Maukasta ja ekologisesti kestävää. Ideoita ruokapalvelun viestintään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maukasta ja ekologisesti kestävää. Ideoita ruokapalvelun viestintään"

Transkriptio

1 Maukasta ja ekologisesti kestävää Ideoita ruokapalvelun viestintään

2

3 Maukasta ja ekologisesti kestävää Ideoita ruokapalvelun viestintään

4 SHAPE Meal -projektin tutkimusorganisaatiot: Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Helsingin yliopisto Maatalouden tutkimuskeskus SHAPE Meal -projektiin osallistuneet ruokapalveluyritykset: Palmia, Ravioli, UniCafe ja Kauniaisten kaupunki Tuotanto: Aalto-yliopisto Teksti: Sofia Pusa, Marja Seliger ja Mikko Raatikainen Kuvitus ja graafinen suunnittelu: Elina Johanna Ahonen

5 SHAPE MEAL -projekti Joka kolmas suomalainen syö päivittäin ruokapalveluiden tuottaman aterian. Se voi olla lounas päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, sairaalassa tai ruokapalvelun kotiin tuoma ateria seniori-ikäiselle. Tutkimukset osoittavat, että asiakkaat arvostavat julkisten ruokapalveluyritysten tekemää työtä terveellisten ja edullisten aterioiden tuottamiseksi. Asiakkaat toivovat myös vastuullisesti tuotettua, ympäristönäkökohdat huomioonottavaa ruokaa. Ruokapalveluyritysten haasteena on hyödyntää vastuullisuus ja ympäristöosaaminen liiketoiminnassaan ja viestiä siitä uskottavasti ja kiinnostavalla tavalla. Tämä opas syntyi SHAPE Meal -projektissa vuosina tehdyn tutkimuksen tuloksena. Projekti kuului Tekesin rahoittamaa SHAPE Tie kestävään talouteen -hankkeeseen ja Green Growth -ohjelmaan. SHAPE Meal -projektissa tutkittiin tapoja, joilla ruokapalveluyritykset voivat sisällyttää kestävän arvon liiketoimintaansa ja kaupallistaa ekologiseen kestävyyteen tehtyjä investointeja. SHAPE Meal -hankkeessa yhdistyvät uuden tiedon ja ekologisesti kestävien toimintamallien luominen sekä niihin liittyvän viestinnän kehittäminen. Projektissa luotiin kestävän aterian viestintämalli ja sen tietoteknisen ratkaisun prototyyppi. Suunnittelussa huomioitiin erityisesti viestinnän visuaalisuus ja sovelluksen käytettävyys erilaisilla päätelaiteilla. Suunnittelun lähtökohtana oli etnografinen tutkimus, jossa kartoitettiin ruokapalveluyrittäjien ja asiakkaiden tietoa kestävyydestä, lounasruokailuun liittyviä valintatilanteita sekä tarpeita ja keinoja parantaa viestintää. Viestintämalli huomioi myös työpaikkaruokailun sosiaalisena tapahtumana ja ravintolan tilana, jossa kestävyysviestintää voidaan lisätä useassa pisteessä ja samalla parantaa kommunikaation laatua ja ympäristön viihtyisyyttä. Viestinnän lisäksi arjessa pieniltä tuntuvilla asioilla kuten ruokailuvälineiden sijoittelulla, ravintolan tunnelmalla ja muotoilulla voi olla huomattava vaikutus asiakkaiden tekemiin valintoihin. 3

