 2010 lämmöneristysmääräykset ovat jo lähellä ns. matalaenergia tasoa. Vuoteen 2020 mennessä uudisrakentamisessa on tarkoitus siirtyä nollaenergiarakentamiseen, jolloin rakennus tuottaa ja kuluttaa yhtä paljon energiaa. (Rakentajanekolaskuri.)

14 14 (42) Ympäristökuormitus vähenee edelleen tuotettaessa tarvittava vähä lämmitysenergia uusiutuvilla energiamuodoilla. Hybridijärjestelmässä voi samaan lämmönvaraajan yhdistää esimerkiksi tulisijan, lämpöpumpun ja aurinkokeräimen. Automatiikka käyttää ensisijaisesti aurinkoa, mutta käynnistää lämpöpumpun, kun auringon teho ei enää riitä. Takkaa voidaan käyttää lisänä esimerkiksi kovilla pakkasilla. (Rakentajanekolaskuri.) Suomalaisen ekorakentamisen pioneerin Bruno Eratin mukaan ensin tulee pyrkiä luonnonmukaisin keinoin mahdollisimman alhaiseen energian kulutukseen ja vasta tämän jälkeen lähteä täydentämään taloa erilaisilla tekniikoilla (Rakentajanekolaskuri). Uusiutuvia energiamuotoja ovat aurinko, tuuli, vesi sekä maahan varastoitunut lämpö. Konttikodin yhtenä lämmitysmuotona voisi olla aurinkokeräin. Aurinkopaneelilla puolestaan voisi taloon tuottaa sähköä ekologisesti. Puulämmitys on kotimainen ja ekologinen vaihtoehto. Vaikka puuta poltettaessa vapautuu hiiltä, sen ei katsota aiheuttavan kasvihuonepäästöjä, sillä kasvavat puut sitovat sen, mitä poltettaessa vapautuu. Puupelletillä olisi puupolttoaineista alhaisin päästötaso. Puu- ja pellettilämmityksen haittana on se, että puupolttoaineen varastointi vie tilaa. Muita biopolttoaineita emme käsittele, sillä kasvien viljely energiakäyttöön vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, ravinnontuotantoon ja mahdollisesti ekosysteemin toimintaan. Konttikotiin olisi mahdollista lisätä varaavan tulisijan lisäksi tulisijaan liitettävä lämmönvaraaja, jolla voisi lämmittää veden. Toinen mahdollinen veden lisälämmitysmuoto etenkin kesäisin voisi olla aurinkokeräin. Varajärjestelmäksi voisi ottaa lämpövastuksen. Pientuulivoimala on myös yksi mahdollinen energian tuottaja, jota voisi miettiä konttikodin kohdalla. Ekologisin vaihtoehto olisi valita ja rakentaa naapurin kanssa yhteinen uusiutuvalla energialla toimiva lämmitysmuoto. Sähkönkulutuksen vähentämisen takia tulisi kaikkien sähkölaitteiden, kodinkoneiden ja valaisimien kuulua parhaaseen energiankulutusluokkaan. Lämmitys- ja sähköenergian kulutuksen vähentämisen helpottamiseksi voisi talossa olla luettavissa olevat kulutusmittarit. Ilmanvaihtoon voisi suunnitella koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon, jolloin poistoilman lämmön ottaa talteen oma laitteensa. Peseytymiseen kuluu nykyisellään kotitalouksissa 40 %, wc:n huuhteluun 25 %, keittiössä 20 % ja pyykinpesuun 13 % käytetystä vedestä (Suomen arkkitehtiliitto). Veden kulutukseen vaikuttaa eniten ihmisten tottumukset. Näihin voidaan vaikuttaa vedenkulutusmittareilla ja vesihanojen säädöllä. Myös paineenalennusventtiili vähentää veden käyttöä. Konttikodin 1000 litran vesisäiliö riittää tällä hetkellä pariksi kolmeksi viikoksi, mutta pienillä muutoksilla vedensäästöä saattaisi pystyä vielä lisäämään. Konttikodin veden käyttöä pystyisi vähentämään

15 15 (42) asentamalla kaksoisvesijärjestelmän. Puhdasta säiliövettä käytettäisiin vain juomiseen, ruoanvalmistukseen ja peseytymiseen kun taas pyykinpesuun ja wc-pöntön huuhteluun käytettäisiin pinta- tai sadevettä. Konttikodin wc ratkaisu on tällä hetkellä kuivakäymälä, joka onkin ekologisin vaihtoehto Käyttö, huolto ja jätteet Jätehuoltoon tulisi jokaisen henkilön panostaa. Myös konttikodin kohdalla tämä olisi tärkeää. Välivarastointia varten tulisi konttikodista löytyä kaappi, johon saisi erilliset astiat muun muassa lasille, metallille, paperille, biojätteille ja pattereille. Konttikodin käytöstä ja huollosta tulisi pitää kirjaa. Jotta huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet tulee tehtyä, tulisi kirjasta löytyä huoltokalenteri ja kunnossapitosuunnitelma. Kirjasta tulisi löytyä myös käyttöohjeet laitteille ja talotekniset ohjeet. 4 YHTEISKUNNALLINEN ULOTTUVUUS 4.1 Yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen määritelmä Puhuttaessa kestävästä kehityksestä unohdetaan usein yhteiskunnallisesti kestävä kehitys. Yhteiskunnallisesti kestävä kehitys tarkoittaa ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin, päätöksentekoon ja perusoikeuksien toteutumiseen. (Global Finland.) 4.2 Konttikodin nykytilanteen arviointi yhteiskunnallisen kehityksen kannalta Kestävän kehityksen yhteiskunnallisessa ulottuvuudessa on huomattavissa ja erotettavissa seuraavia tekijöitä: Perusoikeudet Perusoikeuksiin Suomessa kuuluu muun muassa liikkumisen vapaus ja oikeus työhön. Konttikoti tukee näitä perusoikeuksia hyvän liikuteltavuutensa vuoksi. Siirreltävyytensä ansiosta konttikoti tukee työn tekemistä ja työn perässä muuttamista samoin kuin mahdollista siirtymistä palvelujen perässä.. Arajärvi näkee yksilönvapauden yhtenä kestävän kehityksen edellytyksenä tarkoittaen tällä sitä, että yksilön on yleensä voitava valita vastuullisuuden asettamissa rajoissa oma toimintatapansa ja asettaa itse eri vaihtoehdot etusijajärjestykseen ( Pohjola & Särkelä 2011,93). Konttikoti tarjoaa vaihtoehdon asumismuodoksi ja tavallaan sen kautta ihminen voi asettaa arvonsa hyvinkin erilaiseen järjestykseen kuin mikä on tyypillistä nykyajan

16 16 (42) yhteiskunnassamme. Yhdenvertaisuus on perusoikeus, jonka mukaan kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja (Sisäasianministeriön oikeusyksikön yhdenvertaisuustiimi). Konttikoti tukee tätä ajattelua siten, että kun asuminen kuluttaa vähemmän taloudellisia resursseja niin niitä on mahdollista suunnata esimerkiksi koulutukseen Hyvinvointi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra, näkee suomalaisten hyvinvoinnin suurena uhkana vaihtoehtojen suuren määrän ja yhteiskunnan nopean murroksen mukanaan tuomat arjen hallinnan vaikeuteen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvät hyvinvointiongelmat. Konttikoti on lisävaihtoehto, joka helpottaa arjen hallintaa tarjoamalla pienimuotoisen ratkaisun ihmisille, jotka haluavat asua omakotitalossa mutta jotka eivät halua tai kykene huolehtimaan isosta rakennuksesta tai puhumattakaan kiinteistöstä. Kulttuuri on muuttumassa ja uskalletaan julkisesti myöntää, kuten laulaja, lauluntekijä Maija Vilkkumaa Me Naiset lehdessä 31/13, että ei osata talonpitoa ja kiinteistön omistaminen ei oikein sovi hänen perheelleen (Me Naiset lehti 31/13). Kontti-asumisen edullisuus verrattuna muuhun asumiseen nostaa myös ihmisten hyvinvoinnin tasoa ja sitä kautta myös arjen hallitseminen helpottuu. (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto.) Ihmisten hyvinvointiin vaikuttaa myös se, että konttiasumisen myötä perhesuhteiden ja muiden sosiaalisten kontaktien perässä muuttaminen helpottuu Tasa-arvo Sosiaali- ja terveysministeriön keskeisiä tasa-arvopoliittisia teemoja ovat muun muassa tasaarvo koulutuksessa sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa (Sosiaali- ja terveysministeriö). Mielestämme konttikoti edullisena asumismuotona vapauttaa kotitalouksien ja yksilöiden rahaa ja aikaa koulutukseen ja koska asuminen ei vie niin suurta osaa tuloista niin uskomme sen siten vaikuttavan myös työn ja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen. Näkisimme sen mahdollisuutena siirtyä keski- ja etelä-eurooppalaiseen asumismalliin, missä asumiseen ei käytetä niin paljon rahaa kuin esimerkiksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Konttikoti voi olla vastaus maaseudun autioitumiseen, sillä kiinteän asunnon rakentaminen taajamien ulkopuolelle voi osoittautua myyntitilanteessa taloudelliseksi riskiksi. On muistettava kuitenkin, että kontin käyttötarkoitukset voivat olla muitakin, esimerkiksi konttikahvila, -kauppa tai näyttely. Näillä tavoin kontti varmistaa palveluita sinne missä ihmiset ovat ja luo näin tasa-arvoa Osallistuminen ja vastuunotto Osallistuminen, vastuunotto ja yhteisöllisyys lisääntynee konttiasumisen myötä. Näemme konttiasumisen nykyajan siirtolapuutarha-asumisena. Siirtolapuutarhoissa avoin portti kertoo muille

17 17 (42) asukkaille, että vieraat ovat tervetulleita mökkiin. Mikä konttikodin viestin välittää naapureille, se jää nähtäväksi Velkaantuminen Konttikoti on vastaus suurten asuntolainojen kourissa kamppailevien ihmisten hätään ja käteisen rahan puutteeseen. Kotitalouksien velkaantuneisuus (lainojen suhde vuoden nettotuloon) on noussut 40%:sta (vuosi 1975) lähes 120%:iin (Findikaattori; kotitalouksien velkaantuneisuus). Samalla asumisen kulut muodostavat kotitalouksien kulutusmenoista yli 25% (Findikaattori; kotitalouksien kulutusmenot) Työttömyys ja syrjäytyminen Kiander näkee artikkelissaan, että rikkaissa maissa tulisi luopua degrowth-ajattelun kautta kasvuajattelusta ja kasvusta ja siirtyä sen sijaan tavoittelemaan talouden hallittua supistamista. Tämä vähentäisi resurssien käyttöä ja ympäristön pilaantumista. Talouden supistamisen tulisi kuitenkin lähteä yksilöistä. Eli kotitalouksien tulisi päättää, että tyytyvät vähempään; pienempään kulutukseen ja tämän seurauksena pienempiin palkkoihin ja lyhyempiin työaikoihin. (Pohjola & Särkelä 2011, 54). Stranius näkee materialismiin liittyvän enemmän masennusta, huolta, fyysisiä ongelmia ja alkoholin ja tupakan liikakäyttöä (Pohjola & Särkelä 2011, 40 41). Konttikoti mahdollistaa välttämättömän tilan olemista ja nukkumista varten mahdollisimman edullisesti ja näin pienemmän kulutuksen kautta mahdollisuuden tavoitella pienempiä palkkoja ja lyhyempiä työaikoja. Konttikodin siirreltävyys ja konttiasumisen yhteisöllisyys ovat myös tekijöitä, joiden avulla se vastaa työttömyyden ja syrjäytymisen haasteisiin. 4.3 Konttikodin tulevaisuuden näkymät ja visiot yhteiskunnallisesta näkökulmasta Konttikoti sellaisena kun se nykyisin tunnetaan on yhteiskunnallisen kestävän kehityksen tuote. Näemme kuitenkin, että sitä ja konttiasumista voi visioida ja kehittää jopa Pelle Pelottoman silmälasit päässä. Visioina voisi olla vaikka asumisoikeuskontti tai vapaana olevat kontit voisivat olla konttilistoilla. Rakennuttaja on hylännyt pyörien päällä oleva kontin ajoneuvoveron vuoksi, uskomme kuitenkin, että sitä ajatusta ei kannata kokonaan hylätä (Stranden & Soini, 2013). Lautan päällä olevia, moottorilla eteenpäin kulkevia saunatupia seilaa Suomen vesillä, mutta onko olemassa laiva-konttikotia? Tai vuokraako kukaan tällaista mahdollisuutta viettää kesäkautta vesillä. Konttikoti tai sen vuokraus voi olla ratkaisu uusperheiden ajoittaisille tarpeille suuremmasta majoituskapasiteetista tai kesämökistä haaveilevalle. Visioidessani konttikodin tulevaisuutta luin kaksi uudehkoa kirjaa liittyen kestävään kehitykseen. Lahti & Selosmaan kirja Kaikki Jakoon! perustuu ajatukselle, että kulutuskäyttäytymi-

18 18 (42) sessä on tapahtunut kulttuurinen muutos, jossa käyttömahdollisuus nähdään tärkeämpänä kuin omistaminen. Heidän kirjassaan punaisina lankoina ovat sharing economy eli jakamistalous ja collaboration consumption eli yhteisöllinen kulutus. (Lahti & Selosmaa 2013, ) Heidän kirjansa innoittamana visioimme, että konttikotiin voisi yhdistää jakamistalouden palvelumuotoja kuten esimerkiksi autojen ja pyörien yhteiskäytön, erilaisten tavaroiden myynti-, vaihto-, kierrätys- ja lainaustoiminnot sekä ruokaosuuskuntatoiminnan ja yhteisviljelyn (Lahti & Selosmaa 2013, 32-34). Jakamistalouden taloudelliset hyödyt ovat merkittävät. Se monipuolistaa taloutta ja luo mahdollisuuden uudelle liiketoiminnalle (Lahti & Selosmaa 2013, 92-93). Jakamistalous vähentää velkaisuutta, tuo tasa-arvoa ja lisää yhteisöllisyyttä. Tynkkysen kirja Pieni maailmanpelastusopas pureutuu globaaleihin maailmaa uhkaaviin ongelmiin; sotiin, nälkään ja sortoon. Mutta mielestäni kirjan toinen osa, missä Tynkkynen pohtii ratkaisuja näihin ongelmiin, tarjoaa visioita tulevaisuuden konttikodille ja sille miten konttikoti voisi olla ratkaisuna maailman globaaleihin ongelmiin. Tynkkynen näkee verotuksen ohjaavan vaikutuksen tärkeänä. Muun muassa polttoaine- ja sähkövero tulisi ottaa huomioon tulevaisuuden konttikodin suunnittelussa. (Tynkkynen 2013, ) Energian yhteistuotantoa ja käyttöä voisi tulevaisuudessa pohtia. Miten konttikoti voisi hyödyntää energiataloudessaan uusiutuvia luonnonvaroja muun muassa metsien, peltojen ja vesien tuottamaa elollista ainetta, biomassaa. Myös energian tuottamista keskitetysti useammalle kontille voisi selvittää. Energiatalous on nähtävissä ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen näkökulmista. Konttikotien sijoittelun visioinnissa on nähtävissä yhteiskunnallisesti kestävä kehitys. Konttikodit voisi sijoittaa esimerkiksi kukan terälehtien muotoon siten, että keskiosaan muodostuu yhteinen suihku-wc-sauna osasto. Tätä voisi toki edeltää kahden konttikodin yhdistäminen yhteisellä suihku-wc-sauna osastolla. Konteista voi muodostaa rivi- tai kerrostaloja. Tynkkynen nostaa globaaleihin ongelmiin ratkaisuksi tutkimuksen ja kehityksen sekä innovaatiot (Tynkkynen 2013, 219). Näitä samoja asioita voi käyttää konttikodin tulevaisuuden visioinnissa. Haastatteluissa tuli esille, että konttikodin rakennuttaja näkee taloudelliset resurssit ja niiden puuttumisen merkittävänä asiana konttikodin tutkimuksessa ja kehityksessä (Stranden & Soini 2013). Toivottavasti seminaarityömme on alkua konttiasumisen laajemmille tutkimus- ja kehityshankkeille.

19 19 (42) 5 KULTTUURISESTI KESTÄVÄ KEHITYS 5.1 Kulttuurisesti kestävän kehityksen määritelmä Suomen kestävän kehityksen toimikunta määritteli 1995 kulttuurisesti kestävän kehityksen siten, että se mahdollistaa vapaan henkisen toiminnan, eettisen kasvun sekä kulttuurien moninaisuuden säilymisen ja kehittymisen sukupolvesta toiseen (Kestävän kehityksen määritelmä). Kestävän kehityksen mukainen kulttuuri mahdollistaa kulttuurien kirjon säilymisen ja eettisen ymmärryksen kehittymisen. Kestävä kehitys on myös muutosta parempaan, kulttuurisesti ja henkisesti. Ihmisoikeuksien vaaliminen ja puolustaminen sekä yhteisten velvollisuuksien hyväksyminen on kulttuurikehitystä. (Vihreä polku 2013.) Teemoja, joiden näkökulmasta kulttuurista kestävyyttä on käsitelty, ovat esimerkiksi kulttuuriperintö, matkailu, taide, kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri. Kulttuurinen kestävyys on ehkä se harvimmin huomioitu ja vaikeimmin käsitettävä teema koko kestävän kehityksen laajassa skaalassa. (Vihreä polku 2013.) 5.2 Konttikodin nykytilanteen arviointi kulttuurisen kehityksen kannalta Konttikoti ei ole ollut vielä varsinaisessa käytössä, joten sen vaikutuksia kulttuurisen kehityksen kannalta on vielä vaikea arvioida. Voimme kuitenkin vertailla sitä jo olemassa oleviin ratkaisuihin ja visioida tulevaisuutta. Tulevaisuuden visioinnin lisäksi on hyvä miettiä konttikotien riskejä ja kehityskohteita kulttuurisen kehityksen kannalta Konttiarkkitehtuurin esimerkkejä Suomesta Suomessa ei ole aikaisemmin ollut ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuja kontteja, mutta erilaisiin tapahtumiin ja yrityksiin liittyvää konttiarkkitehtuuria on jonkin verran ollut. Yksi esimerkki on vuoden 2012 syksyltä, jolloin Helsingin Suvilahdessa oli World Design Capital - tapahtumaan liittyvä Arjen aarteet -näyttely. Näyttely oli muotoilun minimaailmannäyttely, jossa esiteltiin yli 20 maan muotoilua, ideoita ja konsepteja. Näyttely oli toteutettu sisä- ja ulkotiloihin, ja yksi sen osa oli konttikylä (Kuva 3.), jossa kontteihin oli rakennettu näyttelyitä (Kuvat 5.-7.), kahvila (Kuva 8.) ja designkauppa. (World Design Capital 2012.)

20 20 (42) Kuva 3. Konttikylä Suvilahdessa. Kuva 4. Kaupunkipuutarha. Kuvat 5. ja 6. Kontissa oleva View-Master laitteilla toteutettu muotoilunäyttely. Kuva 7. Pelkistetty näyttelytila kontissa. (Kuvat 3 8; Soili Junes) Kuva 8. Konttikahvila

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Sirkka Heinonen Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Slow housing -konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin Sitran Energiaohjelma ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2008 Sitran

Lisätiedot

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241 Terve Talo Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241 Pia Lindmanin olkipaalitalon suunnittelun lähtökohtia olivat muun muassa luonnonmukaisuus, myrkyttömyys,

Lisätiedot

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2012

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2012 Terve Talo Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2012 Sisältö Luomura 10 vuotta Luonnonmukaisen rakentamisen keskus Luomura ry on tehnyt kymmenen vuotta työtä luonnonmukaisen, ekologisen

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Ammattilaisille 8 Rakennus on osiensa summa 12 Passiivitalo tiilestä ja harkosta 16 Energiatehokkuus ei saa viedä mukavuutta 24 Oma tupa urbaanisti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

onnelliset kaupungit Onnelliset kaupungit Dodon ajatuksia tulevaisuuden kaupungeista.

onnelliset kaupungit Onnelliset kaupungit Dodon ajatuksia tulevaisuuden kaupungeista. onnelliset kaupungit Onnelliset kaupungit Dodon ajatuksia tulevaisuuden kaupungeista. Dodo ry. Vironkatu 5, 00140 Helsinki (09) 6220 0662 www.dodo.org TUETTU ULKOMINISTERIÖN KEHITYSYHTEISTYÖVAROIN sisällysluettelo

Lisätiedot

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2012 Liiketalouden

Lisätiedot

ANNA SCHEININ-GARPELIN NOLLAENERGIASAUNA Diplomityö

ANNA SCHEININ-GARPELIN NOLLAENERGIASAUNA Diplomityö ANNA SCHEININ-GARPELIN NOLLAENERGIASAUNA Diplomityö Tarkistaja: professori Hannu Tikka Tarkistaja ja aihe hyväksyttyiin Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.helmikuuta.2014 1 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus...3 2. Tulosten analysointia...3 2.1 Yleistä...3 2.2 Energiankulutus

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 3 KUIVAKÄYMÄLÄN ERI VAIHTOEHDOT... 6 3.1 Kuoppakäymälät... 7 3.2 Vähän vettä käyttävät systeemit... 9 3.3 Mökkihuussit...

Lisätiedot

Ritva Laurila Pirjo Salonen (toim.) VIISAS RAKENTAMINEN EKOLOGIAA PERINNETTÄ KÄYTÄNTÖÄ

Ritva Laurila Pirjo Salonen (toim.) VIISAS RAKENTAMINEN EKOLOGIAA PERINNETTÄ KÄYTÄNTÖÄ Ritva Laurila Pirjo Salonen (toim.) VIISAS RAKENTAMINEN EKOLOGIAA PERINNETTÄ KÄYTÄNTÖÄ Ritva Laurila Pirjo Salonen (toim.) VIISAS RAKENTAMINEN EKOLOGIAA PERINNETTÄ KÄYTÄNTÖÄ Viisas rakentaminen -julkaisu

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 www.energiatehokaspitkämäki.fi Pitkämäen asemakaavan ja rakentamistapaohjeen tilaajana on ollut Kankaanpään kaupungin

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informa atiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informa atiolehti Ammattilaisille 7 Kellokas kestää hajamielisiä ihmisiä 10 Juurtuuko townhouse Suomeen? 26 Kirkkojärven koulun tilat innostavat oppimaan 30 Kirkkoarkkitehtuurin kaksi helmeä Kivestä muuraamalla viihtyisien

Lisätiedot

KUVAT: Pohjoinen napajää 17. syyskuuta 1979 ja 17. syyskuuta 2007. Jää on huvennut. Kuva: University of Illians

KUVAT: Pohjoinen napajää 17. syyskuuta 1979 ja 17. syyskuuta 2007. Jää on huvennut. Kuva: University of Illians 1 DIA FIKSUA ASUMISTA -kalvosarja on tuotettu osana Rakennustarkastusyhdistyksen RTY:n Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella -hanketta, joka on osa Motivan koordinoimaa ja Sitran rahoittamaa kuluttajien

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008/29.12.2008 Kankaanpään kaupunki päivitys 8.3.2012 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 päivitys 8.3.2012 Kankaanpään

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Liiku kaupungissa Rakenna reittejä ja sekakäytä eri kulkuvälineitä Valaise tehokkaammin Valitse oikeanlainen energiansäästölamppu

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot