ANU RÄISÄNEN LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANU RÄISÄNEN LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET"

Transkriptio

1 ANU RÄISÄNEN LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET ARVIOINTI 6/2003 OPETUSHALLITUS 2003

2 Opetushallitus ja tekijät Graafinen suunnittelu:layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Yliopistopaino Oy, Helsinki 2003

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 7 2 ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN ARVIOINTITEHTÄVÄ JA -KYSYMYKSET AINEISTON KOONTI ARVIOINTIKOHTEET Lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytykset Koulutuksen laatutekijät Koulutuksen kehitys AINEISTON ANALYSOINTI Lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytykset Koulutuksen laatutekijät Lähihoitajakoulutuksen kehitys 26 3 TULOKSET LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN TARPEELLISUUS Koulutusmäärät ja koulutukseen hakeneet ja sen aloittaneet sekä koulutuksen läpäisy Tarjonnan ja työvoimakysynnän vastaavuus Koulutuksen arvostus alueella Järjestäjien tekemä ennakointi Kysyntää ohjaavat sosiaali- ja terveysalan visiot Kysyntä työmarkkinoilla kasvamassa Koulutuksen tarpeellisuus taustamuuttujittain Yhteenveto AMMATILLISET EDELLYTYKSET Opettajien pätevyys, monialaisuus ja monitieteisyys Ammatilliset edellytykset taustamuuttujittain Yhteenveto TALOUDELLISET JA MATERIAALISET EDELLYTYKSET LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEEN Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kustannukset Tilojen, laitteiden ja välineiden vastaavuus tarpeisiin ja tavoitteisiin Erityistilat ja välineet, kirjastot sekä atk-välineet Taloudelliset ja materiaaliset edellytykset taustamuuttujittain Yhteenveto LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN TYÖELÄMÄVASTAAVUUS Työssäoppimispaikkojen järjestäminen Työelämäyhteistyö ja opiskelijoiden ohjaus Työelämäyhteydet taustamuuttujittain eriteltyinä Yhteenveto 92

4 3.5 OPETUSSUUNNITELMAT JA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄT Paikallisten opetussuunnitelmien vastaavuus valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin Itsearviointi paikallisten opetussuunnitelmien laadusta Itsearviointi ja laadunhallinta Opetussuunnitelmien perusteiden ja oppilaitosten opetussuunnitelmien sekä itsearvioinnin vastaavuus taustamuuttujittain Yhteenveto LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET JA LAATU VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OPETTAJIEN AMMATTITAITO NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMINEN OPPILAITOKSESSA TILAT JA LAITTEET YHTEENVETO LÄHIHOITAJAKOULUTUKSELLE ASETETTUJEN KEHITTÄMIS- TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN KEHITYS PERUSTUTKINTOUUDISTUKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Lähihoitajakoulutuksen uudistus oppilaitoksissa Lähihoitajakoulutus sosiaali- ja terveysalan työelämässä Koulutusohjelmaopintojen laajentaminen ja tarkentaminen Paikallisten opetussuunnitelmien ja opetussuunnitelman perusteiden vastaavuus Lähihoitajien osaamisen yhdenmukaisuus ja riittävä osaamistaso Lähihoitajakoulutuksen tasalaatuisuus Yhteenveto LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYSTEN VERTAILU JÄRJESTÄJITTÄIN KAIKKI JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET1 YHTEENSÄ TARPEELLISUUTTA KUVAAVAT EDELLYTYKSET AMMATILLISET EDELLYTYKSET TALOUDELLISET JA MUUT AINEELLISET EDELLYTYKSET SEKÄ KUSTANNUKSET OPETUSSUUNNITELMIA KOSKEVAT EDELLYTYKSET LAATUSTANDARDI 5:N MUKAISTEN JÄRJESTÄMIS- EDELLYTYSTEN VERTAILU JÄRJESTÄJITTÄIN TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYTTÄ KUVAAVIEN EDELLYTYSTEN VERTAILU JÄRJESTÄJITTÄIN LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET

5 7 ARVIOINNIN LUOTETTAVUUS JA PÄTEVYYS ARVIOINTIAINEISTOJEN EDUSTAVUUS MITTAREIDEN LUOTETTAVUUS KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 164 LÄHTEET 168 LIITTEET 170 Liite 1. Lähihoitajakoulutuksen arviointiprojektin ohjaus- ja seurantaryhmä 170 Liite 2. Lähihoitajakoulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset keväällä Liite 3. Lähihoitajakoulutuksen oppilaitoskohtaisiin auditointeihin syksyllä 2000 osallistuneet sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat 173 Liite 4. Käyttökustannusten erittely 174 Liite 5. Laatuindikaattorit ja niitä kuvaavat muuttujat järjestämisedellytysten mukaan ryhmiteltynä 175 Liite 6. Lähihoitajakoulutuksen koulutusohjelmatarjonta oppilaitoksittain ja käytettävissä olevat aloituspaikat vuonna Liite 7. Lähihoitajakoulutus yhteishaun ensisijaiset hakijat ja aloittaneet v Liite 8. Lähihoitajakoulutuksen koulutusohjelmatarjonta oppilaitoksittain ja käytettävissä olevat aloituspaikat vuonna Liite 9. Lähihoitajakoulutuksen vuosina suorittaneiden työllistyminen maakunnittain ja järjestäjittäin 185 Liite 10. Lähihoitajakoulutusta tarjoavat oppilaitokset ja tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikat maakunnittain vuosina 1998 ja Liite 11. Valtionosuuspohjan mukaiset bruttokustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija) koulutuksen järjestäjittäin v Liite 12. Valtionosuuspohjan mukaisia bruttokustannuksia (mk/opiskelija) v Liite 13. Valtionosuuspohjan mukaisia bruttokustannuksia (mk/opiskelija) v Liite 14. Valtionosuuspohjan mukaisia bruttokustannuksia (mk/opiskelija) v Liite 15. Opetussuunnitelman sisällönanalyysin ja itsearvioinnin toteutuminen taustamuuttujittain 205 Liite 16. Kustannukset mk/opiskelija v keskiarvo järjestäjittäin 209 Liite 17. Kustannukset mk/opiskelija v keskiarvo järjestäjittäin 211 Liite 18. Kustannukset mk/opiskelija v keskiarvo järjestäjittäin 213 Liite 19. Kustannukset mk/opiskelija v keskiarvo järjestäjittäin 215 5

6 6 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET

7 1 JOHDANTO Opetushallitus käynnisti lähihoitajakoulutuksen toimintaedellytysten arvioinnin opetusministeriön toimeksiannosta vuonna Arvioinnin tehtävänä oli kuvailevan tiedon tuottaminen lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytyksistä, koulutuksen laadun tasaisuudesta ja koulutuksen kehittymisestä sille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Tämän arvioinnin lähtökohtana ja arvioinnin käynnistämisen perusteina ovat olleet lähihoitajakoulutuksen käynnistämisvaiheessa tehdyn arvioinnin tulokset sekä koulutuksen rakenteiden ja sisältöjen muutokset. Järjestämisedellytyksiä haluttiin arvioida erityisesti sen varmistamiseksi, ovatko käynnistämisvaiheen arvioinnissa esiin nousseet järjestäjien väliset erot pienentyneet. Tässä arvioinnissa valittiin järjestämisedellytysten arvioinnin kriittisimmiksi ja siten tärkeimmiksi kohteiksi koulutuksen tarpeellisuutta, ammatillisuutta, taloutta, työelämälähtöisyyttä ja opetussuunnitelmia sekä opetusta koskevat edellytykset. Koska lähihoitajakoulutuksen tasalaatuisuutta edistämään oli myös laadittu laadunhallintasuositukset kriteereineen, valittiin myös nämä arvioinnin kohteiksi. Arviointiaineisto koottiin kyselyjen ja asiantuntija-auditointien avulla vuonna 2000, mutta näin koottua aineistoa on täydennetty erilaisilla vuosilta kootuilla tilastoaineistoilla. Raportin alussa kuvataan arviointitehtävää sekä aineistojen hankintaa ja analysointia. Tulokset ja niihin liittyvät vahvuudet ja parantamisalueet kuvataan edellytyksittäin. Raportin lopussa tyydytään myös vain kuvaamaan kaikkia järjestämisedellytyksiä yhteensä. Tässäkään vaiheessa ei tehdä tulkintoja järjestämisedellytysten riittävyydestä lähihoitajakoulutustehtävän kannalta. Viimeisimmässä luvussa esitetään arvioitsijan käsitykset keskeisistä kehittämiskohteista. Arviointiprosessi on ollut monivaiheinen ja siihen on osallistunut useita asiantuntijoita. Päävastuun arvioinnin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ovat kantaneet FK Outi Ruishalme ja FT Maritta Vuorenmaa. Tulosten analysointivaiheessa suuren työpanoksen on myös tehnyt VM Sari Virtanen. Raportin laadintaa ovat ohjanneet ja rajoittaneet kaikki ne valinnat, joita monipolvisessa prosessissa on matkan aikana tehty. Rajoitteistaan huolimatta toivon, että raportti antaa aineksia lähihoitajakoulutuksen järjestämis- 7

8 edellytyksistä keskusteluun järjestämisedellytysten arviointimallien ja kriteereiden kehittämiseen. Raportin laatijana näen viimeisimmän merkityksen ensimmäistä suuremmaksi. Mikäli lähijoitajakoulutuksen toimintaedellytysten laadusta ja niiden eroista haluttaisiin saada päätöksentekoa ohjaavia tuloksia, tulisi arvioinnin perustana ollut tieto päivittää. Tuloksia voidaan siten pitää vain suuntaa antavina. Anu Räisänen 8 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET

9 2 ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN Tässä luvussa kuvataan lähihoitajakoulutuksen arvioinnin tehtävää, arviointikysymyksiä, aineiston koontia ja tulosten analysointia. 2.1 ARVIOINTITEHTÄVÄ JA -KYSYMYKSET Arvioinnin tehtävänä on tuottaa kuvailevaa tietoa lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytyksistä järjestäjittäin. Tietoa tuotetaan myös koulutuksen järjestämisedellytysten arviointimittarista. Arviointimittareiden laadinnassa hyödynnettiin lähihoitajakoulutuksen laatustandardeja ja kriteereitä (Sosiaalija terveysalan perustutkinnon 1999) sekä koulutuksen käynnistysvaiheen arvioinnin (Vuorenmaa & Räisänen 1997) tuloksia ja sittemmin niiden perusteella asetettuja tavoitteita. Arviointia valmisteltiin laajapohjaisessa arviointiprojektin ohjaus- ja seurantaryhmässä (liite 1). Arvioinnissa vastattiin vuosien tietojen perusteella seuraaviin kysymyksiin: 1. Millaiset ovat lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytykset? 2. Miten tasalaatuista lähihoitajakoulutus on taustamuuttujittain vertailtuna? 3. Miten lähihoitajakoulutus on muuttunut sille asetettujen kehittämistavoitteiden suuntaisesti? 2.2 AINEISTON KOONTI Aineisto koottiin keväällä 2000 jo käynnistysvaiheen arvioinnissa (Vuorenmaa & Räisänen 1997) käytettyä monitahoarvioinnin menetelmää (Vartiainen 1994) soveltaen. Menetelmän periaatteiden mukaisesti arviointiin osallistuivat lähihoitajakoulutuksen keskeiset toimijat: opiskelijat, koulutuksen järjestäjät, oppilaitosten henkilöstö ja alan työelämän asiantuntijat. 2 ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN 9

10 Arviointiaineisto koostui seuraavista kokonaisuuksista: 1) oppilaitosten edustajien itsearvioinnit: koulutuksen järjestäjät (n = 60), johtoryhmät (n = 64), opettajat (n = 640), opiskelijat (n = 1 224) 2) alueellisten työelämän asiantuntijoiden tekemät arvioinnit (n = 896) 3) opetussuunnitelmien arvioinnit (n = 64) 4) näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arvioinnit (n = 61) 5) oppilaitoskohtaiset auditoinnit (n = 17/oppilaitos, n = 20/koulutusyksikkö). Arviointiaineistoja täydennettiin ja ajantasaistettiin vuosien lähihoitajakoulutusta koskeneilla opetushallinnon ja Tilastokeskuksen tilastollisilla tunnusluvuilla. Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten itsearvioinnit Oppilaitosten aineisto koottiin postikyselyillä. Oppilaitoksen johto organisoi arvioinnit kussakin oppilaitoksessa. Oppilaitosten aineistot perustuivat opiskelijoiden, opettajien, oppilaitoksen johtoryhmän ja koulutuksen järjestäjien tekemiin arviointeihin. Lisäksi työelämän asiantuntijat arvioivat jokaisessa oppilaitoksessa koulutusta. Opiskelijat tekivät oman arviointinsa yksilöinä, ja arviointiin osallistuivat opintojensa päätösvaiheessa olevat opiskelijat. Yhdessä toimipaikassa toimivista oppilaitoksista opiskelija-arviointiin osallistui 20 opiskelijaa. Mikäli oppilaitoksella oli useita toimipaikkoja, arviointiin osallistui 20 opiskelijaa jokaisesta toimipaikasta. Opiskelijat valittiin otantaan sattumanvaraisesti, joskin valinnassa varmistuttiin siitä, että mukana oli opiskelijoita kaikista oppilaitoksessa järjestettävistä suuntaavista opinnoista (nykyisistä koulutusohjelmaopinnoista). Myös aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen opiskelijoita valittiin otantaan. Lisäksi arviointiin voitiin valita myös perusopintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita. Opiskelijoita osallistui arviointiin yhteensä Heistä 61 % opiskeli lähihoitajatutkintoon johtavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 23 % lähihoitajan näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, 8 % lähihoitajakoulutukseen johtavassa työvoimakoulutuksessa, 7 % lähihoitajatutkintoon johtavassa oppisopimuskoulutuksessa ja 0,5 % lähihoitajatutkintoon johtavassa erityisopetuksessa. Opiskelijoista valtaosa (94 %) oli naisia. Heistä yli puolet (52 %) oli yli 25-vuotiaita. Noin joka kolmas (29 %) oli vuotiaita ja noin joka viides (18 %) korkeintaan 19-vuotiaita. Opettajat tekivät arvioinnin ryhmänä, johon tuli kuulua yhteensä kymmenen eri aineiden opettajaa (esim. terveydenhuolto, yhteiskuntatiede, sosiaalihuolto, psykologia, kasvatustiede, kotitalous, ilmaisuaineet ja yhteiset aineet). Mikäli oppilaitos toimi useassa toimipaikassa, tuli arvioitsijaryhmässä opettajia olla kustakin niistä. Arvioinnit tehtiin siten, että kunkin oppilaitoksen arvioitsijana toiminut opettajaryhmä keskusteli ja muodosti yhteisen näkemyksen arviointilomakkeessa esitettyihin asioihin. Opet- 10 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET

11 tajien tekemään arviointiin osallistui 640 opettajaa eli keskimäärin 10 opettajaa / oppilaitos. Arviointiin osallistuvien opettajien määrä vaihteli oppilaitoksen koon mukaan Lähes kaikissa vastaajaryhmissä oli terveydenhuollon tai sairaanhoidon opettajia (62/64) ja yhteiskuntatieteellisten aineiden ja sosiaalihuollon opettajia (57/64). Kasvatustieteellisten aineiden opettaja oli 48 ryhmässä, psykologisten aineiden opettaja 47 ryhmässä ja kotitalousopettaja 41 ryhmässä. Ilmaisuaineiden opettaja osallistui arviointiin vain 24 ryhmässä. Yhteisten aineiden opettaja oli arvioimassa lähihoitajakoulutusta 53 oppilaitoksessa. Oppilaitoksen johtoryhmän arvioinnin teki oppilaitoksen rehtori yhdessä apulaisrehtorin, talouspäällikön ja lähihoitajakoulutuksen vastuuhenkilöiden kanssa. Mikäli oppilaitos toimi useassa toimipaikassa, tuli kunkin toimipaikan edustajan osallistua johtoryhmän tekemään arviointiin. Arvioinnit tehtiin siten, että johtoryhmä keskusteli ja muodosti yhteisen näkemyksen lomakkeessa esitetyistä asioista. Johtoryhmän merkitystä arvioijana korosti se, että kyselyn ohella he arvioivat ryhmänä oppilaitoksen toimintaa Lähihoitajakoulutuksen laatustandardit ja kriteerit -julkaisun perusteella (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 1999). Johtoryhmän arviointeihin osallistui jokaisessa oppilaitoksessa noin viisi henkeä. Koulutuksen järjestäjien arvioinnit suunnattiin kaikille lähihoitajakoulutusta järjestäneille tahoille (60) ja oppilaitoksille (64) (liite 2). Lähihoitajakoulutuksen järjestäjänä oli useimmiten kuntayhtymä (n = 31/60). Joka kolmas (n = 20) lähihoitajakoulutuksen järjestäjä oli kunta ja joka viides (n = 12) yksityinen taho. Valtio oli koulutuksen järjestäjänä vain yhdessä tapauksessa. Lähihoitajakoulutusta järjestettiin monissa oppilaitosmuodoissa. Pääosa (n = 27) oppilaitoksista oli monialaisia. Yhdistetyt sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset olivat toiseksi suurin ryhmä (n = 16). Lisäksi lähihoitajakoulutusta järjestettiin terveydenhuolto-oppilaitoksissa (n = 7), sosiaalialan oppilaitoksissa (n = 3), aikuiskoulutuskeskuksissa (n = 7), kotitalousoppilaitoksissa (n = 3) ja yhdessä erityisoppilaitoksessa (Arlainstituutti). Suurin osa (n = 11) lähihoitajakoulutusta tarjoavista oppilaitoksista ja yhteisvalinnassa mukana olleista aloituspaikoista (1 911) oli Uudellamaalla. Väestöpohjaan nähden suhteellisen paljon lähihoitajakoulutusta järjestäviä toimipaikkoja ja aloituspaikkoja sijaitsi Pohjanmaan (n = 220), Varsinais- Suomen (n = 639), Etelä-Savon (n = 280) ja Pohjois-Savon (n = 505) maakunnissa. Kaikki 60 lähihoitajakoulutuksen järjestäjää osallistui arviointiin. Arvioitsijaryhmään kuului 31 oppilaitoksessa opetustoimen, kuntayhtymän tai omistajayhteisön toimihenkilö, johtaja tai luottamushenkilö. 26 oppilaitoksessa järjestäjäkyselyyn vastasi johtava rehtori, oppilaitoksen rehtori, koulutusjohtaja tai vastaava. Seitsemässä tapauksessa rehtori ja omistajayhteisön toimihenkilö arvioivat yhdessä lähihoitajakoulutusta. 2 ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN 11

12 Työelämän asiantuntijoiden arvioinnit Oppilaitokset kutsuivat arvioitsijoiksi 6-8 keskeistä työelämän asiantuntijaa. Näiden asiantuntijoiden tuli edustaa mahdollisimman laajasti sellaisia sosiaalija terveysalan toimintaympäristöjä, joissa lähihoitajat työskentelevät. Lisäksi heidän tuli tuntea oppilaitoksen toiminta, lähihoitajakoulutus ja lähihoitajille työelämässä asetetut vaatimukset ja heillä tuli olla kokemusta valmistuneiden lähihoitajien toiminnasta työelämässä. Näin menetellen arviointiin osallistui 896 erilaisissa tehtävissä toimivaa sosiaali- ja terveydenhuollon työelämän asiantuntijaa. Enemmistö arviointiin osallistuvista sosiaalialan asiantuntijoista oli eri toimintojen johtajia ja esimiehiä (n = 54) tai ohjaajia (n = 34). Vastaavasti terveysalan asiantuntijat olivat yleisimmin osastonhoitajia (n = 80) tai sairaanhoitajia (n = 43). Suurin työelämän asiantuntijoita edustava ryhmä koostui lähihoitajista (n = 69). Arvioinnin suunnittelussa oletettiin, että työelämästä kutsuttujen arvioitsijoiden kokoonpano kertoi välillisesti myös oppilaitosten verkostoitumisesta. Näin päätellen aikuiskoulutuskeskukset, sosiaalialan oppilaitokset ja kotitalousoppilaitokset olivat verkostoituneet jonkin verran enemmän sosiaalialan kuin terveysalan kanssa. Vastaavasti terveydenhuolto-oppilaitokset olivat verkostoituneet terveysalan kanssa ja melko vähän sosiaalialan kanssa. Vain yksi terveydenhuolto-oppilaitos oli verkostoitunut tiiviisti sekä sosiaali- että terveysalan kanssa. Kaikkein tasapuolisimmin niin sosiaalikuin terveysalan työelämän kanssa olivat verkostoituneet monialaiset oppilaitokset, mitä osoitti jo käynnistysvaiheen arviointikin (Vuorenmaa & Räisänen 1997). Opetussuunnitelma-arviointi Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmä koostuu opetussuunnitelmaa ohjaavista koulutuspoliittisista tavoitteista, niitä välittävästä valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta sekä paikallisesta opetussuunnitelmasta (kuvio 1). Opetussuunnitelman perusteet ja opetussuunnitelmat välittävät koulutuspoliittisia tavoitteita sekä osoittavat valtakunnallisesti yhtenevän ammattitaidon ja kansalaisena toimimisen vaatimukset. Opetussuunnitelman perusteet ja opetussuunnitelmat välittävät vaatimuksia koulutuksen rakenteille sekä tavoitteille ja koulutuksen sisällöille. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä puolestaan on huolehtia paikallisen opetussuunnitelman ajantasaisuudesta ja vastata siitä, että opiskelija saa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen. Paikallinen opetussuunnitelma on osa oppilaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaa, ja siinä ominaisuudessa se on myös oppilaitoksessa työskentelevien, opiskelijoiden ja alan työelämän asiantuntijoiden yhteistyön väline. Se koostuu yhteisestä sekä tutkintokohtaisesta osasta. Opetussuunnitelma-arviointia varten Opetushallitus pyysi kaikkien koulutuksen järjestäjien laatimat opetussuunnitelmat. Nämä opetussuunnitelmat perustuivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisen perus- 12 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET

13 koulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteisiin (Oph:n määräys 11/011/99). Perättäisten opetussuunnitelmauudistuksen takia oppilaitoksissa oli käytössä arviointihetkellä myös annettu opetussuunnitelman peruste. ARVOT ja Oppimiskäsitys Lait, asetukset, päätökset Opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet Opiskelijakäsitys Opettajakäsitys k Opetussuunnitelmaprosessi k e h Tietokäsitys Toiminta Käsitys työstä ja ammatista e h i Työelämä Sidosryhmät i t t ä m Opiskelijat Alueelliset tarpeet Alakohtaiset painotukset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajakoulutuksen painotukset Opettajat Paikalliset tarpeet t t ä m i i n e n TULEVAISUUDEN VISIO Yhteinen ja tutkintokohtainen osa Peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava koulutus Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma n e n Kuvio 1. Opetussuunnitelmaprosessin vaiheet. 2 ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN 13

14 Näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arvioinnit Näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arvioinnissa käytettiin Opetushallituksen aikuiskoulutuksen linjalla vuosina tehtyjä lähihoitajakoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten (Oph:n päätös 4/020/99) arviointeja (n = 61). Arvioinnit perustuivat oppilaitosten Opetushallitukseen toimittamiin kirjallisiin materiaaleihin (esim. opetussuunnitelmat) ja itsearviointiaineistoihin. 1 Oppilaitoskohtaiset auditoinnit Arvioinnin luotettavuutta varmistettiin oppilaitosten ulkoisilla auditoinneilla. Auditointi tehtiin syksyllä 2000 yhteensä 17 oppilaitoksessa ja niiden 20 koulutusyksikössä. Auditoinnit tekivät kolmikantaperiaatteella kootut asiantuntijaryhmät (2 3 asiantuntijaa/oppilaitos) (liite 3). Auditoitavat oppilaitokset valittiin kaikista vuonna 2000 lähihoitajakoulutusta järjestäneistä oppilaitoksista. Näytteeseen valittiin systemaattisesti niitä oppilaitoksia, jotka vaikuttivat itsearviointien perusteella parhaimmilta ja heikoimmilta. Lisäksi valittiin edellä mainitussa mielessä keskitasoisia oppilaitoksia. Näytteeseen valittiin parhaimmasta ja heikoimmasta neljänneksestä kaikkein paras sekä huonoin oppilaitos ja systemaattisesti yhteensä kuusi ryhmään kuuluvaa oppilaitosta. Lisäksi näytteeseen valittiin keskitasoisista oppilaitoksista joka kymmenes oppilaitos. Lopuksi varmistettiin, että auditoitaviksi valitut oppilaitokset edustivat erilaisia oppilaitosmuotoja ja sijaitsivat eri puolilla maata. Samoin varmistettiin, että valituissa oppilaitoksissa oli erilaisia koulutuksen järjestämismuotoja (esim. nuoret, aikuiset, maahanmuuttajat) ja erilaisia koulutusohjelmaopintoja. Auditointiryhmä haastatteli koulutuksen järjestäjien edustajia, johtoryhmää, opiskelijoita, opettajia, opinto-ohjauksesta vastaavia ja keskeisiä alan työelämän edustajia sekä tutustui oppilaitoksen tiloihin, välineisiin ja laitteisiin. Auditoinnissa keskityttiin seuraaviin arviointikohteisiin: yleisvaikutelma koulutuksen toteuttamisesta oppilaitoksessa työelämäyhteydet ja niiden toimivuus taloudelliset ja muut aineelliset toimintaedellytykset opettajien asiantuntemus oppilaitoksen opetussuunnitelman ja opetussuunnitelman perusteiden vastaavuus opetuksen ja ohjauksen määrä ja laatu laadunhallinta ja itsearvioinnin toimivuus ennakointi tutkinnon suorittaneiden kysyntä ja arvostus työmarkkinoilla. 1 Tässä raportissa opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteista käytetään käsitettä opetussuunnitelman perusteet. 14 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET

15 Auditoinnissa hyödynnettiin oppilaitosten itsearviointia. Auditointi kesti yhdessä toimipaikassa toimineessa oppilaitoksessa yhden päivän ja useassa toimipaikassa toimineessa oppilaitoksessa kaksi päivää. Auditoinnin päätteeksi auditointiryhmä keskusteli oppilaitoksen edustajien kanssa palautteista. Keskustelussa tuotiin esille auditoinnissa havaittuja lähihoitajakoulutuksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Lähes poikkeuksetta auditoidut oppilaitokset halusivat myös auditointiraportin. Oppilaitoskohtaiset auditointiraportit luovutettiin oppilaitoksille pääsääntöisesti tammi-helmikuussa ARVIOINTIKOHTEET Arviointi kohdistettiin nuorten ja aikuisten ammatilliseen peruskoulutukseen. Arviointikysymysten mukaisesti arviointi kohdistettiin koulutuksen järjestämisedellytyksiin ja niihin liittyviin koulutuksen laatutekijöihin, koulutuksen tasalaatuisuuteen järjestäjittäin ja maakunnittain ja koulutuksessa tapahtuneisiin muutoksiin suhteessa sille asetettuihin kehittämistavoitteisiin Lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytykset Lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytysten arviointikohteiden määrittämisessä tukeuduttiin muun muassa lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmien perusteisiin. Lähtökohtana olivat järjestämisluvan myöntämisperusteet. Keskeisenä pidettiin sitä, että koulutus on tarpeellista ja että luvan hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Laissa edellytetään myös, että ammatillista koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa ja ottaa huomioon työelämän tarpeet. (L 630/1998, 6, 9, L 631/1998, 3, 5.) Lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytysten arvioinnin kohteita olivat lähihoitajakoulutuksen tarpeellisuus ammatilliset edellytykset lähihoitajakoulutuksen järjestämiseen taloudelliset ja muut aineelliset edellytykset lähihoitajakoulutuksen järjestämiseen koulutuksen työelämälähtöisyys koulutuksessa käytetyn paikallisen opetussuunnitelman ja opetussuunnitelman perusteiden vastaavuus. Näitä järjestämisedellytyksiä kuvataan muuttujittain taulukossa 1. 2 ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN 15