6 Ekologisesti kestävä ateria Kun kestävyys-käsitettä tarkastellaan sen kolmen osatekijän taloudellisen, sosio-kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden kautta voidaan sanoa, että taloudellinen ja sosio-kulttuurinen kestävyys toteutuvat hyvin suomalaisten ruokapalveluyritysten aterioissa. Esimerkiksi kouluruokailu on maksutonta peruskoululaisille ja verovaroin tuettua opiskelijoille. Kun koko henkilöstölle tarjotaan samanlaista ruokaa, voidaan puhua demokraattisesta ateriasta. Työnantajat saattavat tukea lounasruokailua työpaikoilla ja lainsäädännöllä varmistetaan, että ruokapalveluiden toiminta on hygieenistä ja terveyttä suojelevaa. Ruokapalveluyritykset tiedottavat asiakkailleen ateriavaihtoehdoista, ravintosisällöistä ja hinnoista. Sen sijaan aterioiden ekologisesta kestävyydestä kerrotaan hyvin vähän. Syy on ymmärrettävä, sillä ruuan ekologisuus ei ole yksiselitteinen asia, vaan koostuu useista osatekijöistä kuten ruuan alkuperästä, kuljetuksesta ja jalostamisesta. Ravintolayrittäjällä on ensimmäisen asteen kuluttajan asema, kun hän valitsee raaka-aineita, elintarvikkeita ja reseptejä aterioiden valmistukseen. Asiakkaat ovat toisen asteen kuluttajia, jotka voivat valita vain sitä mitä ruokapalveluorganisaatiot heille tarjoavat. Tutkimukset osoittavat, että vaikka kuluttajat sanovat haluavansa tehdä ympäristön ja terveytensä kannalta viisaita valintoja, asenteet ja todellinen käyttäytyminen eivät yksiselitteisesti linkity toisiinsa. SHAPE Meal -projektissa tutkittiin ja kehitettiin menetelmiä, joilla asenteiden ja käyttäytymisen välistä ristiriitaa voitaisiin lieventää. Pyrkimyksenä oli vaikuttaa ihmisten ateriavalintoihin parantamalla viestintää ruuan ekologisesta kestävyydestä sekä ruokapalvelutarjoajille että kuluttajille. Tavoitteena on win-win-win tilanne, josta hyötyvät luonto, ihmiset sekä ruokapalveluyritykset, jotka voivat sisällyttää kestävän arvon liiketoimintansa strategiaan. Jos kestävästä ateriasta ollaan valmiita maksamaan ja asiakastyytyväisyys kasvaa, tuottavat ekologiseen kestävyyteen tehdyt investoinnit myös taloudellista hyötyä ruokapalveluyrityksille. 4

7 Asiakas Ruokapalvelu Tuottajat 5

8 Aterian ekologisuus voidaan laskea Shape Meal -projektissa tutkittiin ensinnäkin asiakkaiden ravintolakäyttäytymistä sekä ruokailutilassa olevaa viestintää. Haastattelemalla ruokapalveluyrittäjiä saatiin tietoa ruoka-aineiden hankinnasta ja alkuperästä sekä suunniteltujen aterioiden koostumuksesta, lautasmalleista. Lautasmallilla tarkoitetaan ravintoarvoltaan tasapainoista ateriaa, mallilautasta, jolle on koottu suositeltava määrä pääruokaa ja lisukkeita, kuten salaattia ja kasviksia. Kestävä ateria -viestintämallissa erotetaan kolme keskeistä toimijaa: tuottaja, ruokapalvelu ja asiakas. Tuottaja ja ruokalvelu muodostavat logistisen verkoston jossa raaka-aineet kulkeutuvat kuluttajan saataville. Tavoitteena on, että myös tieto raaka-aineiden alkuperästä ja valmistuksesta siirtyy ruokapalvelulle. Tietojen perusteella voidaan laskea tyypillisen aterian ravintoarvo ja ympäristöä kuormittavien hiilidioksidipäästöjen määrä. Viestintämallissa nämä tiedot ilmoitetaan päivittäisen ruokalistan eli menun yhteydessä. Kun asiakas valitsee päivittäisestä menusta lautasmallin eli aterian hän saa tiedon myös aterian ekologisesta kestävyydestä. Tietotekniseen prototyyppiin on tallennettu tavallisimpien raaka-aineiden sisältämät keskimääräiset hiilidioksidimäärät ja ravintoarvot. Ruokapalvelu syöttää sovellukseen aterioidensa reseptit ja tarvittavien raaka-aineiden määrät, jonka jälkeen prototyyppi laskee lautasmallin hiilijalanjäljen ja ravintoarvon. Lautasmallit eli tarjolla olevat ateriavaihtoehdot esitetään valokuvina, jotta asiakas saisi mahdollisimman oikean kuvan tarjolla olevista vaihtoehdoista. 6

