OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN"

Transkriptio

1 OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

2 TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJE 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN LINJAUKSET Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2015 valmistelun lähtökohtia. Vuoden 2015 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2014 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä, palvelualueiden yhteisseminaareissa sekä talousarviotiimissä, joka koostuu konsernipalvelujen talousarvion valmistelijoista ja palvelualueiden sekä liikelaitosten ja taseyksiköiden talouspäälliköistä. Talousarviovalmistelua on käsitelty lautakuntien omissa tilaisuuksissa sekä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien yhteisessä strategia- ja talousseminaarissa Valmistelua on ohjannut seminaarissa saadut linjaukset. Talouden yleiset lähtökohdat Valtiovarainministeriö julkisti huhtikuussa arviot kansantalouden lähivuosien kehityksestä. Taloudellinen katsaus laadittiin valtiontalouden kehysneuvotteluja varten. Katsauksen mukaan maailmantalouden kasvu on palautumassa, joskin kasvu on vielä heikkoa ja vaihtelee eri alueiden välillä. Kansainvälisen talouden tilanne on herkkä negatiivisille tekijöille, erityisesti euroalueella, koska talouskasvu on vaatimatonta. Kansainvälisen talouden käänne parempaan johtaa ajan myötä myös Suomen talouden kohentumiseen. Suomen kansatalous supistui vuonna 2013 jo toista vuotta peräkkäin, alenema edelliseen vuoteen oli 1,4 %. Arviossaan valtiovarainministeriö ennakoi, että Suomen bruttokansantuote kääntyy kuluvana vuonna niukkaan, noin 0,5 prosentin kasvuun. Ennuste sisältää suhdannekäänteen parempaan ja talouskasvun takana suurimpana yksittäisenä tekijänä on ulkomaankauppa. Yksityinen kulutus ei kasva tänä vuonna lainkaan johtuen reaalisen ostovoiman heikosta kehittymisestä, vaisuista tulevaisuuden näkymistä ja työmarkkinoiden tilanteesta. Yksityiset investoinnit laskevat jo kolmatta vuotta peräkkäin. Työttömyysaste nousee edelleen ja tämän vuoden keskimääräiseksi työttömyysasteeksi ennustetaan 8,4 %, nousua edelliseen vuoteen nähden 0,2 prosenttiyksikköä. Arviossa taloudellisen aktiviteetin ennustetaan hieman piristyvän vuonna 2015 ja BKT:n kasvavan 1,4 prosenttia. Kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi ja kysyntäeristä vain julkiset investoinnit supistavat kasvua. Parempi reaaliansioiden kehitys ja vahvistuvat tulevaisuuden odotukset lisäävät yksityistä kulutusta vajaalla puolella prosentilla. Kotitalouksien velkaantumisasteen ei enää arvioida nousevan. Yksityisten investointien ennustetaan kääntyvän selvään 4,6 prosentin nousuun, kone- ja laiteinvestointien sekä rakennusinvestointien kasvaessa. Sen sijaan julkisten investointien arvioidaan alenevan edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan pysyvän lähes kuluvan vuoden tasolla 8,3 prosentissa vaikka kokonaistaloudellinen aktiviteetti kasvaa. Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,8 %. Yksityisten investointien arvioidaan kasvavan edelleen reilut 4 prosenttia, julkiset investoinnit supistuvat edelleen. Työttömyysaste jatkaa hienoista laskuaan ollen noin 8 prosenttia. Kuluttajahintaindeksin muutos pysyy alle 2 prosentissa. Heikko talouskehitys on jättänyt jälkensä Suomen julkiseen talouteen. Julkisyhteisöjen rahoitusasema on ollut alijäämäinen jo viisi vuotta ja pysyy alijäämäisenä myös lähivuodet. Hidas talouskasvu ei yksin riitä kääntämään julkista taloutta ylijäämäiseksi. Alijäämän vuoksi kuntatalouden velka jatkaa kasvuaan. Julkista taloutta rasittaa ikärakenteen muutos, mikä vähentää työikäisten määrää, hidastaa kansantalouden kasvua ja kasvattaa ikäsidonnaisia menoja. Julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan ja velkasuhde on kohoamassa jo yli 60 prosentin rajan. Välittömien, tuloihin ai menoihin suoraan kohdistu- 2

3 vien sopeutustoimien avulla julkisen talouden ongelmia ei voida yksin ratkaista, vaan tarvitaan lisäksi rakenteellisia toimia. Rakenteellisilla toimilla vahvistetaan talouden kasvuedellytyksiä, kohotetaan työllisyysastetta ja lisätään julkisen talouden tehokkuutta. Valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu sekä kuntien valtionosuuksien leikkaukset aiheuttavat painetta kuntien talouteen. Hallitusohjelmaan sisältyvä tilapäinen 631 milj. euron kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähennys toteutettiin kokonaisuudessaan vuodesta 2012 lukien. Lisäleikkauksia valtionosuuksiin on tehty vuosittain siten, että tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksia vuositasolla 1,4 mrd. euroa vuonna Vuodelle 2015 kohdistuvaa uutta valtionosuuden leikkausta on 292 milj. euroa. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään siten, että kuntien toimintamenot vähenevät 1 mrd. eurolla vuoteen 2017 mennessä. Lisäksi verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla, on tarkoitus saavuttaa miljardin euron säästö vuoden 2017 tasolla. Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sisältää kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisohjelman, jota toimeenpannaan mm. valtiontalouden vuosien kehyspäätöksessä. Lisäksi hallitus on linjannut, että se pidättäytyy uusien, kuntien menoja lisäävistä tehtävien ja velvoitteiden antamisesta ilman, että samalla päätetään vastaavana suuruisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta tai uusien annettavien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräisestä rahoittamisesta. Tätä periaatetta sovelletaan kehyspäätökseen nähden uusiin hankkeisiin. Kuopion kaupungin taloudellinen tilanne Kuopion tilinpäätös vuodelta 2013 toteutui odotettua parempana ja hieman ylijäämäisenä. Ennustetta parempi tulos johtui osaltaan satunnaisten tuottojen ja verotulojen arvioitua suuremmista kertymistä eli kertaluonteisista tekijöistä. Verotulokertymään ovat vaikuttaneet jako-osuuksien ja tilitysaikataulujen muutokset, jotka lisäsivät verotuloja vuonna Osaltaan Kuopion kaupungin verotulokasvuun on vaikuttanut keskimääräistä parempi taloudellisen toimeliaisuuden aika, kun verrataan yritysten liikevaihdon ja työpaikkojen sekä työllisyyden muutosta. Verotulojen kasvu oli lähes 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuperäinen vuoden 2013 talousarvio oli koko kaupungin osalta alijäämäinen lähes 7 milj. euroa ja talousarviomuutosten jälkeen alijäämää oli noin 12 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikausi jäi alijäämäiseksi reilut 3 milj. euroa, kun koko kaupungin tilinpäätös oli ylijäämäinen 1 milj. euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä lainat asukasta kohti olivat euroa ja nettoinvestoinnit olivat noin 60 milj. euroa. Taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä on 7,8 milj. euroa. Toiminnan ja talouden tasapainottaminen etenee kaupunginvaltuuston hyväksymien tuottavuusohjelman, henkilöstö- ja hyvinvointiohjelman sekä palvelujen hankintalinjauksien mukaisesti. Näitä täydentämään kaupunginhallitus on hyväksynyt erillisiä sopeuttamistoimenpiteitä. Talouden ja toimintojen sopeuttamista on oleellisesti vaikeuttanut kuntien tehtävien jatkuva lisääminen valtiovallan toimesta ja valtionosuuksien leikkaukset. Yleisen vaikean taloudellisen tilanteen myötä perusturvan toimintamenot kasvavat ja verotulokertymän kasvu hiipuu. Palvelujen kysyntä on jatkunut voimakkaana ikärakenteen muutoksen ja kaupungin kasvun takia. Henkilöstörakenteen isot muutokset ovat mahdottomia ketjuuntuneisiin kuntaliitoksiin liittyvän työsuhdeturvan vuoksi. 3

4 Kuluvan vuoden alkuperäinen talousarvio oli noin 19 milj. euroa alijäämäinen. Siten taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä muuttuu alijäämäksi kuluvan vuoden aikana. Taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä edellyttää kuntalain mukaan talouden tasapainottamista laadittavassa talousarviossa vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmassa vuosille Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuluvan vuoden toiminta tulee toteuttaa siten, että talousarvioon ei tarvita valtuustoon nähden sitovien määrärahojen lisäyksiä tai tuloarvion vähennyksiä. Mikäli talousseurannassa ilmenee määrärahavajetta tai ennakoidaan tuloarvion alittuvan, tulee välittömästi valmistella ja toteuttaa toimenpiteet tilanteen oikaisemiseksi palvelualueen talousarvion puitteissa. Kuopion kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää, että suunniteltujen sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi palvelualueilta edellytetään uusia, konkreettisia esityksiä toimintojen uudelleenorganisoimisesta, tehostamisesta ja karsimisesta. Palvelualueiden tulee myös pidättäytyä kustannuksia aiheuttavista lisäesityksistä. Vuoden 2015 raamia valmistellaan yhtä aikaa Kuopion Energia liikelaitoksen yhtiöittämisvalmistelujen kanssa. Energia liikelaitos on tasapainottanut olemassaoloaikanaan tuloksellaan kaupungin taloutta omalta osaltaan. Yhtiöittämisen jälkeen kaupungin tulokseen vaikuttaa ainoastaan yhtiön kaupungille maksama korko osakaslainasta ja mahdollinen osinko. Arvio Kuopion verorahoituksen kasvusta vuodeksi 2015 Verotulot Talousarvion valmistelun ennusteet keskeisimpien tulojen (verotulot ja valtionosuudet) kehityksestä perustuvat valtioneuvoston huhtikuun alussa antamaan valtiontalouden kehykseen ja kuntapolitiikkaa toteuttavaan samassa yhteydessä hyväksynnän saaneeseen peruspalveluohjelmaan vuosille Useista poikkeustekijöistä johtuen kuntien verotulot kasvoivat viime vuonna erittäin voimakkaasti, peräti 6,8 %. Kuluvana vuonna veroperustemuutokset, vaatimaton talouskehitys, matalat sopimuskorotukset sekä väestön ikääntyminen vaikuttavat verotulokertymiin. Kuntien verotulojen on arvioitu kasvavan tänä vuonna vain noin 2 prosenttia, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttiaan. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy vaatimattomana 1,2 %:n tasolla. Kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän kunnille ensi vuonna noin 18,7 mrd. euroa, mikä merkitsee noin 2 prosentin kasvua kuluvasta vuodesta. Kuntaryhmän osuutta yhteisöverosta on korotettu 5 prosenttiyksiköllä vuodelle Peruspalvelubudjetin ennuste kuntien osuudeksi yhteisöveron tuotosta on 34,19 %. Yhteisöveron tilitysten vuonna 2015 arvioidaan olevan noin 1,4 mrd. euroa, kasvua noin 4 %. Kiinteistöveron tilitysten arvioidaan ensi vuonna olevan noin 1,5 mrd. euroa, mikä merkitsee noin 6 prosentin kasvua. Kuntien verotulojen arvioidaan olevan yhteensä noin 21,6 mrd. euroa, kasvua 2,6 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Kuopion verotulojen määräksi vuonna 2015 on merkitty liitteenä olevassa tuloslaskelmassa 410,3 milj. euroa, johon ei sisälly Maaningan verotuloja. Tämä on 10,8 milj. euroa ja vajaat 3 % enemmän kuin tilinpäätösennusteessa vuodelle

5 Valtionosuudet Vuonna 2013 kuntien valtionosuudet olivat vajaat 8,3 mrd. euroa, jossa oli kasvua 2,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2014 valtionosuudet ovat hieman pienemmät 8,2 mrd. euroa. Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on taloudelliseen toimintaan ja tehokkaaseen palvelujen järjestämiseen kannustava rahoitusmalli. Tavoitteena on, että järjestelmä on pääosin neutraali kuntaliitostilanteissa ja toimii muuttuvassa kunta- ja palvelurakenteessa. Valtioneuvosto hyväksyi valtionosuusuudistuksen huhtikuussa Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta kevätistuntokauden aikana. Uuden valtionosuusjärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan Nykyisen järjestelmän periaatteet kuten laskennallisuus, ikärakenteen mukaan määräytyminen ja muut keskeiset porrastusperusteet ja kustannustenjaon säilyttämisen seuranta ja tarkistaminen jäävät edelleen voimaana. Järjestelmän yksinkertaistamiseksi nykyisistä noin 50 kriteeristä jää jäljelle 11. Uudistuksen voimaantulolle on esitetty viiden vuoden siirtymäaika. Kahtena ensimmäisenä vuotena muutos rajoitetaan 50 euroon/asukas. Valtionosuusuudistus ei muuta kunnille maksettavien valtionosuuksien kokonaismäärää, mutta kuntakohtaiset erot ovat huomattavia. Kuopion kaupunki voittaa vuoden 2014 tasoon verrattuna 134 /asukas eli noin 14,3 milj. euroa tämänhetkisellä asukasmäärällä. Valtionosuuksien muutos on vuonna 2015 rajattu 50 euroon/asukas eli Kuopiossa 5,3 milj. euroon. Vuonna 2015 kuntien valtionosuuksien kokonaismäärä on noin 7,7 mrd. euroa. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset ovat vuodesta 2012 alkaen yhteensä 1,4 mrd. (260 euroa/asukas) euroa vuonna Kuopion osalta leikkaukset ovat yhteensä 27,6 milj. euroa vuonna 2015, joka vastaa noin 1,6 tuloveroprosenttiyksikön tuottoa. Suomen Kuntaliitto ei ole vielä toimittanut kuntakohtaisia valtionosuuslaskelmia. Liitteenä olevan tuloslaskelman mukaan Kuopion kaupungin valtionosuudet ovat 148,5 milj. euroa ilman Maaningan osuutta. Kuntaliitto julkaisee myöhemmin kesäkuussa alustavat laskelmat kuntien vuoden 2015 valtionosuudesta uuden järjestelmän mukaan. Laskelmat päivitetään vielä loppuvuoden aikana. Lopulliset päätökset vuoden 2015 valtionosuuksista tehdään joulukuussa Muiden rahoituserien ja poistojen muutokset Kaupungin velkamäärän jatkuvasti kasvaessa on varauduttava myös korkomenojen kasvuun. Myös laskennallisten poistojen määrä nousee kun investoinnit ovat ylittäneet poistotason. Kuluvana vuonna korkotaso on pysynyt alhaisena ja lainaa nostetaan vaiheittain, joten korkomenot tulevat toteutumaan talousarviota alhaisempana. Tästä syystä talousarviovalmistelun tässä vaiheessa on ennakoitu ydinkaupungin korkomenojen pysyvän kuluvan vuoden talousarvion tasolla. Poistojen kasvuksi arvioidaan noin 0,3 milj. euroa. Koko kaupungin tasolla poistojen vuosimuutokseksi arvioidaan 2,1 milj. euroa. Toimintakatteen kehitys Vuoden 2014 talousarvion mukainen ydinkaupungin toimintakate eli käyttötalouden nettomeno on -582,0 milj. euroa. Vuoden 2014 ensimmäiseltä vuosikolmannekselta laaditun seurantaraportin mukaan kuluvan vuoden toimintakate uhkaa kuitenkin kasvaa 585,3 milj. euroon. Kaupunginhallitus on edellyttänyt palve- 5

6 lualueiden pysyvän talousarviossa, joten palvelualueiden on etsittävä yhdessä ratkaisu talousarviossa pysymiseksi. Jo sovittujen kuluvan vuoden talousarvioon sisältyvien ja uusien talouden tasapainotustoimia tulee viedä toimintaan. Ensi vuoden talousarviovalmistelua on linjattu mm. valtuustoseminaarissa Seminaarilinjausten ja viranhaltijavalmistelun perusteella kaupunginjohtaja esittää, että - vuoden 2015 talousarviovalmistelun keskeiseksi lähtökohdaksi hyväksytään, että ydinkaupungin vuoden 2015 toimintakate on 8,5 milj. euroa alempi kuin vuoden 2014 ensimmäiseltä vuosikolmannekselta laaditun seurantaraportin ennusteen toimintakate (= 563,1 milj. euroa). Tämä tarkoittaa, että toimintakate supistuu noin 1,5 % huhtikuun ennusteesta. Kun kuntien kustannustason nousuksi ennakoidaan liki 2,5 prosenttia, tavoitteen mukainen toimintakate merkitsee toiminnan reaalista supistamista. Maaningan vaikutus verorahoitukseen ja toimintakatteeseen ja Maaningan investoinnit Maaningan kunta liittyy Kuopioon vuoden 2015 alusta lukien. Edellä olevissa tekstien euromäärissä, jotka on merkitty oheiseen ydinkaupungin ja koko kaupungin tulos- ja rahoituslaskelman lyhennettyyn versioon, ei ole huomioitu kuntaliitosta. Kuntaliitoksen vaikutuksen verorahoitukseen arvioidaan tämän hetkisen tiedon perusteella olevan neutraali ja vuoden 2015 verorahoituksen arvioidaan vastaavan Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettujen verotulojen ja valtionosuuksien tasoa. Molempien tuloveroprosentit ovat 20,5 %, mutta kiinteistöveroprosentit poikkeavat hieman toisistaan. Poikkeaman vaikutus ei ole merkittävä. Valtio maksaa kuntien yhdistymisavustusta, joka käsitellään kirjanpidossa toimintatulona. Yhdistymisavustus on suuruudeltaan 4, 0 milj. euroa, josta vuonna 2015 maksetaan 1,6 milj. euroa ja vuosina 2016 ja 2017 kumpanakin 1,2 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviovalmistelu nykyisen Maaningan toimintojen osalta perustuu 1,5 %:n toimintakatteen supistamiseen. Maaningan ja Kuopion yhdistymissopimuksessa sovitut investoinnit valmistellaan erikseen. Käyttötalousosa ja investoinnit yhdistellään kaupunginjohtajan esityksessä yhdeksi talousarvioesitykseksi. Talousarviovalmistelussa huomioitava toiminnan, talouden ja henkilöstön yhteensovittaminen Talousarvion laatimisen perustana on kuluvan vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2015, jossa kaupungin alijäämä on - 7,4 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 1,5 % supistamista huhtikuussa laadittuun tilinpäätösennusteen toimintakatteeseen. Sairaanhoitopiirin arvio sen menokehityksen kasvusta on talousarviovalmistelun tässä vaiheessa 1 %:n lisäys. Koska erikoissairaanhoidon menot kasvavat, niin kaupungin oman toiminnan toimintakatteen vuonna 2015 tulee supistua vastaavasti enemmän. Sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien kanssa on meneillään yhteistyöhankkeita kuten apuvälinekeskuksen perustaminen, jotka nostavat sairaanhoitopiirin kustannuksia, mutta jotka vastaavasti tuovat helpotusta kuntien oman toiminnan kustannuksiin. Kun otetaan huomioon palvelualueiden erilaiset kulurakenteet, tulevat palvelualueiden toimintakatteiden muutokset kuluvaan vuoteen verrattuna poikkeamaan toisistaan. Palvelualueilla toiminnan ja resurssien kohdentamisessa painopiste on erityisesti asiakasrajapinnassa. Palvelualueet ottavat määrärahojen ja henkilöresurssien kohdentamisessa huomioon tuottavuusohjelman ja strategian painopisteiden edellyttämät toimenpiteet ja tavoitteet. Palvelualueiden toimintatuottojen ja menojen muutoksia kuluvan vuoden ennusteeseen tullaan tarkastelemaan yhteistyössä siten, 6

7 että toimintakate muodostuu raamin mukaiseksi. Vuoden 2015 talousarvion nettoinvestointitasoksi on tässä vaiheessa merkitty taloussuunnitelman mukainen 50 milj. euroa. Kaupunki ei kykene rahoittamaan investointeja tulorahoituksella vaan niitä joudutaan rahoittamaan ainakin osittain velalla ja omaisuuden myynnillä. Mikäli varsinaisen toiminnan ja investointien rahoitusvaje hoidettaisiin kokonaisuudessaan velanotolla, lainakanta lisääntyisi noin 30 milj. euroa. Lainamäärä vuoden 2015 lopussa olisi tällöin noin 306 milj. euroa eli noin euroa/asukas. Talousarvioon sisällytetään tuottavuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteuttamisen vastuuhenkilöt on määritelty tuottavuusohjelmassa. Palvelutuotannon tehostaminen edellyttää avoimeksi tulevien tehtävien täyttämisestä pidättäytymistä tai vastaavaa säästöä ostopalveluista sekä toimitilojen käytön tehostamista. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaiset toimenpiteet kuluvan vuoden talouden tasapainottamisesta ja tuottavuuden kehittämisestä lähivuosina huomioidaan talousarviovalmistelussa. Palvelualuejohtajat ja asiakkuusjohtajat vastaavat siitä, että tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet otetaan huomioon käyttösuunnitelmien laatimisessa ja että sovitut toimenpiteet toteutetaan. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan kaupunginvaltuuston hyväksymän Kuopion kaupungin henkilöstöohjelman tavoitteet. Henkilöstöohjelman toimenpiteet viedään käytäntöön suunnitelmallisesti ja painopisteet määräytyvät kunkin palvelualueen henkilöstötyön kehittämistarpeista ja toiminnan henkilöstövaikutuksista. Henkilöstösuunnittelu käsittää kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä, 1 ) miten tuottavuustoimenpiteiden ja toimintatapamuutosten toteuttaminen vaikuttavat tulevaan rekrytointitarpeeseen (henkilöstön suunnitelmallinen vähentäminen ja rekrytointi) ja 2) miten Kuopion kaupunki työnantajana suunnitelmallisesti parantaa henkilöstönsä osaamista, työhyvinvointia, työturvallisuutta, motivaatiota sekä henkilöstöresurssien hallintaa ja joustavaa käyttöä. Tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaan palvelut on järjestettävä siten, että avoimeksi tulevista tehtävistä voidaan jättää täyttämättä neljän vuoden suunnittelujaksolla 200 htv eli keskimäärin 50 htv vuodessa tai toteuttamalla vastaava säästö asiakaspalvelujen ostoista. Aikataulu Talousarviovalmistelu etenee siten, että valmistelutilannetta käsitellään kaupunginvaltuuston ja lautakuntien iltakoulussa Lautakuntien valmisteluseminaarit pidetään syyskuussa. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää ehdotuksesta Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksesta on ja talousarvion päätöskokous Viiteaineisto: strategiset tavoitteet 2015, tulos- ja rahoituslaskelma Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Päätösehdotus kaupunginjohtaja Petteri Paronen 7

8 Kh hyväksyy esityslistatekstissä ja liitteessä esitetyt taloudelliset lähtökohdat ja strategiset painotukset talousarviovalmistelussa huomioitaviksi ja linjaa valmistelua seuraavasti: Liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutustavoitteet pidetään kuluvan vuoden tasolla lukuun ottamatta Kallaveden työterveys liikelaitosta, jonka tuloutustavoite euroa. Liikelaitosten ja taseyksiköiden vuosikatteiden tulee kattaa poistot. Palvelualueet velvoitetaan suunnittelukaudella toteuttamaan tuottavuus- ja henkilöstöohjelmia sekä tehostamaan tilojen käyttöä asetetun tavoitteen mukaisesti. Kaupunginhallitus seuraa säännöllisesti ohjelmien ja kaupungin omasta käytöstä vapautuvien tilojen myyntitoimien ja vuokrausten edistymistä. Palvelualueet, taseyksiköt ja liikelaitokset velvoitetaan jatkamaan toimintatuottoja lisäävien, tuottavuutta kohentavien ja toimintamenojen kasvua hillitsevien toimenpiteiden valmistelua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä toteutettaviksi, tuomaan ne tarvittaessa päätöksentekoon ja viemään niitä käytäntöön. (Kh , 205, Talouden tasapainottaminen vuonna 2013 ja tuottavuuden kehittäminen lähivuosina) valtuutetaan laatimaan kaupunginhallituksen päätöksen perustuva tarkempi talousarvion laadintaohje. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen Talouden tasapainottaminen Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Toimenpideohjelma kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseen. Toimenpideohjelman laatimisesta riippumatta taloussuunnitelma on laadittava tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi, jos kunnalla on kertynyttä alijäämää. Vuoden 2013 tilinpäätöksen taseessa kumulatiivinen ylijäämä oli 7,8 milj. euroa. Kuluvan vuoden alkuperäinen talousarvio oli noin 19 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden aikana ennuste tilikauden alijäämästä on suurentunut alkuperäiseen talousarvioon verrattuna, joten kumulatiivinen ylijäämä muuttuu alijäämäksi. Siten em. kuntalain säännös taloussuunnitelman tasapainosta tai ylijäämäisyydestä koskee Kuopion kaupunkia. 69 :n 2 momentin mukaan jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 71 :n 3 momentin mukaan jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. 8

9 2. KAUPUNKISTRATEGIA JA PAINOTUKSET Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 2015 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaarissa sekä Kuopion kaupunginvaltuuston seminaarissa. Valmistelutyön tuloksena strategiassa painotetaan vuonna 2015 erityisesti seuraavia kriittisiä menestystekijöitä: - Vahva- ja monipuolinen elinkeinoelämä, - tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne, - asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut, - tasapainoinen talous ja - määrätietoinen kokonaisjohtaminen. Muilta osin strategiaan toteutetaan resurssien rajoissa. Strategian tavoitteet täydentyvät ja täsmentyvät talousarviovalmistelussa. Vahva- ja monipuolinen elinkeinoelämä Kuopiossa on riittävä ja monipuolinen tonttivaranto elinkeinoelämän tarpeisiin. Olevaa tonttitarjontaa hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti tarkastellen ja hyväksyen erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja. Uusien alueiden suunnittelussa huomioidaan niiden toteutettavuus ja kaavataloudelliset seikat. Kuopiossa on toimivat elinkeinoelämän tukiverkostot tukemaan erityisesti aloittavia ja pk yrityksiä. Kasvusopimukseen saadaan neuvoteltua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2016 ja Savon koulutuskuntayhtymän hanke on toteutettavissa aikataulun mukaisesti Kuopio-kuva Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio kuvaa Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Asuntotonttien tarjonta mahdollistaa Kuopion kaupungin kasvun ja noin asunnon vuosittaisen rakentamisen Olevaa ja säilyvää palvelurakennetta hyödynnetään kaupunkirakenteen täydennyskaavoituksessa. Kaupunginosien palveluja kootaan monipalvelukeskuksiin. Haja-asutusalueiden asiointiliikenteen perustaso turvataan. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Kaupunkiympäristön suunnittelussa, toteuttamisessa ja hoitamisessa otetaan huomioon sen turvallisuus ja terveellisyys. Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia) 9

10 Tasapainoinen talous Kaupungin toiminnallinen alijäämä pienenee merkittävästi. Talous on tasapainossa valtuustokauden lopussa Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Laskennallinen henkilöstötyön tuottavuus paranee 75 htv:tta vastaavasti. Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Painotukset on viety valmiiksi Targetoriin pohjaksi Kuopion uusi väestöennuste vuoteen 2030 ja asuntotuotannon tavoitteet, eteneminen ja ohjelmointi vuosille Kuopion uusi väestöennuste on laadittu kevään 2014 aikana. Nyt valmistunut raportti käsittää myös asuntotuotannon tavoitteet, ohjelmoinnin ja etenemisen vuosina Lisäksi raportissa on käsitelty tulevien palveluinvestointien tarvetta vastaavalla ohjelmakaudella. Näitä lähtötietoja käytetään 2015 talousarvion ja vuosien talous- ja toimintasuunnitelman laadinnassa. Lähtötiedot on hyväksytty kaupunginhallituksessa Raportti on tulostettavissa internetissä, pdf-tiedostona, kohdassa: kaupunkitietoa / raportit ja julkaisut. Lisätietoja antaa: Katri Hiltunen puh TALOUSARVION LAADINTA 3.1. Toimintaympäristöanalyysi VUODEN 2015 TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI TARGETORISSA Toimintaympäristöanalyysissa selostetaan TOIMINTA-AJATUS o Avainprosessin toiminta-ajatus. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET o Avainprosessin toimintaympäristökuvaus ja tapahtuvat muutokset. 10

11 TOIMINNAN PAINOPISTEET o Avainprosessin alueen toiminnan painopisteet. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN o Arvio toiminnan painopisteiden kehittymisen perusteella toiminnan vaatimasta henkilöstöja osaamistarpeesta, esim. minkä osaamisen merkitys kasvaa tai vähenee, mitä uutta osaamista tarvitaan. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS o Arvio toiminnan vaatiman osaamisen saatavuudesta. Nykyisen henkilöstön osaaminen suhteessa tarpeeseen. Millaisilla keinoilla nykyhenkilöstön määrä ja osaaminen voidaan yhteen sovittaa toiminnan tarpeisiin (esim. tehtävä-, organisaatio- ja toimintatapamuutokset, henkilöstön uudelleensuuntautumista tukevat järjestelyt ja kehittämiskeinot). o Arvio ulkoisen henkilöstön saatavuudesta (rekrytointeina saatavat/palvelujen osto). SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ o Arvio ulkoisten palvelujen käytöstä, palvelujen siirtymisestä ostopalveluksi tai ostopalvelujen siirtäminen omaksi toiminnaksi. 3.2 Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuoden 2015 talousarvioon (kv- ja lautakuntataso) Tavoitteiden asettaminen Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Asetettavat tavoitteet tulee johtaa kaupunginvaltuuston seminaarissa määritellyistä strategisista painotuksista vuodelle Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Tavoitteet tulee asettaa niin, etteivät ne ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään. Tavoitteiden tulee olla myös oleellisia tehtävän perustoiminnan kannalta. Talousarviossa ja suunnitelmassa asetettavien tavoitteiden tulisi olla mitattavissa määrällisesti tai laadullisesti. Resurssien rajallisuus huomioiden tavoitteiden priorisointiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomioita. Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät itsessään ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita. Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet kirjoitetaan Targetoriin. Valtuuston painotukset on viety valmiiksi valtuustotason( = koko kaupunki ) pohjaan. Kriittisiin menestystekijöihin on tuotu valintavaihtoehtoina muutetut kriittiset menestystekijät. Osio sisältää kaupunginvaltuuston sekä lautakuntien raportoinnin. Erillisiä valtuustotasoisia ja käyttösuunnitelmatasoisia raportointimenettelyjä ei enää käytetä. Valtuustotasolle raportoitavat toimenpiteet erotetaan muista toimenpiteistä lihavoidulla tekstillä. 11

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT 1 KUNTATALOUS 1. Yleistä 1.1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 :n mukainen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Talousarvio Taloussuunnitelma 2016 Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 13 Taloudelliset lähtökohdat...

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 1 1.1

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 2016 S i s ä l l y s l u e t t e l o YLEISPERUSTELUT...1 1 TALOUSARVIO 2012... 2 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 2 1.2 Talousarvion

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu muodostuu - ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta, kaupunginkansliasta,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot