YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston periaatepäätös YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA TIVA-alueseminaari Helsinki Yleissihteeri Petteri Kajanmaa Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea

2 YETTS LYHYESTI Päämääränä linjata VN-tason toimenpiteet valtiollisen itsenäisyyden, yhteiskunnan turvallisuuden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamisen ylläpitämiseksi Näkökulmana on elintärkeiden toimintojen turvaaminen kohteiden suojaaminen ulkorajojen puolustus Yhteensovittaa hallinnonalojen varautumista määrittämällä - yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot - toimintojen tavoitetilat - yhteiset uhkamallit ja erityistilanteet - toimintojen turvaamisen edellyttämät ministeriöiden tehtävät - EU-jäsenyyden mahdollisuudet ja velvoitteet - painopisteet, aikataulun, seurannan ja harjoitukset Toimeenpannaan ministeriöissä tehdyillä päätöksillä osana TTS/TAE-prosessia

3 LAAJA-ALAISTEN TURVALLISUUSUHKIEN HALLINTA Yhteiskuntamme toimintoja vaarantavat uhkat ja niihin vastaamisessa tarvittavat toimenpiteet eivät noudata hallinnonalojen välistä toimialajakoa eivätkä markkinoiden toimintamekanismeja! Tilanteisiin varaudutaan ja ne hallitaan kokonaismaanpuolustuksen toimintamallin mukaisesti.

4 KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla turvataan Suomen valtiollinen itsenäisyys sekä kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan. Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamiseen kuuluvat julkisen sektorin eli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien sekä yksityisen sektorin toimenpiteiden ja kansalaisten vapaaehtoisen toiminnan yhteensovittaminen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa. Valtioneuvoston ohjesäännön perustelumuistio 16

5 KOKONAISMAANPUOLUSTUKSEN YHTEENSOVITTAMINEN Varautumisvaihe: Erityistilanteen hallinta: Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö TPK TPK Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö TPAK ja Valmpääll Yritys RVL PE Järjestö Ministeriö Ministeriö RVL PE TOIMIVALTAINEN MINISTERIÖ SIHT TIKU Ministeriö Järjestö Yritys Ministeriö turvallisuusympäristön seuranta ohjeistuksen valmistelu varautumisen seuranta ja raportointi valmistelujen yhteensovittaminen sihteeristö tukee selkeä johtovastuu tukitoimien ja viestinnän koordinointi UTVA:lle/hallitukselle tehtävien esitysten valmistelu vahvennettu sihteeristö ja VNK:n tilannekuvatoiminta tukevat

6 STRATEGIAN VAIKUTTAVUUS Varautuminen Kriisijohtaminen Kriisistä toipuminen Tilannekuva Ennalta ehkäisy Tiedonhankinta Harjoitukset Lainsäädännön ja voimavarojen kehittäminen Tilannekuva Kriisijohtaminen Voimavarojen käyttö Yhteistoiminta Kriisiviestintä Varautuminen Tilannekuva Yhteistoiminta Voimavarojen käyttö Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen sisältyvät sekä varautumisen aikaiset että kriisin puhkeamisen jälkeiset toimenpiteet

7 STRATEGIAN RAKENNE YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEÄT TOIMINNOT turvataan verrataan MINISTERIÖIDEN STRATEGISET TEHTÄVÄT UHKAMALLIT määritetään konkretisoidaan ERITYIS- TILANTEET

8 YHTEISKUNNAN TOIMINTOJEN HIERARKIA Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta Kaukainen sininen Ehkä joskus Mukavuustoiminnot Kun mahdollista Tärkeät toiminnot Pääsääntöisesti Elintärkeät toiminnot Aina (kivijalka)

9 YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEÄT TOIMINNOT Valtion johtaminen Henkinen Henkinen kriisinkestävyys kriisinkestävyys Kansainvälinen Kansainvälinen toiminta toiminta Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Valtakunnan Sotilaallinen sotilaallinen puolustaminen Talouden Talouden ja ja Infrastruktuurin infrastruktuurin toimivuus toimivuus Sisäisen Sisäisen turvallisuuden turvallisuuden ylläpitäminen ylläpitäminen

10 YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEÄT TOIMINNOT Poikkihallinnollisia kokonaisuuksia EU ja kv. voimavarat

11 TALOUDEN JA INFRASTRUKTUURIN TOIMIVUUS Määritelmä ja tavoitetila Talouden toimivuudella tarkoitetaan väestön ja elinkeinoelämän mahdollisuuksia perustarpeiden tyydyttämiseen taloudellisen vaihdannan avulla sekä riittävän vahvaa julkisen talouden rahoitusasemaa. Infrastruktuurin ylläpitämisellä tarkoitetaan niitä teknisiä rakenteita ja organisaatioita, jotka ovat välttämättömiä väestön elinmahdollisuuksille ja yhteiskunnan toimivuudelle. Tavoitetilassa mm: -kokonaistaloudellisia tavoitteita edistetään julkisen vallan toimenpitein -rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden toiminta ja palvelut sekä väestön vakuutusturva on varmistettu -energian hankinta on turvattu sekä tieto- ja viestintäjärjestelmät ovat luotettavia -maassa on käytössä tekniset varoitusjärjestelmät -kuljetusten edellytykset, elintarvikehuolto ja vesihuolto on turvattu -välttämättömien yritysten toiminta sekä työvoiman saanti ja ohjaus on turvattu -asuminen ja keskeiset koulutuspalvelut on turvattu sekä ympäristön tilaa seurataan

12 STRATEGISET TEHTÄVÄT esimerkki Talouden ja infrastruktuurin toimivuus Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät (LVM) Rahoitusjärjestelmä ja rahahuolto (VM) Polttoainehuolto (KTM) Valtion ITtoiminnot ja tietoturvallisuus (VM) Varoitusja hälytysjärjestelmät (LVM) Vesihuolto (MMM) Elintarvikkeiden jalostus ja jakelu (KTM) Asuminen (YM) Työvoiman saanti (TM) Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen (VM) Vakuutustoiminta (STM) Voimahuolto (KTM) Kuljetusten jatkuvuus (LVM) Elintarvike huollon alkutuotanto (MMM) Elintärkeä teollisuusja palvelutuotanto (KTM) Ympäristön muutosten havaitseminen ja niihin sopeutuminen (YM) Koulutusja tutkimusjärjestelmä (OPM)

13 VALTION KRIISIJOHTAMISMALLI - kirjattu ja hyväksytty ensimmäistä kertaa YETT-strategia ja Tsunami-raportti - toimijoiden tuntema ja harjoittelema - erityistilanteiden hallintaan - tilanteita johdetaan ennakoivasti - käyttöön otetaan heti riittävät voimavarat - valtioneuvoston kanslia tukemaa

14 TIETOYHTEISKUNNAN HAAVOITTUVUUS kehittämisen painopistealue Tiedot ja tietojenkäsittely Sähköenergia Tiedonsiirto = keskinäisriippuvuus Jokainen kolmesta tietoyhteiskunnan teknisestä perustasta edellyttää kahden muun toimintavarmuutta.

15 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET 2003 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen johtamisessa tarvittava tilanne-kuva Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät Terveydensuojelu Vakavan rikollisuuden, ml. terrorismi, paljastava tiedustelutoiminta 2006 Valtion kriisijohtamiskyky (ml. viranomaisten toimivaltuustarkastelu) Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät Terveydensuojelu Energian toimitusvarmuus Ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy ja torjunta Perustelut Kriisijohtamisjärjestelmää on tarve kehittää kokonaisuutena Yhteiskunnan teknologiariippuvuudesta johtuva haavoittuvuuden jatkuva lisääntyminen Asian ajankohtaisuuden on ennakoitu säilyvän ja ehkä kasvavan Kehittämistoimien hyvä eteneminen ei enää edellytä nimeämistä painopisteeksi Yhteiskunnan teknologiariippuvuudesta johtuva haavoittuvuuden jatkuva lisääntyminen Lisääntyvät vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja luonnon ääri-ilmiöihin liittyvät riskit.

16 UHKAMALLIT

17 ERITYISTILANTEET Poikkeusolot Erityistilanteella tarkoitetaan yllättävää tai äkillistä uhkaa tai tapahtumaa, joka voi vaarantaa kansalaisten turvallisuuden tai yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja jonka hallinnassa on varauduttu normaalista poikkeavien johtamismallien, viestinnän, toimivaltuuksien tai resurssien käyttöön.

18 SÄHKÖISEN INFRASTRUKTUURIN HÄIRIINTYMINEN yhteiskunnan sitoutuminen tietojärjestelmiin johtamistoiminnan varmistaminen erityistilanteissa viranomais- ja kaupallisen toiminnan sovittaminen onnettomuudet, sähköiset ja fyysiset hyökkäykset lisääntyneet vaatimukset järjestelmille tietojärjestelmät, tiedonsiirto ja tietoverkkoala tiedonkäsittelypalvelut, energiaverkot ja sähkönjakelu maksujen välitys Erityistilanteita mm: Tärkeään organisaatioon ja resursseihin kohdistunut teko Energiaverkon suurhäiriön aiheuttanut onnettomuus tai tuhotyö Sähkön jakeluverkon suurhäiriö Vesihuollon vakava toimintahäiriö Esimerkkejä: - Myrskyjen aiheuttamat sähkökatkokset - Puhelinoperaattorien laajat toimintahäiriöt

19 TERRORISMI SEKÄ JÄRJESTÄYTYNYT JA MUU VAKAVA RIKOLLISUUS terrorismi eri lähtökohdista järjestäytyneen rikollisuuden verkottuminen terrorismin uhka Suomessa vähäinen rikollisjärjestöt, huumekauppa viranomaisiin ja oikeuslaitokseen kohdistuvat uhkat Suomessa kohdevaltioiden henkilöt ja omaisuus suomalaiset ulkomailla tunkeutuminen liike-elämään peitteenä laillinen yritystoiminta Erityistilanteita mm: Terrori-isku tai sen konkreettinen uhka Valtion ylimpään johtoon kohdistuva rikos tai uhkaus Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden järkkyminen Rajaturvallisuuden vakava heikkeneminen Joukkokuljetusvälineen kaappaus Rikollisryhmien väkivaltainen välien selvittely Esimerkkejä: - 9/11 - Madrid - Lontoo - Intian junapommi

20 TALOUDELLISEN TOIMINTAKYVYN VAKAVA HÄIRIINTYMINEN liittyy kaikkiin uhkiin talouden kasvun hidastuminen energian hinnan kohoaminen kriisin leviäminen Suomeen ulkomaankauppa ja kuljetukset huoltovarmuus Erityistilanteita mm: Maksujärjestelmien häiriö Ulkomaankaupan häiriintyminen Merikuljetusten häiriintyminen Sähkön ja tuontipolttoaineiden saantihäiriö Päivittäistavarahuollon vakava häiriö Elintarviketurvallisuuden häiriö Esimerkkejä: - 90-luvun lama

21 VÄESTÖLIIKKEISIIN LIITTYVÄT UHKAT laiton maahantulo ja ihmiskauppa EU:n alueella miljoonia laittomia oleskelijoita Suomi kohde- ja kauttakulkumaa kasvava rikollisuus, korruptio, harmaa talous ja tartuntataudit Erityistilanteita mm: Laaja ihmis- tai elinkauppa tai salakuljetus Rajaturvallisuuden merkittävä heikkeneminen Laajamittaisen maahantulon tilanne

22 YMPÄRISTÖUHKAT ympäristöonnettomuudet hitaasti etenevät ympäristökatastrofit inhimillinen toiminta ja onnettomuudet luonnolliset tapahtumat teollinen toiminta valtioiden voimakeinojen käyttö ilmaston lämpeneminen ilmaston otsonikato ja meren saastuminen luonnonvarojen ja vesivarojen hupeneminen Erityistilanteita mm: Maa- ja vesialueiden saastuminen käyttökelvottomaksi Öljy- tai kemikaalikuljetuksen onnettomuuden seuraukset Metsää tuhoavien ilmansaasteiden kaukokulkeutuminen Radioaktiivinen laskeuma Eliölajien joukkokuolema

23 SUURONNETTOMUUDET JA LUONNON AIHEUTTAMAT ONNETTOMUUDET dynaamiset onnettomuudet, äkillisiä ja rajatulla alueella inhimilliset virheet, tekniset viat, rikollisuus ja terrorismi luonnon ääri-ilmiöt (sää) säteily- ja kemikaalisaastuminen henkilö ja omaisuusvahingot suomalaiset ulkomailla elintarvikkeiden jakelujärjestelmät yhteiskuntarauha Erityistilanteita mm: Ydinvoimalaonnettomuus Suomessa tai lähialueilla Evakuointeja ja tuhoja aiheuttava tulva tai pato-onnettomuus Sähkökatkoksia ja evakuointeja aiheuttavat myrskytuhot Matkustajaliikenteen laaja onnettomuus Suomalaisia koskettava laaja onnettomuus ulkomailla Esimerkkejä: - Estonia - Tsunami - Kathrina - Metsäpalot Venäjällä

24 VÄESTÖN TERVEYDEN JA TOIMEENTULOTURVAN VAKAVA HÄIRIINTYMINEN perustoimeentulon turvaaminen tuotannon häiriöt, saatavuuden häiriöt terveysuhkat, yhteiskunnalliset ilmiöt maksu- ja palvelujärjestelmät asuinalueet, pohjavesi, peruselintarviketuotanto ihmisten ja ravintoeläinten terveys (pandemia) elintarvikkeiden jakelujärjestelmät yhteiskuntarauha Erityistilanteita mm: Pandemia tai muu laaja-alainen, vakava tartuntatautitilanne Lääkkeiden saantivaikeudet Ydin- tai vaarallisten aineiden onnettomuuden terveysuhkat Talousveden käyttökelvottomuus Esimerkkejä: - Vantaan tulva (talousveden käytön häiriintyminen) - Lintuinfluenssa - Influenssapandemian uhka - Terveydenhoitoalan joukkoirtisanoutumiset

25 POLIITTINEN, TALOUDELLINEN JA SOTILAALLINEN PAINOSTUS tarkoituksellista vaikuttamista päätöksentekoon tavanomaisen vuoropuhelun ja neuvottelu ulkopuoliset keinot valtioiden välisen yhteistyön ja kanssakäymisen kiistäminen taloudelliseen toimintaan ja infrastruktuuriin vaikuttaminen sotilaallisen voiman näyttäminen ja käyttäminen EU:n koheesio ja Suomen toimintaedellytykset Erityistilanteita mm: Vaikuttaminen yleiseen mielipiteeseen ja maanpuolustustahtoon Maa-, meri- ja ilmaliikenteen sekä tietoliikenteen häirintä Järjestäytyneen rikollisuuden tukeminen Energialähteiden ja energiantoimitusten häirintä Joukkotuhoaseiden käyttökyvyn esille tuonti Lisääntynyt sotilastiedustelu ja aseelliset välikohtaukset, ml. tuholaistoiminta Esimerkkejä: - Sarjakuva (Tanska) - Energia (Venäjä-Ukraina) - Libanon (EU) - Patsaskiista (Viro)

26 SOTILAALLISEN VOIMAN KÄYTTÖ painostuksen jatkaminen nopeasti toimeenpantavalla sotilasoperaatiolla strateginen isku ja sen jatkaminen hyökkäyksellä alueiden valtaamiseksi informaatiosodankäynti erikoisjoukot ja tuholaisoperaatiot kauaskantoiset täsmäaseet maahyökkäys ja kansainvälinen eristäminen Erityistilanteita: Strateginen isku Hyökkäys alueiden valtaamiseksi

27 STRATEGIAN TOIMEENPANO PM Matti Vanhanen Ministeriö YETT-strategia Ministeriö Ohjaus, lainsäädäntö, budjetointi Ministeriö seitsemän elintärkeää toimintoa haluttu tavoitetila 50 strategista tehtävää kehittämistarpeet kehittämisen painopistealueet yhdeksän uhkamallia 61 erityistilannetta valtion kriisijohtamismalli seuranta ja harjoittelu Alainen hallinto, hallinnonalan elinkeinoelämä, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset

28 Ulkom. YHTEISKUNNAN KOKONAISTURVALLISUUDEN TOIMIJAT JA ROOLIT Public Private Partnership YETT Kotim. Elinkeinoelämä Hallinto (v-om:t) Tuotteet ja palvelut Väestö (kansalaisjärjestöt) Turvallisuustarpeet Lainsäädännöllinen vastuu Elinkeinoelämän yritysten merkitys yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa kasvaa jatkuvasti.

29 KOKONAISUUKSIEN YHTEENSOVITTAMINEN Uhkat ja riskit Käytettävät voimavarat?????????? Terrorismi Tietoverkkohäiriöt????? Vaarallinen Laiton Talouden tartuntatauti maahantulo häiriintyminen?????????? Ympäristöuhkat Sotilaallisen Luonnon voiman????? ääri-ilmiö käyttö Painostus Suuronnettomuus Omat voimavarat Elinkeinoelämän yritykset Kansalaisjärjestöt ja kansalaiset EU:n ja kvvoimavarat Turvallisuusympäristön seuranta Muutosten vaikutusten arviointi Voimavarojen ylläpidon ja kehittämisen seuranta Valmistelujen yhteensovittaminen Voimavarojen käytön yhteensovittaminen

30 Kiitos mielenkiinnosta! Yleissihteeri, majuri Petteri Kajanmaa Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

Puolustusministeriö Puolustusministeriön vapaaehtoi- sen maanpuolustustyön selvitys- työryhmän raportti Helsinki 2004

Puolustusministeriö Puolustusministeriön vapaaehtoi- sen maanpuolustustyön selvitys- työryhmän raportti Helsinki 2004 Puolustusministeriö Puolustusministeriön vapaaehtoisen maanpuolustustyön selvitystyöryhmän raportti Helsinki 2004 PLM KD nro 1087/0100/2002 PUOLUSTUSMINISTERIÖN VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUSTYÖN SELVITYSTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013. 857/2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013. 857/2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013 857/2013 Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013 Valtioneuvosto on työ-

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

kokonaismaanpuolustuksesta 2006

kokonaismaanpuolustuksesta 2006 Maanpuolustuskorkeakoulu Tietoja Suomen kokonaismaanpuolustuksesta 2006 Sisäinen turvallisuus Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky Valtakunnan sotilaallinen puolustus Valtion johtaminen Henkinen kriisinkestokyky

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus

Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus www.defmin.fi PUOLUSTUSMINISTERIÖN TULEVAISUUSKATSAUS JOHDANTO... 2 1. TULEVAISUUDEN MUUTOSTEKIJÖIDEN VAIKUTUKSIA PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN KEHITYKSEEN...

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

Valot päällä Pohjolassa Pohjoismainen sähköhuollon valmiusyhteistyö

Valot päällä Pohjolassa Pohjoismainen sähköhuollon valmiusyhteistyö Valot päällä Pohjolassa Pohjoismainen sähköhuollon valmiusyhteistyö Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 176/2008 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus

Lisätiedot

alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet

alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet Turvalliseen huomiseen alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet 10.12.2009 Kimmo Kohvakka toimitusjohtaja Turvalliseen huomiseen Ajatuksia johtamisesta Perpetual optimism is a force

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

TIINA ÄRRÄLÄ YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN TUTKIMINEN SUOMESSA

TIINA ÄRRÄLÄ YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN TUTKIMINEN SUOMESSA TIINA ÄRRÄLÄ YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN TUTKIMINEN SUOMESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jouni Kivistö- Rahnasto ja lehtori Aki Korpela Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Yhteiskunnan toimijoiden sähköriippuvuus

Yhteiskunnan toimijoiden sähköriippuvuus 1 Yhteiskunnan toimijoiden sähköriippuvuus Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari 30.9.2009 Dosentti, tekn. tri Veli-Pekka Nurmi Tampereen teknillinen yliopisto Sähköenergiatekniikka 18.10.2009 Mikä

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille - www.defmin.fi 15.12.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ LÄHETE 1 (4) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.10556 Helsinki 15.12.2005 169//2005

Lisätiedot

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014 Komentajan kynästä: Merivoimat puolustusvoimauudistuksessa s. 6 Merivoimien tutkimus- ja koetoiminta puolustusvoimauudistuksessa s. 46 Teemana Merivoimat

Lisätiedot

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Jyrki Hakola, johtaja, perustuotanto-osasto Huoltovarmuustilaisuus, Agronomiliitto 14.4.2015 2 HUOLTOVARMUUDEN LÄHTÖKOHDAT HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

Liiteasiakirja: nimeämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

Liiteasiakirja: nimeämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot: ESITYS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOA KOSKEVAKSI SUOMEN KANSALLISEKSI OHJELMAKSI 2014 NIMETTYJEN VIRANOMAISTEN YKSILÖIMINEN Hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset

Lisätiedot