9 7

10 Kestävyysviestintä Asiakkaan ravintolakokemusta voidaan tarkastella jakamalla se pienempiin osiin. Yksinkertaistettu piirros asiakkaan palvelupolusta koostuu kuudesta kontaktipisteestä, joissa jokaisessa on omanlaisensa haasteet ja mahdollisuudet kestävyysviestinnän onnistumiselle. SHAPE Meal -projektissa ideoitiin konkreettisia ja helposti toteutettavia ehdotuksia siitä, miten viestintää ja ymmärrystä kestävästä ruokailusta voi kehittää palvelupolun eri vaiheissa. Samalla voidaan parantaa ruokailutilanteen sujuvuutta ja -kokemuksen mielekkyyttä. Parhaimmillaan kestävyysviestintä on hauska, kiinnostava ja merkityksellinen osa palvelukokemusta. Tarkkailtaessa asiakkaiden käyttäytymistä havaittiin selkeästi, miten tärkeää on oikean kommunikointikanavan valinta ja viestinnän sijoittaminen asiakkaan liikkumisen kannalta luonnollisiin kohtiin. Ravintolan ja aterian valintaan voidaan vaikuttaa, jos käytettävissä on edellä kuvattu tietotekninen sovellus. Asiakas voi tietokoneen tai kännykän avulla nähdä päivän ruokalistan ja valita vaihtoehdoista hänelle parhaiten sopivan aterian. Kustakin ateriasta annetaan kestävyystietoa hinnan ja ravintoarvotietojen lisäksi. Tietotekninen sovellus luo mahdollisuuden myös erilaisille yhteisöllisille palveluille sekä asiakkaan oman käyttäytymisen seurannalle. Erilaisten lautasmallien ekologisesta kestävyydestä viestitään myös ravintolatilassa. 8

11 Ruokailu maksaminen ravintolasta PoistuminEn ruuan annostelu ravintolaan saapuminen Ravintolan valinta 9

12 Asiakas valitsee ravintolan ja aterian Ravintolan nettisivujen sisällöllä, ulkoasulla ja käyttökokemuksella on merkittävä rooli valittaessa lounasravintolaa. Tutkimusten mukaan moni asiakas kuultuaan ravintolasuosituksen ystävältään, hakee silti lisätietoa palvelusta yrityksen nettisivuilta tai muusta palvelusta. Vertailtaessa eri ravintolavaihtoehtoja kestävyys voi olla merkittävä kilpailuetu. Viestin muotoon kannattaa kuitenkin panostaa ja tuoda kestävyys ilmi kiinnostavalla tavalla, niin ettei asiakkaan tarvitse etsiä tietoa monen linkin takaa. Lounasvaihtoehtoja etsivän potentiaalisen asiakkaan kannalta päivän ruokalista on nettisivujen kiinnostavin elementti, joten se on hyvä sijoittaa etusivulle. Menuun voidaan visualisoida hintaja allergiatietojen lisäksi tieto aterian kestävyydestä vaikkapa yksinkertaisella symbolilla. Valokuvat viikon ekologisimmista ateriavaihtoehdoista kannattaa nostaa pääsivulle erottumaan muusta informaatiosta. Näyttävällä grafiikalla voidaan kertoa ruokavaihtoehtojen ekologisesta kestävyydestä ja ravintoarvoista. Ravintolaketjut voivat hyödyntää nettisivujaan myös kysynnän allokoinnissa lisäämällä pääsivulle tiedot annosten kestävyyden lisäksi ravintoloiden jonotusajasta ja jäljellä olevasta ruoan määrästä. Kysyntää tasaamalla on mahdollista vaikuttaa valtavasti ympäristöä kuormittavaan ruokahävikkiin. Yksinkertaisen hakutoiminnon avulla asiakas voi etsiä sopivinta ravintolaa hakukriteeriensä, kuten jonotusajan, sijainnin tai ruoan sisällön perusteella. 10

13 11

14 Ruokalistan mobiilisovellus Ravintola voi viestiä ekologisesta kestävyydestä myös asiakkaan kännykkään ladattavan mobiilisovelluksen kautta. Viereisessä kuvassa on esimerkki sovelluksesta, jossa esitetään erilaisia visualisointeja lounastarjonnasta. Kuvassa A asiakas pystyy vertailemaan eri menuvaihtoehtojen hintoja ja lautasmallien mukaan laskettuja hiilijalanjälkiä. Kuvassa D ateria visualisoidaan valokuvista kootulla lautasmallilla. Muissa kuvissa on esitetty aterian yksityiskohtia raaka-ainetasolla ja osoitettu, kuinka yksittäiset raaka-aineet vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Visualisoinneilla ja informaatiografiikalla voidaan lisätä ruokaketjun läpinäkyvyyttä ja asiakkaiden tietoisuutta ruuan ekologisesta kestävyydestä. Helppokäyttöinen kännykkäsovellus voi myös lisätä asiakasuskollisuutta, etenkin jos asiakas saa kätevästi sen kautta ruokapalveluyrityksen eri ravintoloiden tiedot vertailtavaksi. Kännykkäsovellus voi seurata ja laskea käyttäjän omaa hiilijanjälkeä. Siihen voidaan ottaa mukaan myös yhteisöllinen ulottuvuus sosiaalisen median avulla. 12

15 a b c D 13

16 Ravintolaan saapuminen ja opastus Ravintolaan saapuessaan uusi asiakas hakee visuaalisia vihjeitä palvelun sisällöstä, kun taas vanha asiakas kiiruhtaa katsomaan ruokalistaa tai keskittyy seurusteluun jonossa. Seuraamalla asiakkaiden ravintolakäyttäytymistä löytyy jokaisesta salista parhaat paikat kestävyysinformaation jakamiselle. Tieto kannattaa siis viedä asiakkaan luokse, sinne minne katse hakeutuu automaattisesti. Ruokalista on tehokas markkinointikanava, jonka jokainen ravintolaan astunut ihminen lukee. Se antaa asiakkaalle ensivaikutelman ravintolabrändistä ja ruokalistan avulla voidaan myös vaikuttaa ruokailukokemuksen sujuvuuteen ja ruoan menekkiin. Liian pieni tekstikoko tai epäselvä tekstihierarkia vaikeuttaa ruokalistan lukua varsinkin ruuhka-aikojen jonoissa. Usein pelkkä teksti ei asiakkaalle edes riitä, vaan hän haluaa nähdä, miltä ruoka näyttää tehdäkseen päätöksensä. Annosvalokuvien lisääminen on helppo tapa vaikuttaa eri ruokalajien houkuttelevuuteen. Myös ateriavaihtoehtojen järjestyksellä ruokalistassa on merkitystä. Terveellisimmän ja kestävimmän annoksen sijoittaminen ensimmäiseksi listalla on yksinkertainen tapa rohkaista paremman valinnan tekemiseen. Tätä voidaan tukea myös herkullisella valokuvalla ja sijoittamalla ruoat linjastolla menun mukaiseen järjestykseen. 14

17 Proteiini hiilihydraatti kasvikset 15

18 Ruuan annostelu Ruoan annosteluvaiheessa asiakas tekee lopullisen valinnan ateriansa sisällöstä ja määrästä. Ihmisillä on tapana täyttää lautasensa sillä, minkä he ensiksi näkevät. Siksi salaatti ja vihannekset kannattaa sijoittaa kulkusuunnassa ennen pääruokaa ja jälkiruokaherkkuja. Ensimmäiseksi linjastolle sijoitettava ruoka on usein myös asiakkaalle oletusvaihtoehto, joten ruokavaihtoehtojen järjestystä muuttamalla voidaan rohkaista kestävämpiin valintoihin ja tasoittaa ruoan kysyntää. Myös lautasten koolla voidaan vaikuttaa annostellun ruoan määrään. Jos ravintolassa on erikseen vain salaattilautaset, asiakas todennäköisemmin täyttää suuren lautasen lihalla ja perunoilla lautasmallin vastaisesti. Sen sijaan lautasia voi käyttää mediana painamalla lautasmalliohjeistuksen astiaan muistuttamaan suosituksista niin terveyden kuin kestävyydenkin näkökulmasta. Moni asiakas ottaa varmuuden vuoksi liikaa ruokaa, mistä seuraa ympäristöä kuormittavaa ruokahävikkiä. Jos santsauskierros on ilmainen, ensimmäisellä kerralla ruokaa voi ottaa maltillisemmin. Usein ruokalinjastojen kohdalla tiedot ruoasta sijoitetaan linjaston päälle ylätasolle. Kuitenkin lounasta haettaessa asiakkaiden katse kohdistuu alas itse ruokaan ja tarjottimeen. Toisaalta tarjotin peittää itse linjastolle sijoitetun informaation. Siksi kestävyys-, terveys ja allergiatiedot kannattaisi sijoittaa asiakkaiden luonnolliselle katseen korkeudelle ruoan yhteyteen. Uudelleen käytettävät tussi- tai liitutaulut ovat helppokäyttöisiä materiaaleja jokapäiväisten lounastietojen kirjoittamiseen. Myös ruoka- ja kestävyyssymbolein varustetut magneetit ovat kätevä tapa viestiä. 16

19 Avokadokeitto Lihamakaroonilaatikko KAsvispaistos 17

20 Maksaminen ja pöydän valinta Kassalla jonon halutaan liikkuvan nopeasti, joten kassa ei ole paras paikka informaation jakamiseen. Sen sijaan maksutavoilla ja keräämällä pisteitä ekologisista valinnoista voidaan rohkaista kestävämpään kulutukseen. Kestävyyspisteiden karttuessa kanta-asiakkaita voidaan palkita vihreämmistä valinnoista antamalla heille esimerkiksi alennusta ruoasta tai ilmainen lounas. Esimerkiksi Helsingin seudun matkakorteista tuttua RFID-tekniikkaa voidaan hyödyntää kestävyyspisteiden keräämisessä. Lounashetki on virkistymistä varten, jolloin saadaan virtaa hyvistä lounaskeskusteluista tai hengähdetään hetki omassa rauhassa. Lounastilan tunnelmalla ja pöytien asettelulla on suuri vaikutus asiakkaiden viihtyvyyteen. On myös tärkeää, että ravintolan käytännölliset ja esteettiset ratkaisut sekä sisustuselementit tukevat brändin ydintä. Jos ruokapalveluyritys on panostanut kestävyyteen toiminnassaan, tämän tulisi näkyä asiakkaalle ravintolan ilmeessä ja toiminnoissa. Tilat kannattaa ottaa kokonaisvaltaisesti käyttöön. Seinät voivat kommunikoida värein sekä viestein ja pöytiä voidaan hyödyntää tiedon visualisoinnissa. Kauniisti toteutettu grafiikka tai pöydille tuodut yrtit ja luontoelementit lisäävät tunnelmaa. 18

21 Piip! 19

22 Tyytyväinen asiakas Astioiden poisvienti ja ravintolasta poistuminen tapahtuvat automaattisesti enempää ajattelematta. Siksi jätteenlajittelupisteeseen tarvitaan selkeät ohjeet ja ekologisia käytäntöjä tukevaa logistiikkaa. Tehokas ruokahävikin hallinta säästää sekä rahaa että ympäristöä. Jätteenlajittelujärjestykseen kannattaa kiinnittää huomiota niin prosessin nopeuttamisen kuin ekologisuuden kannalta. Jos sekajäte on ensimmäisenä, sinne päätyy helposti koko tarjottimen sisältö. Viereisessä kuvassa näkyy suositeltava jätteiden hävittämisjärjestys. Eri jätepisteisiin kannattaa myös listata selkeästi sinne kuuluvat asiat. Esimerkiksi lautasliinat päätyvät valitettavan usein sekajätteeseen biojätteen sijaan. Yksi ratkaisu tähän on printata lautasliinoihin ohjeet oikeasta hävitystavasta tämä jää varmasti asiakkaiden mieleen. 20

23 Biohajoava Energiajäte Pullot metalli Kaatopaikkajäte Aterimet Juomalasit Lautaset Tarjottimet 21

24 SHAPE-prototyyppiarkkitehtuuri Viereisellä sivulla on kuvattu SHAPE -projektissa tehdyn tietoteknisen prototyypin arkkitehtuuri. Prototyypissä tarvittavat kestävyystiedot saatiin Maatalouden tutkimuskeskuksesta. Lounasruokien respetit ja laustasmallit perustuivat projektiin osalistuvien ruokapalveluyrityste resepteihin. Sovelluksen tietoteknisestä ja visuaalisesta suunnittelusta vastasivat Aalto-yliopiston Aalto-yliopiston tietotekniikan ja graafisen suunnittelun tutkijat, opettajat ja opiskelijat. Prototyyppiä kokeiltiin tietokoneessa, tabletilla ja puhelimessa. Arkkitehtuuri erottelee kolme keskeistä roolia. Ruokapalvelu tarkoittaa ravintolahenkilökuntaa, joka hallitsee ruokien raakaaineista koostuvia reseptejä sekä eri ruokalajit yhdistäviä päivittäisiä menuja. Tuotanto hallitsee yksittäisten raaka-aineiden tietoja, kuten hiilijalanjälkeä ja ravintosisältöä painoyksikköä kohden. Ravintolan asiakas valitsee aterian esitetyn informaation ja mieltymystensä perusteella. Kullekin roolille on oma sovelluksensa asiakkaalle voi olla useita erilaisia sovelluksia eri käyttötarkoituksiin tai päätelaitteille. Keskeinen kokonaisuus, johon kaikki sovellukset liittyvät, on backend, joka sisältää tietokannan. Tietokanta erottelee menun ja ruokalajien hallinnan sekä raaka-aineiden hallinnan. Backendkomponentti puolestaan huolehtii oikeanmuotoisen informaation tuottamisesta sovelluksille sekä erilaisista lisäpalveluista kuten tietoturvasta. 22

25 Asiakas Annoksesi: Puuroateria (0,4 kg CO2) WebApp Backend App Menu Reseptit Tietokanta Raaka-aine RuokapalveluApp RaakaAineApp Puuro resepti: 1,5 kg kaurahiutale 10 l vesi 2 rkl suola Maito 1 kg CO2/kg, FIN Kaurahiutale 0,5 CO2/kg, POL Ruokapalvelu Menu: Puuro, leipä, maito Tuottajat 23

26 SHAPE Meal -tutkimusryhmä kiittää TEKES Green Growth -ohjelmaa rahoituksesta Projektiin osallistuneita ruokapalveluyrityksiä hyvästä yhteistyöstä: Palmia, Ravioli, Kauniaisten kaupunki ja UniCafe / HYY Ravintolat SHAPE Meal -tutkimusryhmä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus: Sirpa Kurppa ja Marja-Liisa Vieraankivi Helsingin Yliopisto Ruralia-instituutti: Minna Mikkola Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu: Marjo Kauppinen, Tomi Männistö, Mikko Raatikainen, Danielle Pichlis, Jari Pääkkö, Piia Sevón ja Mikko Ylikangas sekä Vaatimustenhallinnan kurssin opiskelijat 2013 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: Marja Seliger, Marjatta Itkonen, Young-ae Hahn, Sofia Pusa ja Heidi Uppa sekä Visuaalisen viestinnän Sustainability -kurssin opiskelijat SHAPE Shaping Markets for Sustainability / Tie kestävään talouteen -hankkeen tutkimusorganisaatiot: VTT, Demos Helsinki, HY, MTT ja Aalto-yliopisto 24

27

28 Yhteistyössä mukana

Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille

Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille Jerima, Alexandra Pantsu, Jouni 2010 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Matkaevääksi lukijalle Tämän kirjan tavoitteena on luoda käsitys siitä, mitä vastuullisuus on ruokaketjussa, ja tarjota yrityksille

Lisätiedot

Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA

Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA Katja Lintunen Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille

HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille 2 Sisältö Johdanto kampanjaan Minulle on paljastettava ruokani alkuperä Opetuskerta 1: Minulle on paljastettava ruokani

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Riitta Marjusaari LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän alan toimijat verkossa LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän

Lisätiedot

Tiedotusopas Sisältö:

Tiedotusopas Sisältö: Sisältö: 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? 4. Kenelle tiedotat? 5. Mistä kerrot? 6. Kuka

Lisätiedot

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Maa- ja metsätalousministeriö 2/2010 Helsinki 2010 Julkaisun nimi: Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Julkaisija: Maa- ja

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS:

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: TAVOISTA TIETOISUUTEEN OPETTAJAN KÄSIKIRJA Külli Relve Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Tartto 2013 Pääkirjoittaja: Külli Relve Toimittaja: Eva-Liisa Orula

Lisätiedot

Kehittyvä. kumppaneina. Ravintolakartta. Kylmävalmistus. markkinoille. ruokalasta kouluravintola. 1/08 Elintarvike. Ammattikeittiöt.

Kehittyvä. kumppaneina. Ravintolakartta. Kylmävalmistus. markkinoille. ruokalasta kouluravintola. 1/08 Elintarvike. Ammattikeittiöt. Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 1/08 Elintarvike Ammattikeittiöt ja teollisuus kumppaneina Kylmävalmistus hiipii keskuskeittiöihin Ravintolakartta 2015 Uutuustuotteet markkinoille ammattikeittiöiden

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote Sisällys Ruoka-Suomi tiedote Ruoka-Suomi tiedote kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2004 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron painosmäärä on 1800 kpl. Jakelulistalla on

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 4. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2015 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU

KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö AMK Liiketalouden koulutusohjelma Sähköisen kaupan kv-osaaja 2013 Piia Nira KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU case: Oy Nordic SPA Ltd OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Jussi Hulkko. Hakukoneoptimointi ja ohjeistus sen toteuttamiseksi

Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Jussi Hulkko. Hakukoneoptimointi ja ohjeistus sen toteuttamiseksi Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Jussi Hulkko Opinnäytetyö Hakukoneoptimointi ja ohjeistus sen toteuttamiseksi Case Katrium OÜ Työn ohjaaja: Koulutuspäällikkö Tiina Lindberg Työn

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä. Oxana Matikainen

Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä. Oxana Matikainen Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä Oxana Matikainen Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko 2012 Tiivistelmä 30.5.2012 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Tulevaisuuden tarpeisiin uudistettu Scandic Park Helsinki. www.proresto.fi. Vähemmän vettä, puhtaampia pintoja. Hävikki hallintaan

Tulevaisuuden tarpeisiin uudistettu Scandic Park Helsinki. www.proresto.fi. Vähemmän vettä, puhtaampia pintoja. Hävikki hallintaan Vähemmän vettä, puhtaampia pintoja Hävikki hallintaan www.proresto.fi HINTA 14,50 EUR Markkinointivalttina yrityksen arvot Tulevaisuuden tarpeisiin uudistettu Scandic Park Helsinki NÄKÖALOJA BUSINESS-ASUMISEEN?

Lisätiedot

KESMAn matkassa. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

KESMAn matkassa. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin KESMAn matkassa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 164 Joanna Vihtonen (toim.) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

DISCOVER. Hyvä brändi luo tunnesuhteen kuluttajaan. Vastuullisuus muuttuu menestystekijäksi. TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 2012

DISCOVER. Hyvä brändi luo tunnesuhteen kuluttajaan. Vastuullisuus muuttuu menestystekijäksi. TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 2012 DISCOVER TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 2012 Hyvä brändi luo tunnesuhteen kuluttajaan Vastuullisuus muuttuu menestystekijäksi DISCOVER löydä uudet mahdollisuudet Pelkät luvut eivät riitä. TNS Gallup

Lisätiedot

Maukkaat syystarjoukset. Lähiruoka puhuttaa. Suodattimet. Kylmäaineet tutuksi. Kierroksella keittiöissä

Maukkaat syystarjoukset. Lähiruoka puhuttaa. Suodattimet. Kylmäaineet tutuksi. Kierroksella keittiöissä Metos Oy Ab www.metos.com Ahjonkaarre 04220 Kerava U U T I S E T Puhelin 0204 3913 ISSN 1238-9056 2/2011 Kierroksella keittiöissä Noormarkun Kerho, Noormarkku Laakson sairaalan tuotantokeittiö, Helsinki

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN

KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 6/12 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Sosiaalinen media muuttaa työskentelytapoja Valittamisesta vaikuttamiseen KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN

Lisätiedot