IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö Päiväys Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu."

Transkriptio

1 1/6 TARJOUSPYYNTÖ Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A Kuopio Suomi puh Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Muu: Alueen pelastustoimen pelastusviranomainen Hankintayksikön esittely: Pohjois-Savon pelastuslaitos aloitti toimintansa maakunnallisena organisaationa vuoden 2004 alusta. Pelastustoimen alueeseen kuuluu Pohjois-Savon seutukunnat, joita ovat Ylä-Savon, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon ja Varkauden seutukunta, yhteensä 20 kuntaa vuonna Pohjois-Savon pelastuslaitos kuuluu Kuopion kaupungin organisaatioon. Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta, joka toimii Kuopion kaupunginvaltuuston ja Kuopion kaupunginhallituksen alaisuudessa. Pelastuslaitoksen tehtävänä on vastata toimialueellaan pelastuslaissa ja sitä koskevassa asetuksessa alueen pelastustoimelle määrätyistä tehtävistä. Pelastuslain 379/ mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nuohousta koskevat säännökset on siirretty uuteen pelastuslakiin lähes sellaisenaan, kuin ne olivat edellisessä pelastuslaissa 468/2003 ja jo sitä edeltäneessä pelastustoimilaissa 561/1999. Aluepelastuslautakunta on päättänyt , että Pohjois-Savon pelastuslaitos järjestää nuohouspalvelut piirinuohousjärjestelmänä. Aluepelastuslautakunta valitsee nuohouspiirin piirinuohoojan ja vahvistaa nuohoustaksan. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Varpaisjärven nuohouspiiri Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Hankinnan kuvaus: Pohjois-Savon pelastuslaitos pyytää tarjoustanne Sisäasiainministeriön nuohouksesta antaman asetuksen (539/2005) mukaisesta tulisijojen ja savuhormien nuohoustyöstä koskien Varpaisjärven nuohouspiiriä. Nuohouspalvelun tuottajaksi valitaan piirinuohooja, joka huolehtii nuohouspalvelujen tuottamisesta nuohouspiirissään. Nuohouspiiriin valitaan yksi palvelun toimittaja (piirinuohooja).

2 2/6 Nuohouspalvelun hankinnasta Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja piirinuohoojan kesken laaditaan nuohoussopimus. Nuohoussopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin 6 kk. Irtisanomisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti. Irtisanomisajasta huolimatta sopimus voidaan purkaa heti, mikäli tärkeä syy, esimerkiksi sopijapuolen tehtävien laiminlyönti tai käyttäytyminen, sitä edellyttävät. Sopimus lakkaa ilman irtisanomista, kun piirinuohooja jää eläkkeelle. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12 :n pykälän kynnysarvon Päänimikkeistö: (Kiinteistöpalvelut) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: 3. Hankinnan taustaa Tarjoaja huolehtii nuohouspiirinsä alueella säädösten, määräysten ja ohjeiden edellyttämistä nuohoustöistä. Mikäli tarjoaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, hänen tulee ilmoittaa siitä alueen pelastusviranomaiselle ja järjestää tehtävien hoito kyseisenä aikana. Tarjoajan on tarvittaessa otettava hoitaakseen kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa tehtävän erillisen sopimuksen mukaisesti muitakin nuohous- ja puhdistustöitä. Näistä erikseen sovittavista töistä tulee tarjoajan pyydettäessä esittää kustannusarvio. Tarjoajan tulee tarvittaessa osallistua asiantuntijana tulisija- ja hormitarkastuksiin. Korvaus tarkastuksiin osallistumisesta on nuohousalan keskusliiton ohjeistuksen mukaan 60 yksikköä/tunti. Korvauksen maksaa työn tilaaja. Tarjoaja on velvollinen osallistumaan nokipalon hoitoon. Nokipaloon piirinuohooja voi lähettää alaisenaan toimivan nuohoojan. Nokipalon hoitoon osallistumisesta piirinuohoojalle maksetaan nuohousalan keskusliiton ohjeistuksen mukaan 60 yksikköä/tunti. Korvauksen maksaa työn tilaaja, joka on yleensä kiinteistön omistaja/haltija. Palon jälkeisen puhdistustyön maksaa kiinteistön omistaja tai haltija. Tarjoajan ja hänen alaisensa on tarvittaessa esitettävä kiinteistön haltijalle tai tämän edustajalle henkilökortti tai pelastusviranomaisen antama todistus, josta ilmenee hänen oikeutensa suorittaa nuohoustöitä kyseisessä nuohouspiirissä. Piirinuohooja ja hänen alaisensa osallistuvat omalta osaltaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn työhön ja turvallisuusviestintään tulisijojen oikeasta käytöstä ja hoidosta sekä palo- ja asuinturvallisuuden edistämisestä. Pelastuslaitos seuraa ja arvioi nuohouspalvelua saatavan asiakaspalautteen avulla sekä piirinuohoojien pelastuslaitokselle toimittamien raporttien avulla. Nuohoojan tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle kirjallisesti havaitsemistaan vioista ( PeL 379/ ). Nuohoustoiminnan harjoittajan tulee Pel 379/ mukaan pitää luetteloa nuohoamistaan kohteista. Nuohoustyö on merkittävällä tavalla osa pelastuslaitoksen alueella tapahtuvaa onnettomuuksien ehkäisyn työtä, johon nuohoojat osallistuvat omalla työpanoksellaan. Varpaisjärvi liittyi Lapinlahden kuntaan vuonna Varpaisjärvellä on yksi nuohouspiiri, joka on entisen Varpaisjärven kunnan alue. Liitoshetkellä kunnassa asui 2900 ihmistä. Varpaisjärven pinta-ala oli 533 km2, josta 50 km2 oli vesistöjä. Väestötiheys oli liitoshetkellä 6,02 asukasta/km2. Saatujen tietojen mukaan kilpailutettavassa nuohouspiirissä on rakennuksia alla mainitut määrät, mutta tiedot eivät sisällä rakennusten tulisijojen eikä savuhormien määriä, joten tietojen perusteella ei voida laskea nuohousyksiköiden määriä. Kiinteistöjen määrä Varpaisjärven nuohouspiirissä on sitoumuksetta arvioitu seuraavaksi: - omakotitaloja noin 800 kpl

3 3/6 - kesäasuntoja noin 400 kpl HAKUMENETTELY Piirinuohoojan toimen hakumenettely on kaksivaiheinen: Ensimmäisessä vaiheessa hakijat osallistuvat kilpailutukseen. Vähimmäisvaatimukset täyttävät hakijat kutsutaan haastatteluun Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimesta. Kokonaisarvion perusteella valitaan piirinuohooja. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Palvelut Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Kysymyksessä on palvelua koskeva käyttöoikeussopimus, joten toiminnan maksut kerää valittu nuohouspalvelun tuottaja. Nuohouspalvelun tuottajalla ei ole oikeutta periä muita maksuja, kuin mitä nuohousmaksuperusteissa on mainittu. Pohjois-Savon alueen nuohousyksikön hinnan ja taksan rakenteen päättää aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnalla on oikeus muuttaa nuohouspiirijakoa. Piirijaon muutoksesta on ennen varsinaista päätöksentekoa pyydettävä piirinuohoojan lausunto. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderiveittäin Tarjouksen valintaperuste: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet Sähköistä huutokauppaa käytetään: 5. Hankinnan kohteen kriteerit Tiedot tarjouksen tekijästä Yrityksen henkilökunta ja ammatillinen osaaminen Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa

4 4/6 Yrityksen vastuuhenkilön ammatillinen osaaminen; ammattiin liittyvät kurssit viimeisen 10 v aikana, kurssien lukumäärä (max 2 p). Haastatteluun otettava mukaan kurssitodistukset. Yrityksen vastuuhenkilön kokemus nuohousalan yrittäjänä Yrityksen vastuuhenkilön kokemus nuohousalan työtehtävistä työntekijänä Vasteaika tilaukseen (alkaa tilauksen ajankohdasta ja päättyy nuohoustyön aloitukseen) Valittava tai enemmän 2p 3-5 kurssia 1p 0-2 kurssia 0p Valittava 2.00 alle 3 v 1p yli 3 v 2p Valittava 2.00 alle 3 v 1p yli 3 v 2p Valittava 2.00 Alle 2 vrk 2p 2-7 vrk 1p yli 7 vrk 0p Kohderivin pisteet yhteensä Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjoajan ja hänen palveluksessaan olevien itsenäisesti nuohoustyötä tekevien työntekijöiden tulee täyttää nuohoojalle asetettu kelpoisuusvaatimus (PeL 379/2011, 63 ). Nuohoustyössä tarjoajalla on oikeus pitää palveluksessaan pelastuslain tarkoittamia ammattitutkinnon suorittaneita nuohoojia sekä näiden valvonnassa työskenteleviä nuohousoppilaita. Tarjoajan tulee kirjallisesti ilmoittaa alueen pelastusviranomaiselle palveluksessaan kulloinkin olevat nuohoojat ja nuohoojaoppilaat. Tarjoajan ja hänen palveluksessaan olevan henkilön tulee riittävässä määrin osallistua alan jatko- ja täydennyskoulutukseen. Tarjoaja on suorittanut Suomessa tai sijoittautumismaassaan verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Tarjoaja on merkitty kauppa- tai säätiörekisteriin, työnantajarekisteriin Työnantajan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja sen palveluksessa on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa. Kaikkien työnantajien on annettava kausiveroilmoitus ja vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin. Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty edellä mainittuihin rekistereihin, on hänen selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu. Tarjoajalla ei ole ammattinsa harjoittamiseen liittyvää voimassa olevaa tuomiota, joka on annettu lainvastaisesta teosta. Tarjoaja ei ole syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen eikä ole konkurssissa tai lopettanut liiketoimintaansa. Pelastuslaitos voi käyttää harkintavaltaa hankintalain 54 :n mukaisesti tarjoajan pois sulkemiseen kilpailutuksesta. Mikäli tarjoajalla on maksamattomia veroja tai muita lakisääteisiä maksuja, pelastuslaitokselle on toimitettava selvitys ja veroviranomaisen todistus maksetuista/maksamattomista veroista ja sosiaalimaksuista ja/tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että velkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Tarjoajalla on tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006) edellyttämä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, mikäli tarjoaja käyttää alihankkijaa tai vuokratyövoimaa. Jos palvelusta osa on tarkoitus suorittaa alihankintana, on tarjouksessa ilmoitettava miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen velvoitteita alihankkijan suoritettavaksi ja kuvattava alihankkijan edellä mainittu osuus. Lisäksi tarjouksessa on nimettävä käytettävät alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Epärehellisen toiminnan ennaltaehkäisemiseksi voi pelastuslaitos edellyttää toimittajan auditointia kolmannen osapuolen toimesta ennen sopimuksen allekirjoitusta. Toimittaja maksaa auditoinnista aiheutuneet kustannukset.

5 5/6 Tarjoaja sitoutuu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin (soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimuksiin ja tarjouspyynnössä esitettyihin muihin ehtoihin). Jos tarjoajalla on vahvistettu velkajärjestely tai velkasaneerausohjelma tai muu vastaava järjestely, lataa liitteeksi selvitys ko. asiasta. Tarjoaja sitoutuu siihen, että tarjouskilpailun ja sopimuskauden aikana pyydettäessä toimitettavat todistukset ja selvitykset eivät ole kolmea (3) kuukautta vanhempia pyynnöstä lukien. Vastuuhenkilöllä on nuohoojan ammattitutkinto Tarjoajalla on riittävä ja asianmukainen kalusto ja sähköinen asiakasrekisterivalmius Tarjouksen antajan aikaisemmat työkokonaisuudet ja -alueet. Ladattava Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa 7. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Tarjoaja vahvistaa tästä tarjouspyynnöstä mahdollisesti muodostuvan sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän tarjouskilpailun aikana tai sopimuksen tekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä hankintaa koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella. Mikäli sopimustoimittajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien sekä korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi sopimustoimittajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. 8. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa 90 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 9. Päätöksenteon perusteet Valinnan perusteena käytetään vähimmäisvaatimusten täyttämisen lisäksi suoriutumista Pohjois-Savon pelastuslaitoksen järjestämässä haastattelussa. Haastattelussa tarkennetaan kilpailutuksessa annettua tietoja, arvioidaan asiakaspalvelu- ja yhteistyökykyä, paikallistuntemusta kiinteistöjen, alueen ja asiakkaiden osalta, saavutettavuutta sekä hakijan sitoutumista tehtävän hoitoon. Haastattelusta suurin mahdollinen saatava pistemäärä on 8. Päätöksen valinnasta tekee Pohjois-Savon pelastuslaitos. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 10. Erimielisyyksien ratkaiseminen Mahdolliset sopimuserimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli

6 6/6 neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, erimielisyydet jätetään ratkaistaviksi Pohjois-Savon käräjäoikeudelle. 11. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMAssa sekä https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta ja kohdekunnan ja pelastuslaitoksen ilmoitustaululla. 12. Liikesalaisuuksien ehdottaminen Liikesalaisuustietojen ehdottaminen estetty hankintayksikön toimesta 13. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 10:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta. 14. Allekirjoittajat Jukka Koponen, pelastusjohtaja Paavo Tiitta, riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos, Volttikatu 1, Kuopio

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

1/15. Restaurant Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä ---

1/15. Restaurant Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä --- 1/15 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 2/2013 / Catering-palvelut, Pöytiin tarjoiltavat edustustarjoilut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot