Maukasta ja ekologisesti kestävää. Ideoita ruokapalvelun viestintään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maukasta ja ekologisesti kestävää. Ideoita ruokapalvelun viestintään"

Transkriptio

1 Maukasta ja ekologisesti kestävää Ideoita ruokapalvelun viestintään

2

3 Maukasta ja ekologisesti kestävää Ideoita ruokapalvelun viestintään

4 SHAPE Meal -projektin tutkimusorganisaatiot: Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Helsingin yliopisto Maatalouden tutkimuskeskus SHAPE Meal -projektiin osallistuneet ruokapalveluyritykset: Palmia, Ravioli, UniCafe ja Kauniaisten kaupunki Tuotanto: Aalto-yliopisto Teksti: Sofia Pusa, Marja Seliger ja Mikko Raatikainen Kuvitus ja graafinen suunnittelu: Elina Johanna Ahonen

5 SHAPE MEAL -projekti Joka kolmas suomalainen syö päivittäin ruokapalveluiden tuottaman aterian. Se voi olla lounas päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, sairaalassa tai ruokapalvelun kotiin tuoma ateria seniori-ikäiselle. Tutkimukset osoittavat, että asiakkaat arvostavat julkisten ruokapalveluyritysten tekemää työtä terveellisten ja edullisten aterioiden tuottamiseksi. Asiakkaat toivovat myös vastuullisesti tuotettua, ympäristönäkökohdat huomioonottavaa ruokaa. Ruokapalveluyritysten haasteena on hyödyntää vastuullisuus ja ympäristöosaaminen liiketoiminnassaan ja viestiä siitä uskottavasti ja kiinnostavalla tavalla. Tämä opas syntyi SHAPE Meal -projektissa vuosina tehdyn tutkimuksen tuloksena. Projekti kuului Tekesin rahoittamaa SHAPE Tie kestävään talouteen -hankkeeseen ja Green Growth -ohjelmaan. SHAPE Meal -projektissa tutkittiin tapoja, joilla ruokapalveluyritykset voivat sisällyttää kestävän arvon liiketoimintaansa ja kaupallistaa ekologiseen kestävyyteen tehtyjä investointeja. SHAPE Meal -hankkeessa yhdistyvät uuden tiedon ja ekologisesti kestävien toimintamallien luominen sekä niihin liittyvän viestinnän kehittäminen. Projektissa luotiin kestävän aterian viestintämalli ja sen tietoteknisen ratkaisun prototyyppi. Suunnittelussa huomioitiin erityisesti viestinnän visuaalisuus ja sovelluksen käytettävyys erilaisilla päätelaiteilla. Suunnittelun lähtökohtana oli etnografinen tutkimus, jossa kartoitettiin ruokapalveluyrittäjien ja asiakkaiden tietoa kestävyydestä, lounasruokailuun liittyviä valintatilanteita sekä tarpeita ja keinoja parantaa viestintää. Viestintämalli huomioi myös työpaikkaruokailun sosiaalisena tapahtumana ja ravintolan tilana, jossa kestävyysviestintää voidaan lisätä useassa pisteessä ja samalla parantaa kommunikaation laatua ja ympäristön viihtyisyyttä. Viestinnän lisäksi arjessa pieniltä tuntuvilla asioilla kuten ruokailuvälineiden sijoittelulla, ravintolan tunnelmalla ja muotoilulla voi olla huomattava vaikutus asiakkaiden tekemiin valintoihin. 3

6 Ekologisesti kestävä ateria Kun kestävyys-käsitettä tarkastellaan sen kolmen osatekijän taloudellisen, sosio-kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden kautta voidaan sanoa, että taloudellinen ja sosio-kulttuurinen kestävyys toteutuvat hyvin suomalaisten ruokapalveluyritysten aterioissa. Esimerkiksi kouluruokailu on maksutonta peruskoululaisille ja verovaroin tuettua opiskelijoille. Kun koko henkilöstölle tarjotaan samanlaista ruokaa, voidaan puhua demokraattisesta ateriasta. Työnantajat saattavat tukea lounasruokailua työpaikoilla ja lainsäädännöllä varmistetaan, että ruokapalveluiden toiminta on hygieenistä ja terveyttä suojelevaa. Ruokapalveluyritykset tiedottavat asiakkailleen ateriavaihtoehdoista, ravintosisällöistä ja hinnoista. Sen sijaan aterioiden ekologisesta kestävyydestä kerrotaan hyvin vähän. Syy on ymmärrettävä, sillä ruuan ekologisuus ei ole yksiselitteinen asia, vaan koostuu useista osatekijöistä kuten ruuan alkuperästä, kuljetuksesta ja jalostamisesta. Ravintolayrittäjällä on ensimmäisen asteen kuluttajan asema, kun hän valitsee raaka-aineita, elintarvikkeita ja reseptejä aterioiden valmistukseen. Asiakkaat ovat toisen asteen kuluttajia, jotka voivat valita vain sitä mitä ruokapalveluorganisaatiot heille tarjoavat. Tutkimukset osoittavat, että vaikka kuluttajat sanovat haluavansa tehdä ympäristön ja terveytensä kannalta viisaita valintoja, asenteet ja todellinen käyttäytyminen eivät yksiselitteisesti linkity toisiinsa. SHAPE Meal -projektissa tutkittiin ja kehitettiin menetelmiä, joilla asenteiden ja käyttäytymisen välistä ristiriitaa voitaisiin lieventää. Pyrkimyksenä oli vaikuttaa ihmisten ateriavalintoihin parantamalla viestintää ruuan ekologisesta kestävyydestä sekä ruokapalvelutarjoajille että kuluttajille. Tavoitteena on win-win-win tilanne, josta hyötyvät luonto, ihmiset sekä ruokapalveluyritykset, jotka voivat sisällyttää kestävän arvon liiketoimintansa strategiaan. Jos kestävästä ateriasta ollaan valmiita maksamaan ja asiakastyytyväisyys kasvaa, tuottavat ekologiseen kestävyyteen tehdyt investoinnit myös taloudellista hyötyä ruokapalveluyrityksille. 4

7 Asiakas Ruokapalvelu Tuottajat 5

8 Aterian ekologisuus voidaan laskea Shape Meal -projektissa tutkittiin ensinnäkin asiakkaiden ravintolakäyttäytymistä sekä ruokailutilassa olevaa viestintää. Haastattelemalla ruokapalveluyrittäjiä saatiin tietoa ruoka-aineiden hankinnasta ja alkuperästä sekä suunniteltujen aterioiden koostumuksesta, lautasmalleista. Lautasmallilla tarkoitetaan ravintoarvoltaan tasapainoista ateriaa, mallilautasta, jolle on koottu suositeltava määrä pääruokaa ja lisukkeita, kuten salaattia ja kasviksia. Kestävä ateria -viestintämallissa erotetaan kolme keskeistä toimijaa: tuottaja, ruokapalvelu ja asiakas. Tuottaja ja ruokalvelu muodostavat logistisen verkoston jossa raaka-aineet kulkeutuvat kuluttajan saataville. Tavoitteena on, että myös tieto raaka-aineiden alkuperästä ja valmistuksesta siirtyy ruokapalvelulle. Tietojen perusteella voidaan laskea tyypillisen aterian ravintoarvo ja ympäristöä kuormittavien hiilidioksidipäästöjen määrä. Viestintämallissa nämä tiedot ilmoitetaan päivittäisen ruokalistan eli menun yhteydessä. Kun asiakas valitsee päivittäisestä menusta lautasmallin eli aterian hän saa tiedon myös aterian ekologisesta kestävyydestä. Tietotekniseen prototyyppiin on tallennettu tavallisimpien raaka-aineiden sisältämät keskimääräiset hiilidioksidimäärät ja ravintoarvot. Ruokapalvelu syöttää sovellukseen aterioidensa reseptit ja tarvittavien raaka-aineiden määrät, jonka jälkeen prototyyppi laskee lautasmallin hiilijalanjäljen ja ravintoarvon. Lautasmallit eli tarjolla olevat ateriavaihtoehdot esitetään valokuvina, jotta asiakas saisi mahdollisimman oikean kuvan tarjolla olevista vaihtoehdoista. 6

9 7

10 Kestävyysviestintä Asiakkaan ravintolakokemusta voidaan tarkastella jakamalla se pienempiin osiin. Yksinkertaistettu piirros asiakkaan palvelupolusta koostuu kuudesta kontaktipisteestä, joissa jokaisessa on omanlaisensa haasteet ja mahdollisuudet kestävyysviestinnän onnistumiselle. SHAPE Meal -projektissa ideoitiin konkreettisia ja helposti toteutettavia ehdotuksia siitä, miten viestintää ja ymmärrystä kestävästä ruokailusta voi kehittää palvelupolun eri vaiheissa. Samalla voidaan parantaa ruokailutilanteen sujuvuutta ja -kokemuksen mielekkyyttä. Parhaimmillaan kestävyysviestintä on hauska, kiinnostava ja merkityksellinen osa palvelukokemusta. Tarkkailtaessa asiakkaiden käyttäytymistä havaittiin selkeästi, miten tärkeää on oikean kommunikointikanavan valinta ja viestinnän sijoittaminen asiakkaan liikkumisen kannalta luonnollisiin kohtiin. Ravintolan ja aterian valintaan voidaan vaikuttaa, jos käytettävissä on edellä kuvattu tietotekninen sovellus. Asiakas voi tietokoneen tai kännykän avulla nähdä päivän ruokalistan ja valita vaihtoehdoista hänelle parhaiten sopivan aterian. Kustakin ateriasta annetaan kestävyystietoa hinnan ja ravintoarvotietojen lisäksi. Tietotekninen sovellus luo mahdollisuuden myös erilaisille yhteisöllisille palveluille sekä asiakkaan oman käyttäytymisen seurannalle. Erilaisten lautasmallien ekologisesta kestävyydestä viestitään myös ravintolatilassa. 8

11 Ruokailu maksaminen ravintolasta PoistuminEn ruuan annostelu ravintolaan saapuminen Ravintolan valinta 9

12 Asiakas valitsee ravintolan ja aterian Ravintolan nettisivujen sisällöllä, ulkoasulla ja käyttökokemuksella on merkittävä rooli valittaessa lounasravintolaa. Tutkimusten mukaan moni asiakas kuultuaan ravintolasuosituksen ystävältään, hakee silti lisätietoa palvelusta yrityksen nettisivuilta tai muusta palvelusta. Vertailtaessa eri ravintolavaihtoehtoja kestävyys voi olla merkittävä kilpailuetu. Viestin muotoon kannattaa kuitenkin panostaa ja tuoda kestävyys ilmi kiinnostavalla tavalla, niin ettei asiakkaan tarvitse etsiä tietoa monen linkin takaa. Lounasvaihtoehtoja etsivän potentiaalisen asiakkaan kannalta päivän ruokalista on nettisivujen kiinnostavin elementti, joten se on hyvä sijoittaa etusivulle. Menuun voidaan visualisoida hintaja allergiatietojen lisäksi tieto aterian kestävyydestä vaikkapa yksinkertaisella symbolilla. Valokuvat viikon ekologisimmista ateriavaihtoehdoista kannattaa nostaa pääsivulle erottumaan muusta informaatiosta. Näyttävällä grafiikalla voidaan kertoa ruokavaihtoehtojen ekologisesta kestävyydestä ja ravintoarvoista. Ravintolaketjut voivat hyödyntää nettisivujaan myös kysynnän allokoinnissa lisäämällä pääsivulle tiedot annosten kestävyyden lisäksi ravintoloiden jonotusajasta ja jäljellä olevasta ruoan määrästä. Kysyntää tasaamalla on mahdollista vaikuttaa valtavasti ympäristöä kuormittavaan ruokahävikkiin. Yksinkertaisen hakutoiminnon avulla asiakas voi etsiä sopivinta ravintolaa hakukriteeriensä, kuten jonotusajan, sijainnin tai ruoan sisällön perusteella. 10

13 11

14 Ruokalistan mobiilisovellus Ravintola voi viestiä ekologisesta kestävyydestä myös asiakkaan kännykkään ladattavan mobiilisovelluksen kautta. Viereisessä kuvassa on esimerkki sovelluksesta, jossa esitetään erilaisia visualisointeja lounastarjonnasta. Kuvassa A asiakas pystyy vertailemaan eri menuvaihtoehtojen hintoja ja lautasmallien mukaan laskettuja hiilijalanjälkiä. Kuvassa D ateria visualisoidaan valokuvista kootulla lautasmallilla. Muissa kuvissa on esitetty aterian yksityiskohtia raaka-ainetasolla ja osoitettu, kuinka yksittäiset raaka-aineet vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Visualisoinneilla ja informaatiografiikalla voidaan lisätä ruokaketjun läpinäkyvyyttä ja asiakkaiden tietoisuutta ruuan ekologisesta kestävyydestä. Helppokäyttöinen kännykkäsovellus voi myös lisätä asiakasuskollisuutta, etenkin jos asiakas saa kätevästi sen kautta ruokapalveluyrityksen eri ravintoloiden tiedot vertailtavaksi. Kännykkäsovellus voi seurata ja laskea käyttäjän omaa hiilijanjälkeä. Siihen voidaan ottaa mukaan myös yhteisöllinen ulottuvuus sosiaalisen median avulla. 12

15 a b c D 13

16 Ravintolaan saapuminen ja opastus Ravintolaan saapuessaan uusi asiakas hakee visuaalisia vihjeitä palvelun sisällöstä, kun taas vanha asiakas kiiruhtaa katsomaan ruokalistaa tai keskittyy seurusteluun jonossa. Seuraamalla asiakkaiden ravintolakäyttäytymistä löytyy jokaisesta salista parhaat paikat kestävyysinformaation jakamiselle. Tieto kannattaa siis viedä asiakkaan luokse, sinne minne katse hakeutuu automaattisesti. Ruokalista on tehokas markkinointikanava, jonka jokainen ravintolaan astunut ihminen lukee. Se antaa asiakkaalle ensivaikutelman ravintolabrändistä ja ruokalistan avulla voidaan myös vaikuttaa ruokailukokemuksen sujuvuuteen ja ruoan menekkiin. Liian pieni tekstikoko tai epäselvä tekstihierarkia vaikeuttaa ruokalistan lukua varsinkin ruuhka-aikojen jonoissa. Usein pelkkä teksti ei asiakkaalle edes riitä, vaan hän haluaa nähdä, miltä ruoka näyttää tehdäkseen päätöksensä. Annosvalokuvien lisääminen on helppo tapa vaikuttaa eri ruokalajien houkuttelevuuteen. Myös ateriavaihtoehtojen järjestyksellä ruokalistassa on merkitystä. Terveellisimmän ja kestävimmän annoksen sijoittaminen ensimmäiseksi listalla on yksinkertainen tapa rohkaista paremman valinnan tekemiseen. Tätä voidaan tukea myös herkullisella valokuvalla ja sijoittamalla ruoat linjastolla menun mukaiseen järjestykseen. 14

17 Proteiini hiilihydraatti kasvikset 15

18 Ruuan annostelu Ruoan annosteluvaiheessa asiakas tekee lopullisen valinnan ateriansa sisällöstä ja määrästä. Ihmisillä on tapana täyttää lautasensa sillä, minkä he ensiksi näkevät. Siksi salaatti ja vihannekset kannattaa sijoittaa kulkusuunnassa ennen pääruokaa ja jälkiruokaherkkuja. Ensimmäiseksi linjastolle sijoitettava ruoka on usein myös asiakkaalle oletusvaihtoehto, joten ruokavaihtoehtojen järjestystä muuttamalla voidaan rohkaista kestävämpiin valintoihin ja tasoittaa ruoan kysyntää. Myös lautasten koolla voidaan vaikuttaa annostellun ruoan määrään. Jos ravintolassa on erikseen vain salaattilautaset, asiakas todennäköisemmin täyttää suuren lautasen lihalla ja perunoilla lautasmallin vastaisesti. Sen sijaan lautasia voi käyttää mediana painamalla lautasmalliohjeistuksen astiaan muistuttamaan suosituksista niin terveyden kuin kestävyydenkin näkökulmasta. Moni asiakas ottaa varmuuden vuoksi liikaa ruokaa, mistä seuraa ympäristöä kuormittavaa ruokahävikkiä. Jos santsauskierros on ilmainen, ensimmäisellä kerralla ruokaa voi ottaa maltillisemmin. Usein ruokalinjastojen kohdalla tiedot ruoasta sijoitetaan linjaston päälle ylätasolle. Kuitenkin lounasta haettaessa asiakkaiden katse kohdistuu alas itse ruokaan ja tarjottimeen. Toisaalta tarjotin peittää itse linjastolle sijoitetun informaation. Siksi kestävyys-, terveys ja allergiatiedot kannattaisi sijoittaa asiakkaiden luonnolliselle katseen korkeudelle ruoan yhteyteen. Uudelleen käytettävät tussi- tai liitutaulut ovat helppokäyttöisiä materiaaleja jokapäiväisten lounastietojen kirjoittamiseen. Myös ruoka- ja kestävyyssymbolein varustetut magneetit ovat kätevä tapa viestiä. 16

19 Avokadokeitto Lihamakaroonilaatikko KAsvispaistos 17

20 Maksaminen ja pöydän valinta Kassalla jonon halutaan liikkuvan nopeasti, joten kassa ei ole paras paikka informaation jakamiseen. Sen sijaan maksutavoilla ja keräämällä pisteitä ekologisista valinnoista voidaan rohkaista kestävämpään kulutukseen. Kestävyyspisteiden karttuessa kanta-asiakkaita voidaan palkita vihreämmistä valinnoista antamalla heille esimerkiksi alennusta ruoasta tai ilmainen lounas. Esimerkiksi Helsingin seudun matkakorteista tuttua RFID-tekniikkaa voidaan hyödyntää kestävyyspisteiden keräämisessä. Lounashetki on virkistymistä varten, jolloin saadaan virtaa hyvistä lounaskeskusteluista tai hengähdetään hetki omassa rauhassa. Lounastilan tunnelmalla ja pöytien asettelulla on suuri vaikutus asiakkaiden viihtyvyyteen. On myös tärkeää, että ravintolan käytännölliset ja esteettiset ratkaisut sekä sisustuselementit tukevat brändin ydintä. Jos ruokapalveluyritys on panostanut kestävyyteen toiminnassaan, tämän tulisi näkyä asiakkaalle ravintolan ilmeessä ja toiminnoissa. Tilat kannattaa ottaa kokonaisvaltaisesti käyttöön. Seinät voivat kommunikoida värein sekä viestein ja pöytiä voidaan hyödyntää tiedon visualisoinnissa. Kauniisti toteutettu grafiikka tai pöydille tuodut yrtit ja luontoelementit lisäävät tunnelmaa. 18

21 Piip! 19

22 Tyytyväinen asiakas Astioiden poisvienti ja ravintolasta poistuminen tapahtuvat automaattisesti enempää ajattelematta. Siksi jätteenlajittelupisteeseen tarvitaan selkeät ohjeet ja ekologisia käytäntöjä tukevaa logistiikkaa. Tehokas ruokahävikin hallinta säästää sekä rahaa että ympäristöä. Jätteenlajittelujärjestykseen kannattaa kiinnittää huomiota niin prosessin nopeuttamisen kuin ekologisuuden kannalta. Jos sekajäte on ensimmäisenä, sinne päätyy helposti koko tarjottimen sisältö. Viereisessä kuvassa näkyy suositeltava jätteiden hävittämisjärjestys. Eri jätepisteisiin kannattaa myös listata selkeästi sinne kuuluvat asiat. Esimerkiksi lautasliinat päätyvät valitettavan usein sekajätteeseen biojätteen sijaan. Yksi ratkaisu tähän on printata lautasliinoihin ohjeet oikeasta hävitystavasta tämä jää varmasti asiakkaiden mieleen. 20

23 Biohajoava Energiajäte Pullot metalli Kaatopaikkajäte Aterimet Juomalasit Lautaset Tarjottimet 21

24 SHAPE-prototyyppiarkkitehtuuri Viereisellä sivulla on kuvattu SHAPE -projektissa tehdyn tietoteknisen prototyypin arkkitehtuuri. Prototyypissä tarvittavat kestävyystiedot saatiin Maatalouden tutkimuskeskuksesta. Lounasruokien respetit ja laustasmallit perustuivat projektiin osalistuvien ruokapalveluyrityste resepteihin. Sovelluksen tietoteknisestä ja visuaalisesta suunnittelusta vastasivat Aalto-yliopiston Aalto-yliopiston tietotekniikan ja graafisen suunnittelun tutkijat, opettajat ja opiskelijat. Prototyyppiä kokeiltiin tietokoneessa, tabletilla ja puhelimessa. Arkkitehtuuri erottelee kolme keskeistä roolia. Ruokapalvelu tarkoittaa ravintolahenkilökuntaa, joka hallitsee ruokien raakaaineista koostuvia reseptejä sekä eri ruokalajit yhdistäviä päivittäisiä menuja. Tuotanto hallitsee yksittäisten raaka-aineiden tietoja, kuten hiilijalanjälkeä ja ravintosisältöä painoyksikköä kohden. Ravintolan asiakas valitsee aterian esitetyn informaation ja mieltymystensä perusteella. Kullekin roolille on oma sovelluksensa asiakkaalle voi olla useita erilaisia sovelluksia eri käyttötarkoituksiin tai päätelaitteille. Keskeinen kokonaisuus, johon kaikki sovellukset liittyvät, on backend, joka sisältää tietokannan. Tietokanta erottelee menun ja ruokalajien hallinnan sekä raaka-aineiden hallinnan. Backendkomponentti puolestaan huolehtii oikeanmuotoisen informaation tuottamisesta sovelluksille sekä erilaisista lisäpalveluista kuten tietoturvasta. 22

25 Asiakas Annoksesi: Puuroateria (0,4 kg CO2) WebApp Backend App Menu Reseptit Tietokanta Raaka-aine RuokapalveluApp RaakaAineApp Puuro resepti: 1,5 kg kaurahiutale 10 l vesi 2 rkl suola Maito 1 kg CO2/kg, FIN Kaurahiutale 0,5 CO2/kg, POL Ruokapalvelu Menu: Puuro, leipä, maito Tuottajat 23

26 SHAPE Meal -tutkimusryhmä kiittää TEKES Green Growth -ohjelmaa rahoituksesta Projektiin osallistuneita ruokapalveluyrityksiä hyvästä yhteistyöstä: Palmia, Ravioli, Kauniaisten kaupunki ja UniCafe / HYY Ravintolat SHAPE Meal -tutkimusryhmä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus: Sirpa Kurppa ja Marja-Liisa Vieraankivi Helsingin Yliopisto Ruralia-instituutti: Minna Mikkola Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu: Marjo Kauppinen, Tomi Männistö, Mikko Raatikainen, Danielle Pichlis, Jari Pääkkö, Piia Sevón ja Mikko Ylikangas sekä Vaatimustenhallinnan kurssin opiskelijat 2013 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: Marja Seliger, Marjatta Itkonen, Young-ae Hahn, Sofia Pusa ja Heidi Uppa sekä Visuaalisen viestinnän Sustainability -kurssin opiskelijat SHAPE Shaping Markets for Sustainability / Tie kestävään talouteen -hankkeen tutkimusorganisaatiot: VTT, Demos Helsinki, HY, MTT ja Aalto-yliopisto 24

27

28 Yhteistyössä mukana

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa

Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa Ravintolafoorumi 2016 Kirsi Silvennoinen kirsi.silvennoinen@luke.fi @UglyFruitAndVeg Taustaa: Foodspill-tutkimus 2010 2012 Hankkeessa selvitettiin ruokahävikkiä

Lisätiedot

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 13 Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Helmi Risku-Norja, MTT Lakisääteinen julkinen ruokapalvelu tarjoaa vuosittain 431 miljoonaa ateriaa, mikä

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä voi olla ylpeä ja missä kehitettävää! Hyvät järjestelmät Pitkä ketju osataan Hygienia ja puhtaus Koulutus

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa 1 (6) 3422/02.08.00/2011 Liite 5.3. Päivähoitoruokailun sisältö Päivähoitoruokailun ravitsemuksellisena ja kasvatuksellisena tavoitteena on ylläpitää ja edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä tyydyttää

Lisätiedot

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Lisätiedot

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Neuvokas perhe Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Sisältö: Ruoka ja syöminen lapsiperheessä. Liikkuminen lapsiperheessä. Ruutuaika ja sen mukanaan tuomat haasteet. Lapset opettelevat

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin PERUSTELE VÄITTÄMÄT: Ympäristöystävällinen ruoka Ruokaa syödään päivittäin ja ruokavalinnoilla on suuri vaikutus ympäristöön. Tutustutaan erilaisiin tapoihin vähentää oman syömisen ympäristökuormitusta.

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ!

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Paikallista ruokaa julkisiin ruokapalveluihin - rahat omalle alueelle Yritysten kanssa tehty tuotekehitystyö ja sen merkitys Palvelujohtaja Paula Juvonen 15.9.2016 Arkea Oy

Lisätiedot

Älyvakuutukset. Mikä muuttuu vakuutustoiminnassa? Petri Vieraankivi, johtaja Liiketoiminnan kehitys Mandatum Life. Älyvakuutukset / Petri Vieraankivi

Älyvakuutukset. Mikä muuttuu vakuutustoiminnassa? Petri Vieraankivi, johtaja Liiketoiminnan kehitys Mandatum Life. Älyvakuutukset / Petri Vieraankivi Älyvakuutukset Mikä muuttuu vakuutustoiminnassa? Petri Vieraankivi, johtaja Liiketoiminnan kehitys Mandatum Life Vakuuttamisella yhteiskunnallinen tehtävä Vakuuttaminen on väylä riskin jakamiselle Vakuuttaminen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelman päämäärä Tehtävänä ollut rakentaa valtakunnallinen, yksinkertainen ja helposti toteutettava ohjelma. Työmme on osa kansallista

Lisätiedot

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Kilpailutyö Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Salla Hautaviita & Eetu Koskinen Satakunnan koulutuskuntayhtymä Ulvila 29.5.2012 Sisällys Saatteeksi... 3 Menu... 4 Perustelut... 5 Ravintosisältö...

Lisätiedot

Sapere- ja makukouluhankkeet - uutta tuulta myös kouluruokailuun?

Sapere- ja makukouluhankkeet - uutta tuulta myös kouluruokailuun? Sapere- ja makukouluhankkeet - uutta tuulta myös kouluruokailuun? 3.11.2009 Kotitalousopettajien liitto hushållslärarnas förbund ry Toiminnanohjaaja Anni-Mari Syväniemi Kuvat: Salapoliisi Sapere ja koekeittiö-hanke

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA KOTITALOUSALA IFHE Position Paper / Terhi Lindqvist Marttaliitto 2016 IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET IFHE hyväksyi Korean maailmankongressissa IFHE Position

Lisätiedot

Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Kilpailusuoritus arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti:

Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Kilpailusuoritus arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti: TEHTÄVÄKUVAUS Osio: A Baarityöskentely Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Drinkki A: kolme kappaletta Drinkki B: kaksi kappaletta Tuomari antaa kilpailijalle suulliset ohjeet

Lisätiedot

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun paikannusominaisuuksilla

Lisätiedot

Saimaan sampanjabaari

Saimaan sampanjabaari e l l a m o l Kesä nnaan Savonli Saimaan sampanjabaari Sisällys Pääkirjoitus Minulle paras hetki Savonlinnan alkukesässä on se, kun keskustan lukuisat terassiravintolat avaavat pitkän talven jälkeen ovensa.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 16 Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Maarit Pallari, MTT Muotoilun juuret istuvat yhtä tukevasti kulttuurissamme kuin puikulaperunan

Lisätiedot

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta?

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? VASTUULLINEN LEIPÄ Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? Varsinkin täysjyväleipä on osa ympäristöystävällistä ruokavaliota. Suurin osa leivistä valmistetaan käyttämällä vain kasvipohjaisia raaka-aineita.

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Liikkuvan nuoren perusteita välipalakäytännöt Liikkuvan nuoren perusteet www.tervekoululainen.fi

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Päivitetty Rauman normaalikoulu

Päivitetty Rauman normaalikoulu Laadun kehittäminen arvioinnin perusteella: Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on löytää kehittämiskohteet Kehittämistoimet suunnitellaan Toteuttamisen toimenpiteistä ja ajankohdasta sovitaan Kunkin osa-alueen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Työelämän muutos Ennakointikamari 4.4.2016 Timo Karkola Johtaja, rehtori Työ ja johtaminen tulevaisuudessa? 4 tärkeintä asiakas kysymystä Kuka on asiakkaani, kenen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä

Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies Maaseutuyrittäjyyslinja, MTK 1 Julkiset ruokapalvelut Suomessa merkittävässä roolissa ravitsemusosaamiselle

Lisätiedot

1) Ravitsemussuositukset osana opetusta jaettu asiantuntijuus

1) Ravitsemussuositukset osana opetusta jaettu asiantuntijuus 1) Ravitsemussuositukset osana opetusta jaettu asiantuntijuus Tehtävänä on koota yhteen koulutukseen osallistujien tiedot nykyisistä ravitsemussuosituksista ja ideoida, miten suosituksia voisi käsitellä

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.2015 Ruralia-instituutti / Riitta Kaipainen 3.9.2015 1 Elintarvikealaan kohdistuvien kehittämislinjauksien historiaa Etelä-Savossa: -

Lisätiedot

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit Päivitetty 2011 Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit diabeetikoiden ja MBO-potilaiden kuntoutusta järjestävissä laitoksissa Diabeetikoiden ja MBO-potilaiden (metabolista oireyhtymää sairastavien)

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt

Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt Suomen akatemian rahoittama strategisen tutkimuksen konsortiohanke, Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi (PIHI) ohjelma, 2015-2020

Lisätiedot

Millaista uutta liiketoimintaa kestävät ruokapalvelut mahdollistavat? Minna Mikkola Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Millaista uutta liiketoimintaa kestävät ruokapalvelut mahdollistavat? Minna Mikkola Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Ateria 2013 Millaista uutta liiketoimintaa kestävät ruokapalvelut mahdollistavat? Minna Mikkola Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Julkisen ruokapalvelukonseptin historiaa Lähtökohtana taustalla aiempi

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 Luomu ammattikeittiöissä Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille Graafinen ohje Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille 1/2016 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Graafinen tunnus... 4 Tunnuksen

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Arvostusta ammattikeittiöille -hanke 2015-2016 Projektipäällikkö Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajat ry 1.4.2016 Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille

Lisätiedot

Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista

Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista Sydänmerkki auttaa kuluttajaa Ainoa ravitsemuslaadusta kertova symboli Kuluttajille ruoan terveellisyys on tärkeää, mutta terveellisesti syöminen on

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järjestämiseksi vanhustenhuollossa

Valtuustoaloite: Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järjestämiseksi vanhustenhuollossa Maakuntavaltuusto 43 07.06.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 248 06.10.2010 Maakuntahallitus I 220 01.11.2010 Valtuustoaloite: Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järjestämiseksi vanhustenhuollossa

Lisätiedot

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville.

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville. TerveysInfo Diabetes ja keliakia: ruokaopas Opas kertoo käytännönläheisesti diabetes ja keliakiaruokavalioiden yhdistämisestä. Se sisältää mm. useita erilaisia raaka aine ja tuotetaulukoita, jotka auttavat

Lisätiedot

Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 26.5.2013 1

Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 26.5.2013 1 Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 1 Taustoja Arkilounaskriteerit: Helppo työkalu ravitsemuslaadun omavalvontaan. Sydänmerkki-ateria: Tarkka menetelmä ravitsemuslaadun

Lisätiedot

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta?

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Finsifin seminaari 20.9.2011 Hanna Hiidenpalo 19.9.2011 1 Miksi elintarvikkeet ja ruuan tuotanto kiinnostavat myös sijoittajia? 35 % maailman työväestöstä

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen tietotekniikkapalveluiden

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen tietotekniikkapalveluiden Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen tietotekniikkapalveluiden arviointi Mistä on hyvät koulut tehty -seminaari IV, 15.4.2011 Pekka Leviäkangas, Raine Hautala, Risto Öörni & Virpi Britschgi VTT 2

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Ruoka on osa hyvinvointia

Ruoka on osa hyvinvointia Ruoka on osa hyvinvointia Baltfood, yleistä Itämeren alueen ruokakäyttäytyminen - trendit Heidi Valtari Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Turun yliopisto baltfood c/o LÜBECK Business Development Corporation

Lisätiedot

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 Kuopion seudun viisas liikkuminen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 KÄYTTÖ- KYNNYKSEN ALENTAMINEN (NYKYISTEN ESTEIDEN POISTAMINEN) https://vimeo.com/105731318 TIETOISUU -DEN LISÄÄ- MINEN ASIAKKAAN

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

Mitä ruoaksi huomenna? Ruoan kulutuksen tähtikartastot vuoteen 2030

Mitä ruoaksi huomenna? Ruoan kulutuksen tähtikartastot vuoteen 2030 Mitä ruoaksi huomenna? Ruoan kulutuksen tähtikartastot vuoteen 2030 MIRHAMI 2030 hankkeen loppuseminaari 10.12.2008 Helsinki Anna Kirveennummi & Johanna Mäkelä & Riikka Saarimaa Mitä ruoaksi huomenna?

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

Kouluruokailun tyytyväisyyskysely Joulukuu 2015

Kouluruokailun tyytyväisyyskysely Joulukuu 2015 Kouluruokailun tyytyväisyyskysely 2015 Joulukuu 2015 Vastaajien ikä ja sukupuoli Ikä Sukupuoli 7-12 vuotta 26,59% 13-18 vuotta 63,62% yli 18 vuotta 9,79% tyttö 58,93% poika 41,07% 2 Missä koulussa ruokailet?

Lisätiedot

Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila

Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila 01.0.201 Esityksen sisältö Tulevaisuus Tavoitteet Nykytilanne Muutostarpeet Uusi toiminnan malli Haasteisiin vastaaminen Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

Suomeksi HERBIE. Indoor Garden. Effortless Indoor Gardening

Suomeksi HERBIE. Indoor Garden. Effortless Indoor Gardening Suomeksi HERBIE Indoor Garden Effortless Indoor Gardening HERBIE Indoor Garden design by mikael ericsson Vaivatonta sisäviljelyä Tregren tarjoaa ratkaisut helppoon ja vaivattomaan sisäviljelyyn. Herbie

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

Eye tracking. Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi

Eye tracking. Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Eye tracking Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Lisää myyntiä luomalla katseen vangitsevaa viestintää Näkevätkö asiakkaasi todellakin ne asiat, jotka haluat heidän laskussa, web sivuilla

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund Ruokaratkaisuja Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS Kirsi Englund Hyvän aterian malli Ateria on ravitsemuksellisesti laadukas, kun lautaseltasi löytyy nämä neljä osaa. Omaksu malli mieleesi,

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro BLUES MK -01 Blue Nimi Nro Harjoituspäiväkirja Kesä 2013 Hyvä Blues 01 Blue pelaaja, Olet päässyt edellisen kauden aikana hieman maistamaan sitä, miltä kilpakiekon pelaaminen tai jääkiekon treenaaminen

Lisätiedot