Arviointiraportti Välittäjä hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointiraportti Välittäjä 2009 -hanke"

Transkriptio

1 Arviointiraportti Välittäjä hanke Lokakuu 2011 Minna-Kaisa Järvinen, arviointikoordinaattori

2 Sisällysluettelo 1. Arvioinnin toteutus 3 2. Yhteistyö hankkeessa Yhteistyö hanketyöntekijöiden ja yhteistyötahojen välillä Yhteistyökumppanien sitoutuminen kehittämistyöhön Yhteistyön lisääntyminen eri yhteistyötahojen välillä Päihde- ja mielenterveystyön osaamisen vahvistaminen Päihde- ja mielenterveystyön työtapojen kehittäminen Asiakkaiden osallisuuden lisääminen Asiakkaiden osallisuus omaan hoitoonsa/palveluunsa Kuntalaisnäkökulma kehittämisessä Asiakaskokemusta omaavat hankkeen kehittämistoiminnassa Johtopäätökset 34 Lähteet 35 Liite 1. Toimintalogiiikka 36 2

3 1. Arvioinnin toteutus Prosessiarviointi Välittäjä hankkeen arviointi on toteutettu prosessiarviointina, joka kohdistuu kehittämisen toteuttamiseen eli siihen, miten hankkeen kehittämistyötä on tehty ja kuinka toimintaa voitaisiin parantaa. Arvioinnin kiinnostus on enemmänkin siinä, miten asioita tehdään kuin mitä tehdään. Prosessiarvioinnin avulla voi avata hankkeen toimintatapaa, esimerkiksi muutosprosessien keskeisiä piirteitä, prosessin onnistumisia ja epäonnistumisia, taitekohtia, innovaatioita ja ongelmatilanteiden ratkaisuja. Prosessiarviointi toimii myös hankkeen ohjaamisen välineenä, kehittämistyön suunnan tarkistajana. (Seppänen-Järvelä 2003, 7-10.) Hankkeen prosessiarviointi perustuu vahvasti itsearviointiin, jolla tarkoitetaan hanketyöntekijän itse tekemää oman toiminnan arviointia. Kun hanketyöntekijät osallistuvat arviointiin, arviointikysymykset ohjaavat päivittäistyössä tekemään havaintoja arviointikysymyksiin liittyvistä asioista. Hankeprosessi on oppimisprosessi, jota arviointi tukee. Itsearvioinnin tarkoituksena on oman ja hanketyön läpinäkyvyys. Itsearvioinnin kautta voidaan päästä jaettuun ymmärrykseen hankkeen olennaisista tekijöistä. Hankkeen tiivistetyt tavoitteet arvioinnin näkökulmasta Hankkeen kuusi tavoitetta on arviointia varten tiivistetty kolmeen, joihin on kuitenkin sisällytetty kuuden tavoitteen sisällöt. 1) Päihde- ja mielenterveystyön työtapojen kehittäminen 2) Päihde- ja mielenterveystyön osaamisen vahvistaminen ja 3) Asiakkaiden osallisuuden lisääminen. (ks. Liite 1. Toimintalogiikka) Arviointiraportissa tarkastelen näiden arviointitavoitteiden ja yhteistyön (arviointikriteerin) kautta koko hanketta, en siis osahankkeittain. Arviointikriteerit Arvioinnin rajauksessa on käytetty hyväksi arviointikriteereitä, joilla tarkoitetaan hankkeen onnistumisen kannalta kaikkein kriittisimpiä osatekijöitä: mitkä tekijät selittävät hankkeen onnistumista (Hyttinen 2009). Arviointikriteerit ovat: A. Yhteistyö B. Prosesseissa onnistuminen Arviointikysymykset Arviointikysymykset kertovat sen, mihin asioihin halutaan saada vastauksia. Konkreettiset arviointikysymykset on johdettu arviointikriteereistä. A. Yhteistyö: A1. Miten yhteistyö sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa toimii? (hanke & yhteistyökumppanit) A2. Miten hanke edistää päihde- ja mielenterveystyötä tekevien organisaatioiden yhteistyötä? A3. Miten asiakkaiden osallisuus lisääntyy? 3

4 B. Prosesseissa onnistuminen: B1. Miten yhteistyökumppanit sitoutuvat kehittämistyöhön? B2. Mikä työyksiköiden toiminnassa muuttui prosessien aikana? B3. Miten ammattihenkilöstön osaaminen lisääntyi prosessien aikana? Arviointiaineisto Hanketyöntekijöiden itsearvioinnit. Hanketyöntekijät ovat arvioineet omaa työtään hankkeen aikana. Itsearviointi on tapahtunut noin kolmen kuukauden välein, paitsi ensimmäisessä arvioinnissa ajanjakso oli pidempi. Itsearvioinnin apuna olivat hankepäiväkirja ja tavoitearviointilomake. Muutama osa-aikainen työntekijä korvasi hankepäiväkirjan lomakepäiväkirjalla. Itsearviointilomakkeet ovat hankkeen tarkoituksiin mukailtuja versioita Nina K. Hyttisen (2006) kehittämistä itsearviointityökaluista. Lomakkeet toimivat käytännön työn reflektointityövälineinä työntekijälle. Itsearviointi antaa laadullista arviointitietoa prosessin sisällöstä ja etenemisestä. Osahankkeiden arviointipalaverit on pidetty heti itsearviointilomakkeiden palautuksen jälkeen. Arviointipalavereiden pohjana on kunkin hanketyöntekijän tekemät itsearviointilomakkeet. Arviointikoordinaattorina olen palauttanut myös saamaani arviointitietoa hanketiimeille. Arviointipalavereista on tehty muistiot ja palaverit on nauhoitettu. Arviointipalavereihin lisäkseni ovat osallistuneet osahankkeen kaikki työntekijät. Lahden osahankkeessa oli vain yksi hanketyöntekijä ja siellä arviointipalaveriin on osallistunut hanketyöntekijän lisäksi hankevastaavana 10 % työajastaan toiminut psykososiaalisten palveluiden päällikkö ja kaksi osastonhoitajaa (terveysasema, PHSOTEY aikuispsykiatrian avohoito). Arviointipalavereissa osahankkeiden tiimeissä muodostui jaettua ymmärrystä hankkeen keskeisistä asioista ja prosessien etenemisestä. Hankekortit eri kehittämisprosesseista. Hankekortit on tehty kesäkuussa 2010 ja päivitetty kolmesti sen jälkeen. Erilaisia kehittämisprosesseja on yli sata. Olen tulostanut hankekortit käyttööni päivitysdeadlinen jälkeen. Hankekorteista voi saada arvioinnin kannalta oleellista tietoa prosesseista, yhteistyöstä, tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista. Osaamiskartoitukset (ZEF-ohjelmalla toteutettu verkkopohjainen kysely) on tehty alueiden keskeiselle ammattihenkilöstölle. Kartoitusta on muokattu jonkin verran kohderyhmittäin ja osahankkeiden tarpeiden mukaan. Ensimmäiset osaamiskartoitukset tehtiin keväällä ja alkusyksyllä 2010 ja osaamiskartoitukset toistettiin keväällä ja alkusyksyllä Kaikille toimijaryhmille ei kohdistettu uusintakyselyä. Osaamiskartoituksia korvaavat osaamiskyselyt tehtiin Vaasan osahankkeessa K4-alueella (molemmat) ja K2-alueella (hankkeen lopussa). Etelä-Pohjanmaan osahanke toisti osaamiskartoituksen Webropol -kyselynä. Osaamiskartoitusten avulla suunnattiin koulutuksia tarpeiden mukaan ja toistamalla kartoitus voitiin tarkastella osaamisten muutoksia. Yhteistyökumppanien fokusryhmähaastattelut. Hankkeessa on tehty 13 fokusryhmähaastattelua, joihin on osallistunut 81 yhteistyökumppania (taulukko 1). Fokusryhmähaastattelut tehtiin välisenä aikana. Haastateltavat olivat hankkeen 4

5 näkökulmasta keskeisiä johto- ja työntekijätason henkilöitä. Fokushaastattelujen runkona on ollut arviointikysymykset ja lisäksi kysymys hankkeessa kehitettyjen toimintojen juurruttamisesta ja jatkosta. Taulukko 1. Yhteistyökumppaneiden fokusryhmähaastattelut osahankkeittain. Osahanke Fokusryhmähaastatteluihin osallistuneiden määrä 5 Osallistujien määrä Osallistujat Etelä-Pohjanmaa 2 11 yhteistoiminta-alueiden keskeisiä yhteistahoja Häme 3 20 keskeisiä yhteistahoja ja Päijät-Hämeen ehkäisevän työn toimijoita Lahti 1 5 terveysasemien kehittämistyöryhmä Tampere 4 27 sosiaali- ja terveysasemien henkilöstöä Vaasa ohjausryhmää (K2- ja K5-alueet sekä K4-alue) Meidän perhe -hankkeen yhteistyökumppaneita Kyselyt. Yhteistyökumppanien fokusryhmähaastatteluja on täydennetty Etelä-Pohjanmaan osahankkeen ohjausryhmän kyselyllä. Lisäksi muutamat henkilöt ovat vastanneet sähköpostitse arviointikysymyksiin (Etelä-Pohjanmaa, Vaasa). Asiakaskokemusta omaavien kehittämistoiminnassa mukana olleiden fokusryhmähaastattelut. Tein arviointiyhteistyötä kokemusasiantuntija-koulutuksessa olevan Soili Rannanmäen kanssa. Suunnittelimme, toteutimme ja analysoimme yhdessä haastattelut. Hämeen ( , 7 osallistujaa) ja Etelä- Pohjanmaan ( , 8 osallistujaa) osahankkeissa teimme kaksi fokusryhmähaastattelua asiakaskokemusta omaaville henkilöille, jotka ovat olleet hankkeen kehittämistoiminnassa mukana. Fokusryhmähaastattelussa keskusteltiin seuraavista asioista: A) Missä hankkeen kehittämistoiminnassa on ollut mukana ja miten on tullut toimintaan mukaan? B) Miten on kokenut mukanaolon kehittämistoiminnassa? C) Miten on kokenut yhteistyön hanketyöntekijöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa? D) Mihin asioihin kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota, kun kehitetään asiakaskokemusta omaavien osallistumista palvelujen kehittämiseen? Etelä-Pohjanmaan ryhmässä enemmistö oli mukana kokemusasiantuntijakoulutuksessa ja heiltä kysyttiin myös kokemusta koulutuksesta. Asiakaskokemusta omaavien yksilöhaastattelut. Fokusryhmähaastatteluja täydensin neljällä yksilöhaastattelulla (Vaasa, Häme, Etelä-Pohjanmaa). Meidän Perhe -hankkeen perheinterventioon osallistuneille asiakkaille (5) tein toukokuussa 2011 yksilöhaastattelut, joiden tulokset vein hankkeen yhteistyökumppanien fokusryhmähaastatteluun. Vertaisarviointi toteutettiin kaksipäiväisenä Tervein mielin Pohjois-Suomessa -hankkeen kanssa Ranualla toukokuussa Välittäjä hanketta arvioitiin juurruttamisen näkökulmasta ja kumppanihanketta asiakkaan aseman vahvistamisen näkökulmasta. Vertaisarvioinnin prosessia on esitelty mie-

6 lenterveys- ja päihdetyön Kaste-hankkeiden valtakunnallisessa ohjausryhmässä ja siitä tullaan julkaisemaan artikkeli. Osahankkeiden oma arviointimateriaali. Osahankkeissa on tehty mm. erilaisia kyselyitä, kuten asiakaskyselyjä, ja kartoituksia. Osahankkeet ovat toimittaneet toukokuussa 2011 kokonaisarviointia hyödyttävän arviointimateriaalin käyttööni. Suurin osa materiaalista on sellaista, mitä on käytetty osahankkeen kehittämistyön suuntaamiseen. Arviointikoordinaattorina olen ollut mukana joidenkin kyselyjen suunnittelussa, mutta valtaosan erilaisista kyselyistä osahankkeet ovat tehneet itse. Tampereen asiakaskyselyssä oli mukana Tampereen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija, jonka kehittämistehtävää ohjasin. Hämeen osahanke suunnitteli muutosarviointiasteikon, joka pohjautui Outcome Rating Scaleen. Asteikkoa voidaan käyttää yhteistyöpalavereiden arvioimiseen. Hämeen osahanke pilotoi sitä ensin palavereissaan ja sen jälkeen Tampereen osahanke. Muille osahankkeille tarjottiin mahdollisuus sen käyttöön. Sen tuottamaa tietoa ei voinut hyödyntää koko hankkeen arvioinnissa. Osahankkeiden tiimimuistiota ja muita hankedokumentteja, jotka ovat olleet luettavissa hankkeen sähköiseltä alustalta eli Elggistä, olen käyttänyt taustamateriaalina saadakseni kokonaiskuvaa hankkeesta. Aineiston analysointi ja palauttaminen kehittämisprosessiin Aineiston analysointi on ollut jatkuva prosessi kehittämistyön ohessa. Arviointikoordinaattorina olen koostanut ja analysoinut aineistoa. Analyysimenetelmänä on ollut aineistolähtöinen laadullinen sisällön analyysi. Olen tehnyt pienimuotoisia arviointikoosteita ja myös väliarviointikoosteen. Olen palauttanut arviointitietoa osahankkeisiin arviointipalavereissa ja koosteiden muodossa. Osahankkeet ovat reflektoineet itsearviointitietoa arviointipalavereissa ja käyttäneet arviointitietoa omien toimintojensa kehittämiseen ja suuntaamiseen. Arviointikoordinaattorina hankkeessa Toimin Välittäjä hankkeessa arviointikoordinaattorina ajalla , kahdeksan kuukautta osa-aikaisena (50 %) ja loput 11 kuukautta kokoaikaisena. On harvinaista, että hankkeeseen on palkattu työntekijä, joka koordinoi ja vastaa hankkeen arvioinnista. Tämä kertoo siitä, että hankkeessa arvostettiin arviointia ja sen merkitystä jo lähtökohtaisesti. Arvioinnin taustaryhmä on toiminut arvioinnin ohjausryhmänä. Sen tehtävänä on ollut suunnitella, tukea ja ohjata arviointia ja tuoda osahankkeiden tarpeita arviointiin. Taustaryhmään ovat kuuluneet arviointikoordinaattorin lisäksi hankejohtaja, osahankkeiden projektipäälliköt, suunnittelija Helena Heinonen ja arviointipäällikkö Nina K. Hyttinen ulkopuolisena asiantuntijatukena Sininauhaliiton Arviointipalveluista. Arvioinnin taustaryhmässä oli jo ennen arviointikoordinaattorina aloittamistani tehty joitakin ratkaisuja arvioinnin suhteen. Hankkeeseen palkattiin sisäinen, ei ulkoinen, arvioija. Olin ollut mukana jo hankesuunnitelmaa kirjoittamassa. Sain palautetta siitä, että olin ulkopuolinen, mutta kuitenkin riittävän sisällä ymmärtääkseni hankkeen toimintaa. Hankearviointi päätettiin tehdä prosessiarviointina, joka on linjassa hankkeessa valitun prosessikehittämisen kanssa. Hankkeessa arviointi haluttiin nähdä osana kehittämistä ja arviointitietoa haluttiin hyödyntää kehittämistyössä. Hankkeen arviointisuunnitelma on tehty keväällä 2010 ja arviointi on käynnistynyt syksyllä Arviointi on ollut mielenkiintoinen prosessi myös arvioijan näkökulmasta. Prosessiarvioinnin myötä opin arvioijana koko ajan ja suuntasin asioita eri tavoin kuin arviointisuunnitelmaa tehdessä ajattelin. Arviointi ja arviointisuunnitelma ovat eläneet prosessin mukana (vrt. prosessikehittäminen). 6

7 Hanketyö kytkeytyy mukana olevien organisaatioiden normaaliin toimintaan, josta voi olla hankala erottaa hankkeen vaikutusta muista tekijöistä. Lyhyt hankeaika on haaste kehittämistyölle, mutta myös arvioinnille. Hankkeessa on tehty esimerkiksi monia erilaisia toimintamalleja. Hankkeen aikana on saatu malli valmiiksi ja ehkä kokeiltu sitä pienimuotoisesti, mutta ei kuitenkaan ole ehditty arvioida sen toimivuutta. Kahta en vaihtaisi: itsearviointia arviointipalavereineen ja yhteistutkimista kokemusasiantuntijan kanssa. Yhdessä tekeminen, joka näyttää kehittämisessä olevan merkityksellistä, on sitä myös arvioinnissa. Pidän onnistuneena ratkaisuna sitä, että halusin pitää arviointipalaverit osahankkeiden hanketiimien kanssa, niin että kaikki hanketyöntekijät olivat paikalla. Ne olivat antoisia minulle ja palautteen perusteella myös monelle osallistujalle. Osallistujien palautteiden mukaan arviointipalaverit oli koettu työtä rakentaviksi, osin ne olivat toimineet työnohjauksellisina. Olin tuonut arviointipalavereihin kaivattua ulkopuolisuutta. Hanketyöntekijöiden näkemys arvioinnin kytkeytymisestä koko ajan kehittämisprosessiin vahvistui. Osahankkeittain ja henkilöittäin sitoutuminen arviointiin on vaihdellut, lähtötilanteet ja suhtautuminen arviointiin ovat olleet jo hankkeen alussa erilaisia. Sitoutuminen arviointiin on mielestäni lisääntynyt hankkeen edetessä. Mielestäni yhteistyö on toiminut hanketyöntekijöiden kanssa hyvin. Itsearviointityövälineitä on pidetty hyvinä, sopivan kevyinä. Suuri osa hanketyöntekijöistä on pitänyt itsearviointia tärkeänä pysähtymisen hetkenä. Kehittämistyö vaatii pysähtymistä, arviointi toimii yhtenä välineenä siihen. Kokemusasiantuntijan kanssa yhteistutkiminen, arvioinnin yhdessä suunnittelu ja toteuttaminen, oli opettavainen prosessi molemmille. Keskustelut koulutuksessa ja toiminnassa mukana olevan kanssa avasi uudenlaisia näkökulmia ja painopisteitä haastatteluihin. Arviointisuunnitelmaan pyydettiin kommentteja kokemusasiantuntijoilta siitä, miten asiakkaat voisivat olla mukana arvioinnissa. Niissä keskusteluissa syntyi monta hyvää ajatusta, kuten edellä mainittu yhteistutkiminen. Minua oli viehättänyt kokemusasiantuntijoiden toimiminen arviointitulosten kommentoijana, minkä Timo Toikko Seinäjoen ammattikorkeakoulusta nimesi BIKVAksi nurinperin. Ajatuksena oli viedä yhteistyökumppanien fokusryhmähaastatteluaineistoa asiakasasiantuntijaraadille kommentoitavaksi hankkeen loppupuolella, mutta aineisto oli niin monipolvista ja laajaa koko hanketta koskettavaa eikä hankkeen loppuvaiheessa aika enää riittänyt aineiston rajaamiseen ja tapaamisen suunnitteluun. Niinpä siitä luovuttiin. Päihde- ja mielenterveysasiakkaista koostuvaa ryhmää käytettiin Tampereen asiakaskyselyn suunnitteluun, mutta ongelmana oli, että ryhmässä olevat ihmiset eivät olleet vuosiin käyttäneet terveyskeskusten palveluja, ja olivat kaukana varhaisvaiheen työstä. Vertaisarviointiin ajattelemani asiakasedustaja unohtui jossakin vaiheessa valmisteluprosessia, havahduin siihen vasta vertaisarviointitapaamisessa keväällä 2011 Ranualla. Asiakkaiden mukaanotto arviointiin on samanlaista opettelua ja kokeilua kuin asiakkaiden mukaanotto kehittämiseen hankkeessa. Jatkossa tekisin enemmän yhteistyötä asiakkaiden kanssa arvioinnissa niin, että asiakkaat olisivat arvioinnissa tiedontuottajina, osallistujina arvioinnin suunnitteluun, tiedon kerääjänä, analysoijana ja arviointitulosten kommentoijana. Arvioinnin taustaryhmässä päätettiin vaihtaa yhteistyökumppanien kyselyistä fokusryhmähaastatteluihin. Uskon, että näin saatiin rikkaampi aineisto, vaikkakin vähemmän vastaajia. Vertailukohtana oli Etelä-Pohjanmaan ohjausryhmälle toteutettu kysely, haastattelemalla saman ryhmän olisin saanut enemmän tietoa vastaajilta. Hanketyöntekijät ja yhteistyökumppanit arvioivat melko samansuuntaisesti hankkeen onnistumisia ja epäonnistumisia, tosin hanketyöntekijät olivat usein itsekriittisempiä. Arvioinnin aktiivinen aika oli lyhyt, vajaan vuoden. Jos arviointi olisi saatu alulle heti hankkeen alkaessa, fokusryhmähaastattelut olisi voinut rytmittää eri tavalla ja yhteistyökumppanien palautetta olisi saatu jo aikaisemmassa vaiheessa palautettua hanketyöntekijöille. Osaamiskartoitukset toimivat alussa hyvin koulutusten suuntaamisessa alue- ja toimijalähtöisesti, mutta kartoitusten uusinnassa hankkeen lopussa oli ongelmia, kuten pienet vastaajamäärät. Näin osaamisessa tapahtuneiden muutosten arviointi oli hankalaa. Oletimme myös, että hankekorteista olisi saanut kuvaa kehittämisprosessin kehittymisestä päivitysten myötä. Tavoitteiden ja toteutuneiden asioiden 7

8 erottelu oli kuitenkin hankalaa. Hankekorttia parannellaan tältä osin Välittäjä hankkeen käyttöön. Hankekortit ovat kuitenkin auttaneet saamaan kokonaiskuvaa hankkeesta. Hankkeen laajuus, monipolvisuus ja -muotoisuus ovat tuoneet haasteita arvioinnille. Osahankkeissa on lähdetty hankesuunnitelman mukaisesti alue- ja toimijalähtöisesti, mikä on ollut kehittämistyön näkökulmasta tuottoisaa, mutta arvioinnin näkökulmasta toiminnan moninaisuus on haastavaa jopa epätoivoiselta kuulostavaa. Hankkeessa oli erilaisia kehittämisprosesseja ja näin myös hankekortteja noin 100, joten kaikkeen toimintaan ei ole mahdollisuutta ulottaa arviointia, itsearviointia lukuun ottamatta. Jos aloittaisin alusta arviointiprosessin, niin keskustelisin ja suunnittelisin enemmän osahankkeiden kanssa sitä, miten arviointi sisään rakennettaisiin eri kehittämisprosesseihin. Arviointi on pitänyt tarkasti rajata arviointikriteerien ja arviointikysymysten kautta. Tiedostin suuren aineistomäärän riskin ja minua siitä varoiteltiin arvioinnin taustaryhmässä. Vielä hankkeen viimeisinä viikkoina sain uutta aineistoa ja olin hukkua aineiston määrään. Tehtävänäni oli kirjoittaa tiivis raportti koko hankkeen näkökulmasta, ja siksi raportti tulee jäämään hyvin yleiselle tasolle. Osahankkeiden konkreettisia tekemisiä käytän lähinnä esimerkinomaisesti ja erityisesti otan esiin sellaisia, joita yhteistyökumppanit ovat nostaneet keskusteluissa esille. Mielestäni olen pystynyt välittämään osahankkeille tarkempaa osahankekohtaista arviointitietoa matkan varrella. Arviointiraportissa käsittelen yhteistyötä, päihde- ja mielenterveystyön osaamisen vahvistamista, päihde- ja mielenterveystyön työtapojen kehittämistä ja asiakkaan osallisuuden lisäämistä. Yhteistyö on määritelty yhdeksi arviointikriteeriksi, hankkeen onnistumisen kannalta kriittiseksi osatekijäksi. En käsittele erikseen toista arviointikriteeriä, prosesseissa onnistumista. Se limittyy yhteistyöhön sekä osaamisen vahvistamiseen että työtapojen kehittämiseen. Arviointikysymyksen B1, yhteistyötahojen sitoutumisen, olen liittänyt raportissa yhteistyö-kriteerin alle. 2. Yhteistyö hankkeessa Yhteistyöhön ja sitoutumiseen liittyvät asiat vaikuttavat hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen. Yhteistyö hanketyöntekijöiden ja yhteistyötahojen välillä on vastavuoroinen molemmat vaikuttavat toisiinsa ja vaikuttuvat toisistaan. Yhteistyökumppanit ja hanketyöntekijät ovat arvioineet sekä heidän välistään yhteistyötä että yhteistyökumppanien sitoutumista kehittämistyöhön. Tämän lisäksi he ovat arvioineet hankkeen vaikutusta eri tahojen väliseen yhteistyöhön Yhteistyö hanketyöntekijöiden ja yhteistyökumppanien välillä Yhteistyökumppanit arvioivat Yhteistyökumppanit ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön hanketyöntekijöiden kanssa. Hanketyöntekijöihin ja heidän toimintaansa liitetään paljon positiivisia luonnehdintoja. Usein toistuva arvio hanketyöntekijöistä on se, että he ovat aktiivisia, innostuneita, asialle omistautuneita, aikaansaavia, helposti lähestyttäviä, yhteistyöhakuisia, joustavia, vastuuntuntoisia, muistuttelijoita ja kehittämistyöhön sopivia. Hanketyöntekijöiden aktiivisuus ja innostuneisuus tarttuvat helposti yhteistyökumppaneihin. Yhteistyö on ollut mutkatonta ja luontevaa, hanketyöntekijöihin on ollut helppo ottaa yhteyttä. Hanketyöntekijät ovat tulleet kuin tilauksesta Välittäjä hankkeen hankesuunnitelmassa korostettiin alueiden ja toimijoiden tarpeista lähtemistä, mikä näyttää toteutuneen hyvin. Yhteistyökumppanit ovat arvostaneet tätä lähtökohtaa. Parhaimmillaan he ovat kokeneet, että hanketyöntekijät ovat tulleet kuin tilauksesta, mikä kertoo siitä, että hanketyöntekijät ovat kuunnelleet yhteistyökumppaneita ja ovat lähteneet heidän 8

9 Näkökulma on ollu kokoajan semmonen, et me on oltu ite ikään ku pääosassa siinä. tarpeistaan. Yhteistyökumppanien ja hanketyöntekijöiden arvioinneissa on myös muutamia esimerkkejä siitä, että kun johto on suunnannut ja rajannut kehittämistyötä kuuntelematta työntekijöitä, niin kehittämistyö ei ole kohdistunutkaan työntekijöiden tarpeisiin. Kun hanketyöntekijät sitten tapaavat työntekijöitä, niin työntekijöiden kokemus voi olla, ettei hankkeen työ kohdistukaan heidän tarpeisiinsa. Etukäteen tehdyt tiukat tavoitteet vaativat hanketyöntekijöiltä paljon keskustelua työyhteisöissä, työntekijöiden kuuntelua ja tavoitteiden muokkaamista niissä rajoissa kuin se on mahdollista. Tällöin kehittämistyön pohjustaminen vaatii paljon aikaa työyhteisöissä, eikä lyhyt hankeaika tahdo aina riittää tähän. Yhteistyökumppanien arvioissa korostuu yhteistyön määrä ja tiiviys. Yhteistyötä on tehty paljon ja paljon saatu aikaan. Vaikka lyhyt hankeaika nähdään yleensä ongelmallisena, on myös esimerkkejä siitä, että lyhyt hankeaika hyvin suunniteltuna voi olla hyvin intensiivinen ja tuottoisa (esim. Lahden osahanke, Päijät-Hämeen ehkäisevä työ). Intensiivisyys voi tosin tuoda myös kokemuksen hanketyön ja kehittämistyön raskaudesta. Välittäjä hankkeen nimi kuvaa hyvin sitä, miten yhteistyökumppanit näkevät hanketyöntekijöiden roolin. Hanketyöntekijä toimii välittäjänä, siltana eri yhteistyötahojen välillä, koordinoijana, tukijana ja innostajana. Hanketyöntekijät ovat koordinoineet kehittämistyötä eri tahojen välillä, pitäneet lankoja käsissään. Hanketyöntekijät tuovat myös uutta, ulkopuolisen näkökulmaa, samoin ideoita muilta alueilta ja hanketyöntekijöiltä. Hanketyöntekijöitä oli tullut sekä alueiden ja työyksiköiden sisältä että ulkopuolelta hankkeeseen ja molemmissa nähtiin hyviä ja huonoja puolia. Omasta henkilöstöstä rekrytoitu tuntee yhteistyötahot ja luo jatkuvuutta kehittämistyölle palatessaan omaan työhön. Ulkopuolinen taas tuo uutta näkökulmaa ja hänen on helpompi ottaa koordinoijan rooli eri tahojen välille vailla vanhoja rasitteita. Yhdessä tekeminen koettiin hyvänä. Näkökulma on ollu kokoajan semmonen, et me on oltu ite ikään ku pääosassa siinä. (Häme, yhteistyökumppani). Hanketyöntekijät ovat olleet promoottoreina, jäntevöittämässä, jäsentämässä ja aikatauluttamassa työtä. Yhteistyökumppanit arvostivat myös konkreettisia, omaan työhön keskeisesti liittyvien muutosten tekemistä. Hankkeen alussa oli monenlaisia käynnistymisongelmia. Hanketyöntekijöillä teetettiin asiakastyötä, mikä nähtiin hankkeen lopussa virheellisenä ratkaisuna. Kehittämistyön käynnistymisongelmissa yhteistyökumppanit myös `katsoivat peiliin`, he eivät itse välttämättä olleet osanneet määrittää hankkeen tavoitteita alueellaan. Kaikki alkuvaiheen ideat eivät välttämättä realisoituneet, mutta siinäkin kohtaa haastateltavat reflektoivat omaa toimintaansa. Joitakin yksittäisiä kriittisiä kommentteja liittyi hankkeen tiedottamisen vähyyteen. Etelä-Pohjanmaan osahankkeen aktiivinen tiedotus sai vastaavasti kiitoksia. Hankkeen uudenlaisiin yhteistyön tekemiseen muotoihin oltiin tyytyväisiä, tosin sitä myös toivottiin enemmän. Etelä-Pohjanmaan osahankkeessa palkattiin yhteistoiminta-alueille kehittäjätyöntekijöitä, minkä yhteistyökumppanit näkivät alueellisen tasa-arvon toteutumisena. Hanketyöntekijä tuli heitä lähelle. Terveys- ja sosiaaliasemilla hanketyöntekijöiden ja yhteistyökumppanien yhteistyö on ns. lähityöskentelyä, hanketyöntekijä toimii ainakin ajoittain osana työyhteisöä. Yhteistyökumppanit ovat arvioineet sitä, mikä on ollut toimivaa lähityöskentelyssä. Kun hanketyöntekijät työskentelevät työyhteisöjen sisällä, hienotunteisuus ja taidot lähestymisessä korostuvat. Parhaimmillaan hanketyöntekijät eivät ole irrallisia työyhteisöissä, vaan he seuraavat koko 9

10 ajan, miten he voisivat linkittyä muuhun asemilla tehtävään työhön, esimerkiksi muihin hankkeisiin (Potku-hanke). Yhteistyökumppanit pitävät hyvänä myös sitä, että hanketyöntekijä osaa sovitella kehittämisasian aseman tilanteeseen, kiireen ja muiden hankkeiden rinnalle. Asemien työntekijät pitävät erittäin tärkeänä hanketyöntekijöiden fyysistä läsnäoloa asemilla. Yhteistyötä kuvaavia sanoja ovat helppous ja matalakynnyksisyys. Hanketyöntekijöiden läsnäolo terveysasemilla on mahdollistanut helpot yhteydenotot, matalakynnyksisyyden sekä työntekijöille että asiakkaille ja päihde- ja mielenterveysasioiden pysymisen asemien työntekijöiden puheissa ja yhteisissä keskusteluissa. Läsnäolon merkitys havainnollistui Tampereen ryhmähaastatteluissa, missä yhteistyökumppanit vertailivat kokemuksiaan. Asemilla, missä työntekijöille ei ollut järjestynyt työhuonetta, niin yhteistyö ja asemien päihde- ja mielenterveystyön kehittyminen jäi vähäisemmäksi. Tällöinkin hanketyöntekijät kävivät palavereissa ja tarpeen mukaan asemilla, mutta jäivät tietyllä tavalla näkymättömiksi verrattuna työntekijöihin, joilla oli tila asemilla ja heitä näki käytävillä ja kahvihuoneessa. Monet työntekijät toivat esille sitä, että hanke palautuu mieleen, kun näkee hanketyöntekijän. Tauoilla saatettiin käydä keskustelua päihde- ja mielenterveyskysymyksistä. Läsnäolo mahdollisti nopeat konsultoinnit arkisissa työtilanteissa. Tärkeänä nähtiin joustavuus ja helppo tavoitettavuus. Joillakin työntekijöillä oli vertailukohtia aiemmista projekteista, jossa on vain koulutettu tai kerrottu työntekijöille, että näin olisi hyvä tehdä. Jalkautumalla asemille toimintakäytännöt ovat vahvistuneet paremmin. Mutta läsnäolokaan terveysasemilla ei automaattisesti takaa vielä yhteistyötä hanketyöntekijöiden kanssa, ainakaan kaikilla työntekijöillä. Yhteistyötä on terveys- ja sosiaaliasemilla tehty myös yhteisvastaanottojen (hanketyöntekijä ja aseman työntekijä) muodossa. Tavoitteena on ollut lisätä henkilöstön osaamista varhaisvaiheen päihde- ja mielenterveystyössä. Varsinkin lääkärit kokivat hyvänä asiakkaiden lähettämisen hanketyöntekijöille ja yhteisvastaanottojen järjestämisen käytännössä hankalana. He, jotka olivat kokeilleet yhteisvastaanottoja, kokivat ne hyvinä. Hankaluutta tuottivat terveysasemilla mm. lyhyet vastaanottoajat, aikojen sovittaminen ja yleinen ajanvaraus. Hoitajat olivat kokeneet hyvänä hanketyöntekijän mukana olon vastaanotoilla koko päivän ajan. Yhteisvastaanotot olivat helpompia järjestää sosiaaliasemilla, joissa työntekijät olivat tottuneita yhteistapaamisiin. Sosiaaliasemalla pidettiin yhteisvastaanottoja hyvinä, tosin niitäkään ei ollut kovin paljon pidetty. Asiakkaiden ja kehittäjä-asiakkaiden arviot yhteistyöstä hanketyöntekijöiden kanssa olivat erittäin positiivisia. Hanketyöntekijöitä kiiteltiin mm. tasa-arvoisesta suhtautumisesta, kokemuksesta samassa veneessä olemisesta, kannustavuudesta, avoimuudesta, reiluudesta ja rajoja rikkovasta yhteistyöstä. Hanketyöntekijät arvioivat Yhteistyö hanketyöntekijöiden ja eri yhteistyötahojen välillä on toiminut pääsääntöisesti hyvin hanketyöntekijöiden arvioiden mukaan. Hanketyöntekijöiden suurimmat onnistumisen ja myös epäonnistumisen kokemukset liittyvät yhteistyöhön ja yhteistyötahojen motivoitumiseen. Yhteistyön kehittyminen näkyy ajallisesti yhteistyön arvioidaan parantuneen hankkeen edetessä selkeästi. Alussa oli enemmän vastarintaa ja sitoutumattomuutta. Toisaalta on kuntakohtaisia ja yhteistyötahokohtaisia eroja: toiset ovat mukana innokkaasti ja oma-aloitteisesti ja toiset taas eivät. Yhteistyökumppanit lähtevät mukaan eritahtisesti ja hankkeen lyhyt toiminta-aika asettaa omat haasteensa yhteistyön virittämiselle. Kehittäminen vaatii usein aikaa, ja selkeästi näyttää siltä, että osahankkeissa, joissa kehittäminen on jatkumoa aiemmin tehdylle kehittämistyölle, yhteistyöhön haastaminen on helpompaa ja luottamus ja arvostus ovat jo ansaittua. Sama ilmiö näkyy siinä, jos verkostot ovat entuudestaan hanketyöntekijälle tuttuja. Osahankkeet tai osahankkeiden kehittämisprosessit, joissa työ on lähtenyt puhtaalta pöydältä ovat kohdanneet alussa keskimäärin enemmän muutosvastarintaa kehittämistyötä kohtaan ja ammat- 10

11 tihenkilöstön negatiivisia asenteita päihde- ja mielenterveysasiakkaita kohtaan. Oma paikka kehittäjänä täytyy ansaita. Alueellisista tarpeista lähteminen ja alueellisten erojen huomioiminen ovat avainsanoja hanketyöntekijöiden mielestä yhteistyön rakentamisessa, samoin kehittämistyön vieminen lähelle. Etelä-Pohjanmaan osahankkeen yhteistoiminta-alueiden kehittäjätyöntekijät ovat toimineet näistä lähtökohdista, mikä on saanut alueilta kiitosta. Hanketyöntekijän työ näyttäytyy monenlaisena pyörimisenä kentällä: keskusteluina johtotason kanssa, työntekijöiden osallistumisen vahvistamisena, uusien yhteistyökuvioiden luomisena, oikeiden ihmisten kanssa puhumisena oikeaan aikaan oikealla kielellä. Yhteistyö on varsinkin alussa usein hankevetoista, hanketyöntekijät ovat aktiivisessa roolissa ja yhteistyön suunta on enimmäkseen hanketyöntekijöistä yhteistyökumppanien suuntaan. Yhdessä tekemisen kautta voidaan päästä siihen, että yhteistyökumppanit omaehtoisesti jatkavat käytäntöjensä kehittämistä ilman hanketyöntekijää. Työntekijöiden rooli on tällöin muuttunut passiivisesta aktiiviseksi vaikuttajaksi omaan työhönsä. Hankkeessa on esimerkkejä joistakin kehittämisprosesseista, joissa työntekijät ovat omaehtoisesti jatkaneet kehittämistä ilman hanketyöntekijää. Esimerkiksi yhdellä Lahden terveysasemalla työpajassa heränneen idean pohjalta työntekijät kehittivät huoneentaulun, joka ohjaa asiakasta terveysaseman palvelujen käytössä ja omahoidossa. Haasteita yhteistyön rakentamiselle ovat mm. organisaatiomuutokset ja organisaatioiden erilaiset yhteistyökäytännöt. Organisaatiomuutosten ja henkilövaihdosten myötä voi joutua aloittamaan yhteistyön ikään kuin alusta uusien ihmisten kanssa. Erilaiset raja-aidat organisaatioiden (esim. terveys- ja sosiaaliala) ja ammattiryhmien välillä hankaloittavat yhteistyön tekemistä. Tampereen osahanke toimi tilaaja-tuottajamallin sisällä. Osahanke oli tilaajaryhmän hanke, mutta kehittämistyö tapahtui kuitenkin tuotannon yksiköissä. Keskusteluja tilaajan ja tuottajan välillä ei käyty juuri ennen hankkeen aloittamista ja hankkeen odotettiin käyvän neuvottelut tuottajapuolen kanssa. Tällaisessa tilanteessa työ asemilla on ollut vaikeaa ja aikaa on kulunut paljon hankkeen pohjatyön tekemiseen. Yhteistyön luominen myös hankkeen tilaajaan on ollut ohutta. Kehittämistoiminnassa ei aina ole saatu johtoa ja muita tärkeitä avainhenkilöitä sitoutumaan. Esimiesten sitoutumattomuus vaikuttaa työntekijätasolle. Jotkut tahot vaativat pitkän kypsyttelyajan. Hankaluutena yhteistyössä on myös asioiden henkilöityminen ja aikataulujen yhteensovittaminen. Toimintaympäristöön liittyy monia hankaluuksia, mm. työyksiköiden resurssipula ja isojen organisaatioiden hitaus asioiden eteenpäinviemisessä. Hankkeen sisäinen yhteistyö Hanketiimin sisäinen yhteistyö parhaimmillaan tukee kehittämistyötä ja toimii kehittämistyön välineenä. Eri osahankkeiden hanketiimeillä on eroavia käytäntöjä hanketiimin toiminnassa. Jokaisessa osahankkeessa on varattu yhteisiä aikoja tiimille. Pysähtymisen ja toiminnan arvioinnin tarve tiedostetaan, mutta hanketyön hektisyydessä yhteisen ajan tärkeys helposti unohtuu ja katoaa muun tekemisen alle. Joissakin osahankkeissa tiimin merkitys nähtiin tärkeänä osaamisen jakamisen näkökulmasta ja sen katsottiin vaikuttavan myös positiiviseen asenteeseen hanketyössä. Joissakin osahankkeissa ollaan tyytymättömiä yhteistyöhön vähäisyyteen tai osittaiseen toimimattomuuteen, jolloin toivottiin tiiviimpää yhteistyötä, yhdessä tekemistä, tiimissä ideointia ja suunnittelua. Hämeen osahankkeen hanketyöntekijät käyttivät alussa paljon aikaa hahmottaakseen sitä, mitä, miten ja miksi he ovat kehittämässä. He pysähtyivät tavoitteisiin, lähtökohtiin, valtion ohjaukseen, arvoihin 11

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Esteettömyysprojekti on Invalidiliiton vuosina 2005-2008 toteuttama projekti.

Lisätiedot

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Marjo Pahtakari 2009 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityön laitos SISÄLLYS 1 Päihdetyön kehittämisyksikkörakenne... 3 2 Arviointi...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN Voimakas-projektin väliarviointi 2/2014 Riitta Kinnunen Jukka Lidman Sisältö 1 VOIMAKAS- PROJEKTIN JA VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS 3 1.1 Voimakas- projektin toteutus 3 1.2 Väliarvioinnin

Lisätiedot

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta 1. edistänyt palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi

Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi Syyskuu 2009 1 Arpa Sininauhaliiton Arviointipalvelut Nina K. Hyttinen Helsinki 2009 2 Tiivistelmä Espoon Ankkuri -hankkeen loppuarviointi. Nina K. Hyttinen, Arpa

Lisätiedot