16 Koulutuksen tarpeellisuus Lähihoitajakoulutuksen tarpeellisuutta arvioitiin selvittämällä lähihoitajien työllistymistä (vuosina ) ja koulutustarjonnan ja työvoimatarpeen vastaavuutta yleensä ja koulutusohjelmittain. Lisäksi tässä yhteydessä tarkasteltiin järjestäjän tekemää koulutuksen ennakointia. Ammatilliset edellytykset Ammatillisten edellytysten arviointi rajattiin päätoimisen opettajakunnan muodolliseen pätevyyteen, monialaisuuteen ja asiantuntijuuteen. Ensiksi arvioitiin, missä määrin lähihoitajakoulutuksessa opettanut päätoiminen opettajakunta täytti muodolliset pätevyysvaatimukset. Toiseksi arvioitiin, missä määrin oppilaitoksen lähihoitajakoulutuksen opettajakunnan rakenne tuki laaja-alaiselle sosiaali- ja terveysalan perustutkinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tässä tarkasteltiin opettajakunnan monialaisuutta ja sen hyödyntämistä työssäoppimisen ohjauksessa. Lähtökohtana pidettiin, että laaja-alaisen perustutkinnon tavoitteet edellyttävät päätoimisen opettajakunnan monialaisuutta ja sekä sosiaali- että terveysalan asiantuntemusta. Kolmanneksi selvitettiin opettajien asiantuntijuutta tehtävissään työelämän asiantuntijoiden ja lähihoitajaopiskelijoiden arvioinneilla. Taloudelliset ja muut aineelliset edellytykset Taloudellisina ja muina aineellisina järjestämisedellytyksinä arvioitiin lähihoitajakoulutuksen opiskelijakohtaisia käyttökustannuksia, koulutuksen käytössä olevia tiloja, välineitä ja laitteita sekä taloudellista panostusta henkilöstön koulutukseen. Taloudellisia edellytyksiä lähihoitajakoulutuksen järjestämiseen arvioitiin kolmesta näkökulmasta. Ensiksi selvitettiin oppilaitoskohtaiset käyttökustannukset ( /opiskelija). Kustannuksiin sisältyivät opetuksen, hallinnon ja opiskelijahuollon kustannukset. Toiseksi selvitettiin, missä määrin kussakin oppilaitoksessa lähihoitajakoulutuksen käytettävissä olevat tilat, välineet ja laitteet vastasivat siellä tarjottavien koulutusohjelmaopintojen vaatimuksia. Kolmanneksi selvitettiin henkilöstökoulutuksen suhteellinen osuus oppilaitoksen palkkamenoista. Koulutuksen työelämälähtöisyys Lähihoitajakoulutuksen työelämälähtöisyyttä selvitettiin kiinnittämällä huomiota työssäoppimisen voimavaroihin, oppilaitoksen opetussuunnitelman työelämävastaavuuteen ja palautejärjestelmän toimivuuteen. Työssäoppimisen voimavaroina arvioitiin opettajien opetustuntien määrää työssäoppimisviikkoa ja opiskelijaa kohti. Opetussuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta 16 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET

17 ja alueellista työelämävastaavuutta koskeva arviointitieto saatiin työelämän asiantuntijoilta. Palautejärjestelmän toimivuuden arviointi kohdistettiin siihen, miten hyvin oppilaitoksen keräämä palaute vaikuttaa lähihoitajakoulutukseen. Opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen opetussuunnitelman vastaavuus Opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen opetussuunnitelman vastaavuuden arviointi kohdistui oppilaitosten toimittamien opetussuunnitelmien yhteisten ja tutkintokohtaisten osien sisältöön ja itsearviointeihin. Itsearvioinnit perustuivat lähihoitajakoulutuksen laatustandardeihin (Sosiaalija terveysalan perustutkinnon, 1999). Analysoitavina olivat opetussuunnitelmaperusteisen lähihoitajakoulutuksen ja näyttötutkintoperusteisen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelman sisällön arviointi kohdistui kaikkiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmassa ja näyttötutkinnon perusteissa (11/011/99) esitettyihin määräyksiin oppilaitoksen opetussuunnitelmasta. Arvioinnin kohteina olivat kaikkien lähihoitajakoulutusta järjestäneiden oppilaitosten (n = 64) keväällä 2000 käyttämät vuoden 1999 perusteen mukaiset opetussuunnitelmat. Arvioinneissa nostettiin esiin myös hyviä käytänteitä. Kunkin määräyksen toteutumisaste pisteitettiin asteikolla 1 5. Arvioinnissa ykkönen tarkoitti sitä, ettei opetussuunnitelmassa esitetty määräys toteutunut lainkaan, ja viisi sitä, että opetussuunnitelman perusteissa esitetty määräys toteutui täysin. Poikkeuksena tästä oli määräys opetussuunnitelman rakenteesta, joka pisteitettiin asteikolla 1 4 noudattaen muutoin samaa arviointitapaa muiden määräysten kanssa. Oppilaitosten johtoryhmien tekemä opetussuunnitelmia koskenut arviointi perustui Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajakoulutuksen laatustandardit ja kriteerit -julkaisussa esitettyyn viidenteen standardiin. Se edellyttää, että oppilaitoksilla on ajantasainen opetussuunnitelma, joka noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelma-asiakirjaa. Viides laatustandardi kohdistui 1) oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman laadintaan ja kehittämiseen 2) erityisopetukseen 3) opinto-ohjaukseen 4) opiskelijan arviointiin ja tutkintosuoritusten arviointiin 5) oppilaitoskohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin ja kehittämiseen. 2 ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN 17

18 Taulukko 1. Lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytysten arviointiin sisällytetyt muuttujat. Järjestämisedellytysten Arviointikohteita kuvaavat muuttujat 2 arviointikohteet 1 Koulutustarjonta suhteessa työvoimatarpeeseen Lähihoitajakoulutuksen Työ 2: määrällinen koulutustarjonta suhteessa alueelliseen tarpeellisuus työvoimatarpeeseen Työ 3: määrällisen koulutustarjonnan ja alueellisen työvoimatarpeen vastaavuus koulutusohjelmittain tarkasteltuna Lähihoitajien työllistyminen Valtakunnalliset työllistymistilastot vuosilta Ennakointi Jä8 valmistuneiden työllistymisseuranta Its11b ennakointitiedon hyödyntäminen koulutustarjonnan suunnittelussa Its17 ennakoinnin ja opiskelijavalinnan laadun kehittäminen (5 osiota) Jo13 koulutusohjelmaopintojen työelämävastaavuus 2 Päätoimisen opettajakunnan monialaisuus Ammatilliset edellytykset Jo44 lähihoitajakoulutuksessa opettavien päätoimisten opettajien määrä lähihoitajakoulutuksen tutkinnon pääaineen mukaan järjestämiseen Päätoimisen opettajakunnan pedagoginen pätevyys JO47:JO44 muodollisesti pätevien päätoimisten opettajien määrä: lähihoitajakoulutuksessa opettavien päätoimisten opettajien määrä tutkinnon pääaineen mukaan Opettajakunnan monialaisen asiantuntemuksen hyödyntäminen työssäoppimisen ohjauksessa Jo 36b työssäoppimisen ohjauksen monialaisuus kasvun tuki ja ohjaus -opintokoko-naisuudessa Jo 37b työssäoppimisen ohjauksen monialaisuus hoito- ja huolenpito -opintokokonai-suudessa Jo 38b työssäoppimisen ohjauksen monialaisuus kuntoutus -opintokokonaisuudessa Opettajakunnan asiantuntemus suhteessa lähihoitajakoulutuksen tavoitteisiin Opp10 opiskelijoiden arvioinnit opettajiensa asiantuntemuksesta (summamuuttuja, jossa yhteensä 13 tekijää) Työ12a työelämän asiantuntijoiden arvioinnit opettajien asiantuntemuksesta 2 Muuttujaluettelon lyhenteet: Jä = koulutuksen järjestäjien itsearvioinnit Jo = johtoryhmän itsearvioinnit, jonka osana Its = Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajakoulutuksen laatustandardit ja kriteerit -julkaisuun perustuvat arvioinnit Ope = opettajien arvioinnit Opp =opiskelijoiden arvioinnit Työ = työelämän asiantuntijoiden arvioinnit Ops = opetussuunnitelman arvioinnit 18 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEDELLYTYKSET

Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Marja Hollo (toim.) TIIVISTELMÄ KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 5/2002 Marja Hollo, Heidi Backman, Riitta Hakulinen, Jukka Katajisto, Leena Koski ja

Lisätiedot

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 9/2001 Pirjo Nuotio, Heidi Backma, Marja-Leena Pernu ja Margareeta Sisättö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Anu Räisänen Aila Korpi SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin OPETUSHALLITUS Arviointi 2/2002 Opetushallitus ja tekijät ISBN 952-13-1408-7

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Anu Räisänen (toim.) Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Tiivistelmä Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Työpaikalla

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys Raili Hakala Sirpa Tahvanainen syyskuu 2009 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. SELVITYKSEN

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

ERITYISOPISKELIJOIDEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT

ERITYISOPISKELIJOIDEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Pirjo Väyrynen ERITYISOPISKELIJOIDEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Loppuraportti erityisopiskelijoiden kansallisista oppimistuloksista ammattiosaamisen näytöissä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003 VATT-TUTKIMUKSIA 132 VATT RESEARCH REPORTS Virve Ollikainen* AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot